Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
REGLAMENTOS Y ORDENANZAS CULTURALS

Normes d'us del Auditori Municipal Pedro Mercader

NORMES D'ÚS DE L'AUDITORI MUNICIPAL DE BENICARLÓArticle 1.- Objectiu de l'Auditori


L'Auditori Municipal de Benicarló és un espai cultural que depèn de l'Ajuntament i té com a objectiu principal oferir la dinamització de la vida cultural i ser un centre de promoció de les arts escèniques i de la música en la ciutat, la promoció artística dels ciutadans i de les entitats de Benicarló.


El teatre de l'Auditori Municipal podran utilitzar-lo totes aquelles entitats, associacions, col·lectius i entitats privades que ho sol·liciten.


Les activitats programades per l'Ajuntament i els seus organismes tindran prioritat d'ús de l'Auditori.


Article 2.- Espais i serveis


L'Auditori té una sala amb una capacitat de 402 persones i disposa dels espais següents: taquilla, recepció, camerinos i servei de cafeteria.


Article 3.- Tramitació per a l'autorització.


Les sol·licituds s'hauran de presentar al Registre de l'Ajuntament amb una antelació mínima d'una setmana i màxima de sis mesos i s'atendran per rigorós ordre d'entrada.


Abans de presentar la corresponent sol·licitud, cal dirigir-se a l'Àrea de Cultura per a comprovar (personalment, via telefònica o correu electrònic) que l'Auditori està lliure per a les dates sol·licitades.

En la sol·licitud, que es troba al Registre i a la web de l'Ajuntament (www.ajuntamentdebenicarlo.org), s'haurà de fer constar:

 • Nom de l' entitat que ho sol·licita.

 • Nom i telèfon de contacte de la persona que ompli la sol·licitud.

 • Dates, activitats i horaris que es sol·liciten.

 • Detall dels elements (si n'hi ha) que s'han de col·locar a l'escenari (cal informar prèviament al tècnic de Cultura dels canvis previstos).

  Demanda (si és imprescindible) de la megafonia, indicant el dia i l'hora.

 • Especificar si l'activitat serà gratuïta.


Article 4.-Normes d'ús


Una vegada aprovada la sol·licitud, l'ús del teatre de l'Auditori es regirà per les següents normes que permetran mantindre en bones condicions les instal·lacions:


 • Per poder fer ús de les instal·lacions es presentarà l'escrit d'autorització al conserge de l'Auditori.

 • Únicament consergeria i l'Àrea de Cultura tindran claus de les instal·lacions.

 • El conserge es regirà únicament i exclusivament per les notificacions (orals o escrites) de l'Àrea de Cultura.

 • Qualsevol canvi tècnic o d'horaris per part dels sol·licitants s'haurà d'autoritzar des de l'Àrea de Cultura.

 • La sala de l'Auditori estarà oberta només les hores detallades a la sol·licitud, o fins que acabe l'activitat autoritzada.


Article 5.- Obligacions dels usuaris i dels organitzadors


 1. Les persones que hi accedeixen han de ser respectuoses amb l'espai i les instal·lacions.

 2. La utilització d'il·luminació i so professional s'haurà de realitzar per una empresa especialitzada a càrrec de l'entitat organitzadora.

 3. Per raons de seguretat no és permès fumar en les instal·lacions. Tampoc no es podrà entrar a la sala amb el telèfon portàtil en funcionament, ni es podrà beure ni menjar.

 4. L'Ajuntament no es fa responsable de cap pèrdua o robatori dins de les seues instal·lacions.

 5. No està permesa l'entrada amb botelles, llaunes i tots aquells objectes que puguen ser considerats perillosos per l'organització. Està reservat el dret d'admissió

 6. Està totalment prohibit filmar o gravar els actes a què dóna dret l'entrada, sense l'autorització expressa de l'organització.

 7. Les instal·lacions (sala, escenari, serveis i vestidors), es deixaran en perfectes condicions de neteja i ús. En cas contrari l'Ajuntament assumirà el servei adient i les despeses seran a càrrec de l'organitzador.

 8. Acabada l'activitat autoritzada no es podrà deixar cap element aliè a les instal·lacions (decorats, vestuaris, etc.). L'Ajuntament no es farà càrrec dels elements citats i se'n despendrà al cap de dos dies, a partir de l'últim dia d'utilització per part del sol·licitant, sense que aquest puga presentar cap reclamació.

 9. Tant abans d'iniciar l'activitat com en finalitzar, l'encarregat de l'Auditori i la persona responsable de l'entitat autoritzada hauran de revisar les instal·lacions i firmar el document corresponent, per tal de deixar constància de les condicions en què es troben.

 10. Els usuaris tindran a la seua disposició un full de reclamacions i suggeriments.

 11. La utilització de les instal·lacions estarà sotmesa al preu públic que es fixe en l'Ordenança fiscal reguladora corresponent.


L'incompliment d'aquestes normes suposa assumir les següents sancions:


Falta lleu:


 • Incompliment d'horaris i dies.

 • Menjar, beure i fumar dins de les instal·lacions.

 • No firmar el document de revisió de les instal·lacions abans o després de finalitzar l'activitat.

-Sancions: Reducció, si s'escau, d'un 10% en la subvenció de l'Ajuntament o qualsevol organisme que en depenga directament o indirecta.

No utilització de les instal·lacions per al següent acte que es sol·licite, així com la no concessió d'infraestructura i col·laboració dels serveis municipals en l'esmentat acte.


Falta greu:

Incompliment de la norma de deixar les instal·lacions en bones condicions d'utilització després de la activitat realitzada (brutícia, desordre, etc.).

 • Canvis tècnics, sense avís previ al tècnic de Cultura, en l'estructura de l'escenari.

-Sancions: Reducció, si s'escau, d'un 20% en la subvenció de l'Ajuntament o qualsevol organisme que en depenga directament o indirecta.

No utilització de les instal·lacions per als dos següents actes que es sol·liciten, així com la no concessió d'infraestructura i col·laboració dels serveis municipals, en els esmentats actes.

Falta molt greu:

 • Incompliment de normes de seguretat (excés de públic, afegir cadires al pati de butaques, bloquejar sortides d'emergència, utilització d'elements combustibles, foc, etc.).

 • Deteriorament de les instal·lacions per un mal ús (trencament de portes, vidres, serveis, cortines, escenari, telons, desconnexions i manipulacions dels sistemes elèctrics, pèrdua de cortines, telons, etc.)


-Sancions: Pèrdua, si s'escau, de la subvenció de l'Ajuntament o qualsevol organisme que en depenga directament o indirecta, fins que es cobrisquen les despeses corresponents als danys ocasionats.

No utilització de les instal·lacions per als tres següents actes que es sol·liciten, així com la no concessió d'infraestructures i col·laboració dels serveis municipals, en els esmentats actes.


Article 6.- Dipòsit


S'exigirà un dipòsit de 300 a 1.800 euros, per a la utilització de les instal·lacions, depenent del risc estimat i de l'activitat a desenvolupar, a totes aquelles entitats o particulars que sol·liciten la utilització de l'Auditori i no reben cap subvenció de l'Ajuntament o organismes dependents.


El dipòsit es retornarà un cop s'haja comprovat que no hi ha hagut danys o desperfectes als locals. En el supòsit que es produïsquen desperfectes o danys a causa de la utilització inadequada de les instal·lacions, es farà una avaluació dels danys, per part del personal i tècnics municipals, i es restarà l'import de la fiança dipositada si és suficient. Si no ho fora, s'exigirà la diferència fins al valor total de la indemnització, aspecte a què es comprometrà el sol·licitant per escrit en la sol·licitud.


Diligència.-Per a fer constar que aquestes normes s'han aprovat per l'Ajuntament Ple de data 7 de gener de 2009.


Carrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Benicarló · Tel. 964 470 050 · Fax 964 475 908 · www.ajuntamentdebenicarlo.org

Creado por javier el 18/08/2015
Sugerencias ¿Te gusta? Imprimir Actualizada 15/02/2019 14:59 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló