Bases XXVI Certamen de Poesia Ciudad de Benicarló

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Benicarló convoca el XXVI CERTAMEN DE POESIA CIUTAT DE BENICARLÓ, d'acord a les següents BASES:

1a.-PARTICIPANTS. Tots els poetes que ho desitgen.

2a.-MODALITAT, TEMA I PROCEDIMENT. Hi haurà dues modalitats, valencià i castellà amb temàtica i rima lliures. L'extensió del poema serà l’habitual en un llibre de poesia, entre 30 i 40 poemes, mecanografiats a doble espai i per una sola cara, o informàticament, en el format Arial 12 i interlineat senzill.

Cada autor només podrà presentar una obra. En cas contrari, quedarà eliminat.

3a.-PRESENTACIÓ. Els poemes seran originals i inèdits i no guardonats en cap altre certamen literari. Es presentaran per quintuplicat, a l'Ajuntament de Benicarló (c/ Ferreres Bretó, 10 -12580 Benicarló), Àrea de Cultura amb la indicació PER AL XXVI CERTAMEN DE POESIA CIUTAT DE BENICARLÓ.

4a.-IDENTIFICACIÓ. S'hauran de presentar amb el sistema de plica: amb un lema a l'exterior, i un sobre tancat amb el títol del poema; nom i cognoms de l’autor; adreça; telèfon; fotocòpia del DNI i totes les dades personals que es crega oportú, a l'interior.

5a.-DATA DE PRESENTACIÓ. La presentació de treballs finalitzarà el dia 27/10/06.

6a.-JURAT. Serà designat per l'Alcalde o el Regidor Delegat de Cultura.

7a.-DECISIÓ DEL JURAT. Serà inapel·lable, podent declarar desert algun premi si així ho estimara oportú. La decisió del Jurat es farà pública al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Benicarló i en la pàgina web (www.ajuntamentdebenicarlo.org).

8ª.-PREMI. Els premis per modalitat seran:

1r Premi: 1000 € i placa.

2n Premi: 500 € i diploma.

3r Premi: 300 € i diploma.

El premi serà indivisible.

L’Ajuntament de Benicarló gestionarà la publicació dels treballs premiats. Els premis corresponen als drets d’autor, corresponents a la 1ª edició de la publicació de l’obra guanyadora per l'editorial Brosquil Edicions, SL.

9a.-LLIURAMENT DEL PREMI. Tindrà lloc el dia 15/12/06 al Centre Cultural Convent de Sant Francesc, en un acte cultural emmarcat dins del Cicle de Tardor. Serà necessària la presència dels guanyadors. La no assistència suposarà la renúncia als premis.

10a.-NOTES. Els treballs no premiats hauran de ser retirats pels autors o persones autoritzades en el termini màxim d'un mes, a partir de la data en què es faça pública la decisió del jurat. Transcorregut aquest temps, els que no s'hagen retirat, es destruiran.

El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, quedant facultat el Jurat per a la interpretació i resolució dels casos no previstos a les mateixes.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Benicarló convoca el XXVI CERTAMEN DE POESÍA CIUDAD DE BENICARLÓ, de acuerdo a las siguientes BASES:

1a.-PARTICIPANTES. Todos los poetas que lo deseen.

2a.-MODALIDAD, TEMA Y PROCEDIMIENTO. Habrá dos modalidades, valenciano y castellano con temática y rima libres. La extensión del poema será el habitual en un libro de poesía, entre 30 y 40 poemas, mecanografiados a doble espacio y por una sola cara, o informáticamente, en el formato Arial 12 e interlineado sencillo.

Cada autor sólo podrá presentar una obra. En caso contrario, quedará eliminado.

3a.-PRESENTACIÓN. Los poemas serán originales e inéditos y no galardonados en ningún otro certamen literario. Se presentarán por quintuplicado, al Ayuntamiento de Benicarló (c/ Ferreres Bretó, 10 -12580 Benicarló), Área de Cultura con la indicación PARA EL XXVI CERTAMEN DE POESÍA CIUTAT DE BENICARLÓ.

4a.-IDENTIFICACIÓN. Se deberán presentar con el sistema de plica: con un lema al exterior, y un sobre cerrado con el título del poema; nombre y a apellidos del autor; dirección; teléfono; fotocopia del DNI y todos los datos personales que se crea oportuno, al interior.

5a.-FECHA DE PRESENTACIÓN. La presentación de trabajos finalizará el día 27/10/06.

6a.-JURADO. Será designado por el Alcalde o el Regidor Delegado de Cultura.

7a.-FALLO DEL JURADO. Será inapelable, pudiendo declarar desierto algún premio si así lo estimara oportuno. El fallo del Jurado se hará público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Benicarló y en la página web (www.ajuntamentdebenicarlo.org).

8ª.-PREMIO. Los premios por modalidad serán:

1r Premio: 1000 € y placa.

2n Premio: 500 € y diploma.

3r Premio: 300 € y diploma.

El premio será indivisible.

EL Ayuntamiento de Benicarló gestionará la publicación de los trabajos premiados. Los premios corresponden a los derechos de autor, correspondientes a la 1ª edición de la publicación de lo obra ganadora por el editorial Brosquil Ediciones, SL.

9a.-ENTREGA DE PREMIOS. Tendrá lugar el día 15/12/06 en el Centre Cultural Convent de Sant Francesc, en un acto cultural enmarcado dentro del Cicle de Tardor. Será necesario la presencia de los ganadores. La no asistencia supondrá la renuncia a los premios.

10a.-NOTAS. Los trabajos no premiados deberán ser retirados por los autores o personas autorizadas en el plazo máximo de un mes, a partir de la fecha en la que se haga público el fallo del jurado. Transcurrido este tiempo, los que no se hayan retirado, se destruirán.

El hecho de participar en el concurso implica a la total aceptación de estas bases, quedando facultad al Jurado para la interpretación y resolución de los casos no previstos a las mismas.

Fallo del Jurado.-

El Jurado reunido en fecha 30 de noviembre de 2006 concedió los siguientes premios:

PRIMER PREMI CERTAMEN DE POESIA CIUTAT DE BENICARLÓ, modalitat en castellà:

a la obra titulada: Las huellas en el laberinto

AUTOR: JOSE LUIS GARCÍA HERRERA

SEGON PREMI CERTAMEN DE POESIA CIUTAT DE BENICARLÓ, modalitat en castellà:

a la obra titulada: Bajo la piel del roble

AUTOR : CHRISTIAN TUBAU ARJONA

TERCER PREMI CERTAMEN DE POESIA CIUTAT DE BENICARLÓ, modalitat en castellà:

a la obra titulada: La higiene de los sentidos

AUTOR : FRANCISCO MEZQUITA BROCH

Creado por marisun el 12/12/2006

© 2000-2018 Ajuntament de Benicarló