Xarxa AFIC

La xarxa d'Agències per al Foment d'Iniciatives Comercials (AFIC), és un instrument per mitjà del qual, la Generalitat Valenciana, en col·laboració amb l'Administració Local, impulsa el procés de modernització i ordenació del comerç local.

La pròpia estructura descentralitzada de la XARXA AFIC permet acostar l'actuació administrativa a un alt percentatge dels comerciants, facilitant-los un interlocutor especialitzat i convertint-se així en nexe d'unió permanent entre els empresaris del sector comercial, associacions de comerciants i l'Administració local i autonòmica.

La xarxa AFIC oferix els seus servicis a prop de 200 municipis, individualment o integrats en mancomunitats, que totalitzen més de 65.000 comerços en tota la Comunitat Valenciana (més del 80% del total d'establiments existents).

La pràctica totalitat de les ciutats de més de 25.000 habitants estan ateses per alguna de les 82 oficines AFIC

Per això la XARXA AFIC, a través del coneixement especialitzat i de les ferramentes adequades, està capacitada per a prestar assessorament i suport tècnic, tant a les pròpies corporacions locals, pel que fa a les decisions que han d'adoptar en relació amb el sector, com al conjunt del teixit comercial de cada localitat, ja siga en els processos de modernització de les PIMES, en la renovació i desenvolupament comercial dels centres urbans, o en la consolidació d'espais urbans comercials de preferent ús de vianants, sense oblidar la importància de les millores en l'estructura física dels equipaments comercials col·lectius.

Fruit del treball coordinat per la Direcció General de Comerç i els tècnics integrants de la Xarxa AFIC, s'han desenvolupat diverses ferramentes i aplicacions específiques amb la finalitat de millorar el tractament de les dades estadístiques del sector, l'intercanvi d'informació i l'estandardització de processos, entre les que destaquen:

-Sistema d'informació geogràfica (GIS) AFICOM, que permet l'elaboració, en format gràfic i textual, d'estudis i estadístiques sobre els llistats de comerços de cada localitat enllaçats amb la cartografia digital del municipi.

-Projecte Portal del comerciante, en les seus versions locals que oferix a través d'internet informació especialitzada per al sector comercial de Benicarló.

-Web corporativa Xarxa AFIC en la que es publica informació d'interès sobre el sector, com és el cas de normativa, subvencions o accés als mapes comercials de la Comunitat Valenciana.

-Intranet "Intrafic", plataforma interna de comunicació entre els tècnics de les diverses agències que compta amb un sistema de missatgeria i un fòrum, permetent la publicació de documents amb resums de les actuacions de la xarxa.

-Aplicació AFICPLAN, programa informàtic per a la realització de plans de viabilitat orientatius amb les dades aportades pels emprenedors.

-Sistema de Qualitat de la Xarxa AFIC

La Xarxa AFIC ha treballat intensament en la implantació d'un sistema de qualitat que ha permès obtenir la certificació ISO 9001:2000 per a diversos dels seus processos operatius.

Els compromisos de qualitat de la xarxa es recullen a la Carta de Serveis .

Els treballs associats al Pla de Qualitat de la Xarxa AFIC tenen suport informàtic a través de l'aplicació AFICGEST, que permet recollir els indicadors de qualitat de la xarxa.