Normativa comercial i subvencions

L'exercici de l'activitat comercial està regulat per diverses normes de les administracions competents per raó de la matèria tractada.

A més d'existir una normativa específica per al comerç, diferent segons la comunitat autònoma on té la seu cada establiment, l'activitat comercial es veu afectada indirectament per altres normatives, com és el cas de les tributàries, sanitàries, d'accessibilitat, de consum, competència o de treball i seguretat social, entre d'altres.

Així, conviuen normes estatals (des dels principis constitucionals fins a les lleis orgàniques o ordinàries o normes de caràcter reglamentari ) amb normes emanades de les Comunitats Autònomes (lleis autonòmiques, decrets, ordres de conselleries competents en matèria de comerç...) i, finalment, les diverses ordenances municipals que recullen les competències dels ajuntaments.

Junt a la producció de la normativa reguladora del marc legal on s'exerceix l'activitat comercial, les diverses administracions amb competències per a la matèria ofereixen diverses línies d'ajuda i subvenció que poden ser sol·licitades per a col·laborar en el finançament dels projectes empresarials lligats al sector comercial.

En aquesta secció de la web es recullen diversos llistats de les principals normes d'aplicació en matèria específicament comercial, a nivell estatal, autonòmic i local; cal tenir sempre en compte que els llistats que s'inclouen tenen un valor merament informatiu, ja que les fonts amb validesa legal per a consultar les normes reguladores del sector comercial són els diversos butlletins oficials que publiquen les normes emanades dels diversos òrgans competents.

Per a consultar els textos complets i vigents de les disposicions legals podeu adreçar-vos a les següents webs:

  • http://www.boe.es Consulta del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), on es publica la normativa estatal i les normes autonòmiques de major rang.

  • http://www.gva.es Web de la Generalitat Valenciana, des d'on es pot accedir al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), per a consultat la normativa emanada dels òrgans autonòmics competents.

  • http://www.dipcas.es Web de la Diputació Provincial de Castelló, des d'on es pot accedir al Butlletí Oficial de la Província de Castelló, on es publiquen les ordenances locals aprovades pels ajuntaments de la província.

Junt a les fonts oficials de consulta normativa, existeixen a internet múltiples webs amb informació sobre legislació comercial i de subvencions; a la secció “Enllaços d'interès” de la web municipal podeu consultar un recull.