Plataforma de Contractació del Sector Públic

El Perfil del Contractant respon a la necessitat d'assegurar la transparència i l'accés públic lliure a la informació relativa a l'activitat contractual de l'Ajuntament. Per tant, és un mitjà de difusió on les persones interessades poden trobar tota la informació relativa a les licitacions en curs i el seu estat, l'adjudicació, la formalització dels contractes, els plecs de clàusules administratives, els plecs de prescripcions tècniques, projectes, modificacions contractuals, actes de meses de contractació, etc. que, alhora, formen part integrant dels expedients de contractació.


Per tal de facilitar l'accés de la part licitadora a la informació i documents relatius a l'activitat contractual d'aquesta entitat local, l'Ajuntament de Benicarló ha integrat el seu perfil del contractant en la PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC.


Per accedir a aquesta informació, s'ha d'escollir un dels tres enllaços següents (depenent de quin siga l'òrgan de contractació competent):


-Òrgan de contractació: tinent d'alcalde delegat de lrea de Contractació i Patrimoni

-Òrgan de contractació: Junta de Govern Local

-Òrgan de contractació: Ple de l'Ajuntament


Una vegada s'ha accedit a la Plataforma, deurà de pressionar el cursor sobre l'opció licitacions, obrint-se el desplegable dels distints expedients de contractació.Contacte:


DEPARTAMENT DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI


Telèfon: 964 470 050

Fax: 964 475 908

contractacio@ajuntamentdebenicarlo.org