Anunci exposició pública Estatuts Consell Local de Comerç i Turisme

04/10/2011

ESTATUTS DEL CONSELL LOCAL DE COMERÇ I TURISME

TITOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1: Definició

El Consell Municipal de Comerç i Turisme de Benicarló és un òrgan sectorial de participació ciutadana, d'assessorament i proposta en temes relatius al comerç i turisme local.

Article 2: Règim jurídic

El Consell Municipal de Comerç i Turisme es regirà pels presents estatuts i a l'empara de l'article 130 i següents del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i per totes aquelles altres disposicions legals que puguen ser d'aplicació.

Article 3: Àmbit d'actuació

L'àmbit d'actuació del Consell quedarà circumscrit al terme municipal de Benicarló, sense perjudici de les relacions que puga establir amb altres municipis i les accions conjuntes que es podrien dur a terme en cas que s'estime convenient.

S'estableix com a seu del Consell Municipal de Comerç i Turisme la de l'Ajuntament de Benicarló, al carrer Ferreres Bretó, 10, de Benicarló.

Article 4: Finalitats i funcions del Consell

1-Les finalitats del Consell Municipal de Comerç i Turisme seran les següents:

a) Actuar com a òrgan consultiu de l'Ajuntament, emetent informes i propostes en les matèries relacionades amb el comerç i turisme.

b) Contribuir a crear una infraestructura comercial i turística a Benicarló que siga competitiva i s'adapte als hàbits de consum, equilibrant l'oferta amb la demanda.

c) Fomentar l'atractiu comercial i turístic de Benicarló com a forma de promoció econòmica i social de la localitat.

d) Servir de punt de debat entre els representants de l'àmbit comercial i turístic i les institucions públiques i privades relacionades amb el sector.

2-El Consell Municipal de Comerç i Turisme tindrà les següents funcions:

a) Informar a l'Ajuntament de Benicarló sobre temes que afecten al sector comercial i turístic.

b) Elaborar estudis i emetre informes relatius al sector comercial i turístic, a iniciativa pròpia o a petició dels diversos òrgans municipals.

c) Efectuar propostes d'actuació sobre matèries que afecten al sector comercial i turístic.

d) Analitzar periòdicament la normativa fiscal, amb la finalitat de proposar les soluciones que millor convinguen als interessos del municipi i de la industria turística local.

3-Per a dur a terme les seues finalitats, el Consell Municipal de Comerç i Turisme procedirà a l'estudi dels temes relacionats amb el comerç i el turisme i elevarà les seues propostes a l'Ajuntament per a que es realitzen els tràmits procedents per a donar curs als temes que corresponga.

TITOL II: COMPOSICIÓ

Article 5:

El Consell Municipal de Comerç i Turisme estarà composat pels següents membres:

A) Un president, que en tot cas serà l'alcalde o regidor en qui delegue.

B) Vocals:

 • Un regidor o representant per cadascun dels grups polítics que formen la Corporació.

 • Un representant de cada associació o federació de comerciants d'àmbit local legalment constituïda.

 • Un representant de l'Agrupació de Restauradors de Benicarló.

 • Un representant de l'Associació d'Empresaris del Baix Maestrat.

 • Un representant de l'Associació Provincial d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Castelló (ASHOTUR).

 • Un representant de l'Estació Nàutica.

 • Un representant de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló.

 • Un representant de la Conselleria de la Generalitat Valenciana competent en matèria de comerç.

 • Un representant de la Conselleria de la Generalitat Valenciana competent en matèria de turisme.

 • Un representant de la Comissió de Festes.

 • Un representant de la Junta Local Fallera.

 • Dos membres designats per l'alcalde-president de l'Ajuntament de Benicarló, prèvia proposta del Consell Local de Comerç i Turisme.

C) Un Secretari, amb veu però sense vot, que serà el de l'Ajuntament o persona en què delegue.

A més, el Consell podrà comptar amb la participació dels tècnics municipals o assessors externs que es considere oportú, amb veu però sense vot.

TITOL III: DELS MEMBRES DEL CONSELL

Article 6: President

El president del Consell tindrà les següents funcions:

a) La representació formal del Consell Municipal de Comerç i Turisme

b) Convocar les sessions i fixar l'ordre del dia d'acord amb el Consell

c) La presidència i moderació de les sessions del Consell

d) Exercir el dret a vot, que serà de qualitat en cas d'empat

e) Firmar el vist-i-plau de totes les actes i documents aprovats pel Consell

f) Efectuar propostes a l'Ajuntament de Benicarló respecte als acords del Consell

g) Designar expressament el seu substitut en cas d'absència

h) Designar, si ho creu convenient, fins a 2 membres del Consell

i) Totes aquelles altres funcions intrínseques al càrrec de president

Article 7: Secretari

El Secretari del Consell tindrà les següents funcions:

a) Actuar en totes les sessions, alçant acta dels assumptes tractats

b) Custodiar la documentació oficial del Consell

c) Expedir les certificacions i documents que siguen necessaris, amb el vist i plau de la Presidència

d) Rebre i examinar la documentació dirigida al Consell o al president

e) Informar al Consell emetent les consideracions oportunes en cas de precisar-les

f) Rebre i expedir la correspondència oficial del Consell, a través del Registre General de l'Ajuntament

g) Totes aquelles funcions inherents al seu càrrec i les que se li assignen per acord del Consell.

En cas d'absència serà substituït pel funcionari que designe el Secretari General de la Corporació.

Article 8: Funcions dels membres del Consell

Tots els membres del Consell tindran les següents funcions:

a) Participar en els debats i temes que es tracten a les sessions

b) Efectuar propostes i consideracions sobre les matèries tractades pel Consell

c) Exercir el dret de vot, excepte els membres que no l'ostenten

d) Fer constar en acta extrems concrets del debat i les intervencions que consideren convenients

e) Rebre la informació i documentació necessària per al correcte exercici de les seues funcions

f) Tots els drets i funcions inherents a la condició de membre del Consell

Article 9: Nomenament dels membres del Consell

Les entitats escollides per formar part del Consell nomenaran als seus representants (un titular i dos suplents) per escrit presentat al Registre General de l'Ajuntament de Benicarló.

Article 10: Cessament dels membres del Consell

Els membres del Consell cessaran en els seus càrrecs quan deixen de representar a l'entitat per la què van ser designats, per fi del mandat corporatiu, per renúncia personal o per acord exprés de l'entitat que representen.

TITOL IV: SESSIONS I ACORDS DEL CONSELL

Article 11: Constitució del Consell

En la seua reunió constitutiva, el Consell Municipal de Comerç i Turisme quedarà vàlidament constituït quan assistisquen la majoria absoluta dels seus components.

En cas contrari, quedarà constituït en segona convocatòria 24 hores més tard, si assisteix la tercera part dels seus membres.

Article 12: Règim de sessions

El Consell Municipal de Comerç i Turisme celebrarà sessió ordinària una vegada cada quadrimestre, en la data que acorden els seus components.

A més, es podran celebrar les sessions extraordinàries que la Presidència considere oportú convocar, a instància pròpia o a sol·licitud de qualsevol de les entitats integrades al Consell.

Article 13: Convocatòria

La convocatòria de les sessions correspondrà a la presidència, i serà notificada als components amb 48 hores d'antelació mínima, llevat de casos d'urgència.

A la convocatòria s'acompanyarà l'ordre del dia, fixat per la presidència del Consell, a la vista dels assumptes que siga necessari estudiar i informar, i tenint en compte les peticions que els demés components del Consell hagen pogut presentar amb l'antelació suficient.

Encara que no s'hagen complit tots els requisits de la convocatòria, quedarà vàlidament constituït el Consell quan es troben reunits tots els seus components i així ho aproven per unanimitat

Article 14: Adopció d'acords

1-Les sessions se celebraran en primera convocatòria quan el número de membres assistents siga com a mínim la meitat més un dels que composen el Consell.

En segona convocatòria, mitja hora després de l'assenyalada per a la primera, hi haurà prou amb l'assistència d'una tercera part dels membres, entre els quals haurà de trobar-se el President o el substitut legalment designat, a més del Secretari.

2-Els acords s'adoptaran per majoria simple, excepte per a la modificació dels presents estatuts, que requerirà majoria absoluta.

3-No es podrà adoptar cap acord sobre assumptes que no figuren a l'ordre del dia, a no ser que estiguen presents tots els components del Consell i es declare la urgència amb el vot favorable de la majoria.

Article 15: Actes de les reunions

De cada sessió s'alçarà acta per part del secretari del Consell, on s'indicaran les persones assistents, les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha celebrat la reunió, els temes tractats, el resultat de la votació i el contingut de les propostes adoptades.

Les actes seran firmades pel secretari del Consell amb el vist i plau del President, i s'aprovaran a la sessió posterior.

Qualsevol assistent podrà fer constar en acta el seu vot contrari a la proposta aprovada i els motius que justifiquen la seua oposició.

Disposició final primera: Règim Supletori

En tot el que no estiga previst en els presents estatuts dels Consell Municipal de Comerç i Turisme, regiran les disposicions de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el Reial Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, pel què s'aprova el Text Refós de Règim Local, el Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, pel què s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i les demés disposicions vigents aplicables a les Entitats Locals.

Disposició final segona

Els presents estatuts hauran d'aprovar-se pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló i acceptar-se en la primera sessió celebrada pel Consell Municipal de Comerç i Turisme.

Disposició final tercera: Derogació

Una vegada aprovats i el vigor els presents estatuts, queden derogats els respectius estatuts fins aleshores vigents reguladors del Consell Local de Comerç i del Consell Municipal de Turisme.

La tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica

Maria Ortiz Roca

Benicarló, 13 de juliol de 2011

Carrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Benicarló · Tel. 964 470 050 · Fax 964 475 908 · www.ajuntamentdebenicarlo.org

-->