Programa de Turisme de l'IMSERSO per a la temporada 2017-2018

24/05/2017

L'Institut de Majors i Seguretat Social (IMSERSO) ha engegat un any més el programa de Turisme per a la temporada 2017/2018.

Requisits

Podran participar en el programa les persones residents a Espanya que complisquen algun dels següents requisits:

-Ser pensionista de jubilació del Sistema de Seguretat Social.

-Ser pensionista de viudetat en 55 o més anys d'edat del Sistema de Seguretat Social.

-Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, en 60 o més anys d'edat.

-Ser assegurat o beneficiari del Sistema de Seguretat Social, en 65 o més anys d'edat.

També podran ser adjudicataris de les places, com a acompanyant, el cònjuge o la parella de fet a qui no s'exigeixen els requisits d'edat i pensió. Així mateix, podran ser adjudicataris de la plaça els fills amb discapacitat, en grau igual o superior al 45 per cent, sempre que gaudisquen el torn amb els seus pares i s'allotgen a la mateixa habitació.

Altres requisits per a participar en el programa són no patir alteracions del comportament que puguen alterar la convivència normal en els establiments i poder valer-se per si mateix per fer les activitats bàsiques de la vida diària.

Termini i presentació de sol·licituds

El termini per a presentar sol·licituds per a la primera fase serà fins al 7 de juny de 2017, i per la segona fase fins al 26 de febrer de 2018.

L'IMSERSO recomana preferiblement emplenar la sol·licitud mitjançant la seu electrònica de l'IMSERSO: https://sede.imserso.gob.es, o bé amb la sol·licitud impresa per correu, preferiblement sense certificar, a: IMSERSO. Apart. de Correus, 10140. 28080 Madrid.