Programa de termalisme de l'IMSERSO per a l'any 2018

16/01/2018

PROGRAMA DE TERMALISME DE L'IMSERSO PER A L'ANY 2018


El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través de l'IMSERSO, engega el Programa de Termalisme Social per a la temporada de 2018.Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser usuaris d'una de les places del Programa de Termalisme de l'IMSERSO les persones residents en el territori espanyol que complisquen algun dels requisits següents:
 1. Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del sistema de la Seguretat Social.

 2. Ser pensionista de viduïtat amb cinquanta-cinc o més anys d'edat del sistema de la Seguretat Social.

 3. Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta o més anys d'edat, del sistema de la Seguretat Social.

 4. Ser assegurat o beneficiari del sistema de la Seguretat Social, amb seixanta-cinc o més anys d'edat. Igualment, podran participar en els programes les persones de nacionalitat espanyola que residisquen a l'estranger, sempre que perceben una pensió del sistema de la Seguretat Social i que reunisquen la resta dels requisits exigits.

Altres requisits per a participar en el programa són no patir alteracions del comportament que puguen alterar la convivència normal en els establiments, no patir cap malaltia transmissible amb risc de contagi, poder valer-se per si mateix per fer les activitats bàsiques de la vida diària i necessitar els tractaments termals sol·licitats.
També podran ser adjudicataris de les places, com a acompanyant, el cònjuge o la parella de fet a qui no s'exigeixen els requisits d'edat i pensió. Així mateix, podran ser adjudicataris de la plaça els fills amb discapacitat, en grau igual o superior al 45 per cent, sempre que gaudisquen el torn amb els seus pares i s'allotgen a la mateixa habitació.


Quan es pot sol·licitar?


Per als torns dels mesos de febrer a agost, ambdós inclosos:


 • Amb prioritat en l'adjudicació de plaça: fins al 4 de gener del 2018.

 • Per a la inclusió en la llista d'espera de places en l'orde que corresponga: fins a l'10 de maig del 2018.


Per als torns dels mesos de setembre a desembre, ambdós inclosos:


 • Amb prioritat en l'adjudicació de plaça: fins a l'11 de maig del 2018.

 • Per a la inclusió en la llista d'espera de places en l'orde que corresponga: fins al 31 d'octubre del 2018.Quins serveis s'hi ofereixen?

El Programa de Termalisme de l'IMSERSO ofereix aquests serveis:


 • Allotjament i manutenció en règim de pensió completa i en habitacions dobles.

 • Tractaments termals bàsics, que comprendran el reconeixement mèdic en ingressar al balneari, el tractament termal bàsic que prescriga en cada cas el metge del balneari i el seguiment mèdic.

 • Pòlissa col·lectiva d'assegurança turística.

 • Activitats d'animació.Com es pot sol·licitar?

El model de sol·licitud es pot aconseguir:


 • Al centre social municipal La Farola (tel. 964 47 39 68) en horari de 9.00 a 14.00 hores.

 • A través del telèfon d'atenció a l'usuari de l'IMSERSO: 901 10 98 99

 • A través de la pàgina web de l' IMSERSO: https://sede.imserso.gob.es


Les instruccions completes per a emplenar la sol·licitud estan impreses en el mateix formulari de la sol·licitud.


Les sol·licituds es poden presentar presencialment, per correu o per mitjans electrònics a:


 • Programa de Termalisme de l'IMSERSO

  Apartat de correus número 14005

  28080 Madrid