Legislació lingüística

Reglament municipal per a la normalització lingüística

10/05/2005

Reglament municipal per a la normalització lingüística

Aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló el 26 de març de 1992, per unanimitat.

(PP 8, PSPV-PSOE 7, UPV 1, UV 1.)

El present Reglament té per objecte genèric desplegar i aplicar en l’àmbit de l’actuació municipal de l’Ajuntament de Benicarló allò que disposa l’article setè de l’Estatut d’Autonomia i la Llei de les Corts Valencianes 4/83, d’Ús i Ensenyament del Valencià.

Fonaments jurídics.

La Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana són les dues normes legals de major rang legislatiu que determinen en l’article 3r. I 7è., respectivament: "La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció." "Hom atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià".

La Llei 4/1983 de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, expressa en el preàmbul IV: "La Generalitat té un compromís irrenunciable en la defensa del patrimoni cultural de la Comunitat Autònoma i d’una manera especial amb la recuperació del valencià, llengua històrica i pròpia del nostre poble, del qual constitueix la més peculiar senya d’identitat." I continua: "Aquesta Llei tracta de superar la relació de desigualtat que hi ha entre les dues llengües oficials de la nostra Comunitat Autònoma, i disposa de les mesures pertinents per tal d’impulsar l’ús del valencià en tots els camps de la nostra societat, i especialment en l’Administració i l’ensenyament."

L’article 7.1 de l’Estatut d’Autonomia determina que "Els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. Tothom té dret a conéixer-lo i a usar-lo."

Aquesta mateixa Llei estableix en l’article 2n.: "El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, tots els valencians tenen dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit tant en les relacions privades com en les relacions amb les instàncies públiques."

L’article 7è., que mereix una consideració especial, indica: "El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració pública, de l’Administració local i de les altres corporacions i institucions públiques dependents d’aquelles."

L’article 30 determina: 1. La Generalitat Valenciana i les Corporacions Locals podran exceptuar i bonificar respecte d’obligacions fiscals els actes i manifestacions relacionats amb el foment, divulgació i extensió de la cultura valenciana, amb una consideració especial a les que comporten l’ús del valencià."

A fi de garantir el dret dels ciutadans a ser atesos per l’administració i rebre’n resposta en la llengua que ho sol·liciten, els paràgrafs 2 i 3 d’aquest mateix article exigeix als poders públics: "2. A les bases de convocatòria per a l’accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, la Generalitat Valenciana i les corporacions locals, en l’àmbit de les seues respectives competències, valoraran el coneixement del valencià, per tal que puguen realitzar-se les funcions públiques d’acord amb els principis d’ús del valencià, previstos en aquesta Llei." I afig: "3. Els poders públics valencians, a l’efecte de l’apartat anterior, assenyalaran els llocs per als quals és preceptiu el coneixement del valencià."

Els articles 27 i 28 obliguen l’Administració a fomentar l’ús del valencià en totes les activitats administratives dels òrgans dependents d’aquesta.

I l’article 33 preceptua: "Els poders públics valencians fomentaran en l’àmbit de la seua competència i d’acord amb el que disposa aquesta Llei, l’ús del valencià a les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives."

En el Títol Cinquè de la mateixa Llei s’estableix els termes municipals de predomini lingüístic valencià (article 35), en el qual queda inclòs Benicarló.

També és important el Decret 145/1986, de la Generalitat Valenciana que expressa en l’article 1: "Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, les carreteres, els camins, les dependències i els serveis d’interés públic que depenen de les entitats locals..." I l’article 2 diu que "l’execució d’aquest Decret correspon a l’Administració Local ..."

D’altra banda, la Llei 30/1984, sobre mesures per a la reforma de la funció pública, les Administracions Públiques en l’àmbit respectiu de competències hauran de preveure la selecció de funcionaris capacitats com cal, per cobrir els llocs de treball a les Comunitats Autònomes que tinguen dues llengües oficials."

Finalment, la Disposició Transitòria Primera assenyala : "L’ús i ensenyament del valencià regulats ala present Llei pel que fa a l’Administració de la Generalitat, Administració Local, Entitats i Institucions dependents d’aquestes i altres serveis públics als quals fa referència la Llei, hauran de realitzar-se en un termini de tres anys." Els tres anys eren a comptar des de la publicació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià el 23 de novembre de 1983.

A la vista d’aquest articulat i tenint en compte els textos legals vigents en matèria lingüística s’ha redactat el següent Reglament que desplega en l’àmbit local i l’aplicació, bàsicament, de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.

Reglament de Normalització Lingüística

Article 1.-

El valencià és la llengua pròpia del municipi de Benicarló. Tots els seus ciutadans tenen dret a conèixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit en les instàncies públiques.

Article 2.-

Els objectius d’aquest reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans a conèixer i a usar el valencià.

b) Promoure la seua recuperació i fomentar-ne l’ús en tots els àmbits de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l’ús oficial del valencià, com a llengua pròpia de l’Administració local i del municipi.

d) Normalitzar l’aplicació del valencià en l’ àmbit de l’Administració local de l’Ajuntament de Benicarló.

e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del fet idiomàtic valencià en tots els àmbits socials.

Article 3.-

1.- Els acords que aprove l’Ajuntament i que siguen publicats o se’ls done publicitat, s’hauran de redactar preferentment en valencià, fins a completar progressivament el procés de normalització idiomàtic.

2.- Tindran plena eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents impresos i formularis redactats en valencià.

Article 4.-

1.- La redacció de tots els documents públics es farà preferentment en valencià, fins la plena normalització, com a llengua pròpia de l’Administració i del municipi. Tanmateix es garantirà el dret dels ciutadans a adreçar-se a l’Ajuntament en qualsevol de les dues llengües oficials, valencià i castellà, oralment i per escrit, i a obtenir-ne resposta en la llengua utilitzada.

Article 5.-

1. Per a garantir les exigències lingüístiques i socials, el personal al servei de l’Administració local ( o òrgans que en depenen) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà) adequat a les funcions que ha d’exercir, que faça possible d’atendre el ciutadà en la llengua que aquest sol·licite.

2. L’Ajuntament, d’acord amb el paràgraf 5.1., demanarà, a les bases de convocatòries per a la provisió de places a l’Administració local, el coneixement dels idiomes oficials. El nivell de les proves a realitzar i la seua puntuació hauran d’estar d’acord amb el lloc de treball a ocupar.

Article 6.-

1. L’Ajuntament de Benicarló haurà de promoure i utilitzar el valencià en totes les dependències municipals centrals; com també les descentralitzades de l’Ajuntament: Serveis culturals (Biblioteca, Arxiu, Museus, etc.) serveis educatius i esportius ( Universitat Popular, Ludoteca, Campanya Esportiva, Emissora Municipal, etc.), empreses arrendatàries de serveis públics, serveis assistencials, festes locals, etc. Així mateix, es promourà el valencià en els mitjans de comunicació propis (Butlletí d’Informació Municipal, ràdio etc.), fins assolir una normalització total.

2. Les insripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal tals com vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, s’escriuran únicament en la forma oficial valenciana.

3. La promoció i difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis en diaris, revistes i altres publicacions, falques radiofòniques, comunicats per megafonia, cartells, fullets, catàleg, publicitat, memòries, plànols, etc., es faran en valencià.

4. La producció editorial de l’Ajuntament es farà, com a norma general, íntegrament en valencià

Article 7.-

1. En el marc de les seues atribucions, l’Ajuntament de Benicarló subvencionarà i/o bonificarà les activitats d’entitats, associacions o empreses, públiques o privades que empren el valencià. Així mateix, informarà i assessorarà totes les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l’ús del valencià.

2. Totes aquelles publicacions d’entitats i aquelles publicitats que es facen per qualsevol mitjà de comunicació, cartells, ràdio i comptem amb la col·laboració i el patrocini de l’Ajuntament de Benicarló, si estan redactades íntegrament en valencià podran comptar amb una ajuda econòmica preferent.

3. L’Ajuntament de Benicarló podrà també bonificar les taxes i els impostos municipals que tinguen relació amb la normalització lingüística i el foment del valencià. Cada any l’Ajuntament farà constar en les Ordenances Municipals les exempcions i reduccions que s’acorden. Aquestes exempcions seran efectives quan entren en vigor les ordenances que s’hauran de modificar, una vegada aprovat aquest Reglament.

4. En relació amb açò, l’Ajuntament de Benicarló tindrà en compte els casos següents:

a) Els rètols públics de nova instal·lació redactats en valencià tindran una bonificació del 50 per cent del valor de la tarifa de l’impost municipal durant l’any fiscal en què aquests s’instal·len.

b) Els rètols que en substituesquen uns altres d’anteriors escrits en castellà, per tal de ser redactades de nou en valencià seran bonificats amb el 90 per cent de la tarifa durant els dos anys fiscals següents al canvi.

c) L’Ajuntament es comprometrà a donar publicitat de les bonificacions mitjançant comunicats a la premsa, ràdio i notificacions personals als possibles interessats (associacions, comerços, empreses i professionals).

d) Els sol·licitants de la bonificació hauran de dur el text en valencià a l’Oficina de Normalització Lingüística per a garantir-ne la correcció.

e) El contribuent bonificat es comprometrà a mantenir el rètol amb caràcter estable i permanent.

f) Els rètols d’ortografia idèntica en valencià i castellà no tindran cap bonificació de tarifa. S’entén que aquestes bonificacions es refereixen a rètols que suposen un canvi de text substancial.

Article 8.-

Tots els topònims del terme i els noms de les vies públiques es retolaran únicament en valencià. En els indicadors d’informació pública, es podrà valorar la conveniència d’utilitzar altres llengües.

Article 9.-

1. L’Ajuntament de Benicarló demanarà a les administracions públiques radicades a la Comunitat Valenciana que tota la documentació que li remeten estiga redactada preferentment en valencià.

2. L’Ajuntament instarà els organismes que hagen de col·locar rètols o indicacions al terme municipal perquè ho facen oficialment en valencià.

3. Els escrits que siguen adreçats a les autonomies catalana i balear es faran prioritàriament en valencià, per tal com la llengua és comuna.

Article 10.-

Es crearà l’Oficina Municipal de Normalització Lingüística, els objectius del qual seran els següents:

a) Planificar les actuacions i activitats encaminades a la progressiva normalització del valencià.

b) Assessorar i corregir textos presentats pels diversos ens públics o privats.

c) Organitzar cursos de reciclatge permanents per als funcionaris i empleats públics, com també per a altres col·lectius que ho necessiten. A més dels cursos d’ensenyament general cladrà planificar-ne de llenguatges específics (administratiu, mitjans de comunicació, llenguatge comercial i textos jurídics), d’acord amb les necessitats existents.

d) Assessorar, preparar i proposar la necessitat i la baremació dels exercicis de valencià a realitzar en les proves d’accés de les convocatòries públiques a l’Ajuntament.

e) Informar els ciutadans sobre les ajudes per al foment del valencià, procedents de la Generalitat i d’altres administracions. Es facilitaran els tràmits a tota persona interessada de beneficiar-se amb aquestes ajudes.

f) Fomentar i dur a terme activitats i campanyes per a l’ús del valencià.

j) Tenir com a funció bàsica el compliment i desenvolupament d’aquest Reglament.

Article 11.-

1. Es convocarà, sota la presidència de l’alcalde o regidor de Cultura, els diversos agents que intervenen directament en el procés normalitzador (els caps de les àrees de serveis administratives, representats dels mitjans de comunicació local o comarcal, representants de l’ensenyament, representants de les entitats culturals i esportives, i representants del comerç i l’empresa, etc.) a fi de comunicar les propostes de la Comissió de Cultura i recollir els suggeriments dels diversos col·lectius, encaminats vers a la normalització idiomàtica. Així mateix, en aquestes reunions s’informarà oportunament sobre les ajudes per al foment del valencià.

2. Des de la Regidoria de Cultura es vetllarà perquè en l’àmbit de l’Administració local es complesca aquest Reglament i les resolucions que s’hi prenguen.

Article 12.-

La ubicació orgànica de l’Oficina serà Secretaria General.

Article 13.-

Per a dur a terme totes les funcions i tasques assignades a l’Oficina, aquesta serà dotada, inicialment, amb l’ajuda d’altres administracions, pels mitjans humans i materials següents:

a) Un tècnic lingüístic, i el professorat necessari segons les demandes de cursos. Així mateix, caldrà el suport d’un auxiliar o administratiu. S’incrementarà el personal de l’Oficina d’acord amb les necessitats.

b) Equip informàtic.

Dotació per a biblioteca bàsica de consulta i subscripcions oficials i professionals especialitzades.

Article 14

1. L’Ajuntament de Benicarló haurà de comptar la suficient consignació pressupostària per fer efectives les tasques i els objectius propis de l‘ Oficina Municipal de Normalització Lingüística i del present Reglament.

Article 15.-

Aquest Reglament es complementa amb un annex titulat Pla d’Actuació en què es fixen els criteris que cal seguir a fi i efecte de guiar el procés normalitzador que estableix aquest Reglament.

El que fa públic a efectes d’informació pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, atès el que preceptua l’article 49 de la vigent Llei 7/85, de 2 d’abril.

Si no es presentava cap reclamació contra aquest reglament, s’entendrà que amb la seus publicació íntegra s’aprova també definitivament, tal com preveu l’article 70.2 de la mateixa Llei.

Benicarló, 23 de març de 1992

-->