Guia pràctica Agenda Obert al Mediterrani Port de cultura Sabor a mar i horta
Platja del Morrrongo Platja de la Caracola Platja de la Mar Xica Qualitat

Des de l'Ajuntament de Benicarló som conscients que les nostres costes representen un dels valors naturals més importants del municipi i del gran atractiu que estes suposen per tots aquells que visiteu el nostre litoral.

És per això, que este Ajuntament, conscient del paper que representa la sostenibilitat de l'entorn social i físic, es compromet a desenvolupar una sèrie d'estratègies, adequades al nivell local que representem, en les quals es defineixen unes línies d'actuació que ens permeten realitzar una gestió correcta de les nostres costes d'acord amb els requisits exigits per les normes ISO 14001:2004, Reglament (CE) núm. 1221/2011 (EMAS) i ISO 9001:2008, d'aplicació a les platges del Morrongo, Caracola, Gurugú i Mar Xica.

Amb la implantació d'estes normes pretenem aconseguir la satisfacció de tots aquells que visiteu les platges del municipi, dotant-les d'uns serveis de qualitat i d'un valuós ecosistema natural.

L'Ajuntament de Benicarló es compromet a establir els mitjans tècnics i econòmics necessaris per frenar la contaminació i prevenir-la en l'origen, així com prevenir i eliminar qualsevol impacte que puga causar-se sobre el medi com conseqüència de les seues activitats.

A més, també garanteix un seguiment de totes aquelles activitats que es realitzen en el litoral, establint mecanismes de millora continua en col·laboració amb tots els sectors del municipi, assegurant amb ells l'evolució tant en la qualitat mediambiental del seu litoral, com en els serveis prestats.

L'Ajuntament de Benicarló es compromet a establir iniciatives que asseguren el compliment de les lleis i reglaments, al mateix temps que les exigències dels usuaris o altres requisits aplicables a les activitats que es desenvolupen en les platges. Per això, promou la participació de tot el personal i usuaris en la protecció i millora del litoral, mitjançant mecanismes de formació i sensibilització, incidint en la comunicació a tots els nivells.

Des de l'Ajuntament es defineixen i avaluen periòdicament objectius de qualitat i medi ambient amb l'objectiu d'impulsar la millor continua en les seues platges. Per això, l'Ajuntament de Benicarló busca amb la implantació d'un Sistema de Gestió Integrada de Qualitat i Medi Ambient, mantenir la diversitat biològica, la qualitat de l'aigua de mar, la flora i fauna amb la que contem al nostre litoral, assegurant un ecosistema atractiu que puga ser gaudit per qualsevol persona.

Desde el Ayuntamiento de Benicarló somos conscientes de que nuestras costas representan uno de los valores naturales más importantes del municipio y del enorme atractivo que estas suponen para todos aquellos que visitan nuestro litoral.

Es por ello que este Ayuntamiento, consciente del papel que representa la sostenibilidad del entorno social y físico, se compromete a desarrollar una serie de estrategias, adecuadas al nivel local que representamos, en las que se definen una líneas de actuación que nos permitan realizar una gestión correcta de nuestras costas de acuerdo a los requisitos exigidos por las normas ISO 14001:2004, Reglamento (CE) Nº 1221/2011 (EMAS) e ISO 9001: 2008, de aplicación a todas las playas de el Morrongo, la Caracola, el Gurugú y la Mar Xica.

Con la implantación de estas normas pretendemos lograr la satisfacción de todos aquellos que visitan las playas del municipio, dotando a las mismas de unos servicios de calidad y de un valioso ecosistema natural .

El Ayuntamiento se compromete a establecer los medios técnicos y económicos necesarios para frenar la contaminación y prevenirla en el origen, así como prevenir y eliminar cualquier impacto que pueda causarse sobre el medio como consecuencia de sus actividades.

Garantiza, a su vez, un seguimiento de todas aquellas actividades que se realicen en el litoral, estableciendo mecanismos de mejora continua en colaboración con todos los sectores del municipio, asegurando con ellos la evolución tanto en la calidad medioambiental de su litoral, como en los servicios prestados.

El Ayuntamiento de Benicarló se compromete a establecer iniciativas que aseguren el cumplimiento de las leyes y reglamentos, al mismo tiempo que las exigencias de los usuarios u otros requisitos aplicables a las actividades que se desarrollan en las playas. Para ello, promoverá la participación de todo el personal y usuarios en la protección y mejora del litoral, mediante mecanismos de formación y sensibilización, incidiendo en la comunicación a todos los niveles.

Desde el Ayuntamiento se definen y evalúan periódicamente objetivos de calidad y medio ambiente con objeto de impulsar la mejora continua en sus playas.

El Ayuntamiento de Benicarló busca con la implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medio ambiente, mantener la diversidad biológica, la calidad del agua de mar, la flora y la fauna con que contamos en nuestro litoral, asegurando un ecosistema atractivo que pueda ser disfrutado por cualquier persona.

Desde el Ayuntamiento de Benicarló somos conscientes de que nuestras costas representan uno de los valores naturales más importantes del municipio y del enorme atractivo que estas suponen para todos aquellos que visitan nuestro litoral.

Es por ello que este Ayuntamiento, consciente del papel que representa la sostenibilidad del entorno social y físico, se compromete a desarrollar una serie de estrategias, adecuadas al nivel local que representamos, en las que se definen una líneas de actuación que nos permitan realizar una gestión correcta de nuestras costas de acuerdo a los requisitos exigidos por las normas ISO 14001:2004, Reglamento (CE) Nº 1221/2011 (EMAS) e ISO 9001: 2008, de aplicación a todas las playas de el Morrongo, la Caracola, el Gurugú y la Mar Xica.

Con la implantación de estas normas pretendemos lograr la satisfacción de todos aquellos que visitan las playas del municipio, dotando a las mismas de unos servicios de calidad y de un valioso ecosistema natural .

El Ayuntamiento se compromete a establecer los medios técnicos y económicos necesarios para frenar la contaminación y prevenirla en el origen, así como prevenir y eliminar cualquier impacto que pueda causarse sobre el medio como consecuencia de sus actividades.

Garantiza, a su vez, un seguimiento de todas aquellas actividades que se realicen en el litoral, estableciendo mecanismos de mejora continua en colaboración con todos los sectores del municipio, asegurando con ellos la evolución tanto en la calidad medioambiental de su litoral, como en los servicios prestados.

El Ayuntamiento de Benicarló se compromete a establecer iniciativas que aseguren el cumplimiento de las leyes y reglamentos, al mismo tiempo que las exigencias de los usuarios u otros requisitos aplicables a las actividades que se desarrollan en las playas. Para ello, promoverá la participación de todo el personal y usuarios en la protección y mejora del litoral, mediante mecanismos de formación y sensibilización, incidiendo en la comunicación a todos los niveles.

Desde el Ayuntamiento se definen y evalúan periódicamente objetivos de calidad y medio ambiente con objeto de impulsar la mejora continua en sus playas.

El Ayuntamiento de Benicarló busca con la implantación de un Sistema de Gestión Integrada de Calidad y Medio ambiente, mantener la diversidad biológica, la calidad del agua de mar, la flora y la fauna con que contamos en nuestro litoral, asegurando un ecosistema atractivo que pueda ser disfrutado por cualquier persona.

correu.turisme@ajuntamentdebenicarlo.org versió per imprimir valencià castellano english français
Valid HTML 4.01 TransitionalValid CSS