Indicador de transparència 78

Indicador de transparència i78

Es publiquen els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució.

Intervenció

Nivell de compliment (0 - 100%): 30%

Justificació del nivell de compliment

No es publica la informació a l'apartat específic del web. Falten els informes d'execució. L'avaluació no l'ha realitzada el promotor de l'indicador.

Accions correctores

Es proposarà al promotor que subsane les incidències assenyalades en l'avaluació

Última revisió: 29/03/2017

Propera revisió: 29/03/2018

Promou