Portal de transparència

Indicadors de Transparència

Indicador Descripció Compliment Avaluació Interna Compliment Transparència Internacional
i01 S'especifiquen dades biogràfiques de l'alcalde i dels regidors de l'Ajuntament. Total Compleix
i02 S'especifiquen les adreces electròniques de l'alcaldessa i dels regidors de l'Ajuntament. Total Compleix
i03 Es publica l'Agenda Institucional de l'Alcaldia Total Compleix
i04 Es publica de forma completa la Relació de Llocs de treball (RLT) de l'Ajuntament. Total Compleix
i05 Es publica en un apartat específic de la web la relació individualitzada de Càrrecs (llocs) de confiança de l'Ajuntament, i l'import individual o col·lectiu de les seues retribucions. Total Compleix
i06 Es publica l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament, i el desenvolupament i execució de la mateixa. Total Compleix
i07 S'especifiquen els diferents Òrgans de Govern i les seues respectives funcions.
Nul No compleix
i08 S'especifiquen les dades bàsiques d'òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, així com enllaços a les webs dels mateixos. Parcial Compleix
i09 Es publica de forma completa la Relació de Llocs de treball (RLT) o Plantilles de Personal dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals, indicant-se de forma expressa els càrrecs de confiança en ells existents. Parcial Compleix
i10 Està aprovada i es publica l'Agenda Local 21 i/o el Pla Estratègic (o Mapa estratègic) municipal Total Compleix
i11 Es publica el nombre de Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a l'Ajuntament.
Nul No compleix
i12 Es publica l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament.
Nul No compleix
i13 Órdrens del dia prèvies dels Plens Municipals. Total Compleix
i14 Actes íntegres dels Plens Municipals. Parcial Compleix
i15 Acords complets de les Juntes de Govern i les Actes íntegres quan actuen per delegació del Ple. Total Compleix
i16 Es poden seguir en directe en la web i/o queden emmagatzemats en la mateixa els vídeos dels Plens municipals. Total Compleix
i17 Existeix i es publica un "Codi ètic o de bon govern" de l'Ajuntament.
Nul No compleix
i18 Es publiquen les resolucions judicials que afecten a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.)
Nul No compleix
i19 S'ha implantat un Portal (o secció específica) de transparència en la web de l'Ajuntament. Total Compleix
i20 Existeix un Cercador intern clarament visible en la web de l'Ajuntament. Total Compleix
i21 Es pot veure en la portada d'inici el Mapa del propi web de l'Ajuntament. Total Compleix
i22 Es publiquen dades sobre les preguntes rebudes dels ciutadans o organitzacions. Parcial Compleix
i23 Es publica el catàleg general de serveis, així com les seus dels serveis i equipaments de l'entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seues pàgines web i/o adreces de correu electrònic. Parcial Compleix
i24 Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seua competència, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i si escau formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica. Parcial Compleix
i25 S'informa al web sobre situació i talls de trànsit, i/o incidències en els serveis municipals.
Nul No compleix
i26 S'arreplega en la Web informació actualitzada sobre la situació mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) en el municipi. Parcial Compleix
i27 Es contempla en el web municipal un espai perquè expressen les seues opinions i propostes els grups polítics municipals. Total Compleix
i28 Es contempla en el web un espai reservat per a les diferents associacions de veïns del municipi i es publica una relació dels temes o preguntes formulades per aquestes Associacions. Parcial Compleix
i29 Existeixen en el web municipal fòrums de discussió o perfils de xarxes socials. Parcial Compleix
i30 Existeix i es publica un Reglament de Participació ciutadana. Total Compleix
i31 Existeixen i s'informa sobre els Consells municipals i/o altres canals de participació ciutadana (Fòrums ciutat, Consells socials d'Urbanisme, ...) i es publiquen els seus acords, informes o propostes (si no existeixen els mateixos, s'indicarà expressament). Parcial Compleix
i32 Es possibiliten els suggeriments i la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics i Pressupostos municipals. Total Compleix
i33 Existeix i s'informa sobre les Cartes de Serveis municipals i del grau de compliment dels compromisos establits en les mateixes.
Nul No compleix
i34 Existeixen i es publiquen els resultats d'enquestes sobre prestació de serveis (si no s'han realitzat enquestes, s'indicarà expressament en la web).
Nul No compleix
i35 Es publiquen les Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple o per la Junta de Govern, Alcalde o Regidor delegat. Total Compleix
i36 Es publiquen els Pressupostos dels organismes descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals. Parcial Compleix
i37 Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal. Total Compleix
i38 Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).
Nul No compleix
i39 Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit)
Nul No compleix
i40 Ingressos fiscals per habitant.
Nul No compleix
i41 Despesa per habitant.
Nul No compleix
i42 Inversió per habitant
Nul No compleix
i43 Període mitjà de cobrament
Nul No compleix
i44 Es publiquen els informes trimestrals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors. Total Compleix
i45 Es publica l'import del deute públic municipal consolidat i la seua evolució en comparació d'exercicis anteriors.
Nul No compleix
i46 S'informa sobre la composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació.
Total Compleix
i47 Es publiquen les Actes de les Meses de Contractació. Total Compleix
i48 Es publica la llista i/o la quantia de les operacions amb els proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l'Ajuntament. Total Compleix
i49 Es publica informació sobre el cost efectiu dels serveis finançats amb taxes o preus públics.
Nul No compleix
i50 Està publicat el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que ho detallen. Parcial Compleix
i51 Es publiquen les polítiques i programes de l'Ajuntament relatius a medi ambient, així com els informes de seguiment dels mateixos. Parcial Compleix
i52 Es publiquen els estudis d'impacte ambiental, paisatgístics i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals. Parcial Compleix
i53 Es publiquen les modificacions aprovades del PGOU i els plans parcials aprovats. Parcial Compleix
i54 Es publica informació precisa dels Convenis urbanístics de l'Ajuntament i de les actuacions urbanístiques en execució. Parcial Compleix
i55 Es publica informació precisa sobre els usos i destinacions del sòl. Parcial Compleix
i56 Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament. Parcial Compleix
i57 Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques més importants. Total Compleix
i58 Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants. Total Compleix
i59 Es publica el llistat d'empreses que han concorregut a la licitació de les obres públiques. Total Compleix
i60 Es publica el nom de les empreses que han realitzat les obres públiques més importants. Total Compleix
i61 S'aporta informació precisa sobre cadascuna de les obres més importants d'infraestructura que estan en curs.
Nul No compleix
i62 Es difon periòdicament informació sobre les obres d'infraestructura realitzades, i/o les aprovades pendents d'execució.
Nul No compleix
i63 Inversió en infraestructures per habitant
Nul No compleix
i64 Proporció d'ingressos de l'Urbanisme: Ingressos derivats de l'urbanisme / Ingressos totals
Nul No compleix
i65 Es publiquen els Plans i Programes anuals i plurianuals en els quals es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seua execució? Parcial Compleix
i66 Es publica un organigrama actualitzat que permet identificar als responsables dels diferents òrgans, així com les seves funcions i relacions de dependència. Total Compleix
i67 Es publiquen els informes interns dels òrgans d'assessorament jurídic i de la intervenció, una vegada que són definitius Parcial Compleix
i68 Es publiquen tots els contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals si escau hagi publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris
Total Compleix
i69 Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats Total Compleix
i70 Es publiquen periòdicament (com a mínim trimestralment) els contractes menors formalitzats amb informació detallada dels seus imports i adjudicataris
Parcial Compleix
i71 Es publiquen dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari de contractes adjudicats a través de cadascun dels procediments previstos en la legislació de contractes del sector públic
Nul No compleix
i72 Es publica la relació de convenis subscrits, amb esment de les parts signatàries, el seu objecte i si escau les obligacions econòmiques convingudes Parcial Compleix
i73 Es publiquen les subvencions i ajudes públiques concedides, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris Parcial Compleix
i74 Es publiquen les retribucions percebudes pels Alts càrrecs (almenys dels càrrecs electes i si escau Directors generals) de l'Ajuntament i els màxims responsables de les Entitats participades pel mateix Parcial Compleix
i75 Es fan públiques les indemnitzacions percebudes en ocasió de l'abandó del càrrec Parcial Compleix
i76 Es publica el Registre d'Interessos d'Activitats i Béns dels Alts Càrrecs de l'Ajuntament Parcial Compleix
i77 Es publica la relació d'immobles (oficines, locals, etc) tant propis com en règim d'arrendament, ocupats i/o adscrits a l'Ajuntament
Nul No compleix
i78 Es publiquen els Pressupostos de l'Ajuntament, amb descripció de les principals partides pressupostàries i informació actualitzada (almenys trimestralment) sobre el seu estat d'execució. Total Compleix
i79 Es publiquen els Comptes Anuals/Compte General de l'Ajuntament (Balanç, Compte de Resultat econòmic-patrimonial, memòria i liquidació de pressupost).
Nul No compleix
i80 Es publiquen els Informes d'Auditoria de comptes i/o els de Fiscalització per part dels òrgans de control extern (Càmera o Tribunal de Comptes), tant els de l'Ajuntament com els de les entitats del sector públic municipal.
Nul No compleix

Avaluació Interna

L'Ajuntament fa servir un procediment d'avaluació del compliment de transparència de cada indicador més exigent que el de Transparència Internacional.

En la columna Compliment Avaluació Interna poden aparéixer els valors nul, parcial o total per indicar si no es compleix en absolut l'indicador, si es compleix de manera incompleta o si es compleix totalment.

En l'avaluació interna es té en compte no només que la informació estiga disponible, sinó també la facilitat per trobar-la, si s'ha designat un departament responsable de promoure el compliment de l'indicador i si s'han pres mesures per augmentar o garantir que s'assoleixca el màxim nivell de transparència de l'indicador. En el cas de que un indicador afecte a més d'un departament, únicament es considera que el compliment és total, si les diferents avaluacions que fa cada departament assoleixen el 100% de transparència.

En els respectius informes d'avaluació s'indica també la data en la que es va realitzar i la data en la que es preveu tornar a avaluar el compliment de l'indicador.

Compliment Transparència Internacional

En aquesta columna s'indicarà si l'indicador es compleix o no aplicant els criteris d'avaluació de Transparència Internacional.