Bases II Premi Àlbum Il·lustrat

20/02/2015

II Premi Internacional d'Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló. 2015.

Convocatòria

L'Ajuntament de Benicarló en col·laboració amb l'Editorial Onada Edicions , amb la finalitat d'incentivar i promocionar la lectura a través dels àlbums il·lustrats destinats al públic infantil, convoca II Premi Internacional d'Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló.

Bases

Definició i objecte del concurs

1.Es consideraran àlbums infantils il·lustrats, als efectes de les presents bases, aquells llibres en els quals la història es conte a través de les imatges i dels textos, de manera que tots dos es complementen de forma coherent i harmònica i dirigides a públic infantil. La il·lustració ha de tenir un pes específic igual o superior al del text.

Requisits dels participants

2. Podran optar al Premi Internacional d'Àlbum Infantil Il·lustrat Ciutat de Benicarló autors de qualsevol nacionalitat amb obres il·lustrades de temàtica lliure, escrites en valencià, castellà o anglès i dirigides a un públic infantil.

Criteris objectius per l'atorgament dels premis

3.El premi es concedirà al millor projecte editorial d'àlbum il·lustrat presentat. L'obra no ha d'estar necessàriament finalitzada i hi haurà de ser proporcional al format 210 mm x 210 mm tancat. L'extensió no ha de ser superior a les 32 pàgines interiors (sense comptar guardes ni cobertes). Les il·lustracions podran ser a doble pàgina (un màxim de 16 il·lustracions). El jurat tindrà present per a la concessió del premi tant l'apartat literari com la qualitat artística de les il·lustracions i l'originalitat i l'adequació del conjunt del projecte.

4. Cada autor o autors deuran ser propietaris dels drets del text i les imatges, per evitar reclamacions de tercers.

5. Els participants hauran de presentar un o més projectes amb les següents característiques:

o Un document descrivint en què consisteix el projecte i, si escau, les especificitats tècniques per a l'edició final de l'obra.

o Una maqueta completa del projecte d'àlbum, que inclourà text i il·lustració.

o Un mínim de 3 exemples d'il·lustracions completament acabades, on es mostren escenes clau del llibre.

o Una proposta de guardes.

o Cinc còpies de la part literària escrita, que no haurà de superar els 3.000 caràcters.

Aquesta informació s'aportarà necessàriament en format imprès en paper i en suport electrònic (CD o USB).

Premi

6. S'estableix un premi únic de 3.000 EUR, en concepte dels drets d'autor, subjecte a les retencions fiscals que legalment corresponguen. Aquest import es farà efectiu quan l'autor o els autors presenten l'obra acabada per a la seua publicació.

7. L'obra premiada serà publicada durant els 12 mesos posteriors a l'anunci del veredicte i, per a tal efecte, es firmaran els respectius contractes d'edició. Els guanyadors autoritzen a l'Ajuntament els drets de reproducció, divulgació publica i edició del llibre fent constar en tot moment el nom de l'autor/a, per un període de 10 anys.

8. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, informem que les dades dels participants únicament seran utilitzades per a la gestió del premi.

Causes motivadores de la pèrdua del premi

9. L'autor o els autors premiats es comprometen a lliurar l'obra finalitzada dins dels 3 mesos posteriors a l'anunci del veredicte. La no presentació de l'obra en aquest termini suposarà la pèrdua del Premi.

Presentació i identificació dels treballs

10. Els treballs se presentaran personalment o mitjançant el servei de correus oficial, sota plica i pseudònim, al Registre General de l'Ajuntament de Benicarló (carrer de Ferreres Bretó, 10 - 12580 Benicarló. Tel +34 964 47 00 50).

    SOBRE A: contindrà el treball. En aquest sobre a la part exterior s'especificarà "Premi Internacional d'Àlbum Il·lustrat Ciutat de Benicarló", títol de l'obra i pseudònim de l'autor. Com a remitent constarà el pseudònim i l'adreça de l'autor.

    SOBRE B: Es presentarà tancat dins del sobre A. A la part exterior d'aquest s'especificarà títol de l'obra i pseudònim utilitzat i al seu interior document amb les dades personals dels participants, noms i cognoms, l'adreça postal, el telèfon de contacte i l'adreça electrònica, així com una fotocòpia del DNI o passaport i una breu nota bibliogràfica.

    11. El termini de presentació del treball s'obri amb la publicació d'aquestes bases i finalitza el 29 de maig de 2015. No s'admetran obres amb registre d'entrada o mata-segells del servei de correus oficial, posterior a aquesta data. La decisió del jurat es farà pública en el mes de juny de 2015. Durant el temps que dure la convocatòria, els participants no podran retirar el projecte.

Jurat

12. El President del jurat ho serà l'alcalde o regidor/a en qui delegue i per persones reconegudes dins del mon literari i la il·lustració infantil. Actuarà de secretari o secretària el de l'Ajuntament o funcionari en qui delegue. La decisió del jurat serà inapel·lable, i el premi es podrà declarar desert, però no ex aequo.

13. Els originals no seleccionats es retornaran als autors que ho sol·liciten després del veredicte del jurat a l'adreça postal que figure en el sobre tancat, i a ports deguts. Transcorregut un mes des de la decisió del jurat, els originals no reclamats es destruiran.

14. La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació íntegra de les bases. Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

Nota

Per a informació tècnica contacteu amb Onada Edicions:

onada@onadaedicions.com, tel (+34) 964 47 46 41.

-->