Ple extraordinari núm. 10 de data 06/07/2015

06/07/2015

ALBERTO J. ARNAU ESTELLER, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 10/2015 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 6 de juliol de 2015, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 10/2015, QUE VA TENIR LLOC EL DIA 6 DE JULIOL DE 2015

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 6 de juliol de 2015, es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario Miralles Ferrando:

Presidenta: Sra. Rosario Miralles Ferrando

Regidors: Sr. Juan Domingo Roca Prats

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Carlos Flos Fresquet

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sr. Ildefonso Añó Lores

Sr. Román José Sánchez Mateu

Sra. Marta Escudero Albor

Sr. Joaquím Bueno Bosch

Sr. Josep Manel Barberà Sorlí

Sra. Susana Pérez Alonso

Sr. Juan Antonio Mañá Ferrer

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Juan Manuel Cerdá Tena

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. María Jovaní Palau

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. José Antonio Simó Ramón

Sr. Benjamín Martí Esbrí

Sr. Juan José Cornelles Batiste

Sr. José María Compte Brosed

Secretari: Sr. Alberto J. Arnau Esteller.

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo.La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de data 2 de juliol de 2015, i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA:

PUNT 1r. PROPOSTA DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES.

Dono compte a la corporació de la proposta de l'Alcaldia de data 29 de juny de 2015, que és del següent tenor literal:

«Proposta de periodicitat de les sessions plenàries ordinàries

La legislació de règim local estableix una periodicitat mensual de les sessions ordinàries plenàries als municipis amb una població superior a 20.000 habitants, com és el cas de Benicarló. Donat el volum d'assumptes d'aquest ajuntament es considera adient aquesta periodicitat.

Així, d'acord amb els articles 46.2 a) de la llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l'article 47.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Vist, igualment, el Reglament Orgànic i de Funcionament de l'Ajuntament, es proposa al Ple la següent

Proposta d'acord

1. La periodicitat de les sessions ordinàries plenàries serà mensual i tindrà lloc els dies coincidents amb l'últim dijous de cada mes, a les 21.00 hores.

No obstant això, per a aquells supòsits en què per diverses circumstàncies no es puga fer en el dia i hora prefixats, l'Alcaldia, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, convocarà la sessió en dia i hora distints dins de la mateixa setmana.»

Votacions:

Sotmesa a votació del Ple de la corporació, s'aprova la proposta transcrita per unanimitat.PUNT 2n. PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.

Dono compte a la corporació de la proposta de l'Alcaldia de data 29 de juny de 2015, que és del següent tenor literal:

«Proposta de creació i composició de les comissions informatives permanents

Relació de fets

La legislació de règim local estableix com a òrgan necessari el Ple de la corporació format per tots els regidors electes, que per al mandat 2015-2019 van prendre possessió el passat 13 de juny.

El Ple per tal de poder adoptar vàlidament els seus acords necessita estudiar i dictaminar els assumptes, prèviament i preceptivament, en uns òrgans complementaris anomenats comissions informatives, de caràcter permanent.

D'acord amb la distribució funcional de les matèries de competència municipal efectuat mitjançant els decrets de l'Alcaldia de data 26 de juny de 2015, es procedeix, a continuació, a crear i definir la composició d'aquestes comissions informatives.

Fonaments de dret

De conformitat amb el que disposen els articles 21.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i els articles 38, 124.1 i 2 i 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vist, igualment, el Reglament Orgànic i de Funcionament de l'Ajuntament, es proposa al Ple de la corporació l'adopció dels acords següents:

Primer. Constituir les següents comissions informatives permanents:

Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori

Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Ciutadà

Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports

Comissió Informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut

Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Generals i Policia i Seguretat

Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni

Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics

Comissió Especial de Comptes

Segon. Les diferents comissions informatives estaran compostes per nou membres; en correspondran tres al grup del Partit Socialista del País Valencià, dos al grup de Compromís-ERPV, tres al grup del Partit Popular i un al grup de Ciutadans.

Tercer. De conformitat amb el que disposa l'article 123.1) i 2) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, les comissions informatives, integrades exclusivament per membres de la corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen com a funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple, excepte quan s'hagen d'adoptar acords declarats urgents. Igualment, informaran aquells assumptes, de competència pròpia de la Junta de Govern Local i de l'alcalde o president, que els siguen sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquells.

Quart. Els dictàmens de les comissions informatives tenen caràcter preceptiu però no vinculant per al Ple de la corporació.

Cinqué. L'alcaldessa serà la presidenta nata de totes les comissions informatives. Tanmateix, la presidència efectiva podrà delegar-la en qualsevol membre de la corporació.

Votació:

Sotmesa a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat la proposta transcrita.PUNT 3r. PROPOSTA SOBRE EL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS.

Dono compte a la corporació de la proposta de l'Alcaldia de data 2 de juliol de 2015, que és del següent tenor literal:

«D'acord amb l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, elevo al Ple de la corporació la següent

Proposta d'acord

Primer. Designar els següents representants de la corporació en els òrgans col·legiats que s'hi indiquen:Comité Local de la Creu Roja Filomena Natividad Agut Barceló (titular)

Susana Pérez Alonso (suplent)

Consells Escolars

1. CEIP Marqués de Benicarló Román José Sánchez Mateu

2.CEIP Eduardo Martínez Ródenas Joaquim Bueno Bosch

3.CEIP Francisco Catalan Susana Pérez Alonso

4-CEIP Ángel Esteban Joaquim Bueno Bosch

5. IES Joan Coromines Joaquim Bueno Bosch

6. IES Ramón Cid Joaquim Bueno Bosch

7. Conservatori Mestre Feliu Josep Manel Barberà Sorlí

8. Centre EPA Josep Manel Barberà Sorlí

Consorci Residus Zona I Joaquim Bueno Bosch (titular)

Rosario Miralles Ferrando (suplent)

Consorci Escorxador Comarcal Zona N Juan Domingo Roca Prats (titular)

Marta Escudero Albor (suplent)

Consorci Provincial de Bombers Román José Sánchez Mateu (titular)

Joaquim Bueno Bosch (suplent)

Consorci TDT Josep Manel Barberà Sorlí (titular)

Rosa Ana Marzá Caldés (suplent)

Taula del Sénia Josep Manel Barberà Sorlí (titular)

Carlos Flos Fresquet (suplent)

Fundació Jaume I Juan Domingo Roca Prats (titular)

Rosa Ana Marzá Caldés (suplent)

Junta Rectora OACSE

Partit socialista Carlos Flos fresquet (titular)

Rosa Ana Marzá Caldés (suplent)

Partit Popular Juan Manuel Cerdá Tena (titular)

Pedro Joaquín García Bautista (titular)

María Nieves Eugenio Bayo (suplent)

María Jovaní Palau (suplent)

Compromís Marta Escudero Albor (titular)

Susana Pérez Alonso (suplent)

Ciutadans José M. Compte Brosed (titular)

Benjamín Martí Esbri (suplent)Regidora delegada de l'Ajuntament en el Consell Escolar Municipal

Rosa Ana Marzá Caldés (titular)

Carlos Flos Fresquet (suplent)

Consell Municipal de Cultura

Rosana Marzá Caldés (titular del grup Socialista)

Ildefonso Añó Lores (suplent del grup Socialista)

Daniel Tejedor Beltrán (titular del grup Compromís-ERPV)

David Gumbau Morera (suplent del grup Compromís-ERPV)

María Nieves Eugenio Bayo (titular del grup Popular)

María Jovaní Palau (suplent del grup Popular)

José María Compte Brosed (titular del grup Ciutadans)

Juan José Cornelles Batiste (suplent del grup Ciutadans)

Consell Municipal de la Universitat Popular

Román José Sánchez Mateu (titular del grup Socialista)

Carlos Flos Fresquet (suplent del grup Socialista)

Francisco José Tejedor Pellicer (titular del grup Compromís-ERPV)

Enoc Altabás Felipo ( suplent del grup Compromís-ERPV)

María Jovaní Palau (titular del grup Popular)

María Nieves Eugenio Bayo (suplent del grup Popular)

Benjamín Martí Esbrí (titular del grup Ciutadans)

José María Compte Brosed (suplent del grup Ciutadans)

Consell Municipal de Comerç i Turisme

Ildefonso Añó Lores (titular del grup Socialista)

Juan Domingo Roca Prats (suplent del grup Socialista)

Josep Manel Barberà Sorlí (titular del grup Compromís-ERPV)

Marta Escudero Albor (suplent del grup Compromís-ERPV)

María Nieves Eugenio Bayo (titular del grup Popular)

María Jovaní Palau (suplent del grup Popular)

Juan José Cornelles Batiste (titular del grup Ciutadans)

Benjamín Martí Esbrí (suplent del grup Ciutadans)Consell Local de Desenvolupament Local

Rosa Ana Marzá Caldés (titular del grup Socialista)

Juan Domingo Roca Prats (suplent del grup Socialista)

Tomás Eroles Forner (titular del grup Compromís-ERPV)

Josep Manel Barberà Sorlí (suplent del grup Compromís-ERPV)

Pedro Joaquín García Bautista (titular del grup Popular)

María Jovaní Palau (suplent del grup Popular)

Benjamín Martí Esbrí (titular del grup Ciutadans)

Juan José Cornelles Batiste (suplent del grup Ciutadans)Consell Municipal d'Esports

Ildefonso Añó Lores (titular del grup Socialista)

Juan Domingo Roca Prats (suplent del grup Socialista)

Josep Lluís Segura Monterde (titular del grup Compromís-ERPV)

Joaquim Bueno Bosch (suplent del grup Compromís-ERPV)

José Joaquín Pérez Ollo (titular del grup Popular)

Pedro J. García Bautista (suplent del grup Popular)

Juan José Cornelles Batiste (titular del grup Ciutadans)

José María Compte Brosed (suplent del grup Ciutadans)Consell Municipal de Benestar Social

Filomena Natividad Agut Barceló (titular del grup Socialista)

Rosa Ana Marzá Caldés (suplent del grup Socialista)

Maria Immaculada Arayo Solá (titular del grup Compromís-ERPV)

Vicent F. Coll Pitarch (suplent del grup Compromís-ERPV)

Juan Manuel Cerdá Tena (titular del grup Popular)

Pedro J. García Bautista (suplent del grup Popular)

José María Compte Brosed (titular del grup Ciutadans)

Juan José Cornelles Batiste (suplent del grup Ciutadans)Consell Agrari Municipal

Román José Sánchez Mateu (titular del grup Socialista)

Rosa Ana Marzá Caldés (suplent del grup Socialista)

Tomás Ayza Galán (titular del grup Socialista)

Rosario Miralles Ferrando (suplent del grup Socialista)

Joaquim Bueno Bosch (titular del grup Compromís-ERPV)

Mónica Mateu Marzal (titular del grup Compromís-ERPV)

Marta Escudero Albor (suplent del grup Compromís-ERPV)

Vicent F. Coll Pitarch (suplent del grup Compromís-ERPV)

José Antonio Simó Ramón (titular del grup Popular)

José Antonio Esbrí Bayarri (titular del grup Popular)

Juan Antonio Mañá Ferrer (suplent del grup Popular)

Benjamín Martí Esbrí (titular del grup Ciutadans)

José M. Compte Brosed (titular del grup Ciutadans)

Juan José Cornelles Batiste (suplent del grup Ciutadans)Segon. Aquest acord es traslladarà als distints centres i organismes afectats.»

Votació:

Sotmesa a votació del Ple de la corporació, s'aprova la proposta transcrita per unanimitat dels membres presents.PUNT 4t. PROPOSTA SOBRE DOTACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS POLÍTICS.

Dono compte a la corporació de la proposta de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2015, que és del següent tenor literal:

«Proposta de dotacions econòmiques als grups polítics municipals

D'acord amb el que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l'article 27 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, elevo al Ple la següent

Proposta d'acord

Primer. Assignar a cada un dels grups polítics municipals una quantia mensual fixa per import de 250 euros i una altra variable, en funció del nombre de membres del grup, per import mensual de 100 euros per cada membre del grup.

Segon. Aquest acord tindrà eficàcia des del mes de juliol de 2015, sense perjudici de l'exposició al tauler d'anuncis de l'ajuntament i de la publicació al Butlletí Oficial de la Província.»

Votació:

Sotmesa a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat la proposta transcrita.PUNT 5é. PROPOSTA SOBRE LA FIXACIÓ D'ASSISTÈNCIES PER CONCURRÈNCIA EFECTIVA A SESSIONS D'ÒRGANS COL·LEGIATS.

Dono compte a la corporació de la proposta de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2015, que és del següent tenor literal:

«Proposta de fixació d'assistències per concurrència efectiva a sessions d'òrgans col·legiats

En execució del que preveuen els articles 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 13.6 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, elevo al Ple de la corporació la següentProposta d'acord

Primer. Fixar indemnitzacions per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats per a aquells membres de la corporació que no desenvolupen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, com s'indica a continuació:

Ple (màxim 1 al mes): 175 EUR

Comissió Informativa (màxim 6 al mes per regidor): 75 EUR

Junta de Portaveus (màxim 4 al mes): 65 EUR

Segon. Aquest acord s'ha de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i exposar-se al tauler d'anuncis de l'ajuntament.»

Votació:

Sotmesa a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat la proposta transcrita.PUNT 6é. PROPOSTA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE CÀRRECS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL.

Dono compte a la corporació de la proposta de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2015, que és del següent tenor literal:

«Proposta de desenvolupament de càrrecs en règim de dedicació exclusiva i parcial

En execució de les previsions dels articles 75.1 i 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i l'article 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i amb el respecte a les limitacions establertes per l'article 75 bis de la Llei 7/1985, elevo al Ple de la corporació la següent

Proposta d'acord

Primer. L'Alcaldia es desenvoluparà en règim de dedicació exclusiva i es percebrà per aquest concepte la quantia de 3.287,34 euros mensuals bruts, més dos pagues extraordinàries d'igual quantia.

Segon. La delegació genèrica dels serveis d'intervenció, tresoreria i gestió tributària, integrats en l'àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, i del servei d'Esports, integrat en l'àrea de Serveis al Ciutadà, es desenvoluparà en règim de dedicació parcial amb un temps de dedicació mínim de 105 hores mensuals i es percebrà per aquest concepte la quantia de 1.784,00 euros mensuals bruts.

Tercer. La delegació genèrica de la direcció i la gestió dels serveis de recursos humans, serveis informàtics i normalització lingüística, integrats en l'àrea de Serveis Generals, i dels serveis de benestar social i sanitat, integrats en l'àrea de Serveis al Ciutadà, es desenvoluparà en règim de dedicació parcial amb un temps de dedicació mínim de 105 hores mensuals i es percebrà per aquest concepte la quantia de 1.784,00 euros mensuals bruts.

Quart. La delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis de turisme, comerç, mercats, festes i falles, integrats en l'àrea de Serveis al Ciutadà, es desenvoluparà en règim de dedicació parcial amb un temps de dedicació mínim de 90 hores mensuals i es percebrà per aquest concepte la quantia de 1.605,98 euros mensuals bruts.

Cinqué. La delegació de la presidència de l'OACSE es desenvoluparà en règim de dedicació parcial amb un temps de dedicació mínim de 90 hores mensuals i es percebrà per aquest concepte la quantia de 1.605,98 euros mensuals bruts.

Sisé. La delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis de contractació, patrimoni i empreses concessionàries, integrats en l'àrea de Serveis Generals, i del servei de promoció de l'àmbit local, integrat en l'area de Serveis al Ciutadà, es desenvoluparà en règim de dedicació parcial amb un temps de dedicació mínim de 90 hores mensuals i es percebrà per aquest concepte la quantia de 1.605,98 euros mensuals bruts.

Seté. La delegació genèrica de la direcció i gestió del servei de cultura, integrat en l'àrea de Serveis al Ciutadà, es desenvoluparà en règim de dedicació parcial amb un temps de dedicació mínim de 90 hores mensuals i es percebrà per aquest concepte la quantia de 1.605,98 euros mensuals bruts.

Vuité. La delegació especial de la direcció interna i la gestió dels serveis de festes i falles, integrats en l'àrea de Serveis al Ciutadà, i del servei de serveis públics municipals, integrat en l'àrea de Serveis al Territori, es desenvoluparà en règim de dedicació parcial amb un temps de dedicació mínim de 90 hores mensuals i es percebrà per aquest concepte la quantia de 1.605,98 euros mensuals bruts.

Nové. La delegació especial de la direcció interna dels serveis de joventut i participació ciutadana, integrats en l'àrea de Serveis al Ciutadà, es desenvoluparà en règim de dedicació parcial amb un temps de dedicació mínim de 90 hores mensuals i es percebrà per aquest concepte la quantia de 1.605,98 euros mensuals bruts.

Desè. La delegació genèrica de la direcció i gestió dels serveis d'agricultura, pesca, camins i serveis públics municipals, integrats en l'àrea de Serveis al Territori es desenvoluparà en règim de dedicació parcial amb un temps de dedicació mínim de 74 hores mensuals i es percebrà per aquest concepte la quantia de 1.320,47 euros mensuals bruts.

Onzé. La delegació genèrica de la direcció i gestió del servei de governació, integrat en l'àrea de Serveis Generals, del servei de medi ambient urbà, integrat en l'àrea de Serveis al Territori, dels serveis d'educació, joventut i participació ciutadana, integrats en l'àrea de Serveis al Ciutadà, i de policia local i seguretat es desenvoluparà en règim de dedicació parcial amb un temps de dedicació mínim de 74 hores mensuals i es percebrà per aquest concepte la quantia de 1.320,47 euros mensuals bruts.

Dotzé. El càrrec de portaveu de grup municipal que no tinga atribuïda cap delegació es desenvoluparà en règim de dedicació parcial amb un temps de dedicació mínim de 60 hores mensuals i es percebrà per aquest concepte una quantia de 991,24 euros mensuals bruts.

Tretzé. Els membres de la Corporació que desenvolupen els seus càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial seran donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social i l'Ajuntament assumirà el pagament de les quotes empresarials que corresponguen. La percepció d'aquestes retribucions serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses dependents.

Catorzé. Els efectes d'aquest acord sorgiran a l'endemà de l'adopció.

Quinzé. Aquest acord es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i s'exposarà al tauler d'anuncis de l'ajuntament.»

Deliberació:

Sr. Mañà:

El Sr. Mañá comença dient que aquest és un ple que es presta a fer una mica de demagògia, però que ell pensa que no ha de ser així. Segueix dient que han analitzat la proposta i que s'ha tractat en la Junta de Portaveus, amb total transparència, i comenta que s'han trobat en un sistema igual o paregut al que ja estava funcionant. S'han trobat amb una diferència en el sou de l'alcaldessa, però que ell sempre ha defensat que Benicarló es mereix un alcalde amb dedicació exclusiva, considerant que Benicarló és un ajuntament complicat, amb moltes àrees, i si es vol fer bé s'ha de tindre una dedicació exclusiva.

Els sous plantejats estan dins del marge legal --continua dient el Sr. Mañá-- i que si es vol que gent preparada, amb validesa i capaç, i que fins i tot ha de deixar la seua feina, es dedique a la política, ha de ser així, i que ells l'únic que demanen és que es treballe com esperen que es treballe i que tal com els han informat els consta que s'està treballant, amb intensitat, com creuen que s'ha de fer, i que el temps donarà la raó si la feina s'està fent i que els sous que s'han assignat són els que corresponen.

Exposa el Sr. Mañá que se suprimeixen dues dedicacions exclusives que hi havia per dues parcials de nova creació de 105 hores, que els pareix correcte, i que s'estableixen 6 dedicacions parcials que són les mateixes que en l'anterior legislatura. Si bé és cert que en l'anterior legislatura la dedicació parcial de 74 hores la tenien 5 persones i que ara només n'hi ha dues, però s'ha de considerar també que hi havia 2 regidors més.

El resum que es pot fer --continua dient el Sr. Mañá-- és que pràcticament s'està prorrogant el que hi havia en l'anterior legislatura i que cal reconèixer que s'està produint un estalvi d'un 8'84% en haver-hi 2 regidors menys.

Ressalta el Sr. Mañá que l'any 2011, per part del Grup Compromís, es van fer unes declaracions sobre el Partit Popular en el sentit que els sous fixats eren abusius i que els sous pràcticament eren els mateixos que els que s'han proposat, i que el temps els ha donat la raó del fet que les coses es veuen de diferent forma quan s'està en l'oposició o quan s'està amb la responsabilitat de govern. Simplement vol dir que es dedica un temps, es dedica una imatge, que les coses són com són, que en aquell temps es va fer una mica de demagògia en aquest tipus de declaracions i que com a mínim vol dir-ho per tal de reconèixer que en el seu moment es va fer demagògia i que Benicarló, si s'ha caracteritzat per alguna cosa, és per la seua coherència.

Conclou el Sr. Mañà dient que ells s'abstindran, no pel tema de les quanties, sinó per entendre que no s'ha pogut lligar tot el que són les dedicacions parcials amb les àrees estructurades, que esperaran que tot açò estiga més collat. No entenen com s'han fixat les dedicacions en funcions de les àrees o serveis, i per tant esperaran queè passe el temps i que el temps els confirme que efectivament les retribucions són les correctes amb el tipus de funcions i de la feina que es fa.

Sra. Escudero:

En primer lloc, la Sra. Escudero contesta al Sr. Mañà i diu que ells tenien un objectiu quan van entrar en aquest govern de progrés, que era fer un equip de govern més econòmic que el que es va constituir fa quatre anys pel grup Popular i que estan molt contents perquè han aconseguit aquesta fita.

Que fa quatre anys, al juny del 2011 --exposa la Sra. Escudero-- el que era el paquet de les retribucions era de 50.000 euros més a l'any, un 18% més i que creuen que és una xifra significativa. Que s'han eliminat les dedicacions exclusives, que la càrrega de la Seguretat Social de ser dedicacions parcials a ser exclusives és significativa i que estan demostrant que una vegada més estan fent un exercici de responsabilitat fent estalviar aquesta quantitat que consideren important a l'Ajuntament.

La Sra. Escudero ressalta que cap regidor o regidora, exceptuant l'alcaldessa, estarà en règim de dedicació exclusiva, açò a més de ser un estalvi per a l'ajuntament en el tema de la Seguretat Social fa que no es perda el contacte amb el món laboral. El seu grup creu que la política té una data de caducitat per tal d'assegurar una renovació. Al càrrec de regidor s'arriba però també cal saber anar-se'n i per tot açò el càrrec de regidor no ha de fer que es perda el contacte amb el món del treball.

Exposa la Sra. Escudero que s'han fixat unes retribucions que els permetran fer la seua funció d'una manera digna però sense allunyar-los del nivell de vida de la ciutadania a la qual representem. S'està en una situació d'emergència social i s'ha d'estar al costat del poble al qual representem, i fixant-se les retribucions, tenint en consideració tot açò, s'aconsegueix més empatia i segurament més capacitat de representació.

Vol destacar la Sra. Escudero, encara que siguen punts diferents, el tema de les retribucions en l'oposició, la situació política que enceten els demana una voluntat democràtica i per això es necessita que tots els agents polítics, tant els de l'oposició com els que estan en el govern, puguen participar en la política en unes mateixes condicions i que siguen justes. Creuen que l'oposició és necessària i molt important, el diàleg és bàsic en la democràcia i per tant tots els components dels partits polítics han de ser valorats en la seua justa mesura. Per tot açò no s'han alterat les retribucions als partits polítics de l'oposició. Tot i que aquest paquet econòmic també s'hauria pogut aprimar, tal com s'ha fet en el de l'equip de govern, s'ha decidit mantindre'l i fins i tot engrossir-lo. Aquesta legislatura, en l'oposició, hi haurà dos regidors més i si es mantenen les retribucions, aquest paquet s'engrosseix, però s'ha considerat que ha de ser així. Ells saben el que és fer política des de l'oposició, l'esforç que suposa mantenir una estructura estable, un lloc i un temps de trobada i han considerat que les remuneracions havien de mantenir-se per tal que totes les forces polítiques tingueren els recursos per poder tenir una continuïtat i uns recursos de cara als votants que han confiat en ells.

Sr. Martí:

El Sr. Martí comença dient que el grup Ciutadans votarà a favor per tres qüestions. Una, perquè individualment s'ha mantingut la trajectòria dels últims quatre anys i no s'han incrementat els sous. Dos, perquè l'import total dels sous de l'equip de govern s'ha abaixat i s'ha fet un esforç, com està fent tota la població i tot Benicarló. I el tercer i el més important perquè ells pensen que el que importa no és el que es cobra si no el que es guanya, i estan convençuts, pensen, confien, vigilaran i ajudaran, que l'equip de govern treballe, rendibilitze i servisca el poble com tots esperem i necessitem perquè aquests sous que se'ls pagarà siguen merescuts i guanyats per a tota la ciutadania.

Alcaldessa:

Exposa que vol intervenir per a explicar els criteris que s'han seguit, tot i que la Sra. Escudero ja ha exposat algunes qüestions. Agraeix al Sr. Mañá totes les explicacions que ha fet i tot el raonament exposat, però diu que ella vol explicar a la ciutadania el que s'ha fet.

Segueix dient la Sra. Miralles que, tal com ja s'ha dit, el global de l'import dels sous de l'Ajuntament no supera el de l'equip de govern anterior, sinó que a més a més es rebaixa considerablement. La Sra. Escudero ha dit que es rebaixen un 18% les retribucions que cobrava la corporació instituïda l'any 2011, però l'alcaldessa especifica que posteriorment hi va haver un canvi en les retribucions d'aquest equip de govern i que actualment l'estalvi que hi ha dels sous anteriors és d'un 8'84% tal com ha dit el Sr. Mañà. Actualment, el total anual és de 236.170 euros i en l'anterior legislatura era de 259.077'6 euros i que evidentment sí que hi ha una reducció.

Ressalta que només hi ha un càrrec de dedicació exclusiva, només s'ha considerat per a l'alcaldessa. Ella considera --diu la Sra. Miralles-- que un alcalde d'una població com Benicarló, de 27.000 habitants, ha de tindre dedicació exclusiva. Que s'ha parlat molt que l'anterior alcalde tenia una retribució més baixa i amb dedicació parcial. Cada persona en les seues opcions té un tipus de consideracions i d'opcions per tal de dedicar-se a la política. El Sr. Domingo va considerar que ell tenia una empresa i que amb una dedicació parcial a l'Ajuntament podria dedicar-se a les dues activitats. Segueix exposant que el seu cas és totalment diferent, que ella és funcionària de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria d'Educació, i que en aquestes circumstàncies ella deixarà la seua activitat d'ensenyament per a dedicar-se únicament i exclusiva a l'Alcaldia de Benicarló.

Considera que ella no ha de perdre poder adquisitiu. S'ha considerat, per tant, el sou que ella cobrava de la Generalitat, menys l'antiguitat que la seguirà pagant Conselleria, més allò que percebia com a portaveu del seu grup polític a l'oposició, i és açò el que s'ha tingut en compte per tal d'assignar-li la dedicació exclusiva. Tot açò amb una excepció, la seguretat social d'aquest sou no serà a càrrec de l'Ajuntament perquè com que és funcionària serà la Conselleria la que es farà càrrec d'aquesta despesa.

La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 22/2013, de 23 de desembre, estableix les retribucions que es poden assignar els alcaldes segon el nombre d'habitants. Segons aquesta Llei la quantitat màxima que podria rebre l'alcalde d'un municipi entre 20.000 i 50.000 habitants és de 55.000 euros i són 10.000 euros menys que el que marca la llei.

Segueix dient que per als 10 regidors que l'acompanyen en l'equip de govern s'han aplicat unes dedicacions parcials seguint criteris de responsabilitat i hores de dedicació, i per una altra part criteris d'opció personal d'alguns regidors que han considerat que han de tindre menys retribució. També s'ha considerat la càrrega de responsabilitat de les distintes àrees de treball.

Igualment fa constar la Sra. Miralles que encara que la Llei de Bases del Règim Local els permetria tindre fins a 7 càrrecs eventuals, no n'hi haurà cap. I açò ho vol deixar clar, perquè hi ha hagut rumors que contractarien un assessor. Doncs no --segueix dient--, no es contractarà cap càrrec de confiança. I l'Alcaldia tindrà la mateixa secretaria que ha estat amb el Sr. Domingo i amb el Sr. Mundo.

Segueix exposant que ella no sap el que considerarà la població, si és molt o si és poc el sou fixat com a dedicació exclusiva. Segueix manifestant que s'ha tingut en compte el que ella ha estat cobrant els últims 8 anys com a professional de l'ensenyament i com a regidora, i que considera que per a una persona que es posa al capdavant d'un municipi de 27.000 habitants, amb un pressupost de 23.000 milions d'euros, amb responsabilitats molt grans de firma i de presa de decisions, i amb més de 200 treballadors, un sou de 3.287 euros bruts, que després dels descomptes seran entre 2.500 i 2.600 euros nets, no és excessiu i que està per sota del que cobren tècnics d'aquest Ajuntament.

Conclou dient que les 10 regidories que tenen una dedicació parcial tenen un treball a fer i per aquest treball s'ha de cobrar. S'ha de dignificar el treball polític, les persones que es dediquen a la política no han de ser pensionistes o tindre ingressos procedents d'altres activitats, s'ha de fer que qualsevol persona que ho considere es puga dedicar a la política i que el treball i la dedicació que açò requereix s'ha de cobrar, i per tant considera que les retribucions d'aquestes regidories en dedicació parcial són justes i dignes.

Sr. Mañá:

Vol matisar simplement dues coses --diu el Sr. Mañá-- que la seua abstenció ve donada perquè hi ha una estructura nova, amb unes noves àrees. És un sistema distint i no sabem ben bé quines seran al final les funcions d'aquestes àrees i de moment no poden calibrar si les retribucions són les adequades abans de saber quines seran les funcions específiques que es tindran; que no és un tema de quantia.

En segon lloc, el Sr. Mañá li agraeix que haja aclarit el tema del personal eventual, el seu grup tampoc n'ha tingut mai i afig respecte al comentari que s'ha fet sobre l'estalvi del 8'84%, que açò suposa uns 1.900 euros menys al mes, però també s'ha de considerar que en l'equip de govern actual hi ha dos regidors menys que en l'anterior. Ell considera més adequat dir que s'està mantenint les mateixes retribucions i no jugar amb l'estalvi econòmic.

Alcaldessa:

La Sra. Miralles contesta al Sr. Mañá i exposa que sí que és veritat que hi ha dos regidors menys, però les àrees són les mateixes i les regidories també. Abans un regidor portava una àrea doncs, ara hi ha regidors que n'assumeix dues o tres. Per tot açò s'ha de comptar tota la feina que es fa a l'Ajuntament globalment amb dos regidors menys i per açò s'ha de compensar aquesta càrrega de treball que assumiran els regidors que han assumit més d'una àrea.

Respecte a l'organigrama --diu la Sra. Miralles-- s'ha intentat, juntament amb el secretari i el tècnic de Recursos Humans, portar a terme un organigrama ajustat als organigrames que hi ha en la majoria d'ajuntaments. Pel que fa als responsables d'àrees no tenen res a veure amb les tasques que es desenvoluparan, el que es farà és més o menys el que es feia fins ara. Estan els presidents de les comissions informatives i els regidors d'àrea, amb unes delegacions de dedicacions parcials. Respecte als responsables d'àrea, és simplement per donar nom a cada una de les cinc àrees que hi haurà en l'Ajuntament, però que no té efecte a l'hora d'assignar les retribucions econòmiques. El que s'ha considerat a l'hora d'assignar les retribucions són els presidents de les comissions informatives i les regidories segons la càrrega de responsabilitat i de treball que s'ha valorat per a aquestes, i també l'opció personal d'algun regidor que ha considerat que volia cobrar menys sou.

Votació:

Sotmesa a votació del Ple de la corporació, per 14 vots a favor (PSOE, Compromís- ERPV i Ciutadans) i 7 abstencions (Partit Popular), s'aprova la proposta transcrita.PUNT 7é. PROPOSTA DE DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS DEL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Dono compte a la corporació de la proposta de l'Alcaldia de data 1 de juliol de 2015, que és del següent tenor literal:

«Proposta de delegació d'atribucions del ple a favor de la junta de govern local

L'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, preveu la possibilitat que el Ple puga delegar l'exercici de les seues atribucions en l'alcalde i en la Junta de Govern, amb l'excepció de les atribucions enunciades en l'article 22.2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) p) i apartat 3.

La Llei 8/2007, de 28 de maig, de Sòl, en la disposició addicional novena, introdueix determinades modificacions en la redacció, entre d'altres, de l'art. 22.2, lletres c) i o) --aquest ja derogat-- de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.

D'altra banda, en la disposició addicional novena del text refós de la Llei de Sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, s'elimina la redacció donada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de Sòl, a la lletra o) de l'art. 22.2 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, per la qual cosa cal entendre que el legislador estatal vol respectar la decisió adoptada per la Llei de Contractes del Sector Públic en derogar aquesta lletra o) i en regular en altres termes la distribució competencial entre l'Alcaldia i el Ple de l'Ajuntament en matèria de trànsit jurídic dels béns de les entitats locals.

Posteriorment, la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en la disposició derogatòria, ha derogat les lletres n) i o) de l'apartat 1 de l'art. 22 de l'esmentada Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, relatives a les competències del Ple municipal en matèries de contractació i de tràfic jurídic dels béns municipals, respectivament, i ha fet una nova redacció d'aquestes competències en la disposició addicional segona, que estableix normes específiques de contractació en les entitats locals.

Totes aquestes modificacions legislatives aconsellen, en nom de la seguretat jurídica, redefinir la delegació de competències del Ple municipal en la Junta de Govern Local, en les matèries esmentades, per tal d'ajustar aquesta delegació competencial als referits canvis legislatius operats en els últims temps.

Per tot això, de conformitat amb els articles 22.4 i 23.2 b) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, elevo al Ple la següent

Proposta d'acord

Primer. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents, d'acord amb el que estableixen els articles 22. 4 de la Llei 7 /1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local:

1. L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

2. La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

3. La concertació d'operacions de tresoreria quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment supere el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.

4. Les atribucions, com a òrgan de contractació, que siguen de competència plenària, en matèria de contractes, concessions de béns i serveis i contractes de caràcter patrimonial per a adquirir o alienar tota classe de béns.

5. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis, quan siga competent per a la contractació o concessió i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos.

6. Les atribucions que al Ple assigne la normativa autonòmica i estatal relativa a la sol·licitud de subvencions i compromisos de finançament que se'n deriven, sense perjudici de les competències del Ple en matèria de disposició de despeses.

7. L'aprovació de convenis o instruments de col·laboració amb organismes públics i particulars.

8. Les atribucions que expressament li conferisquen les lleis.

Segon. Les facultats que pot exercir la Junta de Govern Local en relació amb les atribucions objecte de delegació són les pròpies que corresponen a l'òrgan delegant. Es delega expressament també la facultat de resoldre els recursos administratius interposats contra els actes dictats per l'òrgan delegat. El Ple es reserva la facultat d'avocar en qualsevol moment i de forma motivada la competència sobre qualsevol assumpte o matèria objecte de delegació, encara quan es trobe en tràmit de debat en el si de la Junta de Govern Local.

Tercer. El règim jurídic aplicable a la delegació del Ple en la Junta de Govern Local és el que preveuen els articles 43, 44, 51, 53 i 114-118 del Reial Decret 2568/1986.

Quart. Traslladar aquest acord als diferents departaments i serveis municipals perquè en tinguen coneixement i als efectes oportuns, fent-los constar que, excepte en supòsits d'urgència, amb caràcter previ a la seva inclusió en l'ordre del dia, els assumptes que s'hagen de sotmetre a la Junta de Govern Local com a conseqüència d'aquesta delegació, han de ser prèviament dictaminats per la comissió informativa competent per raó de la matèria, a fi de complir el que disposa l'article 123 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Cinqué. Aquest acord produirà efectes des de l'endemà de l'adopció, sense perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, així com al tauler d'edictes de la corporació, d'acord amb el que estableix l'article 51.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.»

Votació:

Sotmesa a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat la proposta transcrita.PART DE CONTROL:

PUNT 8é. DACIÓ DE COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ I INTEGRANTS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, AIXÍ COM DE LA DESIGNACIÓ DELS PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS.

D'acord amb els articles 23 i 24 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte dels escrits subscrits pels integrants dels grups polítics municipals, on es comunica la seua constitució i la designació en la forma que s'indica a continuació. Els membres de la corporació en queden assabentats.

GRUP MUNICIPAL PSPV-PSOE BENICARLÓ

Rosario Miralles Ferrando

Juan Domingo Roca Prats

Rosa Ana Marzá Caldés

Portaveu

Carlos Flos Fresquet

Portaveu suplent

Filomena Natividad Agut Barceló

Idelfonso Añó Lores

Román José Sánchez MateuGRUP MUNICIPAL COMPROMÍS-ERPV

Marta Escudero Albor

Portaveu

Josep Manel Barberà Sorlí

Portaveu suplent

Joaquim Bueno Bosch

Susana Pérez AlonsoGRUP MUNICIPAL PARTIDO POPULAR

Juan Antonio Mañá Ferrer

Portaveu

José Joaquín Pérez Ollo

Portaveu suplent

Juan Manuel Cerdá Tena

María Nieves Eugenio Bayo

María Jovaní Palau

Pedro Joaquín García Bautista

José Antonio Simó RamónCIUTADANS (C's) BENICARLÓ

Benjamín Martí Esbri

Portaveu

Juan José Cornelles Batiste

Portaveu suplent 1r

Jose M. Compte Brosed

Portaveu suplent 2nLa corporació en queda assabentada.

PUNT 9é. DACIÓ DE COMPTE DELS MEMBRES TITULARS I SUPLENTS QUE HAN DE CONFORMAR LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.

Els membres de la corporació queden assabentats del contingut dels escrits presentats pels portaveus dels grups municipals Popular, Socialista, Compromís-ERPV i Ciutadans, així com dels membres integrants (titulars i suplents) de les distintes comissions informatives permanents:COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS AL TERRITORI

TITULARS GRUP PARTIT SOCIALISTA

SUPLENTS PARTIT SOCIALISTA

ROSARIO MIRALLES FERRANDO

CARLOS FLOS FRESQUET

JUAN DOMINGO ROCA PRATS

ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ MATEU

ROSA ANA MARZÁ CALDÉS

FILOMENA NATIVIDAD AGUT BARCELÓTITULARS GRUP COMPROMÍS-ERPV

SUPLENTS GRUP COMPROMÍS-ERPV

JOAQUIM BUENO BOSCH

MARTA ESCUDERO ALBOR

JOSEP MANEL BARBERÀ SORLÍ

SUSANA PÉREZTITULARS GRUP PARTIT POPULAR

SUPLENTS PARTIT POPULAR

JUAN ANTONIO MAÑÁ FERRER

JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ OLLO

MARÍA JOVANÍ PALAU

JUAN MANUEL CERDÁ TENA

JOSÉ ANTONIO SIMÓ RAMÓN

MARÍA NIEVES EUGENIO BAYO

PEDRO J. GARCÍA BAUTISTATITULARS GRUP CIUTADANS

SUPLENTS GRUP CIUTADANS

BENJAMÍN MARTÍ ESBRÍ

JOSE MARIA COMPTE BROSED

JUAN JOSÉ CORNELLES BATISTECOMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEI AL CIUTADÀTITULARS GRUP PARTIT SOCIALISTA

SUPLENTS PARTIT SOCIALISTA

ROSA ANA MARZÁ CALDÉS

JUAN DOMINGO ROCA PRATS

ILDEFONSO AÑÓ LORES

CARLOS FLOS FRESQUET

ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ MATEU

FILOMENA NATIVIDAD AGUT BARCELÓTITULARS GRUP COMPROMÍS-ERPV

SUPLENTS GRUP COMPROMÍS-ERPV

JOSEP MANEL BARBERÀ SORLÍ

SUSANA PÉREZ

MARTA ESCUDERO ALBOR

JOAQUIM BUENO BOSCHTITULARS GRUP PARTIT POPULAR

SUPLENTS PARTIT POPULAR

JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ OLLO

JUAN ANTONIO MAÑÁ FERRER

MARÍA NIEVES EUGENIO BAYO

JUAN MANUEL CERDÁ TENA

JOSÉ ANTONIO SIMÓ RAMÓN

MARÍA JOVANÍ PALAU

PEDRO J. GARCÍA BAUTISTATITULARS GRUP CIUTADANS

SUPLENTS GRUP CIUTADANS

JUAN JOSÉ CORNELLES BATISTE

JOSÉ M. COMPTE BROSED

BENJAMÍN MARTÍ ESBRÍCOMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ CULTURA I ESPORTSTITULARS GRUP PARTIT SOCIALISTA

SUPLENTS PARTIT SOCIALISTA

CARLOS FLOS FRESQUET

JUAN DOMINGO ROCA PRATS

ROSA ANA MARZÁ CALDÉS

FILOMENA NATIVIDAD AGUT BARCELÓ

ILDEFONSO AÑÓ LORES

ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ MATEU

TITULARS GRUP COMPROMÍS-ERPV

SUPLENTS GRUP COMPROMÍS-ERPV

JOSEP MANEL BARBERÀ SORLÍ

SUSANA PÉREZ

JOAQUIM BUENO BOSCH

MARTA ESCUDERO ALBOR

TITULARS GRUP PARTIT POPULAR

SUPLENTS PARTIT POPULAR

JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ OLLO

JUAN ANTONIO MAÑÁ FERRER

MARÍA NIEVES EUGENIO BAYO

JUAN MANUEL CERDÁ TENA

MARÍA JOVANÍ PALAU

PEDRO J. GARCÍA BAUTISTA

JOSÉ ANTONIO SIMÓ RAMÓNTITULARS GRUP CIUTADANS

SUPLENTS GRUP CIUTADANS

JOSE M. COMPTE BROSED

JUAN JOSÉ CORNELLES BATISTE

BENJAMÍN MARTÍ ESBRÍCOMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL, SANITAT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I JOVENTUTTITULARS GRUP PARTIT SOCIALISTA

SUPLENTS PARTIT SOCIALISTA

FILOMENA NATIVIDAD AGUT BARCELÓ

JUAN DOMINGO ROCA PRATS

CARLOS FLOS FRESQUET

ROSA ANA MARZÁ CALDÉS

ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ MATEU

ILDEFONSO AÑÓ LORESTITULARS GRUP COMPROMÍS-ERPV

SUPLENTS GRUP COMPROMÍS-ERPV

MARTA ESCUDERO ALBOR

JOSEP MANEL BARBERÀ SORLÍ

SUSANA PÉREZ ALONSO

JOAQUIM BUENO BOSCHTITULARS GRUP PARTIT POPULAR

SUPLENTS PARTIT POPULAR

JUAN MANUEL CERDÁ TENA

JUAN ANTONIO MAÑÁ FERRER

MARÍA NIEVES EUGENIO BAYO

JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ OLLO

PEDRO J. GARCÍA BAUTISTA

MARÍA JOVANÍ PALAU

JOSÉ ANTONIO SIMÓ RAMÓNTITULARS GRUP CIUTADANS

SUPLENTS GRUP CIUTADANS

JOSE MARIA COMPTE BROSED

JUAN JOSÉ CORNELLES BATISTE

BENJAMÍN MARTÍ ESBRÍCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE SERVEIS GENERALS I POLICIA I SEGURETATTITULARS GRUP PARTIT SOCIALISTA

SUPLENTS PARTIT SOCIALISTA

ILDEFONSO AÑÓ LORES

ROSA ANA MARZÁ CALDÉS

JUAN DOMINGO ROCA PRATS

CARLOS FLOS FRESQUET

FILOMENA NATIVIDAD AGUT BARCELÓ

ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ MATEUTITULARS GRUP COMPROMÍS-ERPV

SUPLENTS GRUP COMPROMÍS-ERPV

MARTA ESCUDERO ALBOR

SUSANA PÉREZ ALONSO

JOAQUIM BUENO BOSCH

JOSEP MANEL BARBERÀ SORLÍTITULARS GRUP PARTIT POPULAR

SUPLENTS PARTIT POPULAR

JUAN ANTONIO MAÑÁ FERRER

JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ OLLO

PEDRO J. GARCÍA BAUTISTA

JUAN MANUEL CERDÁ TENA

JOSÉ ANTONIO SIMÓ RAMÓN

MARÍA NIEVES EUGENIO BAYO

MARÍA JOVANÍ PALAUTITULARS GRUP CIUTADANS

SUPLENTS GRUP CIUTADANS

JOSE MARIA COMPTE BROSED

BENJAMÍN MARTÍ ESBRÍ

JUAN JOSÉ CORNELLES BATISTECOMISSIÓ INFORMATIVA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONITITULARS GRUP PARTIT SOCIALISTA

SUPLENTS GRUP PARTIT SOCIALISTA

ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ MATEU

JUAN DOMINGO ROCA PRATS

CARLOS FLOS FRESQUET

FILOMENA NATIVIDAD AGUT BARCELÓ

ROSA ANA MARZÁ CALDÉSI

LDEFONSO AÑÓ LORESTITULARS GRUP COMPROMÍS-ERPV

SUPLENTS GRUP COMPROMÍS-ERPV

JOSEP MANEL BARBERÀ SORLÍ

SUSANA PÉREZ ALONSO

MARTA ESCUDERO ALBOR

JOAQUIM BUENO BOSCHTITULARS GRUP PARTIT POPULAR

SUPLENTS GRUP PARTIT POPULAR

JUAN ANTONIO MAÑÁ FERRER

MARÍA NIEVES EUGENIO BAYO

JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ OLLO

MARÍA JOVANÍ PALAU

JUAN MANUEL CERDÁ TENA

PEDRO J. GARCÍA BAUTISTA

JOSÉ ANTONIO SIMÓ RAMÓNTITULARS GRUP CIUTADANS

SUPLENTS GRUP CIUTADANS

JUAN JOSÉ CORNELLES BATISTE

BENJAMÍN MARTÍ ESBRÍ

JOSE MARIA COMPTE BROSEDCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA D'HISENDA I SERVEIS ECONÒMICSTITULARS GRUP PARTIT SOCIALISTA

SUPLENTS GRUP PARTIT SOCIALISTA

CARLOS FLOS FRESQUET

ROSA ANA MARZÁ CALDÉS

ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ MATEU

FILOMENA NATIVIDAD AGUT BARCELÓ

JUAN DOMINGO ROCA PRATS

LDEFONSO AÑÓ LORESTITULARS GRUP COMPROMÍS-ERPV

SUPLENTS GRUP COMPROMÍS-ERPV

SUSANA PÉREZ ALONSO

JOSEP MANEL BARBERÀ SORLÍ

JOAQUIM BUENO BOSCH

MARTA ESCUDERO ALBORTITULARS GRUP PARTIT POPULAR

SUPLENTS GRUP PARTIT POPULAR

JUAN MANUEL CERDÁ TENA

JUAN ANTONIO MAÑÁ FERRER

MARÍA JOVANÍ PALAU

JOAQUÍN PÉREZ OLLO

PEDRO J. GARCÍA BAUTISTA

MARÍA NIEVES EUGENIO BAYO

JOSÉ ANTONIO SIMÓ RAMÓN

TITULARS GRUP CIUTADANS

SUPLENTS GRUP CIUTADANS

BENJAMÍN MARTÍ ESBRÍ

JOSE MARIA COMPTE BROSED

JUAN JOSÉ CORNELLES BATISTECOMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTESTITULARS GRUP PARTIT SOCIALISTA

SUPLENTS GRUP PARTIT SOCIALISTA

CARLOS FLOS FRESQUET

ROSA ANA MARZÁ CALDÉS

ROMÁN JOSÉ SÁNCHEZ MATEU

FILOMENA NATIVIDAD AGUT BARCELÓ

JUAN DOMINGO ROCA PRATS

LDEFONSO AÑÓ LORESTITULARS GRUP COMPROMÍS-ERPV

SUPLENTS GRUP COMPROMÍS-ERPV

SUSANA PÉREZ ALONSO

JOSEP MANEL BARBERÀ SORLÍ

JOAQUIM BUENO BOSCH

MARTA ESCUDERO ALBORTITULARS GRUP PARTIT POPULAR

SUPLENTS GRUP PARTIT POPULAR

JUAN MANUEL CERDÁ TENA

JUAN ANTONIO MAÑÁ FERRER

MARÍA JOVANÍ PALAU

JOAQUÍN PÉREZ OLLO

PEDRO J. GARCÍA BAUTISTA

MARÍA NIEVES EUGENIO BAYO

JOSÉ ANTONIO SIMÓ RAMÓNTITULARS GRUP CIUTADANS

SUPLENTS GRUP CIUTADANS

BENJAMÍN MARTÍ ESBRÍ

JOSE MARIA COMPTE BROSED

JUAN JOSÉ CORNELLES BATISTEPUNT 10é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA PEL QUAL ES NOMENEN ELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I ES FIXA LA SEUA PERIODICITAT.

Dono compte a la corporació del decret de l'Alcaldia de data 26 de juny de 2015, del següent tenor literal:

«Relació de fets

Primer. Pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març, foren convocades eleccions municipals per al dia 24 de maig de 2015.

Segon. Celebrades aquestes i d'acord amb els resultats, el passat 13 de juny es va constituir la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i es va procedir, igualment, a l'elecció d'alcaldessa.

Tercer. En aquest Ajuntament, la Junta de Govern Local és un òrgan necessari que cal constituir segons la normativa següent.

Fonaments de dret

Vists els articles 20.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), i 35.2.d) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).

Vists, igualment, els articles 52.4 en relació amb el 46.1 i 3 i 112. 1 i 3 del reglament citat.

En ús de les atribucions conferides pels articles 23.1 de la LRBRL i 38.d) i 41.3 del ROF

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors Juan Domingo Roca Prats, Marta Escudero Albor, Rosa Ana Marzá Caldés, Joaquim Bueno Bosch, Carlos Flos Fresquet, Josep Manel Barberà Sorlí i Román José Sánchez Mateu.

Segon. Correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions i les derivades de les delegacions que l'Alcaldia o un altre òrgan municipal li puga conferir, sense perjudici d'aquelles altres que les lleis li atribuïsquen.

Tercer. Fixar els divendres de cada setmana, a les 13.00 hores, per a fer les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local. En previsió que els dies prefixats coincidiren amb festes locals o quan, per altres circumstàncies, resulte inviable la realització, les sessions ordinàries es traslladaran a qualsevol dia hàbil de la mateixa setmana, a criteri de l'alcaldessa.

Quart. Notificar aquesta resolució als interessats.

Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i al tauler d'anuncis de l'ajuntament, sense perjudici de la seua efectivitat des de l'endemà de la data de publicació.

Sisè. Es donarà compte d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que tinga lloc i es traslladarà per al seu coneixements als distints departaments i serveis municipals.»

La corporació en queda assabentada.PUNT 11é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA PEL QUAL ES NOMENEN LES TINÈNCIES D'ALCALDIA.

Dono compte a la corporació del decret de l'Alcaldia de data 26 de juny de 2015, del següent tenor literal:

«Relació de fets

Primer. Pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, foren convocades eleccions municipals per al dia 24 de maig de 2015.

Segon. Celebrades aquestes eleccions i d'acord amb els esultats, el passat 13 de juny es va constituir la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i es va procedir, igualment, a l'elecció d'alcaldessa.

Tercer. Per decret d'aquesta Alcaldia del dia d'avui he resolt nomenar els membres que conformen la Junta de Govern Local.

Fonaments de dret

Vists els articles 20.1.a) i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i els articles 35.2.b) i 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).

Vists, igualment, els articles 46.2 i 47 del reglament citat.

En ús de les atribucions conferides pels articles 21.2 de la LRBRL i 38.d) i 46.1 del ROF.

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Nomenar tinents d'alcalde els regidors següents, membres de la Junta de Govern Local:

Primer tinent d'alcalde: Sr. Juan Domingo Roca Prats

Segon tinent d'alcalde: Sra. Marta Escudero Albor

Tercer tinent d'alcalde: Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Quart tinent d'alcalde: Sr. Joaquim Bueno Bosch

Cinqué tinent d'alcalde: Sr. Carlos Flos Fresquet

Sisé tinent d'alcalde: Sr. Josep Manel Barberá Sorlí

Seté tinent d'alcalde: Sr. Román José Sánchez Mateu

Segon. Correspon als tinents d'alcalde substituir, per l'ordre del seu nomenament, aquesta Alcaldia en els supòsits legalment previstos.

Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats per a la seua acceptació.

Quart. Publicar els esmentats nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de l'ajuntament, sense perjudici de la seua efectivitat des de l'endemà al de la seua firma.

Cinqué. Es donarà compte d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que tinga lloc i es traslladarà per al seu coneixement als distints departaments i serveis municipals.»

La corporació en queda assabentada.PUNT 12é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE CONCRECIÓ DE L'ÀMBIT FUNCIONAL DE L'AJUNTAMENT.

Dono compte a la corporació del decret de l'Alcaldia de data 26 de juny de 2015, del següent tenor literal:

«Relació de fets

Primer. Pel Reial Eecret 233/2015, de 30 de març, van ser convocades eleccions locals per al dia 24 de maig.

Segon. Portades a terme aquestes eleccions i a la vista del resultat, el passat dia 13 de juny de 2015 va tenir lloc la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i es va procedir en la mateixa sessió a l'elecció d'alcalde.

Tercer. Mitjançant els decrets de l'Alcaldia de data 23 de juny de 2015 es nomenen membres de la Junta de Govern Local i tinents d'alcalde.

Quart.- Igualment, per decrets de l'Alcaldia de data 23 de juny de 2015, s'efectuen delegacions genèriques i especials en favor de determinats regidors i regidores de la corporació.

Fonaments de dret

De conformitat amb allò previst en els articles 21.1.a) i 3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 43.1 i 3, 44 i del 114 a 118 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vista la distribució orgànicoadministrativa establida pel Reglament Orgànic Municipal, amb les adaptacions i modificacions necessàries en vista a adequar l'estructura municipal a les requerides per al seu funcionament, fins que es procedisca a la revisió del reglament citat.

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Crear les següents àrees funcionals:

Àrea de Serveis Generals

Àrea de Serveis al Territori

Àrea de Serveis al Ciutadà

Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics

Policia Local i Seguretat

Segon. Concretar el contingut funcional de les diferents àrees en la forma que s'hi indica:

Àrea de Serveis Generals: Governació, Recursos Humans, Serveis Informàtics, Normalització Lingüística, Contractació, Patrimoni, Empreses Concessionàries i Secretaria General.

Àrea de Serveis al Territori: Urbanisme, Activitats, Medi Ambient Urbà, Agricultura, Pesca, Camins i Serveis Públics Municipals.

Àrea de Serveis al Ciutadà: Cultura, Educació, Turisme, Comerç, Mercats, Promoció de l'Àmbit Local, Esports, Festes, Falles, Joventut, Participació Ciutadana, Benestar Social i Sanitat.

Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics: Intervenció, Tresoreria i Gestió Tributària.

Tercer. Nomenar els següents coordinadors de les àrees funcionals:

Marta Escudero Albor, coordinadora de l'àrea de Serveis Generals.

Rosario Miralles Ferrando, coordinadora de l'àrea de Serveis al Territori.

Rosa Ana Marzá Caldés, coordinadora de l'àrea de Serveis al Ciutadà.

Carlos Flos Fresquet, coordinador de l'àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics.

Quart. Traslladar aquesta resolució als diferents departaments i serveis administratius.»

La corporació en queda assabentada.PUNT 13é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA PEL QUAL ES CONFEREIXEN DELEGACIONS GENÈRIQUES.

Dono compte a la corporació del decret de l'Alcaldia de data 26 de juny de 2015, del següent tenor literal:

«Relació de fets

Primer. En virtut del Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el passat 24 de maig es van portar a terme eleccions locals.

Segon. Celebrades aquestes eleccions i a la vista dels seus resultats, el passat 13 de juny va tindre lloc la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i es va procedir, igualment, a l'elecció d'alcaldessa.

Tercer. Mitjançant els decrets de l'Alcaldia d'avui s'han efectuat els nomenaments de membres de la Junta de Govern Local, de tinents d'alcalde i la creació d'àrees funcionals, per tal de poder efectuar delegacions d'atribucions de l'Alcaldia.

Fonaments de dret

De conformitat amb el que preveuen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 43.1 i 3, 44 i del 114 al 118 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vista la distribució orgànica i administrativa establerta pel Reglament Orgànic Municipal.

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Delegar en el regidor Juan Domingo Roca Prats, membre de la Junta de Govern Local, la direcció i gestió dels serveis d'Agricultura, Pesca, Camins i Serveis Públics Municipals, integrats tots en l'àrea de Serveis al Territori.

Segon. Delegar en la regidora Marta Escudero Albor, membre de la Junta de Govern Local, la direcció i gestió dels serveis de Recursos Humans, Serveis Informàtics i Normalització Lingüística, integrats en l'àrea de Serveis Generals; i del serveis de Benestar Social i Sanitat, integrats en l'àrea de Serveis al Ciutadà.

Tercer. Delegar en la regidora Rosa Ana Marzá Caldés, membre de la Junta de Govern Local, la direcció i gestió dels serveis de Turisme, Comerç, Mercats, Festes i Falles, integrats tots en l'àrea de Serveis al Ciutadà.

Quart. Delegar en el regidor Joaquim Bueno Bosch, membre de la Junta de Govern Local, la direcció i gestió del serveis de Governació, integrat en l'àrea de Serveis Generals; del servei de Medi Ambient Urbà, integrat en l'àrea de Serveis al Territori; dels serveis d'Educació, Joventut i Participació Ciutadana, integrats en l'àrea de Serveis al Ciutadà; i de Policia Local i Seguretat.

Cinqué. Delegar en el regidor Carlos Flos Fresquet, membre de la Junta de Govern Local, la direcció i gestió dels serveis d'Intervenció, Tresoreria i Gestió Tributària, integrats en l'àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics; i del servei d'Esports, integrat en l'àrea de Serveis al Ciutadà.

Sisé. Delegar en el regidor Josep Manel Barberà Sorlí, membre de la Junta de Govern Local, la direcció i gestió dels servei de Cultura, integrat en l'àrea de Serveis al Ciutadà.

Seté. Delegar en el regidor Román José Sánchez Mateu, membre de la Junta de Govern Local, la direcció i gestió dels serveis de Contractació, Patrimoni i Empreses Concessionàries, integrats en l'àrea de Serveis Generals; i del servei de Promoció de l'Àmbit Local, integrat en l'àrea de Serveis al Ciutadà. La delegació del servei de Contractació no inclou la contractació menor general.

Vuité. Les set anteriors delegacions inclouen la facultat en l'àmbit respectiu de resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers sobre aquelles matèries que, concorrent aquesta condició, no siguen objecte de delegació en un altre òrgan municipal.

Nové. Les set anteriors delegacions inclouen l'exercici de l'atribució per a la contractació menor en l'àmbit respectiu, incloent la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers. Per contractació menor s'entenen els contractes així qualificats per la legislació contractual i els que, per raó de la quantia, indiquen les bases d'execució del pressupost.

Desé. Notificar aquesta resolució als interessats. Aquesta resolució no tindrà efectes fins que no siga acceptada pel delegat. S'entendrà tàcitament acceptada si en el termini de tres dies hàbils, comptats des de la seua notificació, no es produeix cap manifestació expressa en sentit negatiu.

Onzé. Aquesta Alcaldia conservarà les facultats de rebre informació detallada de la gestió i dels actes emanats, de ser informada prèviament a l'adopció de decisions de transcendència i de resoldre els recursos de reposició que es puguen interposar.

Dotzé. Publicar les esmentades delegacions en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i al tauler d'anuncis de l'ajuntament, sense perjudici de l'efectivitat des del dia següent al de l'acceptació de la delegació.

Tretzé. Es donarà compte d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que tinga lloc i es traslladarà per al seu coneixement als distints departaments i serveis municipals.

La qual cosa es decreta, mana i signa, en el lloc i data indicats.»

La corporació en queda assabentada.PUNT 14é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA PEL QUAL ES CONFEREIXEN DELEGACIONS ESPECIALS.

Dono compte a la corporació del decret de l'Alcaldia de data 26 de juny de 2015, del següent tenor literal:

«Relació de fets

Primer. En virtut del Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el passat 24 de maig es van fer eleccions locals.

Segon. Celebrades aquestes eleccions i a la vista dels resultats, el passat 13 de juny va tindre lloc la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i es va procedir, igualment, a l'elecció d'alcaldessa.

Tercer. Mitjançant els decrets de l'Alcaldia del dia d'avui s'han efectuat els nomenaments de membres de Junta de Govern Local, de tinents d'alcalde i la creació d'àrees funcionals, per tal de poder delegar atribucions de l'Alcaldia; així mateix, he resolt les delegacions genèriques, a les quals es poden assignar delegacions especials.

Fonaments de dret

De conformitat amb el que preveuen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 43.1 i 3, 44 i del 114 al 118 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vista la distribució orgànica i administrativa establerta pel Reglament Orgànic Municipal.

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Delegar especialment en el regidor Ildefonso Añó Lores la direcció interna i la gestió dels serveis de Festes i Falles, integrats en l'àrea de Serveis al Ciutadà; i del servei de Serveis Públics Municipals, integrat en l'àrea de Serveis al Territori. Aquesta delegació no comporta la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers.

Segon. Delegar especialment en la regidora Susana Pérez Alonso la direcció interna dels serveis de Joventut i Participació Ciutadana, integrats en l'àrea de Serveis al Ciutadà. Aquesta delegació no comporta la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers.

Tercer. Les actuacions portades a terme en l'exercici d'aquestes delegacions especials estaran subjectes a la supervisió del regidor o regidora que posseïsca la delegació genèrica de la direcció i gestió del servei.

Quart. Notificar aquesta resolució als interessats. Aquesta resolució no tindrà efectes fins que no siga acceptada pel delegat. S'entendrà tàcitament acceptada si en el termini de tres dies hàbils, comptats des de la notificació, no es produeix cap manifestació expressa en sentit negatiu.

Cinqué. Publicar les esmentades delegacions en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i al tauler d'anuncis de l'ajuntament, sense perjudici de la seua efectivitat des de l'endemà de l'acceptació de la delegació.

Sisé. Es donarà compte d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que tinga lloc i es traslladarà per al seu coneixement als distints departaments i serveis municipals.

La qual cosa es decreta, mana i signa en el lloc i data indicats.»

La corporació en queda assabentada.PUNT 15é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA PEL QUAL S'ATORGA LA DELEGACIÓ ESPECIAL EN MATÈRIA D'INCOACIÓ I RESOLUCIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS DE TRÀNSIT.

Dono compte a la corporació del decret de l'Alcaldia de data 26 de juny de 2015, del següent tenor literal:

«Relació de fets

Pel decret de l'Alcaldia de data 26 de juny de 2015 s'ha resolt delegar en el tinent d'alcalde Joaquim Bueno Bosch la direcció i gestió dels serveis de Policia Local i Seguretat.

Fonaments de dret

En ús de les atribucions que em confereix l'article 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; els articles 43.1 i 3, 44 i del 114 al 118 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; l'article 68.2 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial; i l'article 15.3 del Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Procediment Sancionador en matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Conferir al tinent d'alcalde Joaquim Bueno Bosch la delegació especial per a la incoació i resolució d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial que es tramiten com a conseqüència de les infraccions de trànsit comeses en aquesta ciutat.

Segon. Notificar aquesta resolució als interessats. Aquesta resolució no tindrà efectes fins que no siga acceptada pel delegat. S'entendrà tàcitament acceptada si en el termini de tres dies hàbils, comptats des de la notificació, no es produeix cap manifestació expressa en sentit negatiu.

Tercer. Aquesta Alcaldia conservarà les facultats de rebre informació detallada de la gestió i dels actes emanats, de ser informada prèviament a l'adopció de decisions de transcendència i de resoldre els recursos de reposició que es puguen interposar.

Quart. Publicar les esmentades delegacions en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i al tauler d'anuncis de l'ajuntament, sense perjudici de l'efectivitat l'endemà de l'acceptació de la delegació.

Cinquè. Es donarà compte d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que tinga lloc i es traslladarà per al seu coneixement als distints departaments i serveis municipals.

La qual cosa es decreta, mana i signa en el lloc i data indicats.»

La corporació en queda assabentada.PUNT 16é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA PEL QUAL ES DELEGUEN EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DETERMINADES ATRIBUCIONS.

Dono compte a la corporació del decret de l'Alcaldia de data 2 de juliol de 2015, del següent tenor literal:

«Relació de fets

Primer. En virtut del Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el passat 24 de maig es van fer eleccions locals.

Segon. Celebrades aquestes eleccions i a la vista dels resultats, el passat 13 de juny va tindre lloc la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i es va procedir, igualment, a l'elecció d'alcaldessa.

Fonaments de dret

En ús de les atribucions que em confereixen els articles 21.3 i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 43.2, 44 i 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents:

1. Aprovar l'oferta d'ocupació pública i les bases per a la provisió en propietat de places reservades a personal funcionari o la cobertura amb caràcter fix de places de personal laboral, així com per a la provisió de llocs de treball.

2. Aprovar els projectes d'obres i serveis quan la seua contractació o concessió competisca a aquesta Alcaldia i estiguen previstos en el pressupost.

3. Resoldre els recursos de reposició i recursos extraordinaris de revisió quan la proposta de resolució siga desestimatòria i l'acte objecte del recurs no haja sigut dictat per la mateixa Junta de Govern Local.

4. Acordar la concessió d'ajornaments i fraccionaments en els casos excepcionals de l'article 83.2 de l'Ordenança General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i Altres Ingressos de Dret Públic Locals.

5. Concedir beneficis fiscals (article 23 OGGRI).

6. Acordar la compensació de crèdits quan l'obligació reconeguda per l'Ajuntament siga competència de la Junta de Govern Local.

7. Aprovar els expedients de declaració de prescripció de crèdits.

8. Aprovar els expedients de declaració de crèdits incobrables.

9. Autoritzar noves entitats col·laboradores en la recaptació.

10. Reconéixer aquelles obligacions que deriven de contractes menors sense prèvia aprovació o d'aquelles altres amb informe desfavorable.

Segon. El coneixement dels assumptes delegats podrà ser avocat per l'òrgan delegant quan, concorrent raons d'urgència, així s'acorde motivadament amb notificació als interessats en el procediment i es donarà compte posteriorment a la Junta de Govern Local.

Tercer. La present resolució es traslladarà a les diferents dependències i negociats municipals i produirà efectes des de l'endemà al de la data, sense perjudici de la preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart. De la present resolució es donarà compte en la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local i al Ple en la primera sessió que tinga lloc.»

La corporació en queda assabentada.PUNT 17é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA PEL QUAL ES DELEGA LA PRESIDÈNCIA DE L'OACSE.

Dono compte a la corporació del decret de l'Alcaldia de data 26 de juny de 2015, del següent tenor literal:

«Relació de fets

Primer. En virtut del Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el passat 24 de maig es van portar a terme eleccions locals.

Segon. Celebrades aquestes eleccions i a la vista dels seus resultats, el passat 13 de juny va tindre lloc la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i es va procedir, igualment, a l'elecció d'alcaldessa.

Tercer. Mitjançant el decret de l'Alcaldia d'avui he resolt crear, entre d'altres, l'àrea de Serveis al Ciutadà, en la qual s'inclou el servei de Benestar Social i Sanitat, al qual s'adscriu l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE).

Fonaments de dret

I. L'article 10.1 dels estatuts de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OCASE) estableix que la presidència de l'Organisme recau en la persona de l'alcalde president de l'Ajuntament o en el regidor o regidora en qui delegue.

II. L'important creixement experimentat per l'Organisme Autònom en els últims anys requereix una especial atenció i dedicació, circumstància que no permet compatibilitzar la presidència d'aquest organisme amb l'Alcaldia de l'Ajuntament.

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Delegar la presidència de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, adscrit a l'àrea de Serveis al Ciutadà, en la regidora Filomena Natividad Agut Barceló.

Segon. Notificar aquesta resolució a la interessada i traslladar-la als serveis d'Intervenció, Tresoreria i a la Direcció de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats.

Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis dels diferents centres.

El que es decreta, mana i signa en el lloc i data indicats.»

La corporació en queda assabentada.PUNT 18é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA PEL QUAL ES RESOL LA PERIODICITAT DE LES REUNIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE PORTAVEUS.

Dono compte a la corporació del decret de l'Alcaldia de data 26 de juny de 2015, del següent tenor literal:

«Relació de fets

Primer. En virtut del Reial Decret 233/2015, de 30 de març, el passat 24 de maig es van portar a terme eleccions locals.

Segon. Celebrades aquestes eleccions i a la vista dels seus resultats, el passat 13 de juny va tindre lloc la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i es va procedir, igualment, a l'elecció d'alcaldessa.

Fonaments de dret

De conformitat amb les normes B)-2a) i C)-2 del Reglament Orgànic i de Funcionament de l'Ajuntament de Benicarló i, en ús de les atribucions conferides per l'article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Que les reunions periòdiques i ordinàries de la Junta de Portaveus tindran lloc tots els dilluns a les 13.00 hores, sense perjudici de les extraordinàries que es puguen convocar a iniciativa d'aquesta Alcaldia o prèvia petició de la majoria dels regidors que formen la corporació.

En cas de coincidir en dia festiu o per qualsevol altra circumstància, tindrà lloc el pròxim dia hàbil a la mateixa hora.

Segon. Traslladar aquesta resolució als portaveus dels grups polítics municipals perquè en tignuen coneixement.»

La corporació en queda assabentada.

I, com que no hi ha més assumptes per a tractar, la presidenta alça la sessió a les 21.55 hores. En dono fe.

I, perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa.

Vist i plauBenicarló, 6 de juliol de 2015

L'alcaldessa

Rosario Miralles Ferrando