Tauler d'anuncis

Programa de termalisme de l’IMSERSO per a l’any 2019

08/01/2019

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, a través de l'IMSERSO, engega el Programa de Termalisme Social per a la temporada de 2019.

- Qui ho pot sol·licitar?

Poden ser usuaris d'una de les places del Programa de Termalisme de l'IMSERSO les persones residents en el territori espanyol que complisquen algun dels requisits següents:

a. Ser pensionista de jubilació o incapacitat permanent del sistema de la Seguretat Social.

b. Ser pensionista de viduïtat amb cinquanta-cinc o més anys d'edat del sistema de la Seguretat Social.

c. Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, amb seixanta o més anys d'edat, del sistema de la Seguretat Social.

d. Ser assegurat o beneficiari del sistema de la Seguretat Social, amb seixanta-cinc o més anys d'edat. Igualment, podran participar en els programes les persones de nacionalitat espanyola que residisquen a l'estranger, sempre que perceben una pensió del sistema de la Seguretat Social i que reunisquen la resta dels requisits exigits.

Altres requisits per a participar en el programa són no patir alteracions del comportament que puguen alterar la convivència normal en els establiments, no patir cap malaltia transmissible amb risc de contagi, poder valer-se per si mateix per fer les activitats bàsiques de la vida diària i necessitar els tractaments termals sol·licitats.

Igualment podran participar en el programa les persones de nacionalitat espanyola que resideixen a l'estranger, sempre que siguen titulars d'una pensió del sistema de SS espanyol i compten amb l'edat exigida , o siguen assegurats o beneficiaris del sistema de la SS amb seixanta cinc anys complits.

També podran ser adjudicataris de les places, com a acompanyant, el cònjuge o la parella de fet a qui no s'exigeixen els requisits d'edat i pensió. Així mateix, podran ser adjudicataris de la plaça els fills amb discapacitat, en grau igual o superior al 45 per cent, sempre que gaudisquen el torn amb els seus pares i s'allotgen a la mateixa habitació.

- Quan es pot sol·licitar?

Per als torns dels mesos de febrer a agost, ambdós inclosos:

o Amb prioritat en l'adjudicació de plaça: fins a l'11 de gener del 2019.

o Per a la inclusió en la llista d'espera de places en l'orde que corresponga: fins al 17 de maig de 2019.

Per als torns dels mesos de setembre a desembre, ambdós inclosos:

o Amb prioritat en l'adjudicació de plaça: fins a l'16 de maig del 2019.

o Per a la inclusió en la llista d'espera de places en l'orde que corresponga: fins al 31 d'octubre del 2019.

- Quins serveis s'hi ofereixen?

El Programa de Termalisme de l'IMSERSO ofereix aquests serveis:

o Allotjament i manutenció en règim de pensió completa i en habitacions dobles.

o Tractaments termals bàsics, que comprendran el reconeixement mèdic en ingressar al balneari, el tractament termal bàsic que prescriga en cada cas el metge del balneari i el seguiment mèdic.

o Pòlissa col·lectiva d'assegurança turística.

o Activitats d'animació.

- Com es pot sol·licitar?

El model de sol·licitud es pot aconseguir:

o Al centre social municipal La Farola (tel. 964 47 39 68) en horari de 9.00 a 14.00 hores.

o A través del telèfon d'atenció a l'usuari de l'IMSERSO: 901 10 98 99

o A través de la pàgina web de l' IMSERSO: https://sede.imserso.gob.es

Les instruccions completes per a emplenar la sol·licitud estan impreses en el mateix formulari de la sol·licitud.

Les sol·licituds es poden presentar presencialment, per correu o per mitjans electrònics a:

o Programa de Termalisme de l'IMSERSO

Apartat de correus número 14005

28080 Madrid