Ple extraordinari núm. 13/2010, de 19 d'agost.

19/08/2010

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 13/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 19 d'agost de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 13/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 19 D'AGOST.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores, del dia 19 d'agost de 2010 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. María Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari : Sr. Carlos Bravo Sánchez

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

Excusa la seua absència la Sra. Shara Vallés Burriel.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIA NÚM. 10/2010, DE 30 DE JUNY I ORDINÀRIA NÚM. 12/2010, DE 29 DE JULIOL.- Per unanimitat dels assistents s'acorda aprovar l'esborrany de les actes de les sessions extraordinària núm. 10/2010, de 30 de juny i ordinària núm. 12/2010, de 29 de juliol.

PUNT 2n.- DICTAMEN A L'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'ABSENTISME ESCOLAR DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL.- Es sotmet a consideració de la corporació el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social a la proposta del regidor de l'Àrea de Benestar Social, sobre l'aprovació de l'Ordenança reguladora de l'Absentisme Escolar.

Relació de fets

Des de l'Àrea de Benestar Social s'ha iniciat el procés d'elaboració d'un Programa Municipal d'Absentisme Escolar, amb l'objectiu principal d'establir una coordinació efectiva entre els agents implicats en aquest problema, que contribuïsca a l'assistència a classe de l'alumnat en edat d'escolaritat obligatòria, a fi de preservar el dret individual a l'educació.

Com a complement del programa s'ha redactat una ordenança per a regular els casos d'incompliment que estableix unes sancions d'acord amb l'art. 51 de la Llei 57/2003.

Es preveu l'aplicació d'ambdós textos en el pròxim curs acadèmic 2010-2011

Vist l'informe del tècnic municipal de data 4 de juny, d'inici de l'expedient

Vistos els informes d'Intervenció i Tresoreria en relació al text de l'Ordenança reguladora

Vist l'informe de Secretaria relatiu a la fonamentació legal i procediment d'aprovació.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar amb caràcter inicial el text de l'Ordenança reguladora de l'Absentisme Escolar de l'Ajuntament de Benicarló.

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència de les persones interessades durant un termini de 30 dies, mitjançant anuncis en el BOP i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a efectes de presentació de reclamacions i/o suggeriments.

Tercer. L'acord provisional s'entendrà definitivament adoptat, sense necessitat d'un nou acord, si no es presenta cap reclamació o al·legació. En cas contrari caldrà que el mateix òrgan plenari es manifeste sobre les reclamacions presentades i adopte els acords definitius.

Quart. L'acord definitiu, inclòs el provisional elevat a definitiu i el text de l'Ordenança, ha de ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província, tot i que no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació i haja transcorregut el termini previst en l'art. 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Cinqué. Notificar l'acord als departaments d'Intervenció i Tresoreria

Sisé. Traslladar l'acord als centres escolars del municipi i a la resta d'organismes, implicats en l'execució i desenvolupament de les actuacions del programa: CEIP E. M. Ròdenas, CEIP Marquès de Benicarló, CEIP Francesc Catalan, Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació, CEIP Ángel Esteban, Col·legi La Salle, IES Joan Coromines, IES Ramón Cid, Inspecció Educativa, Servei Psicopedagògic Escolar (SPE), Fiscalia de Menors de Castelló i Policia Local de Benicarló.

PUNT 3r.- DICTAMEN A LA PROPOSTA PER A L'APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta de la regidora delegada de l'Àrea de Recursos Humans de data 9 d'agost de 2010, sobre l'aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, per la reducció del dèficit públic.

Exposició de fet

1. Vist el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, en el qual es recull una reducció de les retribucions del personal al servei del sector públic.

2. Vist l'informe del Secretari de data 28 de juny de 2010.

3. Vista la proposta que presenta la corporació per a l'aplicació dels descomptes salarials als treballadors d'aquest Ajuntament, de conformitat amb el Reial Decret Llei 8/2010, de la qual es dóna compte en la reunió mantinguda, el 21 de juliol de 2010 a les 13.30 hores al Saló Noble de l'Ajuntament, entre la corporació i els representants sindicals majoritaris d'aquest Ajuntament.

4 . Vist l'informe del viceinterventor de data 9 d'agost de 2010.

Fonaments de dret

I.- Aplicació del personal funcionari.-

Recull l'article 1.dos del RDL 8/2010 la modificació de l'article 22.dos de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2010, en els següents termes:

1. Les retribucions del personal al servei del sector públic (de carrera o interí), des de l'1 de gener de 2010 fins al 31 de maig de 2010, incloses la paga extraordinària de juny, no podran experimentar un increment global superior al 0'3 per cent respecte de les de l'any precedent, en termes d'homogeneïtat.

2. Les retribucions del personal del sector públic experimentaran des de l'1 de juny de 2010 una reducció del 5 per 100, respecte de les vigents a 31 de maig de 2010, amb l'excepció de la paga extraordinària del mes de desembre, les retribucions bàsiques del qual es quantifiquen expressament en l'article 22.tres a) del RDL.

3. L'aplicació d'aquest precepte permet cert marge d'apreciació per a les Administracions Públiques, en els termes que s'indiquen:

a) Les retribucions bàsiques (sou i triennis) de les mensualitats ordinàries queden fixades en el propi RDL i, en ser establides directament pel legislador, no és discutible la seua aplicació.

b) Les pagues extraordinàries, a partir de la de desembre de 2010, queden fixades, pel que fa a les retribucions bàsiques, en quanties distintes a les establides per a una mensualitat, quanties que determina expressament el RDL i que implica una contradicció amb l'article 22.4 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

c)Respecte de les retribucions complementàries i gratificacions, el RDL exigeix «una reducció de manera que resulte, en termes anuals, una minoració del 5% del conjunt global de les retribucions», inclosa la de les retribucions bàsiques.

No s'exigeix, per tant, una reducció automàtica del 5% del complement de destinació, del complement específic, del complement de productivitat o de les gratificacions, sinó una reducció global del conjunt de les retribucions complementàries. S'admet, fins i tot, d'acord amb el seu article 2, l'aplicació automàtica de la reducció dels crèdits assignats per als complements de productivitat i gratificacions. La no exigència d'una reducció automàtica del 5% obliga, per tant, a fixar un criteri o mesura per a l'aplicació de la reducció d'aquestes retribucions.

No planteja cap problema la reducció del complement de destinació. N'hi ha prou amb remetre'ns a les quanties fixades pel RDL per a cadascun dels nivells de l'1 al 30, imports la fixació dels quals correspon a l'Estat o, si escau, a les comunitats autònomes, mitjançant la llei, però de cap manera a les entitats locals.

La quantificació del complement específic, deriva teòricament de l'aplicació d'un sistema objectiu de valoració dels diferents llocs de treball, en atenció a la seua especial dificultat tècnica, dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o plus de feina penosa. Òbviament, aquesta modificació, a pesar del seu caràcter estrictament econòmic, obligaria a portar a terme una nova valoració de cadascun dels llocs de treball, atenent, lògicament, a les circumstàncies que van servir de base per a la seua valoració. La reducció d'aquesta retribució es limitaria a modificar proporcionalment el valor de cadascun dels conceptes citats, reducció que si bé no ha de ser una reducció del 5%, ha de ser tal que el conjunt de les retribucions experimente una retribució del 5%.

La càrrega d'aquesta reducció del complement específic es podria aplicar sobre el complement de productivitat assignat als diferents llocs de treball i d'aquesta manera, arribar a, si és possible, la reducció del 5%, tant del complement específic com del de productivitat, consolidant en la mesura del possible el complement específic a costa del complement de productivitat de caràcter fix i així solucionar totalment o parcialment la problemàtica que genera aquest complement fix o adscrit al lloc de treball.

II.- Aplicació del personal laboral.

L'aplicació de la reducció de les retribucions del personal laboral del sector públic és: «una minoració del 5 per 100 de les quanties de cadascun dels conceptes retributius que integren la nòmina i que els corresponga percebre, llevat dels que es refereix a la paga extraordinària del mes de juny a la qual no s'aplicarà la reducció prevista en el present apartat».

No obstant això, l'homologació retributiva del personal laboral a les dels funcionaris permetria seguir els mateixos criteris que s'acorden en la preceptiva negociació.

Referent a això, cal assenyalar que la reducció no serà d'aplicació al personal laboral les retribucions del qual per jornada completa no arriben a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional, és a dir, els 13.299,30 euros/any, incloses les pagues extraordinàries.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aplicar la reducció en el sou base, complement de destinació i triennis establerta en el RDL 8/2010 .

Segon. Reduir del complement de productivitat vinculat a cada lloc de treball, el 5% de les quantitats que corresponen al complement de productivitat i al complement específic.

Tercer. Reduir el 5% del crèdit existent en la partida pressupostària de gratificacions extraordinàries.

Quart. Atès que s'han interposat per diferents sindicats recursos contenciosos administratius contra la reducció que recull el RDL 8/2010, en cas de prosperar aquests recursos, es reintegraran als treballadors les quantitats deduïdes.

PUNT 4t.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA CONTRACTACIÓ PER A L'EXECUCIÓ DE L'OBRA D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR 7 DE BENICARLÓ.-Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de la Regidoria delegada de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 29 de juliol de 2010, en relació amb l'expedient 67/2009 per a la contractació de l'obra d'urbanització del Sector 7 de Benicarló.

Relació de fets

I. Per acord de l'Ajuntament Ple de data 28 de gener de 2010 s'aprova l'expedient de contractació núm. 67/2009 i els plecs de clàusules administratives que han de regir la contractació per procediment obert i tràmit ordinari del contracte per a l'execució de l'obra d'urbanització del sector 7. En el mateix acord s'aprova declarar la plurianualitat de l'obra.

II. Per acord plenari de 9 de juliol de 2010 es declara vàlida la licitació i s'adjudica provisionalment a l'empresa mercantil BM3 OBRAS Y SERVICIOS, SA la contractació de l'execució de les obres d'urbanització del Sector 7 , per import d'un milió quatre-cents noranta-set mil tres-cents noranta-vuit euros i cinquanta-set cèntims (1.497.398,57), IVA exclòs, de conformitat amb les millores proposades i un termini d'execució de dotze mesos mesos, per ser l'oferta que major puntuació ha obtingut de conformitat amb els criteris fixats en el plec de clàusules administratives que regeix aquest procediment obert, amb estricta subjecció a l'oferta, al projecte d'obres i al plec de clàusules administratives particulars.

III. L'anunci d'adjudicació provisional de les obres a la mercantil BM3 OBRES I SERVEIS, SA es publica en el perfil del contractant el 14 de juliol de 2010 i, per tant, el termini de 15 dies hàbils per aportar la documentació complementària finalitza el dia 31 de juliol de 2010.

IV. Mitjançant un escrit, amb registre d'entrada núm. 12396, de data 23 de juliol de 2010, la mercantil BM3 OBRAS Y SERVICIOS, SA, aporta tota la documentació requerida per acord plenari de 9 de juliol de 2010:

--Declaració expressa del Sr. José Joaquín Navarro, en nom i representació de BM3 Obras y servicios, SA, que aquesta mercantil no està donada de baixa en la matrícula de l'Impost d'Activitats Econòmiques (epígraf 501).

--Document comptable (TC V), amb número de referència 23.280, de data 26/07/10, en concepte d'ingrés de l'aval a la Caixa Penedès de Benicarló, per import de 119.791,88 euros.

--Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

--Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries.

--Còpia compulsada de l'últim rebut del IAE, corresponent a l'exercici 2009.

--Certificat de no tenir deutes amb l'Ajuntament de Benicarló, de data 27 de juliol de 2010.

Fonaments de dret

Atès el que disposa la clàusula 18ª del plec de clàusules administratives que regeixen la present contractació.

Atès el que disposa l'article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, relatiu a l'elevació a definitiva de l'adjudicació provisional.

Atés que competeix al Ple de la corporació, com a òrgan de contractació, fent ús de les atribucions conferides per la disposició addicional segona punt 2 de la LCSP, l'aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules administratives particulars en excedir el seu import el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost de 2009.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Elevar a definitiu l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple el 9 de juliol de 2010, d'adjudicació provisional a la mercantil BM3 OBRAS Y SERVICIOS, SA de les obres d'urbanització del Sector 7, per import d'un milió quatre-cents noranta-set mil tres-cents noranta-vuit euros i cinquanta-set cèntims (1.497.398,57), IVA euros, IVA exclòs, de conformitat amb les millores proposades i un termini d'execució de dotze mesos.

Segon. Disposar la despesa corresponent en quantia de 1.497.398,57 euros, IVA exclòs, amb càrrec a la partida 155.4108.60099 del pressupost en vigor.

Tercer. Procedir a formalitzar el contracte administratiu dins el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació de l'adjudicació definitiva.

Quart.. Procedir a tornar les garanties provisionals aportades per tots els licitadors.

Cinqué. Notificar la present resolució a l'empresa adjudicatària, a la resta de licitadors i traslladar-lo a Urbanisme, al director facultatiu de les obres, a Intervenció i a Tresoreria.

Sisé. Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà que tinga lloc la notificació. Alternativament, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que tinga lloc la notificació, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això, sense perjudici que en puga exercitar qualsevol altre que estime oportú.

PUNT 5é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PER L'AJUNTAMENT PLE EN DATA 27 DE MAIG DE 2010 I INCLUSIÓ D'ALTRES TERRENYS EN EL INVENTARI DE BÉNS MUNICIPAL. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 6 d'agost de 2010, sobre la rectificació d'errors i ampliació de finques per a la seua inclusió en l'Inventari de Béns Municipal (Exp. PAT 7/2010).

Relació de fets

I. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 7.768, de data 10/05/10, pel qual el Consorci Provincial de Bombers (Diputació Provincial de Castelló) demana a aquest Ajuntament la cessió d'uns terrenys situats al Polígon Industrial el Collet, unitat d'execució núm. 3, solar que dóna i limita amb la carretera Benicarló-Càlig, per tal de construir les noves instal·lacions per al Parc de Bombers del Baix Maestrat.

II. Vista la provisió d'inici d'expedient del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, de data 12/05/10.

III. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. núm. 9.430, de data 13/05/10, on aquest Ajuntament demana al Registre de la Propietat de Benicarló que expedisca una nota literal de la finca registral núm. 39312 i un certificat acreditatiu que aquest bé està degudament inscrit en concepte de patrimonial d'aquest Ajuntament.

IV. Vista la nota simple informativa de la finca registral núm. 39.312, expedida per la registradora de la Propietat de Benicarló, la Sra. Maria Lorena Santamaria Ara, de data 13 de maig de 2010, finca amb titularitat a favor de la mercantil Caigor, SL.

V. Vista la certificació acreditativa de la titularitat registral i càrregues de la finca registral núm. 39.312, expedida per la registradora de la Propietat de Benicarló, la Sra. Maria Lorena Santamaria Ara, de data 14 de maig de 2010.

VI. Vist l'informe urbanístic, subscrit per l 'arquitecte municipal, de data 20/05/10, en què indica que els terrenys afectats no estan compresos en cap pla d'ordenació, reforma o adaptació, no són necessaris per a l'entitat local ni és previsible que ho siguen.

VII. Vista la certificació cadastral descriptiva i gràfica de la finca registral, de data 25/05/10.

VIII. Vista la còpia simple de l'escriptura d'acceptació de cessió unilateral gratuïta de terrenys, atorgada davant el Sr. Jesús María Gallardo Aragón, notari del Col·legi de València, el dia 25 de maig de 2010, amb número 676 de protocol, en la qual s'accepta la cessió de terrenys que ha efectuat la mercantil Caigor, SL a favor de l'Ajuntament de Benicarló de les finques registrals números 39.312, 39.313 i 39.314 de Benicarló.

IX. Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, de data 25/05/10.

X. Vist el Dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, de data 26 de maig de 2010.

XI. Vist l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple, de data 27/05/10, en què s'acorda (punt 12) el següent:

«(...) Primer. Incloure la finca que es relaciona a continuació en l'Inventari de Béns Municipal amb la classificació de bé de domini públic afectat a equipaments públics.

«DESCRIPCIÓ: URBANA. PARCEL·LA DE TERRENY destinada a EQUIPAMENTS PÚBLICS situada al terme de Benicarló, al Polígon Industrial Collet, UE 3, que ocupa una extensió superficial de nou mil sis-cents cinquanta-sis metres i trenta-cinc decímetres quadrats. Fita al nord, sud, est i oest, amb la porció segregada de la finca matriu destinada a vial.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 9499202BE7799N0001SU.

TITULARITAT: Ajuntament de Benicarló, pel que fa a la totalitat del ple domini.

ADQUIRIDA PER: Cessió, formalitzada a Benicarló, el dia 18 de desembre de 1987 Vicente Micó Giner.

Inscripció: 2a, Tom 715, Llibre 188, Foli 160, data 7 de juny de 1989

OBSERVACIONS: Consta una còpia simple de l'escriptura número 676 d'acceptació de cessió unilateral gratuïta de terrenys, de data 25/05/2010, davant del notari del Col·legi de València, el Sr. Jesús María Gallardo Aragón, per la qual s'accepta la cessió de terrenys que ha efectuat la mercantil Caigor, SL a favor de l'Ajuntament de Benicarló, concretament de les finques registrals números 39.312, 39.313 i 39.314 de Benicarló.»

XII. Vist l'informe, subscrit pel viceinterventor, de data 16 de juny de 2010.

XIII. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. núm. 11.024, de 02/06/10, en el qual es remet a la Diputació de Castelló (Secció de Patrimoni) certificacions administratives dels acords adoptats per l'Ajuntament Ple, de data 27/05/10.

XIV. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. núm. 13.878, de 12/07/10, en el qual s'adverteix a la Diputació de Castelló (Secció de Patrimoni) l'existència d'un error en els esmentats certificats administratius.

XV. Vistes les notes simples informatives de les finques registrals número 39.312, 39.313 i 39.314, expedides per la registradora de la Propietat de Benicarló, la Sra. Maria Lorena Santamaria Ara, de data 30 de juliol de 2010, finques amb la titularitat a favor de l'Ajuntament de Benicarló.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Procedir a la rectificació de l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple, de data 27 de maig de 2010, en el qual s'acorda incloure la finca que es relaciona a continuació en l'Inventari de Béns Municipal amb la classificació de bé de domini públic afectat a "equipaments públics", en el sentit següent:

On diu:

«DESCRIPCIÓ: URBANA. PARCEL·LA DE TERRENY destinada a EQUIPAMENTS PÚBLICS situada al terme de Benicarló, al Polígon Industrial Collet, UE 3, que ocupa una extensió superficial de nou mil sis-cents cinquanta-sis metres i trenta-cinc decímetres quadrats. Fita al nord, sud, est i oest, amb la porció segregada de la finca matriu destinada a vial.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 9499202BE7799N0001SU.

TITULARITAT: Ajuntament de Benicarló, pel que fa a la totalitat del ple domini.

ADQUIRIDA PER: Cessió, formalitzada a Benicarló, el dia 18 de desembre de 1987 Vicente Micó Giner.

Inscripció: 2a, Tom 715, Llibre 188, Foli 160, data 7 de juny de 1989

OBSERVACIONS: Consta una còpia simple de l'escriptura número 676 d'acceptació de cessió unilateral gratuïta de terrenys, de data 25/05/2010, davant del notari del Col·legi de València, el Sr. Jesús María Gallardo Aragón, per la qual s'accepta la cessió de terrenys que ha efectuat la mercantil Caigor, SL a favor de l'Ajuntament de Benicarló, concretament de les finques registrals números 39.312, 39.313 i 39.314 de Benicarló.»

Ha de dir:

«FINCA DE BENICARLÓ NÚM.: 39.312

DESCRIPCIÓ: URBANA.- PARCEL·LA DE TERRENC destinada a EQUIPAMENTS PÚBLICS situats en el terme de Benicarló, al Polígon Industrial el Collet, UE 3, que ocupa una extensió superficial de nou mil sis-cents cinquanta-sis metres i trenta-cinc decímetres quadrats. Fita al nord, sud, est i oest, amb la porció segregada de la finca matriu destinada a vial.

TITULARITAT: Ajuntament de Benicarló, quant a la totalitat del ple domini.

ADQUIRIDA PER: Cessió de terrenys en virtut d'escriptura pública, formalitzada a Vinaròs, el dia 13 de juliol de 2009, davant el notari, el Sr. Jesús María Gallardo Aragón, amb número de protocol 1.190, acceptada en document públic el 25 de maig de 2010 davant el mateix notari, protocol número 676.

Inscripció: 2ª, Tom 2225, Llibre 636, Foli 15, Data: 26 de juliol de 2010».

Segon. Incloure la finca que es relaciona a continuació en l'Inventari de Bens Municipal amb la classificació de bé de domini públic destinada a «espais lliures»:

«FINCA DE BENICARLÓ NÚM. 39.313

DESCRIPCIÓ: URBANA.- PARCEL·LA DE TERRENY destinada a ESPAIS LLIURES situada al terme de Benicarló, al Polígon Industrial Collet, UE 3, que ocupa una extensió superficial de quaranta-dos mil vuit-cents noranta metres i quinze decímetres quadrats. Fita al nord, amb la rambla de Cervera; al sud, amb la resta de finca matriu destinada a edificar, porció segregada destinada a vial; este, amb la resta de la finca matriu destinada a edificar i amb una zona urbana del Polígon Industrial Mercat d'Abastos i oest, amb la rambla de Cervera i vial.

TITULARITAT: Ajuntament de Benicarló, quant a la totalitat del ple domini.

ADQUIRIDA PER: Cessió de terrenys en virtut d'escriptura pública, formalitzada a Vinaròs, el dia 13 de juliol de 2009, davant el notari, el Sr. Jesús María Gallardo Aragón, amb número de protocol 1.190, acceptada en un document públic el 25 de maig de 2010 davant el mateix notari, protocol número 676.

Inscripció: 2ª, Tom 2225, Llibre 636, Foli 17, Data: 26 de juliol de 2010.»

Tercer. Incloure la finca que es relaciona a continuació en l'Inventari de Bens Municipal amb la classificació de bé de domini públic destinada a «viari»:

«FINCA DE BENICARLÓ NÚM.: 39.314

DESCRIPCIÓ: URBANA.- PARCEL·LA DE TERRENY destinada a VIARI situada al terme de Benicarló, al Polígon Industrial el Collet, UE 3, que ocupa una extensió superficial de dèsset mil tres-cents vuitanta-dos metres i cinquanta-un decímetres quadrats. Fita al nord, amb la resta de la finca matriu destinada a edificar, amb una porció segregada destinada a espais lliures i amb la porció segregada destinada a equipaments públics; sud, amb la porció segregada destinada a equipaments públics i amb el vial de l'Ajuntament; este, amb una porció segregada destinada a equipaments públics i amb una zona urbana del Polígon Industrial del Mercat d'Abastos; i oest, amb la porció segregada destinada a equipaments públics, amb la resta de la finca matriu destinada a edificar, amb el vial de l'Ajuntament.

TITULARITAT: Ajuntament de Benicarló, quant a la totalitat del ple domini.

ADQUIRIDA PER: Cessió de terrenys en virtut d'escriptura pública, formalitzada a Vinaròs, el dia 13 de juliol de 2009, davant el notari, el Sr. Jesús María Gallardo Aragón, amb número de protocol 1.190, acceptada en document públic el 25 de maig de 2010, davant el mateix notari, protocol número 676.

Inscripció: 2ª, Tom 2225, Llibre 636, Foli 19, Data: 26 de juliol de 2010.»

PUNT 6é.- DICTAMEN A LA RECTIFICACIÓ DE L'ACORD ADOPTAT PER L'AJUNTAMENT PLE EN DATA 27 DE MAIG DE 2010, RELATIU A LA MUTACIÓ DEMANIAL EXTERNA D'UNS TERRENYS DE TITULARITAT MUNICIPAL AMB DESTINACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ D'UN PARC COMARCAL DE BOMBERS A BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 6 d'agost de 2010, respecte de la rectificació relativa a la mutació demanial externa d'uns terrenys de titularitat municipal amb destinació a la construcció d'un Parc Comarcal de Bombers a Benicarló (Exp. PAT 2/2010), acordada en la sessió plenària de 27 de maig de 2010.

Relació de fets

I. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 7.768, de data 10/05/10, pel qual el Consorci Provincial de Bombers (Diputació Provincial de Castelló) demana a aquest Ajuntament la cessió d'uns terrenys situats al Polígon Industrial el Collet, unitat d'execució núm. 3, solar que dóna i limita amb la carretera Benicarló-Càlig, per tal de construir les noves instal·lacions per al Parc de Bombers del Baix Maestrat.

II. Vista la provisió d'inici d'expedient del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, de data 12/05/10.

III. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. núm. 9.430, de data 13/05/10, on aquest Ajuntament demana al Registre de la Propietat de Benicarló que expedisca una nota literal de la finca registral núm. 39312 i un certificat acreditatiu que aquest bé està degudament inscrit en concepte de patrimonial d'aquest Ajuntament.

IV. Vista la nota simple informativa de la finca registral núm. 39.312, expedida per la registradora de la Propietat de Benicarló, la Sra. Maria Lorena Santamaria Ara, de data 13 de maig de 2010, finca amb titularitat a favor de la mercantil Caigor, SL.

V. Vista la certificació acreditativa de la titularitat registral i càrregues de la finca registral núm. 39.312, expedida per la registradora de la Propietat de Benicarló, la Sra. Maria Lorena Santamaria Ara, de data 14 de maig de 2010.

VI. Vist l'informe urbanístic, subscrit per l 'arquitecte municipal, de data 20/05/10, en què indica que els terrenys afectats no estan compresos en cap pla d'ordenació, reforma o adaptació, no són necessaris per a l'entitat local ni és previsible que ho siguen.

VII. Vista la certificació cadastral descriptiva i gràfica de la finca registral, de data 25/05/10.

VIII. Vista la còpia simple de l'escriptura d'acceptació de cessió unilateral gratuïta de terrenys, atorgada davant el Sr. Jesús María Gallardo Aragón, notari del Col·legi de València, el dia 25 de maig de 2010, amb número 676 de protocol, en la qual s'accepta la cessió de terrenys que ha efectuat la mercantil Caigor, SL a favor de l'Ajuntament de Benicarló de les finques registrals números 39.312, 39.313 i 39.314 de Benicarló.

IX. Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, de data 25/05/10.

X. Vist el Dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, de data 26 de maig de 2010.

XI. Vist l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple (punt 12), de data 27/05/10.

XII. Vist l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple, de data 27/05/10, en què s'acorda (punt 13é) el següent:

«Primer. Que s'incoe l'expedient administratiu PAT 2/2010, de mutació demanial externa d'uns terrenys de titularitat municipal situats al Polígon Industrial el Collet de Benicarló i, en conseqüència, de transmissió de la titularitat de la parcel·la descrita anteriorment a la Diputació Provincial de Castelló, la destinació dels quals serà la construcció d'un Parc Comarcal de Bombers a Benicarló i les seues obres de construcció seran a càrrec de la Diputació Provincial de Castelló.

Segon. Que s'instruïsca l'expedient administratiu PAT 2/2010, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional onzena de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.

Tercer. Que la Diputació Provincial de Castelló (Consorci Provincial de Bombers de Castelló) procedisca al desallotjament de les instal·lacions, de propietat municipal, ubicades al carrer de Vinaròs (finca registral número 19.271, inscripció 2 ª, tom 715, llibre 188, foli 160, situada a l'antiga partida Povet, que mesura uns 750 metres quadrats, segons les dades registrals), en les mateixes condicions que es van posar a la seua disposició, un cop ocupen els terrenys situats al terme municipal de Benicarló , a Polígon Industrial el Collet, UE 3, que ocupa una extensió superficial de 9.656,35 metres quadrats (finca registral número 39.312, inscripció 1 ª, tom 2.225, llibre 636, foli 15).»

XIII. Vist l'informe, subscrit pel viceinterventor, de data 16 de juny de 2010.

XIV. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 11.024, de 02/06/10, en el qual es remet a la Diputació de Castelló (Secció de Patrimoni) certificacions administratives dels acords adoptats per l'Ajuntament Ple, de data 27/05/10.

XV. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. núm. 13.878, de 12/07/10, en el qual s'adverteix a la Diputació de Castelló (Secció de Patrimoni) l'existència d'un error en els esmentats certificats administratius.

XVI. Vistes les notes simples informatives de les finques registrals número 39.312, 39.313 i 39.314, expedides per la registradora de la Propietat de Benicarló, la Sra. Maria Lorena Santamaria Ara, de data 30 de juliol de 2010, finques amb la titularitat a favor de l'Ajuntament de Benicarló.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Procedir, en el sentit següent, a la rectificació parcial de l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple, de data 27 de maig de 2010, en el qual s'acorda incoar l'expedient administratiu PAT 2/2010, de mutació demanial extern d'uns terrenys de titularitat municipal situats al Polígon Industrial el Collet de Benicarló i transmetre a la Diputació Provincial de Castelló la titularitat de la parcel·la descrita, amb destinació a la construcció a Benicarló del Parc de Bombers del Baix Maestrat, dependent del Consorci Provincial de Bombers:

On diu:

«TITULARITAT: Ajuntament de Benicarló, quant a la totalitat del ple domini.

ADQUIRIDA PER: Cessió, formalitzada a Benicarló, el dia 18 de desembre de 1.987 Vicente Micó Giner.

Inscripció: 2ª, Tom 715, Llibre 188, Foli 160, Data: 7 de juny de 1.989

OBSERVACIONS: Consta una còpia simple de l'escriptura número 676 d'acceptació de cessió unilateral gratuïta de terrenys, de data 25/05/2010, davant el notari del Col·legi de València, el Sr. Jesús María Gallardo Aragón, per la qual s'accepta la cessió de terrenys que ha efectuat la mercantil Caigor, SL a favor de l'Ajuntament de Benicarló, concretament de les finques registrals números 39.312, 39.313 i 39.314 de Benicarló.»

Ha de dir:

«FINCA DE BENICARLÓ NÚM.: 39.312

TITULARITAT: Ajuntament de Benicarló, quant a la totalitat del ple domini.

ADQUIRIDA PER: Cessió de terrenys en virtut d'escriptura pública, formalitzada a Vinaròs, el dia 13 de juliol de 2009, davant el notari, el Sr. Jesús María Gallardo Aragón, amb número de protocol 1.190, acceptada en un document públic el 25 de maig de 2010 davant el mateix notari, protocol número 676.

Inscripció: 2ª, Tom 2225, Llibre 636, Foli 15, Data: 26 de juliol de 2010.»

Segon. Procedir a la rectificació de la part dispositiva de l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple, de data 27 de maig de 2010, en els termes següents:

On diu:

«Tercer. Que la Diputació Provincial de Castelló (Consorci Provincial de Bombers de Castelló) procedisca al desallotjament de les instal·lacions, de propietat municipal, ubicades al carrer de Vinaròs (finca registral número 19.271, inscripció 2 ª, tom 715, llibre 188, foli 160, situada a l'antiga partida Povet, que mesura uns 750 metres quadrats, segons les dades registrals), en les mateixes condicions que es van posar a la seua disposició, un cop ocupen els terrenys situats al terme municipal de Benicarló , a Polígon Industrial el Collet, UE 3, que ocupa una extensió superficial de 9.656,35 metres quadrats (finca registral número 39.312, inscripció 1 ª, tom 2.225, llibre 636, foli 15).»

Ha de dir:

«Tercer. Que la Diputació Provincial de Castelló (Consorci Provincial de Bombers de Castelló), una vegada s'ocupen els terrenys situats en el terme municipal de Benicarló, al Polígon Industrial el Collet, UE 3, que ocupa una extensió superficial de 9.656,35 metros quadrats (finca registral número 39.312, inscripció 2ª, tom 2.225, llibre 636, foli 15), procedisca al desallotjament de les instal·lacions, de propietat municipal, ubicades al c. de Vinaròs (finca registral número 19.271, inscripció 2ª, tom 715, llibre 188, foli 160, situada en l'antiga partida de Povet, que mesura uns 750 metres quadrats, segons les dades registrals), en les mateixes condicions en què es van posar a la seua disposició.»

Tercer. Notificar la presente resolució a la Diputació Provincial de Castelló (Secció de Patrimoni).

PUNT 7é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DECLARACIÓ DESERTA DEL PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'ARRENDAMENT, AMB OPCIÓ DE COMPRA, D'UN VEHICLE TURISME I D'UN VEHICLE FURGÓ/MONOVOLUM AMB DESTINACIÓ A LA POLICIA LOCAL I INICIACIÓ D'UN PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A L'ESMENTADA CONTRACTACIÓ. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta formulada per la Regidoria delegada de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 29 de juliol de 2010, en relació amb l'expedient 21/2010 per a la contractació de l'arrendament, amb opció de compra, d'un vehicle turisme i d'un vehicle furgó/monovolum amb destinació a la Policia Local de Benicarló i iniciar un procediment negociat sense publicitat per a aquesta contractació.

Vista la provisió d'inici de l'expedient número 21/2010 per a la contractació per lots, mitjançant procediment obert, l'arrendament amb opció de compra, d'un vehicle turisme i d'un vehicle furgó amb destinació a la Policia Local de Benicarló.

Vist l'expedient de contractació administrativa núm. 21/2010, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir aquesta contractació.

Vist que, per acord de l'Ajuntament Ple, de data 27 de maig de 2010, s'acorda aprovar l'expedient i els plecs relatius a la referida contractació.

Vista l'acta de la Mesa de Contractació, de data 13 de juliol de 2010, per la qual s'acorda remetre les ofertes presentades a aquesta licitació a l'intendent cap de la Policia Local per tal que emeta un informe.

Vist l'informe, subscrit per l'intendent cap de la Policia Local, de data 20 de juliol de 2010, en què s'indica expressament que «ha de ser rebutjada la proposta de Finanza Autorenting i que, per tant, no procedeix la seua valoració».

Vista l'acta de la Mesa de Contractació, de data 22 de juliol de 2010, per la qual s'acorda declarar desert el procediment obert per contractar l'arrendament, amb opció de compra, d'un vehicle turisme i d'un vehicle furgó/monovolum amb destinació a la Policia Local per no ajustar cap de les proposicions presentades als plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques i disposar l'obertura del procediment negociat sense publicitat demanant oferta, almenys, a tres empreses capacitades per a la realització de l'objecte del contracte.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Declarar desert el procediment obert per contractar l'arrendament, amb opció de compra, d'un vehicle turisme i d'un vehicle furgó/monovolum amb destinació a la Policia Local de Benicarló (Exp. 21/2010).

Segon. Iniciar un procediment negociat sense publicitat per contractar l'arrendament, amb opció de compra, d'un vehicle turisme i d'un vehicle furgó/monovolum amb destinació a la Policia Local.

Tercer. Procedir a obrir d'un període perquè les persones interessades en el referit procediment negociat presenten la sol·licitud de participació en aquest.

Quart. Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que tinga lloc la notificació. Alternativament, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que tinga lloc la notificació, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això, sense perjudici que en puga exercitar qualsevol altre que estime oportú.

PUNT 8é.- DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 4/10.- Es sotmet a consideració del Ple de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 23.07.10.

Vist l'Informe del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació a la modificació pressupostària proposta, amb un suplement de crèdit per un import de 47.944,74 euros, a finançar amb romanent de Tresoreria de l'exercici 2009, on reitera l'exposat en l'informe núm. 80/10 (Exp. I-001/10-HPLI), núm. 98/10 (Exp. I-001/10-HPMP) i núm. 160/10 (Exp. I-002/10-HPMP), quant a la necessitat de destinar 537.456,07 euros a l'amortització anticipada de les operacions de crèdit instrumentades mitjançant pòlisses de crèdit a causa del fet que s'han de disminuir els fons líquids.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 23.07.10, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als Pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per divuit vots a favor i dos en contra --representants del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer. Alçar l'objecció formulada pel viceinterventor en el seu informe.

Segon. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 4/2010, amb el següent detall:

Modificar el Pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 47.944,74 euros a les següents partides:

Suplement de crèdit

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis 4.800,00

Capítol IV. Transferències corrents 37.596,80

Capítol VI. Inversions reials 5.547,94

TOTAL 47.944,74

El finançament d'aquesta modificació, que ascendeix a 47.944,74 euros, es realitzarà amb romanent líquid de Tresoreria de l'exercici 2009 .

Tercer. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Quart. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Cinqué. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 9é.- DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 5/10. Es sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 27.07.10.

Vist l'Informe del viceinterventor municipal en relació a la modificació pressupostària proposta, amb un suplement de crèdit per un import de 556.787,56 euros, finançat amb les baixes dels projectes que se relacionen.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 27.07.10, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als Pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de Modificació de Crèdits número 5/2010, amb el següent detall:

  • Donar de baixa els següents projectes:

Proj.

Denominació

Import

0503

Revisió PGOU

31.473,68

5808

Camí dels Frares

39.773,31

0207

3ª fase Crist del Mar

155.324,99

3609

Expropiació terrenys

330.215,58

Total

556.787,56

  • Modificar el Pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 556.787,56 euros finançat amb les baixes dels citats projectes, per finançar el següent:

Suplement de crèdit:

Proj.

Denominació

Import

4008

Sector II Mercat

556.787,56

Total

556.787,56

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 10é.- DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 6/10. Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 27.07.10.

Vist l'informe del viceinterventor municipal en relació a la modificació pressupostària proposta, amb un crèdit extraordinari per un import de 205.000,00 euros, finançat amb les baixes dels projectes que s'hi relacionen.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 27.07.10, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als Pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 6/2010, amb el següent detall:

  • Donar de baixa els següents projectes:

Proj.

Denominació

Import

0605

Centre de Dia 3ª edat

1,98

0806

Construcció nínxols

0,02

1306

Proj. activ. Pavelló

6.487,84

2208

Adaptació Pavelló

8.808,10

0508

Maquin, instal., utillatge

1.595,37

0708

Maquin, instal., utillatge

1.128,36

1808

Lavabos Auditori

6.000,00

2308

Maquin, instal, utillatge

1.144,87

3708

C. d'Hernán Cortés

33.026,22

3908

C. de Cristóbal Colón

47.275,86

6008

Vies públiques

8.409,95

2109

Maquin, instal, utillatge

1.102,00

2709

Pintura CEIP Marqués

0,16

2809

Maquinària Cementeri

87,19

3009

Vies públiques

0,30

3609

Expropiació terrenys

89.931,78

Total

205.000,00

  • Modificar el Pressupost de despeses amb un crèdit extraordinari per import de 205.000,00 euros, finançat amb les baixes dels citats projectes, per finançar els següents:

Crèdit extraordinari:

Proy.

Denominació

Import

5110

Urb. prolong. c. d'H. Cortés

75.000,00

5210

Av. de les Illes Columbretes

130.000,00

Total

205.000,00

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada Modificació Pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 11é.- DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 7/10.- Es sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 27.07.10.

Vist l'informe del viceinterventor municipal en relació a la modificació pressupostària proposta, amb un suplement de crèdit per un import de 20.506,06 euros, finançat amb les baixes dels projectes que s'hi relacionen.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 27.07.10, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als Pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per unanimitat dels assistents acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 7/2010, amb el següent detall:

  • Donar de baixa el següent Projecte:

Proj.

Denominació

Import

2208

Adaptació Pavelló

20.506,06

Total

20.506,06

  • Modificar el Pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 20.506,06 euros finançat amb la baixa descrita, per finançar el següent:

Suplement de crèdit:

Proj.

Denominació

Import

2510

Millora instal. esportives

20.506,06

Total

20.506,06

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 12é.- DICTAMEN A L'APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER.- Es sotmet a consideració de la corporació proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 12 d'agost de 2010, sobre l'aprovació del següent plan economicofinancer elaborat pel viceinterventor:

«Exposició de fets

Aprovada la liquidació del pressupost 2009, tant de l'Ajuntament de Benicarló com de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) pertanyent a aquest Ajuntament, i amb la consegüent incorporació de romanents aprovada per Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 16 d'abril de 2010 per l'Ajuntament de Benicarló i el Decret de la Presidència delegada de l'OACSE de data 22 d'abril de 2010, el pressupost consolidat de les dos entitats incorria en inestabilitat pressupostària.

L'aplicació a les entitats locals i els seus organismes dependents del Text Refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària obliga a l'aprovació pel Ple de la corporació en el termini de 3 mesos des de la liquidació del pressupost d'un pla economicofinancer de reequilibri a un termini màxim de 3 anys.

Legislació aplicable

--Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària.

--Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d'Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals.

Fonaments de dret

I. Articles del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària d'incidència en l'expedient:

«Article 2 Àmbit d'aplicació subjectiu.

1. Als efectes d'aquesta llei, el sector públic es considera integrat pels següents grups d'agents:

(...)

d) Les entitats locals, els organismes autònoms i els ens públics dependents d'aquestes, que presten serveis o produïsquen béns que no es financen majoritàriament amb ingressos comercials.

Article 3. Principi d'estabilitat pressupostària.

S'entendrà per estabilitat pressupostària, en relació amb els subjectes als quals es refereix l'article 2.1.a) i c) d'aquesta llei, la situació d'equilibri o de superàvit computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, i en les condicions establertes per a cadascuna de les administracions públiques.

Els subjectes als quals es refereix l'article 2.1.d) d'aquesta llei se subjectaran al principi d'estabilitat en els termes que estableix l'article 19 d'aquesta llei.

Article 19 Instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària de les entitats locals.

1. D'entre les entitats locals incloses en l'àmbit subjectiu definit a l'article 111 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Comissió Nacional d'Administració Local, a proposta de les associacions de les entitats locals representades en aquesta, ha d'establir cada any aquelles que, en l'àmbit de les seues competències, ajustaran els seus pressupostos al principi d'estabilitat pressupostària, entès com la situació d'equilibri o de superàvit computada, al llarg del cicle econòmic, en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. En cas de no rebre proposta en la Comissió Nacional d'Administració Local, les entitats a què es refereix aquest apartat es determinaran pel Govern.

2. Amb caràcter excepcional, podran presentar dèficit les entitats locals a què es refereix l'apartat anterior quan aquest es destine a finançar increments d'inversió en programes destinats a atendre actuacions productives.

L'import del dèficit derivat dels dits programes no podrà superar el percentatge dels ingressos no financers liquidats consolidats, considerant els ens esmentats en l'article 2.1.d) d'aquesta Llei, de l'exercici immediatament anterior de l'entitat local respectiva que a aquest efecte establisca la Comissió Nacional d'Administració Local, a proposta de les associacions de les entitats locals representades en aquesta. Amb aquesta finalitat, la Comissió Nacional d'Administració Local ha de pronunciar-se en el termini improrrogable de quinze dies, dins del límit fixat per l'article 7.5 d'aquesta llei per a les entitats locals. Si no es formula una proposta, el límit individual de cada entitat local el fixa el Govern.

Els programes d'inversions han de ser sotmesos a l'autorització del Ministeri d'Economia Hisenda i en els termes, amb el contingut i límits establerts en l'apartat 1 de l'article 7 d'aquesta llei i en la forma que reglamentàriament s'establisca.

Dels programes d'inversió presentats pels subjectes a què es refereix aquest apartat, així com de la seua autorització pel Ministeri d'Economia i Hisenda es donarà coneixement a la Comissió Nacional d'Administració Local.

3. La resta de les entitats locals, en l'àmbit de les seues competències, ajustaran els seus pressupostos al principi d'estabilitat pressupostària, entès com la situació d'equilibri o de superàvit en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

Article 20. Objectiu d'estabilitat pressupostària de les entitats locals.

1. El Ministeri d'Economia i Hisenda formularà la proposta d'objectiu d'estabilitat pressupostària per al conjunt de les entitats locals, proposta que se sotmetrà a informe previ de la Comissió Nacional d'Administració Local abans de la seua aprovació pel Govern.

2. La Comissió Nacional d'Administració Local, que actuarà com a òrgan de col·laboració entre l'Administració de l'Estat i les entitats locals respecte de les matèries compreses en aquesta llei, disposarà com a màxim de quinze dies per a l'emissió de l'informe previ a l'acord a què es refereix l'apartat anterior. Aquest termini es comptarà a partir de la recepció de la proposta d'acord en la Secretaria de l'esmentada Comissió.

3. Quan l'informe a què fa referència l'article 8.2 d'aquesta llei preveja un creixement econòmic inferior a la taxa que a l'efecte s'haja fixat d'acord amb el que disposa l'article 7.3 d'aquesta Llei, les entitats locals a què es refereix l'apartat 1 de l'article 19 poden presentar dèficit que no podrà superar el percentatge dels ingressos no financers consolidats de l'entitat local respectiva que establisca la Comissió Nacional d'Administració Local, a proposta de les associacions de les entitats locals representades en aquesta. Amb aquesta finalitat, la Comissió Nacional d'Administració Local ha de pronunciar-se en el termini improrrogable de quinze dies, dins del límit fixat per l'article 7.5 d'aquesta llei per a les entitats locals. Si no es formula una proposta, el límit individual de cada entitat local el fixa el Govern.»

En data 27 d'abril de 2010 i número de registre d'entrada 6840, es rep una comunicació de la delegada d'Economia i Hisenda relativa a les instruccions de la Direcció General de Coordinació Financera amb les comunitats autònomes i amb les entitats locals. Aquesta circular comunicava a les entitats locals l'acord de la Comissió Nacional d'Administració Local relatiu a l'aplicació flexible de la normativa d'estabilitat pressupostària. S'establia el dèficit global del 0,35% del PIB nacional. Aquesta quantia equival al 5,17% dels drets reconeguts corresponents als ingressos no financers de les entitats locals, en termes consolidats. El criteri és aplicable exclusivament a les liquidacions dels pressupostos consolidats de les entitats locals corresponents a l'exercici 2009.

II. Articles del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals d'incidència en l'expedient:

«Article 4. Instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària»

1. Les entitats locals, els seus organismes autònoms i els ens públics dependents d'aquelles, que presten serveis o produïsquen béns no finançats majoritàriament amb ingressos comercials, aprovaran, s'executaran i liquidaran els seus pressupostos consolidats ajustant-se al principi d'estabilitat definit en els apartats 1 i 3 de l'article 19 de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària.

Als efectes anteriors, i pel que fa a l'execució de pressupostos, s'entendrà que s'haurà d'ajustar al principi d'estabilitat pressupostària qualsevol alteració dels pressupostos inicials definitivament aprovats de l'entitat local i dels seus organismes autònoms, i, si escau, qualsevol variació de la evolució dels negocis respecte de la previsió d'ingressos i despeses dels ens públics dependents.

Article 16. Avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat.

1. L'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat de les entitats locals a què es refereix l'article 5 d'aquest reglament, pel que fa a la liquidació del pressupost o l'aprovació del compte general, correspon a la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, que ha de pronunciar-se en el termini màxim de 45 dies naturals comptadors des de la recepció de la documentació completa. Sense perjudici de la informació que detalla en el títol IV d'aquest reglament, l'Intervenció General de l'Administració de l'Estat pot demanar qualsevol altra addicional per a l'avaluació d'aquest compliment.

El resultat de l'avaluació serà notificat, simultàniament, a l'entitat local i a la Direcció General de Coordinació Financera amb les entitats locals o a l'òrgan competent de la comunitat autònoma que exercisca la tutela financera; a aquestes últimes, als efectes de requeriment, en el cas, del pla econòmic financer de reequilibri que ha d'elaborar l'entitat local afectada d'incompliment i que, en aplicació de l'article 22.2 de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, ha de ser aprovat per algun dels òrgans esmentats.

Pel que fa al pressupost inicial i, si escau, les seues modificacions, l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat correspon a la Intervenció local, en els mateixos termes que preveu l'apartat següent.

2. En la resta entitats locals, la Intervenció local elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat de la pròpia entitat local i dels seus organismes i entitats dependents.

L'informe s'emetrà amb caràcter independent i s'incorporarà als previstos en els articles 168.4, 177.2 i 191.3 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, referits, respectivament, a l'aprovació del pressupost general, als seus modificacions i a la seua liquidació .

L'Interventor local detallarà en el seu informe els càlculs efectuats i els ajustaments practicats sobre la base de les dades dels capítols 1 a 9 dels estats de despeses i ingressos pressupostaris, en termes de comptabilitat nacional, segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals .

Així mateix, la Intervenció de l'entitat local elevarà al Ple un informe sobre els estats financers, un cop aprovats per l'òrgan competent, de cadascuna de les entitats dependents de l'article 4.2 del present reglament.

Quan el resultat de l'avaluació sigui d'incompliment, l'entitat local remetrà l'informe corresponent a la Direcció General de Coordinació Financera amb entitats locals o a l'òrgan competent de la comunitat autònoma que exercisca la tutela financera, en el termini màxim de 15 dies hàbils, comptadors des del coneixement del Ple.

Article 19. Pla economicofinancer.

1. Procedirà l'elaboració d'un pla economicofinancer quan el resultat de l'avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària efectuat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat o el realitzat per la Intervenció de l'entitat local, en la forma establerta en l'article 16 d'aquest Reglament, siga d'incompliment de l'objectiu individual establert per a cadascuna de les entitats locals a què es refereix l'article 5 o l'objectiu d'equilibri o superàvit establert per a les restants entitats, llevat que el Govern, en aplicació de l'article 10.3 de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, propose a la Comissió Nacional d'Administració Local la no aplicació a l'entitat local del pla de reequilibri.

2. El pla economicofinancer s'obtindrà com a consolidació dels plans individuals de les entitats a què fa referència l'article 4.1 del present Reglament, amb una projecció temporal màxima per aconseguir el reequilibri a tres anys, comptadors a partir de l'inici de l'any següent al que es pose de manifest el desequilibri.

Article 20. Contingut del pla economicofinancer

El pla economicofinancer contindrà com a mínim la següent informació:

a) Relació d'entitats dependents, recollida en l'article 2 d'aquest Reglament, amb menció expressa a la forma jurídica, participació total o parcial, directament o indirectament i delimitació sectorial de cadascuna d'aquestes, d'acord amb el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

b) L'Informe d'avaluació de l'incompliment de l'objectiu d'estabilitat emès per l'òrgan competent, recollit en l'article 16 d'aquest Reglament.

c) Informació d'ingressos i despeses, a nivell de capítol, del pressupost o, si escau, de la liquidació pressupostària aprovada amb desequilibri, i les projeccions pressupostàries d'ingressos i despeses de l'exercici o exercicis posteriors fins a arribar al reequilibri, amb un màxim de tres anys.

Les projeccions pressupostàries inclouran, si s'escau, les previsions d'inversió i la seua proposta de finançament.

La informació anterior es consolidarà i contindrà el desglossament individual que permeta verificar l'agregació de les diferents entitats dependents integrades i els corresponents ajustos de consolidació.

Si l'elaboració i aprovació del pla pel Ple s'hagués realitzat sense haver efectuat la liquidació consolidada de les entitats dependents, per donar-se la situació concreta referida a l'apartat 2 de l'article següent, s'ometrà la informació corresponent a la liquidació consolidada de l'any del incompliment.

d) Explicació individual dels ajustos practicats a les previsions pressupostàries d'ingressos i despeses, en cada un dels anys de vigència del pla, a fi d'adequar la informació pressupostària als criteris establerts en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, quan resulte procedent.

e) Memòria explicativa de les variacions interanuals en les previsions d'ingressos i despeses, amb indicació de les activitats i mesures concretes a adoptar en cada exercici i els efectes econòmics d'aquestes en el propi exercici i en els successius fins a la finalització del pla .

f) L'entitat local podrà completar la informació anterior amb una altra rellevant que, en la seua opinió, puga tenir incidència en la consecució del reequilibri.

Article 21. Aprovació dels plans economicofinancers per Ple

1. L'aprovació del pla economicofinancer pel Ple de l'entitat local pot efectuar-se en la mateixa sessió que la corresponent a l'aprovació del pressupost general o de les modificacions a aquest que siguen de la seua competència, mitjançant un acord específic i separat del d'aprovació del pressupost, en el cas que siga el propi pressupost inicial o modificacions posteriors les que incomplisquen l'objectiu. En tot cas, el termini màxim per a l'aprovació del pla és de tres mesos comptadors des de l'aprovació del pressupost general o les seues modificacions.

S'exceptuen del que disposa el paràgraf anterior les modificacions pressupostàries finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, les quals no necessitaran l'elaboració d'un pla econòmic financer fins a la liquidació del pressupost, si escau.

2. Practicada la liquidació del pressupost, serà condició suficient que incomplisca l'objectiu d'estabilitat alguna de les entitats a què es refereix l'article 2.1, paràgrafs a) ob), del present reglament, perquè nasca l'obligació d'elaborar el pla, es computarà el termini màxim de tres mesos per a l'aprovació del mateix pel Ple, des de la data d'aprovació de la liquidació del pressupost de la referida entitat local.

Abans de l'expiració del termini de tres mesos, les entitats a què es refereix el paràgraf anterior podran demanar a la Direcció General de Coordinació Financera amb les entitats locals o a l'òrgan competent de la comunitat autònoma que exercisca la tutela financera, pròrroga de fins a tres mesos addicionals, sempre que no excedisca la data de 31 d'octubre, per a l'elaboració del pla economicofinancer, quan quede acreditat documentalment que dels avanços de liquidació o liquidacions ja practicades a la resta d'entitats afectades, puga induir que un cop efectuada la consolidació es compleix amb l'objectiu d'estabilitat.

Sense perjudici de l'anterior, el Ple deixarà sense efecte el pla inicialment aprovat si, efectuada la consolidació de les liquidacions pressupostàries i estats financers del grup d'entitats locals afectades per l'objectiu, el resultat de l'avaluació a què es refereix l'article 16 de aquest Reglament fóra de compliment de l'objectiu d'estabilitat.

3. Als efectes del que disposa aquest article, les entitats locals que no estiguen incloses en l'àmbit de l'article 111 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, comunicaran a la Direcció General de Coordinació Financera amb les entitats locals o a l'òrgan competent de la comunitat autònoma que exercisca la tutela financera, els plans economicofinancers que hagen aprovat.»

III. CÀLCULS

Com a conseqüència de la liquidació del pressupost 2009, tant l'Ajuntament com de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, es determinen les dades pel que fa a l'objectiu d'estabilitat pressupostària:


Situació d'inestabilitat pressupostària


La modificació-1 per un import de 2.911.704,51 EUR es deriva d'una generació de crèdit aprovada per Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, conseqüència de la incorporació parcial de determinats projectes del Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local i de la subvenció concedida a l'Ajuntament relativa al taller d'ocupació. (Expedients I-001/10-HPMA, I-002/10-HPMA, I-003/10-HPMA, I-004/10-HPMA, I-005/10-HPMA).


Partida

Denominació

Import

211

16001

S. Social Taller d'Ocupació

56.954,16

242

14300

Personal laboral temporal

412.329,11

Total

469.283,27

Partida

Denominació

Import

211

16001

S. Social Taller d'Ocupació

1.577,78

242

14300

Personal laboral temporal

40.018,45

Total

41.596,23

Partida

Denominació

Import

170

22706

Estudis i treballs tècnics

36.000,00

151

22706

Estudis i treballs tècnics

36.000,00

Total

72.000,00

Partida

Denominació

Import

242

20400

Arrend. material transportes

1.200,00

242

22000

Ordinari no inventariable

1.000,00

242

22001

Premsa, revistes, llibres

500,00

242

22104

Vestuari

2.264,44

242

22199

Altres subministraments

39.219,56

242

22200

Servicis de telecomunicacions

1.200,00

242

23020

Del personal no directiu

1.000,00

242

23120

Locomoc. personal no directiu

2.000,00

Total

48.384,00

La modificació-2 per un import de 6.929.742,00 EUR prové de:

1. Saldos de documents comptables AD de l'exercici anterior que amb romanent líquid de tresoreria van ser incorporats a l'exercici 2010 per import de 26.890,39 EUR.

Aplic.

Pres.

Nom titular

Text

Import

920

21300

SCHINDLER SA

Adequació ascensor aj.

5.945,00

132

22712

FRESQUET FORES, JOSE A.

Serv. reco. animals vagabunds

1.250,11

156

22104

HERRAIZ MAQUINARIA ICA, SA

24 parques personal serv. públics

723,84

232

48000

CASDA

Sub. entitats p. servicis socials

400,00

331

22706

COLLA DOLÇAINERS BENICARLÓ

Realització activitats 2009.

3.600,00

331

48900

MAS LILLO, CONCHA

Subvenció festivitat/09 c/ Pubill.

315,00

331

48900

ASSOC. MUSICAL CIUTAT BENICARLÓ

Subvenció Assoc. Musical XVI World

10.400,00

341

48903

CLUB MADISON

Subvenció Campany Estiu/09

316,00

341

48903

CLUB DE JUDO JIU-JITSHU BLO

Subvenció Campanya Estiu/09

268,38

341

48903

CLUB TRIATLÓ BASILISCUS

Subvenció Campanya Estiu/09

724,40

341

48903

CLUB DE PESCA EL MERO

Subvenció Campanya Estiu/09

608,20

341

48903

CLUB DE AJEDREZ BENICARLÓ

Subvenció Campanya Estiu/09

621,20

341

48903

UNIÓ CICLISTA BENICARLÓ

Subvenció Campanya Estiu/09

755,00

341

48903

CLUB MABEL

Subvenció Campanya Estiu/09

240,98

341

48903

CLUB ATLETISME BAIX MAEST

Subvenció Campanya Estiu/09

448,00

341

48903

CLUB NATACIÓ BENICARLÓ

Subvenció Campanya Estiu/09.

274,28

Total

26.890,39

2. De la transferència de capital a realitzar per part de l'Ajuntament al seu OOAA per import de 79.952,97 EUR relativa a l'obra del Centre Geriàtric.

412

710000

312

71000

Transf. OOAA Entitat local

79.952,97

3. Finalment la diferència 6.822.898,64 EUR:

a) La incorporació dels següents romanents de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat, d'acord amb el que preveu l'article 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals:

PROJ.

PROG.

ECON.

DENOMINACIÓ

Import

3900

155

60099

Urbanització UA 3 bis

45.099,47

1802

155

60099

Urbanització c. de Sant Telm

45.621,24

2702

331

61000

Museu Ciutat

17.858,79

503

151

64000

Revisió PGOU

256.449,00

703

155

60099

Urbanització c. de València

43.303,43

1104

155

60099

Corts Valencianes

138.526,46

605

312

62200

Centre Dia 3ª Edat

1,98

806

164

62200

Construcció nínxols cementeri

0,02

1306

341

62200

Projecte activitat Pavelló

11.487,84

3006

154

60098

Quotes sector 11

410.000,00

3106

920

62200

Edifici administratiu

119.795,91

3206

341

63200

Tanca Pavelló

8.808,10

207

155

60099

3ª Fase Crist de la Mar

155.324,99

707

155

60099

Vial junt al Parador

13.741,60

108

920

62200

Oficines Municipals Dr. Pera

306.690,53

208

920

62300

Maquinària, instal., utillatge

3.566,80

308

920

62500

Mobiliari i efectes

12.441,55

408

920

62600

Equips processos informació

11.305,77

508

132

62300

Maquinària, instal., utillatge

1.595,37

708

325

62300

Maquinària, instal., utillatge

1.128,36

908

156

61000

Senyalització i instal. via pública

24.220,24

1008

156

62200

Lavabos Sant Gregori

2.000,00

1208

156

62500

Mobiliari divers

15.412,45

1308

156

62500

Mobiliari urbà

27.535,88

1508

170

62500

Mobiliari urbà

8.305,86

1708

331

62200

Teatre (projecte)

183.628,00

1808

331

62200

Lavabos Auditori

6.000,00

2008

331

62800

Fons de Biblioteca

10.834,51

2208

341

62200

Adaptació Pavelló

29.314,16

2308

341

62300

Maquinària, instal., utillatge

3.088,73

2408

341

63210

Equipament esportiu

0,00

2708

155

60001

Expropiacions terrenys

79.068,59

3608

155

60099

Sant Elm

141.415,17

3708

155

60099

C. d'Hernan Cortés

33.026,22

3808

155

60099

Av. de Catalunya

27.355,28

3908

155

60099

Cristóbal Colón

47.275,86

4008

155

60099

Sector Mercat II

375.437,50

4108

155

60099

Sector 7

470.998,63

4308

491

62300

Maquinària, instal., utillatge

2.167,21

4408

432

60099

Adequació platges i recurs. mar.

22.920,76

5808

155

60099

Camí dels Frares

39.773,31

6008

155

63200

Obres reposició

8.409,95

2109

156

62300

Maquinària, instal., utillatge

1.102,00

2709

321

63200

Pintura CEIP Marqués Bló

0,16

2809

164

62300

Maquinària cementeri

87,19

2909

331

62500

Instruments música

14.574,00

3009

155

61000

Vies públiques

0,30

3309

156

63200

Finalitz. obres c. de Càlig

104.136,05

3409

155

61000

Enllumenat públic J. Carles I

99.361,88

3509

155

61000

Passadís pl. de l'Ajuntament

6.318,44

Total

3.386.515,54

b) Del romanent de tresoreria positiu de l'Ajuntament de Benicarló per a despeses generals per import de 1.853.962,64 euros, han de destinar-se 12.621,42 euros a finançar la incorporació de romanents de crèdit que emparen projectes per la part no finançada amb recursos afectats i que resulten d'obligatòria incorporació de conformitat amb el que disposa l'art. 48.2a) del RD 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i que corresponen al següent projecte:

PROJ

PROG.

ECON

DENOMINACIÓ

Import

3808

155

60099

Av. Catalunya

12.621,42

Total

12.621,42

c) La incorporació dels següents romanents de crèdit finançats amb compromisos d'aportació derivats de préstecs ja concertats i no disposats durant l'exercici 2009, així com compromisos d'ingressos de subvencions i quotes, en base a l'art. 182.3 del RD2/2004 i l'art. 48.3 a) del RD 500/90:

PROJ.

PROGR

ECON

DENOMINACIÓ

Import

3608

155

60099

Sant Elm

60.724,55

4108

155

60099

Sector 7

1.983.354,55

Total

2.044.079,10

d) La incorporació dels següents romanents de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat, d'acord amb el que preveu l'article 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals:

PROGR.

ECON

DENOMINACIÓ

Import

161

61000

Renovació xarxa aigua polígon

70.004,20

341

60099

Urbanitz. pista esportiv. cliclisme

36.569,00

155

61000

Passadís central pl. Constitució

9.940,89

155

61000

Font pl. Constitució

28.828,98

Total

145.343,07

e) La incorporació dels següents romanents de crèdit finançats amb compromisos d'aportació derivats de préstecs ja concertats i no disposats durant l'exercici 2009, així com compromisos d'ingressos de subvencions, d'acord amb l'art. 182.3 del RD2/2004 i l'art. 48.3 a) del RD 500/90:

PROGR.

ECON

DENOMINACIÓ

Import

920

62300

Instal·lació climat. edif. adm.

37.522,11

920

62300

Instal·lació elèctrica edif. adm.

61.152,75

232

62200

Reforma i amlliación la Farola

151.535,00

161

61000

Desperfectes xarxa sanejament

19.252,29

161

61000

Desviament canonada general abast.

51.660,88

161

61000

Renovació xarxa aigua Polígon

47.649,93

164

62200

Ampliació Cementeri

0,12

164

62200

Construc. 204 nínxols Cementeri

30.531,84

331

63200

Remodelació Casal Municipal

35.479,68

341

60099

Urbanitz. pista espor. cliclisme

57.249,95

341

62200

Ampl. vestuaris camp futbol

17.400,00

155

60099

Reurbanitz. Fco. Pizarro

37.320,98

155

61000

Barreres urbanís. sud-oest

161,49

155

61000

Passadís central pl. Constitució

71.255,54

155

61000

Font pl. de la Constitució

61.506,61

155

60001

Expropiació terrenys

480.147,36

155

60098

UE-4 Sector 8-A

74.512,98

Total

1.234.339,51

Respecte a les modificacions del OOAA les modificacions al pressupost 2010 van ser les següents:

1. Els romanents de crèdits que emparen projectes finançats amb ingressos afectats que s'han d'incorporar obligatòriament, llevat que es desistisca totalment o parcialment d'iniciar o continuar l'execució de la despesa. Els romanents de tresoreria afectats que es van incorporar van ser els següents:

PROJ.

Aplicació P.

DENOMINACIÓ

IMPORT

4012

312.63200

Ampliació i reforma Centre Geriàtric

179.596,83

312.62300

INAFO. Serv. Maquinària CG

4.469,19

312.62502

INAFO. Serv. Mobiliari OA

1.132,32

312.62602

INAFO. Serv. Equ. Proc. Infor. OA

1.000.00

314.62300

INAFO. Serv. Maquinària R el Collet

4.679,00

314.62603

INAFO. Serv. Equ. Proc. Infor. CD el Collet

30,84

314.62300

INAFO. Serv. Maquinària R. el Collet

0,06

314.62500

INAFO. Serv. Mobiliari R. el Collet

0,01

Total

190.908,25

2. Del romanent de tresoreria positiu per a despeses generals es van destinar 6.776,08 euros a la incorporació de romanents de crèdit que emparen compromisos de despesa en aplicació del paràgraf 2.b) de l'art. 157 del RD 2/2004, tal com permet l'art. 182.1.b) d'aquesta mateixa Llei.

PARTIDA

TERCER

DESCRIPCIÓ

Import

312.22760

Qualitec, Consultoría Tecn. SLU

Servici adaptació LOPD C.G.

1.253,74

314.22760

Qualitec, Consultoría Tecn. SLU

Servici adaptació LOPD R. el Collet

1.350,19

314.22761

Qualitec, Consultoría Tecn. SLU

Servici adaptació LOPD R. S. Francesc

450,07

312.22760

Moreno Alcalde, Rafael

Servicis mèdics nov./des.-09 CG

3.240,00

312.22000

Seroffice B.M.,SLU.

Arxius modulars oficines OACSE

482,08

TOTAL

6.776,08

3. Es van incorporar els següents romanents de crèdit finançats amb compromisos d'ingressos de subvencions, en base a l'art. 182.3 del RD 2/2004 i l'art. 48.3 a) del RD 500/90:

PROJ.

PARTIDA

DENOMINACIÓ

IMPORT

4012

312.63200

Ampliació i reforma Centre Geriàtric

654.260,57

IV. Un cop analitzades les modificacions pressupostàries, es va passar a consolidar els pressupostos, tant de l'Ajuntament amb el seu Organisme Autònom, per a això i, tal i com marca la legislació comptable, es va procedir a eliminar les relacions entre ambdues, és a dir, l'aportació que realitza l'Ajuntament de 300.318,00 EUR al OOAA, així com també aquest any 2010 l'aportació que realitza l'Ajuntament en forma de subvenció de capital per les obres d'ampliació i reforma Centre Geriàtric.

Realitzats aquests ajustaments es va procedir a calcular l'estabilitat pressupostària del pressupost consolidat amb el condicionant de no ajustar als criteris SEC-95, ja que aquesta Viceintervenció entén que no es poden fer els ajustaments previstos en el citat sistema davant una manca d'informació derivada de la comptabilització de subvencions corrents i/o de capital que realitzen altres entitats i que afecten aquest Ajuntament.

El càlcul de l'estabilitat és el següent:

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

A

Ingressos Cap 1 a 7

27.380.506,50

B

Despeses Cap 1 a 7

31.754.746,36

C=A-B

-4.374.239,86

D'aquesta situació d'inestabilitat s'ha d'aplicar la circular de la Direcció General de Coordinació Financera amb les comunitats autònomes i amb les entitats locals que recollia l'acord de la Comissió Nacional d'Administració Local relatiu a l'aplicació flexible de la normativa d'estabilitat pressupostària en què s'establia el dèficit global del 0,35% del PIB nacional. Aquesta quantia equival al 5,17% dels drets reconeguts corresponents als ingressos no financers de les entitats locals, en termes consolidats, criteri aplicable exclusivament a les liquidacions dels pressupostos consolidats de les entitats locals corresponents a l'exercici 2009.

El càlcul és el següent:

I

8.238.147,18

II

330.000,00

III

7.213.943,45

IV

7.770.307,53

V

145.736,91

Total

23.698.135,07

5,17%

1.225.193,58

En conclusió s'ha d'aplicar l'article 19 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seua aplicació a les entitats locals.

V. L'incompliment i en conseqüència la inestabilitat pressupostària prové de:

1. El finançament amb romanent de tresoreria per despeses generals per import de 39.511,81 EUR, tant de capítol 6 per import de 12.621,42 EUR com dels capítols 2 i 4 per 26.890,39 EUR.

2. La incorporació de romanents afectats per un import de 3.611.811,58 EUR tant d'operacions de préstecs d'altres anys i que no han estat executats 3.466.468,51 EUR com dels projectes del Fons Estatal d'Inversió Local 145.343,07 EUR.

3. Per últim es va concertar a finals de 2009 un préstec per import de 554.660,34 EUR que va haver de incorporar-se al any 2010, ja que era finançament afectat.

4. Respecte a l'Organisme, la incorporació de recursos afectats per import de 190.908,25 EUR a incorporar a l'any 2010.

Totes aquestes incorporacions excepte algun possible error numèric o de comptabilització i/o la impossibilitat de realitzar els ajustaments tal com m'he referit anteriorment va donar com a resultat que el pressupost 2010 fóra inestable en termes de la llei d'estabilitat pressupostària.

  1. Tal i com he informat en els informes núm 80/10 (Ex.I-001/10-HPLI), núm. 98/10 (Ex.I-001/10-HPMP) i núm. 160/10 (Ex.I-002/10-HPMP), en què s'exposa la necessitat de destinar a dia d'avui 377.964,69 EUR euros a l'amortització anticipada les 3 operacions de crèdit instrumentades mitjançant pòlisses de crèdit que en el seu dia es van comptabilitzar doblement com endeutament i alhora disposant d'elles i, seguint les recomanacions de la Sindicatura de Comptes, hauria de procedir-se a amortitzar aquesta quantia. Per a això es proposa, davant la situació econòmica, la reducció gradual en els tres propers anys en les quantitats que s'adjunten al quadre:


VII. Línies bàsiques d'actuació.

Atès que de la inestabilitat pressupostària d'import 4.374.239,86 EUR, el 95% és provinent de recursos amb finançament afectat que s'incorporen any rere any (4.166.471,92 EUR), i aproximadament un 4% es deriva de l'obra que a dia d'avui s'està realitzant al Centre Geriàtric i un 1% és derivada del finançament de despeses dels capítols 1 a 7 amb romanent de tresoreria per a despeses generals, la corporació municipal ha de:

1 . En aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, article 14, declarar afectats els derivats de l'aplicació de les mesures de reducció de costos de personal en els exercicis 2010 i 2011 destinant a disminuir el nivell d'endeutament a llarg termini, en concret i, llevat d'error numèric, 170.552,08 EUR en l'exercici 2010 i 127.112,33 per a l'any 2011.

2. Pel que fa a la incorporació de romanents afectats pel Fons Estatal d'Inversió Local i el Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local, aquesta situació clarament conjuntural, desapareixerà en el moment que finalitze aquest.

3. Per últim, entenc que, atès l'import dels préstecs que a dia d'avui té aquesta corporació concedits des de l'any 2000 fins al 2009 per un import de 3.466.468,51 EUR, s'ha d'aplicar la reducció prevista en el punt 2 als més antics i la resta procedir en el termini d'aquest pla, 3 any, o bé a executar, o bé a canviar la seua afectació o procedir a reduir endeutament.

4. La situació descrita de l'Organisme Autònom finalitzarà en el moment que finalitzen les obres d'ampliació i millora del Centre Geriàtric.

5. Comprometre el Ple de la corporació la consignació adequada per als anys 2011-2013 per reduir les pòlisses de crèdit.

CONCLUSIONS

1. Procedir a reduir l'endeutament de l'Ajuntament de Benicarló en l'import de 170.552,08 EUR l'any 2010 i en 127.112,33 per l'any 2011 per aplicació del Reial Decret Llei 8/2010 a seu article 14.

2. Adoptar el compromís per part del Ple de la corporació d'executar la totalitat dels romanents afectats en el termini de 3 anys inclosos els romanents que es puguen produir de la no execució del préstec obtingut per a finançar les inversions 2010.

3. Comprometre el Ple de la corporació la consignació adequada per als anys 2011-2013 per reduir les pòlisses de crèdit a raó de 168.490,15 EUR l'any 2011, 111.125,85 EUR l'any 2012 i 98.348,69 EUR en l'any 2013.

Aquest és el meu informe, que s'emet en compliment del que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària i el Reial Decret Legislatiu 2/2004 , de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.»

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació del Pla Economicofinancer, d'acord amb allò previst en l'art. 21.1 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001 de 12 de desembre.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar el pla econòmic financer pel compliment de l'estabilitat pressupostaria de l'Il