Ple ordinari núm. 4/2011, de 31 de març.

31/03/2011

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 4/2011 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 31 de març de 2011, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 4/2011 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 31 DE MARÇ.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 31 de març de 2011 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. María Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LES SESSIONS ORDINÀRIES NÚMS. 1/2011, DE 27 DE GENER I 3/2011, DE 24 DE FEBRER. Per unanimitat dels assistents s'acorda aprovar l'esborrany de les actes de les sessions ordinàries núm. 1/2011, de 27 de gener i 3/2011, de 24 de febrer.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ CONTRACTUAL NÚM. 1 DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DE SÒL URBANITZABLE DEL PLA PARCIAL SECTOR II MERCAT. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de data 25 de febrer de 2011.

Relació de fets

I. Per Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de 28 d'agost de 2009 s'eleva a definitiu l'acord adoptat per acord plenari de 30 de juliol de 2009, d'adjudicació provisional de les obres d'urbanització de l'àmbit de sòl urbanitzable del Pla Parcial Sector II Mercat, a favor de la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA, per import de 1.480.571,21 euros, IVA (16%) exclòs. Aquesta adjudicació es formalitza mitjançant un contracte el 2 de setembre de 2009.

II. Vist l'informe que subscriu l'arquitecte municipal, director de l'obra, i la ITOP municipal, directora d'execució, de 15 de gener de 2010, en el qual s'estableix:

«Els tècnics que subscriuen, en relació amb l'assumpte de referència, informen.

El 2 de setembre de 2009 se signa el contracte d'obres amb la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA per a la realització de les obres d'urbanització de l'àmbit de sòl urbanitzable del Pla Parcial Sector II Mercat. L'obra comença el 2 de novembre de 2009 i es troba en l'actualitat en execució.

El projecte d'urbanització l'objecte del qual és l'esmentada obra, recull dos encreuaments subterranis, un per a la canonada de drenatge i altre per a la de sanejament, de la carretera CV-135 en el p. k. 20.350. Actualment estan atribuïdes les funcions d'administració i explotació d'aquesta carretera a la Generalitat Valenciana i delegades als Serveis Territorials de Carreteres les funcions en matèria d'autoritzacions, permisos i llicències, motiu pel qual s'ha sol·licitat a aquests serveis l'autorització per a realitzar els encreuaments subterranis recollits en el projecte d'urbanització.

El 30 de desembre de 2009, els Serveis Tècnics de Carreteres emeten la resolució a la sol·licitud presentada i s'autoritzen els encreuaments recollits en el projecte, però amb unes condicions particulars que impliquen l'execució dels encreuaments mitjançant el sistema de «talp» sense afectar la carretera i col·locant les canonades en l'interior d'altra canonada exterior per tal que permeta una substitució o reparació en cas de trencament.

L'exigència d'aquest mètode per a l'execució dels encreuaments de les canonades de drenatge i sanejament genera unitats noves que no estan recollides en el projecte d'urbanització actualment en execució per l'empresa Pavasal, ja que en el seu moment es va estimar que encara que fóra necessari el permís de la Conselleria per a executar els encreuaments aquests no s'executarien mitjançant el sistema de «talp», ja que es permetria l'obertura de la carretera amb una rasa a cel obert.

Per això se sol·licita l'aprovació dels preus contradictoris indicats a continuació, el seu descompost o justificació de preus dels quals s'adjunta al present informe i que han estat generats per la direcció d'obra i ja han sigut acceptats per l'empresa constructora.

Perforació horitzontal per mitjans mecànics de diàmetre 1000 mm en terrenys mitjans, inclosa canonada de revestiment d'acer al carboni de soldadura helicoïdal de 10 mm d'espessor, inclosa grua de suport i desplaçament d'equips. No inclou excavació de fosses d'atac i recepció, llosa de formigó HM-20/P/20 d'ambdues fosses. Totalment acabat.

1.245,34 EUR/m

Perforació horitzontal per mitjans mecànics de diàmetre 600 mm en terrenys mitjans, inclosa canonada de revestiment d'acer al carboni de soldadura helicoïdal de 6 mm d'espessor, inclosa grua de suport i desplaçament d'equips. No inclou excavació de fosses d'atac i recepció, llosa de formigó HM-20/P/20 d'ambdues fosses. Totalment acabat.

716,31 EUR/m

L'execució dels encreuaments mitjançant un sistema de «talp» suposa un increment en el pressupost general de l'obra, ja que els preus nous a aplicar, metre de perforació horitzontal per mitjans mecànics de diferents diàmetres, són d'import major que els preus de perforació en rasa a cel obert, a més que aquest mètode exigeix més excavació per a les fosses d'atac i recepció i per tant transporte de les terres excavades juntament amb l'execució d'una nova solera amb formigó.

Amb tot això s'ha de, tal com s'indica en els pressupostos adjunts, executar els encreuaments mitjançant el sistema «talp», la qual cosa suposa un cost de 32.879,65 EUR (IVA inclòs), al qual cal restar un total de 1.154,09 EUR (IVA inclòs), per la no execució dels encreuaments mitjançant una rasa a cel obert, ja que mitjançant el mètode «talp» no s'executa l'excavació a cel obert per a la formació de rasa i no es col·loca arena ni s'emplena la rasa, encara que sí que s'instal·la un tub, ja que aquest es col·loca per dins de la canonada d'acer al carboni executada mitjançant la perforació dirigida.

D'aquesta manera el pressupost de l'obra, que al principi era de 1.717.462,60 EUR (IVA inclòs), es veu incrementat en 31.725,56 EUR a causa de l'execució dels creus mitjançant el sistema «talp», el que suposa un increment de 1,85 % del pressupost.»

A aquest informe s'adjunta la següent documentació:

III. Vist que per providència del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació, de 15 de febrer de 2010, s'incoa l'expedient de modificació del citat contracte, com a conseqüència de les referides modificacions d'obra.

IV. Vist l'informe del secretari accidental de data 26 de febrer de 2010.

V. Vist l'informe del viceinterventor de data 16 de febrer de 2011.

Fonaments de dret

Atés el que disposen els articles 202 i 217 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i 158 a 162 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Vist tot això, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar els preus contradictoris núm. 1 i 2 relatius a les obres d'urbanització de l'àmbit de sòl urbanitzable del Pla Parcial Sector II Mercat, que són:

A) PREU CONTRADICTORI NÚM. 1 (PC.1)

M. Perforació horitzontal per mitjans mecànics Ø1000 mm en terrenys mitjans, inclosa la canonada de revestiment d'acer al carboni de trespol helicoïdal de 10 mm d'espessor, inclosa la grua de suport i desplaçament d'equips. No inclou excavació de fosses d'atac i recepció, llosa de formigó HM-20/P/20 d'ambdues fosses. Totalment acabat.

Preu contradictori núm. 1 = 1.245,34 euros,IVA no inclòs.

B) PREU CONTRADICTORI NÚM. 2 (PC.2)

M. Perforació horitzontal per mitjans mecànics Ø600 mm en terrenys mitjans, inclosa canonada de revestiment d'acer al carboni de trespol helicoïdal de 6 mm d'espessor, inclosa la grua de suport i desplaçament d'equips. No inclou excavació de fosses d'atac i recepció, llosa de formigó HM-20/P/20 d'ambdues fosses. Totalment acabat.

Preu contradictori núm. 2 = 713,31 euros, IVA no inclòs.

Segon. Aprovar la modificació quantitativa i qualitativa del contracte subscrit amb la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA el 2 de setembre de 2010, relatiu a les obres d'urbanització de l'àmbit de sòl urbanitzable del Pla Parcial Sector II Mercat, com a conseqüència de les modificacions que s'han produït i que suposen un increment del pressupost de 31.725,56 EUR, IVA inclòs, 27.349,62 euros, IVA (16% exclòs), és a dir, un 1,85 % respecte del preu d'adjudicació.

Tercer. Autoritzar l'increment de la despesa en la quantitat de 27.349,62 euros a càrrec de la partida 551.4008.601000 del pressupost en vigor.

Quart. Requerir al contractista que en el termini de 8 dies comptadors des de l'endemà de la notificació del present acord, acredite haver ampliat la garantia definitiva per import del 5% de 27.349,62 euros, és a dir, 1.367,48 euros, de manera que guarde proporció amb el nou pressupost.

Cinqué. Requerir a la mercantil contractista que en el termini de 10 dies comptadors des de l'endemà de la notificació del present acord formalitze un contracte administratiu.

Sisé. Notificar la present resolució al contractista i traslladar-la a Urbanisme, al director de les obres, Intervenció i Tresoreria.

Seté. Facultar el tinent alcalde delegat de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca per a signar tots aquells documents que siguen necessaris per a executar el present acord.

Vuité. Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l'Ajuntament, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que tinga lloc la notificació. Alternativament, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant un Jutjat del Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que tinga lloc la notificació, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administratiu. Tot això, sense perjudici que en puga exercitar qualsevol altre que estime oportú.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ CONTRACTUAL NÚM. 2 DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE L'ÀMBIT DE SÒL URBANITZABLE DEL PLA PARCIAL SECTOR II MERCAT. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 25 de febrer de 2011.

Relació de fets

I. Vist que el Decret del tinent alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de 28 d'agost de 2009 eleva a definitiu l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament el 30 de juliol de 2009, d'adjudicació provisional de les obres d'urbanització de l'àmbit de sòl urbanitzable del Pla Parcial Sector II Mercat, a favor de la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA i que s'hi disposa la despesa corresponent en quantia de 1.480.571,21 euros , IVA exclòs, amb càrrec a la partida 5 51.4008.601000 del pressupost en vigor. El corresponent contracte administratiu es formalitza el 2 de setembre de 2009.

II. Vist l'informe que subscriu per l'arquitecte municipal, director d'obra, i l'enginyera tècnica municipal, directora d'execució, de 10 de maig de 2010, en el qual s'indica que: «Els tècnics que subscriuen, en relació amb l'assumpte de referència, informen.

El 2 de setembre de 2009 se signa el contracte d'obres amb la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA per a realitzar les obres d'urbanització de l'àmbit de sòl urbanitzable del Pla Parcial Sector II Mercat. Aquesta obra comença el 2 de novembre de 2009 i es troba en l'actualitat en execució.

El projecte d'urbanització que té per objecte l'esmentada obra preveu la instal·lació d'un rastell rebaixat de formigó al llarg de la part oest del vial 3, és a dir, en el límit amb el Sector Mercat d'Abastament, el qual es troba executat en l'actualitat d'acord amb el projecte.

En data 26 es d'abril, es rep un escrit per part del 1r tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme en el qual s'indica el següent:

«En fecha 20 de abril de 2010 se ha girado visita a la obra de referencia por parte del Sr. Alcalde de Benicarló, el Sr. 1r Teniente de Alcalde, delegado de Urbanismo, junto con los responsables de la empresa contratista, PAVASAL, y la dirección de la ejecución de la obra.

Durante la misma se ha comentado con diversos industriales del polígono colindante Mercado de Abastos, aspectos de dicha obra, habiéndose recibido sugerencias por su parte en relación con la dificultad de remontar al bordillo montable que, de acuerdo con lo previsto en el proyecto, se ha instalado en el límite de la obra en el vial común a ambos polígonos.

Atendiente a que dicho bordillo interrumpe la continuidad del pavimento ya existente en el vial que discurre por la parte trasera de las naves industriales, dificultando, en opinión de los industriales asistentes, el paso de vehículos toro a través del misma, se ha decidido por parte de los responsables políticos del Ayuntamiento la eliminación del mismo y su sustitución por una rigola a nivel del pavimento, debiéndose imputar el gasto que se derive de esta acción, coste bordillo eliminado y demolición del mismo, en el caso de que ellos sea así, sobre la cuota a pagar por el Ayuntamiento.»

L'execució de la vorera per una rigola a nivell del paviment genera una nova unitat d'obra no inclosa en el projecte d'urbanització i per això se sol·licita l'aprovació del preu contradictori indicat a continuació, la descomposició del qual, o justificació de preus, s'adjunta al present informe i ha estat generada per la direcció d'obra i ja acceptada per l'empresa constructora.

m Demolició manual amb compressor pneumàtic de rastell muntable 20x22x50 cm al vial consolidat, fins i tot neteja i preparació per a col·locació de rigola prefabricada de formigó 8x20x50 cm, càrrega i transport a abocador.

14,39 EUR/m

La modificació d'aquesta vorada suposa un increment en el pressupost general de l'obra ja que s'executa la demolició de la vorada i la col·locació de la rigola, unitats no previstes en el projecte, atés que no es pot descomptar per altra banda cap unitat ja que la vorera muntable proposada ja està instal·lada.

Amb tot això s'ha de, tal com s'indica en els pressupostos adjunts, demolir la vorada muntable instal·lada i executar una rigola a nivell del paviment en el seu lloc, la qual cosa suposa un sobrecost de 6.858,9 EUR IVA inclòs (4.439 , 93 EUR + 2.418,97 EUR), és a dir, un 0,399% sobre l'adjudicació inicial de l'obra, 1.717.462,60 EUR IVA inclòs, o un 0,392% sobre la modificació número 1 motivada per l'execució del talp, 1749. 188,16 EUR IVA inclòs (1.717.462,60 EUR + 31.725,56 EUR).

Pel que fa als costos que aquesta modificació suposa i segons indica el 1r tinent d'alcalde en el seu escrit, el cost de l'execució de la vorera muntable (4.285,66 EUR IVA inclòs), el qual està inclòs en el projecte d'urbanització, i la seua demolició(4.439,93 EUR IVA inclòs), demolició que es contempla com un preu nou, ha de ser assumit per l'Ajuntament, sobre la quota a pagar per aquest, el que suposa un total de 8.725,59 EUR. Mentre que el cost de la instal·lació de la rigola a nivell del paviment, la qual serà la que s'instal·larà definitivament en l'obra, 2.418,97 EUR IVA inclòs, serà el cost que haurà de ser imputat als propietaris dels terrenys del sector.»

A aquest informe s'adjunten els següents pressupostos subscrits pel contractista i la ITOP municipal el 10 de maig de 2010, així com la justificació de preu contradictori 1 de data 7 maig 2010:

III. Atès que mitjançant la provisió del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de 31 de maig de 2010, s'incoa l'expedient de modificació de l'esmentat contracte, com a conseqüència de les referides modificacions d'obra.

IV. Vist l'informe de la ITOP Municipal de 28 de juny de 2010 en el qual s'estableix que:

«La tècnica que subscriu ha rebut un escrit del Departament de Contractació en el qual es demana la justificació dels preus de:

 • Vorada rebaixada de formigó bicapa de 22x20x100 cm per a pas de vehicles sobre llit de formigó HA 15/B/20/IIa rejuntat de ciment M-40 (1:6).

 • Rigola de formigó de 8x30x50 cm, sobre llit de formigó HM 15B/20/IIa rejuntat amb morter de ciment M-40 (01:16) i beurada de ciment.

Informa que aquests preus no són preus nous, sinó que estan inclosos en el projecte d'urbanització del Polígon Industrial del sector ja aprovat en aquest Ajuntament i base del contracte amb l'empresa constructora Pavasal. S'adjunta a aquest informe aquesta justificació de preus.

L'aparició d'aquests preus en l'anterior informe de preus contradictoris està motivada per la necessitat de valoració de l'obra a executar, que consisteix a desmuntar el rastell rebaixat (preu nou) i a executar la rigola (preu ja existent), per tant, ha de pagar l'empresa constructora Pavasal la instal·lació de la vorada a desmuntar (preu ja existent).»

V. Vist l'informe del secretari de data 2 1 de juliol de 20 10.

VI. Vist l'informe del viceinterventor de data 1 6 de febrer de 20 11.

Fonaments de dret

Atès el que disposen els art. 202 i 217 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i 158 a 162 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Vist tot això, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació, el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar i el preu contradictori núm. 3 relatiu a les obres d'urbanització de l'àmbit de sòl urbanitzable del Pla Parcial Sector II Mercat , que és:

A) PREU CONTRADICTORI NÚM. 3 (PC. 3 )

M. Demolició manual amb compressor pneumàtic de vorada desmuntable de 20x22x50 cm en el vial consolidat, fins i tot la neteja i preparació per a col·locar la rigola prefabricada de formigó 8x20x50 cm, càrrega i transport a abocador.

Preu contradictori núm. 3 = 3.827,52 euros, IVA exclòs.

Segon. Aprovar la modificació quantitativa i qualitativa del contracte subscrit amb la mercantil PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, SA de data 2 setembre 2009 , relatiu a aquestes obres, com a conseqüència de les modificacions que s'han produït i que suposen un increment de 5. 912,84 EUR IVA exclòs ( 3. 827 , 52 EUR, en concepte de preu contradictori, + 2. 085 , 32 EUR, en concepte de substitució de vorada per rigola de formigó ), es a dir, un 0,39 9 % sobre l'adjudicació inicial de l'obra, 1.717.462,60 EUR IVA inclòs, o un 0,392% sobre el modificat número 1 motivada per l'execució del talp, 1.749.188,16 EUR IVA inclòs (1.717.462,60 EUR + 31.725,56 EUR).

Tercer. Autoritzar l'increment de la despesa en la quantitat de 5.912,84 euros, IVA exclòs , (3.827,52 euros, IVA no inclòs, corresponen al preu contradictori, i 2.085,32, IVA no inclòs, a l'alteració del nombre d'unitats), amb càrrec a la partida 551. 4008.601000 del pressupost en vigor.

Quart. Requerir al contractista que en el termini de 8 dies, comptadors des de l'endemà de la notificació del present acord, acredite haver ampliat la garantia definitiva per import del 5% de 5.912 , 84 euros , és a dir, 295,64 euros, de manera que guarde proporció amb el nou pressupost.

Cinqué. Requerir a la mercantil contractista que en el termini de 10 dies, comptadors des de l'endemà de la notificació del present acord, formalitze el contracte administratiu.

Sisé. Notificar la present resolució al contractista i traslladar-la a Urbanisme, al director de les obres, Intervenció i Tresoreria.

Seté. Facultar el tinent alcalde delegat de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca per signar tots aquells documents que siguen necessaris per a executar el present acord.

Vuité. Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que tinga lloc la notificació. Alternativament, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que tinga lloc la notificació, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que en puga exercitar qualsevol altre que estime oportú.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA RATIFICACIÓ DEL DECRET DE NOMENAMENT DE RESPONSABLE DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'ESTACIONAMENT VIGILAT EN LA VIA PÚBLICA AMB LIMITACIÓ HORÀRIA. A proposta de la Presidència es retira aquest punt de l'ordre del dia com a conseqüència de la reunió mantinguda en el dia d'avui, en virtut de la qual es deixa sense efecte el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de data 9 de març de 2011.

PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DEL MUSEU DE LA CIUTAT DE BENICARLÓ (MUCBE)-CENTRE CULTURAL CONVENT DE SANT FRANCESC. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada per la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura de data 7 de març de 2011.

Relació de fets

Atès que al Museu de la Ciutat de Benicarló (MUCBE)-Centre Cultural Convent de Sant Francesc, a més de la seua principal activitat de caràcter museístic, de conservació, salvaguarda, investigació i difusió del patrimoni cultural i històric de Benicarló, es duen a terme altres activitats promogudes per la Regidoria de Cultura, per altres àrees de l'Ajuntament, així com per les diferents propostes d'entitats, associacions i particulars.

Atès que és necessària la regulació del funcionament i l'ús de totes les instal·lacions que es cedeixen per al desenvolupament de les diferents activitats culturals.

Atès el Reglament Intern de Funcionament redactat a l'efecte.

De conformitat amb la proposta formulada per la regidora de Cultura, el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar el Reglament Intern de Funcionament del Museu de la Ciutat de Benicarló (MUCBE)-Centre Cultural del Convent de Sant Francesc.

Segon. Sotmetre l'aprovació del Reglament Intern de Funcionament del Museu de la Ciutat de Benicarló a informació pública i audiència durant el termini de trenta dies, mitjançant un anunci en el BOP i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer. Publicar-lo en el BOP, una vegada aprovat definitivament el text íntegre del Reglament sense que entre en vigor fins que s'haja dut a terme aquesta publicació i haja transcorregut el termini de quinze dies.

PUNT 6é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES PATRONALS 2011 I NADAL I REIS 2011-2012 I DATES DE CELEBRACIÓ DE LES FESTES PATRONALS DE LA CIUTAT. Vista la proposta formulada per la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura de data 24 de febrer de 2011 per a l'aprovació de la composició de la Comissió de Festes així com per a les dades de celebració de les Festes Patronals 2011.

La corporació, de conformitat amb la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de la Comissió de Festes, el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar la següent composició de la Comissió de Festes Per a les Festes Patronals 2011 i Nadal i Reis 2011-2012:

President

Raúl

García Grau

Vicepresident i responsable de l'Àrea d'Espectacles, Seguretat i Pirotècnia

Guillem

Escuder Caldés

Responsable de l'Àrea Econòmica, Carrer i Entitats

Marcos

Esbrí Sanz

Responsable de l'Àrea de Festejos Taurins

José Manuel

Cabrera Rodríguez

Responsable de l'Àrea de Protocol

Carolina

Arias Mejuto

Responsable de l'Àrea d'Impremta

José Ramón

Ferreres Sospedra

Responsable de Logística

María

Urbano Ocaña

Vocals:

José

Moreno del Fresno

Carlos

Ferrón Navarro

Alberto

Rubio Carbajosa

Mª Pilar

Febrer Martínez

Emilio

Altabella García

Juan

Albiol Gilabert

Iñaki

Juanena Irulegui

Juan Francisco

Bueno Pitarch

Antonio

Sánchez Ascanio

Jaime

Blasco Cornelles

Conrado

Sancho Comes

Mª Milagros

Cerdá Piñana

Ivana

Esteller Marzal

Mª Dolores

Zaragozá Alonso

Jorge

Caldés Baradat

David

Punzano Sánchez

Francesco G.

Porturas Miuccio

Eva

Caballero Pino

Cristina

Arán Monllor

María

Rico Febrer

Segon. Designar els dies compresos del 20 al 28 d'agost de 2011, ambdós inclosos, per celebrar les Festes Patronals de la ciutat.

PUNT 7é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT (NÚM. 1/1). Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 22 de març de 2011.

En aquest punt intervé el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista per a dir que el seu grup s'abstindrà perquè està clar que les factures s'han de reconèixer i s'han de pagar a les empreses que han subministrat o prestat a l'Ajuntament.

Vist, igualment, l'informe favorable que emet el viceinterventor municipal de data 22 de març de 2011.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per dotze vots a favor i nou abstencions (representants dels grups municipals socialista i del Bloc), acorda:

Primer. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que es presenta en els annexos adjunts, per un import total de 969.918,84 euros, i que corresponen a factures que s'agrupen en:

 1. Factures finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per l'import de 721.310,67 euros.

 2. Factures finançades amb romanents de tresoreria afectats, per l'import de 32.172,37 euros.

 3. Factures finançades amb romanents de tresoreria afectats i amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per l'import de 2.957,91 euros.

 4. Factures finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, per l'import de 1.869,06 euros.

 5. Factures finançades amb romanents de tresoreria afectats i amb baixa de projecte, per l'import de 6.800,81 euros.

 6. Factures finançades amb la baixa de diversos projectes, per l'import de 199.820,09 euros.

 7. Factures que s'aplicaran al Pressupost del 2011 per l'import de 4.987,93 euros, en les partides corresponents.

Segon. L'aprovació d'aquestes relacions de factures queda supeditada a l'aprovació dels expedients de modificació pressupostària núms. I-001/11-HPMP i I-002/11-HPMP.

PUNT 8é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 1/11. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 22 de març de 2011.

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a fer una mica d'història i dir la lamentable intervenció que va fer l'alcalde davant els mitjans de comunicació sobre la liquidació del pressupost, quan els membres de l'oposició encara no tenien les dades d'aquesta liquidació. Indica que l'alcalde va enganyar, atès que va dir que els romanents de tresoreria apujaven a 974.452,69EUR i la veritat és que eren 888.418,04EUR, la qual cosa suposa que la xifra que va donar no era la que s'ajustava a la realitat. Explica que ara el reconeixement de crèdit apuja a 969.918,84EUR, és a dir, que es deuen més diners que els que es tenen en romanents de tresoreria i diu que és la primera vegada que els extrajudicials de crèdit superen els romanents de tresoreria. Considera que ara amb la modificació pressupostària que es pretén fer s'ha de fer una operació de cirurgia financera i passar la despesa corrent a despeses d'inversió per a poder donar solució al problema. Aleshores pregunta què és el que es farà si existeixen necessitats noves que no estiguen previstes en pressupost. Ell creu que de nou es farà una altra modificació pressupostària i que això és el que s'ha repetit any rere any i, diu, no val parlar de crisi. Creu que el tema és contenir la despesa en temps de crisi i no fer populisme, que és el que els dóna vots. A més, indica que aquesta situació ja s'advertia en l'informe de la Viceintervenció en el qual deia que es podien tindre tensions de tresoreria. Finalment, manifesta que el seu grup no pot votar a favor d'això, tot i que da dos anys el grup municipal socialista va votar a favor dels pressupostos. Ara, però, diu que com aquestes situacions ja es veien vindre, doncs, ho votaran en contra.

Seguidament, pren la paraula el Sr. García Bautista, representant del grup municipal popular, per dir que el Sr. Sánchez està en el seu dret de fer una crítica, però des del seu punt de vista seu creu que no és correcta, ja que durant els quatre anys de govern les liquidacions en romanents de tresoreria han estat positives. Explica, a més, que l'any 2007 va ser en més d'1.600.000 EUR, el 2008 més d'1.100.000EUR, el 2009 més d'1.900.000EUR i enguany més de 900.000EUR. Així mateix, dóna compte de l'estudi fet pel Ministeri d'Hisenda en el qual es posa de manifest l'existència de molts de municipis que han tingut i tenen problemes a presentar els comptes. Diu, en referència a la província de Castelló i en funció de la liquidació de l'any 2009, que tots els municipis havien liquidat més despeses que ingressos a excepció d'un municipi i aquest és el de Benicarló. Per altra banda, afirma que, de liquidació de tresoreria, no n'hi ha hagut cap fins ara i, en relació amb la liquidació que al·ludeix el Sr. Sánchez, li recorda que els fons líquids a 31 de desembre de 2010 són quasi de 3,5 milions d'euros en els comptes de l 'Ajuntament de Benicarló, un import quasi igual o similar a les obligacions pendents de pagament. Per això, explica que ara es porta l'extrajudicial a l'igual que s'ha portat tots els anys anteriors.

De nou torna a intervindre el Sr. Sánchez per a indicar que el Sr. García sempre intenta desviar l'atenció del que es parla. Diu que ell li parla d'ingressos i despeses i el el Sr. García parla de les liquidacions del anys anteriors. Recorda que quan governava el grup socialista es pagaven les factures i s'amortitzaven interessos i préstecs i les xifres de les liquidacions quasi bé les doblaven. Considera, per tant, que en la situació actual no és que no es tinguen diners sinó que no s'amortitza res. Diu, doncs, que la conclusió a la qual s'arriba és que avui en dia no tenim romanents i no es pot atendre cap necessitat sense passar prèviament per una altra modificació pressupostària. Tanmateix considera que, com l'equip de govern no fa inversions, no s'endeuta i atés que aquests anys com han arribat diners per a inversions, han pogut pagar interessos i préstecs en la mesura que han volgut. Per això diu que vol ressaltar que l'equip de govern no practica una política de retall de despesa i li demana al Sr. García que no mescle el pressupost amb endeutament perquè no és aquest el tema.

Finalment, el Sr. García torna a incidir en les dades del Ministeri d'Economia i Hisenda al·ludides en la seua intervenció anterior i, per tant, indica que el Sr. Sánchez pot fer la demagògia que vulga però les dades del Ministeri són dades reals i no inventades. Per un altra banda, recorda que durant aquests quatre anys l'equip de govern ha fet un seguit d'operacions de crèdit que en totalitat ascendeixen a la quantitat aproximada de set milions d'euros. Concretament, van fer una primera de vora 4 milions d'euros, una segona de sis-cents mil euros, una tercera d'un milió i mig d'euros i ara d'un milió d'euros de crèdit per a inversions. A més, diu que l'Ajuntament paga amb prou rapidesa i, segons la documentació que ha analitzat de quan el grup municipal socialista estava al govern, en relació amb la liquidació de l'exercici 2006, existeix una proposta del regidor Román José Sánchez Mateu en la qual es volia amortitzar la meitat del que deia la interventora d'aquell moment. Al final no es va amortitzar i en la segona proposta no es va amortitzar cap cèntim. Per tant, considera que sí que tenien la intenció, però al final no van fer res. En el cas actual, --explica--, el viceinterventor recomana que s'amortitze part del crèdit, però consideren que, atès el baix nivell d'endeutament, no cal amortitzar. Diu que els resultats són els que són i que s'està fent front al pagament de totes les factures que es presenten a l'Ajuntament amb rapidesa.

Vist, igualment, l'Informe del viceinterventor municipal de data 22 de març de 2011, en relació a la modificació pressupostària proposada amb un suplement de crèdit per un import de 770.106,88 euros i un crèdit extraordinari per import de 91.211,08 euros.

Donada la circumstància que en l'informe del viceinterventor es reitera allò exposat en l'informe núm.80/11(Exp. I-001/11-HPLI), quant a la necessitat de destinar 377.964,07 euros a l'amortització anticipada de les operacions de crèdit instrumentades mitjançant pòlisses de crèdit perquè s'han de disminuir els fons líquids.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 22/03/11, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Vist tot això, atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als Pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per dotze vots a favor i nou en contra (representants dels grups municipals socialista i del Bloc), acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 13/2010, amb el següent detall:

Modificar el pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 770.106,88 euros i un crèdit extraordinari per import de 91.211,08 euros, a les següents aplicacions pressupostàries:

Crèdit extraordinari

Capítol II Despeses corrents en béns i serveis

88.355,01

Capítol VI Inversions reals

2.856,07

TOTAL

91.211,08

Suplement de crèdit

Capítol II Despeses corrents en béns i serveis

770.001,88

Capítol IV Transferències corrents

105,00

TOTAL

770.106,88

El finançament d'aquesta modificació, que ascendeix a 861.317,96 euros, s'ha de realitzar amb romanent líquid de Tresoreria de l'exercici 2010.

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 9é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 2/11. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 22 de març de 2011.

Vist l'informe del viceinterventor municipal de data 22 de març de 2011 en relació a la modificació pressupostària proposada amb la baixa dels Projectes 0108, 1708 (parcial) i 0110 (parcial) i modificar el pressupost de despeses amb un suplement de crèdit i crèdits extraordinaris per a finançar els projectes que es relacionen.

Vist el contingut de la proposta de la cap d'ingressos de data 22/03/11, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als Pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per dinou vots a favor i dos en contra (representants del grup municipal del Bloc), acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 2/2011, amb el següent detall:

-- Donar de baixa els següents projectes:

Proj.

Denominació

Import

0108

Oficines Mun. Dr. Pera

20.505,78

1708

Teatre (projecte)

183.073,12

TOTAL

203.578,90

Proj.

Denominació

Import

0110

Maquin. instal·lac. Policia Local

12.956,41

TOTAL

12.956,41

-- Modificar el pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 36.783,36 euros i un crèdit extraordinari per import de 166.795,54 euros, finançats amb les baixes dels projectes 0108 i 1708, per finançar els següents:

Suplement de crèdit:

Progr.

Econòm.

Proj.

Denominació

Import

151

62200

4310

Edifici trinquet

11.844,86

151

62200

4210

Edifici galeria tir

3.470,38

151

62200

4410

Edifici Museu Agrícola

10.139,85

155

61100

410

Asfaltat camins rurals

11.328,27

TOTAL

36.783,36

Crèdit extraordinari:

Progr.

Econòm.

Proj.

Denominació

Import

155

61900

0711

Repos. col·lectors diversos carrers

67.227,44

161

62100

0911

Millora entorn depòsit aigua

84.602,87

170

62500

0811

Mobiliari urbà

11.581,58

232

62200

1011

Edifici S. Socials

3.383,65

TOTAL

166.795,54

-- Modificar el pressupost de despeses amb un crèdit extraordinari per import de 12.956,41 euros, finançat amb la baixa parcial del projecte 0110, per finançar els següents:

Crèdit extraordinari:

Progr.

Econòm.

Proj.

Denominació

Import

132

62400

1111

Elements transport

11.194,21

132

62600

1211

Equips processos informació

1.762,20

TOTAL

12.956,41

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 10é. DICTMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENACIÓ PERMENORITZADA DEL PLA PARCIAL DE LA UE 3 DEL SECTOR POLÍGON INDUSTRIAL EL COLLET. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l' Àr ea d'Urbanisme de data 22 de març de 2011.

Relació de fets

 1. Vist que, en data 11 de juny de 2007, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló aprova definitivament el Pla Parcial Industrial Sector 8-A El Collet del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, que delimita el sector en quatre unitats d'execució.

 2. Vist que, mitjançant un acord del Ple de la corporació, de data 4 de setembre de 2009, s'aprova el Pla parcial de millora de l'àmbit de la unitat d'execució número 3 del Pla Parcial Industrial Sector 8-A El Collet, amb les condicions que imposa el Servei Territorial de Carreteres, de la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana, en el seu informe de data 16 de juliol de 2008 (BOP de Castelló número 132, de 30 d'octubre de 2008).

 3. Vist l'escrit que presenta, en data 31 de març de 2010 (registre d'entrada núm. 5.309), el Sr. Juan Antonio Febrer Marqués, amb NIF 73.370.362-V, en representació de CAIGOR, SL, amb CIF B-12325569, mitjançant el qual presenta un projecte de modificació de l'ordenació detallada del Pla Parcial de la UE 3 del sector Polígon Industrial El Collet vigent.

 4. Vist l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Luís Pérez Lores, de data 16 d'abril de 2010:

«Demana l'interessat que s'inicie un procediment de modificació del Pla parcial del sector Polígon Industrial El Collet amb un objectiu principal: traslladar lleugerament cap a l'oest la parcel·la dotacional que hi ha projectada en aquest.

La modificació planteja dues qüestions:

 • D'una banda, a causa del intens trànsit que provoca l'existència d'una important indústria que toca al vial de servei del sector, considera el promotor la necessitat de modificar el traçat del carril destinat a via de bicicletes perquè aquest discórrega paral·lel al llit, pel nord de l'àmbit. Aquesta modificació es demana en la memòria del document aportat i en els plànols d'ordenació. No s'hauria de considerar una modificació de pla parcial, sinó del projecte d'urbanització.

 • D'altra banda, d'acord amb les converses mantingudes amb l'ajuntament, es pretén traslladar la parcel·la dotacional cap a l'oest per tal que aquesta no quede afectada per l'actual col·lector d'aigües pluvials que prové de l'àmbit urbanitzat pel SEPIVA.

Els elements subjectes a modificació formen part de l'ordenació detallada del sector, de manera que es tracta d'una modificació de tramitació municipal.

D'altra banda, la modificació consisteix en una mínima reubicació de l'espai dotacional, de manera que no hi ha una alteració del criteri d'ordenació, ni del paisatge, per tant, es considera vàlid el resultat de l'estudi d'integració paisatgística del Pla Parcial modificatiu ja aprovat.

La modificació pretesa no suposa cap alteració dels aprofitaments lucratius del sector i es manté l'equilibri de les dotacions públiques.

Es produeix una modificació dels espais dotacionals destinats a espais lliures, els quals s'incrementen aquests en detriment de la vialitat. Per tant, la modificació està subjecta a un informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

S'informa favorablement l'expedient de modificació per a la seua exposició pública.»

 1. Vist que, en data 2 de juny de 2010, es resol sotmetre a informació pública el Projecte de modificació de l'ordenació detallada del Pla Parcial de la UE 3 del sector Polígon Industrial El Collet, presentat en data 31 de març de 2010 (registre d'entrada núm. 5.309), el Sr. Juan Antonio Febrer Marqués, amb NIF 73.370.362-V, en representació de CAIGOR, SL, amb CIF B-12325569, amb la supressió del viari perimetral, ampliant la parcel·la dotacional pública, segons l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 1 de juny de 2010, durant el termini d'un mes, amb la publicació dels corresponents anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 6.309, de 13 de juliol de 2010, en un diari no oficial d'àmplia difusió local, en data 16 de juny de 2010, així com al tauler d'anuncis del'Ajuntament de Benicarló i en la pàgina web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org , des del 16 de juny al 16 de juliol de 2010.

  Durant el termini d'exposició pública, no consta que s'hagen presentat al·legacions al document referit.

 2. Vist que, en data 10 de març de 2011, el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana emet un informe favorable a la modificació proposada, pel que fa a les zones verdes.

 3. De conformitat amb el que preveuen els articles 83.2.a), 90.2, 91.1, 94.1 94.4 i 104 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

 4. D'acord amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents acorda:

Primer. Aprovar definitivament la modificació de l'ordenació detallada del Pla Parcial de la UE 3 del sector Polígon Industrial El Collet, presentada en data 31 de març de 2010(registre d'entrada núm. 5.309), el Sr. Juan Antonio Febrer Marqués, amb NIF 73.370.362-V, en representació de CAIGOR, SL, amb CIF B-12325569, i segons l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 1 de juny de 2010, que va ser exposada al públic mitjançant un anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 6.309, de 13 de juliol de 2010.

Segon. Remetre una còpia diligenciada del document aprovat a la Conselleria competent en matèria d'Urbanisme, d'acord amb el que preveu l'art. 106 de la LUV.

Tercer. Notificar aquest acord a la mercantil CAIGOR, SL i ordenar la seua publicació, així com la del contingut de la normativa modificada, en el Butlletí Oficial de la província de Castelló, a efectes que entre en vigor, indicant que, contra aquest acte, que posa f i a la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que el dicta en el termini d'un mes (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú), o un recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos (articles 10, 45 i 46 de la Llei 29 / 1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa). Els esmentats terminis s'han de computar des de l'endemà de la publicació. Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen procedent.

PUNT 11é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR 7 DE SÒL URBANITZABLE DEL PLA GENERAL DE BENICARLÓ, APROVAT PEL PLE DE DATA 27 DE NOVEMBRE DE 2008. Se sotmet a consideració la corporació el contingut de l'informe proposta que formula la tècnica de gestió de l'Àrea d'Urbanisme de data 28 de febrer de 2011, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme.

Relació de fets

 1. Mitjançant l'acord del Ple de la corporació, de data 27 de novembre de 2008, s'aprova el Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament del sector 7 de sòl urbanitzable del Pla General de Benicarló, integrat per pla parcial, memòria del programa, projecte d'urbanització i projecte de reparcel·lació, per a la gestió directa per part de l'Ajuntament de Benicarló (BOP de Castelló, núm. 24, de 24 de febrer de 2009). Aquest acord és ferm en via administrativa, en haver-se interposat contra aquest diversos recursos de reposició, que van ser desestimats mitjançant un acord del Ple de la corporació de 25 de juny de 2009.

 2. Les parcel·les resultants del referit projecte de reparcel·lació van ser inscrites en el Registre de la Propietat el maig de 2010.

 3. En data 14 de juliol del 2010 (registre d'entrada núm. 11.802), la Sra. M. Fátima Ballestero Molina, amb DNI 75.855.665-D, presenta un escrit mitjançant el qual manifesta l'existència d'un error en aquesta reparcel·lació, ja que no s'hi va tenir en compte la superfície de la finca de la seua propietat, ubicada dins el àmbit d'actuació del sector 7, inscrita en el Registre de la Propietat, al tom 851, llibre 217 de Benicarló, foli 33, finca número 22.977, i que es descriu a continuació:

«Heretat destinada a horta, situada a la partida del Convent, del terme de Benicarló, la cabuda és de cent vuitanta-quatre metres i cinquanta decímetres quadrats, i que limita pel nord, amb la resta de finca (de la qual es segrega); sud, amb camí dels Mallols, est, amb la finca segregada i venuda a Solasa, SL, i Oest, amb Manuel Bosch.»

  Aporta per a acreditar-ho una còpia d'escriptura pública de segregació i compravenda de la finca, atorgada davant del notari de Benicarló, el Sr. Javier Micó Giner, en data 20 de març de 1992 (número de protocol 301).

  La referida porció de terreny de 184,50 m2 es va segregar de la finca registral número 10.482, que al seu torn, constitueix una porció de terreny segregada de la finca número 5.628, propietat aquesta última dels germans Palau Fuster, i que va ser la que es va considerar com a única finca original participant en la reparcel·lació.

 1. En data 18 d'octubre de 2010, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, informa:

«En data 14 de juliol de 2010, es rep en aquest Ajuntament un escrit de la interessada on manifesta que és propietària d'una parcel·la al sector 7, la qual no ha estat tinguda en compte en el procés reparcel·latori de l'àmbit d'aquest sector.

Es comprova aquest fet i aquesta parcel·la es troba inclosa en l'original núm. 26, els titulars de la qual són els germans Palau Fuster, adjudicataris finals de la parcel·la núm. 10.

La parcel·la de l'al·legant té una superfície de 184,50 m2 i es troba integrada en la superfície de 1.850,00 m2 que es computaven a favor dels germans Palau Fuster. Per tant, aquests segons són titulars d'una finca original de 1.665,50 m2, resultants de descomptar la parcel·la original propietat de la interessada.

L'aparició d'aquesta nova parcel·la obliga a modificar el projecte de reparcel·lació aprovat, a fi de computar els drets de la Sra. Ballestero i procedir a la seua liquidació. La nova parcel·la original s'ha de denominar parcel·la núm. 26'.

L'aprofitament corresponent a aquesta nova parcel·la és el que li correspondria per aplicació del 90% de l'aprofitament tipus de sobre la seua parcel·la bruta:

Dret parcel·la núm. 26'.

0,90 x 0,917445382m2th/m2s x 184,50m2s = 152,34m2th.

L'aprofitament al qual té dret l'afectada no resulta suficient per a l'adjudicació d'una parcel·la independent. Per tant, es proposa la modificació de la parcel·la número 10, propietat dels germans Palau Fuster, reduint la seva cabuda. Aquesta superfície s'adjudicarà a l'Ajuntament amb liquidació del dret corresponent a la Sra. Ballestero mitjançant la compensació econòmica resultant de l'aplicació dels paràmetres aprovats al costat del projecte de reparcel·lació:

Parcel·la inicial comuna

1.850,0 m2

1.527,55 m2th

Parcel·la inicial núm. 26'

Sra. Ballestero Molina

184,50 m2

152,34 m2th

Parcel·la inicial núm. 26

Germans Palau Fuster

1.665,50 m2

1.375,21 m2th

Valor de compensació equivalent a l'aprofitament no materialitzable per la Sra Ballestero, parcel·la número 26 ':

152,34 m2th x 483,91 EUR/m2th = 73.718,85 EUR

La parcel·la permutada per la compensació calculada, en la qual poder materialitzar un aprofitament homogeneïtzat de 152,34 m2TH, s'ha d'ubicar físicament en el límit nord de la parcel·la 26 i s'incorpora a efectes d'unitat física amb la parcel·la núm. 23 de propietat municipal. La seua superfície, aplicant els coeficients d'homogeneïtzació derivats del planejament i del projecte de reparcel·lació és:

152,34m2th / 2,16 = 70,52 m2s.

S'ha de materialitzar aquesta superfície en una finca, la 23 ', d'una amplada de 12,76 m, i una profunditat de 5,53 m.

El quadre de liquidació provisional es modificaria en el següent sentit:

Modificació de paràmetres parcel·la núm. 26.

Incorporació fila drets i compensació Sra. M. Fátima Ballestero Molina.

Incorporació parcel·la núm. 23 ', que s'ha d'inscriure agrupant-la a la parcel·la número 23 de l'Ajuntament. En aquesta parcel·la ha de distingir-se que el 93,73% (2.278,56 m2TH) del seu aprofitament correspon al patrimoni públic de sòl i el 6,27% (152,32 m2TH) és patrimonial.


Alternativament, i amb l'acord dels seus propietaris, l'aprofitament corresponent a la Sra. Ballestero es pot incorporar en proindivís en la parcel dels germans Palau Fuster, resultant, llavors els següents percentatges de participació en la parcel·la 10 actual:

Germans Palau Fuster 10 parts iguals amb una participació de 9,003% cadascuna.

Mª Fátima Ballestero Molina. 9,97%.

O bé, per acord dels Srs. Palau, mantenint la parcel·la núm. 10 d'íntegra propietat dels germans Palau, i que aquests compensen la Sra Ballesteros i es trenque així el proindivís.»

 1. Mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 22 d'octubre de 2010, es resol concedir audiència als titulars de drets afectats, durant un termini de 10 dies, per formular al·legacions i presentar la documentació que estimaren convenient, així com per manifestar de forma expressa la seua voluntat o preferència per alguna de les propostes de rectificació del projecte de reparcel·lació del Programa d'Actuació Integrada Sector 7, detallades en l'informe de l'arquitecte municipal, de data 18 d'octubre de 2010.

 2. En data 13 de desembre de 2010 (registre d'entrada número 19.76), la Sra. M. Fátima Ballestero Molina presenta un escrit mitjançant el qual manifesta, de manera expressa, que desitja que se li compense econòmicament l'aprofitament que li corresponga, valorat per l'arquitecte municipal en 73.718,85 euros.

 3. En data 14 de desembre de 2010 (registre d'entrada número 19849), el Sr. Juan-Jesús, el Sr. Vicente-José, el Sr. Guillermo-Miguel, la Sra. Maria-Pilar, la Sra. María-Asunción, el Sr. José-Luis, la Sra. Maria-Lourdes, la Sra. Guadalupe, la Sra. Rosa-Maria i el Sr. Pau-Eugenio Palau Fuster presenten al·legacions on manifesten la seua oposició al fet que es considere la porció de 184,50 m2, propietat de la Sra. M. Fátima Ballestero, integrada dins de la superfície de la finca inicial de la reparcel·lació número 26, de la seua propietat, ja que això suposaria una disminució de la veritable superfície de la seua finca, que actualment compta, segons el Registre de la Propietat, amb una cabuda de 1.715,92 m2.

 4. En data 10 de febrer de 2011, la tècnica de gestió de l'Àrea d'Urbanisme, la Sra. Núria Benítez Beltran, informa:

«S'ha realitzat una exhaustiva anàlisi de l'historial jurídic de la finca registral número 5.628, que ha estat considerada en el projecte de reparcel·lació del sector 7 aprovat com a finca inicial núm. 26. Aquesta finca registral, que segons la 1a inscripció es descrivia amb una superfície de 5.800 m2, ha patit les següents segregacions:

   • 400 m2, passant a formar la finca registral independent núm. 10.155. Aquesta finca, situada a l'est de la total finca original, s'agrupa a les registrals números 14.086, 14.743 i 14.079, per formar una altra independent, la núm. 35.302, i que actualment es troba en sòl urbà, fora de l'àmbit d'actuació del sector 7, i dóna a l'actual carrer dels Llauradors.

   • 1.260,40 m2, passant a formar la finca registral independent núm. 10.482. Aquesta porció de terreny, situada al punt sud-est de la total finca original, ha patit al seu torn diferents segregacions:

     • 18,80 m2 passant a formar la finca registral independent núm. 14.086. S'agrupa a altres tres per formar la número 35.302. Es troba dins de sòl urbà, fora de l'àmbit d'actuació del sector 7.

     • 143,80 m2 passant a formar la finca registral independent núm. 14.476. Situada, segons la seua descripció, entre les finques registrals números 22.966 i 14.473, de manera que se situa dins de sòl urbà, fora de l'àmbit d'actuació del sector 7.

     • 144,60 m2 passant a formar la finca registral independent núm. 14.743. S'agrupa a altres tres per formar la número 35.302. Es troba dins de sòl urbà, fora de l'àmbit d'actuació del sector 7.

     • 179 m2 passant a formar la finca registral independent núm 18.587. Es troba dins de sòl urbà, fora de l'àmbit d'actuació del sector 7.

     • 413 m2 passant a formar la finca registral independent núm 22.966. Aquesta finca, que va ser segregada i adquirida l'any 1992 per l'empresa constructora Solasa, SL, és actualment un edifici divivit horitzontalment, que dóna al carrer dels Llauradors, cantonada amb el camí dels Mallols. Es troba, per tant, dins de sòl urbà, fora de l'àmbit d'actuació del sector 7.

     • 184,50 m2 passant a formar la finca registral independent núm. 22.977. Aquesta finca és propietat de la Sra. M. Fátima Ballestero Molina, qui reclama ara la seua inclusió en l'àmbit del projecte de reparcel·lació del sector 7. Segons la descripció registral està ubicada després de la registral número 22.966, és a dir, després del edifici construït que és a la cantonada entre el carrer dels Llauradors i el camí dels Mallols, i limita pel sud amb el mateix camí dels Mallols, de manera que coincideix la descripció registral amb la ubicació que indica la Sra. M. Fátima Ballestero Molina en el plànol que acompanya el seu escrit de data 14 de juliol de 2010.

   • 264 m2, 1.016 m2, 252 m2, 532,88 m2, i 358,80 m2, passant a formar les finques registrals independents números 20.552, 20.553, 20.554, 29.320 i 29.321, respectivament. Totes aquestes porcions de terreny es van segregar per destinar-les a vials públics que en aquells moments es trobaven en projecte d'obertura.

En l'actualitat, i després de les segregacions practicades, la finca registral original núm. 5.628, subsisteix amb una cabuda de 1.715,92 m2, i és propietat dels germans Palau Fuster.

Per altra banda, en el projecte de reparcel·lació aprovat s'establia que la finca inicial número 26 (suposadament la registral núm. 5.628), tenia una superfície real, de conformitat amb el plànol topogràfic, de 1.850 m2. Per tant, s'atribuïa a la registral número 5.628, propietat dels germans Palau Fuster, un excés de cabuda d'uns 134 m2, aproximadament. No obstant, tot sembla apuntar que aquest excés correspon a la finca propietat de la Sra. M. Fátima Ballestero Molina, l'existència de la qual dins de l'àmbit es desconeixia.

D'altra banda, i ja que no consta en la història registral d'ambdues finques una minoració de la seua superfície, per cap segregació posterior ni cap altra circumstància, s'ha d'entendre que ambdues participen en la reparcel·lació amb la superfície íntegra que figura en les respectives descripcions registrals, la qual cosa implicaria que la finca inicial número 26 hauria de tenir una superfície total de 1.900,42 m2 (1.715,92 m2, més la registral núm. 22.977, de superfície 184,50 m2). Però, del mesurament realitzat de la finca inicial número 26, es desprèn que en total té una cabuda de 1.850,00 m2, de manera que la solució més justa, donada la impossibilitat de determinar quina de les dues finques ha patit una minoració de la seua cabuda registral, és que totes dues minoren la seua superfície en proporció, fins que la suma d'ambdues arribe a la superfície REAL, mesurada sobre el terreny, corresponent a la total finca inicial número 26:

A = 1.715,92 m2 % de A sobre A+B= 90,29% a = 1.850,00m2 x 90,29% = 1.670, 365 m2

B = 184,50 m2 % de B sobre A+B= 9,71% b= 1.850,00m2 x 9,71% = 179,635 m2

A + B = 1.900,42 m2 A+B = 100 % a+b= 1.850,00m2»

 1. En data 15 de febrer de 2011, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, informa el següent:

«En data 14 de juliol de 2010, es rep en aquest Ajuntament un escrit de la interessada on manifesta que és propietària d'una parcel·la al sector 7, la qual no ha estat tinguda en compte en el procés reparcel·latori de l'àmbit d'aquest sector. Es comprova aquest fet i aquesta parcel·la es troba inclosa en l'original núm. 26, els titulars de la qual són els germans Palau Fuster, adjudicataris finals de la parcel·la núm. 10.

La parcel·la de l'al·legant té una superfície de 184,50 m2 i es troba integrada en la superfície de 1.850,00 m2 que es computaven a favor dels germans Palau Fuster. Per tant, aquests segons són titulars d'una finca original de 1.665,50 m2, resultants de descomptar la parcel·la original propietat de la interessada.

L'aparició d'aquesta nova parcel·la obliga a modificar el projecte de reparcel·lació aprovat, a fi de computar els drets de la Sra. Ballestero i procedir a la seua liquidació. La nova parcel·la original s'ha de denominar parcel·la núm. 26'.

L'aprofitament corresponent a aquesta nova parcel·la és el que li correspondria per aplicació del 90% de l'aprofitament tipus de sobre la seua parcel·la bruta:

Dret parcel·la núm. 26'.

0,90 x 0,917445382m2th/m2s x 179,635m2s = 148,32m2th.

L'aprofitament al qual té dret l'afectada no resulta suficient per a l'adjudicació d'una parcel·la independent. Per tant, es proposa la modificació de la parcel·la número 10, propietat dels germans Palau Fuster, reduint la seva cabuda. Aquesta superfície s'adjudicarà a l'Ajuntament amb liquidació del dret corresponent a la Sra. Ballestero mitjançant la compensació econòmica resultant de l'aplicació dels paràmetres aprovats al costat del projecte de reparcel·lació:

Parcel·la inicial comuna

1.850,0 m2

1.527,55 m2th

Parcel·la inicial núm. 26'

Sra. Ballestero Molina

179,635m2

148,32m2th

Parcel·la inicial núm. 26

Germans Palau Fuster

1.670,365m2

1.379,22m2th

Valor de compensació equivalent a l'aprofitament no materialitzable per la Sra Ballestero, parcel·la número 26 ':

148,32 m2th x 483,91 EUR/m2th = 71.773,53EUR

La parcel·la permutada per la compensació calculada, en la qual poder materialitzar un aprofitament homogeneïtzat de 152,34 m2TH, s'ha d'ubicar físicament en el límit nord de la parcel·la 26 i s'incorpora a efectes d'unitat física amb la parcel·la núm. 23 de propietat municipal. La seua superfície, aplicant els coeficients d'homogeneïtzació derivats del planejament i del projecte de reparcel·lació és:

148,32m2th / 2,16 = 68,67 m2s.

Es materialitzarà aquesta superfície en una finca, la 23 ', d'una amplada de 12,76 m, i una profunditat de 5,40 m.

El quadre de liquidació provisional es modificaria en el següent sentit:

Modificació de paràmetres parcel·la núm. 26.

Incorporació fila drets i compensació Sra. M. Fátima Ballestero Molina.


Incorporació parcel·la núm. 23 ', que s'ha d'inscriure agrupant a la parcel·la número 23 de l'Ajuntament. En aquesta parcel·la ha de distingir-se que el 93,73% (2.278,56 m2TH) del seu aprofitament correspon al patrimoni públic de sòl i el 6,27% (152,32 m2TH) és patrimonial.

 1. Demanat informe sobre l'existència de crèdit per al pagament de la compensació esmentada, en data 23 de febrer de 2011, el viceinterventor municipal, el Sr. Fernando Ferrer Galindo, informa favorablement, ja que «de la liquidació del pressupost de l'exercici 2010, en el Projecte 4108, Sector 7, s'obtenen uns romanents de crèdit afectats de 470.998,63 euros, derivats de préstecs, així com, 1.983.354,55 euros de quotes d'urbanització. Per tant, hi ha crèdit adequat i suficient per al pagament de la compensació, a càrrec d'aquest projecte.»

Fonaments de dret

 1. D'acord amb el que preveu l'art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 2. D'acord amb el que preveu la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, i el Decret 67/2006, de 12 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística , que desenvolupa aquesta.

 3. Vist que el projecte de reparcel·lació del Programa d'Actuació Integrada del Sector 7 del PGOU de Benicarló va ser aprovar per acord del Ple de la corporació, qualsevol rectificació d'aquest document ha de ser aprovada pel mateix òrgan.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de gestió d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents acorda:

Primer. Rectificar el Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament del sector 7 de sòl urbanitzable del Pla General de Benicarló, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló en la sessió data 27 de novembre de 2008, en els següents termes:

 1. En relació amb la finca inicial número 26 (Inscrita en el Registre de la Propietat al tom 1489, llibre 400 de Benicarló, foli 39, finca número 5.628):

On diu:

«Superfície actual, segons aixecament topogràfic realitzat: 1.850,00 m2» i

«Superfície afectada per la reparcel·lació: Es troba afecta a la reparcel·lació la total finca, en la seua superfície de 1.850,00 m2»

Ha de dir:

«Superfície actual, segons aixecament topogràfic realitzat: 1.670, 365 m2»

«Superfície afectada per la reparcel·lació: Es troba afecta a la reparcel·lació la total finca, en la seua superfície de 1.670, 365 m2»

 1. En la relació de finques inicials, s'afegeix una finca inicial número 26.bis:

«FINCA INICIAL NÚM. 26.BIS

Descripció segons títol: "Heretat destinada a horta situada a la partida del Convent, del terme de Benicarló, la cabuda és de cent vuitanta-quatre metres i cinquanta decímetres quadrats i que llinda pel nord, amb això de finca; sud, amb camí de Mallols, est, amb finca segregada i venuda a Solasa, SL i oest, amb Manuel Bosch."

Superfície actual, segons aixecament topogràfic realitzat: 179,63 5 m2

Càrregues: No en consten

Referència cadastral: polígon 12, parcel·la 450 (part)

Inscripció registral: tom 851, llibre 217 de Benicarló, foli 33, finca núm. 22.977, inscripció 1ª

Titularitat: el ple domini de la finca descrita apareix inscrit a favor de la Sra. M. FÁTIMA BALLESTEROS MOLINA, major d'edat, amb NIF 75.855.665 D. Adquirida per segregació i compravenda, en virtut d'escriptura pública, formalitzada a Benicarló, el dia 20 de març de 1992, davant el notari, el Sr. Javier Micó Giner (núm. de protocol 301).

Superfície afectada per la reparcel·lació: Es troba afecta a la reparcel·lació la total finca, en la seua superfície de 179,635 m2

L'aprofitament al qual té dret l'afectada no resulta suficient per a l'adjudicació d'una parcel·la independent. Aquest aprofitament s'adjudica a l'Ajuntament, amb liquidació del dret corresponent a la Sra. Ballestero mitjançant la compensació econòmica, i figura com a creditora net en el projecte de reparcel·lació en concepte de compensació, per un import de 71.773,53 EUR, saldo favorable del compte de liquidació provisional, que rep mitjançant compareixença davant el secretari municipal en data......»

 1. En relació amb la finca final núm. 10 (inscrita en el Registre de la Propietat al tom 1489, llibre 400 de Benicarló, foli 39, finca número 5628), es modifica la seua descripció en els següents termes:

«PARCEL·LA 10

Descripció: URBANA-Parcel·la de terreny per edificar, d'ús residencial múltiple illa tancada (clau 2d), situada a la partida del Collet de Benicarló, de superfície 293,99 m2. Límits: nord, parcel·la de l'Ajuntament de Benicarló, sud, av. del Maestrat, est, referències cadastrals 1278776 i 1278781, comunitats de propietaris, i oest, hereus B. Masip, J. Foix i Hispallor Inmobiliaria i parcel·la de l'Ajuntament de Benicarló.

Correspondència: procedeix per aportació de la finca inicial número 26.

Titularitat: el ple domini de la finca descrita és de JUAN JESÚS PALAU FUSTER, VICENTE JOSÉ PALAU FUSTER, GUILLERMO MIGUEL PALAU FUSTER, MARIA PILAR PALAU FUSTER, MARIA ASSUMPCIÓ PALAU FUSTER, JOSE LUIS PALAU FUSTER, ROSA MARIA LOURDES PALAU FUSTER, GUADALUPE PALAU FUSTER, ROSA MARIA PALAU FUSTER I PABLO EUGENIO PALAU FUSTER, per desenes i iguals parts indivises, amb caràcter privatiu.

Càrregues: No en consten

Càrregues urbanístiques: Afecta el pagament de la quota d'urbanització corresponent, fixada amb caràcter provisional en la quantia de 100.482,69 EUR (+ IVA). El percentatge de participació en costos d'urbanització és del 3,56%.»

 1. En relació amb la relació de finques finals, s'afegeix una parcel·la núm. 23bis, amb la descripció que es detalla a continuació:

«PARCEL·LA 23.BIS

Descripció: URBANA-Parcel·la de terreny per edificar, d'ús residencial múltiple illa tancada (eixample clau 2d), situada a la partida del Collet de Benicarló, de superfície 68,90 m2. Límits: Nord, finca núm. 23, adjudicada a l'Ajuntament de Benicarló; sud, germans Palau Fuster; est, referència cadastral 1278780, i oest, finca núm. 23, adjudicada a l'Ajuntament de Benicarló.

Correspondència: procedent de la finca inicial núm 10.bis»

Titularitat: el ple domini de la finca descrita és de l'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ , amb NIF núm. P-1202700-I, i domicili al c. de Ferreres Bretó, 10 de Benicarló.

Càrregues: No en consten

Càrregues urbanístiques: Afecta el pagament de la quota d'urbanització corresponent, fixada amb caràcter provisional en la quantia de 83.030,91 EUR (+ IVA). El percentatge de participació en costos d'urbanització és del 0,39%.»

 1. La parcel·la final número 23.bis s'ha d'agrupar a la parcel·la final núm. 23, també propietat de l'Ajuntament de Benicarló, i inscrita en el Registre de la Propietat al tom 2240, llibre 651 de Benicarló, foli 141, finca núm 39.752, inscripció 1ª. A la parcel·la agrupada de resultat, ha de distingir-se que el 93,73% (2.278,56 m2TH) del seu aprofitament té caràcter de bé patrimonial, integrant del patrimoni públic de sòl, i el 6,27% (152,32 m2TH) té caràcter de bé patrimonial, però no destinat a integrar patrimoni públic de sòl.

Segon. Realitzar les actuacions pertinents per procedir a la inscripció registral de la rectificació anterior en el Registre de la Propietat, una vegada ferma en via administrativa el present acord.

Tercer. Ordenar a la Intervenció i Tresoreria municipals que procedisquen al pagament de la corresponent compensació econòmica a la Sra. M. Fátima Ballestero Molina, amb DNI 75.855.665-D, i domicili a l'av. de la Cova, 1-local 61, de Peníscola, d'import 71.773,53 euros, en substitució de l'aprofitament a què té dret la parcel·la inicial de la seua propietat, que no és suficient per a l'adjudicació d'una parcel·la final independent, i que adquireix l'Ajuntament de Benicarló incorporant-se a efectes d'unitat física amb la parcel·la final núm. 23 de propietat municipal.

PUNT 12é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONVENI URBANÍSTIC PER A LA NORMALITZACIÓ I AUTORITZACIÓ PROVISIONAL DE L'ÚS D'UNA EDIFICACIÓ SENSE LLICÈNCIA EN SUNP. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'informe proposta que formula la tècnica de gestió de l'Àrea d'Urbanisme de data 22 de març de 2011.

Relació de fets

 1. El Ple de la corporació, en la sessió ordinària que té lloc el 22 de febrer de 2007, acorda aprovar el model de conveni urbanístic de normalització i autorització provisional de l'ús d'edificacions sense llicència municipal en sòl urbanitzable no programat.

 2. En data 17 de març del 2011 (registre d'entrada en aquest Ajuntament número 4.181) , el Sr. Rudolf Michaelis, amb NIE X-2138393-Z, i domicili al camí d'Ulldecona, 11 de Benicarló, presenta un escrit en el qual manifesta que és titular del ple domini de 8,66 cent aves parts indivises, d'una finca situada a la partida del Collet, del Convent o camí d'en Cobert, polígon 20, parcel·la 105 (Part), i inscrita al Registre de la Propietat al tom 1770, llibre 494, foli 166, finca número 8.075, en la qual s'ha construït un habitatge unifamiliar sense llicència municipal. Aquesta obra es troba, per tant, en el sector 14, subsector I, del sòl urbanitzable no programat del vigent Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta obra no és legalitzable i ha causat l'obertura dels corresponents expedients de restauració de la legalitat urbanística i sancionador. Manifesta, així mateix, que compleix tots els requisits necessaris per a la subscripció del corresponent conveni urbanístic de normalització i autorització provisional de l'ús d'edificacions sense llicència municipal en sòl urbanitzable no programat, i per això, demana subscriure aquest conveni.

  Aporta un certificat de l'arquitecte Enrique Moya Marzá , de data 14 març 2011 , visat pel Col·legi Territorial d'Arquitectes de Castelló el 15 març 2011 , en què es descriu l'obra i s'hi estima la seua data de construcció aproximada l'any 2004.

Fonaments de dret

 1. Dels antecedents relacionats, es dedueix que en el present cas es donen totes les circumstàncies previstes per a la subscripció del corresponent conveni urbanístic de normalització i autorització provisional de l'ús d'edificacions sense llicència municipal en sòl urbanitzable no programat, d'acord amb el model aprovat per el Ple de la corporació en data 22 de febrer de 2007.

 2. D'acord amb el que preveu l'art. 556.2 i 3 del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU), el contingut dels convenis urbanístics té accés al Registre de la Propietat conforme al que preveu la seua normativa específica. A més han d'inscriure's en els registres urbanístics regulats en aquest Reglament.

 3. D'acord amb el que preveu l'art. 556.4 del ROGTU, «a efectes de la publicitat dels convenis urbanístics, les administracions públiques que els subscriguen han de publicar-los en el Butlletí Oficial de la Província dins del mes següent a la seua signatura i remetre'n un exemplar al Registre d'Urbanisme de la Comunitat Valenciana.»

La corporació, de conformitat amb la proposta formulada per la tècnica de gestió d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents acorda:

Primer. Subscriure un conveni urbanístic amb el Sr. Rudolf Hans Ludwig Michaelis, amb NIE X2138393Z, per a la normalització i autorització provisional de l'ús de l'edificació realitzada sense llicència municipal a la partida del Convent o camí d'en Cobert, polígon 20, parcel·la 105 (Part) de Benicarló (Sector 14, subsector 1 de sòl urbanitzable no programat del PGOU de Benicarló), el text del qual s'adjunta en un annex.

Segon. Publicar aquest conveni en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, dins del mes següent a la seua signatura i remetre'n un exemplar al corresponent Registre d'Urbanisme de la Comunitat Valenciana.

Tercer. Remetre aquest conveni al Registre de la Propietat, a efectes de la seua inscripció.

PUNT 13é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE PER A L'OBERTURA DEL VIAL ELS TERRERS, AMB RESERVA D'APROFITAMENT, SUBSCRIT AMB DIVERSOS PROPIETARIS DE DATA 22 DE MARÇ DE 2011. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 24 de març de 2011.

Vist que, en data 3 de març de 2011, s'ha subscrit un conveni de cessió gratuïta de terrenys amb reserva de l'aprofitament corresponent, amb el Sr. Juan Luis Senen Berga i la Sra. Carmen Rosa Albiol Soriano , propietaris de la finca situada en aquesta ciutat de Benicarló, polígon 11, parcel·la 806 de Benicarló, afectats pel projecte d'obertura del vial denominat els Terrers.

De conformitat amb el que preveu l'article 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents acorda:

Primer. Ratificar el següent conveni subscrit en data 22 de març de 2011, amb el Sr. Juan Luis Senen Berga i la Sra. Carmen Rosa Albiol Soriano , de cessió gratuïta de terrenys, amb reserva de l'aprofitament, afectats pel projecte d'obertura del vial denominat els Terrers:

«CONVENI

A la Casa Consistorial de Benicarló, el 22 març de 2011

ES REUNEIXEN :

D'una part:

El Sr. JUAN LUIS SENEN BERGA, casat en règim de separació de béns amb la Sra. CARMEN ROSA ALBIOL SORIANO, majors d'edat, amb DNI números 18892520-K i 18930141-Z, respectivament, veïns de Benicarló, amb domicili al carrer de l'Alqueria del Poaig, núm 5-3rA.

I de l'altra:

El Sr. ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb DNI número 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que té per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

El Sr. CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, a efectes de donar-ne fe.

EXPOSEN :

Primer. El Sr. Juan Luis Senen Berga i la Sra. Carmen Rosa Albiol Soriano, són titulars, amb caràcter privatiu i per meitats indivises, del ple domini de les següents finques:

1. «RÚSTICA: Parcel·la número tres de terra secà per a edificar situada a la partida de les Solades o Sanadorlí del terme de Benicarló, d'extensió dos-cents vuitanta metres i vuitanta decímetres quadrats, i limita: nord, carrer en projecte; sud, Joaquín Foix; est , Florencio Berga Soriano, i oest, Maria Berga Soriano.»

Està inscrita en el Registre de la Propietat de Benicarló, al tom 1154, llibre 301, foli 145, finca registral núm. 7957.

2. «URBANA. Solar en secà per a edificar, de dos metres seixanta centímetres de latitud per setanta-dos metres de longitud, situada a la partida de Sanadorlí o de les Solades, del terme de Benicarló, que confronta, al nord, amb un carrer en projecte; sud, Joaquín Foix; est, Rosa Berga Soriano, i oest, Joaquín Llorach Aguilar.»

Està inscrita en el Registre de la Propietat de Benicarló, al tom 344 , llibre 104 , foli 59 , finca registral número 12.343.

Les dues finques registrals descrites constitueixen la parcel·la número 806 del polígon 11 del cadastre de rústica.

Adquiriren a títol de compravenda, formalitzada en escriptura pública davant del notari de Benicarló, el Sr. Luis-Alberto Terrón Manrique, en data 9 de març de 2011 (núm. de protocol 231).

Segon. Que les finques descrites estan ubicades en sòl classificat pel Pla General d'Ordenació Urbana com a urbanitzable no programat, sector número 6, clau 10 C. Aquest sector està dividit en dos subsectors, l'edificabilitat màxima bruta dels quals és, segons l'actual Pla General:

 1. Subsector I: 0'75 m2t/m2s

 2. Subsector II: 0,45 m2t/m2s

Aquests aprofitaments, amb els seus corresponents coeficients de ponderació, si escau, serviran per al càlcul de l'aprofitament tipus del sector, que aplicat sobre la totalitat de la finca cedida, ha de determinar l'aprofitament subjectiu o susceptible d'apropiació pel titular d'aquesta.

Tercer. Que l'Ajuntament de Benicarló pretén completar la urbanització del vial denominat dels Terrers així com, del vial semivianant a l'est de la parcel·la en què es troba el nou Centre de Salut de Benicarló, ubicat a la partida de Sanadorlí, a efectes de tancar el circuit d'accés a aquest, propiciant la seva comunicació, no només amb l'avinguda de Jacinto Benavente, sinó també amb el carrer de Peníscola. A aquests efectes, s'aprova per Decret d'Alcaldia de data 18 d'agost de 2010, i es ratifica per acord de Ple de la corporació de data 28 d'octubre de 2010, el Projecte d'urbanització d'un tram del carrer dels Terrers de Benicarló.

Quart. Que a l'empara del que disposa l'article 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, que regula les transmissions al domini públic de terrenys amb destinació dotacional, subscriuen el present conveni urbanístic subjecte a les següents

ESTIPULEN

Primera. El Sr. Juan Luis Senen Berga i la Sra. Carmen Rosa Albiol Soriano, cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, amb reserva de l'aprofitament urbanístic corresponent, i amb la segregació a càrrec de la corporació municipal, les següents porcions de terreny per a viari públic, per a l'accés a la parcel·la en què s'ubica el nou Centre de Salut, de conformitat amb el projecte d'urbanització aprovat per Decret d'Alcaldia de data 18 d'agost de 2010, i ratificat per acord del Ple de la corporació de data 28 d'octubre de 2010 (vegeu plànol adjunt):

 1. Porció de terreny de superfície 5,75 m2, procedent de la finca de la seua propietat i nscrita en el Registre de la Propietat de Benicarló, al tom 1154, llibre 301, foli 145, finca registral núm. 7.957 , situada al nord d'aquesta. La porció que es segrega té els límits següents: al nord, carrer en projecte, al sud, finca de la qual es segrega, propietat de Juan Luis Senen Berga i la Sra. Carmen Rosa Albiol Soriano ; a l'est, porció de terreny cedida per Pascual Llorach Traver per a vial públic en projecte ; i a l'oest, l'altra porció que es segrega per a vial públic procedent de la finca propietat de Juan Luis Senen Berga i la Sra. Carmen Rosa Albiol Soriano.

  Després de la segregació practicada, la finca original subsisteix amb una cabuda de 275,05 m2, i els següents límits: al nord, porció de terreny segregada i cedida a l'Ajuntament de Benicarló, destinada a vial públic, al sud, Joaquín i Ana Foix Artola, a l'est, Pascual Llorach Traver ; i a l'oest, Ramona Esbrí Martí i germans Berga Esbrí.

 2. Porció de terreny de superfície 2,47 m2 de la finca de la seua propietat i nscrita en el Registre de la Propietat de Benicarló, al tom 344 , Llibre 104 , Foli 59 , finca registral número 12.343 , situada al nord d'aquesta. La porció que es segrega té els límits següents: al nord, carrer en projecte, al sud, finca de la qual es segrega, propietat de Juan Luis Senen Berga i la Sra. Carmen Rosa Albiol Soriano ; a l'est, l'altra porció que es segrega per a vial públic procedent de la finca propietat de Juan Luis Senen Berga i la Sra. Carmen Rosa Albiol Soriano ; i a l'oest, porció de terreny destinada a vial públic cedida per Ramona Esbrí Martí i germans Berga Esbrí.

  Després de la segregació practicada, la finca original subsisteix amb una cabuda de 184,73 m2, i els límits següents: al nord, porció de terreny segregada i cedida a l'Ajuntament de Benicarló, destinada a vial públic, al sud, Joaquín Foix Artola, a l'est, l'altra finca propietat de Juan Luis Senen Berga i la Sra. Carmen Rosa Albiol Soriano ; i a l'oest, Ramona Esbrí Martí i germans Berga Esbrí.

Segona. Els drets i càrregues urbanístiques derivats del planejament vigent o del que resulte de la seua revisió, en relació amb la finca cedida, es mantenen dins de l'esfera jurídica dels cedents, amb especial referència al dret a l'aprofitament urbanístic que a la finca correspon, calculat d'acord amb l'apartat expositiu segon.

Tercera. L'Ajuntament de Benicarló, amb motiu de la transmissió al domini públic del terreny objecte del present conveni, amb destinació dotacional, i en virtut de la consegüent reserva d'aprofitament que manté les cedents, es compromet a no reduir l'aprofitament subjectiu que li correspon en desenvolupament del sector, calculat segons les edificabilitats esmentades en l'apartat expositiu 2n, i s'obliga a reubicar el seu defecte si, per causa de la Revisió del Pla General, no resultés almenys el que en la situació urbanística actual li correspondria.

Quarta. El Sr. Juan Luis Senen Berga i la Sra. Carmen Rosa Albiol Soriano autoritzen expressament la disponibilitat dels terrenys objecte d'aquesta cessió per l'Ajuntament, des de l'aprovació d'aquest document per l'Ajuntament Ple, sense perjudici de la posterior formalització en escriptura pública i de la constància en el Registre de la Propietat de la reserva d'aprofitament segons estableix l'article 186 esmentat. Les despeses que això origine són a càrrec de l'Ajuntament.

Cinquena. L'Ajuntament de Benicarló ha de restituir les tanques i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per ubicar sobre el sòl cedit, en les condicions en què es troben en aquest moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió són a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.

Ho subscriuen els compareixents en el lloc i data al principi expressats i, com a secretari, en dono fe.»

Segon. Ordenar que es realitzen les actuacions necessàries per procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat la cessió i reserva d'aprofitament formalitzades mitjançant l'anterior conveni.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Patrimoni d'aquest Ajuntament, perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 14é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

La corporació municipal, en la sessió que té lloc el dia 17 de febrer de 2011, va acordar aprovar inicialment el Pressupost General, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2011. Aquesta documentació integra la de l'Ajuntament i la de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats.

Aquesta aprovació inicial, va ser publicada en el BOP núm. 26 de 1 de març de 2011, a l'efecte d'informació pública durant un termini de quinze dies hàbils, per a l'examen de l'expedient i presentació d'al·legacions. El termini d'exposició va finalitzar el passat dia 18 de març.

En data 16 de març de 2011, es va presentar en el Registre General de l'Ajuntament, reg. d'entrada núm. 4124, un escrit del Sr. Jesús Hernández Lahera, funcionari d'aquest ajuntament, com a delegat sindical de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSI-CSIF), en el qual interposa un recurs de reposició contra l'acord plenari de data 17 de febrer de 2011 pel qual s'aprova inicialment el pressupost general municipal, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball corresponents a l'exercici 2011.

Igualment, en data 17/03/11, reg. d'entrada núm. 4146, presenta una reclamació contra la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l'OACSE, la Sra. Consuelo Sanchis Comes, la qual fa referència a la creació de la plaça i lloc de treball de psicòleg-director/a-supervisor/a del Centre de Dia de Persones Majors Depenents, de nova creació en l'Organisme, i a la categoria laboral asignada al lloc, (grup A) amb relació amb la categoria del lloc de treball de director/a del Centre Geriàtric Assistencial (grup B).

Així mateix es dóna compte del contingut de la reclamació que interposael Sr. Jesús Hernández Lahera com a delegat sindical en aquest ajuntament per la Central Sindical Independent i de Funcionaris, CSI-CSIF, que es pot resumir en: l'absència de les fitxes descriptives dels llocs de treball i la seua valoració objectiva, cosa que determina la subjectivitat de tots els llocs que es creen successivament; que l'Ajuntament no té fixats uns criteris objectius de valoració dels llocs de treball i respecte a la il·legalitat que suposa l'increment del complement específic a costa del complement de productivitat.

En aquest punt pren la paraula el Sr. Sánchez per manifesta que el grup municipal socialista no va aprovar les pressupostos i en aquest moment dir a una cosa que sí o una altra seria fariseisme o una altra cosa o anar en contra del que han dit anteriorment. Per tant, el seu grup s'abstindrà en aquest punt.

Atès el que estableix l'article 26 de l'Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim d'autorització i funcionament dels centres de serveis socials especialitzats per a l'atenció de gent gran, pel que fa a la plant i lla de personal dels centres de dia de persones majors dependents, i en concret respecte als llocs de treball de director, psicòleg i supervisor/a socioassistencial regula el següent:

«a) Director: t ots els centres han de comptar amb un director que ha de disposar d'una titulació mínima de diplomat universitari. La dedicació mínima ha de ser de mitja jornada. b) 1. Supervisor / a socioassistencial: Un total de 5 hores/setmana de supervisor sociasistencial en centres amb capacitat fins a 50 places i de 10 hores/setmana si té més de 50 places. b) 4. Psicòleg/loga: mínim de 5 hores a la setmana cada 20 places o fracció, de manera proporcional....»

Atès el que estableix l'article 40 de l'esmentada Ordre de 4 de febrer de 2005, de la Conselleria de Benestar Social, pel que fa a la plantilla de personal dels centres residencials, i en concret respecte als llocs de treball de director i de psicòleg/loga regula el següent:

«a) Director/a: En els centres de fins a 50 places la dedicació pot ser d'un 50 per cent de la jornada laboral. En els de més de 50 places s'ha d'exigir undirector a jornada completa. Per a l'exercici del lloc de director s'ha d'exigir una titulació mínima de diplomat universitari.

e) Psicòleg/loga: m ínim 6 hores setmanals.»

Atès que les característiques del Centre Geriàtric Assistencial de Benicarló , la plaça i lloc de treball de director/a del Centre Geriàtric Assistencial amb categoria B, s'ajusta a la normativa vigent i que la creació d'un lloc de treball de psicòleg/loga director/a no és viable , ja que la dedicació del director/a ha de ser a jornada completa, i el psicòleg/loga ha de dedicar un mínim de 6 hores setmanals.

Vist l'acord de la Junta Rectora de l'OACSE que té lloc el 24 de març de 2011 desestimatori d'aquestos reclamació,

Vist l'escrit de 31 de març de 2011, pel qual el Sr. Hernández Lahera desisteix de la reclamació presentada.

La corporació, de conformitat amb el dictamen conjunt de les comissions informatives de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana i d'Economia i Hisenda, per dotze vots a favor i nou abstencions (representants dels grups municipals socialista i del Bloc), acorda:

Primer. Desestimar la reclamació presentada per la Sra. Consuelo Sanchis Comes, de conformitat amb l'acord de la Junta Rectora de data 24 de març de 2011.

Segon. Aprovar definitivament la plantilla de funcionaris i personal laboral d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2011, aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament amb data 17/02/2011.

Tercer. Aprovar la modificació dels llocs de treball de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats adequadament justificada i aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament amb data 17/02/2011.

Quart. Aprovar la plantilla de funcionaris, personal laboral i eventual de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats per a l'exercici 2011 aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en data 17/02/2011.

Cinqué. Aprovar igualment amb caràcter definitiu la Relació de Llocs de Treball existent en l'organització municipal aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en data 17/02/2011.

Sisé. Aprovar igualment amb caràcter definitiu la relació de llocs de treball existent en l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats per a l'exercici 2011 aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en data 17/02/2011.

Seté. Aprovar definitivament el Pressupost General per a l'exercici 2011, que l'integren el Pressupost de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en data 17/02/2011.

Vuité. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província, el Pressupost General, resumit per capítols de cadascun dels pressupostos que ho integren, així com les plantilles i relacions de llocs de treball.

Nové. Remetre a l'Administració de l'Estat i a la de la Comunitat Autònoma una còpia del Pressupost General (Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques i Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques) i de les plantilles i relacions de llocs de treball (Subdelegació del Govern i Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques).

Desé. Notificar aquest acord als interessats, indicant-los que contra aquest acord poden interposar un recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de seua la notificació. Així mateix, poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

PART DE CONTROL

PUNT 15é. DACIÓ DE COMPE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE FEBRER DE 2011 AL 15 DE MARÇ DE 2011. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia delegades dictats des del 16 de febrer de 2011 al 15 de març de 2011. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 16é. DACIÓ DE COMPTE DE SENTÈNCIES DE DIVERSOS ORDRES JURISDICCIONALS. La corporació queda assabentada del contingut de la Sentència núm. 25 de data 12 de gener de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló en relació amb el procediment ordinari núm. 932/2009, en virtut del qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat pels senyors Benito i Antonia Caldés Lluch contra l'acord del ple de l'Ajuntament de data 25 de juny de 2009, d'aprovació definitiva del projecte d'expropiació forçosa pel procediment de taxació conjunta de parcel·les vials en l'àmbit del PAI Corts Valencianes II, ja que es declara ajustat a dret l'esmentat acord, sense que procedisca fer expressa imposició de les costes processals causades.

PUNT 17é. DACIÓ DE COMPTE DE L'ESCRIT DEL DIRECTOR GENERAL DE COHESIÓ TERRITORIAL DE DATA 17 DE MARÇ DE 2011, EN VIRTUT DEL QUAL ES COMUNICA QUE EN DATA 9 DE MARÇ DE 2011 LA GENERALITAT VALENCIANA HA INTERPOSAT UN RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DAVANT LA SALA 3ª DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA EL REIAL DECRET 1774/2010 I EL REIAL DECRET 1775/2010, PELS QUALS S'ATORGUEN PERMISOS D'INVESTIGACIÓ D'HIDROCARBURS. La corporació queda assabentada del contingut de l'escrit remés pel director general de Cohesió Territorial de data 17 de març de 2011, en virtut del qual es comunica que en data 9 de març de 2011 la Generalitat Valenciana ha interposat un recurs contenciós administratiu davant la Sala 3a del Tribunal Suprem contra el Reial Decret 1774/2010, de 23 de desembre, pel qual s'atorga a la societat Carpicorn Spain Limited els permisos d'investigació d'hidrocarburs anomenats Alta Mar 1 i Alta Mar 2 i el Reial Decret 1775/2010, de 23 de desembre, pel qual s'atorguen els permisos d'investigació d'hidrocarburs anomenats Albufera, Benifayó i Gandía; aqueix recurs ha entrat en el Registre General del Tribunal Suprem, Sala Tercera, el dia 10 de març de 2011.

PUNT 18é. DACIÓ DE COMPTE DEL DICTAMEN RELATIU AL DECRET DE DATA 5 DE MARÇ DE 2011, D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2010. La corporació, d'acord amb allò previst en l'article 193,4 del RDL 2/2004, de 5 de març, el qual aprova el text refós de la LRHL, es dóna per assabentada del Decret d' Alcaldia de data 15 de març de 2o011, pel qual s'aprova la liquidació del Pressupost General de l'exercici 2010, amb la forma i documents redactats a aquest efecte i amb el següent resum:


PUNT 19é. DACIÓ DE COMPTE DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT. La corporació queda assabentada del contingut de l'informe del senyor viceinterventor de data 28 de març de 2011, així com dels annexos I i II de «Relació de factures no pagades incompliment dels terminis de pagament» i «Relació de factures no conformades», respectivament, corresponents al primer trimestre de l'any 2011, en compliment del que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

PUNT 20é. PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista formula les següents preguntes:

«Primera. Sabem que l'alcalde va tenir una reunió amb el conseller Font de Mora o, si més no, amb algú del deu departament sobre el tema del Col·legi Ángel Esteban. Podria explicar-nos quines van ser les conclusions o, almenys, els temes que es van tractar en aquesta reunió?

Segona. Fa referència al Sector 7. Ja sabem que les obres del Sector 7 estan parades. Sembla ser que l'empresa adjudicatària ha fet fallida i ha abandonat les obres, però què pensen fer en les cases que tenien el solar tancat i amb tanca i que ara estan completament desprotegides?»

A continuació, el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, formula la següent pregunta:

«Hem sentit aquests dies per la premsa que el regidor d'Urbanisme ha anunciat que, al Centre de Transferència per a dipositar les escombraries que anem a arreplegar de la Zona 1 o de la Zona Nord, hi faltaven només dos tremuges perquè el servei entre en funcionament. Vist que això ja està molt avançat i que qualsevol dia ja començaran a circular, pregunto: Tenen vostés o poden donar-nos xifres sobre el nombre de municipis que vindran a portar les seues escombraries a Benicarló? Tenen vostés, saben vostés el número de camions que diàriament circularan pel terme de Benicarló per a portar eixes escombraries pel camí de Moliners fins al Centre de Transferència? Poden dir-me vostés els horaris en què eixos camions circularan? Poden dir-me si seran tots els dies o serà amb altra periodicitat? Perquè a nosaltres sí que ens preocupa eixe trànsit de camions, sobretot si vénen de la carretera de Càlig ja que la carretera per on han de passar segueix sent estreta i perillosa i hi ha un trànsit molt ampli de camions que podria ser realment perillós. Al mateix temps, tot eixe tràfic pel camí de Moliners, crec que causarà greus perjudicis al tema dels llauradors, ja que és una ruta que ells gasten contínuament i, sobretot, vull saber és si eixa previsió està feta o eixe estudi està fet, ja que donat que nosaltres admetem totes eixes escombraries per 50.000EUR, per uns mísers 50.000 EUR a l'any, al menys saber quants pobles, quants camions, quin tràfic i quin horari serà els que portaran.»

Arribat aquest punt, l'alcalde fa ús de la paraula per contestar a les dues preguntes formulades per la Sra. Miralles en aquest Ple. En relació a la primera, diu que sí que s'ha reunit amb el conseller Font de Mora i també amb Concha Gómez i, anteriorment, amb la mateixa directora del centre i el president de la Diputació Provincial, el Sr. Carlos Fabra. L'alcalde assegura tindre una preocupació especial pel Col·legi Ángel Esteban perquè justet l'Ajuntament de Benicarló és el que sempre ha complit amb tots els tràmits que se'ls han demanat i amb els compromisos que han adquirit davant els veïns del sector 7. Explica que hi ha hagut una reunió amb el conseller Font de Mor i la directora per veure com estava la situació. Concretament, diu que l'obra del col·legi ja està licitada, baremada i només falta adjudicar-la. Explica, a més, que el conseller va dir que, dels 52 milions d'euros que tenien pressupostats, aquesta obra entra dins del primer tram i esperen que properament s'adjudique definitivament. Respecte del Sector 7, diu que ell mateix ja va advertir a l'inici de tot que en aquesta obra tindríem problemes. Explica que estan pròxims a arribar a uns acords amigables per no fer-ho llarg, per tal d'adjudicar-ho a la segona empresa ja que és una situació que interessa tant a l'empresa com a l'Ajuntament. Insisteix, però, en el fet que ell ja ho va advertir i que si tècnicament hagués sigut possible, no s'haguera donat a l'empresa que es va adjudicar.

A continuació, intervé la Sra. Miralles per a informar que licitació no significa adjudicació ni execució. Considera que este és l'exemple típic que una cosa es licita, però fins que no estan les màquines allí, no es pot dir que està feta. D'altra banda, li recorda que el Col·legi Ángel Esteban havia de començar a l'octubre, amb la qual cosa ha de fer molt de temps que està licitat. A més diu que té unes declaracions de l'alcalde, que en aquest moment no les porta que diu que anirien paral·leles les obres a les del sector 7 i que començarien les obres del col·legi al mes d'octubre, per no dir-li que segurament havia promés que els xiquets estarien a aquella escola el curs que ve. També li diu que si vol, el proper Ple li portarà les declaracions, però que està segura que deia que havien de començar a l'octubre i que les obres anirien paral·leles al desenvolupament de les obres del sector sector 7 ,perquè era un col·legi prefabricat. A més, deia que les obres estarien fetes en un període molt curt i que anirien paral·leles al sector 7. Per tant, considera que portem retard, encara que l'alcalde no haja donat cap data i encara que no se sàpiga quan els xiquets deixaran d'estar en les aules prefabricades ni quan començarà el col·legi. En relació a la segona pregunta, reconeix que l'equip de govern no té la culpa, però sembla que l'alcalde ho diga com si ho haguera adjudicat el grup municipal socialista. Considera que està clar que l'alcalde coneixia l'empresa i que, possiblement, la probabilitat que aquesta empresa no complira ho sabia millor l'alcalde que els membres del grup municipal socialista, però creu que ho ha dit com si ells tingueren alguna responsabilitat. Ella creu que, a la mesa de contractació, estan tots els partits polítics i és responsabilitat de tots.

De nou, fa ús de la paraula l'alcalde per dir que ell mateix va tindre moltes reunions amb els propietaris i, de tots els PAI que s'han fet en Benicarló, ha sigut el menys problemàtic i el que menys contestació social ha tingut perquè es van arribar a uns acords per part d'aquest Ajuntament i s'han complit al 100%, ja que es va dir que s'adjudicaria l'obra del sector 7 en el moment en què es traguera a licitació el col·legi. Explica que el secretari en el moment d'adjudicar i començar tot l'expedient de contractació de l'obra del sector 7 va dir que ens feia falta el paper i CIEGSA va presentar el paper on constava que anava a iniciar-se la licitació del col·legi, perquè nosaltres complirem amb els compromisos que havíem adquirit amb els veïns. Però diu que no accepta que la senyora Miralles diga que al mes d'octubre començaran les obres del col·legi, perquè això no és veritat. Quant al sector 7, l'alcalde no dóna la culpa ni a ells ni als membres de la mesa de contractació. Diu que això ell no ho ha dit en cap moment i que pràcticament tota la totalitat dels membres de la mesa de contractació sabia que anàvem a tenir problemes. També recorda que se li va pujar el percentatge de la fiança, cosa que no ho havien fet mai en aquest Ajuntament.

Finalment, en relació a la pregunta formulada pel senyor Sánchez i a la vista que el senyor Cuenca no disposa de la informació, diu que ja es respondrà posteriorment.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.00 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

L'alcalde

Benicarló, 1 d'abril de 2011

Marcelino Domingo Pruñonosa