Ple extraordinari núm. 5/2011, de 26 d'abril.

26/04/2011

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 5/2011 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 26 d'abril de 2011, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 5/2011 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 26 D'ABRIL

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 09.00 hores del dia 26 d'abril de 2011 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. María Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Excusa la seua absència, la Sra. María Ángeles Romero Gadea

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT ÚNIC.- SORTEIG PER A LA COMPOSICIÓ DE LES MESES ELECTORALS AMB MOTIU DE LES ELECCIONS A LES CORTS VALENCIANES I LOCALS, PREVISTES PERQUÈ TINGUEN LLOC EL 22 DE MAIG DE 2011.-

Per complir el que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, segons la redacció donada per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, es procedix davant el Ple de la corporació al sorteig per a la designació de president i dos vocals per a cadascuna de les vint-i-nou meses que es constituiran en aquest municipi, així com els seus respectius suplents, dos per cadascun dels membres de les meses.

En aquest sentit, amb caràcter previ, s'ha configurat un programari informàtic per possibilitar l'automatització del procediment i sobre la base d'aquest programari s'han elegit a l'atzar per distints membres de la corporació un número de quatre dígits, del 0 al 9, i dos números d'un dígit, de l'1 al 9.

Els números seleccionats són el 2179, el 9 i l'1.

Aplicada la fórmula detallada en l'informe elaborat pels Serveis Informàtics, informe que consta en l'expedient, resulta la relació de les persones que formaran les respectives meses. Aquesta relació s'imprimix i es llig públicament en el mateix acte.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 09:20 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde, a Benicarló el 26 d'abril de 2011.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa