Ple ordinari núm. 11/2011, de 28 de juliol.

28/07/2011

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 11/2011 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 28 de juliol de 2011, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 11/2011 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 28 DE JULIOL.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 28 de juliol de 2011 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sra. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 9/2011, D'11 DE JUNY. Per unanimitat dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària núm. 9/2011, d'11 de juny.

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 2n. PROPOSICIÓ DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta de nomenament dels representants de la corporació en òrgans col·legiats, presentada pel portaveu del grup municipal popular de data 13 de juliol de 2011.

Atés que el Ple de data 28 de juny de 2011 va aprovar els representants dels diferents grups polítics per als diversos consells municipals.

Atés que per Decrets del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Cultura i Esports de data 12 de juliol de 2011 s'han delegat les presidències del Consell Municipal de Cultura i del Consell Municipal de la Universitat Popular.

Atés que el regidor delegat d'Esports consta en el reglament del Consell Municipal d'Esports com a president del Consell Municipal d'Esports.

Atés que la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social actua com a presidenta del Consell Municipal de Benestar Social.

La corporació, de conformitat amb eixa proposta i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Designar els representants de la corporació que a continuació s'indiquen, per als següents Consells, en substitució dels representants designats per acord plenari de data 28 de juny de 2011.

 • Consell Municipal de Cultura

  Sra. Rocío Martínez Roca (titular pel grup municipal popular)

  Sr. Álvaro Luis París Sánchez (suplent pel grup municipal popular)

 • Consell Municipal de la Universitat Popular

  Sra. Rocío Martínez Roca (titular pel grup municipal popular)

  Sr. Álvaro Luis París Sánchez (suplent pel grup municipal popular)

 • Consell Local de Comerç

  Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías (titular pel grup municipal popular)

  Sr. Álvaro Luis París Sánchez (suplent pel grup municipal popular)

 • Consell Municipal d'Esports

  Sr. Marcos Marzal Roca (titular pel grup municipal popular)

  Sr. Álvaro Luis París Sánchez (suplent pel grup municipal popular)

 • Consell Municipal de Turisme

  Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías (titular pel grup municipal popular)

  Sr. Álvaro Luis París Sánchez (suplent pel grup municipal popular)

 • Consell Municipal de Benestar Social

  Sra. María Nieves Eugenio Bayo (titular pel grup municipal popular)

  Sr. Álvaro Luis París Sánchez (suplent pel grup municipal popular)

 • Consell Agrari Municipal

  Sr. Marcos Marzal Roca (titular pel grup municipal popular)

  Sr. Álvaro Luis París Sánchez (suplent pel grup municipal popular)

Segon. Aquest acord s'ha de traslladar als distints centres i organismes afectats.

Del present acord s'ha de donar compte a la Comissió Informativa de Policia i Seguretat en la primera sessió que tinga lloc.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REINA, DULCINEA I DAMES DE LA CORT D'HONOR DE LES FESTES PATRONALS 2011. Vista la proposta formulada pel regidor delegat de Falles i Festes en data 14 de juliol de 2011, relativa al nomenament de la reina, dulcinea i dames de la Cort d'Honor de les Festes Patronals 2011, d'acord amb la proposta formulada per la Comissió de Fetes.

La corporació, de conformitat amb eixa proposta i amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, per unanimitat dels membres assistents, acorda nomenar els càrrecs que es detallen a continuació:

Reina de les Festes Patronals 2011,

Laia Pío Mulet

Dulcinea de les Festes Patronals 2011,

Jennifer Llamas Palacios

Dames de la Cort d'Honor,

Noelia Justicia García

Marta Ferreres Urbano

María Llopis Montserrat

Cristina Ferrando Forés

Salomé Bel Sevillano

Lucía Bel León

Verónica Batiste Pérez

Mª del Carmen Maestro González

Dames Infantils,

Paula Maluenda Marín

Joana Pérez Querol

Rebeca Sanz Esteller

L'alcalde, en nom de tota la corporació, felicita la Reina, Dulcinea i dames de la Cort d'Honor i dames infantils pel seu nomenament i els desitja el millor en el desenvolupament dels seus càrrecs.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL MANTENIDOR DE LES FESTES PATRONALS 2011. Vista la proposta de l'Alcaldia de data 5 de juliol de 2011, per la qual proposa el nomenament del mantenidor del Pregó de les Festes Patronals 2011, amb el següent contingut:

«El pròxim mes d'agost es celebraran les nostres Festes s Patronals, i, entre els actes, tindrà lloc la imposició de bandes la nostra Reina, Dulcinea i dam a de la Cort d'Honor.

Per al Pregó de les Festes Patronals, aquesta Alcaldia proposa el nomenament del Sr. EMILIO CERDA TENA com a mantenidor.

El Sr. Emilio Cerdá Tena, va nàixer a Benicarló el 1954. Va realitzar els seus estudis primaris i el Batxillerat Elemental al Col·legi La Salle de Benicarló. A l'edat de catorze anys, en no existir cap centre escolar a Benicarló en el qual es pogués cursar el Batxillerat Superior, va obtenir una beca de Mutualidades Laborales, i va ser destinat a la Universitat Laboral d'Alcalá de Henares (Madrid), on va cursar el Batxillerat Superior i el Curs d'Orientació Universitària. Després de tres anys a Alcalá de Henares, va estudiar Ciències Matemàtiques a la Universitat Complutense de Madrid, i va obtindre la llicenciatura el 1976, conservant la beca de Mutualidades Laborales fins a aquest any. El 1978 es va incorporar com a professor ajudant a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Complutense. L'any 1987 va obtenir el grau de doctor en Ciències Matemàtiques per la Universitat Complutense.

Des de 1992 és catedràtic de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica a la Universitat Complutense. És director del grup de recerca en Economia dels Recursos Naturals i Ambientals, de la Universitat Complutense i professor associat del Centre d'Estudis Monetaris i Financers (CEMFI), creat pel Banc d'Espanya. Forma part del Consell Científic Assessor de l'Associació Hispanoportuguesa d'Economia dels Recursos Naturals i Ambientals (AERNA). També és membre del Consell Editorial de les revistes Recta i Cuadernos de Economía, i de l'Spanish Journal of Economics and Finance, a més de formar part del consell de redacció de la revista Principios. Té igualment estudis d'Economia Política.

Ha estat director del Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica de la Universitat Complutense i director de l'Àrea de Medi Ambient de l'Institut Complutense d'Estudis Internacionals. Ha estat membre del grup de recerca en Economia del Canvi Climàtic a la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (FEDEA) i del grup de recerca en Economia Ambiental del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ha impartit cursos de postgrau a l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Institut d'Estudis Fiscals i en les Universitats Carlos III, Alcalá, Castella la Manxa, Illes Balears, Oviedo, Huelva i Vigo.

Ha publicat llibres, capítols de llibres i articles en revistes científiques en els àmbits nacional i internacional (en total, més de 50 publicacions). Ha dirigit sis tesis doctorals i actualment n'està dirigint altres. És membre de diverses societats científiques nacionals i internacionals. »

La corporació, de conformitat amb la proposta i amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, acorda per unanimitat dels membres assistents nomenar el Sr. EMILIO CERDA TENA com a mantenidor de les Festes Patronals 2011.

PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTES DE LES FESTES PATRONALS 2011. La corporació coneix la proposta que formula la Comissió de Festes en data 13 de juliol de 2011, corresponent a l'aprovació del Programa que han redactat per a les Festes Patronals de l'any 2011.

En conseqüència, de conformitat amb la proposta i el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, acorda per unanimitat dels membres assistents aprovar el Programa de les Festes Patronals de l'any 2011, redactat i proposat per la Comissió de Festes.

PUNT 6é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DESIGNACIÓ FESTES LOCALS 2012 I FESTES ESCOLARS CURS 2011/2012. Es sotmet a la consideració de la corporació l'acord adoptat pel Consell Escolar Municipal en data 27 de juny de 2011, corresponent a la designació de les Festes Escolars per al curs 2011/2012, d'acord amb el que disposa l'Ordre d'11 de juny de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, així com la proposta de la regidora delegada de Cultura de data 6 de juliol de 2011, per la qual es proposen les dates per a la celebració de les festes Locals per a l'any 2012, en compliment del que disposa l'article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol (declarat vigent per la disposició derogatòria única del RD 1561/1995, de 21 de setembre).

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb l'acord del Consell Escolar Municipal, la proposta de la regidora delegada de Cultura i el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Designar festes locals per al pròxim any 2012 els dies 9 de maig, festivitat de Sant Gregori i el 24 d'agost festivitat de Sant Bertomeu.

Segon. Designar festes escolars per al pròxim curs 2011/2012, els dies: 31 d'octubre de 2011, 17 de gener de 2012, festivitat de Sant Antoni, i 16 de març, de 2012, festes falleres.

PUNT 7é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA PERSONA DESTACADA EN L'ÀMBIT CULTURAL ANY 2011. D'acord amb el que disposa la base 1ª del Reglament que estableix les Bases per al nomenament de la Persona Destacada en l'Àmbit Cultural de la Ciutat de Benicarló, s'ha fet la corresponent convocatòria, per tal que aquelles persones o entitats que vulguen presentar candidatures ho puguen fer.

Finalitzat el termini, el Plenari del Consell Municipal de Cultura, en la sessió de data 13 de juliol de 2011, en compliment de la base 6ª de l'esmentat Reglament, i una vegada analitzades les propostes presentades, proposa per al nomenament de Persona Destacada en l'Àmbit Cultural de la Ciutat de Benicarló 2011, a la Sra. Lupe Castelló Bertomeu, d'acord amb el curriculum vitae presentat.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esport i per unanimitat dels membres assistents, acorda nomenar la Sra. LUPE CASTELLÓ BERTOMEU, com a PERSONA DESTACADA EN L'ÀMBIT CULTURAL DE LA CIUTAT DE BENICARLÓ PER A L'ANY 2011, per la seua professionalitat reconeguda per molts estaments nacionals i internacionals, que ha sabut engrandir el bagatge cultural de la nostra ciutat i ha portat el nom de Benicarló a llocs insospitats en el món de la dansa i de la cultura. Per la seua formació pedagògica i musical i per la seua labor docent en l'escola de dansa fundada per ella.

PUNT 8é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RECONEIXEMENTS AL MILLOR ESPORTISTA, MILLOR TRAJECTÒRIA ESPORTIVA I MILLOR ENTITAT ESPORTIVA DE L'ANY 2011. Vista la proposta formulada pel regidor delegat d'Esports en data 11 de maig de 2011 per a designar mitjançant baremació el Millor Esportista de l'any 2011, la Millor Trajectòria Esportiva i la Millor Entitat Esportiva de l'any 2011.

Atenent la decisió del Consell Consultiu d'Esports, reunit en data 10 de maig de 2011, la corporació de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels membres assistents, acorda atorgar els següents reconeixements:

 • PREMI AL MILLOR ESPORTISTA DE L'ANY 2011

Jessica Lores Soto (Club Atletisme Baix Maestrat)

 • PREMI A LA MILLOR TRAJECTÒRIA ESPORTIVA

Julio Sánchez Sendill (Club Triatló Basiliscus)

 • PREMI A LA MILLOR ENTITAT ESPORTIVA DE L'ANY

Club Baloncesto Benicarló

PUNT 9é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANEL GARCIA GRAU. Vista la proposta formulada per la regidora de Cultura en data 14 d'abril de 2011, per establir les normes fonamentals necessàries que han de regir l'ordre intern de la Biblioteca Municipal, i per a garantir uns serveis que faciliten la seua organització i funcionament a partir dels drets de la ciutadania a l'accés a la informació, l'educació i la cultura.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar el Reglament de funcionament Intern de la Biblioteca Municipal Manel Garcia Grau.

Segon. Sotmetre l'aprovació del Reglament de Funcionament Intern de la Biblioteca Municipal Manel Garcia Grau a informació pública i audiència durant el termini de 30 dies, mitjançant anuncis en el BOP i al tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer. Publicar en el BOP, una vegada aprovat definitivament, el text íntegre del Reglament sense que entre en vigor fins que s'haja dut a terme aquesta publicació i haja transcorregut el termini de quinze dies.

PUNT 10é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA PERSONA DESTACADA EN L'ÀMBIT SOCIAL ANY 2011. Vist el dictamen del Consell Municipal de Benestar Social de data 7 de juliol de 2011 pel que es proposa la designació d'Agustín Cerdá Ferrer, director de la Caixa Rural, com a Persona Destacada en l'Àmbit de l'Acció Social de l'any 2011.

La corporació, de conformitat amb el dictamen del Consell Municipal de Benestar Social, la proposta de la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social i el dictamen de la Comissió informativa de Benestar Social, per unanimitat dels membres assistents, acorda nomenar Persona Destacada en l'Àmbit de l'Acció Social per a l'any 2011, el Sr. AGUSTÍN CERDA CERDÁ FERRER, director de la Caixa Rural.

PUNT 11é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ INICIAL DE LA ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ÚS DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. Es sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat de data 1 de juliol de 2011, del següent tenor literal:

«En els últims anys s'han produït canvis tecnològics molt significatius que han suposat la irrupció de noves tecnologies de la informació i les telecomunicacions. En l'àmbit de les administracions públiques, estos canvis es veuen reflectits en la necessitat d'incorporar estes tecnologies al seu funcionament quotidià, tant des d'una perspectiva interna com de cara al propi ciutadà que es relaciona amb l'administració pública.

El nostre ordenament jurídic ha incorporat gradualment preceptes en este sentit. Així, l'article 45 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, conté l'obligació per a administracions públiques d'impulsar "l'ocupació i l'aplicació de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics" per al desenrotllament de la seua activitat i l'exercici de les seues competències.

La Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, va introduir en la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, un nou article 70 bis, l'apartat 3 del qual conté un mandat dirigit especialment als municipis per a l'impuls de la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per a facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la presentació de documents, i per a la realització de tràmits administratius, d'enquestes i, si és el cas, de consultes ciutadanes.

La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, reconeix el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics, i desenrotlla l'obligació de les administracions públiques d'utilitzar les tecnologies de la informació d'acord amb les previsions d'esta llei, assegurant l'accés, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades, informacions i servicis que gestionen en l'àmbit de les seues competències.

Recentment ha sigut publicada la Llei 3/2010, de 5 de maig de la Generalitat, de l'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu, entre altres, d'impulsar una administració electrònica moderna de manera homogènia, coordinada i col·laboradora en el marc de la Comunitat Valenciana i de totes les administracions i organitzacions públiques pròpies d'eixe àmbit territorial establint una sèrie d'obligacions a les esmentades administracions a fi de garantir el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.

L'Ajuntament de Benicarló, coneixedor de les seues obligacions legals i conscient de la transcendència de la realització dels objectius que es perseguixen amb la implantació de l'administració electrònica, ha subscrit l'adhesió al conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, les diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, de 3 de juliol de 2008, per mitjà del qual s'establix el marc general de col·laboració per a l'impuls de l'administració electrònica entre les administracions municipals, oferint-los conjuntament servicis d'assistència en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), així com la cessió de l'ús de plataformes, infraestructures, xarxes, o altres béns i drets TIC de titularitat de qualsevol d'elles.

Així mateix, l'Ajuntament incorporarà progressivament procediments administratius per via telemàtica, circumstància que necessita una adequada regulació jurídica a través de la present ordenança que garantisca els drets i deures dels ciutadans en la utilització de mitjans electrònics en les seues relacions amb l'administració municipal.

L'ordenança s'estructura en tres títols, una disposició addicional, quatre disposicions transitòries, tres disposicions finals i dos annexos.

En el títol preliminar es definixen l'objecte i l'àmbit d'aplicació del reglament. El títol primer, recull els drets de la ciutadania en relació amb l'administració electrònica, els sistemes d'accés als servicis electrònics i la transmissió de dades entre administracions públiques.

El títol segon, dedicat al règim jurídic de l'administració electrònica, regula aspectes tan transcendentals com la seu electrònica de l'Ajuntament. Indica el contingut d'esta i la informació que ha de posar-se a disposició dels ciutadans.

En l'esmentat títol es regula també els sistemes d'identificació dels ciutadans i de l'administració, el Registre Electrònic de l'Ajuntament, els sistemes de comunicació telemàtica que pot utilitzar l'Ajuntament i els documents i arxius electrònics.

El títol tercer aborda la gestió electrònica dels procediments i establix els principis en què ha de basar-se la seua tramitació, les seues fases i la terminació del procés.

En el títol quart es regula el procediment d'incorporació dels procediments administratius electrònics, inclosos els procediments automatitzats.

Finalment en l'annex II s'indiquen els tràmits i procediments disponibles per a la seua tramitació electrònica.»

Fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a dir que votaran a favor de l'ordenança perquè consideren que es tracta d'una eina imprescindible en una societat com l'actual, que facilitarà l'aproximació de l'Administració Pública al ciutadà. A més, diu que desitgen i esperen que no es demore molt la seua aplicació ni per la falta de mitjans ni per la falta de voluntat política, perquè s'impediria els ciutadans gaudir de les millores que l'administració electrònica aportarà en les relacions entre l'Ajuntament i les persones de Benicarló, a les quals tenen dret per llei.

Seguidament, intervé la Sra. Vallés Burriel, representant del grup municipal popular, per indicar que el seu company el Sr. París Sánchez i ella en prenen nota i intentaran que s'aplique al més aviat possible.

Finalment, l'alcalde conclou dient que ara s'aprova l'ordenança inicialment i que una vegada aprovada definitivament és quan s'ha de començar a treballar i s'ha de posar en funcionament.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar amb caràcter inicial l'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ÚS DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA en la forma que s'assenyala.

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats durant el termini de 30 dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions i/o suggeriments.

Tercer. L'acord provisional s'entendrà definitivament adoptat, sense necessitat de nou acord, si no s'hi presenta cap reclamació o al·legació. En cas contrari el mateix òrgan plenari s'ha de manifestar sobre les reclamacions presentades i adoptar els acords definitius.

Quart. L'acord definitiu, inclòs el provisional elevat a definitiu i el text de l'Ordenança, ha de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província, tot i que no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació i haja transcorregut el termini previst en l'art. 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

PUNT 12é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 4/11. Se sotmet a consideració de la corporació proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 12 de juliol de 2011.

Vist l'Informe favorable del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació a la modificació pressupostària proposada, consistent en una transferència de crèdit que ha de ser autoritzada pel Ple de la corporació per afectar diferents grups de programa, per un import de 15.610,00 euros.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 12 de juliol de 2011, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 4/2011, amb el següent detall:

CRÈDITS EN DISMINUCIÓ

Progr.

Aplicació Econ.

Descripció

Import

211

16000

Seguretat Social

15.610,00

Total

15.610,00

CRÈDITS EN AUGMENT

Progr.

Aplicació Econ.

Descripció

Import

323

42110

Uned

15.610,00

Total

15.610,00

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 13é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 5/11. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, de data 12 de juliol de 2011.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant grup municipal socialista, per a dir que el seu grup votarà en contra d'aquest punt perquè la modificació pressupostaria que es pretén fer té l'objecció de la Viceintervenció. Exposa que no és la primera vegada que es fa, perquè, com diu l'informe del viceinterventor, anteriorment hi ha l'informe 80/11 i 86/11, on s'emet un informe desfavorable sobre este tipus d'operacions. A més, recorda que existeix l'obligació legal d'aplicar una part dels romanents de tresoreria a l'amortització de crèdit, a fi de disminuir els fons líquids, aspecte que l'equip de govern incompleix, com també incompleix les bases d'execució del pressupost aprovades pel Ple i el pla econòmic financer traçat, on es recull aplicar este tipus d'amortitzacions entre exercicis. Finalment, convida que es complisca la llei i que els romanents de tresoreria es destinen a allò que diu la llei que s'han de destinar i a allò que el Ple ha aprovat.

Seguidament, fa ús de la paraula el Sr. Mascarell Moros, portaveu del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per manifestar que en aquest punt el seu grup s'abstindrà perquè l'informe del viceinterventor és desfavorable. Ells pensen que són els tècnics els que tenen el coneixement per a dir que s'ha d'aprovar i que no i, com diu el viceinterventor en el seu informe, els romanents de tresoreria s'han d'aplicar a unes partides concretes.

A continuació, intervé el Sr. Serrano per a dir que la modificació pressupostaria que es porta al Ple té dos punts: un de 600 euros per a manutenció d'animals de la Policia i l'altre una transferència al Consorci de Bombers, que es fa amb romanents de tresoreria. Es dirigeix al Sr. Sánchez en relació amb el tema de complir la llei, recordant-li que quan ells governaven feien el mateix que ara fa l'equip de govern, perquè es tracta d'una situació normal dins del funcionament d'un ajuntament.

En un segon torn, el Sr. Sánchez diu que no entra a valorar on van destinats els fons de la modificació pressupostària i reconeix que l'equip de govern no tira els diners, però es pretén fer una operació que no està d'acord amb la llei, amb les bases d'execució del pressupost i amb el pla econòmic financer traçat. En relació amb el que ha dit el Sr. Serrano de quan ells governaven, el convida que s'estudie bé els expedients i que mire bé què van fer eixos dos anys.

Intervé el Sr. Mascarell per a dir que en els pròxims pressupostos s'ha d'intentar que totes les despeses extraordinàries estiguen incloses, atés que hi ha moltes partides que no es pressuposten, com per exemple la de publicitat, que en el pressupost actual no està recollida i per contra sí que hi ha despeses en publicitat.

Tot seguit intervé el Sr. Serrano, per a dir al Sr. Sánchez que en el pròxim Ple, o abans, li donarà les propostes que van passar. En relació amb el manifestat pel Sr. Mascarell, diu que el pressupost varia en funció dels ingressos i despeses que té un ajuntament, no obstant, s'intentarà ajustar-lo, però resulta pràcticament impossible que el pressupost d'un ajuntament es puga acabar de la mateixa manera que comença, atés que hi ha molts de canvis als quals s'ha d'ajustar mitjançant modificacions pressupostàries.

Arribat aquest punt l'alcalde fa una puntualització i diu que en el pressupost actual sí que hi ha partida de publicitat.

Vist l'Informe amb objeccions del viceinterventor municipal de 12 de juliol de 2011, en relació a la modificació pressupostària proposada, consistent a modificar el pressupost de despeses amb un crèdit extraordinari per import de 600,00 euros i amb un suplement de crèdit per import de 4.201,16 euros. El finançament d'aquesta modificació, que ascendeix a un total de 4.801,16 euros, es realitzarà amb romanent líquid de tresoreria de l'exercici 2010.

En aquest informe del viceinterventor es reitera allò exposat en els informes núm. 80/10 (exp. I-001/10-HPLI) i núm. 86/11 (exp. I-001/11-HPMP), quant a la necessitat de destinar 377.964,68 euros a l'amortització anticipada de les operacions de crèdit instrumentades mitjançant pòlisses de crèdit, ja que s'han de disminuir els fons líquids.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 12 de juliol de 2011, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per tretze vots a favor, sis en contra--representants del grup municipal del PSOE-- i dues abstencions --representants del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer. Resoldre l'objecció efectuada pel viceinterventor en el seu informe.

Segon. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 5/2011, amb el següent detall:

Modificar el Pressupost de despeses amb un crèdit extraordinari per import de 600,00 euros i un suplement de crèdit per import de 4.201,16 euros, a les següents aplicacions pressupostàries:

Crèdit extraordinari

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

600,00

Total

600,00

Suplement de crèdit

Capítol IV. Transferències corrents

4.201,16

Total

4.201,16

El finançament d'aquesta modificació, que ascendeix a 4.801,16 euros, es realitzarà amb romanent líquid de tresoreria de l'exercici 2010.

Tercer. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Quart. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Cinqué. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 14é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 6/11. Se sotmet a consideració de la corporació proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 12 de juliol de 2011.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez per a indicar que el seu grup s'abstindrà. Explica que es donen de baixa uns projectes entre els quals figuren les quotes del Sector 11, que són aquells crèdits destinats a cobrir els costos d'urbanització d'eixe sector que es corresponen amb l'aprofitament urbanístic que l'Ajuntament té. El fet que en este moment desaparega i es done de baixa eixe projecte significa que no es voluntat de l'equip de govern tirar endavant el Sector 11, per tant, com això de suspendre l'execució del sector 11 és una mesura política que pren l'equip de govern, el seu grup s'abstindrà.

A continuació intervé el Sr. Serrano per a dir que les quotes del Sector 11 no desapareixen, hi havien 410.000 euros i ara es minoren per poder fer la modificació de crèdit, però l'equip de govern té voluntat de dur-ho endavant. Per tant, explica en el pressupost del 2012 s'afegirà l'import que ara es minora, però diu que suspendre no es suspén res.

En un nou torn, intervé el Sr. Sánchez que posa com exemple la construcció d'una casa amb un pressupost de un milió de pessetes, diu que si d'eixe milió es destina mig a altres coses finalment la casa no es fa. Respecte a la voluntat de l'equip de govern de desenvolupar el Sector 11, argumenta que si els diners destinats a sufragar les quotes d'urbanització es destinen a altres coses, entén que vol dir que de moment no es desenvoluparà. Per tant, com això es tracta d'una decisió de l'equip de govern repeteix que el seu grup s'abstindrà.

A continuació, fa ús de la paraula el Sr. Serrano per indicar que dels 410.000 euros que hi havia al projecte quotes Sector 11 se'n lleven 234.000 euros i queda la diferència. Per tant, eixe projecte no desapareix ni es dóna de baixa, únicament es minora la quantitat.

Arribat aquest punt, l'alcalde conclou explicant que a la vista de la situació econòmica actual, s'està tractant amb els propietaris del Sector 11 sobre la possibilitat de dividir el sector en dos fases, iniciant una d'aquestes ara i deixant l'altra per a una segona fase, per això eixa partida que l'Ajuntament té en el pressupost es pot destinar a altres coses, però això no vol dir que es renuncia a la urbanització del sector 11.

Tot seguit, intervé el Sr. Sánchez per a dir que l'alcalde amb la seua exposició li dona la raó.

L'alcalde li respon que la raó se la dóna ell mateix.

Vist l'Informe favorable del viceinterventor municipal de data 12 de juliol de 2011, en relació a la modificació pressupostària proposada, consistent a donar de baixa diversos projectes per l'import total de 340.464,05 i modificar el pressupost de despeses amb un crèdit extraordinari per import de 315.946,85 euros i amb un suplement de crèdit per import de 24.517,20 euros, finançats amb les baixes d'aquestos projectes.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 12/07/11, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per quinze vots a favor i sis abstencions --representants del grup municipal del PSOE--, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 6/2011, amb el següent detall:

 • Donar de baixa els següents projectes:

Proj.

Denominació

Import

3006

Quotes sector 11

234.240,87

3409

Enllumenat públic J. Carles I

99.361,88

0610

Rellotge Jutjat de Pau

5.000,00

5610

Urbanitz. entorn Dr. Pera

1.861,30

Total

340.464,05

 • Modificar el pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 24.517,20 euros i un crèdit extraordinari per import de 315.946,85 euros, finançats amb aquestes baixes, i per a finançar els següents:

Suplement de crèdit:

Progr.

Apl. Econ.

Proj.

Denominació

Import

132

62300

0110

Maquinària, instal·lacions, Policia L.

19.517,20

156

62300

1010

Maquinària

5.000,00

Total

24.517,20

Crèdit extraordinari:

Progr.

Apl.Econ.

Proj.

Denominació

Import

155

61000

1511

Urbanitz. entorn Ródenas

25.000,00

155

63200

1611

Urbanització solars

45.000,00

336

61900

1711

Poblat Puig de la Nau

26.432,00

431

62900

1811

Contenidores subterranis

193.313,95

920

62300

1911

Instal·lació aml.Edif.Dr. Pera

9.599,13

920

62300

2011

Cond. despachos C. Baronesa

16.601,77

Total

315.946,85

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 15é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ A LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ, PER A FER REQUERIMENTS ALS OBLIGATS AL PAGAMENT PER L'OBTENCIÓ D'ALTERACIÓ CADASTRAL. Se sotmet a consideració de la corporació la següent proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 13 de juliol de 2011.

Relació de fets

Vista l'existència de nombroses edificacions realitzades sobre sòl rústic a efectes cadastrals, les quals no estan d'alta en els registres cadastrals i tampoc s'han tingut en compte en l'última revisió duta a terme al municipi de Benicarló.

Fonaments de dret

I. Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per prestació dels serveis de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que realitza la Diputació Provincial, d'acord amb el que preveu el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el text refós de la Llei de Cadastre Immobiliari

II. Article 21.1.f) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Persona i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Que la Diputació realitze els requeriments necessaris per a obtenir les declaracions cadastrals mitjançant el model 902, (altes d'obres noves o reformes de les existents que no han estat declarades en el seu moment) que permeten procedir a les actualitzacions cadastrals i com a conseqüència a l'actualització del padró de l'Impost sobre Béns Immobles en el sòl rústic a efectes cadastrals de Benicarló.

Segon. Processades les dades aportades segons els documents d'alteració cadastral que resulten, s'incorporaran al padró de l'any següent i tindrà com resultat la pràctica, pel servei de Gestió, Inspecció i Recaptació de la Diputació de Castelló, de les preceptives liquidacions que inclouran els exercicis no prescrits, de conformitat amb la normativa vigent.

Tercer. Comunicar el present acord a la Diputació Provincial.

PUNT 16é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'AUGMENT DEL CRÈDIT INICIAL DE LES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES 15000 I 15100. Se sotmet a consideració de la corporació proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 15/07/11, on proposa que el Ple autoritze un augment dels crèdits inicials de les partides pressupostàries 15000 i 15100 per import de 82.495,02 i 68.500,00 euros, respectivament, ja que, en la partida 15000 «Productivitat», en els mesos de gener a abril s'ha treballat amb el pressupost prorrogat i no existeix consignació suficient en el subconcepte 15100 «Gratificacions», per a fer front als possibles serveis que, si escau, s'efectuen fins a final d'any, realitzats fora de la jornada normal de treball.

Fa ús de la paraula el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a dir que en el pròxim pressupost s'incloguen les hores extraordinàries que tots els anys fan la Brigada i la Policia Local a festes d'agost, atès que no es tracta d'imprevistos perquè són despeses que es produeixen cada any. Tot i això, manifesta que el seu grup votarà a favor perquè creuen que els treballadors que fan hores extraordinàries i que s'esforcen perquè tinguem unes bones festes i una bona seguretat en la via pública, han de cobrar-les.

A continuació intervé el Sr. Serrano per a dir que els pressupostos són imprevisibles, perquè si la ciutat vol més seguretat els policies hauran de fer més hores, aleshores més hores més diners, i el mateix passa amb les hores de la Brigada. Explica que cada vegada les entitats culturals i esportives demanen més servicis per part de l'Ajuntament, que representen alhora més hores i més diners, llavors si el pressupost, per la raó que siga es queda curt, el que no es pot fer es deixar sense pagar les hores de la Policia Local i de la Brigada. Per tant, esta modificació s'ha de fer perquè la gent fa les hores i les ha de cobrar.

En un segon torn, intervé el Sr. Ferrer, per reiterar que al pròxim pressupost s'incloga el pagament d'estes hores extraordinàries, ja que opina que no pot ser que es previnguen al mes de juliol i no al mes de gener.

Tot seguit, fa ús de la paraula el Sr. Serrano per indicar que moltes vegades en el pressupost no es pot incloure tot allò que es vol, perquè els pressupostos s'han de quadrar i s'han d'ajustar el màxim possible a la realitat i a vegades la realitat no es així. Per tant, les modificacions s'han fet, es fan i es faran, perquè és el funcionament normal d'un ajuntament, siga en hores o siga en modificacions d'inversions com hem vist, atés que previndre-ho tot no és fàcil. No obstant, diu que en el pròxim pressupost s'intentarà.

Vist l'Informe del Viceinterventor municipal de la mateixa data, del següent tenor:

«El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en la seua proposta de data 15 de juliol de 2011, proposa un augment en la consignació pressupostària de les partides la classificació econòmica del qual siga 15.000 (productivitat) i 15.100 (gratificacions) per un import total de 82.495,02 EUR i 68.500,00 EUR respectivament, d'acord amb el següent detall:

Productivitat

Apl.

Pressup.

Desc. Econòmic

Import

132

15000

Productivitat

31.153,32

151

15000

Productivitat

11.327,55

170

15000

Productivitat

1.344,88

232

15000

Productivitat

3.061,29

234

15000

Productivitat

0,00

321

15000

Productivitat

322,20

325

15000

Productivitat

12.006,78

331

15000

Productivitat

2.689,97

341

15000

Productivitat

1.367,67

412

15000

Productivitat

0,00

431

15000

Productivitat

1.608,24

432

15000

Productivitat

515,13

491

15000

Productivitat

515,13

920

15000

Productivitat

10.917,13

930

15000

Productivitat

5.665,73

Total

82.495,02

Gratificacions

Apl.

Pressup.

Desc. Econòmic

Import

132

15100

Gratificacions

35.000,00

151

15100

Gratificacions

30.000,00

170

15100

Gratificacions

400,00

232

15100

Gratificacions

0,00

321

15100

Gratificacions

0,00

325

15100

Gratificacions

0,00

331

15100

Gratificacions

1.000,00

341

15100

Gratificacions

100,00

412

15100

Gratificacions

500,00

431

15100

Gratificacions

0,00

432

15100

Gratificacions

0,00

491

15100

Gratificacions

0,00

920

15100

Gratificacions

0,00

930

15100

Gratificacions

1.500,00

Total

68.500,00

Fonaments de dret

Primer. De conformitat amb l'art. 214 del Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 ( TRLHL), l'exercici de la funció interventora comprèn la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de valors.

Segon. Correspon al Ple de la corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a l'assignació de productivitat als funcionaris dins dels límits màxims assenyalats en l'article 7.2.b) del Reial Decret 861/1986 (30 per 100 de la massa retributiva) i l'alcalde o president de la corporació l'assignació individual, amb subjecció als criteris que, si s'escau, haja establert el Ple, sense perjudici de les delegacions que puga conferir d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985 reguladora de bases de règim local. Aquest límit no es supera segons la següent taula:


Tercer. Correspon al Ple de la corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a l'assignació de gratificacions als funcionaris dins dels límits màxims assenyalats en l'article7.2.c) del Reial Decret 861/1986 (10 per 100 de la massa retributiva) i l'alcalde o president de la corporació l'assignació individual, amb subjecció als criteris que, si s'escau, haja establert el Ple, sense perjudici de les delegacions que puga conferir d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985 reguladora de bases de règim local. Aquest límit no es supera segons la següent taula:


Quart. Tot i que la base d'execució del pressupost 9 que regula la vinculació jurídica dels crèdits, determina en l'apartat 2 a) que per al capítol I (despeses de personal) la vinculació jurídica s'estableix a nivell de grup de funció (un dígit) i capítol (un dígit), no es pot utilitzar en aquest c cas el mecanisme de la vinculació jurídica perquè l'alcalde té la competència per a l'assignació individual de la productivitat i de les gratificacions, però mai podrà aprovar una assignació per aquests conceptes que excedisca de la quantitat global que ha assenyalat el Ple de la corporació, ja que es tracta d'una competència que la llei atribueix al Ple.

Cinqué. En cas que el Ple aprove aquesta autorització, s'han de tramitar les modificacions pressupostàries oportunes per a dotar, a les partides que meriten aquestes despeses, de crèdit adequat i suficient, mitjançant transferències de crèdit entre partides de capítol I, és competent per a la seua autorització l'alcalde president o el tinent d'alcalde en qui delegue, en virtut de la Base d'execució del pressupost 18.4.

Segons l'exposat i en virtut de l'art. 214 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ: Conformitat.»

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de l'augment dels crèdits inicials per excedir de la quantitat global en un principi assenyalada, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per unanimitat dels membres assistents, acorda autoritzar l'augment dels crèdits inicials de les aplicacions pressupostàries 15000 i 15100 per import de 82.495,02 i 68.500,00 euros, respectivament. En existir a l'aplicació 15000 «Productivitat» una falta de consignació pressupostària, deguda a que en els mesos de gener a abril s'ha treballat amb el Pressupost prorrogat, i així mateix no existeix consignació suficient en l'aplicació 15100 «Gratificacions» per a fer front als possibles serveis que, si escau, s'efectuen fins a final d'any, realitzats fora de la jornada normal de treball.

PUNT 17é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2010. Se sotmet a consideració de la corporació proposta d'aprovació del compte general de l'exercici 2010, integrat pel de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats.

Vistos els informes del viceinterventor de data 20 i 23 de maig de 2011, relatius al compte general de 2010 de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats i de l'Ajuntament, respectivament

Atès que durant el període d'exposició al públic del compte general del l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2010, juntament amb l'informe de la Comissió Especial de Comptes de data 26 de maig de 2011, no s'hi han presentat reclamacions o al·legacions.

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació del compte general de l'exercici 2010, d'acord amb el previst en l'article 22.2.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim Local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Especial de Comptes de 18/07/2011 i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar el compte general de l'exercici 2010, integrat pel de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats.

Segon. Rendir al Tribunal de Comptes l'esmentat compte general, d'acord amb el que disposa l'article 212.5 del TRLH.

PUNT 18é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL MODIFICAT DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA PER A L'OBERTURA DEL CARRER DE VALÈNCIA (TRAM ENTRE EL PG. MARÍTIM I EL C. DEL DR. FLÉMING) I LA MEMÒRIA I EL COMPTE DETALLAT DE QUOTES D'URBANITZACIÓ PROVISIONALS QUE RECULL LA RETAXACIÓ DE LES CÀRREGUES D'URBANITZACIÓ, AIXÍ COM, D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CANON D'URBANITZACIÓ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 10 de maig de 2011.

Relació de fets

 1. El novembre de 2003, els Serveis Tècnics Municipals redacten un projecte d'urbanització per a executar el carrer de València, en el tram comprès entre el passeig Marítim i el carrer del Dr. Fléming.

 2. Posteriorment, al setembre de 2004, els Serveis Tècnics Municipals redacten un programa d'actuació integrada per a l'execució de la urbanització d'aquest tram de vial públic, l'alternativa tècnica del qual incloïa el projecte d'urbanització redactat el novembre de 2003, un pla de reforma interior delimitatiu de la unitat d'execució, ja que el vial a urbanitzar no estava inclòs en cap unitat d'execució i la corresponent sol·licitud de cèdula d'urbanització. La proposta juridicoeconòmica d'aquest PAI, preveia la gestió directa d'aquest; l'Ajuntament de Benicarló assumia la condició d'agent urbanitzador i un termini d'execució del programa d'un any, que s'executaria en una sola fase d'obra. El cost estimat d'execució del Programa era de 180.750 euros, més IVA, i el seu finançament seria assumit per l'Ajuntament, amb càrrec a la partida pressupostària 511.0703.601.000 de l'exercici de 2005, en la qual constava l'existència de crèdit suficient, que quedaria compromès amb l'acord d'aprovació del programa.

  Per últim, s'adjuntava el compte detallat provisional per a la imposició de quotes d'urbanització i la proposta del cànon d'urbanització que havien de pagar les persones propietàries de terrenys confrontants, inclosos en l'àmbit de la UE 13 del PGOU de Benicarló, per l'obra que s'executava anticipadament a la total urbanització de la unitat d'execució.

 3. Sol·licitada la preceptiva cèdula d'urbanització corresponent al referit Pla de Reforma Interior, en virtut del que preveu el llavors vigent art. 122 del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana, aquesta s'expedeix en data 7 de març de 2005 per l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana.

 4. Mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 19 d'abril de 2005, es resol exposar al públic la documentació que integra el programa d'actuació integrada, durant un termini de 20 dies, per al qual cosa es procedeix a publicar el corresponent anunci en el DOCV número 5.009, de data 19 de maig de 2005, i en un diari d'àmplia difusió local, en data 12 de maig de 2005.

 5. Transcorregut el termini d'exposició pública, formulades les al·legacions per les persones interessades i informades aquestes al·legacions pels Serveis Tècnics i Jurídics de l'Àrea d'Urbanisme, així com, previ informe de la Intervenció municipali, mitjançant l'acord del Ple de la corporació de data 27 d'octubre de 2005, s'aprova el Programa d'Actuació Integrada per a la urbanització del carrer de València, en el tram comprès entre el passeig Marítim i el carrer del Dr. Fléming, exposat al públic en data 19 de maig de 2005, i amb introducció de les modificacions derivades de les al·legacions que han estat estimades, d'acord amb els informes dels Serveis Tècnics Municipals.

 6. Cinc anys després, el maig de 2010, els Serveis Tècnics Municipals redacten una modificació del projecte d'urbanització en el seu dia aprovat, actualitzant el pressupost d'execució de les obres, així com una nova memòria i un compte detallat per a la imposició de quotes d'urbanització provisionals, i cànon d'urbanització, que recullen les modificacions conseqüència del canvi de costos d'urbanització.

 7. Vist l'informe de la tècnica de gestió d'Urbanisme, de data 19 de novembre de 2010.

«(...)Les obres de referència es financen tant amb quotes d'urbanització com per un cànon d'urbanització.

Pel que fa a les quotes d'urbanització i, vist el calendari i les quotes resultants, es produeix la situació d'alguns propietaris que, amb un cost total de 62,78 euros o de 176,49 euros, a repartir en tres quotes, produiria greus perjudicis econòmics a la Hisenda pública, ja que amb l'emissió, certificació i cobrament de les quotes, la seua quantia seria superior a aquesta quota d'urbanització. Així, per això, proposo que es canvie el calendari de pagaments per tal d'evitar aquesta situació, així com també no causar tensions a la Tresoreria municipal.

El calendari proposat és el següent:

 • La 1ª quota s'exigirà en el moment de la formalització del contracte i pel 50% del preu d'adjudicació. En el cas que l'import de la quota siga inferior a 1.000,00 euros, s'exigirà una única quota en aquell moment.

 • La 2ª quota per la resta fins a la liquidació, en aprovar el compte de liquidació definitiu.

Aquesta Viceintervenció entén que, atès que la LUV preveu la possibilitat d'anticipar el cobrament de quotes tres mesos abans de la realització de les obres, el calendari proposat s'adapta a la normativa vigent (...).»

 1. Mitjançant un acord del Ple de la corporació, de data 22 de desembre de 2010, se sotmet al tràmit d'informació pública la modificació del projecte d'urbanització i la memòria i el compte detallat per a la imposició de quotes d'urbanització provisionals, que recull la retaxació de les càrregues d'urbanització corresponents, redactats pels Serveis Tècnics Municipals el maig de 2010, amb modificació del calendari de pagaments, ajustat a l'informe de la Viceintervenció municipal, de data 19 novembre 2010, durant un termini de vint dies hàbils.

  A aquest efecte, es va inserir el corresponent anunci d'informació pública al tauler d'anuncis i en la pàgina web municipal, del 29/12/10 al 14/02/11, en el Periódico Mediterráneo de Castelló, de data 31/12/2010, i posteriorment, en data 19/0111, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 2. D'altra banda, pel mateix acord plenari, de data 22 de desembre de 2010, es va aprovar inicialment l'Ordenança per a l'ordenació i imposició d'un cànon d'urbanització per la repercussió del cost de les obres d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada per a l'obertura del carrer de València, en el tram comprès entre el passeig Marítim i el carrer del Dr. Fléming, i es va sotmetre aquesta ordenança al tràmit d'exposició al públic, durant el termini de trenta dies.

  El referit tràmit d'informació pública es va complir mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al tauler d'anuncis i en la pàgina web municipal, del 29/12/10 al 14/02/11, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de data 18/01/11, i en el Periódico Mediterréneo de Castelló, de data 31/12/2010.

 3. Durant els referits terminis d'exposició pública consten presentades les següents al·legacions:

1

17/01/2011

Mª José Vives Fibla, presidenta comunitat de propietaris edifici c. de València, núm. 23-25 (reg. d'entrada núm. 640)

2

27/01/2011

Mª Cristina Vives Fibla (reg. d'entrada 1308)

3

27/01/2011

José Miguel Vives Fibla (reg. d'entrada 1309)

4

27/01/2011

Juan José San Nicolás Maestro (reg. d'entrada núm. 1311)

5

27/01/2011

Mª Isabel Gil Carceller (reg. d'entrada 1312)

6

27/01/2011

Rubén Giner Ayza (reg. d'entrada 1313)

7

27/01/2011

Faustino Fernández Ferrando (reg. d'entrada 1314)

8

27/01/2011

Clementa Bordonada Pérez (reg. d'entrada núm. 1315)

9

27/01/2011

Teresa Pla Balaguer (reg.d'entrada núm. 1316)

10

27/01/2011

Francisco Leo Flores (reg. d'entrada núm. 1317)

11

27/01/2011

José Manuel Tomás Fibla (reg. d'entrada núm. 1318)

12

27/01/2011

Benito Marco Chueca (reg. d'entrada núm. 1319)

13

27/01/2011

Mary Carmen Ramos Recio (reg. d'entrada núm. 1320)

14

27/01/2011

Alejandro Catalan Carbo (reg. d'entrada núm. 1321)

15

27/01/2011

Mª José Vives Fibla (reg.d'entrada núm. 1307)

16

27/01/2011

Felix Morquecho (reg. d'entrada núm. 1338)

17

28/01/2011

Michel Diab Tawil (reg.d'entrada núm. 1381)

18

28/01/2011

José Luis Segura Villanueva (reg. d'entrada núm. 1414)

19

28/01/2011

Concepción Molina Andrés (reg. d'entrada núm. 1415)

20

28/01/2011

Josefa Mateu Caldés (reg. d'entrada núm. 1416)

21

28/01/2011

Juan José San Nicolás Maestro (reg. d'entrada núm. 1417)

22

28/01/2011

María Martínez Lezcano (reg. d'entrada núm. 1418)

23

28/01/2011

Diego Muñoz Rodríguez (reg. d'entrada núm. 1419)

24

28/01/2011

Ignacio Alcorta Echave (reg. d'entrada núm. 1421)

25

28/01/2011

Ignacio Alcorta Echave (reg. d'entrada núm. 1420)

26

01/02/2011

Oscar Pérez Manjón (reg. d'entrada núm. 1605)

27

01/02/2011

José Victor Calvo Hernández (reg. d'entrada núm. 1604)

28

01/02/2011

Beatriz Rosa Miguel (reg.d'entrada núm. 1606)

29

10/02/2011

Teresa Francisca i Mª Isabel Catalán Segarra (reg. d'entrada núm. 2117)

30

10/02/2011

Jose Maria Pare Barrio (reg. d'entrada núm. 2171)

31

11/02/2011

José Ibañez Romero (reg. d'entrada núm. 2213)

32

16/02/2011

Marcos Doménech Cid (reg. d'entrada núm. 2483)

33

10/03/2011

Antonio Manuel Drago Drago (reg. d'entrada núm. 3887)

 1. En data 08/04/11, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, emet un informe en relació amb les al·legacions formulades durant el termini d'exposició pública:

«(...) Totes les al·legacions presentades, llevat de les que subscriuen, d'una banda, Michel Diab Tawil i, d'altra, Teresa Francisca i M ª Isabel Català Segarra, fan referència a la necessitat de fer efectiu l'aval que es va presentar en el seu moment per part de l'empresa Solasa, que, segons manifesten, va ser la promotora de l'obra d'edificació que es troba en una de les parcel·les d'aquest vial.

En tractar-se d'una qüestió relativa a qui en dret correspon sufragar els costos d'urbanització, i si hi ha possibilitat de fer efectiu l'aval que es va presentar per garantir les obres d'urbanització simultànies a l'edificació de la parcel·la, aquestes al·legacions corresponen a l'ÀMBIT JURÍDIC i a aquest ha de remetre's la resposta.

En relació amb la Michel Diab Tawil, en aquesta es manifesta que es tracta d'un vial de caràcter estructural, manifesta que és el conjunt del municipi qui ha en dret, amb càrrec als impostos dels ciutadans, costejar la urbanització.

En tractar-se, també, en aquesta al·legació d'una qüestió de a qui en dret correspon finançar les obres d'urbanització d'un determinat vial, estructural, com és el cas, o d'ordenació detallada, que confereix unes determinades característiques a parcel·les que hi recauen, ha de ser en l'ÀMBIT JURÍDIC en què es determinen quins són els deures i drets legals dels propietaris de sòl urbà, i a aquest ha de remetre's la resposta.

Finalment, es procedeix a analitzar l'al·legació de TERESA FRANCISCA i M ª ISABEL CATALÀ SEGARRA (r. e. 2117)

Les al·legants, hereves de la propietària de la part de vial que va ser cedida en el seu moment a l'Ajuntament per a l'obertura del carrer, porció de vial pertanyent a l'antiga parcel·la cadastral 191 - a del polígon 9 de rústica, de les quals es van formar els vials cedits i les parcel·les amb aprofitament directe o incloses en àmbits de gestió diferida, divideixen la parcel·la viària cedida en dues porcions de sòl delimitades entre si per l'eix del vial. La porció A es troba inclosa en l'àmbit que en el PGOU queda delimitat per a la gestió diferida d'una unitat d'execució, la núm. 13. La B, resta de vial que completa el carrer, l'altra meitat de vial, corresponent a la part de vial que serveix proporcionalment a la parcel·la edificada existent en l'alineació est del vial i que, originalment, pertanyia a la mateixa propietat.

La sol·licitud de les al·legants s'estructura en tres apartats:

 1. Es pretén el reconeixement de la reserva d'aprofitament a favor de la porció A de la parcel·la originalment cedida per la propietària de la qual les al·legants hereten, la Sra. Francisca Segarra Segarra, de forma similar al conveni subscrit entre l'Ajuntament de Benicarló i el propietari de la parcel·la cadastral 1770230 per a la cessió d'una parcel·la similar.

  La porció A de la parcel·la cedida al seu dia per l'obertura del vial per la Sr. Segarra Segarra forma part del'àmbit delimitat per la unitat d'execució núm. 13 del PGOU, per la qual cosa en la gestió i resolució d'aquesta ha de figurar com a receptor d'aprofitament o compensació el titular al qual se li reconega el dret, ja que aquesta cessió va ser realitzada gratuïtament i, d'acord amb l'article 77 LRAU, legislació en què es va basar el desenvolupament d'aquest programa, si bé no es va realitzar reserva expressa del dret, sí s'ha de reconèixer aquest, al meu entendre, el titular que va realitzar la transmissió del vial al domini públic, en aquest cas als seus hereus, en l'àmbit de gestió en què s'ubica, doncs si no es fa així, se'ls obligaria a una doble cessió.

  S'INFORMA FAVORABLEMENT la pretensió de materialitzar documentalment la reserva a l'aprofitament a la qual, al meu entendre, tenen dret els hereus de la propietària que va fer cessió gratuïta de sòl en l'àmbit de gestió que el PGOU ha previst com UA13, document que haurà materialitzar segons es determine per qui corresponga.

 2. Es pretén la distribució directa del cànon d'urbanització de la part de vial que s'urbanitza anticipadament a la gestió de la UA13 en la qual es troba entre totes les parcel·les ubicades en aquest àmbit, UE13, de gestió.

  L'article 80 LRAU regula la possibilitat de crear una ordenança perquè, en el cas d'anticipació d'obres d'urbanització respecte a la total urbanització dels solars, en aquest cas, de la totalitat de la gestió i urbanització de l'àmbit de la UA13, es puga establir un cànon perquè els peticionaris de llicències o els propietaris de parcel·les i adjudicataris de programes contribuïsquen a sufragar aquelles infraestructures.

  En el cas que ens ocupa, igual que en el cas idèntic en el mateix àmbit de gestió diferida, carrer del Dr. Coll, es va optar per repercutir en l'ordenança d'aplicació un cànon sobre les parcel·les directament que donen al vial a urbanitzar, ja que serien aquestes les úniques beneficiades en el cas que la programació de la unitat d'execució en què es troben siga caducada i no es preveja en un futur planejament. Les al·legants actuals, en cas d'haver repercutit el carrer del Dr. Coll en la totalitat de la unitat, també hagueren hagut de contribuir, encara no recaient ni tan sols a aquest carrer. Això, podria haver provocat, com passaria ara si es repercuteix en la totalitat de la unitat, que parcel·les que no es beneficiaran en un futur de la urbanització a executar, haurien contribuït a càrregues alienes.

  La legislació vigent, quan estableix qui pot estar afectat per un cànon per anticipació, no defineix exactament quins beneficiats poden ser, fent referència, al meu entendre, a aquells que puguen obtenir algun benefici genèric d'això. Parla de "peticionaris de llicències o els propietaris de parcel·les i adjudicataris de programes contribuïsquen a sufragar aquelles infraestructures."

  Per tant, s'ha optat encertadament, al meu entendre, per afectar a aquelles parcel·les que recauen directament sobre el vial, i no afecta a la resta que, si bé en l'actualitat estan incloses en un àmbit de gestió comú, podrien veure's afectades per un canvi de planejament i trobar-se en una situació de major incertesa que les incloses en l'ordenança.

  No obstant això, tot i que ja hi ha un antecedent sobre una qüestió similar en el mateix àmbit, situació que no va ser qüestionada, res s'oposaria a afectar un àmbit diferent per a l'aplicació de l'ordenança. Això és una qüestió que, llevat criteri jurídic millor fundat, pot definir la corporació, amb altres arguments als fixats.

 3. Finalment, les al·legants demanen una compensació per la porció B de sòl que es va cedir en l'any 1977, ja que mantenen que aquestes cessions es feien "a compte".

  Al meu entendre, la cessió es va dur a terme, com així s'estableix en l'acord de Ple d'acceptació, "...com a aportació de terrenys vials a compte de la major que al seu dia pogués correspondre, si s'escau, a les finques de les quals se segreguen, per obertura i ampliació dels indicats vials..."

  Aquesta porció de vial es va cedir segregant d'una parcel·la major l'aprofitament urbanístic ja ha estat materialitzat. Per tant, al meu entendre, la compensació derivada de la cessió gratuïta ja s'ha materialitzat en la part de parcel·la que va ser edificada en l'alineació est del carrer.

  La cessió, que es va realitzar gratuïta i sense condicions de compensació, llevat de les derivades de l'aplicació directa del planejament, lògicament, és conseqüència de l'obligació que estableix la legislació urbanística vigent en el moment en què es va dur a terme i, conseqüentment, va poder ser edificadala parcel·la confrontant resultant, encara que quedara pendent la seua completa urbanització per poder adquirir la condició de solar.

  Per tant, la compensació demanada, igual que a la resta del sòl urbà directe, es va resoldre mitjançant el que actualment es denomina "àrees de repartiment uniparcel·làries", i s'hi va obtindre el corresponent dret a edificar, sense ser ara reclamable una nova compensació.

Al meu entendre S'HA D'EMETRE UN INFORME DESFAVORABLE sobre la pretensió d'obtenir una nova compensació per la porció B cedida l'any 1977, ja que la cessió va ser gratuïta i l'aprofitament que a aquesta correspondria ja es va transferir a la resta de parcel·la a què aquesta porció servia, que va ser edificada esgotant aquest aprofitament.»

 1. En data 28/04/11, el TAG d'Urbanisme, Jesús Hernández Lahera, informa el següent, en relació amb les al·legacions formulades durant el termini d'exposició pública:

«(...) Han estat presentades un total de 32 al·legacions, de les quals 30 tenen idèntic format, en què es demana que l'Ajuntament execute l'aval presentat en el seu moment per la promotora de l'edificació (SOLASA) i que amb aquest import s'afronte l'execució de les obres, i si aquesta quantitat resulta insuficient, que es reclame als responsables d'aquesta situació.

De les altres dues, una, la presentada pel Sr. MICHEL Diab Tawil, s'oposa a l'aprovació del cànon d'urbanització, perquè la previsió d'exigir únicament als propietaris el cost de la urbanització, no és conforme a dret, ja que el carrer que es pretén urbanitzar forma part de la xarxa viària primària i, per tant, és clar que la seua urbanització no beneficia únicament als propietaris amb habitatges que donen al citat carrer, sinó a la resta del municipi en conjunt.

L'altra al·legació, de contingut tècnic, que presenten la Sra. TERESA FRANCISCA CATALÁN SEGARRAi la Sra. MARIA ISABEL CATALÁN SEGARRA, ja n'ha emés un informe l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, en data 8/04/11, al qual ens remetem.

(...)Les30 al·legacions amb idèntic contingut, en les quals es demana que l'Ajuntament execute l'aval presentat en el seu moment per la promotora de l'edificació (SOLASA) i que amb aquest import s'afronte l'execució de les obres, i si aquesta quantitat resulta insuficient, que es reclame als responsables d'aquesta situació, han estat presentades per les següents persones: (...)

Quant a la possibilitat, sol·licitada pels al·legants, que l'Ajuntament cobre l'import de l'aval dipositat per la promotora de les obres, hem de manifestar el següent:

Davant la qüestió debatuda de a qui correspon l'obligació de satisfer les corresponents quotes d'urbanització, ha d'assenyalar, que constitueix responsabilitat de cada un dels propietaris retribuir en efectiu la tasca de l'urbanitzador (art. 72 LRAU ) i així ha estat considerat per la jurisprudència en aplicació del TRLS/76 i, posteriorment, d'acord amb els art. 14 i 18 de la LS/98 (STS de 21/04/89, RJ 3218), fins al punt que la STS de 24/01/90, fa extensiva la condició de subjectes obligats, als que ostenten el dret de superfície, encara que en aquest cas la contribució als costos d'urbanització va lligada a una llicència d'obres.

Sobre aquest particular la STS de 30/12/05 (Secció 5a Ponent Exc. J. E. Pérez Morote), declara:

"El motiu de la cassació no pot prosperar perquè, com amb tota correcció ja va declarar abans la Sala d'Instància i nosaltres corroborem en la nostra Sentència de data de 31 de maig de 2005 (recurs de cassació 4427/2002), el principi de subrogació real imposa als adquirents de les parcel·les el deure d'assumir els costos de la urbanització d'acord amb el sistema que regeix l'estatut urbanístic de la propietat immobiliària, el qual no ha estat alterat pel que disposa l'art. 21 de l'esmentada Llei 6/1998, de 13 d'abril, amb independència que en els singulars contractes de compravenda de les parcel·les s'haja consignat o no aquest deure dels adquirents, ja que aquest precepte imposa als futurs propietaris del deure de complir els compromisos que el primer hagués contret amb l'Administració urbanística, entre els quals, en aquest cas, hi ha el d'executar les obres d'urbanització, com es declara en la sentència recorreguda, i que, no complert per aquell, es transmetés, en virtut de l'al·ludit principi de subrogació real recollit per l'esmentat art. 21 de la Llei 6/1998, als adquirents, raó per la qual els actuals propietaris de les parcel·les han de pagar a l'Ajuntament els costos de les obres d'urbanització que aquell porte a terme, en haver-se canviat, a petició d'ells mateixos, el sistema d'actuació pel de cooperació, sense perjudici de les accions que, com bé assenyala el Tribunal a quo en la seua sentència, tinguen aquests enfront del promotor i transmissor d'aquestes parcel·les, d'acord amb el que estableix l'apartat tercer d'aquest mateix precepte.

No s'està, per tant, davant del supòsit que recull l'art. 103 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, com pretén la representació processal dels recurrents, sinó davant l'efectivitat de l'al·ludit principi de subrogació real recollit per la nostra legislació urbanística (art. 71 de la Llei del Sòl de 1956, 88 del text refós de la Llei del Sòl de 1976, 22 del text refós de 1992 i 21 de la Llei 6/1988), sense que per això es conculque, sinó tot el contrari, el de seguretat jurídica, proclamat en l'art. 9.3 de la Constitució.

Aquesta Sala del Tribunal Suprem ha declarat, entre altres, en les seues Sentències de 2 de novembre de 1993 (recurs d'apel·lació 9855/1990), 18 de gener de 1996 (recurs d'apel·lació 5782/1991), 29 de gener de 1996 (recurs d'apel·lació 5846/1991), 16 de juliol de 1996 (recurs d'apel·lació 8336/1991), 7 de juliol de 2000 (recurs de cassació 2769/1995) i 31 de maig de 2004 (recurs de cassació 4427/2002), que en els supòsits d'alienació de finques, l'adquirient ha de quedar subrogat en el lloc de l'anterior propietari en los compromisos que haguera contret amb les corporacions públiques respecte de la urbanització i edificació, d'acord amb el principi, sancionat legalment, de subrogació real, que congela el règim urbanístic de la propietat immobiliària, amb independència de qui siga el seu titular propietari, per evitar, d'aquesta forma, que el simple canvi en la titularitat dominical d'una finca puga alterar, tant les limitacions i deures legals com els compromisos contrets amb l'administració urbanística, ja que les normes urbanístiques i, per tant, els plans d'aquesta naturalesa, són dret necessari, que no pot ser desconegut pels particulars adquirients de finques sobre les que pesen determinades limitacions o deures, encara que, per protegir el tràfic jurídic, el transmetent estiga obligat a fer constar expressament en el títol d'alienació les limitacions i la resta de circumstàncies urbanístiques, entre las quals es troben els compromisos que el propietari hagués assumit per a la urbanització, autoritzant, del contrari, a l'adquirent per resoldre el contracte o exercitar davant d'aquest les accions de què es crega assistit davant la jurisdicció civil."

Es susciten freqüentment supòsits de novació subjectiva en la titularitat dominical i en aquests s'ha portat a col·lació el principi de subrogació real previst en l'art. 21 de la LS/98, on s'hi aprecia la següent evolució de la doctrina jurisprudencial:

A. El principi de subrogació real o, si es prefereix, l'efecte subrogatòria, que resulta de l'art. 88 LS/76, actual art. 19 del text refós de la LS de 2008, constitueix una obligació propter rem.

B. D'una banda, la subrogació real congela el règim urbanístic de la propietat immobiliària i d'un altre, la transmissió de la propietat comporta la subrogació de l'adquirent en els drets i obligacions, en les potestats i deures. El canvi de propietari ha de resultar intranscendent i l'adquirent ha de quedar subrogat en la posició jurídica del transmissor.

C. Assentat el principi de subrogació, es matisa el moment en el qual hem d'entendre que opera aquest principi:

 • Com estableix la STSJ de Catalunya de 18 gener de 2001, resulta inaplicable als efectes administratius els acords entre particulars, sobre qui ha d'abonar els costos d'urbanització.

 • Amb tot, no hem de perdre de vista que el principi de subrogació real, consagrat en la nostra legislació urbanística des d'antic ( articles 70 LS/56, 88 LS/76, 22 LS/92, 21.1 LS/98 i 19 TRLS/2008 ) es va establir en benefici de l'Administració i no del promotor o propietari incomplidor de les obligacions que li imposa l'ordenament jurídic.

  Per tant no afecten l'Ajuntament els acords que sobre això hagen establert els particulars; i per això en principi, ha de ser qui siga propietari en cada moment el que resulte obligat al pagament.

No obstant això, sembla que no és aplicable el principi de subrogació real, en els supòsits de promotors urbanitzadors als quals s'han atorgat les corresponents llicències d'edificació amb caràcter simultani a la urbanització dels terrenys, i que òbviament han prestat per a això les garanties corresponents, en la part que afecta aquestes garanties prestades. En aquests supòsits, l'incompliment del deure d'urbanitzar es farà efectiu en primer lloc amb càrrec a la fiança o aval prestat, i si això no fos suficient, correspon fer-se càrrec de la part no coberta, a qui siga propietari i que en cada moment estiga obligat al pagament.

Per tant, procedeix l'estimació de les 30 al·legacions.

(...) L'al·legació que presenta el Sr. MICHEL Diab Tawil, amb domicili a efectes de notificacions al carrer de València número 20-4t C de Benicarló, té com a idea central, la seua oposició a l'aprovació del cànon d'urbanització, perquè la previsió d'exigir únicament als propietaris el cost de la urbanització, no és conforme a dret, ja que el carrer que es pretén urbanitzar forma part de la xarxa viària primària i, per tant, és clar que la seua urbanització no beneficia únicament els propietaris amb habitatges que donen a l'esmentat carrer, sinó a la resta del municipi en el seu conjunt.

La recent Llei Estatal 8/2007, de 28 de maig, del Sòl, en la seua exposició de motius assenyala que per raons tant conceptuals com competencials, la primera matèria específica de què s'ocupa la Llei és la de l'estatut de drets i deures dels subjectes afectats, als quals dedica el seu títol primer, i que inspiren directament o indirectament tota la resta de l'articulat. Amb aquest objecte, es defineixen tres estatuts subjectius bàsics que cal percebre com tres cercles concèntrics:

Primer, el de la ciutadania en general, en relació amb el sòl i l'habitatge, que inclou drets i deures d'ordre socioeconòmic i mediambiental de tota persona amb independència de quina sigua la seua activitat o el seu patrimoni, és a dir, en l'enteniment de la ciutadania com un estatut de la persona que assegure el seu gaudi en llibertat del medi en què viu, la seua participació en l'organització d'aquest medi i el seu accés igualitari a les dotacions, serveis i espais col·lectius que demanden la qualitat i cohesió d'aquest.

Segon, el règim de la iniciativa privada per l'activitat urbanística, que --en els termes en què la configure la legislació urbanística en el marc d'aquesta Llei-- és una activitat econòmica d'interès general que afecta tant el dret de la propietat com a la llibertat d'empresa. En aquest sentit, si bé l'edificació té lloc sobre una finca i accedeix a la seua propietat --d'acord amb la nostra concepció històrica d'aquest institut--, pel que pot així mateix ser considerada com una facultat del corresponent dret, la urbanització és un servei públic, la gestió pot reservar l'Administració o encomanar a privats, i que sol afectar una pluralitat de finques, per la qual cosa excedeix tant lògicament com físicament els límits propis de la propietat. Per tant, allà on es confie la seua execució a la iniciativa privada, ha de poder ser oberta a la competència de tercers, el que està cridat a més a redundar en l'agilitat i eficiència de l'actuació.

Tercer, l'estatut de la propietat del sòl, definit --com és tradicional entre nosaltres-- com una combinació de facultats i deures,entre els quals ja no es compta el d'urbanitzar per les raons exposades en el paràgraf anterior, encara sí el de participar en l'actuació urbanitzadora d'iniciativa privada en un règim de distribució equitativa de beneficis i càrregues, amb les degudes garanties que la seua participació es basa en el consentiment informat, sense que se li puguen imposar més càrregues que les legals, i sense perjudici que el legislador urbanístic opte per seguir reservant a la propietat la iniciativa de la urbanització en determinats casos d'acord amb aquesta Llei, que persegueix el progrés però no la ruptura.

En conseqüència, sense perjudici del que disposen els art. 8 i 9 i disposicions transitòries del Reial Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl, i en els art. 15 i 18 de la derogada Llei 6/1998, de 13 d'abril, de règim del Sòl i Valoracions, en els supòsits a quina ratione temporis els siga d'aplicació, ha d'estar-se al que disposa la Llei 6/1994, de 15 de novembre, reguladora de l'activitat urbanística (LRAU) i per tant la possibilitat legal de girar quotes d'urbanització. Per tant, procedeix desestimar l'al·legació del Sr. Diab Tawil.»

 1. De conformitat amb la disposició transitòria 1ª de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV), vigent en l'actualitat i des de febrer de 2006, i amb la disposició transitòria tercera del Decret 67/2006, de 12 de maig, de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU).

 2. De conformitat amb els articles 53 i 55 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de l'activitat urbanística, en relació amb el procediment per a l'aprovació de la modificació del projecte d'urbanització.

 3. De conformitat amb els articles 53 i 55 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de l'Activitat Urbanística, en relació amb el procediment per a l'aprovació de la modificació del projecte d'urbanització.

 4. De conformitat amb el que preveuen els articles 4, 22.2.d), 25, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, així com, en l'article 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 de abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Estimar les 30 al·legacions amb idèntic contingut, en les quals es demana que l'Ajuntament execute l'aval presentat en el seu dia per la mercantil SOLASA, promotora de la edificació que se situa en una de les parcel·les d'aquest vial i, per tant,es modifique el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals, en el qual ha de figurar aquesta promotora com subjecta al pagament, fins a la quantia a què ascendisca la garantia prestada, i s'hi establisca,com a subjectes passius de la resta de l'import de quotes d'urbanització, els propietaris actuals de l'esmentada edificació, de conformitat amb el informat en data 28/04/11, pelTAG d'Urbanisme, Jesús Hernández Lahera.

Segon. Desestimar l'al·legació que formula el Sr. Michel Diab Tawil ( r. e. 1.381), pels motius exposats en l'informe de data 28/04/11, del TAG d'Urbanisme, Jesús Hernández Lahera.

Tercer. Estimar parcialment les al·legacions que formula Teresa Francisca i Mª Isabel Catalán Segarra (r. e. 2117), pel que fa a la pretensió de materialitzar documentalment la reserva del'aprofitament al qual tenen dret els hereus de la Sra. Segarra Segarra, qui en el seu dia va realitzar la cessió gratuïta de sòl en l'àmbit de gestió que el PGOU ha previst com UA13, document que ha de materialitzar-se en una acta administrativa o escriptura pública, i ha de ser aprovat per la corporació municipal. La resta de legacions han de ser desestimades, pels motius exposats en l'informe de data 08/04/11, de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores.

Quart. Aprovar la modificació del Projecte d'Urbanització del Programa d'Actuació Integrada per a la urbanització del carrer de València, en el tram comprès entre el passeig Marítim i el carrer del Dr. Fléming, redactat pels Serveis Tècnics Municipals el maig de 2010, que actualitza el pressupost d'execució de les obres, així com, la memòria i el compte detallat per a la imposició de quotes d'urbanització provisionals, que recull la retaxació de les càrregues d'urbanització corresponents, també redactada pels Serveis Tècnics Municipals el maig de 2010, amb la incorporació de les modificacions derivades del'informe de la Viceintervenció municipal, de data 19 de novembre de 2010, així com de l'estimació d'al·legacions, de conformitat amb els informes de dates 8 i 28 d'abril de 2011, del'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, i del TAG d'Urbanisme, Jesús Hernández Lahera, respectivament.

Cinquè. Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text de l'Ordenança municipal per a l'ordenació i imposició d'un cànon d'urbanització per la repercussió del cost de les obres d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada per a l'obertura del carrer de València, en el tram comprès entre el passeig Marítim i el carrer del Dr. Fléming, redactat pels Serveis Tècnics Municipals el maig de 2010, amb la incorporació de les modificacions derivades del'informe de la Viceintervenció municipal, de data 19 de novembre de 2010, així com de l'estimació de legacions, de conformitat amb els informes de dates 8 i 28 d'abril de 2011, del'arquitecte municipal, Luis Pérez Lores, i del TAG d'Urbanisme, Jesús Hernández Lahera, respectivament.

Sisé. Publicar el present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com en el Butlletí Oficial de la Província i de Castelló i al tauler d'anuncis municipal i incorporar en aquests últims el text íntegre de l'Ordenança municipal reguladora del cànon d'urbanització aprovada, a efectes de la seua entrada en vigor segons el que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Seté. Notificar el present acord a les persones titulars de drets afectats per l'actuació, indicant-los que és un acte que posa fi a la via administrativa, i contra aquest poden interposar:

  a) en relació amb l'aprovació de la modificació del projecte d'urbanització del programa i la memòria i compte detallat per a la imposició de quotes d'urbanització provisionals, que recull la retaxació de les càrregues d'urbanització corresponents : alternativament, bé un recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes, davant el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 116 i 117 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos, de conformitat amb els articles 8.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no pot interposar-se un recurs contenciós administratiu fins que aquell siga resolt expressament o se n'haja produït la desestimació per silenci.

  b) en relació amb l'aprovació de l'Ordenança reguladora del cànon d'urbanització: recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, de conformitat amb els articles 10.1.b) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Els terminis referits comencen a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el BOP de Castelló, o bé des de l'endemà de la seua notificació, si aquesta última és posterior.

Tot això sense perjudici que puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen més convenient al seu dret.

PUNT 19é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONVENI URBANÍSTIC PER A LA NORMALITZACIÓ I AUTORITZACIÓ PROVISIONAL DE L'ÚS D'UNA EDIFICACIÓ SENSE LLICENCIA EN EL SÒL URBANITZABLE NO PROGRAMAT, SITUADA AL POLÍGON 20, PARCEL·LA 105 (PORCIÓ) DE BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 10 de maig de 2010.

Relació de fets

 1. El Ple de la corporació, en la sessió ordinària que té lloc el 22 de febrer de 2007, acorda aprovar el model de conveni urbanístic de normalització i autorització provisional de l'ús d'edificacions sense llicència municipal en sòl urbanitzable no programat.

 2. En data 18 d'abril de 2011 (registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 5984 ), el Sr. Rudolf Gerhard Brendel, amb NIE X- 2756927 D, amb domicili a efectes de notificacions a l'apartat de correus núm. 164 de Benicarló, presenta un escrit en el qual manifesta que és titular del ple domini d'una participació indivisa del 13,5%, d'una finca situada a la partida del Collet, Convent o camí d'en Cobert, polígon 20, parcel·la 105 (Part), i inscrita en el Registre de la Propietat al tom 1770, llibre 494, foli 166, finca núm. 8075, en la qual ha construït un habitatge unifamiliar sense llicència municipal, de superfície 81,56 m2 construïts, dins d'una porció de la finca total, tancada i situada al centre de la total finca, de 913,39 m2. Aquesta obra es troba, per tant, al Sector 14, subsector I, del sòl urbanitzable no programat del vigent Pla General d'Ordenació Urbana. Aquesta obra no és legalitzable i ha causat l'obertura dels corresponents expedients de restauració de la legalitat urbanística i sancionador.

  Manifesta, així mateix, que compleix tots els requisits necessaris per a la subscripció del corresponent conveni urbanístic de normalització i autorització provisional de l'ús d'edificacions sense llicència municipal en sòl urbanitzable no programat, i per això, demana subscriure aquest conveni. Aporta certificat de l'arquitecte Miguel Ángel Martínez Campuzano, de data 4 d'abril de 2011, visat pel Col·legi Territorial d'Arquitectes de Castelló el 15 d'abril de 2011, en què es descriu l'obra, així com s'estima la seva data de construcció aproximada l'any 2006..

Fonaments de dret

 1. Dels antecedents relacionats, es dedueix que en el present cas es donen totes les circumstàncies previstes per a la subscripció del corresponent conveni urbanístic de normalització i autorització provisional de l'ús d'edificacions sense llicència municipal en sòl urbanitzable no programat, d'acord amb el model aprovat per el Ple de la corporació en data 22 de febrer de 2007.

 2. D'acord amb el que preveu l'art. 556.2 i 3 del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU), el contingut dels convenis urbanístics té accés al Registre de la Propietat conforme al que preveu la seua normativa específica. A més han d'inscriure's en els registres urbanístics regulats en aquest Reglament.

 3. D'acord amb el que preveu l'art. 556.4 del ROGTU, «a efectes de la publicitat dels convenis urbanístics, les administracions públiques que els subscriguen han de publicar-los en el Butlletí Oficial de la Província dins del mes següent a la seua signatura i remetre'n un exemplar al Registre d'Urbanisme de la Comunitat Valenciana.»

  En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Subscriure un conveni urbanístic amb el Sr. Rudolf Gerhard Brendel, amb NIE X- 2756927 D, per a la normalització i autorització provisional de l'ús de l'edificació realitzada sense llicència municipal a la partida del Convent o camí d'en Cobert, polígon 20, parcel·la 105 (Part) de Benicarló (Sector 14, subsector 1 de sòl urbanitzable no programat del PGOU de Benicarló), el text del qual s'adjunta en annex.

Segon. Publicar aquest conveni en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, dins del mes següent a la seua signatura i remetre'n un exemplar al corresponent Registre d'Urbanisme de la Comunitat Valenciana.

Tercer. Remetre aquest conveni al Registre de la Propietat, a efectes de la seua inscripció.

PUNT 20é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA LA RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS PER L'EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER A L'EXECUCIÓ DEL PASSEIG DE LA COSTA SUR DE BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'informe proposta de la tècnica de gestió d'Urbanisme de data 13 de juny de 2011.

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles per a dir que se sotmet al Ple l'exposició pública de la relació de bens i drets afectats pel projecte del passeig Marítim sud que no es va fer en el seu dia, el que demostra que quan les coses no es fan bé, s'han de tornar a fer. Per tant, ara s'ha de tornar a fer tot el procés legal. Manifesta que és el recurs presentat per un veí, a qui la justícia li ha donat la raó, el que ens obliga a aquest tràmit d'informació pública i que això demostra que, quan l'alcalde va dir, en declaracions fetes a la premsa, que parlaria amb el veí que havia presentat el recurs per solucionar ràpidament el problema, el tema no era tan senzill, ja que l'Administració té els seus procediments legals i aquests són els que ens obliguen a seguir els tràmits pertinents. A més, considera que, a hores d'ara, no sabem si els veïns presentaran noves al·legacions, si tornaran a recórrer o si per fi es podrà presentar al Ministeri perquè comence l'obra. Conclou la intervenció dient que es tracta d'una obra molt necessària i imprescindible per a la millora del nostre litoral i per a la imatge d'una ciutat turística com és Benicarló.

A continuació, fa ús de la paraula l'alcalde per indicar que no vol entrar en qüestions tècniques, perquè els tècnics de la casa mantenen que el procés que es va fer de les ocupacions dels terrenys en base al PGOU de Benicarló és correcte i que així s'ha fet en altres llocs. Diu que és cert que existeix una sentència ferma que ens obliga a esmenar la deficiència del fet que ha de constar la relació de béns i drets afectats pel projecte del passeig Marítim sud. Per això, --explica--, ara es sotmet a informació pública, com va aconsellar-nos el cap provincial de Costes i el jurídic de l'Estat, però que això no impedeix que per part de l'Alcaldia es seguisca parlant amb el propietari afectat.

En un nou torn, intervé la Sra. Miralles per indicar que no dubta que els tècnics quan van iniciar l'expropiació ho van fer pensant que ho feien correctament, però ja se sap que quan un assumpte va al Jutjat pot passar de tot. Considera que, en aquest cas, han donat la raó al veí i això ha anat retardant i dificultant l'execució del passeig. Pel que fa a la possibilitat de seguir parlant amb el veí afectat, assenyala que ara la situació és més difícil perquè la valoració dels terrenys s'ha fet a la baixa, aleshores no se sap que passarà, però manifesta que està d'acord amb el fet que el passeig s'ha de fer al més aviat possible. Per tant, afirma que tindran el suport i la col·laboració del grup socialista.

Intervé de nou alcalde per a dir, d'una banda, que els tècnics de la casa segueixen mantenint que en aquell moment es podia fer d'eixa manera i ell els dóna suport en aquest sentit. I, d'altra, per explicar que, respecte si s'ha fet una valoració diferent, que això és molt relatiu i que la valoració es pot fer diferent en base a l'ús que l'Administració faça d'eixos terrenys, en donar-los una qualificació o un altra, malgrat que deixa ben clar que no és intenció de l'Ajuntament demanar als veïns que han cobrat que tornen els diners.

A més, l'alcalde torna a repetir que això no impedeix que se seguisquen mantenint conversacions amb la persona que va interposar el recurs, perquè pensa que ha vist en el recurs una manera de poder agarrar-se per estar en contra d'una altra qüestió. Explica que el que es vol és que ningú surta perjudicat. Per tant, s'entaularà eixa conversació per a veure si es pot evitar pledejar, ja que considera que, si hi ha diners que es puguen invertir a Benicarló per a fer eixe passeig Marítim sud, hem d'anar tots junts per a aconseguir-ho.

Relació de fets

 1. El Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló preveu entre la seva ordenació estructural, i formant part de la xarxa primària de sòl per a dotacions i infraestructures, un espai lliure o passeig de vianants d'ús públic, des de la platja del Morrongo, fins als espais lliures de la zona delBarranquet, que limita amb la zona maritimoterrestre en el límit sud del terme municipal (A13), de conformitat amb la delimitació actualment vigent.

 2. D'altra banda, el Ministeri deMedi Ambient ha redactat, per a la seua pròxima execució amb càrrec al seu pressupost, un projecte de construcció de l'obra denominada passeig Marítim sud de Benicarló, l'aprovació tècnica per part de la Direcció General de Costes es va produir en data 15 de desembre de 2005, i que va ser aprovat definitivament, després de la seua submissió a informació pública i informe de l'Ajuntament de Benicarló, en data 8 de juliol de 2010, amb un pressupost d'execució per contracta d'import 4.460.785,64 euros, i posteriorment, en data 13 de gener de 2011, amb un pressupost d'execució per contracta d'import 4.314.278,41 euros.

  Aquesta obra de construcció del passeig afecta els terrenys qualificats en el Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló com espai lliure.

 3. A efectes d'assegurar la disponibilitat dels terrenys necessaris per a l'execució de l'obra del passeig, que comprenia l'espai lliure delimitat en el Pla General, el gener de 2007 els Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Benicarló van redactar un projecte d'expropiació forçosa, per a la seua tramitació pel procediment de taxació conjunta, a efectes de disponibilitat del sòl que fins ara no s'havia obtingut per altres mecanismes, mitjançant cessió voluntària o reparcel·lació.

 4. Mitjançant un acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 29 de març de 2007, es va iniciar el corresponent procediment d'expropiació forçosa per taxació conjunta dels béns afectats per l'execució del projecte de passeig litoral sud de Benicarló. A aquest efecte, es va acordar, amb caràcter inicial, aprovar la relació de béns i drets afectats, i la seua submissió a un tràmit d'exposició pública de quinze dies hàbils. Així mateix, es va acordar notificar individualment aquest acord, juntament amb el respectiu full d'apreuament a cada afectat, perquè en el termini d'un mes, l'acceptés, o rebutgés, formulant el seu propi.

  En data 15 de maig de 2007, es va publicar el corresponent anunci d'informació pública en el diari d'àmbit provincial Mediterráneo.

  En data 19 de maig de 2007, es va publicar en el núm. 63 del Butlletí Oficial de la Província de Castelló, el corresponent anunci d'informació pública.

  En data 25 de juny de 2007, es va publicar en el núm. 5541 del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el corresponent anunci d'informació pública.

 5. Transcorregut aquest termini d'informació pública i presentades al·legacions i valoracions contradictòries per part d'alguns dels interessats, mitjançant un acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 29 de maig de 2008, es va aprovar definitivament el projecte d'expropiació forçosa, que va ser rectificat mitjançant acord del Ple, de data 30 octubre 2008, es va fixar el preu just municipal dels béns i drets afectats, i es va procedir a la subscripció de les corresponents actes d'ocupació de les diferents parcel afectades, així com al pagament o consignació del preu just fixat per la corporació municipal per a cadascuna d'aquestes.

 6. Vist que alguns titulars de béns i drets afectats van manifestar la seua disconformitat amb la valoració municipal, en data 9 de febrer de 2009 (registre de sortida núm. 2025, de data 5 de febrer de 2009), es remet l'expedient al Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa amb seu a Castelló, on s'hi demana la fixació del preu just definitiu, que es produeix mitjançant la Resolució de data 21 d'abril de 2010.

 7. No obstant això, els propietaris d'una de les finques afectades, el Sr. Francisco Roca Boquera i la Sra. Maria Soledad Gauchía Miravet, interposen un recurs contenciós administratiu contra l'acord del Ple de 29 de maig de 2008, d'aprovació definitiva del projecte d'expropiació forçosa, qüestionant la legalitat del procediment tramitat (recurs ordinari núm. 534/2008). per sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, de data 27 d'octubre de 2010, s'estima el referit recurs, s'anul·la el procediment expropiatori dut a terme, en entendre el Jutjat que no ha concorregut el preceptiu requisit de la declaració de necessitat d'ocupació dels béns afectats, d'acord amb la legislació vigent en matèria de costes.

  En data 9 de maig de 2011, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana desestima el recurs que interposa l'Ajuntament, i es confirma, per tant, l'anul·lació del procés expropiatori.

 8. En data 31 de maig de 2011, els Serveis Tècnics Municipals han revisat el projecte de l'obra de construcció del passeig Marítim-sud de Benicarló, redactat i aprovat pel Ministeri de Medi Ambient, i han elaborat un projecte que conté una relació dels béns i drets afectats per aquesta obra, juntament amb la determinació del preu just corresponent, a efectes de la tramitació d'un nou procediment d'expropiació forçosa per taxació conjunta, prèvia declaració de la necessitat d'ocupació dels referits béns i drets afectats, de conformitat amb el que determina la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu referida.

Fonaments de dret

 1. El projecte d'expropiació forçosa redactat pels Serveis Tècnics Municipals el maig de 2011, recull una relació concreta i individualitzada en què es descriuen tots els aspectes materials i jurídics, relatius als béns i drets que es va considerar de necessària expropiació per a la construcció d'un passeig de vianants d'ús públic, de conformitat amb el projecte d'obra pública que ha redactat i va a executar el Ministeri de Medi Ambient, i que el vigent Pla General d'Ordenació Urbana qualifica com a sòl dotacional destinat a espai lliure.

 2. L'art. 109 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, estableixen que l'aprovació dels plans i programes implica la declaració d'utilitat pública de les obres i la necessitat d'ocupació dels béns, els drets i els interessos patrimonials legítims que siguen necessaris per a la seua execució, per l'expropiació o imposició de servituds.

  No obstant això, vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, de data 27 d'octubre de 2010, i deconformitat amb el que preveu l'art. 45 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, i articles concordants del Reial Decret 1471/1989, d'1 desembre, que aprova el Reglament general per al desplegament i execució d'aquesta Llei de Costes, com que el projecte d'obra pública redactat i aprovat pel Ministeri de Medi Ambient no conté la corresponent relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats per aquest, és necessari, amb caràcter previ a la tramitació del procediment de taxació conjunta previst en la normativa valenciana, la declaració de la necessitat d'ocupació dels béns i drets.

 3. De conformitat amb la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa, i el Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa.

 4. De conformitat amb el Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Gestió Urbanística.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de gestió d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Considerar que l'aprovació del vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, així com, l'aprovació del projecte de construcció de l'obra denominada passeig Marítim-sud de Benicarló, porta implícita la declaració d'utilitat pública de l'expropiació forçosa dels béns i drets que s'enumeren en el punt següent, necessaris per a l'execució del passeig de vianants de la costa sud de Benicarló, i que constitueixen sòl qualificat en el PGOU de Benicarló, com dotacional destinat a espai lliure.

Segon. Aprovar inicialment la següent relació concreta de béns i drets l'ocupació dels quals és indispensable per a l'execució del passeig de vianants de la costa sud de Benicarló, per complir el Pla General d'Ordenació Urbana vigent:

Finca 1.

Referència cadastral: 1866817BE8716N0001ET

Inscripció registral: tom 1843, llibre 517 de Benicarló, foli 79, finca núm. 10.512

Situació: partida de les Solades, 7

Titularitat: 100% nua propietat, amb caràcter privatiu, de Joan Porcar Nadal, amb NIF 47.621.227-A, 100% usdefruit vitalici, amb caràcter privatiu, de Maria Àngels Nadal Raga, amb NIF 77.879.728-A

Càrregues: Servitud de pas a favor d'IBERDROLA, SAU.

Expropiació : porció de terreny de 165,38 m2 situada a l'est de la total finca, tocant amb zona maritimoterrestre

Finca 2.

Referència cadastral: 1 866818BE8716N0001ST

Inscripció registral: tom 1472, Llibre 395 de Benicarló, foli 224, finca núm. 7638

Situació: partida de les Solades, núm. 9

Titularitat: 50% ple domini, amb caràcter privatiu, de Francisco Mañá Forés, amb NIF 18.844.979-K; 50% ple domini, amb caràcter privatiu, de Maria Luisa Gascón Guadalupe, amb NIF 18.868.520 X.

Càrregues: No en consten

Expropiació : porció de terreny de 363,74 m2 situada a l'est de la total finca, tocant amb zona maritimoterrestre

Finca 3.

Referència cadastral: no en consta.

Inscripció registral: tom 75, Llibre 25 de Benicarló, foli 210, finca núm. 3142

Situació: partida de les Solades, núm. 9 (camí)

Titularitat: 2/9 parts indivises del ple domini, amb caràcter de guanys, de Francisco Mañá Forés, amb NIF 18.844.979-K i de Maria Luisa Gascón Guadalupe, amb NIF 18.868.520-X; 1/9 part indivisa del ple domini, amb caràcter privatiu, d'Isabel Tolos Llorens, amb DNI 18.699.647; 1/3 part indivisa del ple domini, amb caràcter privatiu, de Ramon Tolos Llorens; 1/3 part indivisa del ple domini, amb caràcter privatiu, de M ª Teresa Bayarri Tolos

Càrregues: No en consten

Expropiació : porció de terreny, corresponent a camí de servitud per a servei de les parcel·les segregades de l'original, 88,63 m2, situada a l'est de la total finca, tocant amb zona maritimoterrestre

Finca 4

Referència cadastral: 1 765109BE8716N0001WT

Inscripció registral: tom 416, Llibre 124 de Benicarló, foli 144, finca núm. 14.731.

Situació: partida de les Solades, núm. 29.

Titularitat: 100 % ple domini en règim de guanys, de Agustín Moya Aicart i Concepció Gaya Vicente, amb NIF números 18.858.155-H/73.349.722-P

Càrregues: No en consten

Expropiació: porció de terreny de 160,94 m2 situada a l'est de la total finca, tocant amb zona maritimoterrestre ; 2 fanals de jardí, 1 palmera canariensis, 3 ficus, 1 magatzem de 7,15 m2, en bon estat i amb antiguitat de 15 anys, instal·lació elèctrica; instal·lació de reg; caseta animals; paviment de solera i rajola de 130 m2 i antiguitat de 25 anys.

Finca 5

Referència cadastral: 1765108BE8716N0001HT

Inscripció registral: tom 671, llibre 180 de Benicarló, foli 19, finca núm. 18.586.

Situació: partida de les Solades, núm. 31

Titularitat: 100 % ple domini en règim de guanys, de Francisco Roca Boquera i Maria Soledad Gauchía Miravet, amb NIF números 73.358.162-F/18.910.610-X.

Càrregues: Hipoteca a favor de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

Expropiació: porció de terreny de 199,17 m2 situada a l'est de la total finca, tocant amb zona maritimoterrestre ; 1 iuca, 1 arbre fruiter.

Finca 6.

Referència cadastral: 1765107BE8716N0001UT

Inscripció registral: tom 443, llibre 133 de Benicarló, foli 224, finca núm. 6716.

Situació: partida de les Solades, núm. 33.

Titularitat: 100 % ple domini en règim de guanys, de Agustín Moya Aicart i Concepció Gaya Vicente, amb NIF números 18.858.155-H/73.349.722-P

Càrregues: No en consten

Expropiació: porció de terreny de 121,24 m2 situada a l'est de la total finca, tocant amb zona maritimoterrestre.

Finca 7

Referència cadastral: 1665901BE8716N0001HT

Inscripció registral: tom 1096, llibre 284 de Benicarló, foli 170, finca núm. 6237

Situació: partida de les Solades, núm. 43

Titularitat: 100% ple domini, amb caràcter privatiu, de M ª Carmen Ibáñez Carceller, amb NIF 17.848.490-F

Càrregues: No en consten

Expropiació: porció de terreny de 49,13 m2 situada a l'est de la total finca, tocant amb zona maritimoterrestre ; 1 iuca, 1 cactus, 1 palmera washingtoniana

Finca 8

Referència cadastral: 1665602.

Inscripció registral: tom 866, llibre 221 de Benicarló, foli 26, finca núm. 23.174

Situació: Partida de les Solades, núm. 45

Titularitat: Comunitat de Propietaris Leo y Virgo.

Càrregues: Servitud de pas de persones i vehicles a favor finques registrals 6237, 6308 i 6757.

Expropiació: porció de terreny de 101,67 m2, de la part de parcel·la no edificada, tocant amb zona maritimoterrestre ; 5 iuques, 1 fanal de jardí, 1 barbacoa.

La finca objecte d'expropiació s'ha dividit horitzontalment i passa a formar les següents, cadascuna amb el seu titular i coeficient de participació en els elements comuns, objecte d'expropiació:


Finca 9

Referència cadastral: 1665603BE8716N0001XT

Inscripció registral: tom 745, llibre 192 de Benicarló, finca núm. 7585.

Situació: partida de les Solades, núm. 57.

Titularitat: 100% usdefruit vitalici, amb caràcter de guanys, de Bartolomé Caldés Alberich i Maria del Carmen Rodriguez Giner, amb NIF 18.700.027/18.700.026; 50% nua propietat, amb caràcter de guanys, de M. Piedad Caldés Rodríguez i Salvador Martinez Muntané, amb NIF 18.923.236/73.370.477-V; i 50% nua propietat, amb caràcter privatiu, de Salvador Caldés Rodríguez, amb NIF 73.374.327-A.

Càrregues: No en consten

Descripció: porció de terreny de 93,67 m2 situada a l'est de la total finca, tocant amb zona maritimoterrestre ; 2 palmeres canariensis, 1 llorer, 2 fanals de jardí.

Finca 10

Referència cadastral: 1664102BE8716S0001AD.

Inscripció registral: tom 1375, llibre 366 de Benicarló, foli 151, finca núm. 6974.

Situació: partida de les Solades, núm. 61.

Titularitat: 100% ple domini en règim de guanys, de Laura Besalduch Querol i José Luis Moreno Ordóñez, amb NIF 18941579K/39036562L.

Càrregues: Hipoteca a favor del Banc Santander Central Hispano.

Descripció: porció de terreny de 86,13 m2 situada a l'est de la total finca, tocant amb zona maritimoterrestre ; 2 iuques

Finca 11

Referència cadastral: 1 564.705.

Inscripció registral: tom 435, llibre 130 de Benicarló, foli 126, finca núm. 15.223. Forma part de la Urbanització La Malvarosa. Aquesta finca s'ha dividit horitzontalment en la núm. 15.226 i la núm. 15.227.

Situació: partida de les Solades, núm. 77.

Titularitat:

 • Pel que fa al 50% (finca registral núm. 15.226): 50% usdefruit i 50% nua propietat, d'Angel Minguez Alcalá, amb NIF 18606010E, 16,66% de nua propietat, de Fernando Minguez Cornelles, amb NIF 18906881F, 16,66% de nua propietat, d'Angela Minguez Cornelles, amb NIF 18909926Q, 16,66% de nua propietat, de Mª Pilar Amelia Minguez Cornelles, amb NIF 18902279M.

 • Pel que fa al 50% (finca registral núm. 15.227): 100% ple domini en règim de guanys, de Victor i Pierrette Hernández.

Càrregues: servitud de pas en una franja de terreny de 3 m d'amplada per camí de servei comú per a aquesta finca i totes les obtingudes per divisió.

Descripció: porció de terreny de 122,66 m2, situada a l'est de la total finca, tocant amb zona maritimoterrestre.

Finca 12

Referència cadastral: 1564702BE8716S0001BD.

Inscripció registral: tom 2225, llibre 636 de Benicarló, foli 216, finca núm. 2099.

Situació: partida de les Solades, núm. 81.

Titularitat: 50% usdefruit i 50% nua propietat, d'Antonia Giner Marzal, amb NIF 18845565D, 50% nua propietat, de Juan Antonio Marzal Giner, amb NIF 73377661W.

Càrregues: No en consten.

Descripció: porció de terreny de 105,15 m2, situada a l'est de la total finca, tocant amb zona maritimoterrestre.

Finca 13

Referència cadastral: 1 463.608.

Inscripció registral: tom 190, llibre 64 de Benicarló, foli 77, finca núm. 7793. Forma part de la Urbanització Las Piñas.

Situació: partida de les Solades, núm. 83.

Titularitat:

 • Pel que fa a ¼ part indivisa: 100% ple domini en règim de guanys, de Vicente Della Cervera i Rosa Lafulla Castell, amb NIF 18705882M/18706348B.

 • Pel que fa a ¼ part indivisa: 100% ple domini en règim de guanys, de Vicente Segura Orti i Josefa Ribera Vericat, amb NIF 18828600H/73349134H.

 • Pel que fa a 1/8 part indivisa: 100% ple domini, amb caràcter privatiu, d'Isabel García García, amb NIF 18721888A.

 • Pel que fa a 1/8 part indivisa: 100% ple domini en règim de guanys, d'Honorio Ferré Cardona i Francisca López Marcote, amb NIF 37954085Z/32320371N.

 • Pel que fa a 1/8 part indivisa: 100% ple domini, amb caràcter privatiu, de Marcelina Peláez Riestra, amb NIF 18888852X.

 • Quant a la restant 1/8 part indivisa:

   50% usdefruit i 50% nua propietat, de M ª Assumpció Arrieta Fuestes, amb NIF 01267645T

   10% nua propietat, de Juan Luis Balenciaga Arrieta, amb NIF 51612564N

   10% nua propietat, de Julián Juan Balenciaga Arrieta, amb NIF 50292588Y

   10% nua propietat, de Mª Assunción Balenciaga Arrieta, amb NIF 50813576K

   10% nua propietat, de Marta Lourdes Balenciaga Arrieta, amb NIF 02623282V

   10% nua propietat, de Cristóbal Balenciaga Arrieta, amb NIF 02630270J

Càrregues: No en consten.

Descripció: porció de terreny de 131,18 m2 situada a l'est de la total finca, tocant amb zona maritimoterrestre.

Finca 14

Referència cadastral: 1 36.240 2BE8716S0001FD.

Inscripció registral: tom 363, llibre 109 de Benicarló, foli 188, finca núm. 12.980.

Situació: partida de les Solades, núm. 101

Titularitat: 100% ple domini en règim de guanys, de Remigio Pellicer Segarra i Alicia Roca Fora, amb NIF 73350274P/73357977Y

Càrregues: No en consten.

Descripció: porció de terreny de 165,63 m2 situada a l'est de la total finca, tocant amb zona maritimoterrestre

Tercer. Sotmetre aquesta relació de béns i drets afectats a un tràmit d'informació pública de 15 dies hàbils, mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el diari de major difusió de la Província, i notificar individualment a les persones titulars de drets afectats.

Aquest termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de l'última de les publicacions o bé a la notificació, si és posterior.

Durant aquest, qualsevol persona pot aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació publicada o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat de l'ocupació. En aquest cas ha d'indicar els motius pels quals s'ha de considerar preferent l'ocupació d'altres béns o l'adquisició d'altres drets diferents i no compresos en la relació, com més convenient al fi que es persegueix.

PUNT 21é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE BENICARLÓ, EN RELACIÓ AMB LA REDACCIÓ DE L'ARTICLE 19 DE LES ORDENANCES DEL POLÍGON INDUSTRIAL KM. 133,4 CN-340. Es sotmet a consideracions de la corporació el contingut de la PROPOSTA que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 15 de juliol de 2011.

Relació de fets

 1. Vist el projecte de modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, redactat pels Serveis Tècnics Municipals el febrer de 2003, en relació amb l'article 19 de les ordenances del Polígon Industrial km. 133,4, CN-340, en el qual es proposa la següent redacció de l'esmentat article:

  «Article 19. Alineacions S'estableix una amplada de vial a la zona industrial situada al marge esquerre direcció Barcelona, equivalent 8,00 m des de la façana sud existent.»

 2. Vist que l'anterior modificació afecta determinacions d'ordenació detallada del Pla General.

 3. Vist que, mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el Sr. Antonio Cuenca Caballero, de data 18 de maig de 2011, es resol sotmetre al tràmit d'informació pública aquesta modificació puntual, amb la inserció del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6536, de 6 de juny de 2011, en el Periódico Mediterráneo de data 31 de maig de 2011, així com al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló i en la pàgina web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org, des del23 de maig al 23 de juny de 2011.

 4. Vist que, durant el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació del referit anunci en el DOCV, que ha durat aquesta exposició pública, no consta en elDepartament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament que s'hagen presentat al·legacions al document exposat.

 5. De conformitat amb el que preveuen els articles 94.1, 90.2, 83.2.a) i 101.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, i l'art. 223.5 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.

 6. De conformitat amb les competències que atribueix al Ple de la corporació l'article 22.2.c ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local(LRBRL).

 7. D'acord amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que corresponga adoptar a la corporació en la tramitació d'instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, redactat pels Serveis Tècnics Municipals el febrer de 2003, en relació amb la redacció del'article 19 de les ordenances del Polígon Industrial km 133,4, CN-340, que queda modificada en els termes següents:

«Article 19. Alineacions S'estableix una amplada de vial a la zona industrial situada al marge esquerre direcció Barcelona, equivalent 8,00 m des de la façana sud existent.»

Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria competent en matèria de territori de la Generalitat Valenciana.

Tercer. Ordenar la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, a efectes de l'entrada en vigor de la modificació puntual aprovada, i indicant que, contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que el va dictar, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el BOP, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des l'endemà de la publicació d'aquest acord en el BOP, de conformitat amb el que preveuen els articles 10.1.a) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

PUNT 22é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 D'ABRIL DE 2011 AL 15 DE JULIOL DE 2011. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 d'abril de 2011 al 15 de juliol de 2011. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 23é. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DEL SEGON TRIMESTRE DE 2011. Es dóna compte al Ple de l'informe del viceinterventor i de la tresorera de data 22 de juliol de 2011, corresponent al segon trimestre de 2011, emés en compliment de l'article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 24é. DACIÓ DE COMPTE DE DIVERSES SENTÈNCIES JUDICIALS. La corporació queda assabentada de les següents resolucions judicials:

  - Sentència núm. 1570, de 03/12/2010, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció , que desestima el recurs d'apel·lació núm. 2284/08, interposat per l'Ajuntament de Benicarló contra la Sentència núm. 231/08 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, per la qual s'estima el recurs contenciós administratiu que formulen pel Sr. BENITO GREGORIO CALDÉS LLUCH i la Sra. ANTONIA CALDÉS LLUCH contra l'acord plenari de 13/02/2006, pel qual s'aprova la memòria i compte detall de les quotes d'urbanització referents al Programa d'Actuació Integrada PAI CORTS VALENCIANES II. Les costes de l'apel·lació s'imposen al recurrent.

  -Sentència núm. 356/11, de 09/05/2011, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció , que desestima el recurs d'apel·lació núm. 54/2011, interposat per l'Ajuntament de Benicarló contra la Sentència núm. 672, de 27/10/2010 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, per la qual s'estimà el recurs que formulen el Sr. FRANCISCO ROCA BOQUERA i MARIA SOLEDAD GAUCHÍA MIRAVET contra l'acord plenari de 29/05/2008, que aprova de forma definitiva el projecte d'expropiació per taxació conjunta dels béns afectats per l'execució del passeig Marítim Sur. Es condemna a l'apel·lant al pagament de les costes processals, en quantia màxima de 500 euros.

PUNT 25é. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

L'alcalde diu que hi ha una moció presentada en temps i forma pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià.

Tot seguit, el Sr. Ferrer exposa el contingut de la moció, que és el següent:

«Durant les vacances d'estiu, els xiquets i xiquetes de Benicarló tenen més temps lliure i per tant més temps per a practicar esport. Temps que contrasta amb la insuficient disponibilitat de pistes de futbol, bàsquet, etc. a Benicarló. A més, l'oferta esportiva que ofereix l'Ajuntament a l'estiu té un preu que ara per ara moltes famílies no poden assolir.

Si a tot açò sumen que durant l'estiu les pistes esportives de les escoles benicarlandes públiques i concertades estan tacades, ens trobem davant una situació de total mancança d'infraestructures esportives, fet que pot desembocar com ja s'ha vist en situacions perilloses com que xiquets i xiquetes acabam botant les tanques de les escoles per tal d'accedir a aquestes pistes.

Pels motius exposats, demanen que s'adopten els següents acords:

Primer. Obrir els centres escolars públics i concertats o en el seu defecte les seues zones esportives durant el període de vacances d'estiu almenys durant un temps determinant diàriament (podien ser unes 3 hores) perquè els xiquets i xiquetes del poble puguen accedir a practicar esport lliurement.

Segon. Buscar la millor solució per a vetllar pel bon ús i respecte de les instal·lacions esportives dels centres municipals.»

Fa ús de la paraula la Sra. Miralles per indicar que el seu grup donarà a la moció. Explica que en el seu programa electoral una de les propostes era la construcció d'espais esportius oberts, atès que Benicarló té unes magnifiques instal·lacions esportives, però no sempre estan obertes ni disponibles al servei del públic en general. Considera que fan falta uns espais esportius, on la gent puga practicar esports sense tenir que saltar les tanques de les escoles o del Pavelló Poliesportiu. Per tant, creu que, mentre estes zones no existisquen, una solució seria la que aporta el Bloc, tot i que el grup socialista ampliaria la proposta a tots els caps de setmana de l'any. A més, diu que són conscients de les dificultats que comporta obrir les instal·lacions escolars, però es tracta d'un problema que l'equip de govern ha de solucionar, problema, que per altra banda creu que no és nou, sinó que ve de molt lluny. Fins i tot, recorda que va proposar al Sr. Marzal, quan era regidor d'Esports, obrir la tanca del Pavelló per evitar que els xiquets es feren mal saltant-la.

La Sra. Miralles conclou dient que l'Ajuntament hauria de fomentar la pràctica de l'esport entre els joves, no només a través dels clubs esportius de la ciutat, sinó com una mena d'oci alternatiu, molt recomanable per evitar l'adquisició entre els joves d'hàbits perjudicials per a la seua salut.

A continuació, intervé el Sr. Ferrer per a dir que la moció és prou clara, en el sentit que les instal·lacions esportives que hi ha en les escoles públiques estan tancades i els xiquets salten la tanca per a fer-ne ús. Aleshores, considera que hem de donar solucions als joves i a les famílies que no poden pagar-se un campus. Ell creu, a més, que s'ha de fer un esforç conjunt per solucionar el problema, ja siga a través de l'aprovació d'una ordenança reguladora de l'ús de les instal·lacions, de fixar un horari o amb altres mesures.

El Sr. Marzal Roca, portaveu del grup municipal popular, fa ús de la paraula per al·lusió, per explicar que quan ell estava de regidor d'Esports va fer una reunió amb les persones del barri del Pavelló Poliesportiu i que, fins i tot, se'ls va donar la clau, malgrat que els pares no volien fer-se responsables del que poguera passar allí dins. A banda, explica que la persona encarregada del Pavelló, dins d'un horari, l'obria i tancava perquè la gent poguera jugar quan no estava ocupat per les entitats. Per tant, diu que hi havia una problemàtica i que es va intentar resoldre i, fins i tot, a responsables del barri se'ls va donar la clau per poder obrir quan hi haguera un grup de xavals que volgueren fer esport.

La Sra. Miralles intervé per a dir que és cert el que diu el Sr. Marzal, però ella en aquell moment no volia cap clau, ja que no era la conserge del Pavelló i no podia fer-se responsable del que pogués passar allí. A més, diu que eixa no és la solució, que caldria un responsable que obrira les instal·lacions amb un horari, perquè a dia d'avui hi ha xiquets que continuen saltant la tanca i que això també la deteriora.

Intervé de nou el Sr. Marzal per a dir que en aquell moment es va parlar amb els pares i el problema és sempre el de la responsabilitat i que, mentre estava l'horari de la persona encarregada del Pavelló, aquest estava obert a totes les persones que feien bon ús de les instal·lacions.

A continuació, fa ús de la paraula el Sr. Pérez Ollo, representant del grup municipal popular, per a dir que agraeix a tot dos l'interés mostrat per l'esport d'oci, recreatiu, alternatiu, etc. i espera les seues aportacions amb interés per a portar a un bon fi eixes inquietuds dels ciutadans que tots tenen interés de solucionar.

Exposa que en la moció es fan certs comentaris que han de ser aclarits:

1. «Insuficient disponibilitat de pistes de futbol, bàsquet, etc. a Benicarló».

Indica que de les sol·licituds presentades al departament, s'atorguen una mitja de 200 permisos anuals, més els de la temporada estival que no estan comptabilitzats, xifra molt més alta que la de poblacions veïnes amb més nombre d'habitants. Una altra cosa és si es necessiten més infraestructures o no amb el seu corresponent cost de manteniment.

2. «L'oferta esportiva que oferix l'Ajuntament a l'estiu té un preu que, avui per avui, moltes famílies no poden assumir.»

Diu que la Campanya d'Estiu té uns preus públics segons l'activitat de 15 o 22 euros/mes, aprovats en l'Ordenança P-5 de 27 de maig de 2010. L'increment d'inscrits i l'oferta ampliada d'activitats ens indiquen que no és un preu exagerat, a més, existix demanda en activitats quatre o cinc vegades més cares en preu que també continuen creixent.

3. «Durant l'estiu les pistes esportives dels col·legis estan tancades i ens trobem en una situació de total mancança d'infraestructures esportives.»

Diu que és conscient que en tan sols dos mesos des que ha començat la legislatura no poden estar al corrent de com es gestionen els diferents departament i programmes i que entén que els comentaris vénen des del desconeixement, però amb bona voluntat i sense ànim de notorietat.

Explica que des de fa quatre anys, durant l'hivern, els col·legis de primària s'obrin en hores extraescolars, a les 12 i a les 17 hores, on hi ha més de 900 xiquets fent esport. Durant l'estiu, els col·legis que tenen conserge i altres instal·lacions municipals estan obertes en una franja horària més àmplia. En aquest sentit, posa com a exemple el Ródenas i el Marqués on hi ha més de 460 xiquets fent activitats en franja horària de 10 a 13 hores, el Pavelló Poliesportiu i annexos on hi ha més de 581, el Camp de Futbol amb més de 240 joves, la pista del Coromines amb més de 80 i la pista del passeig Marítim amb més de 298 xiquets i joves. A més, explica que també està la Campanya Esportiva de l'Ajuntament i els permisos que s'atorguen als ciutadans que volen realitzar esport per lliure. Per tant, creu que hi ha poques hores que poden quedar lliures i que, abans d'obrir els col·legis que no tenen conserge, cal estudiar el seu cost i la responsabilitat que això suposa a l'Ajuntament.

4. «Tot això desemboca en situacions perilloses, saltant les tanques...»

Diu que hi ha certs col·lectius que a pesar d'haver-los concedit permís per a usar unes instal·lacions, assalten altres en horaris intempestius perquè no els són suficients i, a més, en ocasions es juguen diners. Assenyala que l'esport transmet una sèrie de valors i que eixes situacions cal unir esforços per eradicar-les.

5. Es proposa «obrir els centres escolar o, en el seu defecte, les seues zones esportives durant l'estiu, al menys durant tres hores».

Indica que, com abans ha explicat, això s'està fent en alguns centres, fins i tot, en alguns casos porta tot el matí i algunes tardes. És per això que tres hores resulten insuficients. A més, diu que per a poder habilitar les zones esportives dels altres centres escolars públics i concertats que no tenen conserge, cal estudiar la seua viabilitat econòmica i actualitzar el reglament d'ús d'instal·lacions a la normativa actual, aspecte sobre el qual porten treballant des de l'any passat. Diu també que el programa electoral del Partit Popular recull el disseny d'un Pla estratègic per a l'esport, on s'inclou la creació de noves infraestructures esportives per a l'esport d'oci, alternatiu i recreatiu en la pràctica per lliure, a sumar als centres escolar existents.

D'altra banda, manifesta que no està d'acord quan es diu que l'equip de govern no ha fet res i que no té previsió de rés, ja que s'està treballant des de fa temps. Conclou dient que rebutjaran la moció, amb molt de respecte i humilitat, perquè es demana una cosa que ja s'ha iniciat i acceptar-la seria políticament incorrecte, atès que no és pot aprovar el que figura en la moció. Però insisteix que això no vol dir que no accepten la seua col·laboració i que no es vulga millorar la situació. Afig que no li queda cap dubte que, des de la inquietud que manifesten, ens faran arribar propostes i es podrà treballar units per a donar un bon servici als ciutadans.

Intervé la Sra. Miralles que agraeix el to de respecte i col·laboració amb què ha parlat el Sr. Pérez, però diu que amb l'exposat els dóna la raó sobre la necessitat d'espais esportius oberts, és a dir, que falten espais on un grup de persones que vulga practicar esport en dissabte o diumenge ho puga fer. Matisa que no es tracta d'un problema de col·lectius perquè assegura que al Ródenas totes les vesprades hi ha un grup d'alumnes del Ramon Cid que, sense ser un col·lectiu estrany ni delinquir, ha hagut de saltar la tanca per a poder practicar esport tranquil·lament.

A més, la Sra. Miralles afig que es ratifiquen en la necessitat d'espais esportius oberts i que el grup municipal socialista col·laborarà a solucionar el problema aportant idees o el que faça falta. Diu que no critiquen la labor que s'ha fet a Benicarló en l'esport escolar, ja que pensen que s'ha fet una labor molt important i molt interessat, malgrat que practicar esport lliurement quan la gent té ganes o quan un grup d'amics coincidixen no és pot fer perquè no hi ha eixos espais oberts.

A continuació intervé el Sr. Ferrer, qui manifesta que està d'acord amb els arguments del Sr. Pérez. No obstant, quan fa referència al fet que totes les propostes seran benvingudes, diu que el Bloc n'ha presentat una, que tan sols cal que la voten a favor i ens podem posar tots a treballar.

Tot seguit, fa ús de la paraula el Sr. Pérez per a dir al Sr. Ferrer que el que proposa ja s'ha iniciat, per tant, es reafirma en el que ha dit abans.

A més, exposa que la Llei de l'Esport 4/93, de 20 de desembre, feia referència al tema que ens ocupa però resultava insuficient, d'ací la nova Llei Valenciana de l'Esport 2/11, de 22 de març, que en els seus articles 80 a 84, desenvolupa el protocol mínim a seguir per a la utilització per part dels municipis dels espais esportius escolars fora de l'horari lectiu, aleshores, és esta llei la que hem de tindre present i en la que estem treballant. Assenyala que este Ajuntament té un representant en el consell assessor del Consell Valencià de l'Esport, és per això que es porta molt de temps treballant i que s'esperava l'aprovació de la llei per a poder cenyir-nos al regulat sense transgredir la legalitat.

Per últim, diu que en el Consell Escolar de 27 de juny de 2011 el Departament d'Esports va proposar, entre altres assumptes, la necessitat d'establir un protocol per a la utilització d'espais dels centres escolars per a evitar que s'accedira a ells saltant tanques, així com la creació una comissió de treball per a establir un sistema de repartiment dels espais esportius, a través de eixe consell escolar. El Departament d'Esports en col·laboració amb el Departament d'Urbanisme va revisar l'any passat totes les instal·lacions esportives de tots els col·legis, per prevenció i seguretat. Per això, amb tot el respecte no es pot dir sí a allò que ja s'ha iniciat i que s'ha proposat.

Tot seguit, la Sra. Miralles formula el següent prec:

«Que les comissions informatives, per favor, les convoquen amb dos o tres dies d'antelació, a fi de tenir temps per estudiar els expedients, perquè, si per exemple, la comissió és en dilluns a les 13 hores i la convocatòria la fan el dijous al matí, quan ens fan la notificació és el dijous, potser a migdia, només queda el divendres per vindre a veure la comissió. La gent que treballa tan sols pot vindre entre la una i les dos o les tres de la tarda, a més, les comissions del dimarts, si el dilluns hi ha comissió a migdia, no podem veure-les. Aleshores, el prec és, simplement, que es convoquen les comissions amb els màxims dies d'antelació possible per a poder compaginar la vida laboral amb la política i que l'horari laboral siga compatible amb l'activitat política.»

Formula també la següent pregunta:

«Quan pensen retirar els cartells de les obres del Plan Confianza que ja estan acabades i inaugurades de fa un parell de mesos i estan els cartells a la avinguda de Iecla, de César Cataldo, de les Corts Valencianes III. Al final haurem de fer pagar ocupació de via pública a la Generalitat Valenciana?»

A continuació, la Sra. Agut Barceló, representant del grup municipal socialista, formula la següent pregunta:

«Com saben, en el centre de la Residencia El Collet hi ha unes mancances de serveis des de fa temps. La plaça de director/a en el Centre de Dia no està coberta des de fa més d'un any i he fet diverses vegades la consulta, una vegada a la Sra. Shara, i em va dir que se solucionaria, però encara està en l'aire. A més, la plaça del senyor de manteniment, que per baixa de malaltia també porta molt de temps sense cobrir-se, malgrat que últimament, ara fa un parell de setmanes, s'envia una persona una vegada a la setmana per si hi ha alguna incidència, però això resulta insuficient i vol saber si ho tenen en compte i quan se solucionarà»

Tot seguit, intervé el Sr. Ferrer, que formula la següent pregunta:

«Hem vist que en l'edifici administratiu de la plaça del Dr. Pera s'han tapat els vidres dels baixos i vol saber: si la policia autonòmica ja ve, quants policies hi hauran allí, quins serveis donaran al ciutadans. O què és el que està passant, ja que si ho estan netejant i la policia no ve, ho podrien utilitzar els ciutadans.»

També formula el següent prec:

«Quan puguen i basant-nos en el protocol de la Llei Valenciana de l'Esport, obrin els centres escolars perquè la gent puga accedir als centres escolars a jugar a bàsquet.»

Arribat aquest punt, l'alcalde diu que la Sra. Vallés contestarà a la pregunta formulada per la Sra. Agut.

Així doncs, la Sra. Vallés diu que, pel que fa a la plaça de director del Centre de Dia, hi havia un requeriment de la Conselleria que ens obligava a amortitzar la plaça actual, coberta de manera fixa, i reconvertir-la en plaça de psicòleg. Quan es va entrar en negociacions perquè l'IVADIS assumira la residència, la Conselleria tenia la intenció que quedara una única direcció per a tot el centre i ens va demanar que no es cobrira la plaça,ja que anaven a assumir el centre. Continua explicant que ara, la nova corporació ha intentat esperar un temps prudencial perquè estigueren nomenats els directors generals corresponents i aleshores sol·licitar cita a València per tal d'aclarir com queda el tema d'IVADIS, atès que de cara al setembre s'ha de tenir clar si s'ha de fer l'amortització de la plaça de director i la reconversió a psicòleg i, per tant, es contracta un psicòleg o s'ha de continuar com fins ara i es contracta un director. Però manté que aquesta situació els consta que no s'ha de mantindre més d'un any.

Respecte a la plaça d'oficial de manteniment, diu que es va fer una adscripció provisional als llocs d'oficial de manteniment per un conflicte laboral. Explica que això ha comportat una situació de baixa per IT per contingències comunes d'una persona i, durant aquest temps, s'ha intentat amb l'oficial de manteniment que quedava suplir les necessitats de tots els centres, donant prioritat al Centre Geriàtric, ja que al geriàtric la situació és més deficitària que en les altres residències. A més, explica que s'ha sol·licitat cobrir les vacances de l'oficial actiu mitjançant l'ús d'una borsa de treball antiga i s'ha dictat una providència d'inici perquè es restaure la normalitat en els centres i totes les persones puguen tornar al seu lloc.

Finalment, fa ús de la paraula l'alcalde per dir que respecte als baixos de l'edifici administratiu, explicarà el que s'està fent en la propera Junta de Portaveus. Pel que fa als cartells que formen part de la decoració municipal, diu que ho parlarà amb el Departament d'Urbanisme.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22:30 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 2 d'agost de 2011

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa