Ple extraordinari núm. 19/2011, de 21 de desembre.

21/12/2011

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 19/2011 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 21 de desembre de 2011, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 19/2011 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 21 DE DESEMBRE.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13.00 hores del dia 21 de desembre de 2011 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sra. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACCEPTACIÓ DE LA SUBROGACIÓ EN LA CONTRACTACIÓ DE L'ARRENDAMENT, AMB OPCIÓ DE COMPRA, D'UN VEHICLE TURISME MARCA HONDA CRV 2.2 I-DTEC ELEGANCE 150 CV 5P. AMB DESTINACIÓ A LA POLICIA LOCAL. Se sotmet a consideració de la corporació l'informe proposta que formula per la tècnica de Contractació de data 21 de novembre de 2011, en el següent sentit:

Exposició de fets

I. Per acord de l'Ajuntament Ple, de data 28 d'octubre de 2010, s'adjudica provisionalment a la mercantil CAIXARENTING, SAU, la contractació de l'arrendament, amb opció de compra d'un vehicle tot terreny (lot núm. 2) HONDA CR v2.2. I-CTDI ELEGANCE 140 CV 5p DIESEL per import de 902,95 euros/mes, IVA exclòs. Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de juny de 2009 s'eleva a definitiu l'acord d'adjudicació provisional.

II. El 22 de juliol de 2009 es subscriu contracte entre CAIXARENTIG, SAU i aquest Ajuntament relatiu a l'arrendament, amb opció de compra, d'un vehicle tot terreny (lot núm. 2) HONDA CR-V 2.2 i-CTDi ELEGANCE 140 CV 5p DIESEL, per import mensual de 902,95 euros, IVA (18%) exclòs. La durada del contracte és de quatre anys (48 anualitats) i 140.000 km a partir de la data de lliurament d'aquest.

III. Per escrit amb número de registre d'entrada 6593, de 04/05/11 la mercantil CAIXARENTIG comunica a l'Ajuntament que ha transmès la branca d'activitat consistent en l'arrendament de vehicles de CAIXARENTING a favor de l'entitat ARVAL SERVICE LEASE, SA, on sol · licita la subrogació a favor d'aquesta dels drets i obligacions dimanants dels contractes que CAIXARENTIG tinga subscrits a l'Ajuntament.

IV. Mitjançant un escrit amb número de registre de sortida 7681, de 16/05/11, es requereix a CAIXARENTIG, SAU que aporte la documentació necessària per tramitar el corresponent expedient de subrogació.

V. Per escrit amb número de registre d'entrada 16.365, de 04/10/11, s'aporta la documentació requerida.

Fonaments de dret

Primer. El article 202.4 in fine de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, estableix que: «(...) En els supòsits d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat d'aquestes, ha de continuar el contracte amb l'entitat resultant o beneficiària, que queda subrogada en els drets i obligacions dimanants d'aquest, sempre que tinga la solvència exigida en acordar l'adjudicació.»

1. Respecte a la transmissió de branca d'activitat: Aquesta transmissió ha quedat acreditada en l'expedient mitjançant l'acta de manifestacions i de referència de data 26 d'abril de 2011, emesa pel notari Ignacio-Javier Boisan Cañamero, amb número de protocol 625. En aquest document consta que Caixa Renting SAU i Arval Service Lease, SA a través d'un contracte, de data 29 desembre 2010 van acordar la transmissió de la branca d'activitat consistent en l'arrendament de vehicles, per la primera a favor de la segona, que se subrogarà en tots els drets i obligacions que dimanen de la referida branca d'activitat. Així mateix, s'indica en l'esmentada acta que la mercantil CAIXARENTING SAU no transmet a ARVAL SERVICE LEASE, SA els drets de cobrament que aquella puga tenir davant de les administracions, facturats fins al dia 29 d'abril de 2011.

2. Pel que fa a la solvència de l'adquirent exigida en acordar l'adjudicació:

En el plec de clàusules administratives particulars que regeix l'esmentada contractació s'exigia la següent documentació:

«1. Aportació d'un o diversos dels següents documents acreditatius de la solvència econòmica i financera:

--Declaració apropiada d'entitat financera que acredite expressament que, amb les dades econòmiques de què disposen, la mercantil licitadora té capacitat econòmica per assumir el present contracte i que opera amb normalitat en el tràfic mercantil.

--Declaració relativa a la xifra global dels treballs realitzats per l'empresa en els tres exercicis anteriors a la licitació, acreditada mitjançant l'aportació del resum de la declaració de l'IVA presentada a Hisenda (model 390). D'aquest document ha de deduir un volum de negoci de l'empresa no inferior en cada un d'aquests exercicis al 25% del preu de licitació d'aquest contracte IVA exclòs. Quan el licitador siga una entitat que no estiga obligada a realitzar declaració d'IVA, aquest percentatge s'ha de reflectir en els comptes anuals de l'entitat dels tres últims exercicis, aprovades per l'òrgan competent.

2. Aportació d'un o diversos dels següents documents acreditatius de la solvència tècnica o professional:

    --Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres primers anys, on s'indique el seu import, dates i destinació pública o privada. Els subministraments efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari siga una entitat del sector públic o quan el destinatari siga un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari (solvència tècnica).

    --Mostres, descripcions i fotografia del producte a subministrar.

3. Si el licitador és empresa estrangera, una declaració degudament signada de sotmetiment exprés a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguen sorgir del contracte amb renúncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger del licitador.

4. Les persones físiques o jurídiques d'Estats no pertanyents a la Comunitat Europea, a més d'acreditar la seua plena capacitat d'obrar i obligar-se conforme a la legislació del seu Estat i la seua solvència econòmica i financera, tècnica i professional, han de justificar mitjançant un informe de la respectiva representació diplomàtica espanyola, que l'Estat de procedència de l'empresa estrangera admet, al seu torn, la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració, en forma substancialment anàloga. Aquest informe de reciprocitat no és exigible a les empreses d'estats signataris de l'Acord sobre contractació pública de l'Organització Mundial del Comerç.

5. Qualsevol altra documentació estimada d'interès pels licitadors. »

La mercantil ARVAL SERVICE LEASE, SA, mitjançant un escrit amb registre d'entrada núm. 16.365, de 4/10/2011, aporta la següent documentació:

--Còpia compulsada davant notari de l'escriptura de constitució de societat de data 4 de novembre de 1996, en què consta l'objecte social de la societat (compravenda, comercialització i arrendament amb o sense conductor i manteniment de tot tipus d'automòbils i més generalment de tot tipus de vehicles de transport o utilitaris, inclosos els de més de 3,5 tones).

--Còpia compulsada davant notari de l'escriptura de protocol·lització d'acords socials, de data 9 d'agost de 2007, en què consta el poder de representació a favor del Sr. François-Xavier Castille, en qualitat de conseller delegat.

--Còpia compulsada davant notari de l'escriptura de data 19 de novembre de 2007 d'esmena d'aquesta escriptura de protocol·lització.

--Còpia compulsada davant notari del passaport del representant de la societat.

--Còpia compulsada davant notari:Targeta d'identificació fiscal compulsada(A81573479)

--Còpia compulsada davant notari de l'informe de comptes anuals i de l'informe de gestió de l'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2009.

--Declaració relativa al volum de negoci en els darrers tres anys (2008, 2009 i 2010).

--Relació de principals operacions efectuades en els últims tres anys (2008, 2009 i 2010).

--Escriptura de revocació i atorgament de poders núm. 4349, de data 18 de novembre de 2010, per la qual es confereix poder a favor del Sr. Jesus Moreira Goicoechea, en representació de la mercantil CAIXARENTING, SAU.

--Declaració responsable d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.

--Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de data 14 de setembre de 2011, acreditatiu que la mercantil ARVAL SERVICE LEASE, SA no té pendent d'ingrés cap reclamació per deutes ja vençuts amb la Seguretat Social.

--Certificat de l'Agència Tributària de data 10 d'octubre de 2011, acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries.

Segon. L'òrgan de contractació en l'expediente que ens ocupa és l'Ajuntament Ple.

La corporació, de conformitat amb la proposta de la tècnica de Contractació, el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Acceptar la subrogació de la mercantil ARVAL SERVICE LEASE, SA en tots els drets i obligacions derivats del contracte signat amb CAIXARENTING, SAU i aquest Ajuntament l'1 de febrer de 2011, referent a l'arrendament, amb opció de compra, d'un vehicle turisme, marca Honda CRV 2.2 I-DTEC Elegance 150 CV 5P .

Segon. Notificar el presente acord a les mercantils Caixarenting, SAU i Arval Service Lease, SA, i traslladar-lo al Negociat d'Intervenció, Tresoreria i Policia Local.

Tercer. Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu un recurs de reposició en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acord, davant el mateix òrgan que l'ha dictat.

Així mateix, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acord, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE L'ARXIU MUNICIPAL. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada per la regidora delegada de Cultura en data 9 de novembre de 2011 per a l'aprovació del Reglament de l'Arxiu Municipal de Benicarló.

Atès que, dels serveis municipals, l'Arxiu és l'òrgan especialitzat de la gestió, el tractament i la custòdia de la documentació, tant la gestió administrativa com l'actuació cultural.

Atès que el dret que la Constitució atorga als ciutadans, en allò que es refereix al dret a la informació, converteix l'Arxiu Municipal en un servei públic que cal garantir per part de l'Ajuntament.

Atesa la responsabilitat municipal, tant pel que fa a l'adequada custòdia del seu patrimoni documental com pel que fa a fer-lo accessible a les persones usuàries i a la pròpia Administració.

Vist el Reglament redactat per establir les normes fonamentals necessàries que han de regir l'ordre intern de l'Arxiu Municipal de Benicarló.

La corporació, de conformitat amb la proposta de la regidora delegada de l'Àrea de Cultura, el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar el Reglament de l'Arxiu Municipal de Benicarló.

Segon. Sotmetre l'aprovació del Reglament de l'Arxiu Municipal a informació pública i audiència durant el termini de 30 dies, mitjançant anuncis en el BOP i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer. Publicar en el BOP, una vegada aprovat definitivament, el text íntegre del Reglament sense que entre en vigor fins que s'haja dut a terme aquesta publicació i haja transcorregut el termini de quinze dies.

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 3r. PROPOSICIÓ A L'APROVACIÓ DE LA CESSIÓ A IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU DE L'ÚS I GAUDI DEL TERRENY NECESSARI PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ DINS DEL PLA PARCIAL SECTOR 2 MERCAT. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 14 de desembre de 2011.

Finalitzada la urbanització corresponent a la urbanització del sòl urbanitzable del PLA PARCIAL SECTOR 2 MERCAT ubicada en aquest terme municipal, procedeix portar a terme la cessió a la societat distribuïdora d'energia elèctrica, de les infraestructures d'aquest caràcter que han estat finalitzades.

En virtut d'això, i de conformitat amb les competències que atribueixen al Ple de la corporació els articles 22.2.p) i 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

La Corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Cedir a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU amb domicili a l'efecte de notificacions a Castelló, avinguda dels Germans Bou, numero 239, i amb domicili fiscal al carrer de Gardoqui, 8 , districte postal 48088 de Bilbao, les següents instal·lacions realitzades per l'urbanitzador, per a la urbanització del PLA PARCIAL SECTOR 2 MERCAT que estan incloses en el projecte d'urbanització aprovat

a) CENTRE DE TRANSFORMACIÓ segons projecte CT CS- 2011/21/12.

Segon. Cedir l'ús i gaudi dels terrenys necessaris per a la instal·lació del centre de transformació anteriorment referit, que es concreten en una superfície de CT amb 26,40 m2 ( 7,50m x 3,52m ), segons el plànol adjunt.

Tercer. La cessió es realitza lliure de càrregues i gravàmens sense càrrec pendent per cap concepte i sense que Iberdrola Distribución Eléctrica SAU se subrogue en cap obligació personal que l'Ajuntament de Benicarló hagués pogut contreure amb persones físiques, jurídiques o administracions públiques.

Quart. Notificar a la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica SAU en la forma legalment establerta.

Del present acord s'ha de donar compte en la primera sessió que tinga lloc de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, de conformitat amb el que es disposa en l'article 126.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 4t. PROPOSICIÓ A L'APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ FORÇOSA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL SECTOR 7 DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU DE BENICARLÓ, APROVAT PEL PLE DE DATA 27 DE NOVEMBRE DE 2008, EN QUANT A LA TITULARITAT DE DIVERSES FINQUES. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 14 de desembre de 2011.

Relació de fets

I. Mitjançant l'acord del Ple de la corporació, de data 27 de novembre de 2008, s'aprova el Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament del sector 7 de sòl urbanitzable del Pla General de Benicarló, integrat per pla parcial, memòria del programa, projecte d'urbanització i projecte de reparcel·lació, per a la gestió directa per part de l'Ajuntament de Benicarló (BOP de Castelló, núm. 24, de 24 de febrer de 2009). Aquest acord és ferm en via administrativa, en haver-se interposat contra aquest diversos recursos de reposició, que van ser desestimats mitjançant un acord del Ple de la corporació de 25 de juny de 2009.

II. Les parcel·les resultants del referit projecte de reparcel·lació van ser inscrites en el Registre de la Propietat el maig de 2010. Entre aquestes, figuren com a parcel·les adjudicades o resultants, entre d'altres, les següents:

«PARCEL·LA 4

Descripció: URBANA- Parcel·la de terreny per edificar, d'ús residencial, situada a la partida del Collet de Benicarló, de superfície 792,76 m2. Límits: nord, José María Bretó Foix; sud, zona verda-jardí públic; est, vial per a vianants públic; i oest, avinguda de Juan Sebastián Elcano.

Correspondència: procedeix per aportació de les finques inicials números 4 i 8

Titularitat: el ple domini de la finca descrita és de, quant a una participació indivisa del 53,66%, de MARIA CARMEN BRETÓ FOIX, amb DNI núm. 18.845.842-X, i domicili al c. de César Cataldo, 32-3r de Benicarló, amb caràcter privatiu, i, quant a la restant participació indivisa del 46,34%, de JOSÉ ANTONIO BRETÓ FOIX, amb DNI núm. 73.358.253-I, i domicili al c. de la Sequieta, 15 de Benicarló, amb caràcter privatiu.

Càrregues: No en consten

Càrregues urbanístiques: Afecta el pagament de la quota d'urbanització corresponent, fixada amb caràcter provisional en la quantia de 125.374,41 EUR (+ IVA). El percentatge de participació en costos d'urbanització és del 4,83 %.

PARCEL·LA 5

Descripció: URBANA- Parcel·la de terreny per edificar, d'ús residencial, situada a la partida del Collet de Benicarló, de superfície 681,59 m2. Límits: nord, Marcos i Mª Elena Segarra Piñana; sud, Carmen i José Antonio Bretó Foix; est, vial per als vianants públic; i oest, avinguda de Juan Sebastián Elcano.

Correspondència: procedeix per aportació de la finca inicial número 5.

Titularitat: el 100 % del ple domini de la finca descrita és de JOSÉ MARÍA BRETÓ FOIX, amb DNI núm. 18.845.901-T, i domicili a la plaça del Dr. Pera, 2-1r-2n, de Benicarló, amb caràcter privatiu.

Càrregues: No en consten

Càrregues urbanístiques: Afecta el pagament de la quota d'urbanització corresponent, fixada amb caràcter provisional en la quantia de 117.216,79 EUR (+ IVA). El percentatge de participació en costos d'urbanització és del 4,15 %.»

  1. Vist l'escrit que presenta, en data 18 d'octubre de 2011 (registre d'entrada núm. 17.115), el Sr. José A. Bretó Foix, amb DNI núm. 73.358.253 Y, el Sr. José María Bretó Foix, amb DNI núm. 18.845.901-T, i la Sra. Carmen Bretó Foix, amb DNI núm. , en el qual manifesten la seua voluntat que es permuten les adjudicacions corresponents al Sr. José A. i el Sr. José Mª Bretó Foix.

  2. D'acord amb el que preveu l'art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

  3. D'acord amb el que preveu la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, i el Decret 67/2006, de 12 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística , que desenvolupa aquesta.

  4. Vist que el projecte de reparcel·lació del Programa d'Actuació Integrada del Sector 7 del PGOU de Benicarló va ser aprovar per acord del Ple de la corporació, qualsevol rectificació d'aquest document ha de ser aprovada pel mateix òrgan.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Rectificar el projecte de reparcel·lació forçosa del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament del Sector 7 de sòl urbanitzable del Pla General de Benicarló, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló en la sessió que va tindre lloc en data 27 de novembre de 2008, quant a la titularitat de les finques resultants o adjudicades núm. 4 i 5, que passa a ser la que es descriu a continuació:

«PARCEL·LA 4

Descripció: URBANA- Parcel·la de terreny per edificar, d'ús residencial, situada a la partida del Collet de Benicarló, de superfície 792,76 m2. Límits: nord, José María Bretó Foix; sud, zona verda-jardí públic; est, vial per a vianants públic; i oest, avinguda de Juan Sebastián Elcano.

Correspondència: procedeix per aportació de les finques inicials números 4 i 8

Titularitat: el ple domini de la finca descrita és de, quant a una participació indivisa del 53,66%, de MARIA CARMEN BRETÓ FOIX, amb DNI núm. 18.845.842-X, i domicili al c. de César Cataldo, 32-3r de Benicarló, amb caràcter privatiu, i, quant a la restant participació indivisa del 46,34%, de JOSÉ MARÍA BRETÓ FOIX, amb DNI núm. 18.845.901-T, i domicili a la plaça del Dr. Pera, 2-1r-2n, de Benicarló, amb caràcter privatiu.

Càrregues: No en consten

Càrregues urbanístiques: Afecta el pagament de la quota d'urbanització corresponent, fixada amb caràcter provisional en la quantia de 125.374,41 EUR (+ IVA). El percentatge de participació en costos d'urbanització és del 4,83 %.

PARCEL·LA 5

Descripció: URBANA- Parcel·la de terreny per edificar, d'ús residencial, situada a la partida del Collet de Benicarló, de superfície 681,59 m2. Límits: nord, Marcos i Mª Elena Segarra Piñana; sud, Carmen i José Antonio Bretó Foix; est, vial per als vianants públic; i oest, avinguda de Juan Sebastián Elcano.

Correspondència: procedeix per aportació de la finca inicial número 5.

Titularitat: el 100 % del ple domini de la finca descrita ésde JOSÉ ANTONIO BRETÓ FOIX, amb DNI núm. 73.358.253-I, i domicili al c. de la Sequieta, 15 de Benicarló, amb caràcter privatiu.

Càrregues: No en consten

Càrregues urbanístiques: Afecta el pagament de la quota d'urbanització corresponent, fixada amb caràcter provisional en la quantia de 117.216,79 EUR (+ IVA). El percentatge de participació en costos d'urbanització és del 4,15 %..»

Segon. Realitzar les actuacions pertinents per procedir a la inscripció registral de la rectificació anterior en el Registre de la Propietat, una vegada ferma en via administrativa el present acord, facultant el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, per al seu efectiu compliment.

Tercer. Anul·lar les liquidacions emeses fins avui en concepte de quotes d'urbanització corresponents al Sr. José Mª i al Sr. José A. Bretó Foix, en qualitat de titulars d'aquestes parcel·les resultants, fins que, una vegada ferma en via administrativa el present acord, procedisca l'emissió de noves liquidacions per les titularitats adquirides.

Quart. Comunicar aquest acord a la Intervenció i a la Tresoreria municipal, perquè en tinguen coneixement i als efectes oportuns.

Cinqué. Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia Presidència, en el termini màxim d'un mes, comptador des de la seua notificació, d'acord amb el previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors des de la notificació, d'acord amb el que preveuen els articles 8.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que estimen procedent.

Del present acord s'ha de donar compte en la primera sessió que tinga lloc de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, de conformitat amb el que es disposa en l'article 126.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

PUNT 5é. PROPOSICIÓ A L'APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA RECEPCIÓ, TRANSPORT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS URBANS AMB VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, SA.

Arribats aquest punt, i amb caràcter previ a la votació, si escau, de seua inclusió en l'ordre del dia, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a dir que els membres del seu grup votaran en contra de la inclusió d'aquest punt en l'ordre del dia perquè consideren que falta un informe jurídic, tal com diu l'informe del viceinterventor i, a més, els dos informes dels tècnics en aquest expedient són contraris a l'aprovació d'aquest conveni.

Seguidament, el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, indica que les coses no es fan així, ja que considera que els assumptes s'han de portar a Comissió, s'han de treballar en Comissió i s'han de tindre tots els informes. A més, creu que haurien d'aconseguir no tindre informes dels tècnics en contra i després portar-los al Ple. Indica que ell creu que en la dinàmica i en l'acceptació i que per això va demanar disculpes a l'alcalde al Ple passat per una cosa que van considerar els vint-i-un regidors que ells van fer malament, pel que fa a una moció que van presentar. Per tant, creu que les coses no es fan així i que el punt s'hauria de retirar de l'ordre del dia, portar-lo a Comissió, treballar-lo en Comissió i, quan quan ja ho tinguen treballat i assumit, portar-lo al Ple per aprovar-lo o no aprovar-lo. Així doncs, demana a l'alcalde que retire el punt de l'ordre del dia i que puguen treballar-lo en una Comissió, que és on es treballen les coses.

A continuació, el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, manifesta que el motiu de portar aquest punt a l'ordre del dia d'avui no va a discutir-lo, perquè tenen raó. De fet, indica que aquest tema s'hagués pogut portar a Comissió, s'hagués pogut treballar, però explica que moltes vegades les coses no avancen tot el que ells voldrien. Per tant, indica que el motiu de portar-lo és que, quan l'Ajuntament va fer l'estudi de modificar l'ordenança de la taxa del tractament i eliminació de les escombraries, la prioritat era que eixes escombraries tingueren una destinació concreta, ja que els abocadors de Benicarló estaven tots closos. Tanmateix, diu que cal donar una solució i que en la data que estan i sent que ja s'han fet uns treballs d'enviar l'escombraries a Alacant, pel tema del tractament i eliminació, han cregut convenient portar-ho dins d'enguany i no fer una altra Comissió, que ja ens n'aniríem a l'any 2012.

De nou, torna a intervindre la Sra. Miralles per a dir que ella pensa que el que està explicant el Sr. Serrano són excuses i no massa clares. En primer lloc, --diu--, perquè l'escombraria es porta a la planta de distribució des de fa ja quatre mesos. En segon lloc, perquè l'informe del tècnic de medi ambient està datat el 5 de setembre i estem a 21 de desembre, amb la qual cosa aquest conveni fa quatre mesos que està. Indica, a més, que l'equip de govern va demanar l'informe del viceinterventor el divendres passat a les tres de la tarda, amb la qual cosa considera que aquí hi ha alguna cosa que no quadra. De fet, creu que avui el que s'està fent és a alçar una objecció d'Intervenció, un informe en contra, i que el Ple té poder per a poder-lo alçar, però no ho veu correcte tenint en compte que aquest conveni fa quatre mesos que va per la casa. Creu que hi alguna cosa que fa una mica d'olor i diu que no són precisament les escombraria, tot i no sap per què.

En un nou torn, el Sr. Ferrer, indica que ell creu que, en principi, el que es va a discutir ara és si es va a incloure aquest punt en l'ordre del dia d'avui o no. Per altra banda, diu que ell està d'acord amb el que s'està dient. A més, recorda que, el dia 16 d'agost, va entrar la proposta de conveni i no entén per què ara, de pressa i corrents, s'ha d'aprovar. És per això que demana que es retire de l'ordre del dia, que es faça una Comissió prompte i es faça un ple extraordinari abans de cap d'any per tal d'aprovar-ho, però considera que les coses no s'han de fer així. A més, indica que falta l'informe jurídic i que els altres dos informes, el del tècnic de medi ambient i del viceinterventor, són en contra. Manifesta, però, que entén que l'alcalde tinga urgència per aprovar això perquè, si no, se'n van a l'any que ve, però considera que aquí estan per a treballar, millorar i per a fer les coses entre tots. Per tant, reitera que no veu just que hagen d'aprovar o desaprovar això avui i, sobretot, amb els informes en contra dels tècnics.

A continuació, el Sr. Serrano indica que considera que tenen la seua part de raó, però que l'olor que esmenta la Sra. Miralles, no sap d'on la trau. Diu que l'olor l'ha de traure quan els camions, que abans tiraven les escombraries a l'abocador, ara se'n va fora. De fet, el Sr. Serrano considera que potser sí que s'hagués pogut portar abans i que s'hagués hagut de portar per Comissió, però que ells creuen necessari que, ja que hi ha unes factures emeses per l'empresa, les factures es paguen perquè el servei està fet. A més, indica que estaran d'acord o no en el fet que el procediment s'hagués pogut fer d'una altra manera, però eixes factures s'han de pagar perquè el servei està fet i les escombraries no estan amuntegades a l'abocador, ja que s'han enviat fora de Benicarló. Per tant, creuen necessari que el punt s'aprove en el Ple del dia d'avui.

Finalment, l'alcalde conclou el debat sobre l'aprovació o no de la inclusió d'aquest punt en l'ordre del dia dient que, efectivament, hagués hagut de passar per Comissió i que, efectivament, anava a passar per Comissió aquesta setmana. Tot i això, indica que avançar el Ple tampoc ha sigut una decisió del Partit Popular, ja que va ser una petició de l'oposició, perquè ells el Ple podien fer-lo el dia 29 o el dia que tocava. Tanmateix, l'oposició tenia pressa per avançar el Ple i ells varen acceptar-ho, però diu que la veritat és que els punts anaven a la Comissió d'aquest dimecres, però, en avançar el Ple, van haver de portar-lo directament al Ple.

Sotmesa a la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la corporació per tretze vots a favor i vuit en contra --representants dels grups municipals socialista i del Bloc Nacionalista Valencià-- acorda la ratificació de la seua inclusió.

Fa ús de la paraula, en primer lloc, la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a dir que està clar que van ser ells qui van demanar avançar el Ple per circumstàncies personals i aprofita per donar les gràcies per haver accedit al canvi, però considera que això no té res a veure amb el fet que els informes siguen els mateixos. Explica que els informes negatius i tot el que s'ha de dir d'aquest conveni hagués sigut el mateix, per tant, considera que l'únic que hagués pogut passar és que hagueren fet una Comissió d'Urbanisme o d'Hisenda i el punt hagués anat a la Comissió, però res més. Dit això, indica que ells consideren que aquest conveni és un conveni en què hi ha molts de punts que no estan clars. En primer lloc, diu que res és un conveni que va presentar VAERSA i que s'ha copiat literalment, és a dir, considera que és un conveni que unilateralment va presentar l'empresa i que l'Ajuntament ha acceptat fil per randa, és a dir, ha entrat per Registre i s'ha copiat textualment. A més, torna a repetir que és un conveni que està informat pel tècnic de medi ambient en contra el dia 5 de setembre de 2011, la qual cosa demostra que fa quatre mesos que va per aquí. Diu que aquests quatre mesos les escombraries ja s'han portat a la planta de transferència i que és curiós que es porte a aprovar un conveni quan aquest conveni ja, pràcticament, no té cap sentit aprovar-lo, perquè, --diu--, segons té entés, a partir de la setmana que ve, les escombraries es portaran ja a la planta de Cervera en forma de prova i que no s'han portat fins ara, com als pobles menuts, perquè a la planta de Cervera els camions dels pobles grans no podien passar per baix del pont de la via i ara s'ha fet un camí alternatiu que s'està asfaltant aquests dies. Indica, a més, que, a partir del dia 2 de gener de 2012, la planta de Cervera estarà en funcionament i tot això ja no tindrà cap sentit. Per això, manifesta que aquest conveni no saben per què es porta ara i creu que hi ha algunes coses que s'haurien d'esmenar. En primer lloc,no entén per què s'adjudica a VAERSA el trasllat de les escombraries automàticament, sense complir la llei de contractes del sector públic. Diu que si això es pot fer així, vol saber on està l'informe jurídic que avala aquesta decisió. En segon lloc, es pregunta per què, si l'Ajuntament de Benicarló forma part del Consorci de la Zona 1, no és el Consorci el que convenia amb VAERSA el trasllat de les escombraries i per què VAERSA no li passa les factures directament al Consorci i les passa a l'Ajuntament de Benicarló. En tercer lloc, diu que també tenen dubtes en les qüestions del preu i en el temps de duració del conveni. Respecte al preu, indica que, en l'acord de la Junta de Govern del Consorci, que va tindre lloc el dia 5 de novembre de 2010, s'aprovà la solució transitòria de la construcció de la planta de transferència on es fixa el preu màxim per tona que queda en 68EUR/tona per traslladar els residus a Xixona. Per tant, diu que aquest preu és un preu màxim que fixa el Consorci, però com es va traure i si VAERSA va fer els comptes i el Consorci va posar el preu o VAERSA es va ajustar al preu màxim i va comptar en un full tant d'amortització, tant de gestió, tant de transport, tant d'eliminació i van donar els 68 EUR/tona. Considera que és molta casualitat que els 68EUR per tona que fixava el Consorci com preu màxim, després resulte que siga un preu fix i no com a màxim. A més, explica que en el conveni diu que això es pot revisar. És a dir, no entén que hi haja un punt en el conveni que diga que aquest preu es pot incrementar o disminuir, tenint en compte que era el preu màxim que fixava el Consorci. D'altra banda, es pregunta que , si la resta d'Ajuntaments no porten les escombraries a la planta de transferència de Benicarló i les quantitats que estan estipulades per VAERSA de 135.000 tones no són aquestes, si VAERSA podrà modificar els preus. Per tant, no entén per què ha d'assumir aquest Ajuntament aquesta responsabilitat si als altres pobles ningú els obliga a portar les escombraries de Benicarló. A més, diu que no veu clar què passarà si no les porten, ja que aleshores no se sap si aquest preu es modificarà o no. I, sobretot, manifesta no entendre per què signem un conveni a tres anys, si resulta que la planta de transferència fa quatre mesos que funciona i, a més, la planta de Cervera estarà en funcionament a partir del mes de gener. Considera, per tant, que aquest conveni el primer que hauria de posar ben clar és que, quan entre en funcionament la planta de Cervera, el conveni amb VAERSA deixa de ser efectiu, cosa que no posa en cap lloc. És més, explica que hi ha un punt que deixa entreveure que el preu es pot modificar per una modificació en la distància on s'han de portar les escombraries. Així doncs, diu que té la impressió que aquest conveni a tres anys està fixat perquè siga VAERSA la que porte el trasllat a Cervera, quan això no té per què ser així, ja que és la mateixa empresa que arreplega les escombraries la que trasllada les escombraries a la planta de Cervera. Aleshores, torna a insistir en el fet que la planta de Cervera ja està en proves i els pobles menuts del Consorci ja porten les escombraries a la planta i Benicarló a partir de la setmana que ve, en període de proves, les portarà perquè necessiten 100 tones diàries per fer les proves. Per tot això, demana que aquest conveni es rectifique en aquells punts que no queden clars. A més, considera que aquest conveni no pot signar-lo l'Ajuntament i que no té cap sentit fer un conveni per a tres anys, quan resulta que queden 15 dies de vida de la planta de transferència. Per tant, afirma que el seu grup votarà en contra.

En segon lloc, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a indicar, en referència al fet que el Ple es va canviar pels grups de l'oposició, que en aqueixa Junta de Portaveus va estar ell i l'alcalde no va fer cap referència a cap punt que hauria de vindre la setmana que ve. Amb això, explica que vol dir que no ho van acordar els grups de l'oposició, ho van aprovar tots: el Sr. Marcos Marzal, els dos representants que hi havia dels grups polítics i l'alcalde.

A continuació, referint-se al punt en qüestió, considera que aquest conveni s'hauria d'aprovar, perquè els tècnics de la casa hi han posat moltes objeccions. Una de les objeccions, --explica--, és el fet que es dóna la contracta a VAERSA i no una altra empresa. Considera que aquesta qüestió ja no es pot solucionar, però sí que es pot solucionar el tema dels tres anys que durarà aquest conveni, perquè sembla que el dia 1 començarà a funcionar la planta de Cervera. Per tant, no entén per què els benicarlandos el dia 1 han de pagar, per una banda, a VAERSA per la planta de transferència i, per l'altra, al Consorci pel servei que han aprovat, és a dir, una quota de 80 EUR. A més, diu que el tècnic de medi ambient fa referència al fet que no es pot tindre aqueixa duplicitat de serveis. D'altra banda, es refereix al preu i vol saber per què eixe preu i no un altre i qui l'ha negociat.

Tampoc entén per què el 16 d'agost entra el conveni i es passa al 5 de setembre, quan el tècnic de Medi Ambient fa el seu informe desfavorable, i el 15 de desembre, algun regidor demana al viceinterventor d'urgència que per demà estiga l'informe fet i l'endemà, el dia 16, està l'informe fet. Diu que anem tots amb presses i no han pogut estudiar ni valorar ni gestionar entre tots què és el millor per al poble, quan els tècnics ens ho estan dient. I, adreçant-se al Sr. Serrano, li diu que es poden posar a discutir si el preu de l'escombraria és d'un euro o si fa olor o no fa olor, però considera que el que no podem discutir és dels dos informes negatius que hi ha dels tècnics, ja que estan a l'expedient i els informes són contundents. Aleshores, cita textualment: «Visto lo anterior, el técnico que suscribe entiende que no debería formalizarse el convenio entre las partes consideradas, en tanto en cuanto no se resuelva en el articulado las discrepancias evidenciadas en este informe, además de aquellas otras relativas a otros departamentos intervinientes que pudieran evidenciarse y resulten de afección». A continuació, un altre informe: «En conclusión, entiendo que no procede la firma del mencionado convenio con la citada empresa pública dado la omisión de los procedimientos de contratación pública omitidos emitiendo nota de reparo al mismo.» A més, el Sr. Ferrer manifesta que hi ha un informe que no existeix, que és l'informe jurídic. Per tant, diu que hi ha informes negatius i un que no el tenen. Així doncs, considera s'estan entrant en un terreny pantanós i que ho haurien de fer millor i firmar el conveni que es mereix aquest poble i no perquè tinguen pressa a firmar-lo. Per tant, creu que cal posar-se a treballar tot junts, perquè queden deu dies perquè s'acabe l'any, i cal solucionara quests problemes. Conclou la intervenció dient que, encara que ho votaran a favor perquè són 13, el seu grup ho votarà en contra perquè consideren que no és el millor per al poble i que hi ha coses que s'han de fer ben fetes.

En tercer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, per a expressar que el preu que pagaran els veïns de Benicarló serà el mateix. És a dir, explica que el preu que s'estipula del Consorci, que seran 79,50 EUR per unitat tributària, serà exactament el mateix. En aquest sentit, diu que la modificació a l'ordenança, que es va fer cosa d'un mes i mig, anava en funció del fet que la planta de Cervera entrara en funcionament a partir de l'1 de gener, a meitat de gener, febrer o març. D'aquesta manera, afirma que l'Ajuntament de Benicarló podria passar al cobrament de la part proporcional del temps durant el qual VAERSA ha estat fent la funció d'enviar les escombraries fora de Benicarló. Amb això explica que vol dir que a l'Ajuntament de Benicarló no li costarà més diners i potser menys que en la solució del Consorci.

Tanmateix, admet que és veritat que hi ha coses al conveni, com han dit els dos portaveus, que potser es podrien revisar, però, en la data que estan, posar-se a revisar creu que seria més contraproduent que una altra cosa. D'altra banda, diu que el preu que l'oposició parla, de 68EUR/tona, és el mateix preu que han firmat la resta d'ajuntaments del Consorci de la Zona 1. Tot i això, afirma que es podrien matisar, --com informa el tècnic de Medi Ambient--, alguns aspectes, però també té la certesa, --com ha dit la Sra. Miralles--, que el dia 1 de gener les escombraries de l'Ajuntament de Benicarló faran cap a l'abocador de Cervera, amb la qual cosa la funció de VAERSA, en el moment en el qual l'Ajuntament agafe les escombraries i se les emporte a l'abocador, s'haurà acabat. És a dir, creu que pràcticament falta una setmana i que l'última factura que portarà VAERSA serà la del 10 de desembre. Per tant, considera que no té sentit voler allargar una cosa, quan saben que el dia 31 de desembre VAERSA deixarà de fer el servici de trasllat i eliminació d'escombraries. De fet, diu que el conveni es de l'any 2010 i es va fer per a tres anys, perquè aleshores no es sabia quan entraria en funcionament la planta. Per tot això, pensa que el conveni ha de tirar endavant.

En un nou torn, intervé la Sra. Miralles per a dir que el Sr. Serrano reconeix que hi ha punts que es poden millorar, amb la qual cosa els dóna la raó. Per altra banda, avança que ells no alçaran cap objecció d'Intervenció, amb la qual cosa, tenint en compte que aquest conveni té objeccions d'Intervenció, no votaran a favor. A més, manifesta que el Sr. Serrano acaba de dir que aquest conveni és de 2010 i estem a finals de 2011 i encara no s'ha firmat. Per tant, diu que no li quadra per què si es va fer a tres anys, per què es va fer al 2010. És a dir, considera que no es pot firmar un conveni a finals de desembre de 2011 per a tres anys, quan els està dient que el dia 2 de gener les escombraries se n'aniran a Cervera. Per tant, crec que és incoherent firmar un conveni per a tres anys i si el conveni va ser redactat el 2010, doncs que li canvien la redacció. De fet, creu que aquest conveni no pot ser per a tots igual, ja que si uns ho van firmar el 2010 és perfecte, però diu que ara estem a finals de 2011 i falten 15 dies perquè les escombraries se'n vagen a Cervera.

D'altra banda, indica que el Sr. Serrano ha dit que el 31 de desembre aquest conveni es rescindirà. A quest respecte, la Sra. Miralles li demana que ho pose ben clar, perquè al conveni no ho diu. Explica que hi ha un punt, en la resolució anticipada del conveni, on diu que es pot resoldre el conveni de mutu acord entre client i VAERSA. És a dir, considera que si VAERSA no volguera, aleshores no es rescindiria. En aquest sentit, cita textualment que en l'apartat b) del conveni: «la petición de resolución anticipada del presente convenio, comunicada oficialmente a VAERSA por el Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de la Zona 1 o por parte de la Direción General de Calidad Ambiental o de la Conselleria de Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente u órgano que en el futuro asuma sus competencias». A continuació, la Sra. Miralles diu que això no garanteix en absolut la resolució del conveni, amb la qual cosa considera que el primer que han de fer és posar quan s'ha de resoldre aquest conveni. Si no, creu que no es pot firmar aquest tipus de convenis, perquè no estan clares les condicions. De fet, manifesta no saber si els membres de l'equip de govern són conscients. I acaba la intervenció insistit en el fet que un conveni que no s'ha firmat i que pràcticament està a punt de caducar, no està gens clar.

De nou, torna a intervindre el Sr. Ferrer per a manifestar que el Sr. Serrano diu que hi ha coses al conveni que «es podrien revisar». En canvi, el Sr. Ferrer creu que més concretament s'haurien de revisar. De fet, el Sr. Ferrer es manifesta que quan el Sr. Serrano parla dels preus que han firmat els altres ajuntaments, ell es pregunta si nosaltres no podem negociar o qui ha sigut l'interessat a fixar eixe preu i no un preu més reduït perquè els ciutadans paguen menys. El Sr. Ferrer continua dient que té molts de dubtes, com ara que si la funció de VAERSA, --com ha dir el Sr. Serrano--, el 2 de gener acaba, per què firmen un conveni per a tres anys. Aleshores, es reitera en l'opinió que estan entrant en una situació pantanosa, perquè dels tres informes que haurien d'haver d'aquest conveni, dos, el del tècnic de Medi Ambient i del viceinterventor, són desfavorables, i el tercer, que és jurídic, no el tenen. A més, explica que hi ha un punt de l'informe del tècnic que diu «entiendo que salvo mejor criterio fundado en derecho», és a dir, no un criteri polític. A aquest respecte, el Sr. Ferrer diu que ell no sap si les escombraries pesaran més o menys, ja són qüestions tècniques. A continuació, torna a citar textualment el següent: «la relación del Ayuntamiento es con el Consorcio, el cual deberá factuara al Ayuntamiento y no con VAERSA». I, segons aquesta afirmació, el Sr. Ferrer considera que ho estan fent tot malament, ja que nosaltres estem dins del Pla Zonal i caldria que facturara el Consorci d'escombraries.

D'altra banda, el Sr. Ferrer diu que el dia 2 començaran a portar les escombraries a Cervera i començaran a cobrar als ciutadans, però per un servici que no els oferiran, perquè una de les coses que haurien d'estar fetes són els ecoparcs i els ecoparcs no estan fets i Benicarló pagarà els ecoparcs que haurien d'estar fets, més l'ecoparc que tenen a Benicarló. Per tant, considera que pagaran dos ecoparcs, si no és que el Sr. Serrano tanca l'ecoparc del camp de futbol. Creu, per tant, que el servici de l'ecoparc de Benicarló se seguirà fent mentre el Pla Zonal o el Consorci de Residus no el pose.

Per tant, creu que tot està molt embolicat i el que han de fer és no embolicar-ho més i que els informes dels tècnics siguen favorables i que el ciutadà se senta protegit pels polítics. De fet, creu que eixa és la funció dels informes dels tècnics: salvaguardar-se de les decisions polítiques. Per tant, ell considera que ja hagueren hagut de retirar el conveni i treballar-lo. Per això, en aquest moments considera que han de reflexionar-ho i votar-ho en contra, per tirar-ho endavant amb les condicions adequades que es mereix aquest poble.

A continuació, el Sr. Serrano indica que està d'acord amb la Sra. Miralles en una cosa: que cal posar data de caducitat al conveni i que siga de 31 de desembre de 2011.

Seguidament, l'alcalde comunica que el conveni, tal com pot acreditar el secretari, tan prompte es pose en funcionament la planta de Cervera, queda automàticament rescindit.

A continuació, el Sr. Serrano manifesta que ell únicament volia aclarir que això és donar formalisme legal a unes factures que ja ha rebut l'Ajuntament que, per no haver-se fet abans, aqueixes factures estan ací, el servei s'ha prestat, és a dir, s'han traslladat les escombraries a Xixona, s'ha fet el tractament i s'ha fet l'eliminació. Per tant, explica que el sentit de portar el conveni ara és per donar-li el formalisme a aqueix servei que, a l'Ajuntament, li han donat.

Arribats aquest punt, l'alcalde demana al Sr. Ferrer que quan diga «els alcaldes en el Consorci», no ho diga, perquè ell no hi va ser. Per tant, creu que s'ha de dir els representants dels ajuntaments en el Consorci, perquè tots els que estan al Consorci no són alcaldes i cada poble té un representant que pot ser un regidor o un alcalde o qui siga. De fet, l'alcalde li recorda que ho ha dit moltes vegades i ho ha dit també en mitjans de comunicació.

En un nou torn, el Sr. Ferrer comunica a l'alcalde que és una manera de parlar, ja que ell sap que l'alcalde potser no ha anat i que és el mateix que quan diu: «tots els regidors del Partit Popular». A més, afegeix que si vol fer bromes, ell també en sap fer i és molt hàbil.

A continuació, l'alcalde indica que al Consorci hi ha representants que no són alcaldes i són regidors nomenats pel plenari i, a vegades, hi ha hagut partits que han sigut col·ligats amb Ajuntaments que són els representants.

Relació de fets

Els ajuntaments són les administracions competents, segons els art. 5 i 6 de la Llei 10/2000 de Residus, de 12 de desembre, per a la recollida, transport, valoració i eliminació dels residus urbans que es generen als seus municipis.

En data 16 d'agost de 2011, amb registre d'entrada núm. 14171, entra en aquest Ajuntament una proposta de conveni de col·laboració per a la prestació del servei de recepció i transferència en l'estació situada per a aquesta finalitat a Benicarló i posterior valorització i eliminació dels residus urbans entre la mercantil VAERSA i l'Ajuntament de Benicarló.

Fonaments de dret

En la sessió que té lloc en data 14 d'octubre de 2010 de la Comissió de Govern del Consorci per a l'execució de les previsions del Pla Zonal de residus de la Zona I, s'acorda elevar a la Junta de Govern la següent proposta:

«Autoritzar a l'empresa pública VAERSA, com a solució transitòria, la construcció, dins dels terrenys que l'empresa adjudicatària del contracte de gestió dels RCD procedents del pla zonal de residus de la Zona I (TRAIMED 21, SL), té al Polígon Industrial de El Collet, partida dels Clotals, polígon 13, parcel·la 1 de Benicarló, d'una estació de transferència, en la qual es produirà la descàrrega i emmagatzematge de residus no perillosos, amb caràcter previ al seu trasllat a gestor final per a la seua valorització o eliminació, per part de l'empresa pública VAERSA, i fixar com a preu màxim per a la recollida i transport dels citats residus, la quantitat de 68 euros/tona, més IVA, serveis que seran prestats transitòriament per la citada empresa».

Posteriorment, la Junta de Govern del Consorci de la Zona I, en la sessió que té lloc en data 5 de novembre de 2010, ratifica l'acord adoptat per la Comissió de Govern, en els termes següents:

«Com a solució transitòria, la construcció d'una planta de transferència en el terme municipal de Benicarló, a la disposició dels municipis integrats en el Consorci fins a l'entrada en funcionament de la Planta de Tractament de Residus de Cervera del Maestrat, instal·lació que serà gestionada per la Generalitat Valenciana, a través de VAERSA. Es fixa com a preu màxim la quantitat de 68 euros/tona, més IVA i es traslladaran els residus a la planta situada al terme municipal de Xixona».

Conseqüentment, en data 10 de novembre de 2010, la Direcció General per al Canvi Climàtic de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge emet una resolució on acorda, com a primer punt de l'apartat «Resolc», el següent:

«Assumir la solució transitòria acordada pel Consorci per a l'execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona I, consistent en la construcció d'una planta de transferència en el terme municipal de Benicarló (Castelló), que es posa a disposició dels municipis integrants del Consorci de la Zona I, de manera provisional i fins el moment en què entre en funcionament la infraestructura de tractament de residus ubicada al terme municipal de Cervera del Maestrat (Castelló). La citada instal·lació serà gestionada per la Generalitat a través del seu mitjà propi instrumental VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, SA, i es traslladaran els residus a la planta de compostatge de residus urbans i abocador de rebutjos situats al terme municipal de Xixona, gestionada actualment per l'entitat pública RECICLADOS Y COMPOSTAJE PIEDRA NEGRA, SA»

Tenint en compte l'article 22.f de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local que atorga al Ple Municipal la facultat de l'aprovació de les formes de gestió dels servicis.

Vist el contingut de l'informe que emet el viceinterventor, en data 16 de desembre de 2011.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, per tretze vots a favor i vuit en contra --representants dels grups municipals socialista i del Bloc Nacionalista València--, acorda:

Primer. Aprovar l'esborrany del conveni per a la prestació del servei de recepció i transferència en l'estació de transferència de Benicarló (Castelló) i posterior valorització i eliminació dels residus urbans, que presenta la mercantil VAERSA mitjançant un escrit amb registre d'entrada núm. 14171 de 16 d'agost de 2011 .

Segon. Facultar l'Alcaldia per a signar el present conveni i altres documents que se'n deriven.

Del present acord s'ha de donar compte en la primera sessió que tinga lloc de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, de conformitat amb el que es disposa en l'article 126.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 6é. PROPOSICIÓ A L'APROVACIÓ DE LA CONFORMITAT AL PROJECTE CAMINS NATURALS DEL TERRITORI DEL SÉNIA. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el regidor delegat de l'Àrea d'Agricultura, Camins i Pesca de data 1 de desembre de 2011 referida als camins naturals del territori del Sénia -Camí Serres Litorals- (de Sant Carles de la Ràpita a Benicarló, 7 etapes, 125,57 km).

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a dir que ells aquest punt el votaran a favor. Creuen que aquest és un projecte molt interessant de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, ja que es tracta de la recuperació d'uns camins pràcticament desapareguts per a integrar-los en un itinerari natural i que, a més, són d'interès nacional. Explica que són 321 kilòmetres, amb una inversió de més de dos milions d'euros, per tant, creu que aquest és un projecte molt ambiciós i que tant de bo puga tirar-se endavant. De fet, consideren que fins ara la Mancomunitat ha ajudat en temes molt importants, com ara el condicionament dels camins que a Benicarló tant ens ha servit de cara al llaurador.

D'altra banda, aprofita per felicitar a l'alcalde, i alhora felicitar tothom, perquè l'han nomenat president de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Explica que ja saben que el nomenament és rotatori i que ara li ha tocat a ell, per tant, creu que cal felicitar-lo i felicitar-nos tots perquè aquesta Mancomunitat estiga fent coses molt interessants. A més, vol recordar a l'alcalde que en aquest mateix Saló de Plens, fa aproximadament sis anys, van tindre molta polèmica amb la integració de l'Ajuntament de Benicarló a la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Explica que ell en aquell moment estava en l'equip de govern, com a portaveu del seu grup, defensant aqueixa integració i l'alcalde, com a portaveu del grup municipal popular, va votar que no i deia que allò no servia per a res. Tanmateix, el Sr. Sánchez creu que allò va ser per influència des la direcció de Castelló, del Sr. Fabra, que creu recordar que la va titular «de la Taula del carajillo» o alguna cosa així. No obstant això, vol felicitar-se perquè les coses han canviat, perquè els membres de l'equip de govern ara s'han donat compte que allò era bo i estan donant-li i que l'alcalde mateix s'ha prestat a ser president d'aqueixa mancomunitat. Per tant, li desitja moltes felicitats i espera que els represente dignament.

En segon lloc, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a dir que el seu vot serà favorable perquè consideren que tot el que vinga per a Benicarló, benvingut siga. També vol felicitar l'alcalde per ser president de la Mancomunitat de la Taula del Sénia i sí que vol recordar-li això, que ells, en aquest projecte de la Mancomunitat no creien. De fet, explica que ells van votar en contra, quan ací el Ple es va aprovar. A més, diu que li agradaria saber si algun dia la història d'aquest poble parlarà dels diners que han vingut de fora i de les coses que s'han arreglat. A més, diu que el Sr. Eduardo Arín l'està mirant i creu que tenen complicitat, almenys en el tema dels camins rurals, que han vingut tots per la Mancomunitat de la Taula del Sénia, gràcies a la qual hi ha hagut coses que s'han pogut fer a Benicarló, perquè sinó l'economia del poble és la que és i potser els diners s'han destinat a un altre lloc i no s'han destinat al que és el món agrari.

Per una altra banda, ell creu que la Taula del Sénia ha servit i esperen que servisca i creuen i està convençut que servirà per a ser nexe entre pobles. De fet, diu que a li agrada de la Taula del Sénia que la Mancomunitat de la Taula del Sénia ha aconseguit que els ajuntaments se posaren d'acord i que no traspassares el terme municipal i a partir d'allí el camí estiguera arreglat allí o estiguera arreglat aquí i a l'altra part no. Per tant, felicita l'alcalde per ser el president i sap segur que estaran ben representants i que la Mancomunitat del Taula del Sénia seguirà endavant per tal d'afavorir aquests projectes comuns.

Seguidament, l'alcalde dóna les gràcies per les felicitacions rebudes als dos grups municipals. Continua dient que, efectivament, el nomenament va ser el passat divendres. En aquest cas, --explica--, tocava a un poble de la Comunitat Valenciana 'assumir la presidència de la Mancomunitat, ja que és rotatori i cada any és un poble d'una comunitat autònoma. Diu que se li va oferir per part del gerent i, en aquest cas, la proposta es va aprovar per unanimitat. Tot i això, manifesta que, durant aquests quatre anys que ha estat d'alcalde, la Mancomunitat s'ha recolzat moltíssim en ell perquè fes de nexe i, fins i tot, ha aconseguit i han aconseguit que pobles com Sant Jordi i Sant Rafel estiguen dins. Indica que això va ser una tasca i una tasca que es va fer quan ell no era president i tampoc era el representant de la Mancomunitat, perquè el representant era el senyor Marzal i, tot i això, ho van fer entre el senyor Jaume Antich i ell. Afirma que ho reconeix i ho diu així de clar. De fet, explica que el territori ja controlat i fet, perquè ja no pot entrar ningú més, i ara ja no pot vindre, per exemple, la població veïna de Peníscola i demanar-ho, que ja no s'admeten, perquè el territori es va acordar que estava tancat i està tancat. A més, diu que espera que les retallades que puguen vindre en aquests moments, que no les sap ningú, que afecten el menys possible. Per tant, manifesta que, encara que ells entenem que potser hi ha coses a nivell nacional més importants, com poden ser hospitals en lloc de fer uns camins naturals, intentaran que les retallades siguen el mínim possible per a poder seguir fent els camins rurals o qualsevol projecte que es porte des de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Diu que potser vénen temps complicats, però ell suposa que arribarà un temps que tot això passarà i vindran temps millors una altra vegada, perquè si continuen els temps complicats malament anem. Tot i això, assegura que ells seguiran aquí lluitant, amb projectes i treballant, perquè en aquests moments ni hi ha pressupost ni hi ha res, però considera que cal seguir treballant i si ens retallen, que ens retallen a tots els pobles, i sinó ens retallen, seguir demanant més i anar a buscar diners. Acaba la intervenció, reiterant l'agraïment per la felicitació rebuda.

En un nou torn, el Sr. Sánchez manifesta que només volia reafirmar-se en el fet que, si a l'alcalde li va passar com a Sant Pau en caure d'un cavall que, de sobte, es va convertir, li pareix fantàstic, i li agraeix que ell haja acceptat aqueixa presidència i està convençut que treballaran bé, perquè a Benicarló puguen vindre moltes coses. I, no solament a Benicarló, sinó a tota la mancomunitat de pobles i està segur que ell treballarà per això. Per tant, el torna a felicitar.

Finalment, l'alcalde indica que ell creu que la Mancomunitat de la Taula del Sénia no és una mancomunitat política i això és molt important, ja que hi ha pobles de diferents partits (socialista, popular, esquerra republicana...) i ell creu que és una qüestió molt bona, que no s'hi parle de política. Allí, --explica--, tots tenen uns objectius conjunts, que és aconseguir unes infraestructures i no barallar-se i anar tots junts a tots els governs, tant al govern de Catalunya com al d'Aragó com al govern de la Comunitat Valenciana. De fet, diu que, en aquests anys, cada comunitat autònoma ha sigut governada per diferent color polític i que el millor que té en aquests moments és que siga un òrgan en el qual no es parle de política.

Després dels excel·lents resultats del Protocol d'Infraestructura Rural (2008-2010), ja acabat, i el bon inici del Conveni de Desenvolupament Rural Sostenible (2011-2015) signats entre el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i la Mancomunitat de la Taula del Sénia, ambdues parts han acordat una nova col·laboració en matèria de camins naturals no motoritzats al territori del Sénia, el qual pretén vertebrar una xarxa de camins naturals al seu territori, creant una infraestructura apta des del punt de vista esportiu, educatiu, cultural, turístic i social, conforme a les condicions del Programa de Camins Naturals del Ministeri, de cara a la seua integració a la Xarxa d'Itineraris Naturals d'Interès Nacional.

A partir de l'estudi «Camins i sendes al territori de la Taula del Sénia», Tragsatec ha elaborat el Projecte per a la construcció de camins naturals al territori del Sénia, que engloba els 3 camins abans citats, amb 23 etapes i 321,84 km en total, i que inclou la memòria més 20 annexos, els plànols, plec de condicions i pressupost, que ascendeix a un total de 2.192.328,27 EUR. Els municipis de la Mancomunitat per on discorren són els següents: Mas de Barberans, la Sénia, la Pobla de Benifassà, Valderrobres/Vall de Roures, Castell de Cabres, Vallibona, Morella, Peñarroya/Pena-roja de Tastavins, Beceite/Beseit, Sant Carles de la Ràpita, Alcanar, Freginals, Ulldecona, Godall, Vinaròs, Sant Jordi/Sant Jordi, Càlig i Benicarló. I a més algun tram curt passa per municipis de fora: Roquetes, Tortosa, Fuentespalda i Peníscola/Peníscola.

La Mancomunitat de la Taula del Sénia, promotora del Projecte Camins naturals del territori del Sénia, ha facilitat a aquest Ajuntament una còpia d'aquest, amb el desglossament de les obres a executar dins del nostre terme municipal (traçat, senyalització, actuacions, etc.) així com també el pressupost previst de totes les obres d'execució que, en aquest cas, són assumides íntegrament pel Ministeri.

Els camins que afecten el municipi de Benicarló dins de la ruta de serres litorals són: assegador de la Ratlla del Terme, camí dels Cebollers, Ratlla del Terme de Peníscola-Benicarló i assegador de la Basseta del Bobalar.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del regidor delegat de l'Àrea d'Agricultura, Camins i Pesca i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Donar la conformitat al Projecte camins naturals del territori del Sénia, que s'ha d'executar mitjançant un acord entre el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí i la Mancomunitat de la Taula del Sénia i acceptar que aquesta última en siga la promotora, en nom i representació de tots els municipis.

Segon. Manifestar que tots els camins que discorren pel nostre terme municipal són de propietat municipal, existeixen les seues dades registrals i estan al seu nom, o bé són vies pecuàries que depenen de la comunitat autònoma, a la qual la Mancomunitat n'ha sol·licitat l'autorització. Respecte als primers (de propietat municipal) aquest Ajuntament cedeix el seu ús a l'objectiu del Projecte, això és, a la seua habilitació com a camí natural i al posterior ús ecorrecreativo d'aquest.

Tercer. Efectuar el manteniment de les obres del tram d'aquest camí que discorre pel nostre terme municipal, així com a realitzar totes les accions que siguen possibles per promoure el coneixement i ús d'aquest. Tot això, a partir del moment del lliurament formal de les obres al promotor per al seu ús públic, per part del MARM, acte que tindrà lloc una vegada efectuada la recepció oficial de les obres.

Quart. Comprometre's a adquirir la responsabilitat patrimonial i extracontractual davant l'eventualitat de qualsevol hipotètic dany o sinistre produït en els terrenys i/o béns immobles integrants del tram d'aquest camí al nostre terme municipal, o vinculats a aquest o que puguen originar-se en les propietats limítrofes, usuaris o persones situades en les rodalies per causes imputables a aquest. Tot això, a partir del moment del lliurament formal de les obres al promotor per al seu ús públic, per part del MARM, acte que tindrà lloc una vegada efectuada la recepció oficial de les obres.

Cinqué. Facultar l'alcalde per executar aquests acords, així com per signar un document on s'hi recullen.

Sisé. Enviar una còpia d'aquest acords a la Mancomunitat de la Taula del Sénia (Oficina de Vinaròs: pl. de Sant Antoni, s/n, 2n; 12500-Vinaròs).

Del present acord s'ha de donar compte en la primera sessió que tinga lloc de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, de conformitat amb el que es disposa en l'article 126.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

PUNT 7é. DACIÓ DE COMPTE DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT. La corporació queda assabentada del contingut de l'informe del viceinterventor i de la tresorera, de data 15 de novembre de 2011, així com dels annexos I (relatiu a pagaments realitzats en el trimestre, sent la data d'inici del llistat l'1 de juny de 2011 i la data final 30/09/2011), II (relatiu a factures o documents justificatius que en data 30.09.2011 estan pendents de pagament al final del trimestre, sent la data d'inici del llistat 7.07.2010 --data d'entrada de la Llei de Morositat-- i data final 30.09.2011) i III (relatiu a factures o documents justificatius que porten tres mesos registrades i l'òrgan gestor no ha tramitat l'oportú expedient de reconeixement de l'obligació, sent la data d'inici del llistat 7.07.2010 --data d'entrada de la Llei de Morositat-- i la data final 30/09/2011), per complir el que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de Modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 13.48 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 22 de desembre de 2011

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa