Ple extraordinari i urgent núm. 3/2012, de 13 de març.

13/03/2012

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 3/2012 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari i urgent, el dia 13 de març de 2012, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM. 3/2012 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 13 DE MARÇ.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13.30 hores del dia 13 de març de 2012 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i urgent i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa accidental, la Sra. Shara Vallés Burriel:

Presidenta accidental: Sra. Shara Vallés Burriel

Regidors: Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sra. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

Excusa la seua absència l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa, el Sr. Pedro López González, el Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer i la Sra. María Ángeles Romero Gadea.

La presidenta, declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r. RATIFICACIÓ DEL CARÁCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA. Vista la necessitat de resoldre la reclamació interposada contra el Pressupost, plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l'exercici 2012 i per tal d'aplicar el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, la corporació, per unanimitat dels membres assistents, acorda ratificar el caràcter urgent de la convocatòria.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2012.

La corporació municipal, en la sessió que va tindre lloc el dia 14 de febrer de 2012, va acordar aprovar provisionalment el Pressupost General, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2012. Aquesta documentació integra la de l'Ajuntament i la de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats.

Aquesta aprovació inicial, va ser publicada en el BOP núm. 21 de 18 de febrer de 2012, a l'efecte d'informació pública durant un termini de quinze dies hàbils, per a l'examen dels expedients i presentació d'al·legacions. El termini d'exposició va finalitzar el passat dia 7 de març.

En data 7 de març de 2012, es va presentar en el Registre General de l'Ajuntament, reg. d'entrada núm. 3635, un escrit del Sr. Jesús Hernández Lahera, funcionari d'aquest Ajuntament, com a delegat sindical de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSI-CSIF), en el qual interposava una reclamació contra l'acord plenari de data 14 de febrer de 2012 pel qual s'aprova provisionalment el Pressupost General, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball corresponents a l'exercici 2012 (Ajuntament i Organisme Autònom).

En aquesta reclamació al·lega que l'Ajuntament no ha elaborat les Bases que han de regir el concurs ordinari per a la provisió de llocs de treball de funcionaris amb habilitació estatal i que tampoc ha convocat el concurs ordinari. Fonamenta aquesta al·legació en el fet que l'Ajuntament no té cobertes de forma definitiva les places d'interventor i de tresorer, a més d'afegir que la RLT no recull els mèrits específics, l'omissió dels quals, d'acord amb l'art. 17.1 del RD 1732/1994, de 29 de juliol, determina la nul·litat de l'acord d'aprovació provisional del Pressupost General, plantilla de personal i relació de llocs de treball per a l'exercici 2012.

En relació amb aquesta reclamació, consta en l'expedient l'informe de la Secretaria on indica que la convocatòria del concurs ordinari, d'acord amb l'apartat 5.1 de la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de LEBEP, en la seua redacció donada pel Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, que estableix que «les corporacions locals han d'incloure necessàriament en els concurs anuals els llocs de treball que tinguen assignades les funcions contingudes en l'apartat 1.2.b d'aquesta disposició i estiguen coberts per funcionaris interins o funcionaris de l'entitat nomenats excepcionalment amb caràcter accidental», no obliga aquest Ajuntament a convocar concurs per als llocs de treball d'Intervenció i Tresoreria, en no concórrer les condicions que recull aqueixa norma.

A més, el mateix informe revela que el Ple de la corporació, amb motiu de la modificació parcial de la relació de llocs de treball, en l'acord de 29 de setembre de 2005, va aprovar com a mèrits específics l'exigència del coneixement de la llengua valenciana en grau mitjà per als llocs de treball d'Intervenció i Tresoreria.

Pren la paraula en primer lloc la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a manifestar que els membres del seu grup estan d'acord amb la desestimació de la impugnació, basant-se amb l'informe de Secretaria, però no poden aprovar definitivament els pressupostos, quan en l'aprovació inicial varen votar en contra. Per tant, reitera que el vot del grup municipal socialista serà en contra.

En segon lloc, intervé el Sr. Mascarell Moros, portaveu del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a dir que el seu vot serà d'abstenció, per les mateixes raons que ha justificat la portaveu del grup municipal socialista, la Sra. Miralles.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb l'informe emès per Secretaria de data 8 de març de 2012 i el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per onze vots a favor, cinc en contra --representants del grup municipal socialista-- i una abstenció --representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià--, acorda:

Primer. Desestimar la reclamació presentada pel Sr. Jesús Hernández Lahera, funcionari d'aquest Ajuntament, com a delegat sindical de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSI-CSIF).

Segon. Aprovar definitivament la plantilla de funcionaris i personal laboral d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2012, aprovada provisionalment pel Ple d'aquest Ajuntament en data 14/02/2012.

Tercer. Aprovar definitivament la plantilla de funcionaris, personal laboral i eventual de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats per a l'exercici 2012 aprovada provisionalment pel Ple d'aquest Ajuntament en data 14/02/2012.

Quart. Aprovar igualment amb caràcter definitiu la relació de llocs de treball existent en l'organització municipal aprovada provisionalment pel Ple d'aquest Ajuntament en data 14/02/2012.

Cinquè. Aprovar igualment amb caràcter definitiu la relació de llocs de treball existent en l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats per a l'exercici 2012 aprovada provisionalment pel Ple d'aquest Ajuntament en data 14/02/2012.

Sisè. Aprovar definitivament el Pressupost General per a l'exercici 2012, que està integrat pel Pressupost de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, aprovat provisionalment pel Ple d'aquest Ajuntament amb data 14/02/2012.

Setè. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província, el Pressupost General, resumit pels capítols de cadascun dels pressupostos que l'integren, així com les plantilles i relacions de llocs de treball.

Vuitè. Remetre a l'Administració de l'Estat i a la de la Comunitat Autònoma una còpia del Pressupost General (Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques i Conselleria d'Hisenda i Administració Pública) i de les plantilles i relacions de llocs de treball (Subdelegació del Govern i Conselleria d'Hisenda i Administració Pública).

Novè. Notificar aquest acord a l'interessat, contra el qual pot interposar un recurs contenciós administratiu, davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la seua notificació. Així mateix, pot interposar qualsevol altre recurs que considere oportú.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, així com l'Informe favorable emès pel viceinterventor municipal, ambdós de data 22 de març de l'any en curs, en relació a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit.

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a manifestar que en aquest punt els membres del grup municipal socialista s'abstindran perquè, tot i considerant que als proveïdors cal pagar-los perquè evidentment han fet una feina i han de cobrar, això no lleva que moltes d'aquestes factures que avui es presenten com a extrajudicial de crèdit s'han produït incomplint la Llei de Contractes Generals de l'Estat o, fins i tot, algunes irregularitats administratives. Per tant, indica que tots ells estan d'acord a pagar, però com els membres de l'equip de govern saben, hi ha factures que ells no poden aprovar. Per tant, manifesta que, en aquest punt, els membres del grup municipal socialista s'abstindran.

En segon lloc, intervé el Sr. Mascarell Moros, portaveu del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a indicar que en aquest cas el seu vot serà a favor del reconeixement extrajudicial. Tot i això, indica que vol fer incís en el fet que hi ha algunes factures que vénen de l'any 2008, 2o09, 2010 i 2o11, segons la relació de factures pendents de pagament. En aquest sentit, els membres del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià pensen que el que treballa, ha de cobrar i que no s'hagueren hagut d'esperar a fer l'extrajudicial de crèdits. Per altra banda, pensen que en lloc de tenir un romanent, aquestes factures s'hagueren hagut de pagar abans. No obstant això, consideren que, de la gent que figura en eixes relacions de factures, hi ha gent que ho està passant malament i necessita urgentment cobrar. Per això, indica que tindran el seu suport a aquest punt.

Seguidament, el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, s'adreça a la Sra. Miralles per a dir que, efectivament, hi ha factures que incompleixen la Llei de Contractes, però l'equip de govern intentarà aquest any 2012 fer els contractes que corresponguen. Però, diu que, en el cas, per exemple, d'un capítol important com és la neteja d'edificis, segons el plec que redacta el tècnic de medi ambient, potser s'han de pagar setanta o vuitanta mil euros de més i indica que el mateix en les zones enjardinades. En aquest sentit, considera que és una decisió que cal prendre, però que, tal com estan les coses, si una faena ens la fan més ajustada de diners, a vegades s'ha de veure com fer-les d'aquesta manera. Exposa també que, de les quantitats que hi ha com a extrajudicials, quasi el 60% d'aqueixes quantitats corresponen a altres programes. Explica que un és a l'Administració General i l'altre a la Brigada. Concretament, indica que a la Brigada hi ha unes factures d'extrajudicial per import de 220.000 EUR i que tots saben que a la Brigada quan s'han de fer les coses s'han de fer. De fet, considera que si s'han de fer alguns treballs que són necessaris, la Brigada és el departament de l'Ajuntament que més difícil ho té per complir amb el que està pressupostat, perquè a la gent cal donar-li solució als problemes que es puguen plantejar i hi ha temes que no es poden demorar. En el cas de l'Administració General, explica que tenim vora 90.000 EUR que són de jurídics i contenciosos i a això l'Ajuntament no ho pot previndre. També indica que tenen 175.000 EUR pendents de neteja d'edificis, perquè es va haver de fixar una ordre judicial de pagament de l'empresa que estava abans. Considera, però, que la missió de l'equip de govern és que l'any que ve no hi hagen 878.000 EUR, sinó que no hi haja res i que es pague tot, --tal com deia el Sr. Mascarell-- en temps i forma, però indica que moltes vegades això no es pot fer, perquè hi ha algunes factures que no són conformes i s'han de tornar. També, --diu--, hi ha algunes que són de temps enrere i possiblement eixes factures tendrien alguna incidència o altra, perquè si no no s'haguessen endarrerit. Per tant, considera que cal aprovar aquesta relació de factures extrajudicials i pagar a tots els proveïdors abans que acabe el mes de març, malgrat les dificultats que es tenen a ingressos. Manifesta que sap que a la gent li costa molt pagar, però els membres de l'equip de govern entenen que, encara que enguany anem una miqueta més apretats, consideren que és just i necessari pagar tot el que es quede pendent a data 31 de desembre de 2011 abans de finalitzar el mes de març del 2o12.

En un segon torn, la Sra. Miralles es reitera en el discurs abans expressat i diu al Sr. Serrano que el que els membres del grup municipal socialista li estan dient és que no estan d'acord en el procediment que segueix el seu departament ni en el d'Hisenda ni en el de Contractació, tot i que manifesta que s'alegra molt que diga que aquest any 2012 faran els contractes que corresponguen. Per altra banda, indica que no saben si seran a l'alça o a la baixa. També comenta que el Sr. Serrano diu que en aquests moments s'estan estalviant diners, però indica que tampoc no ho saben, perquè, encara que estan d'acord en el fet que hi ha faenes que s'han de fer, creu que hi ha factures que no estan clares, bé perquè no s'ha seguit el procediment adequat o no tenen la firma corresponent. Continua dient que el Sr. Serrano diu que estan pendents dels ingressos i que hi ha gent que li costa pagar, però la Sra. Miralles considera que també li costa pagar, per exemple, a la Generalitat Valenciana. Considera que, si la Generalitat Valenciana pagara als Ajuntaments el que els deu, possiblement es tindria una liquiditat a l'Ajuntament que ara no es té, amb la qual cosa suposa que el Sr. Rajoy modificarà el decret i obligarà no només als ajuntaments a pagar els proveïdors i a la Generalitat a pagar els proveïdors, sinó que també obligarà a la Generalitat a pagar als ajuntaments tots els drets reconeguts que té i que, de moment, encara no ha pagat.

Finalment, conclou el debat el Sr. Serrano dient a la Sra. Miralles que el Departament de Contractació, per exemple, quan els membres de l'equip de govern trauen un plec, el plec va avalat sempre amb un informe d'un tècnic, en aquest cas, el Sr. Jaume Vilanova. Indica que si aqueixes quantitats les vol veure la Sra. Miralles només cal que parle amb el Sr. Jaume Vilanova que ell li ensenyarà el preu que ell creu amb què s'ha de traure el plec de jardineria. A més, li diu que no seran 216.000 EUR com s'estan pagant en aquest moment, ja que possiblement siguen quasi 300.000 EUR. Per una altra banda, sobre la neteja d'edificis, exposa exactament el mateix i diu que si la Sra. Miralles entra a qüestionar si efectivament s'han d'alçar unes objeccions a algunes factures en les qual l'Ajuntament està estalviant diners, possiblement caldrà plantejar-s'ho. Indica que aqueixos plecs estan per traure's, però estan parlant-ho perquè són molts de diners, i que un de 300.000 EUR el baixen a 250.000 EUR no ho poden abaixar. Indica que a vegades les coses s'han de fer de la manera que s'han de fer i torna a repetir a la Sra. Miralles que la idea és traure-ho tot perquè les factures estiguen perfectament justificades. D'altra banda, manifesta a la Sra. Miralles que el problema de l'Ajuntament no és que la Generalitat tinga un deute amb l'Ajuntament de Benicarló d'1.200.000 EUR, --encara que reconeix que si els tingueren seria millor--, sinó que, a més, els veïns de Benicarló deuen més de 7.000.000 EUR, de manera que el deute global ascendeix a més de 8.000.000 EUR. Per tant, considera que és clar que la Generalitat ha de pagar i és el que esperen i per això estan pressionant prou a la Generalitat però ara hi ha el que hi ha.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per dotze vots a favor i cinc abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que es presenta en els annexos adjunts (I i II), per un import total de 893.473,65 euros, i que corresponen a factures que s'agrupen en:

  1. Factures que s'aplicaran directament al Pressupost prorrogat de 2011, per import de 878.778,74 euros.

  2. Factures que s'aplicaran als projectes incorporats d'acord amb el Decret d'incorporació de romanents de data 29 de febrer de 2012, per l'import de 14.694,91 euros.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, la presidenta alça la sessió a les 13.45 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa accidental.

Vist i plau,

Benicarló, 13 de març de 2012

L'alcaldessa accidental

Shara Vallés Burriel