Ple ordinari núm. 4/2012, de 29 de març.

29/03/2012

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 4/2012 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 29 de març de 2012, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 4/2012 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 29 DE MARÇ

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 29 de març de 2012 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sra. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

Excusen la seua absència, el senyor Ricardo Manuel Mascarell Moros i el senyor Joan Manuel Ferrer Meseguer.

Amb caràcter previ a l'inici de la sessió plenària, l'alcalde dóna la paraula a la portaveu del grup municipal socialista, la Sra. Miralles Ferrando.

La Sra. Miralles inicia la seua exposició dient que demana la paraula al senyor alcalde per fer unes puntualitzacions, en nom del grup municipal socialista, a l'Ajuntament de Benicarló. Concretament vol manifestar el seu suport a la vaga general que els sindicats UGT i Comissions Obreres han convocat per avui dia 29 de març amb motiu de la regressiva reforma laboral que el govern del Partit Popular ha imposat. A més, indica que s'ha convocat el ple ordinari coincidint en el dia de la vaga general i consideren que aquesta convocatòria s'hagués pogut traslladar al dimecres o a divendres per respectar el dret de vaga de tots els ciutadans però, especialment, dels funcionaris de l'Ajuntament als que també afecta la reforma laboral. Per altra banda, indica que ells com a representants polítics dels ciutadans de Benicarló i no com a treballadors del consistori, consideren que han d'acudir al ple ordinari fent exercici de la seua responsabilitat, però demanen que la seua remuneració per assistència al ple siga destinada a ajudar les persones més necessitades del municipi a través dels Serveis Socials en la partida de renda garantia de ciutadania. Amb aquesta mesura, el grup municipal socialista de Benicarló ratifica el seu compromís amb la gent que més patix la crisi econòmica i es solidaritza amb aquesta gent amb risc de perdre el seu lloc de treball amb sous baixos i que avui han tingut el valor de sumar-se a la vaga general. Per tant, considera que ells tenen la responsabilitat política de fer-los costat i de compartir el cost econòmic de la vaga.

Seguidament, la Sra. Vallés Burriel, representant del grup municipal popular, matisa que, com bé ha manifestat la Sra. Miralles, els membres del grup municipal socialista destinaran la part de la seua aportació d'avui per assistència al ple a la partida de renda garantia. Ara bé, la Sra. Vallés vol clarificar que la partida de renda garantia depèn exclusivament de la Generalitat Valenciana i que és una subvenció que dóna la Generalitat Valenciana. Per tant, creu que eixos diners no ens donaran més possibilitat de tindre més renda garantia perquè l'última potestat és de la Generalitat Valenciana. Aleshores, ella suggereix que si volen incorporar-ho a la partida de menjador social, ho agrairan.

A continuació, la Sra. Miralles indica que ells el que volen és incorporar-ho als Serveis Socials de l'Ajuntament. Per tant, com es faça tècnicament diu que, si vol la Sra. Vallés, ja ho comentaran aquesta setmana i decidiran a quina de les partides de Serveis Socials Municipals van destinades les remuneracions del Ple d'avui del grup municipal socialista.

Finalment, la Sra. Vallés manifesta que per part d'ells és perfecte.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 1/2012, DE 26 DE GENER, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 2/2012, DE 14 DE FEBRER I DE L'ACTA EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM. 3/2012, DE 13 DE MARÇ.

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a indicar que a la pàgina 9 de l'acta del Ple de 26 de gener de 2012, al segon paràgraf, quan diu: «Per tant, retira la seua petició de saber quin és el deute de la Generalitat...», ella creu que no va dir que retira res, sinó que ha de ser «reitera la seua petició de saber quin és el deute de la Generalitat en els últims cinc anys amb l'Ajuntament de Benicarló...».

En segon lloc, l'alcalde comunica que, a més, van a contestar-li avui a aqueixa pregunta i, efectivament, deu ser un error de transcripció.

En un nou torn, la Sra. Miralles manifesta que ella pensa que el senyor regidor d'Hisenda li la va contestar en aquell moment, però si l'alcalde considera que li ha de fer alguna puntualització, no té cap problema.

Arribat aquest punt, l'alcalde indica que ells consideren que s'ha de contestar en aquest Ple, perquè no es va contestar completament i s'ha de contestar.

Seguidament, la Sra. Miralles puntualitza que a l'acta del Ple de 26 de gener de 2012, a la pàgina 13, 3r paràgraf, el senyor alcalde aquell dia va dir: «L'alcalde s'adreça a la Sra. Miralles per a dir-li que ell el que li pot dir és que torna a baixar el deute perquè al mes de gener, a les partides de benestar social de subvencions, han arribat diners, concretament, al voltant d'uns cinc-cents euros.» Suposa que deuen ser «cinc-cents mil euros».

Finalment, l'alcalde indica que això, segurament, és quan es fa la transcripció i en conseqüència, la corporació, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària núm. 1/2012, de 26 de gener, de l'acta de la sessió extraordinària núm. 2/2012, de 14 de febrer i de l'acta de la sessió extraordinària i urgent núm. 3/2012, de 13 de març, amb les excepcions abans esmentades.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE FESTES. Vista la proposta formulada pel regidor delegat de Festes i Falles de data 3 de febrer de 2012, relativa a l'aprovació del Reglament de Funcionament de la Comissió de Festes de Benicarló.

Vist el text del Reglament redactat, del qual es proposa la seua aprovació.

Atesos los informes favorables emesos per la Secretaria i Viceintervenció Municipal, de data 28 de febrer de 2012 i 5 de març de 2012.

La corporació, d'acord am la proposta del regidor delegat de Festes i Falles, el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar inicialment el Reglament de Funcionament de la Comissió de Festes tal i com ha sigut redactat, amb l'excepció de l'article 12è.2) que ha de tindre la següent redacció: «Triar i poder ser elegit per als diferents càrrecs».

Segon. Sotmetre l'aprovació inicial de l'esmentat reglament a informació pública i audiència durant el termini de 30 dies, mitjançant anuncis en el BOP i al tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer. Publicar en el BOP, una vegada aprovat definitivament, el text íntegre del Reglament sense que entre en vigor fins que s'haja dut a terme aquesta publicació i haja transcorregut el termini de quinze dies.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES PATRONALS 2012 I NADAL I REIS 2012/2013, AIXÍ COM LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LES FESTES PATRONALS 2012. Vista la proposta del regidor delegat de Festes de data 16 de març de 2012 corresponent a la composició de la Comissió de Festes per les Festes Patronals 2012-2012 i Nadal i Reis 2012-2013, així com la data de celebració de les Festes Patronals 2012.

La corporació, d'acord amb la proposta del regidor delegat de Festes, el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar la composició de la Comissió de Festes Patronals 2012 i Nadal i Reis 2012-2013 següent:

President Raúl García Grau

Vicepresident 1r Guillem Escuder Caldés

Vicepresident 2n José Manuel Cabrera Rodríguez

Tresorer Juan Francisco Maluenda Cerdá

Vocals: Emilio Altabella García

David Punzano Sánchez

Jaime Blasco Cornelles

Juan Albiol Gilabert

Sara Ramos Galindo

Carlos Luis Ferrón Navarro

José Moreno del Fresno

Conrado Sancho Comes

Miguel Ángel París Peñaranda

Manuel Peña Foix

Ana Mª Marín Bayarri

Oswaldo Pío Bosch

Sandra Rodríguez González

Pablo Cruz Soriano

Joan Cabrera Llagostera

Francisco José Ferrón Navarro

Sergio Bayarri Vinaixa

Segon. Designar els dies compresos del 18 al 26 d'agost de 2012, ambdós inclosos, per celebrar les Festes Patronals de la ciutat.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE RPEPOSICIÓ INTERPOSTAS CONTRA L'ACORD DEL PLE DE 28/07/2011, PEL QUAL S'APROVA LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL PAI C/ VALÈNCIA (TRAM ENTRE EL PG. MARÍTIM I C. DEL DR. FLÉMING)

En primer lloc, l'alcalde indica que aquest punt va a retirar-lo de l'ordre del dia perquè vol reclamar més informes jurídics per part del secretari i d'algun tècnic més.

En segon lloc, el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, manifesta que ell s'anava a manifestar en el mateix sentit que ho va fer a la Comissió sobre els dubtes que tenia sobre aquest procediment i que ells van a abstenir-se en aquesta votació precisament per això.

En conseqüència, la corporació, per unanimitat dels membres assistents, acorda retirar aquest punt de l'ordre del dia.

PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS CONTRA L'ACORD DE PLE DE 29/05/2008, RELATIU A L'INICI DEL SEGON PROCEDIMENT D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER A L'EXECUCIÓ DEL PASSEIG BENICARLÓ-SUD. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'informe proposta que emet el TAG d'Urbanisme de data 23 de febrer de 2012.

«Vistes les al·legacions presentades en l'expedient (...) d'Urbanisme, relatiu al Projecte d'expropiació, per taxació conjunta, per a l'obtenció de terrenys per al projecte d'execució del passeig litoral Benicarló sud, a l'acord plenari de data 28/07/11, el tècnic d'AG d'Urbanisme informa el següent:

Exposición de hechos

I. L'Ajuntament Ple, en la sessió que té lloc en data 28/07/11, adoptà el següent acord:

"Relació de fets

  I. El Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló preveu entre la seva ordenació estructural, i formant part de la xarxa primària de sòl per a dotacions i infraestructures, un espai lliure o passeig de vianants d'ús públic, des de la platja del Morrongo, fins als espais lliures de la zona del Barranquet, que limita amb la zona maritimoterrestre en el límit sud del terme municipal (A13), de conformitat amb la delimitació actualment vigent.

  II. D'altra banda, el Ministeri de Medi Ambient ha redactat, per a la seua pròxima execució amb càrrec al seu pressupost, un projecte de construcció de l'obra denominada passeig Marítim sud de Benicarló, l'aprovació tècnica per part de la Direcció General de Costes es va produir en data 15 de desembre de 2005, i que va ser aprovat definitivament, després de la seua submissió a informació pública i informe de l'Ajuntament de Benicarló, en data 8 de juliol de 2010, amb un pressupost d'execució per contracta d'import 4.460.785,64 euros, i posteriorment, en data 13 de gener de 2011, amb un pressupost d'execució per contracta d'import 4.314.278,41 euros.

  Aquesta obra de construcció del passeig afecta els terrenys qualificats en el Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló com espai lliure.

  III. A efectes d'assegurar la disponibilitat dels terrenys necessaris per a l'execució de l'obra del passeig, que comprenia l'espai lliure delimitat en el Pla General, el gener de 2007 els Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Benicarló van redactar un projecte d'expropiació forçosa, per a la seua tramitació pel procediment de taxació conjunta, a efectes de disponibilitat del sòl que fins ara no s'havia obtingut per altres mecanismes, mitjançant cessió voluntària o reparcel·lació.

  IV. Mitjançant un acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 29 de març de 2007, es va iniciar el corresponent procediment d'expropiació forçosa per taxació conjunta dels béns afectats per l'execució del projecte de passeig litoral sud de Benicarló. A aquest efecte, es va acordar, amb caràcter inicial, aprovar la relació de béns i drets afectats, i la seua submissió a un tràmit d'exposició pública de quinze dies hàbils. Així mateix, es va acordar notificar individualment aquest acord, juntament amb el respectiu full d'apreuament a cada afectat, perquè en el termini d'un mes, l'acceptés, o rebutgés, formulant el seu propi.

  En data 15 de maig de 2007, es va publicar el corresponent anunci d'informació pública en el diari d'àmbit provincial Mediterráneo.

  En data 19 de maig de 2007, es va publicar en el núm. 63 del Butlletí Oficial de la Província de Castelló, el corresponent anunci d'informació pública.

  En data 25 de juny de 2007, es va publicar en el núm. 5541 del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, el corresponent anunci d'informació pública.

  V. Transcorregut aquest termini d'informació pública i presentades al·legacions i valoracions contradictòries per part d'alguns dels interessats, mitjançant un acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 29 de maig de 2008, es va aprovar definitivament el projecte d'expropiació forçosa, que va ser rectificat mitjançant acord del Ple, de data 30 octubre 2008, es va fixar el preu just municipal dels béns i drets afectats, i es va procedir a la subscripció de les corresponents actes d'ocupació de les diferents parcel afectades, així com al pagament o consignació del preu just fixat per la corporació municipal per a cadascuna d'aquestes.

  VI. Vist que alguns titulars de béns i drets afectats van manifestar la seua disconformitat amb la valoració municipal, en data 9 de febrer de 2009 (registre de sortida núm. 2025, de data 5 de febrer de 2009), es remet l'expedient al Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa amb seu a Castelló, on s'hi demana la fixació del preu just definitiu, que es produeix mitjançant la Resolució de data 21 d'abril de 2010.

  VII. No obstant això, els propietaris d'una de les finques afectades, el Sr. Francisco Roca Boquera i la Sra. Maria Soledad Gauchía Miravet, interposen un recurs contenciós administratiu contra l'acord del Ple de 29 de maig de 2008, d'aprovació definitiva del projecte d'expropiació forçosa, qüestionant la legalitat del procediment tramitat (recurs ordinari núm. 534/2008). per sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, de data 27 d'octubre de 2010, s'estima el referit recurs, s'anul·la el procediment expropiatori dut a terme, en entendre el Jutjat que no ha concorregut el preceptiu requisit de la declaració de necessitat d'ocupació dels béns afectats, d'acord amb la legislació vigent en matèria de costes.

  En data 9 de maig de 2011, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana desestima el recurs que interposa l'Ajuntament, i es confirma, per tant, l'anul·lació del procés expropiatori.

  VIII. En data 31 de maig de 2011, els Serveis Tècnics Municipals han revisat el projecte de l'obra de construcció del passeig Marítim-sud de Benicarló, redactat i aprovat pel Ministeri de Medi Ambient, i han elaborat un projecte que conté una relació dels béns i drets afectats per aquesta obra, juntament amb la determinació del preu just corresponent, a efectes de la tramitació d'un nou procediment d'expropiació forçosa per taxació conjunta, prèvia declaració de la necessitat d'ocupació dels referits béns i drets afectats, de conformitat amb el que determina la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu referida.

  Fonaments de dret

  I. El projecte d'expropiació forçosa redactat pels Serveis Tècnics Municipals el maig de 2011, recull una relació concreta i individualitzada en què es descriuen tots els aspectes materials i jurídics, relatius als béns i drets que es va considerar de necessària expropiació per a la construcció d'un passeig de vianants d'ús públic, de conformitat amb el projecte d'obra pública que ha redactat i va a executar el Ministeri de Medi Ambient, i que el vigent Pla General d'Ordenació Urbana qualifica com a sòl dotacional destinat a espai lliure.

  II. L'art. 109 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, estableixen que l'aprovació dels plans i programes implica la declaració d'utilitat pública de les obres i la necessitat d'ocupació dels béns, els drets i els interessos patrimonials legítims que siguen necessaris per a la seua execució, per l'expropiació o imposició de servituds.

  No obstant això, vista la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, de data 27 d'octubre de 2010, i de conformitat amb el que preveu l'art. 45 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, i articles concordants del Reial Decret 1471/1989, d'1 desembre, que aprova el Reglament general per al desplegament i execució d'aquesta Llei de Costes, com que el projecte d'obra pública redactat i aprovat pel Ministeri de Medi Ambient no conté la corresponent relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats per aquest, és necessari, amb caràcter previ a la tramitació del procediment de taxació conjunta previst en la normativa valenciana, la declaració de la necessitat d'ocupació dels béns i drets.

  III. De conformitat amb la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre expropiació forçosa, i el Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa.

  IV. De conformitat amb el Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de Gestió Urbanística.

  La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de gestió d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

  Primer. Considerar que l'aprovació del vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, així com, l'aprovació del projecte de construcció de l'obra denominada passeig Marítim-sud de Benicarló, porta implícita la declaració d'utilitat pública de l'expropiació forçosa dels béns i drets que s'enumeren en el punt següent, necessaris per a l'execució del passeig de vianants de la costa sud de Benicarló, i que constitueixen sòl qualificat en el PGOU de Benicarló, com dotacional destinat a espai lliure.

  Segon. Aprovar inicialment la següent relació concreta de béns i drets l'ocupació dels quals és indispensable per a l'execució del passeig de vianants de la costa sud de Benicarló, per complir el Pla General d'Ordenació Urbana vigent: (...)

  Tercer. Sotmetre aquesta relació de béns i drets afectats a un tràmit d'informació pública de 15 dies hàbils, mitjançant la publicació d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el diari de major difusió de la Província, i notificar individualment a les persones titulars de drets afectats.

  Aquest termini d'informació pública començarà a comptar des de l'endemà de l'última de les publicacions o bé a la notificació, si és posterior.

  Durant aquest, qualsevol persona pot aportar per escrit les dades oportunes per rectificar possibles errors de la relació publicada o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat de l'ocupació. En aquest cas ha d'indicar els motius pels quals s'ha de considerar preferent l'ocupació d'altres béns o l'adquisició d'altres drets diferents i no compresos en la relació, com més convenient al fi que es persegueix."

II. En data 19 de desembre de 2011, l' administrativa de Planejament i Gestió, la Sra. Poy Recio, signa una diligència en la qual fa constar, en relació amb la relació provisional de béns i drets afectats, la presentació de les següents al·legacions a l'acord plenari citat en l'expositiu anterior:

 • Francisco Roca Boquera i María Soledad Gauchía Miravet, en data 5/10/11 (r.e. 16.382).

 • Francisco Mañá Forés, en data 5/10/11 (r.e.16.418)

 • Agustín Moya Aicart i Concepción Gaya Vicente, en data 4/11/11 (r.e. 17.944)

 • Bartolomé Foix Esteller, en data 8/11/11 (r.e. 18.091)

III. En data 21 de desembre de 2011, l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, emet el següent informe:

"El tècnic municipal que subscriu, en relació amb l'assumpte de referència, INFORMA:

Que ha finalitzat l'exposició al públic del projecte d'expropiació per taxació conjunta per a l'obtenció de terrenys a la franja costanera sud de Benicarló, amb l'objecte de completar la totalitat dels necessaris per poder construir el passeig per als vianants sud d'aquesta població.

Que durant l'esmentada exposició pública s'han presentat les següents quatre al·legacions:

 • Francisco Roca Boquera i María Soledad Gauchía Miravet (16382)

 • Francisco Mañá Forés (16418)

 • Agustín Moya Aicart i Concepción Gaya Vicente (17944)

 • Bartolomé Foix Esteller (18091)

En relació amb les al·legacions presentades, les tres primeres fan referència a la seua oposició a la declaració d'utilitat pública tal com ha estat plantejada, qüestió de caràcter jurídic que s'ha de resoldre en el corresponent informe.

En relació amb les qüestions de caràcter purament tècnic, es qüestiona el valor establert en el projecte en dos d'aquestes. En l'últim, es qüestiona la finca afectada i la seua superfície.

FRANCISCO MAÑÁ FORÉS (16418)

En relació amb la qüestió de la valoració, l'al·legant es refereix a la ja presentada en el procediment anterior, aportant les mateixes proves en contra de la valoració municipal, és a dir, un informe redactat per l'arquitecte superior, el Sr. Enric Moya Marzá, en data 20 de juny de 2007 i al qual ja es va donar la corresponent resposta, havent estat rebutjat per aquesta administració per les següents qüestions.

'La segona qüestió té relació amb el valor d'expropiació. Es discuteix el valor estimat. Para això s'acudeix a una mostra única que manifesta el recurrent s'ha pres de la parcel·la de la Unitat d'Execució núm. 4, prenent com a valor en venda 3.600EUR/m2t.

En el període en què es va redactar el projecte d'expropiació, el valor atorgat a l'habitatge lliure nou a la comarca en la qual ens trobem, segons el sistema d'indicadors establert per la Generalitat Valenciana, és en el primer trimestre de 2007 de 1699,20EUR/m2t. A aquest valor, segons el mètode residual estàtic, ha d'aplicar-se-li la reducció corresponent a benefici del promotor, despeses generals i benefici industrial del constructor, així com les despeses que s'esmenten en l'ordre ECO/805/2006. Per tant, en no haver-se aplicat aquestes últimes despeses addicionals al 22% de GG i BI sobre la taxació, el valor en venda aplicat en la taxació municipal es considera més apropiat en relació amb els valors estadístic establerts per la GV. D'altra banda, això dóna resultats més concordes amb les sentència recaiguda el 2007 sobre l'expropiació d'una parcel·la en el mateix lloc i amb el mateix objectiu anticipada a la taxació conjunta.'

Així mateix, aquesta valoració també va ser rebutjada pel Jurat Provincial d'Expropiació.

En l'actualitat, per a l'estimació del valor que ha de figurar en el projecte d'expropiació, s'ha seguit el mateix procés valoratiu establert per aquest tècnic en el primer projecte d'expropiació, i pel Jurat Provincial d'Expropiació en la seua resolució sobre la qüestió del primer projecte, però adaptant els valors a la data legal de determinació del valor, a la qual s'ha de referir aquest, resultant que el valor en venda fixat pel sistema d'indicadors establert per la Generalitat Valenciana resulta de 1. 426,90EUR/m2t, que extrapolat a la situació d'habitatge unifamiliar aïllat dóna un valor de partida de 1.743,99EUR/m2t, enfront de l'única mostra presentada per l'al·legant de 3.600EUR/m2t obtinguda per a l'any 2007.

La quantitat obtinguda per a valor de sòl derivada del procés d'aplicació del sistema del mètode residual estàtic, tal com s'exigeix legalment, 175,00EUR/m2s, difereix del valor sol·licitat per l'al·legant, precisament, en opinió d'aquest tècnic municipal, per l'excessiu valor atorgat per la mostra consultada, que vicia el procés de càlcul ja des del seu punt d'inici. No obstant això, la valoració municipal, realitzada mitjançant el mateix mètode, resulta més ajustada a la que el Jurat Provincial d'Expropiació va realitzar per a la primera expropiació individualitzada que es va dur a terme per a aquest projecte, i fins i tot amb la que posteriorment es va dur a terme en la fase del primer projecte d'expropiació per taxació conjunta per part del JPEF, que va decidir aplicant, bàsicament, els valors establerts per l'Ajuntament, amb lleugeres correccions d'errors.

Per a aquella parcel·la individualitzada primera, el Jurat Provincial d'Expropiació va aplicar un aprofitament mitjà equivalent al de l'àmbit fiscal en el qual es trobava, 1,9480m2t/m2s, per tractar-se d'un sòl sense aprofitament, zona verda, al contrari que el que ens ocupa que disposa de 0,50m2t/m2s en aplicació del text refós de la Llei de Sòl, RDL 2/2008, aquella parcel·la va ser expropiada en 31.415 ptes/m (188,81EUR/m2).

Aquest valor de sòl correspon a un valor de repercussió de 96,93 EUR/m2t. Això suposaria un valor de sòl en la parcel·la en la qual ens trobem de 51,13EUR/m2.

Aquesta expropiació va ser duta a terme l'any 2002 i ratificada en sentència dictada per la Sala Contenciosa Administrativa l'any 2007. L'increment del IPC des d'aquesta data ha estat d'aproximadament un 32%, la qual cosa suposaria un valor de 67,49EUR/m2. Comparant aquest valor amb el calculat mitjançant el mètode residual estàtic aplicat en el projecte, l'establert per l'Ajuntament suposa un valor 2,60 vegades superior, per la qual cosa, de cap manera, es considera infravalorat.

S'EMET UN INFORME DESFAVORABLE.

AGUSTÍN MOYA AICART I CONCEPCIÓN GAYA VICENTE (17944)

En relació amb la qüestió de la valoració, l'al·legant es refereix a la ja presentada en el procediment anterior, aportant les mateixes proves en contra de la valoració municipal, és a dir, un informe redactat per l'arquitecte superior, el Sr. Enric Moya Marzá, el 2007, i al qual ja es va donar la corresponent resposta, havent estat rebutjat per aquesta administració per les següents qüestions.

Així mateix, aquesta valoració també va ser rebutjada pel Jurat Provincial d'Expropiació.

Seguint la mateixa argumentació expressada per a la contestació a les al·legacions presentades al primer projecte d'expropiació per taxació conjunta, en l'actualitat, per a l'estimació del valor que ha de figurar en el projecte d'expropiació, s'ha seguit el mateix procés valoratiu establert per aquest tècnic per a aquell i que, bàsicament, va ser avalat pel Jurat Provincial d'Expropiació en la seua resolució sobre la qüestió del primer projecte, però adaptant els valors a la data legal de determinació del valor a la qual s'ha de referir aquest, resultant que el valor en venda fixat pel sistema d'indicadors establert per la Generalitat Valenciana resulta de 1. 426,90EUR/m2t, que extrapolat a la situació d'habitatge unifamiliar aïllat dóna un valor de partida de 1.743,99EUR/m2t, enfront de l'única mostra presentada per l'al·legant de 3.600EUR/m2t obtinguda per a l'any 2007.

La quantitat obtinguda per a valor de sòl derivada del procés d'aplicació del sistema del mètode residual estàtic, tal com s'exigeix legalment, 175,00EUR/m2s, difereix del valor sol·licitat per l'al·legant, precisament, en opinió d'aquest tècnic municipal, per l'excessiu valor atorgat per la mostra consultada, que vicia el procés de càlcul ja des del seu punt d'inici. No obstant això, la valoració municipal, realitzada mitjançant el mateix mètode, resulta més ajustada a la que el Jurat Provincial d'Expropiació va realitzar per a la primera expropiació individualitzada que es va dur a terme per a aquest projecte, i fins i tot amb la que posteriorment es va dur a terme en la fase del primer projecte d'expropiació per taxació conjunta per part del JPEF, que va decidir aplicant, bàsicament, els valors establerts per l'Ajuntament, amb lleugeres correccions d'errors.

Per a aquella parcel·la individualitzada primera, el Jurat Provincial d'Expropiació va aplicar un aprofitament mitjà equivalent al de l'àmbit fiscal en el qual es trobava, 1,9480m2t/m2s, per tractar-se d'un sòl sense aprofitament, zona verda, al contrari que el que ens ocupa que disposa de 0,50m2t/m2s en aplicació del text refós de la Llei de Sòl, RDL 2/2008, aquella parcel·la va ser expropiada en 31.415 ptes/m (188,81EUR/m2).

Aquest valor de sòl correspon a un valor de repercussió de 96,93 EUR/m2t. Això suposaria un valor de sòl en la parcel·la en la qual ens trobem de 51,13EUR/m2.

Aquesta expropiació va ser duta a terme l'any 2002 i ratificada en sentència dictada per la Sala Contenciosa Administrativa l'any 2007. L'increment del IPC des d'aquesta data ha estat d'aproximadament un 32%, la qual cosa suposaria un valor de 67,49EUR/m2. Comparant aquest valor amb el calculat mitjançant el mètode residual estàtic aplicat en el projecte, l'establert per l'Ajuntament suposa un valor 2,60 vegades superior, per la qual cosa, de cap manera, es considera infravalorat. Rebutja la valoració del preu just i adjunta un informe de valoració de l'arquitecte superior, el Sr. Enric Moya Marzá, en el qual s'aplica una fórmula per al càlcul del valor que no és l'adequada per al mètode residual estàtic.

S'EMET UN INFORME DESFAVORABLE.

BARTOLOMÉ FOIX ESTELLER (18091)

L'al·legació fa referència a la cessió que va realitzar en el seu moment l'afectat com a conseqüència de la sol·licitud de llicència per construir un habitatge unifamiliar en la parcel·la matriu afectada i és similar a l'al·legació presentada al primer projecte d'expropiació per taxació conjunta, en la qual sol·licita que siga anul·lada la cessió realitzada i que es corregisca, a més, la superfície, ja que manifesta que té una major afecció que l'establerta per a aquella cessió. En en el seu moment, es va contestar segons el següent raonament:

En l'escrit de cessió es manifesta que '...ceden gratuitamente al Ilmo. Ayuntamiento de esta Ciudad la parte de la parcela nº31 del polígono 10 en la partida Solaes de este término, que resulte afectada por el vial de la costa previsto en el Plan General de 1.965'.

Dit vial, segons manifestacions dels Serveis Tècnics Municipals en l'època de la cessió, consistia en un vial de 14,00 m, dels quals 6,00 m es trobaven a la zona de servitud de trànsit definida per la Llei de Costas.

No obstant això, analitzat el pla de l'any 1965 i constatades altres llicències atorgades a la zona, es conclou que aquest vial apareix grafiat en llicències concedides per aquest Ajuntament a la zona a una distància de 25 m, aproximadament, del límit oest de les parcel·les de l'entorn de la de l'al·legant. Aquesta línia coincideix, aproximadament, amb la de la definició del passeig per als vianants en les parcel·les 32 (Sra. Recondo) i 31 (Sr. Miñambres i Sr. Foix) del polígon 10, de l'antic cadastre de rústica. Les cessions de dita vial, per tant, realitzades amb anterioritat al Pla General de 1986, han d'entendre's coincidents amb part d'una franja de 14,00 m que se situa a partir d'una línia la ubicació de la qual es troba aproximadament a 25 m del límit oest de les esmentades parcel·les. D'altra banda, realitzant una translació de la LMT actual sobre l'antic plànol cadastral esmentat, l'actual LMT no envaeix propietats privades en aquest àmbit i és aproximadament coincident amb la de llavors, per la qual cosa, a la vista de la definició del vial i la cartografia que consta en aquest Ajuntament, no s'ocupen sòls que hagen de ser compensats.

Conseqüentment, com que no han variat les condicions físiques i territorials respecte del primer projecte, no escau variació en la qüestió.

S'EMET UN INFORME DESFAVORABLE.

De tot això s'informa als efectes oportuns."

Fonaments de dret

Primer. Des del punt de vista jurídic, cal manifestar que concorren en el present recurs, els requisits generals de caràcter formal exigits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, personalitat suficient i legitimació en la causa de les parts al·legants.

Segon . En relació amb la primera de les al·legacions que presenten el Sr. FRANCISCO ROCA BOQUERA i la Sra. MARÍA SOLEDAD GAUCHÍA MIRAVET, amb domicili a l'efecte de notificacions a la partida de les Solades número 33 de Benicarló, en data 05/10/11 (registre d'entrada número 16.382), per la qual manifesten literalment que:

"PRIMERA. Que el Ayuntamiento quiera considerar que con la aprobación del PGOU de Benicarló y la aprobación del Paseo marítimo Sur de Benicarló efectuada por Costas ya está implicita la declaración de utilidad pública e interés social de la expropiación forzosa de los terrenos necesario para llevar acabo dicho Paseo es tanto como decir que el Pleno ni tan siquiera se ha leido las sentencias dictadas sobre este asunto hasta la fecha y la actitud del pleno se trata de un menosprecio hacia dichas sentencias, cuyos argumentos distan mucho de lo que, nuevamente, el Ayuntamiento pretende.

SEGUNDA. El proyecto de costas no tiene como fin el desarrollar el PGOU de Benicarló y se trata de un Proyecto Ordinario y como tal hay la necesidad de que por la Autoridad que asume el proyecto, es decir, Costas, se lleve acabo la declaración de utilidad pública y el interes social de su proyecto y sea dicha administración la que junto con el proyecto apruebe la lista de afectados. No como se hace en el caso que nos ocupa en el que otra administración que no promueve el proyecto sea la que determina todos los extremos a que nos hemos referido.

TERCERA. El proyecto de PASEO MARITIMO redactado por el SERVICIO DE COSTAS PROVINCIAL DE CASTELLON, se trata de un proyecto que va destinado a desarrollar un vial que ni coincide con el previsto en el PGOU de Benicarlo dado que en la HOMOLOGACIÓN habida dicho vial quedó reflejado de un modo genérico, sin entrar en detalle alguno y con falta de cotas y rasantes, así como con falta de identificación de aprovechamientos de las parcelas afectadas, con todo lo cual se hace necesario un desarrollo del planeamiento con carácter previo a la redacción del mencionado proyecto.

CUARTA. Por otro lado el PROYECTO DE PASEO MARITIMO REDACTADO POR EL SERVICIO DE COSTAS no tenemos constancia de que haya SIDO APROBADO por la Autoridad Competente, aprobación que deberá de realizarse por el correspondiente organismo competente A TRAVÉS DEL CORRESPONDIENTE ACUERDO, acuerdo de aprobación que no se ha acreditado exista en este expediente. Como muy bien dicen las sentencias la tramitación del proyecto de PASEO MARITIMO SUD, promocionado por el MINISTERIO DE FOMENTO a través del SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS, debía seguir los tramites y pautas de los artos. 97 y s.s. del RD 1471/89 de 1 de Diciembre, tramites que no se han seguido, ni desde luego, consta en las actuaciones el principal de todos ellos cual es el acuerdo aprobando el proyecto de PASEO MARITIMO SUD.

QUINTA. Por otro lado, en el citado proyecto de PASEO MARITIMO SUD, como muy bien dicen y argumentan las sentencias, se exigía que figurase la concreta e individualizada relación de los bienes y derechos afectados con la descripción material de los mismos, relación que no consta (arts. 97 y 98 del citado Real Decreto) y la cual debe aprobarse junto con el proyecto y no en un momento posterior.

En su virtud,

SUPLICO que teniendo por presentado este escrito, se admita y se tengan por formuladas las alegaciones que contiene y previos los trámites pertinentes se acuerde la nulidad del acuerdo plenario objeto de estas alegaciones."

Hem d'indicar que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, secció quarta, en data 09/05/11, ha dictat la sentencia número 356/11, on desestima el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament de Benicarló contra la Sentència de 27 d'octubre de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, i en conseqüència la confirma.

La sentència confirmada del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, de 27/10/10, va estimar el recurs contenciós administratiu que interposaven el Sr. FRANCISCO ROCA BOQUERA i la Sra. MARÍA SOLEDAD GAUCHÍA MIRAVET, contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló de data 29/05/06, pel qual es va procedir a l'aprovació definitiva del Projecte d'expropiació per taxació conjunta dels béns afectats per l'execució del passeig Marítim Benicarló Sud, i en conseqüència va anul·lar l'expressat acord plenari per no ser ajustat a dret, en no concórrer el preceptiu requisit de la declaració de necessitat d'ocupació dels béns afectats conforme a l'article 98 delReial Decret 1.471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General per a Desenvolupament i Execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

El citat article 98, disposa que:

"1. L'aprovació d'aquests projectes porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets que, si escau, resulte necessari expropiar. A aquest efecte, en el projecte ha de figurar la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats, amb la seua descripció material (Article 45.2 de la Llei de Costes).

2. A l'efecte de l'apartat anterior, el projecte ha d'incloure un annex d'expropiacions, que ha de comprendre, a més de l'especificat en aquest apartat, les següents dades:

 1. Plànol parcel·lari, amb les finques individualitzades i titulars afectats, on ha de figurar la línia de partió del domini públic maritimoterrestre.

 2. Valoració econòmica dels béns i drets afectats, acompanyant, quan escaiga, una certificació del valor cadastral d'aquests, expedida per l'òrgan competent del Ministeri d'Economia i Hisenda."

Matisant la sentència, que el Projecte de passeig Marítim de Benicarló Sud realitzat pel Servei Provincial de Costes de Castelló (Ministeri de Medi Ambient) se situa en l'àmbit de l'article 97 del citat RD 1.471/1989, que disposa:

"1. La tramitació dels projectes de l'Administració de l'Estat s'ha de realitzar conforme al que es disposa en aquest article, amb submissió, si escau, a informació pública a informes dels departaments i organismes que es determinen. Si, com a conseqüència de les al·legacions formulades en aquest tràmit, s'introduïren modificacions substancials en el projecte, s'ha d'obrir un nou període d'informació. (Article 45.1 de la Llei de Costes).

2. L'establert en aquest article per als projectes a realitzar per l'Administració de l'Estat és aplicable als de les obres d'interès general al fet que es refereixen els articles 111 de la Llei de Costes i 204 d'aquest Reglament.

3. Els projectes han de contenir els documents assenyalats en la legislació de contractes de l'Estat.

4. La tramitació dels projectes d'obres de primer establiment, reforma o gran reparació han de comprendre:

 1. La fase d'informació pública, si escau, amb termini de vint dies.

 2. Informe de la comunitat autònoma.

 3. Informe de l'ajuntament en el terme del qual s'emplacen les obres.

 4. Informe de l'òrgan competent del Ministeri de Medi Ambient en matèria de navegació, en el cas d'obres en el mar que puguen suposar un risc per a la seguretat marítima.

 5. Informe de l'òrgan competent en matèria de costes del Ministeri de Medi Ambient, quan es tracte de projectes d'altres òrgans o departaments ministerials.

5. Els informes poden ser recaptats durant el termini d'informació pública i s'han d'emetre en el termini d'un mes, transcorregut el qual sense haver-se evacuat, s'ha de prosseguir la tramitació de l'expedient.

6. Queden exclosos de la tramitació anterior els projectes del Ministeri de Medi Ambient d'escassa entitat, o d'obres de reparacions menors o de conservació i manteniment."

Això és, l'article 98 del RD 1.474/1989 exigeix imperativament que en els projectes al·ludits en l'article 97 --en l'àmbit del qual figura sens dubte el Projecte de passeig Marítim de Benicarló Sud actualitzat i euroconvertit i subscrit per l'enginyer de Camins, el Sr. Leonardo Monzonís Forner-- figure la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats amb la descripció material d'aquests.

Exigeix, al seu apartat segon, que aquest Projecte incloga un annex d'expropiacions que ha de comprendre --a més de la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats amb la descripció material d'aquests-- les següents dades:

a) Plànol parcel·lari, amb les finques individualitzades i titulars afectats, on ha de figurar la línia de partió del domini públic maritimoterrestre.

b) Valoració econòmica dels béns i drets afectats, acompanyant, quan escaiga, una certificació del valor cadastral d'aquests, expedida per l'òrgan competent del Ministeri d'Economia i Hisenda.

Caràcter imperatiu que s'infereix del primer incís del citat article 98, atès que l'exigència referida es realitza "a aquest efecte (...)". S'assenyala anteriorment que: "L'aprovació d'aquests projectes porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets que, si escau, resulte necessari expropiar."

D'aquesta manera, l'aprovació del projecte, porta implícita la necessitat d'ocupació dels béns i drets que si escau resulte necessari expropiar únicament respecte d'aquells béns i drets relacionats concreta i individualizadament en l'annex d'expropiacions del projecte.

I només respecte a ells.

Pel que, a sensu contrario respecte als béns i drets no inclosos en l'annex d'expropiacions previst en l'article 98.2, no s'ha de considerar que l'aprovació del projecte de l'article 97 no incloga un annex d'expropiacions, la seua aprovació no porta implícita la necessitat d'ocupació, precisament per aquesta falta de relació concreta i individualitzada de béns i drets als quals estendre, si escau, la necessitat implícita d'ocupació.

La sentència del TSJCV, de 27/10/10, a la qual fem referència, indica literalment en el fonament de dret quart: "I en aquest punt adquireix rellevància essencial el contingut de l'informe de la Tècnica de Gestió d'Urbanisme de data 12 de març de 2009 --que consta en les actuacions-- que, (...) assenyala:

'(...) Quant a la documentació descrita a l'apartat 3) anterior, que forma part de l'expedient tramitat pel Ministeri de Foment per a l'aprovació del Projecte d'obres del passeig Marítim Sud de Benicarló, únicament consta en poder d'aquest Ajuntament un exemplar del projecte que en el seu moment va facilitar aquest Ministeri per a la seua submissió a informació pública en les dependències d'aquest. (...) La certificació sobre la seua data d'aprovació correspon emetre-la a l'Administració que ha tramitat el procediment corresponent, això és, el Ministeri de Foment.

Quant a la certificació que en la fitxa d'aquesta aprovació el projecte contenia la concreta i individualitzada expressió dels béns i drets objecte d'expropiació, també correspondria al Ministeri de Foment, redactor del document (...)'.

Adquireix rellevància atès que el propi Ajuntament demandat està reconeixent que no li consta que el Projecte de passeig Marítim de Benicarló Sud subscrit per l'enginyer de Camins, el Sr. Leornardo Monzonís Forner contingués aquesta relació concreta i individualitzada de béns... Això és, està reconeixent que el Projecte d'expropiació per taxació conjunta de béns i drets afectats per l'execució del passeig Marítim Benicarló Sud no ha estat redactat partint de la relació concreta i individualitzada de béns continguda en el projecte d'obres, sinó que es fonamenta en la previsió del PGOU i la seua homologació.

El que comporta que, com assenyala la part recurrent, en no basar-se aquest Projecte d'expropiació per taxació conjunta en la prèvia relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats pel projecte d'obres, no concorreria el preceptiu requisit de la declaració de necessitat d'ocupació d'aquests, ja que aquest requisit, conforme a l'article 98 del RD 1471/1989, solament concorreria --amb l'aprovació del projecte-- de forma implícita amb els béns inclosos en l'annex d'expropiacions del projecte."

Per tot l'anteriorment exposat, aquest tècnic considera que s'ha d'estimar el recurs de reposició i anul·lar l'acord del Ple de data 28 de juliol de 2011.

Tercer . En relació amb la segona de les al·legacions que presenta elSr. FRANCISCO MAÑÁ FORÉS, amb domicili a l'efecte de notificacions a l'avinguda del Papa Luna número 192 de Benicarló, en data 05/10/11 (registre d'entrada número 16.418) per la qual manifesta literalment que:

"ÚNICO. De conformidad con el contenido de la parte dispositiva del Acuerdo adoptado por el plenario del Ayuntamiento de Benicarló de 28 de Julio de 2.011, se infiere que el referido acuerdo lo es a los solos efectos de considerar la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Benicarló, así como la aprobación del Proyecto de Urbanización para la construcción de la obra «Paseo marítimo-sur de Benicarló», instrumentos apropiados para llevar implícita la declaración de «utilidad pública», sin que se infiera del referido acuerdo que se anulen los anteriores acuerdos adoptados por el Ayuntamiento en relación al Proyecto de Expropiación, los cuales por cierto, en relación a la fijación del justiprecio, ha sido recurridos por esta parte y, en la actualidad, el citado recurso contencioso administrativo se encuentra pendiente de resolución definitiva ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, P.O. Número 323/2.010, haciendo esta parte especial reserva de todos cuantos derechos se han esgrimido en dicho procedimiento y de cuantos puedan derivar de la Sentencia definitiva que se dicte en dicho proceso.

Expuesto cuanto se ha indicado, a los efectos de valoración y de tasación para fijación del justiprecio, reiterar cuanto se expuso y documentó en relación al valor de tasación correspondiente al metro cuadrado de suelo sujeto a expropiación y que asciende a 1.548,30 Euros/m2s.

A los oportunos efectos se acompaña, bajo el número 1 de documentos, copia del informe emitido por el Arquitecto D. Enrique Moya.

En su virtud;

INTERESO A V.I. que, teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y en méritos a lo en el expuesto, tener por invocadas las anteriores manifestaciones a los efectos oportunos y que se tengan en cuenta a la hora de adoptar una resolución definitiva."

Val tot el manifestat per aquest tècnic en el fonament de dret segon del present informe, per la qual cosa had'estimar-se el recurs de reposició i anul·lar l'acord del Ple de data 28 de juliol de 2011.

Quart. En relació amb la tercera de les al·legacions que presenta el Sr. AGUSTÍN MOYA AICART i la Sra. CONCEPCIÓN GAYA VICENTE, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer de la Trinitat número 14-7é de Castelló de la Plana (12002) Castelló, en data 4/11/11 (registre d'entrada número 17.944) per la qual manifesten literalment que:

"Que ante las sentencias recaídas en recurso contencioso-administrativo 534/2008 del Juzgado Nº 2 de Castellón, y subsiguiente rollo de apelación 54/2011, de la Sección 4º del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad, anulando acuerdo plenario de 29 de Mayo de 2008, que aprobó dicha expropiación ante el de Paseo Marítimo de Benicarló Sur, redactado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2005, ese Ayuntamiento, en sesión ahora de 28 de Julio próximo pasado, acordó estos puntos

  1º Considerar que la aprobación del Plan General Municipal, y la del Proyecto del Ministerio de Medio Ambiente Proyecto Paseo Marítimo de Benicarló Sur, lleva implícita la declaración de utilidad pública de la expropiación forzosa de los bienes y derechos, que se enumeran en el punto siguiente, necesarios para ejecutar el aludido paseo.

  2º Aprobar inicialmente relación concreta de bienes y derechos (catorce fincas, las 4 y 6 propiedad de mis mandantes) cuya ocupación es indispensable para la ejecución de dicha obra.

  3º Someter esa relación a información pública.

  Que me opongo al expresado acuerdo, con sustento en las siguientes

  ALEGACIONES

  Primera. El Proyecto Paseo Marítimo de Benicarló Sur, redactado por el Ministerio de Medio Ambiente en Septiembre de 2005, carente de la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados, exigida por los artículos 17 de la Ley de Expropiación Forzosa, 45 de la de Costas, y 98 de su Reglamento, e, incluso, en su presupuesto de las obras, de partida con el importe previsible de las expropiaciones necesarias, exigida a su vez por el artículo 64 del Reglamento General de Contratos del Estado, habida cuenta el artículo 97.4 c) del Reglamento de la Ley de Costas, fué revisado por el Ayuntamiento en sesión de 26 de Abril de 2006, e informado en el sentido de ser compatible con el planeamiento a la sazón vigente.

Por la referida carencia, la aprobación del posterior proyecto expropiatorio del Ayuntamiento, basado en la previsión del Plan General y su adaptación parcial (Homologación Partida Solaes) a la Ley 6/1994, de la Generalidad Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, fué anulada por la referida sentencia firme del Juzgado Nº 2 de lo Contencioso-Administrativo de Castellón.

El Proyecto Paseo Marítimo de Benicarló Sur continúa con el mismo defecto. Por ende, e imperio de tal resolución judicial, de 27 de Octubre de 2010, y de los artículos 103.1, 106.2 y 118 de la Constitución Española, el acuerdo plenario ahora adoptado es nulo de pleno derecho, de conformidad con el artículo 103.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Segunda. El acuerdo municipal que dicha sentencia firme anuló, no puso fin al expediente expropiatorio emprendido. Lo hizo el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Castellón con su resolución de 21 de Abril de 2010.

Esta, si impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia en recursos contencioso-administrativos 4/244/2010 y 4/315/2010, en los cuales no ha recaído sentencia aún, persevera incólume en sede municipal, donde, incluso y por su coacción, el Ayuntamiento ha puesto los terrenos expropiados a disposición del Ministerio de Medio Ambiente.

Mientras jurisdiccionalmente la resolución del Jurado de Expropiación Forzosa de Castellón no sea anulada, el Ayuntamiento debe estar y pasar por ella, carece de competencia para volver sobre ella, de modo que, también por aquí, sea nulo de pleno derecho el acuerdo adoptado en 28 de Julio próximo pasado.

Tercera. A mayor abundamiento, el Proyecto ministerial, concebido sobre la Homologación Partida Solaes, que no sobre el Plan General municipal de Ordenación Urbana, de 29 de Julio de 1986, no es conforme al planeamiento, pues esa adaptación parcial, de 22 de Julio de 1998, no bastó eficazmente para modificar el sistema general de comunicación, y así la estructura general y orgánica del territorio, de dicho Plan de Ordenación.

El Plan no determinó paseo marítimo alguno de los previstos en su legislación sectorial, sino, con Clave V1, en suelo urbano y en su zona colindante con el mar, un vial para tráfico rodado, sin definición pormenorizada, alineado con el límite de los seis metros de servidumbre de paso o tránsito, a partir de la zona marítimo-terrestre definida en la Ley de Costas, de diez metros de anchura, comunicando la avenida Marqués de Benicarló con la carretera CS-501 de Benicarló a Peñíscola.

La Homologación parcial del Plan, con la simple traza de un espacio libre bajo el rubro «Paseo Peatonal de la costa», en suelo urbano, sin definiciones en cuanto a las cotas de rasantes y pendientes de escorrentía, mas alineación que los mojones de línea marítimo-terrestre, y sin otra justificación que la mera cita de la Ley de Costas de 1988 -cuyo deslinde, apostillo, no había encontrado nuevos bienes de dominio público marítimo-terrestre--, eliminó el expresado viario de 1986, e introdujo el paseo en cuestión.

Lo hizo pues arbitrariamente.

Además, su desarrollo y ejecución, partiendo de Anteproyecto de Urbanización, fué asumido por el Ayuntamiento al aprobar en fecha 7 de Octubre de 1998 «Programa de Actuación Integrada de la Avenida Papa Luna», nombrarse su Agente Urbanizador, y asumir al efecto los compromisos precisos, entre ellos, los de aprobar el pertinente Proyecto de Urbanización, y obtener los terrenos necesarios para sus obras por el sistema de la Reparcelación.

Ni el Proyecto de Urbanización del Paseo Peatonal de la costa, ni la Reparcelación de la Unidad de Ejecución del aludido PAI, complementarios entre si, han visto luz todavía en el Ayuntamiento, por cuya potísima razón su Pleno carecía de potestad, tanto en 29 de Mayo de 2008, como en 28 de Julio de 2011, para actuar expropiatoriamente.

Así las cosas, este último acuerdo es también contrario a derecho.

Cuarta. Por último, el Proyecto estatal de 2005, instrumento de ordenación del territorio que de facto modificó el Plan General de Ordenación Urbana de 1986, e infringió el artículo 44.1 de la Ley de Costas, tuvo por objeto una actividad sujeta a estimación de impacto ambiental, habida cuenta el Anexo II [grupo 9, letra n)] del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, en relación con el de la Ley 2/1989, de 3 de Marzo, de la Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental, 8, letra g) ahora, y el Anexo II, 4 letras b) y c) de su Reglamento, empero lo cual no fue sometido al procedimiento legal establecido para obtenerla.

Huérfano en la materia, el acuerdo de 28 de Julio próximo pasado causado con tal infracción no es conforme a Derecho.

Quinta. Según el acuerdo que impugno a mis mandantes se les expropia como

  Finca 4: porción de terreno de 160'94 m2 situada al Este de la total finca, lindante con zona marítimo-terrestre, 2 farolas de jardín, 1 palmera canariensis, 3 ficus, 1 almacén de 7'15 m2, en buen estado y con antigüedad de 15 años, instalación eléctrica, instalación de riego, caseta animales, pavimento de solera y baldosa de 130 m2 y antigüedad de 25 años. Y como

  Finca 6: porción de terreno de 121'24 m2 situada al Este de la total finca, lindante con zona marítimo-terrestre.

  Rechacé en su día la hoja de aprecio municipal, y ahora lo vuelvo a hacer, oponiendo la presentada con mi escrito de 24 de Julio de 2007, por la suma de 1.746.216'89 EUR, con aval técnico del Arquitecto Don Enrique Moya Marzá, fecha 10 de los dichos, los cuales documentos doy aquí y ahora por reproducidos in Toto.

  En su virtud. A V.I.

  SUPLICO que, por presentado este escrito, acompañado por reproducción mi mencionada hoja de aprecio, y su aval técnico, y opuesto al acuerdo plenario de 28 de Julio de 2011, consignado al comenzar, con expreso rechazo de las hojas de aprecio municipales dimanantes del mismo, se sirva anular dicho acto, dejándole pues sin efecto ni valor algunos, y, de no hacerlo así, elevar el expediente al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Castellón para dictado de resolución consecuente con la impugnación que dejo deducida."

Val tot el manifestat per aquest tècnic en el fonament de dret segon del present informe, per la qual cosa had'estimar-se el recurs de reposició i anul·lar l'acord del Ple de data 28 de juliol de 2011.

Cinqué. En relació amb la quarta de les al·legacions que presenta el Sr. BARTOLOMÉ FOIX ESTELLER, amb domicili a l'efecte de notificacions al c. del Doctor Ferrán núm. 3-2n de Benicarló, en data 8/11/11 (registre d'entrada número 18.091), es tracta d'una al·legació de caràcter tècnic, que ha estat resolta en l'informe emès per l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, en data 21/12/11, al qual ens remetem.

Sisé. En mèrit de l'exposat, de conformitat amb les disposicions citades i altra normativa d'aplicació, procedeix elevar, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, al Ple de l'Ajuntament, com a òrgan competent per a la resolució del citat expedient, en ús de les atribucions conferides per l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb l'informe proposta del TAG d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Estimar els recursos de reposició que interposa el Sr. FRANCISCO ROCA BOQUERA i la Sra. MARÍA SOLEDAD GAUCHÍA MIRAVET, amb domicili a efectes de notificacions a la partida de les Solades número 33 de Benicarló, en data 05/10/11 (registre d'entrada número 16.382); el Sr. FRANCISCO MAÑÁ FORÉS, amb domicili a l'efecte de notificacions al'avinguda del Papa Luna número 192 de Benicarló, en data 05/10/11 (registre d'entrada número 16.418); el Sr. AGUSTÍN MOYA AICART i la Sra. CONCEPCIÓN GAYA VICENTE, amb domicili a l'efecte de notificacions alcarrer de la Trinitat número 14-7é de Castelló de la Plana (12002) Castelló i el Sr. BARTOLOMÉ FOIX ESTELLER, amb domicili a l'efecte de notificacions alcarrer del Doctor Ferrán número 3-2n de Benicarló, en data 8/11/11 (registre d'entrada número 18.091), pels motius exposats en el fonament de dret segon de l'informe del TAG d'Urbanisme, el Sr. Hernández Lahera, de data 23/02/12, que consta en l'expedient.

Segon. Notificar la present resolució ales persones interessades, indicant-los que contra el present acte que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de DOS MESOS, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el que es disposa en l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs o acció que s'estime procedent.

PUNT 6é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DEL CONVENI URBANÍSTIC COMPLEMENTARI AL SUBSCRIT EN DATA 14/04/2004, PER A LA GESTIÓ INDIRECTA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UE 1 I LA UE 2 DEL SECTOR SANT ISIDRE DEL PGOU DE BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 15 de març de 2012.

Relació de fets

 1. En data 24 de novembre de 2011, el Ple de l'Ajuntament de Benicarló, va acordar aprovar amb caràcter inicial, el projecte de conveni urbanístic, complementari al subscrit en data 14 d'abril de 2004, per a la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per a desenvolupament de la UE 1 i la UE 2 del Sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló, i sotmetre'l a un tràmit d'informació pública de vint dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. Aquesta publicació es produeix en data 19/01/2011.

 2. En data 31 de gener de 2012, (registre d'entrada nº 1.439), el Sr. Fernando Vázquez Albert, actuant en nom i representació de la mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, CIF A-95075578 i domicili a l'efecte de notificacions al carrer dels Germans Bou núm. 239 de Castelló de la Plana (12003) Castelló, presenta al·legacions contra l'acord citat en l'expositiu primer, del següent tenor:

  «En relació amb la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de data 19/01/12, núm. 8, de l'anunci de l'Ajuntament de Benicarló pel qual se sotmet a informació pública el projecte de conveni urbanístic complementari per a la gestió indirecta del PAI per al desenvolupament de la UE-1 i UE-2 del Sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló, li comuniquem el següent:

  La infraestructura elèctrica corresponent a l'Actuació Urbanística denominada UE-2 del Sector Sant Isidre de Benicarló està en l'actualitat finalitzada i recepcionada per Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, no obstant això, respecte a l'Actuació Urbanística denominada UE-1 del Sector Sant Isidre de Benicarló no consta actualment en aquesta societat cap sol·licitud de subministrament en vigor per caducitat del conveni d'electrificació, de data 14/06/2005, signat entre la mercantil urbanitzadora Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló i Iberdrola Distribució Elèctrica, SAU.

  En aquest sentit, li adjuntem còpia de l'escrit de data 07/09/11 remès per aquesta Societat a la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló comunicant aquesta caducitat.

  En conseqüència, ha de procedir la tramitació d'aquesta sol·licitud amb la finalitat de donar compliment a la legislació sectorial elèctrica i acreditar la connexió amb els serveis externs, d'acord a l'estipulat en l'article 157.3 de la LUV, mantenint-nos a la seva disposició per a, si així ho estima oportú aquesta corporació, oferir-los l'assessorament dels nostres serveis tècnics, romanent a l'espera de rebre la corresponent sol·licitud de subministrament.»

 3. En data 15 de març de 2012, el TAG d'Urbanisme municipal, Sr. Jesús Hernández Lahera, emet el següent informe, en relació amb l'al·legació formulada:

  «L'al·legació se centra en l'Actuació Urbanística denominada UE-1 del Sector Sant Isidre de Benicarló, en la qual segons la persona interessada, no consta actualment en aquesta Societat cap sol·licitud de subministrament en vigor per caducitat del conveni d'electrificació, de data 14/06/2005, signat entre la mercantil urbanitzadora Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló i Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU i en conseqüència, entén que cal procedir a la tramitació d'aquesta sol·licitud amb la finalitat de complir amb la legislació sectorial elèctrica i acreditar la connexió amb els serveis externs, d'acord a l'estipulat en l'article 157.3 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (LUV).

  El citat article 157.3 de la LUV disposa que els projectes d'urbanització han de resoldre l'enllaç dels serveis urbanístics amb els de la xarxa primària i acreditar que tenen capacitat suficient per a atendre'ls. En els serveis de titularitat privada s'ha d'acreditar la disponibilitat real de subministraments per part de les empreses titulars del servei.

  Cal recordar a la interessada que el present expedient es tramita a l'empara de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, reguladora de l'activitat urbanística i que aquesta norma res diu sobre la necessitat d'acreditar la connexió amb els serveis externs, tal com recull l'article 157.3 de la LUV, que no és d'aplicació.

  Pel que procedeix la desestimació de l'al·legació.»

 4. En virtut del previst en la disposició addicional 4ª, de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

 5. D'acord amb les competències que l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, atribuïx al Ple de l'Ajuntament.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Desestimar les al·legacions presentades en data 31 de gener de 2012 (registre d'entrada núm. 1.439), pel Sr. Fernando Vázquez Albert, en nom i representació de la mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, amb CIF A-95075578, al projecte de conveni urbanístic, complementari al subscrit en data 14/04/04, per a la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la UE 1 i la UE2 del Sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló, durant el tràmit d'informació pública, pels motius exposats pel TAG d'Urbanisme municipal, el Sr. Jesús Hernández Lahera, en el seu informe de data 15/03/2012

Segon. Aprovar definitivament el projecte de conveni urbanístic, complementari al subscrit en data 14/04/04, per a la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la UE 1 i la UE2 del Sector San Isidro del PGOU de Benicarló, d'acord amb la redacció aprovada amb caràcter inicial en la sessió plenària de data 24 de novembre de 2011

Tercer. Notificar aquest acord a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, i a l'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la UE 1 i la UE2 del Sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló, i ordenar-ne la publicació en el BOP de Castelló, indicant que, contra aquest, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que el dicta en el termini d'un mes (articles 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú), o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de Castelló de la Plana, en el termini de dos mesos (articles 10, 45 i 46 de la llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa). Aquests terminis començaran a comptar-se a partir de l'endemà de la notificació (o de la publicació, si aquesta és posterior). Tot això, sense perjudici que les persones interessades puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen procedent.

PUNT 7é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE GUAL DEL CARRER DE CÉSAR CATALDO. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Personal de data 06/02/12, perquè es procedisca a la devolució de la part proporcional del import del gual núm. 1061 del que es titular el Sr. Ramón Julbe Alsina, tenint en compte que en la relació aprovada pel Ple en la sessió que té lloc el 27/10/11, es va ometre dit gual, a causa que l'emplaçament d'aquest figura al c. de València núm. 10, tot i que l'entrada al garatge s'efectua pel c. de César Cataldo.

Vist l'informe núm. 23/12 del viceinterventor de data 06/02/2012, en el sentit que no procedeix la concessió de la bonificació fiscal proposada.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Resoldre la discrepància del viceinterventor en el sentit de continuar el procediment.

Segon. Concedir un benefici fiscal aplicable a l'Ordenança T-14 reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a l'interessat que a continuació es detalla, sempre que estiga al corrent del pagament d'aquesta taxa, corresponent als següents períodes que va romandre tallada al tràfic rodat el c. de César Cataldo, amb motiu de l'execució de les obres de reurbanització, a càrrec de la partida 33100 i per l'import que també s'indica:

 • 3 mesos i 8 dies de l'exercici 2010 (tram Av. Iecla-Marquès de Benicarló).

 • 5 mesos i 14 dies de l'exercici 2011 (tram Av. Iecla-Marquès de Benicarló).

Tram Av. de Iecla-Marquès de Benicarló

NIF

TITULAR

DIRECCIÓ GUAL

IMPORT

18819518K

Julbe Alsina, Ramón

c/ César Cataldo, (Valencia, 2)

95,87 EUR

TOTAL

95,87 EUR

Tercer. Contra el present acte que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la recepció de la present notificació davant el Ple. Així mateix, pot interposar-se un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la recepció de la notificació, d'acord amb el que regula l'article 8 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

PART DE CONTROL

PUNT 8é. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DEL QUART TRIMESTRE DE 2011. La corporació queda assabentada del contingut de l'informe del viceinterventor i de la tresorera de data 14 de febrer de 2012, així com dels annexos I (relatiu a pagaments realitzats en el trimestre, sent la data d'inici del llistat l'1 d'octubre de 2011 i la data final 31.12.2011), II (relatiu a factures o documents justificatius que en data 31.12.2011 estan pendents de pagament al final del trimestre) i III (relatiu a factures o documents justificatius que porten tres mesos registrades i l'òrgan gestor no ha tramitat l'oportú expedient de reconeixement de l'obligació, sent la data d'inici del llistat 7.07.2010 --data d'entrada de la Llei de Morositat-- i la data final 31.12.2011), per complir el que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de Modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

PUNT 9é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE GENER DE 2012 AL 15 DE MARÇ DE 2012. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de gener de 2012 al 15 de març de 2012. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 10é. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS

10.1. MOCIÓ RELATIVA AL REBUIG DE LES MESURES ADOPTADES PEL DECRET LLEI 1/2012, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DEL DÉFICIT A LA COMUNITAT VALENCIANA. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció consensuada pels tres portaveus dels grups polítics municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià de data 21 de febrer de 2012 i registrada d'entrada el dia 21 de febrer de 2012 amb el número 2580, del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa General de Negociació de l'Administració del Consell, UGT, CCOO, CSIF, FSES i Intersindical Valenciana, ens informen de la situació generada amb l'aprovació i publicació en el DOCV de 10 de gener de 2012 del Decret llei 1/2012 de Mesures urgents per a la reducció del dèficit a la Comunitat Valenciana.

En l'Administració de Justícia, el Govern Valencià ha renunciat en 2011 a la creació de 15 jutjats nous, autoritzats en el seu moment pel Govern de l'Estat, tot i al·legant la falta de recursos econòmics per poder dotar-los del personal necessari per a atendre'ls. 

La retallada en un 25% dels reforços en personal dels jutjats actuals perllongarà la demora de resolucions judicials (sentències, actuacions, etc.), sense parlar de la manca d'inversió en mitjans tècnics i locals que permeten un treball més àgil i productiu.

En la funció pública valenciana i el sector públic empresarial la retallada de la jornada de treball al personal interí i temporal, a més del perjudici directe a les persones afectades, comportarà la disminució de l'horari i qualitat de l'atenció a la ciutadania usuària dels serveis públics. El nivell de temporalitat del personal que atén al públic és superior al 30%, per la qual cosa, una retallada en la seua jornada és una gran retallada en servei. Amb la falta de personal, pot produir-se un augment en la demora de resposta administrativa davant reclamacions o sol·licituds dirigides a l'Administració autonòmica, i amb això produir-se uns efectes negatius molt importants sobre la ciutadania ja que, a la nostra Comunitat, el silenci administratiu té en general la consideració de negatiu, la qual cosa obligarà a interposar recursos administratius amb el cost econòmic i personal que això implica.

Quant als serveis socials de l'Administració autonòmica, les valoracions a la dependència ja han sigut reduïdes i es veuran més paralitzades a la Comunitat Valenciana, doncs en l'agència responsable d'efectuar aquestes valoracions (AVAPSA), el nivell de temporalitat és molt elevat i la retallada de jornada imposat comporta una reducció de personal. Això mateix ocorrerà en altres organismes com en l'IVADIS, que presta atenció especialitzada a la discapacitat, en l'IVVSA, que ha d'actuar sobre polítiques d'habitatge i atenció en aquesta matèria a les persones més desfavorides, etc.

Quant a l'ensenyament públic, les mesures de retallada, encara que presentades com a racionalització de despesa i repartiment equitatiu de la càrrega de la crisi, només provoquen una erosió de l'ensenyament públic en múltiples aspectes. La càrrega de les mesures es reparteixen entre retallada de professorat (al voltant de 1.550 professionals menys en 2010 --informe del Síndic de Comptes-- i 1.000 menys en 2011), línies i programes educatius i falta d'inversió en centres, així com retards i retallades en el pagament de despeses comunes.

Tot això ha provocat:

 1. Manca de construccions escolars, tant de noves (no construcció de la xarxa d'escoletes infantils i d'altres centres públics) com de reparacions necessàries (manteniment de barracons crònics any rere any).

 2. Reducció de la plantilla del professorat (2.550 menys en dos cursos), la qual cosa implica augment de ràtios d'alumnat en les aules i la falta d'atenció a milers d'alumnes en no cobrir-se les baixes.

 3. Desaparició de programes d'atenció individualitzada de l'alumnat, d'atenció a la diversitat, d'atenció compensatòria, de línies en valencià i de cicles formatius.

 4. Falta de les transferències per a despeses dels centres, cosa que genera problemes en menjadors escolars, d'activitats de suport a les famílies (escoletes matineres, d'estiu...), manca de material didàctic, centres sense calefacció o sense electricitat.

En la sanitat pública, la Conselleria ha anunciat un altre paquet de 300 mesures per a la reducció de la despesa sanitària per import d'entre 440 i 550 milions d'euros, més del 10% del total de la despesa sanitària a la Comunitat Valenciana. Algunes són de sentit comú i faran més eficient el sistema, però ens preocupen molt unes altres que, si s'apliquen comportaran una seriosa retallada de la quantitat i la qualitat de les prestacions sanitàries i que propiciaran la privatització de la sanitat pública.

Es pretén reduir personal i no fer substitucions en les plantilles que atenen les persones. Es redueixen els recursos dedicats a l'atenció d'urgències i emergències sanitàries, la conseqüència dràstica de les quals serà un important augment dels temps d'espera per a ser atesos i ateses i un empitjorament de l'eficàcia del sistema en donar resposta a les situacions de salut que no admeten demora. També es tancaran centres sanitaris amb l'argument de falta d'activitat o per obsolets. Les llistes d'espera d'intervenció quirúrgica s'incrementaran en milers de persones, a causa de l'eliminació dels programes existents.

En resum, cas d'aplicar-se aquest conjunt de mesures, amb la reducció dels serveis públics ja de per si escassos en el nostre àmbit, deixaran molt tocada la ciutadania valenciana. Els ciutadans i les ciutadanes i les i els professionals seran qui paguen la factura resultant de la negligent gestió dels recursos públics.

És per això, pel qual els grups municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià proposen al plenari de la corporació l'adopció del següents ACORDS:

Posar de manifest el rebuig a les mesures adoptades pel Decret DL 1/2012 i demanar al Govern Valencià la derogació d'aquest.»

En conseqüència, la corporació, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

10.2.MOCIÓ RELATIVA A L'ESTUDI DE VIABILITAT PREVIST AL PLAN DE CERCANÍAS 2010-2020 SIGNAT EL 20 D'ABRIL DE 2010, COM A PAS PREVI A LA IMPLANTACIÓ D'UN SERVEI DE RODALIES ENTRE VINARÒS I CASTELLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció consensuada pels tres portaveus dels grups polítics municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià de data 13 de març de 2012 i registrada d'entrada el dia 13 de març de 2012 amb el número 3965, del següent tenor literal:

«Els valencianistes estem reivindicant la creació d'un servei ferroviari de rodalies entre Castelló i Vinaròs des de l'any 1997. El dia 14 de febrer d'aquell any, ja informaven els mitjans de comunicació que "UPV exigeix un servei regular de trens entre Castelló i Vinaròs", i des de llavors han estat incomptables les nostres accions en aquest sentit: articles, notes de premsa, mocions als diferents ajuntaments de la zona, que es van aprovar sovint per unanimitat. L'any 2002 ja es va debatre a les Corts l'ampliació del servei ferroviari al nord de Castelló i la passada legislatura es va aconseguir aprovar per unanimitat la proposició no de llei presentada per Compromís, on es demanava la creació de la línia de rodalies entre Castelló i Vinaròs.

Malgrat tot això, fins ara mai hem trobat resposta positiva a les nostres reivindicacions. Unes vegades han argumentat la saturació de la línia, a causa d'haver un tram de via única entre Benicàssim i Orpesa, altres que no existeix suficient demanda per a crear aquesta línia. Avui podem afirmar que el tram de via única ja fa vuit anys que s'ha reformat i que la demanda és la suficient perquè el servei siga rendible.

Però el Pla de Rodalies, que per al País Valencià van presentar i signar el 20/04/2010 l'expresident de la Generalitat Francisco Camps i l'aleshores ministre de Foment José Blanco, deixà l'ampliació del servei de rodalies fins a Vinaròs en funció d'un estudi de viabilitat de qual encara no tenim constància que s'haja ni tan sols encarregat. Pel contrari, aquest pla de rodalies deixa aïllades les poblacions del nord de Castelló, en no recollir el servei entre Vinaròs i Castelló. Aquesta situació és un greuge comparatiu respecte a les poblacions existents entre Castelló i València, greuge que no es pot justificar amb argumentacions econòmiques, sinó que són només criteris polítics els que estan darrere d'aquesta decisió que ens discrimina.

La possibilitat tècnica per ampliar el serveis de trens de rodalies es fàcilment constatable, atés que les instal·lacions existents en tot el trajecte consisteixen en una doble via abalisada i amb CTC (sistema de bloqueig amb control del tràfic centralitzat) i bones disposicions de seguretat, que permeten velocitat màximes que superen el 200 km/h. En conseqüència, podem afirmar que les condicions tècniques i la capacitat de línia són les adequades per a l'establiment d'un servei de Rodalies similar al de la línia C6, de Castelló a València.

Entenem, tal com es desprèn dels càlculs econòmics que Compromís ha fet públics, que el servei de rodalies entre Castelló i Vinaròs és totalment viable, almenys de manera similar al que ho són la resta dels serveis que existeixen, com la línia C6 entre Castelló i València.

Però, al marge de la seua rendibilitat econòmica existeix una rendibilitat social que no podem oblidar. Les poblacions situades al nord de Castelló avui estan diferenciades d'aquelles que estan situades al sud, en veure's privades d'un servei eficient de transport que els ocasiona diversos problemes que desemboquen en una major despesa amb el que podem afirmar que els seus impostos no tenen el mateix valor que els de la resta. Estudiants, treballadors i usuaris de l'hospital i serveis mèdics de Castelló i Vinaròs, dels jutjats i de les empreses de les dues poblacions, a més de la unió de les poblacions turístiques de la costa

Per tot això, presentem al Ple el següents ACORDS:

 • L'Ajuntament de Benicarló insta al Govern Central que en el termini més breu possible inicie l'estudi de viabilitat previst en el Plan Cercanias 2010-2020 signat el 20 d'abril de 2010 com a pas previ a la implantació d'un servei de rodalies entre Vinaròs i Castelló.

 • Comunicar aquest acord a la Presidència del Consell de la Generalitat i Presidència del Govern de l'Estat, als grups polítics de les Corts Valencianes, del Congrés dels Diputats i del Senat.

 • Comunicar aquest acord a la Presidència de RENFE i de ADIF.

 • En el termini d'un mes a partir de la data d'aprovació es donarà compte als grups municipal del compliment dels acords.»

La corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 10.3. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels dinou membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel regidor delegat d'Agricultura, Camins i Pesca i els tres portaveus dels grups polítics municipals --popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià--, de data 26 de març de 2012, relativa al rebuig de l'acord de la UE-Marroc en relació a mesures recíproques de liberalització del comerç de productes agrícoles i productes de pesca.

Relació de fets

El passat 16 de febrer l'Europarlament, va ratificar l'acord comercial entre la Unió Europea (UE) i el Marroc, amb la liberalització dels intercanvis de productes agrícoles i pesquers. Este acord tindrà conseqüències devastadores per al sector de fruites i hortalisses d'Espanya, i especialment en el sector cítric de la Comunitat Valenciana. Amb este acord, el Parlament Europeu, amb 398 vots a favor, 175 en contra (entre estos tots els parlamentaris espanyols) i 50 abstencions, ha obert les portes d'Europa als productes del Marroc, la qual cosa suposa la total liberalització dels intercanvis en matèria agrària, amb l'única excepció de sis productes qualificats com "sensibles" (clementines, carabassí, tomaques, maduixes, alls i cogombres) , però als quals es rebaixa els preus d'entrada en el mercat de la UE en un 30%. En la resta de varietats de mandarines i taronges, el pacte comercial assumix una liberalització total de les seues exportacions.

Les organitzacions agràries valencianes (AVA-ASAJA, la Unió de Llauradors, FEPAC-ASAJA i UPA) qualifiquen este acord de totalment negatiu amb conseqüències molt greus per als productes agrícoles espanyols fins al punt d'hipotecar alguns d'ells i ser lesiu per als interessos dels consumidors.

Actualment, els citricultors de la Comunitat Valenciana han patit en estos anys un decreixement de la seua activitat econòmica a causa de la precària situació de la nostra agricultura com a conseqüència dels problemes que llasten el sector, el baix preu de les taronges, els elevats costos per al cultiu del producte, el poc suport de les administracions públiques, etc., a la qual cosa s'afegeix la competència deslleial d'altres països que portaran la nostra agricultura a la ruïna.

Este sector necessita una sèrie de mesures urgents per a pal·liar estos efectes perquè el cultiu de cítrics torne a ser una alternativa econòmica sostenible i de qualitat, i no incremente l'abandó de la terra a què està sotmès en l'actualitat.

Davant la gravetat de la situació, el Consell Municipal Agrari en la reunió que té lloc en data 23 de març de 2012, va aprovar per unanimitat una moció per a ser elevada al Ple de la corporació, com a protesta per l'acord comercial.

La corporació, de conformitat amb la proposta subscrita pel regidor delegat de l'Àrea d'Agricultura, Camins i Pesca i pels portaveus dels grups polítics municipals --popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià--, a instàncies del Consell Municipal Agrari i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Manifestar el rebuig unànime a la Resolució del Parlament Europeu, de 16 de febrer de 2012, en relació amb l'acord UE-Marroc sobre les mesures recíproques de liberalització del comerç de productes agrícoles i productes de pesca.

Segon. Instar el Govern d'Espanya a dur a terme davant de la Comissió Europea i la resta d'institucions de la Unió les gestions oportunes per a assegurar:

A. La consignació d'un fons específic i les mesures de suport als productes espanyols per a compensar els sectors que es vegen afectats negativament per l'Acord.

B. L'establiment d'un sistema per a la correcta aplicació dels contingents i dels controls que garantisquen que les dites quantitats no siguen, en cap cas, sobrepassades.

C. La reciprocitat en el compliment, control i inspecció dels estàndards fitosanitaris, socials i ambientals, així com de seguretat alimentària, que s'exigixen en les produccions europees.

D. L'elaboració, de forma immediata i sense esperar a la pròxima reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC), d'una proposta de reforma del reglament de preus d'entrada, que garantisca la seua estricta i eficient aplicació.

E. La realització d'un estudi d'impacte de les conseqüències de l'Acord sobre les rendes del sector hortofructícola europeu.

F. Acordar amb el Govern francés mecanismes de control duaner i la seua directa implicació en el bon compliment del Protocol.

G. Implicar el sector productor espanyol al Marroc en la necessitat del compliment exhaustiu de l'acord.

Tercer. Instar el Consell de la Generalitat Valenciana a ajudar el sector productiu a la Comunitat Valenciana a noves inversions que milloren la seua competitivitat per mitjà de:

A. La modernització i ampliació de les instal·lacions.

B. La promoció d'actuacions de l+D+i encaminades a nous productes, noves tècniques productives, estalvis energètics i d'entrades.

C. L'establiment, en col·laboració amb el Govern d'Espanya, de mesures específiques d'ajudes per als sectors afectats, com ara la rebaixa de tarifes elèctriques, el gasoil bonificat i mesures fiscals, entre altres.

Quart. Sol·licitar mesures fiscals d'aplicació del modul zero en el IRPF als afectats.

Cinqué. El present acord s'ha de traslladar al Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient, al Ministeri d'Assumptes Exteriors, al president de la Generalitat, a la Conselleria d'Agricultura i a les organitzacions agràries valencianes.

PUNT 4. PRECS I PREGUNTES

El Sr. Añó Lores, representant del grup municipal socialista, formula dues preguntes. La primera fa referència al fet que en el Ple del mes de gener li van preguntar a la regidora de Joventut pel local juvenil i també de la petició de la Coordinadora de Penyes per disposar d'aquest local on reunir-se sense haver de dependre de l'horari del Casal Municipal. En aquest sentit, el Sr. Añó diu que la regidora els va contestar argumentant tot el que ella treballa des de la seua Regidoria per la joventut de Benicarló i que el local no està condicionat, que l'estan tramitant a l'espera del certificat de les instal·lacions i que hi ha un apartat d'inversions dins del pressupostos municipals que es destinaran per al mobiliari. Aleshores pregunta que en quina partida del capítol d'inversions estan els diners per al mobiliari dels pressupostos aprovats.

La segona del Sr. Añó és en referència a l'últim Ple ordinari, on la regidora de Joventut va contestar que portaria a terme unes iniciatives a través de les diferents àrees d'Esports, Cultura, Benestar Social, Medi Ambient, Educació i la promoció d'aquestes per les xarxes socials, la premsa, la televisió, etc. Per altra banda, el Sr. Añó considera que les presses durant aquests dos mesos han sigut poques, ja que no han tingut cap notícia al respecte. Ara bé, el Sr. Añó pregunta quines iniciatives o promoció ha fet la Regidoria de Joventut, ja que assegura que en el web de l'Ajuntament de Benicarló, --que considera que és el lloc més idoni per a promocionar qualsevol activitat--, no es troba cap enllaç relacionat amb la joventut. De fet, diu que l'últim enllaç relacionat amb els joves és el calendari social 2011. Per tant, pregunta si això significa que des d'aquell calendari no ha hi hagut cap iniciativa ni cap promoció.

Tot seguit, l'alcalde dóna la paraula al Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, per a contestar la pregunta referida al deute històric dels últims cinc anys de la Generalitat Valenciana amb l'Ajuntament de Benicarló.

El Sr. Serrano manifesta a la Sra. Miralles que li ha sorprés que diguera que aqueixa pregunta està contestada, ja que al final de l'acta la Sra. Miralles li diu que simplement demana que li diga quin és el deute històric de la Generalitat, com a mínim, en els últims cinc anys. Per altra banda, li recorda que ell li va dir que no tenia cap problema a donar-li aqueixa informació i que abans del pròxim Ple ell donaria al Sr. Sánchez la relació del deute històric de la Generalitat Valenciana amb l'Ajuntament de Benicarló. Continua dient que a la setmana següent estaven el Sr. Sánchez i la Sra. Miralles mirant el pressupost i ell va agafar el full i li'l va donar al Sr. Sánchez i la Sra. Miralles el va agafar i va dir: «Això t'ho he demanat jo». El Sr. Serrano explica que el full que li va donar és el deute històric de la Generalitat Valenciana amb l'Ajuntament de Benicarló i que la Sra. Miralles va fer una roda de premsa el dia 29 de febrer, --més de quinze dies després de donar-li el full amb el deute històric de la Generalitat Valenciana amb l'Ajuntament de Benicarló-- i la Sra. Miralles va dir a la premsa alegrement que tenia el deute que surt a 31 de desembre. El Sr. Serrano afegeix que la Sra. Miralles va dir que li havia donat el de 2010, però que «de años anteriores no se sabe nada porque el concejal de Hacienda no nos ha dado los datos». Continua dient que la Sra. Miralles no es va quedar a gust i el dia 9 de març va fer una altra roda de premsa i va tornar a dir que d'anys anteriors no se sabia res perquè el regidor d'Hisenda no li havia donat les dades. Aleshores, el Sr. Serrano es pregunta com li havia de donar més dades, si les dades que li ha donat són les dades reals del deute històric de la Generalitat Valenciana amb l'Ajuntament de Benicarló. Per tant, no entén quin paper més li ha de donar. Per això, diu que al final li ha hagut de fer cas al viceinterventor de l'Ajuntament, --perquè com, segon el Sr. Serrano, el que dóna a la Sra. Mirralles, aquesta no s'ho creu i ho fica en dubte--, i li ha hagut de demanar un informe i el viceinterventor va haver de donar instruccions al seu departament perquè la Sra. Miralles tingués clar el que deu la Generalitat Valenciana a Benicarló. De fet, el Sr. Serrano considera que la Sra. Miralles té una obsessió molt gran amb la Generalitat Valenciana, que és la que li paga tots els mesos. El Sr. Serrano continua explicant que el viceinterventor va fer l'informe, el qual procedeix a llegir: «Solicitado informe por parte del Teniente de Alcalde delegado del Área de Economia y Hacienda, relativo a la deuda de la Generalitat Valenciana de los años 2006 al 2010 informa, primero: Respecto a las transferencias corrientes de los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009 no existen deudas pendientes con este Ayuntamiento. Respecto al año 2010 el importe de la deuda asciende a doscientos veintipico mil (...) Respecto a las transferencias de capital para el ejercicio considerado no existen deudas pendientes.» Després d'això, li pregunta a la Sra. Miralles si li ha quedat clar el que li ha acabat de dir.

A continuació, la Sra. Miralles s'adreça al Sr. Serrano per a dir-li que li sorprén la contestació que li acaba de donar, ja que ha llegit l'acta i pensava que la pregunta que li va fer en el Ple estava més que contestada per part del Sr. Serrano i per part de l'alcalde. De fet, diu que ha llegit fins i tot la puntualització que va fer l'alcalde, però creu que, pel que es veu, en aquesta legislatura la polèmica està entre el Sr. Serrano i ella. A més, afirma que ella ja volia acabar amb la polèmica i que el dia dels pressupostos per a ella va ser un discurs i un debat polític que va estar bé. Tot i això, diu que després el Sr. Serrano li ha sortit amb una fixació personal amb ella i que la cosa clama el cel, encara que li és igual. Ara bé, afirma que, si ella li va demanar el deute històric de la Generalitat Valenciana amb l'Ajuntament de Benicarló i el Sr. Serrano li dóna una full només amb l'any 2010, ella ha de considerar que només li va donar el de 2010. A més, afegeix que, com que allí no posava el que acaba de llegir ara mateix, ella no sap si anteriorment hi havia deute de la Generalitat amb l'Ajuntament o no hi havia. Per tant, diu que s'alegra que el Sr. Serrano li diga que té un certificat que li ha fet el viceinterventor, on certifica que la Generalitat Valenciana no deu res més a l'Ajuntament de Benicarló. Insisteix, però, en el fet en aquell moment el Sr. Serrano només li va donar una graella on hi havia dades de l'any 2010, circumstància per la qual ella va pensar que allò només corresponia a l'any 2o10. Explica, a més, que ella no sabia si anteriorment també hi havia deutes i per això ho va dir, no perquè no li havia donat els deutes. Ara bé, manifesta que li sorprén que no només li conteste les preguntes del Ple, sinó també les declaracions de la premsa. De fet, considera que ella al Ple li va fer una pregunta i el Sr. Serrano li la contestà i que, en canvi, ell torna a insistir en la mateixa pregunta que li va fer, quan això el tema ja està acabat, l'acta aprovada i punt i final. Per altra banda, diu que ella, de fixació amb el deute de la Generalitat, no en té ni una i per suposat que la Generalitat li paga tots els mesos, ja que per això va aprovar unes oposicions i per això és funcionària de la Generalitat. En canvi, al Sr. Serrano li paga l'Ajuntament de Benicarló i a ella li paga la Generalitat, per haver aprovat unes oposicions, ja que ella té una carrera, per tant, creu que la diferència és bastant gran. Reitera, doncs, que de fixació, no en té cap i que simplement, quan el Sr. Serrano li va donar l'estat d'execució dels pressupostos, ella es va fixar que hi havien uns diners que en l'estat d'execució dels pressupostos la Generalitat no havia fet efectiu a l'Ajuntament de Benicarló. Per tant, diu que era un deute real i que, en aquell moment, ella va preguntar, només això. Diu, a més, que el Sr. Serrano sap que la companya del PSPV últimament ha estat centrada en aquest tema del deute de la Generalitat amb els ajuntaments, ja que considera que tenen motius perquè hi ha ajuntaments que, amb un pressupost d'1.700.000 EUR, la Generalitat els deu 900.000 EUR. Val?. Per tant, cre, diu que cal imaginar-se el que és per a un Ajuntament d'un pressupost d'1.700.000 EUR, amb plans d'ocupació pagats pels ajuntaments, i que la Generalitat no haja fet efectiu aquests diners als ajuntaments. De fet, creu que els ajuntaments no han de ser el banc de la Generalitat i que, a hores d'ara, la Generalitat encara deu molts diners als ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Concretament, afirma que hi ha molts ajuntaments d'aquesta comarca. De fet, diu que, a l'Ajuntament de Benicarló li'n deu menys o proporcionalment el nostre pressupost, que és de vint milions d'euros, per tant, diu que la Generalitat ens deu un milió i que ella se n'alegra, tot i que creu que segurament és perquè son del mateix color que la Generalitat. Ara bé, considera que això la Generalitat als ajuntaments, sobretot als menuts, els ofega, perquè no els paga el que els deu i els ajuntaments han d'avançar aquests diners en programes d'ocupació, en sufragar centres socials, en moltíssima despesa corrent, que després la Generalitat no paga o es retarda en els pagaments. Per tant, torna a reiterar que el pla que ha fet el Govern Central perquè es pague els proveïdors dels ajuntaments li pareix molt bé, però sempre i que obligue també les administracions intermèdies, com és la Generalitat Valenciana, a pagar el deute amb els ajuntaments. A més, torna a repetir que ella de fixació, no en té ni una, però que ara el Sr. Serrano l'està atacant d'una manera que realment no pot comprendre, ja que ella ho va traure en aquell moment i perquè en aquell moment no en tenia cap constància que no es devia d'anys anteriors, perquè el Sr. Serrano li va donar una graella només corresponent a l'any 2010. Per tant, considera que no va dir cap mentida ni va faltar el respecte a ningú. Tot i això, diu que si el Sr. Serrano diu que dels anys anteriors no ens deuen res, se n'alegra molt.

Seguidament, el Sr. Serrano manifesta a la Sra. Miralles que no s'entendran ella i ell i que sent molt dir-ho així. A continuació, es refereix a l'acta del Ple, on la Sra. Miralles al final diu: «Simplement li demana que li diga quin és el deute històric de la Generalitat Valenciana (...)». Aleshores, el Sr. Serrano explica que ell li dóna un full i li diu que això és el deute històric de la Generalitat Valenciana. Per tant, adreçant-se a la Sra. Miralles, li diu que el deute és el que és i els papers que va donar al Sr. Sánchez i a la Sra. Miralles són el deute real i no els en va donar més, perquè no hi ha més papers. De fet, diu que no li podia donar dos fulls en blanc dient 2009, 2008 i 2007. A més, explica que, quan els va donar el que hi havia, on només quedava pendent el 2010, els va dir als dos: «El deute pendent de la Generalitat». De fet, diu que el Sr. Sánchez és testimoni que així va ser. Manifesta que no va dir el 2010 i que va dir el deute històric, perquè el 2011 ja el tenien. Per tant, explica que el que li està dient és que, com que van fer les preguntes al Ple, ell es va voler avançar perquè tingueren la informació al més prompte possible. Diu que això és el que va fer i no es va esperar dos mesos després per a contestar-ho en aquest ple ordinari. Però, afirma que és cert que la Sra. Miralles, en relació amb aqueixa informació, li hagués pogut preguntar: «I del d'abans, per què no m'ho dones?». En canvi,diu que la Sra. Miralles no ho va preguntar. Per tant, manifesta que la seua obligació era donar-li el deute de la Generalitat amb l'Ajuntament de Benicarló i la Sra. Miralles no li ho va preguntar. A més, considera que han tingut dos mesos perquè la Sra. Miralles li ho preguntar, en canvi ara diu que per què dius i per què deixes de dir. Per tant, el Sr. Serrano creu que les coses són així i el deute que hi ha és la documentació que ell li ha donat. Conclou dient, que la Sra. Miralles, quan li parla del deute valencià, afortunadament la Generalitat Valenciana deu diners als ajuntaments, però el Govern de l'Estat, quan estava el seu partit, ha fet tornar diners als ajuntaments. Per tant, diu que, de la Generalitat Valenciana cobrarem i, de l'Estat, ens toca pagar.

Tot seguit, l'alcalde manifesta que creu que el tema està prou discutit i els precs i preguntes es passaran al proper Ple.

A continuació, el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, diu que pensa que això és vulnerar el ROF i que ell li està demanant un prec i l'alcalde li ha de donar la paraula, per la qual cosa li demana la paraula per una qüestió d'ordre i a més a més per al·lusions.

L'alcalde diu al senyor Sánchez que en aquests moments no li dóna la paraula.

Seguidament, el Sr. Sánchez diu al senyor alcalde que està infringint el reglament i el ROF, perquè té l'obligació en una qüestió d'ordre de donar-li la paraula en el moment que li la demane. Si no diu que s' estudien el ROF l'alcalde i el regidor, ja que no el coneixen. Conclou dient que no es pot vulnerar el reglament i menys l'alcalde, quan es demana la paraula per a formular un prec, per una qüestió d'ordre i per al·lusions.

Finalment, intervé l'alcalde i diu que ell el moment de precs i preguntes ja l'ha donat quan ells havien de fer els precs i les preguntes. Aleshores, diu que ells han fet les preguntes i alguna pregunta per contestar, de manera que les pròximes preguntes es contestaran al pròxim Ple.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, la presidenta alça la sessió a les 21.30 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 30 de març de 2012

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa