Ple extraordinari i urgent núm. 14/2012, de 15 de novembre.

15/11/2012

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 14/2012 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari i urgent, el dia 15 de novembre de 2012, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM. 14/2012 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 15 DE NOVEMBRE.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 12.00 hores del dia 15 de novembre de 2012 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i urgent i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

Excusa la seua absència el Sr. Pedro Joaquín García Bautista.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r. RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA. Vista la necessitat d'aprovació inicial de la modificació pressupostària núm. 6/2012, i de l'aprovació provisional de diverses ordenances fiscals, amb la finalitat de procedir a la informació pública durant els terminis de 15 i 30 dies, respectivament, i a la publicació dels anuncis corresponents en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló amb anterioritat al dia 31 de desembre de 2012, la corporació, per assentiment, acorda ratificar el caràcter urgent de la convocatòria.

PUNT 2n. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 6/12. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 13/11/12, de modificació pressupostària amb una transferència de crèdit que afecta a diferents grups de programa, per un total de 290.761,87 EUR.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a manifestar que en aquest punt van a votar en contra perquè no entenen la urgència d'aquesta modificació. Concretament, diu no entén la urgència o la prioritat que hi ha de pagar al Servei de Recaptació de la Diputació. Per tant, manifesta que, com els membres del grup municipal socialista no veuen la urgència a pagar-los i no tenen per què incomplir l'estabilitat pressupostària, --d'acord amb l'informe de la Intervenció on es manifesta la mancança de dades per part de la Diputació per tal d'acreditar el compliment o no de la llei d'estabilitat pressupostària--, aquest punt el votaran en contra.

En segon lloc, intervé el Sr. Mascarell Moros, portaveu del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a indicar que els membres del seu grup s'abstindran en la votació d'aquest punt perquè pensen que si hi ha factures que s'han de pagar, s'han de pagar. Entenen que els pressupostos haurien de ser més ajustats i ara no s'haurien de fer modificacions pressupostàries. Per altra banda, indica que sap que és complicat fer un pressupost, però, en aquest moment, els membres del seu grup s'abstindran en la votació d'aquest punt de l'ordre del dia.

A continuació, el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, expressa que la urgència de la modificació provés del fet que les factures s'han de comptabilitzar, s'ha d'aprovar la modificació, publicar per després comptabilitzar. Per altra banda, indica que no s'està parlant de pagar, sinó que es tracta de comptabilitzar i pagar. Afegeix que pagaran quan podran, però s'ha de comptabilitzar.

Quant a la factura de la Diputació, explica que aquesta s'ho descompta quan fa la liquidació i que, d'interés, no en tenen cap, sinó que ha sigut sempre així. Pel que fa a l'energia elèctrica, manifesta que els pressupostos són pressupostos i es poden encertar moltes partides, però la bola de Rapel no la tenen i el dia que la tinguen, doncs, possiblement ho ajustaran tot molt. D'altra banda, continua dient que tots saben que es va fer una altra modificació pressupostària per a consignar els diners per a la licitació de l'energia elèctrica. En aquest sentit, explica que els diners sí que els tenen, perquè es van haver d'agafar diners de la Brigada per a poder licitar. Per tant, afirma que com van agafar diners, ara no poden agafar diners de la partida de la Brigada i és per això pel que s'ha de fer aquesta modificació. Afegeix, a més, que no entén per què aquesta modificació pressupostària la voten en contra, quan la modificació pressupostària núm. 4/2012 van dir que la consideraven necessària. En aquest sentit, el Sr. Serrano considera que aquesta és tan necessària com l'anterior i indica que, de modificacions pressupostàries, se'n fan tots els anys perquè ells no són endevins.

En un segon torn, el Sr. Sánchez indica que creu que el Sr. Serrano no l'escolta, perquè si l'escoltara l'entendria perquè té la capacitat. Diu que ell no ha parlat en cap moment ni del pagament ni del no pagament ni del fet que la Diputació ens ho descomptarà. Explica que ell li ha parlat, al Sr. Serrano, d'informació. Diu que ja sap que s'han de comptabilitzar les factures, però que ell li ha dit que no sap la necessitat d'aprovació d'aquesta modificació pressupostària perquè els fa falta la informació i aquesta és la que ens ha de facilitar la Diputació. Per tant, reitera que els membres del grup municipal socialista votaran en contra, perquè entenen que eixa urgència no existeix, perquè la informació l'han de tenir i quan la tinguem es podrà fer.

Seguidament, el Sr. Serrano diu al Sr. Sánchez que una mica sordet sí que està. Per altra banda, manifesta que, de pressa, no en tenen cap perquè s'ho descompten. En relació amb l'absència de dades per tal de dir que es complix o no la llei d'estabilitat pressupostària, indica que per al pressupost de l'any 2006 hi havia un informe on s'indicava l'incompliment de la Llei d'Estabilitat Pressupostària i allí sí que hi havien dades. Finalment, manifesta que aquesta modificació pressupostària és necessària, perquè s'han de comptabilitzar les factures i l'expedient ha d'anar endavant, ja que, si no, ens n'anirem a l'any 2013 per a la comptabilització de les factures.

Vistos l'informe favorable del viceinterventor municipal de data 13/11/2012, en relació a la modificació pressupostària proposta, així com l'informe de 13/11/12, sobre l'estabilitat pressupostària d'aquesta.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 13/11/12, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per dotze vots a favor, sis en contra --representants del grup municipal socialista-- i dues abstencions --representants del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià--, acorda:

Primer. Aprovar, inicialment, l'expedient de modificació de crèdits número 6/2012, mitjançant transferència de crèdit, amb el següent detall:

CRÈDITS EN DISMINUCIÓ

Progr.

Econòmica

Descripció

Import

132

12000

Sous del grup A1

15.526,70

132

12003

Sous del grup C1

100.000,00

132

12100

Complement de destinació

70.000,00

132

12101

Complement específic

105.235,17

Total

290.761,87

CRÈDITS EN AUGMENT

Progr.

Econòmica

Descripció

Import

161

22715

Gestió servici aigües

36.771,54

164

22100

Energia elèctrica

1.230,17

164

22706

Estudis i treballs tècnics

3.005,00

312

22100

Energia elèctrica

9.015,75

321

22100

Energia elèctrica

11.070,95

325

21300

Rep. maquinària i instal·lac.

1.770,00

334

22100

Energia elèctrica

3.000,00

338

22617

Festes de Falles

7.958,56

341

22100

Energia elèctrica

16.061,87

341

22200

Servicis de telecomunicacions

500,00

920

21300

Rep. maquinària i instal·lac.

527,87

920

22100

Energia elèctrica

26.142,82

921

22100

Energia elèctrica

2.280,07

930

22708

Servicis de recaptació

166.427,27

930

35900

Altres despeses financeres

5.000,00

Total

290.761,87

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 3r. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-8, REGULADORA DE LA TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I CLAVEGUERAM (EXP. 69/12-GT). Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de modificació de la citada ordenança, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 12/11/12, amb la finalitat d'adaptar les tarifes a les actuacions d'inversions que es preveuen portar a terme en la xarxa d'aigua i clavegueram existent.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a indicar que tal com ahir varen manifestar a la Comissió Informativa, en aquest punt, després d'analitzar-lo profundament, s'abstindran. Explica que els membres del grup municipal socialista saben de la necessitat que hi ha que totes les infraestructures de conduccions d'aigua potable es modifiquen en profunditat perquè són sabedors de les fugues d'aigua que es produeixen en el subsòl, la qual cosa --segons el Sr. Sánchez--, és un problema que ve d'anys anteriors. En aquest sentit, fa referència a l'existència d'un pla director de l'any 2000, on ja s'explicava tot aquest tema i es preveien les inversions que s'haurien de portar a terme per tal de solucionar tot aquest assumpte. Amb això, --diu--, el que vol explicar és que, tot i reconeixent que és una necessitat afrontar aquest problema, pensen que aquest no és el moment de carregar el ciutadà de Benicarló amb més taxes ni més impostos, perquè ja s'ha carregat amb tot el que es podia fer. Ell creu que aquest no és el moment, ja que si tants anys hem estat esperant iniciar eixe pla director, de reforma, de modificació d'eixos problemes que tenim en la xarxa de subministrament de l'aigua potable, doncs, ens podem esperar tres, quatre o cinc anys més. A més, considera que els membres de l'equip de govern també han de reconèixer que, durant els anys i anys que se sap d'aquest problema, no s'ha afrontat i no s'ha fet res. Per altra banda, considera que l'apujada d'aquesta taxa no cobrirà el total de la inversió prevista per a l'any 2013 i següents, ja que haurà de sortir d'inversions de l'Ajuntament, que en definitiva també surt de la butxaca dels benicarlandos.

En segon lloc, intervé el Sr. Mascarell Moros, portaveu del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a manifestar que des del Bloc-Compromís portaran la mateixa política i li votaran en contra, perquè des del primer moment estan pregonant i dient que no volen castigar més al ciutadà. Indica que això és una taxa que incrementa una altra vegada en un altre impost el ciutadà de Benicarló. Saben que és imprescindible i que s'ha de fer i que s'ha de solucionar tot el tema de sanejament d'aquest poble perquè està molt mal. Això ho saben i són conscients, però pensen que en aquest moment no és el moment de carregar-nos més impostos a tots els ciutadans de Benicarló, perquè ja estan sofrint molt i hi ha molta gent en aquest poble que no ho pot pagar. Per tant, reitera que el vot dels membres del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià serà en contra.

En tercer lloc, el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, recorda que fa moltíssims anys que es parla del sanejament. Indica que tots els corporatius saben les reunions que s'han mantingut amb el tècnic de Medi Ambient sobre aquest tema. Explica que el Pla Director és de l'any 2010, per molt que es diga que és de l'any 2000. A més, diu que, cada any, la xarxa de canalitzacions es deteriora més i cada vegada es perd més aigua. Per altra banda, manifesta que els membres de l'equip de govern creuen que és necessari fer-ho. Si no, diu que es poden fer dues coses: no fer res i quan rebente, rebente o ser una miqueta responsables i començar a fer eixe tipus d'inversions, les quals no pot assumir l'Ajuntament amb el seu pressupost. Per això, diu que es recorre a una apujada mínima en la taxa de l'aigua i el clavegueram. A més, --continua dient--, si ens comparem amb els pobles del voltant, Benicarló té les taxes més baixes. Finalment, indica que és una necessitat i no podem esperar més, amb la qual cosa ho hem de tirar endavant perquè és necessari.

En un nou torn, el Sr. Sánchez diu al Sr. Serrano que no comparteix el comentari que ha fet aquest en el sentit que «si rebenta, rebenta». Indica que ell no li ha parlat d'això. Per altra banda, recorda el que ha dit el Sr. Serrano respecte que la pujada és poca, si es comparació amb la que es paga en altres municipis del voltant. Aleshores, explica les actuacions que es varen executar en els dos anys que varen estar ells a l'equip de govern, per tal de solucionar el tema de la xarxa al final del passeig Marítim, avinguda del Papa Luna i de l'avinguda del Marqués de Benicarló, perquè ells eren conscients dels problemes existents en aquell moment i varen escometre les inversions necessàries per tal de pal·liar els efectes negatius de l'estat de la xarxa de canalització existent en aquell moment. Per altra banda, acaba la seua intervenció dient que són conscients de la gravetat del tema i que si no s'acaba a l'any 2060, doncs que s'acabe a l'any 2063 o 2064 i, si l'economia canvia d'ací uns anys, doncs ja ho solucionaran. Indica que eixa és la seua postura i, per tant, s'abstindran en la votació d'aquest punt.

A continuació, intervé el Sr. Mascarell per a dir que torna a dir al Sr. Serrano el mateix que li ha dit abans: els membres del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià pensen que és un tema que s'ha de fer i quan abans millor, però demana que s'intente buscar finançament fora (Diputació, Generalitat, Estat, Comunitat Europea). Considera que cal trobar alguna finançament i no tornar a carregar tots els benicarlandos amb taxes. Per altra banda, respecte del que ha dit el Sr. Serrano sobre que els pobles del costat paguen més, indica que ell ja ho sap, però que ell treballa pel seu poble, per Benicarló, i el que facen allà no li interessa. En canvi, diu que, a ell, el que sí que li interessa és que la gent d'aquest poble estiga pagant molts impostos i, tal com s'està actualment, pensen que no s'han d'apujar més. Al contrari, considera que cal buscar una solució i un finançament extern per fer tota la inversió. Per aquest motiu, votaran en contra aquest punt, perquè pensen que, el benicarlando, no poden ofegar-lo més.

Finalment, el Sr. Serrano manifesta que el que no poden fer és que rebenten les canalitzacions. Per altra banda, indica que els membres de l'equip de govern respecten els ciutadans perquè són els que els voten i no està faltant el respecte a ningú. Diu que no és un caprici portar aquest punt aquí i que l'oposició ho sap. Explica que ho portem perquè és necessari, perquè ens pot evitar molts problemes en un futur, donada la circumstància que hi ha canalitzacions que estan en molt mal estat. Finalment, indica que és prioritari i hem de ser responsables, ja que la gravetat està i pot afectar les persones. Insisteix en el fet que no s'està parlant de fer cap pujada espectacular, sinó que s'està parlant d'apujar una taxa per a poder invertir en la xarxa de canalització de l'aigua potable, ja que si no ho fem prompte, cada any que passa ens costarà més diners als benicarlandos. Conclou dient que, per tot això, aquest tema no admet demora.

Vistos l'informe tecnicoeconòmic del tècnic municipal de l'Àrea de Medi Ambient i Participació Ciutadana de data 15/10/12 i i l'informe emès per la tresorera en data 12/11/12, fiscalitzat pel viceinterventor municipal.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per dotze vots a favor, sis abstencions --representants del grup municipal socialista-- i dos en contra --representants del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià--, acorda modificar l'Ordenança T-8, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua i clavegueram, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 12 de novembre de 2012, adaptant les tarifes a les actuacions d'inversions que es preveuen portar a terme en la xarxa d'aigua i clavegueram existent, així com el canvi de denominació de la taxa de sanejament per taxa de clavegueram, d'acord amb l'informe del tècnic de Medi Ambient. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«ARTÍCULO 1º. CONCEPTO

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15º a 19º y la nueva redacción dada por la Ley 25/1988, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, al artículo 20.4.t) del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento acuerda establecer la tasa por la prestación del servicio y realización de la actividad administrativa de distribución de agua, conservación de contadores y acometidas y conexión a la red de alcantarillado municipal, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado RDL.

ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible:

 • La prestación del servicio público de abastecimiento o suministro de agua potable.

 • La realización de la actividad de conservación de contadores y acometidas.

 • La conexión a la red de alcantarillado municipal.

 • La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a verificar si se dan las condiciones necesarias para la autorización a la acometida a la red de alcantarillado y drenaje pluvial municipal.

 • La prestación del servicio público de recogida y conducción de las aguas residuales urbanas, drenaje pluvial urbano y en general cualquier punto de generación existente en el término municipal, así como el mantenimiento, gestión y explotación de las redes municipales destinadas a estos fines.

ARTÍCULO 3º. SUJETOS PASIVOS

Están obligados al pago de la tasa regulada en esta Ordenanza, quiénes se beneficien de los servicios o actividades prestadas o realizadas por el Ilmo. Ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 4º. TARIFA

1. La cuantía de la tasa regulado en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el apartado siguiente.

  2. Las tarifas de esta tasa serán la siguientes:

CUOTA DE SERVICIO

CONTADORES DIAMETRO

EUR/ABONADOS/MES

13 mm.

1,42785

15 mm.

1,60307

20 mm.

2,13743

25 mm.

2,67179

30 mm.

3,20614

40 mm.

4,27486

50 mm.

10,68714

65 mm.

13,89329

80 mm.

17,09943

100 mm.

21,37428

125 mm.

26,71786

CONTADORES GENERALES

EUR/MES/UNIDAD CONSUMO

Por cada vivienda unifamiliar, local comercial o industrial, parcela o unidad de consumo en general abastecida a través de contador general

1,42785

PRECIO DEL SUMINISTRO

USOS DOMESTICOS

EUR/m3

Hasta 18 m3/ trimestre

0,22164

De 18 a 30 m3/trimestre

0,28938

De 30 a 46 m3/trimestre

0,72345

A partir de 46 m3/trimestre

1,15752

USOS INDUSTRIALES

EUR/m3

Hasta 300 m3/ trimestre

0,43593

A partir de 300 m3/trimestre

0,71928

SUMINISTRO PARA OBRAS

1,15752 EUR/m3

AFORO SIN CONTADOR

101,86 EUR/trimestre

CONSERVACIÓN DE CONTADORES Y ACOMETIDAS

DIAMETRO DEL CONTADOR

EUR/MES

13 mm.

0,4450

15 mm.

0,8986

20 mm

1,1982

25 mm

1,4977

30 mm

1,7972

40 mm

3,4233

50 mm

4,2791

65 mm

5,5629

80 mm

6,8466

100 mm

8,5583

125 mm

10,6978

CONEXIÓN ALCANTARILLADO

Avenida Papa Luna

96,98

Polígono Industrial 1ª Fase

 • 1'468774 euros/m3 consumidos en el año anterior y multiplicado por dos para las industrias químicas y por uno para el resto de industrias.

 • En las conexiones de viviendas la tasa será de ..................... 96,98

TASA DE ALCANTARILLADO

0,25 EUR/m3

Además, aquellas actividades económicas que dispongan de abastecimiento propio y que viertan sus aguas residuales a la red de alcantarillado municipal, se les aplicará la tasa de alcantarillado de la tabla anterior de acuerdo a su declaración trimestral de volúmenes a la EPSAR, según modelo MD-203.

Obras en construcción con vertido de achique de aguas freáticas a la red de alcantarillado se les aplicará la siguiente tasa, previa autorización expresa del vertido:

DIÁMETRO NOMINAL FINAL DEL COLECTOR DE IMPULSIÓN

EUR/DIA

Hasta 110 mm.

30,63 EUR

De 110 mm. a 125mm.

43,50 EUR

De 125mm a 160 mm

69,60 EUR

De 160 mm a 200 mm

108,75 EUR

De 200 mm a 250 mm

169,93 EUR

De 250 mm a 315mm

267,64 EUR

Más de 315 mm

531,03 EUR

Además, toda infraestructura de impulsión necesaria hasta el punto de vertido indicado en la autorización, será por cuenta del titular de la obra.

Caudales de achique procedentes de locales e infraestructuras inferiores en edificios de viviendas o servicios (parkings, locales comerciales o de almacenamiento, etc.)

 • Si dispone de contador volumétrico 0,12EUR/m3

 • Si no dispone de contador volumétrico, se aplicará la siguiente tabla en función del diámetro de la tubería de impulsión.

DIÁMETRO NOMINAL FINAL DEL COLECTOR DE IMPULSIÓN

EUR/DIA

Hasta 110 mm.

8,82EUR

Hasta 110 mm. a 125mm.

12,52EUR

De 125mm a 160 mm.

20,04EUR

De 160 mm a 200 mm.

31,12EUR

De 200 mm a 250 mm.

48,94EUR

De 250 mm a 315 mm.

77,08EUR

Más de 315 mm.

152,94EUR

FACTURACIÓN SUPUESTOS FUGA EN INSTALACIÓN INTERIOR DE LA VIVIENDA

En los supuestos en los que se produzca una fuga por un hecho fortuito, de difícil detección, no atribuible a la negligencia del cliente, y siempre que el cliente acredite que ha resuelto la incidencia presentando a la entidad suministradora la documentación, expedida por instalador homologado, justificativa de la reparación de la fuga, la entidad suministradora aplicará en la factura correspondiente las medidas reductoras autorizadas por el Ayuntamiento, consistentes en facturar con la tarifa del tramo máximo del consumo habitual los m³ correspondientes a la fuga. Se considerará consumo habitual, la media del consumo de los dos últimos años.

Esta medida reductora de carácter excepcional no se podrá aplicar en un mismo cliente más de una vez, en un periodo de dos años.

ARTÍCULO 5º. OBLIGACIÓN DE PAGO

1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se inicie la prestación del servicio, con periodicidad trimestral.

2. Trimestralmente se formará un Padrón de Contribuyentes en el que constará entre otros datos, los contribuyentes afectados y las cuotas tributarias por aplicación de la tarifa en vigor, el cual una vez aprobado será puesto al cobro simultáneamente a su publicación en edictos y medios de difusión municipales.

3. Para el caso de conexiones a la red de alcantarillado que no será de aplicación los dos apartados anteriores la obligación de pago nace con la solicitud de enganche a la red de alcantarillado municipal.»

La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança, s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l' Ordenança indicada anteriorment.

2.De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada que figura en l'expedient, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, perquè les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3.Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4.En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments i adoptar l'acord definitiu, publicant-se l'acord definitiu, o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província, que entrarà en vigor una vegada publicat el seu text.

PUNT 4t. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-9, REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL DEL MERCAT AL DETALL (EXP. 66/12-GT). Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de modificació de la citada ordenança, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 08/11/12, amb la finalitat de revisar el consum elèctric de climatització des de setembre de 2011 a agost de 2012 i repercutir-lo en funció dels percentatges previstos en la mateixa Ordenança.

Vist l'informe tecnicoeconòmic emès per la tresorera en data 07/11/12, fiscalitzat pel viceinterventor municipal.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal i per assentiment, acorda modificar l'article 3r. Quantia de l'Ordenança T-9, reguladora de la taxa per servici municipal de mercat al detall, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 8 de novembre de 2012. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«ARTÍCULO 3º. CUANTÍA

CASETA/PUESTO/LOCAL

euros/mes

(*)euros/año

Casetas números 12 al 19

66

345,00 EUR

Casetas números 5,6,25 y 26

62

341,00 EUR

Casetas número 2,3,4,27,28,29 y 30 y las comprendidas entre los números 7 y el 24 inclusive.

57

297,00 EUR

Puestos:31,36,37,42,43,48,49,54,55,61,62,68,69,74,75,80,81,86,87,92,93,99,100,106,107,113,114,120,121,127,128,134,135,141,142,148,149,155,156,162

23

123,00 EUR

Los demás puestos

20

118,00 EUR

Cafetería y otros servicios

314

1.624,00 EUR

Puestos de sótano 1 al 20

8EUR/m2

0

(*) las cantidades fijadas en esta columna corresponden a la parte proporcional de cada puesto en el consumo eléctrico de aire acondicionado desde septiembre de 2011 a agosto de 2012 (24.110,28 EUR) y son en porcentaje el 10,67; 4,94; 19,42; 18,93; 39,76 y 6,28, respectivamente.»

La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança, s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l' Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada que figura en l'expedient, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, perquè les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments i adoptar l'acord definitiu, publicant-se l'acord definitiu, o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província, que entrarà en vigor una vegada publicat el seu text.

PUNT 5é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-19, REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES, CADIRES, TRIBUNES, ENTAULATS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de modificació de la citada ordenança, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 09/11/12, que consisteix a afegir un nou article 7è i una disposició transitòria.

Vist l'informe tecnicoeconòmic emès per la tresorera en data 09/11/12, fiscalitzat pel viceinterventor municipal.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal i per assentiment, acorda modificar l'ordenança T-19, reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa», d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 9 de novembre de 2012. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«ARTÍCULO 1º. FUNDAMENTO Y NATURALEZA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y con el artículo 20.3. l), este Ayuntamiento establece la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.

ARTÍCULO 2º. HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de esta tasa la ocupación de terrenos de uso público con:

 • Mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa. (art. 20.3.l)

 • Expositores de comercio, aparatos asadores de carne, aves y análogos.

ARTÍCULO 3º. SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio publico local en beneficio particular en los supuestos previstos en el artículo anterior.

ARTÍCULO 4º. RESPONSABLES

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria, teniendo especial consideración el apartado 1.c referente a las obligaciones tributarias que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio. La responsabilidad también se extenderá a las obligaciones derivadas de la falta de ingreso de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas o que se hubieran debido practicar.

2. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 5º.CATEGORIA DE LAS CALLES

1. A los efectos previstos para la aplicación de esta ordenanza las vías públicas de este Municipio se clasifican en 2 Zonas: 1ª Categoría y 2ª Categoría, existiendo una categoría especial para el dominio público terrestre.

2. Anexo a esta Ordenanza figura un índice alfabético de las vías públicas de este Municipio con expresión de la categoría que corresponde a cada una de ellas.

3. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético serán consideradas de 2ª categoría, permaneciendo calificadas así hasta el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se apruebe por el Pleno de esta Corporación la categoría correspondiente y su inclusión en el índice alfabético de las vías públicas.

4. Cuando el espacio afectado por el aprovechamiento esté situado en la confluencia de dos o mas vías públicas clasificadas en distinta categoría, se aplicará la tarifa que corresponda a la vía de categoría superior.

5. Los parques y jardines municipales serán considerados vías públicas de 1ª. categoría.

6. Los aprovechamientos realizados en terrenos de propiedad municipal tributarán como efectuados en la vía de mayor categoría con la que linden.

ARTÍCULO 6º. CUOTA TRIBUTARIA

1. La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en el cuadro de tarifas del epígrafe del apartado cuatro, atendiendo a la categoría de la calle donde se produzca la ocupación de terrenos de uso público en función del tiempo de duración del aprovechamiento y de la superficie cuya ocupación queda autorizada en virtud de la licencia, o la realmente ocupada, si fuera mayor.

2. Los aprovechamientos pueden ser de carácter:

 1. ANUAL: Cuando se autoricen para todo el año natural.

 2. TEMPORADA: Cuando el período autorizado comprenda los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

 3. MEDIA TEMPORADA: Cuando el período autorizado comprenda los meses de julio y agosto.

 4. MENSUAL

 5. SEMANAL

Todos los aprovechamientos realizados sin autorización administrativa se consideran anuales.

3. Las tarifas de las diversas ocupaciones se aplican, por metro cuadrado y/o fracción.

4. La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza se determinará con arreglo al siguiente cuadro de tarifas:

Periodo de Ocupación

1ª Categoria

EUR/m2

2ª Categoria

EUR/m2

Maritimo-T.

EUR/m2

Anual

65,66

50,96

31,36

Temporada

47,60

36,40

22,40

Media Temporada

30,80

23,80

15,40

Mensual

23,80

18,20

11,20

Semanal

5,60

4,20

2,80

ARTÍCULO 7º. BONIFICACIÓN

Tendrán derecho a una bonificación de un 10% de la tasa por ocupación de terrenos de uso público por mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, aquellas ocupaciones que cumplan los siguientes requisitos:

 1. Se solicitarán a instancia de parte, nunca de oficio. La petición deberá realizarse antes de la fecha de devengo del impuesto. Si la bonificación se solicita con posterioridad a dicha fecha, la bonificación se aplicará a partir del periodo impositivo siguiente.

 2. Solo se aplicarán a aquellas ocupaciones de carácter anual.

 3. Deberán encontrarse al corriente de pago con el Ayuntamiento de Benicarló al momento de la petición de la misma.

Una vez concedida dicho bonificación, la misma quedará automáticamente extinguida si se dan las siguientes condiciones:

 1. No encontrarse al corriente de pago con el Ayuntamiento de Benicarló a 31 de diciembre de cada año.

 2. En el caso de que se produzca un cambio de titularidad en la licencia de ocupación.

 3. En todo caso, cuando finalice el plazo de autorización de la ocupación de la vía pública.

ARTÍCULO 8º. DEVENGO

1. El devengo de la tasa regulada en esta ordenanza se producirá el 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese de ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad lucrativa, en cuyo caso el periodo impositivo se prorrateará por trimestres naturales.

2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la ocupación de terrenos del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.

Este hecho deberá acreditarse mediante la presentación de escrito dirigido al Ayuntamiento, en el cual se indiquen las causas y periodo en el cual previsiblemente no se ocupará, dentro del periodo en el cual debería estar ocupada la vía pública y no lo está, para que por parte del Ayuntamiento se puedan realizar las comprobaciones pertinentes. Una vez se inicie la ocupación, se remitirá nuevo escrito indicando tal circunstancia a efectos de cómputo de plazo de la misma.

ARTÍCULO 9º. NORMAS DE GESTIÓN

1. Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo, señalados en el artículo anterior.

2. A efectos del cálculo del importe a ingresar, se considerará la semana y el mes, bien de forma completa o de fecha a fecha, a petición del interesado.

3. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente autorización.

4. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación en el momento de solicitar licencia para proceder al aprovechamiento especial, indicando la superficie que se pretenda ocupar. El ayuntamiento podrá emitit liquidaciones cuando se tenga constancia de ocupaciones sin autorización o con una ocupación superior a la autorizada.

5. El pago de la autoliquidación no causará derecho alguno y no faculta para realizar el aprovechamiento que sólo podrá llevarse a cabo cuando se obtenga la licencia.

6. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe ingresado.

7. En los supuestos de utilización privativa de terrenos de uso público con carácter periódico, se gestionará a través de padrón, del siguiente modo:

 1. Será aprobado durante el mes de febrero.

 2. Será expuesto al público desde su aprobación y durante el mes de marzo. Esta exposición, dada su peculiaridad se realizará únicamente a través de edictos en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

 3. El periodo de cobro será:

  • Para el primer semestre del 1 al 30 de abril.

  • Para el segundo semestre del 1 al 31 de agosto.

8. En el caso de solicitudes de período inferior al anual, la tasa se abonará mediante el sistema de autoliquidación.

9. Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones formuladas por los interesados. Si se dieran diferencias se notificarán las mismas a los interesados y se girarán en su caso las liquidaciones complementarias que procedan sin perjuicio de las sanciones y recargos que procedan, teniendo en cuenta lo previsto en el último párrafo del artículo 6.2 de esta Ordenanza.

10. La Policía Local remitirá con carácter mensual al departamento de Gobernación, relación de aquellos bares, restaurantes y análogos que estén ocupando vía pública, así como el detalle de los metros/mesas y sillas, y demás datos que estimen convenientes. Este departamento informará de todas las incidencias económicas relevantes al departamento de Gestión Tributaria para poder dar cumplimiento a lo previsto en la presente Ordenanza.

11. Se entenderá que cada mesa y sillas solicitada ocupa la superficie establecida en la Ordenanza municipal reguladora de los espacios peatonales públicos en vigor, siempre y cuando no se limite una superficie determinada, en cuyo caso, regirá esta última.

ARTÍCULO 10º. RÉGIMEN DE INGRESO

1. Las ocupaciones a las que se refiere el articulo 8.1 el régimen de ingreso será el que se fije por el artículo 15 de la Ordenanza de Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público locales. En el caso de inicio en la utilización se estará a lo dispuesto en el siguiente apartado.

2. Para el resto de ocupaciones se ha fijado el régimen de autoliquidación, por lo que el pago de la tasa se realizará por ingreso directo en las Entidades Colaboradoras autorizadas según se especifique en la autoliquidación practicada, pero siempre en el momento de solicitar la correspondiente licencia o autorización.

ARTÍCULO 11º. INFRACCIONES Y SANCIONES

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspondan en cada caso se estará a lo dispuesto en:

 • Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículos 178 y siguientes.

 • Ordenanza G1 General de Gestión, Recaudación e Inspección de tributos y otros ingresos de derecho público locales de este ayuntamiento.

 • Ordenanza reguladora de los espacios peatonales públicos

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Como medida excepcional para el año 2013 la solicitud de la bonificación podrá presentarse hasta el día 20 de enero, con el fin de que sea de aplicación en el ejercicio 2013.»

La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança, s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada que figura en l'expedient, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, perquè les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments i adoptar l'acord definitiu, publicant-se l'acord definitiu, o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província, que entrarà en vigor una vegada publicat el seu text.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 12.45 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 15 de novembre de 2012

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa