Ple ordinari núm. 15/2012, de 29 de novembre.

29/11/2012

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 15/2012 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 29 de novembre de 2012, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 15/2012 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 29 DE NOVEMBRE.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 29 de novembre de 2012 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIES NÚMS. 12/2012, DE 27 DE SETEMBRE I 13/2012, DE 25 D'OCTUBRE.

La Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, indica que en l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària núm. 12/2012, de 27 de setembre, a la pàgina 27, paràgraf primer, on diu «(...) el Sr. García Bautista, representant del grup municipal socialista(...)» ha de dir: (...) el Sr. García Bautista, representant del grup municipal popular(...).

La corporació, amb l'excepció anteriorment esmentada i per assentiment, acorda aprovar l'esborrany de les actes de les sessions ordinàries núm. 12/2012, de 27 de setembre i 13/2012, de 25 d'octubre.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'EXERCITAR EL DRET DE REVERSIÓ DE LA PROPIETAT DE LES FINQUES CEDIDES A LA GENERALITAT VALENCIANA PER A LA UBICACIÓ DE LA COMISSARIA COMERCAL DE LA POLICIA AUTONÒMICA A BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, de data 29 d'octubre de 2012.

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a indicar que el seu grup votarà a favor, ja que després de totes les reivindicacions que han fet per tal que aquest edifici torne a l'Ajuntament avui per fi s'acorda la seua reversió. Continua la intervenció, fent una mica d'història en relació amb la comissaria de la policia autonòmica, esmentant la maqueta inicialment proposada i les declaracions del conseller Serafin Castellano. Així mateix, afirma que a la Vall d'Alba sí que s'ha instal·lat la comissaria i en el cas de Benicarló no. Considera, per tant, que a Benicarló s'ha renunciat a la comissaria i demana saber qui ha sigut el que ha renunciat i, concretament, si ha sigut l'alcalde o el conseller.

En segon lloc, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a preguntar on s'ubicarà la comissaria si es tornen a revertir els terrenys a l'Ajuntament. Segons el Sr. Meseguer, dóna la sensació que s'està renunciant a tenir la comissaria de policia autonòmica a Benicarló. A més, indica que els membres del seu grup votaran a favor de la reversió dels terrenys, tot i que no entenen com es pot renunciar a això.

A continuació, el Sr. Marzal Roca, portaveu del grup municipal popular, agraeix als membres de l'oposició el seu vot a favor i, per altra banda, indica que l'Ajuntament no està renunciant a tenir una comissaria de policia autonòmica. Explica que el que ocorre és que és de tots conegut que la Generalitat Valenciana ha tingut certs problemes de finançament i que això ha provocat que de moment hagen decidit recuperar l'edifici i el parc de bombers i que el terreny de què es disposa es puga cedir o habilitar més endavant per a la futura comissaria de policia autonòmica. Per tant, indica que l'equip de govern no ha renunciat al fet que la Comissaria de policia autonòmica vinga a Benicarló.

En un nou torn, la Sra. Miralles expressa que els membres del seu grup, temps abans, varen votar en contra de donar l'edifici, perquè si la Generalitat volia construir un edifici no entenien per què se'ls havia de regalar, en un acte de generositat desmesurada, aquella part de l'edifici. Indica, doncs, que no comparteix l'argumentació que la Generalitat té problemes de finançament, perquè, de diners, per al que volen sí que en tenen, com ara, per als grans esdeveniments. Conclou dient que no sap quan es cediran els nous terrenys per a la comissaria i quan la tindrem en funcionament a Benicarló.

Seguidament, el Sr. Ferrer indica que la comissaria no ha vingut ni vindrà i que consdieren que eixe local mai s'hagués hagut de cedir, tot i que és conscient que la biblioteca s'havia de traure de l'antic jutjat, perquè la porta no es podia ni obrir, i la policia se n'havia d'anar, perquè no tenien ni vestuaris ni altres instal·lacions. A més, recorda que la prioritat de la policia autonòmica l'ha portat l'equip de govern i ara, en la situació que ens trobem, votaran a favor de la proposta, ja que en aquell moment van votar en contra, pels motius abans esmentats.

Finalment, l'alcalde aclareix el debat dient que el lloguer del local de la unitat de respir d'Alzheimer no el paga l' Ajuntament, sinó que és finançat entre una l'empresa IFF i la Diputació de Castelló. En segon lloc, manifesta que l'equip de govern no ven fum, sinó que va complint promeses i reivindicacions fetes al llarg dels anys i posa com a exemples Corts Valencianes III, el Parc de Bombers o el Col·legi Eduardo Martínez Ródenas. Per tant, considera que la llista que utilitzava l'oposició per a recordar les coses que no es feien es queda cada vegada més curta, ja que van complint-se els objectius i promeses fetes per l'equip de govern al llarg d'aquests anys.

Relació de fets

I. Per acord de la Comissió de Govern, de 03/04/03, es va acordar acceptar, entre d'altres, el següent terreny cedit per la mercantil Caswear Inmuebles, SL a favor de l'Ajuntament de Benicarló:

«1r La totalitat de la finca local situat a la plaça del Dr. Pera, número 2, fora del perímetre del PECAD 3-4, d'una cabuda registral inscrita de 268 metres quadrats, i de cabuda real 291 metres quadrats, destinada a equipament públic, xarxa secundària, d'ús infraestructura-servei urbà (SID). Fites: Dreta entrant, locals finques núm. 1 i 2 de la mateixa propietat; esquerra, c. de Belascoain i esquenes, casa número 11 cadastrada a nom de Silverio Gilabert Pellicer. Dades registrals: Tom 901, llibre 232, foli 59, finca registral núm. 23.609, inscripció 2ª. Pertany a la cedent Caswear Inmuebles, SL segons l'escriptura de compravenda de data 28 de desembre de 1999, atorgada davant el notari de Peníscola, el Sr. Manuel Sierra Murcia. 2n. (...)».

En l'expedient de referència consta l'escriptura de cessió, de 24/04/2003, formalitzada davant el notari del Col·legi de València, el Sr. Luis Alberto Terrón Manrique, núm. de protocol 461, per la qual la mercantil Caswear Inmuebles, SL cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Benicarló, amb destinació a equipament públic, el ple domini de la següent finca: «Urbana: Local situat a la plaça del Doctor Pera número dos, de Benicarló, segons el rebut de contribució c. de Belascoain número 15, d'uns dos-cents seixanta-vuit metres quadrats d'extensió amb porta a més al carrer de Belascoain, que limita, per la dreta entrant, locals finques nombres un i dos de la mateixa propietat; esquerra, amb carrer de Belascoain; i esquena, casa número onze cadastrada a nom de Silverio Gilabert Pellicer. La fita de la dreta està constituïda per una paret que no arriba a l'altura de la coberta del local, per tant, és la línia trencada fins arribar a la que fa de separació del local finca número u.

Aquest local està afecte a servitud de vistes, desguàs i altres que en l'actualitat existeixen a favor de les finques números u, dos, tres, quatre, cinc i sis i poden a part de la de vistes modificar sense que desmeresquen gens ni mica.

Inscripció. Està inscrita en el Registre de la Propietat al Llibre 232, foli 59, finca registral número 23.609.

Referència cadastral: 1678501BE8717N0001RX (número fix 50.507.278)».

II. Por acord de la Junta de Govern Local, de 14 /07 /2006, s'aprova el projecte bàsic i d'execució d'un edifici per a usos administratius al carrer del Doctor Pera, cantonada amb Mestre Serrano Benicarló, amb un pressupost d'execució d'1.074.736,39 euros, IVA inclòs, més pressupost d'enderroc de la nau existent per la quantitat de 26.914,27 euros.

III. Mitjançant l'escrit amb registre d'entrada núm. 4.054, de 26/02/08, el conseller de Governació de la Generalitat Valenciana, el Sr. Castellano Gómez, informa a aquest Ajuntament sobre la posada en marxa del Pla d'Infraestructures de Seguretat i Emergències de la Comunitat Valenciana (PLISE).

IV. Mitjançant l'escrit amb registre d'entrada núm. 15.974, d'1/09/08, la Conselleria de Governació de la Comunitat Valenciana, per complir el Pla d'Infraestructures de Seguretat i Emergències de la Comunitat Valenciana 2008-2012, sol · licita documentació a efectes de la cessió del bé immoble on serà ubicada la seu de la Policia de la Generalitat Valenciana a Benicarló.

V. Mitjançant la provisió d'11/11/08, es resol incoar l'expedient administratiu per a la cessió gratuïta a la Generalitat Valenciana (Conselleria de Governació) de les superfícies que a continuació es relacionen l'edifici, en construcció, per a usos administratius, situat a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera, 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano, número 15:

«SOTERRANI 1. Superfície construïda de 254,36 m2 que corresponen a sala diàfana, amb una superfície útil de 232,44 m2. Aquesta planta té escala que comunica amb planta baixa i planta primera.

PLANTA BAIXA. Superfície construïda de 211,99 m2 que corresponen a sala diàfana i lavabos, amb una superfície útil de 197,80 m2. Aquesta planta té escala interior que comunica amb la primera i amb la soterrani 1.

PLANTA PRIMERA. Superfície construïda de 228,30 m2 que corresponen a sala diàfana i lavabos, amb una superfície útil de 210,18 m2. Aquesta planta té escala interior que comunica amb la primera i amb la soterrani 1».

Vista l'escriptura complementària d'una altra d'obra nova per dividir l'immoble en propietat horitzontal, de 19/11/08, formalitzada davant del notari del Col·legi de València, el Sr. Luis Alberto Terrón Manrique, número de protocol 1.863, en la qual el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa, alcalde president de l'Ajuntament de Benicarló, exposa que la veritable intenció de l'escriptura autoritzada sota fe del Sr. Terrón el dia 30/10/08, amb el número de protocol 1.743, sobre la finca urbana a Benicarló, solar a la plaça del Dr. Pera, 2 i al c. del Ministre Bayarri, número 15, per haver estat enderrocat el local en l'existent, inscrita al Registre de la Propietat al tom 901, llibre 232, foli 59, finca registral número 23.609, era no només formalitzar l'obra nova en construcció, sinó també constituir l'immoble en règim de propietat horitzontal, el que per un error involuntari no es va efectuar, i es realitza mitjançant aquesta escriptura, formant les següents finques:

«1. URBANA. Soterrani núm.2 de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinat a magatzem.

2. URBANA. Soterrani núm. 1 l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinat a magatzem.

3. URBANA. Planta baixa l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

4. URBANA. Primera planta alta l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

5. URBANA. Segona planta alta l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

6. URBANA. Tercera planta alta de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

7. URBANA. Quarta planta alta de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

VI. Mitjançant l'escrit amb registre d'entrada núm. 370, de 13/01/09, la Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana comunica a aquest Ajuntament que la ubicació més adequada per emplaçar la Comissaria comarcal de la Policia de la Generalitat a la província de Castelló és el bé immoble situat al carrer del Mestre Serrano cantonada amb la plaça del Doctor Pera de Benicarló.

VII. Per acord adoptat per l'Ajuntament Ple, de 26/02/2009, s'aprova incloure les set finques que es descriuen a continuació en l'Inventari de Béns Municipal amb la classificació de bé de domini públic afectat a un servei públic amb destinació a seu d'usos administratius:

«FINCA 1. Soterraninúm.2 de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinat a magatzem.

FINCA 2. Soterrani núm. 1 de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinat a magatzem.

FINCA 3. Planta baixa de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

FINCA 4. Primera planta alta de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

FINCA 5. Segona planta alta de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

FINCA 6. Tercera planta alta de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

FINCA 7. Quarta planta alta de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.»

L'anunci d'exposició al públic va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 30, de 10/03/2009, a fi que pogué ser examinat i pogueren ser presentades, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP Castelló, les al·legacions que s'estimaren convenients.

Consta una diligència de l'administrativa de Contractació i Patrimoni, de 14/04/2009, en la qual es fa constar que no s'ha presentat cap al·legació.

VIII. En sessió de l'Ajuntament Ple, de data 30/04/2009, es va acordar:

«Primer. Aprovar la mutació demanial externa a favor de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per a la ubicació dels serveis administratius, en concret, per situar la Comissaria Comarcal de la Policia de la Generalitat a la província de Castelló, i requerir l'acceptació per la seua banda de la citada transmissió.

FINCA 2

Soterrani núm. 1 de l'edifici a Benicarló, a la pl. del Dr. Pera núm. 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinat a magatzem.

Superfície: superfície construïda 254,36 m2; superfície útil 232,44 m2.

Fites, prenent com a front la pl. del Dr. Pera: front, subsòl d'aquesta plaça, buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; dreta entrant, edifici núm. 24 de la c. d'Olivella i edifici núm. 20 d'aquest carrer, tots dos en règim de propietat horitzontal; esquerra, c. del Mestre Serrano, per on té accés a través del muntacàrregues; i fons, finca núm. 20 del c. d'Olivella i finca núm. 13 del c. del Mestre Serrano de Silverio Pellicer Gilabert.

Quota: li correspon una quota de participació en relació amb les despeses generals de l'immoble de 15,49 enters per cent.

Dades registrals: Registre de la Propietat de Benicarló. Finca 39.278, Inscripció 1ª, tom 2222, llibre 633, foli 151 (escriptura núm. de protocol 1.863 de 19/11/08, notari Luis Alberto Terrón Manrique)

FINCA 3

Planta baixa de l'edifici a Benicarló, a la pl. del Dr. Pera núm. 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb servici.

Superfície: superfície construïda 254,36 m2; superfície útil 232,44 m2.

Fites, prenent com a front la pl. Dr. Pera: front, subsòl d'aquesta plaça, buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; dreta entrant, edifici núm. 24 del c. d'Olivella i edifici núm. 20 d'aquest carrer, tots dos en règim de propietat horitzontal; esquerra, c. del Mestre Serrano, per on té accés a través del muntacàrregues; i fons, finca núm. 20 del c. d'Olivella i finca núm. 13 del c. del Mestre Serrano de Silverio Pellicer Gilabert i muntacàrregues d'accés als soterranis un i dos

Quota: li correspon una quota de participació en relació amb les despeses generals de l'immoble de 12,91 enters per cent.

Dades registrals: Registre de la Propietat de Benicarló. Finca 39.279, Inscripció 1ª, tom 2222, llibre 633, foli 154 (escriptura núm. de protocol 1.863 de 19/11/08, notari Luis Alberto Terrón Manrique)

FINCA 4

Primera planta alta de l'edifici a Benicarló, a la pl del Dr. Pera núm. 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb servici.

Superfície: superfície construïda 228,30 m2; superfície útil 210,18 m2.

Fites, prenent com a front la pl. del Dr. Pera: front, subsòl d'aquesta plaça, buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; dreta entrant, edifici núm. 24 de la c. d'Olivella i edifici núm. 20 d'aquest carrer, tots dos en règim de propietat horitzontal; esquerra, c. del Mestre Serrano, per on té accés a través del muntacàrregues; i fons, finca núm. 20 del c. d'Olivella i finca núm. 13 del c. del Mestre Serrano de Silverio Pellicer Gilabert.

Quota: li correspon una quota de participació en relació amb les despeses generals de l'immoble de 13,90 enters per cent.

Dades registrals: Registre de la Propietat de Benicarló. Finca 39.280, inscripció 1ª, tom 2222, llibre 633, foli 157 (escriptura núm. de protocol 1.863 de 19/11/08, notari Luis Alberto Terrón Manrique).

Segon. Donar de baixa en el Inventari de Béns Municipals les finques objecte de transmissió que consten en el primer punt de la part dispositiva.

Tercer. Considerar, tal com estableix l'art. 37.1 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana que si el bé objecte de transmissió no fóra destinat a l'ús o servici públic o deixés de destinar-se posteriorment i, revertirà a l'Ajuntament de Benicarló i s'integraran en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions.»

IX. Mitjançant l'escrit amb registre d'entrada núm. 21.263, de 31/12/2009, la cap del Servei de Patrimoni de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació notifica a aquest Ajuntament la resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, de 17/12/2009, per la qual es resol, en primer lloc, acceptar la cessió gratuïta de la propietat mitjançant mutació demanial realitzada per l'Ajuntament de Benicarló; en segon lloc, aquesta cessió gratuïta s'efectua amb la condició de destinar els immobles a la Comissaria Comarcal de la Policia Autonòmica, per tant, queda subjecte al que es disposa en l'article 37 de la Llei 14/2003, de Patrimoni de la Generalitat . Finalment, els immobles acceptats han d'incorporar-se a l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat en concepte de bé de domini públic afecte al servei administratiu i adscrit a la Conselleria de Governació, a qui corresponen les competències demanials sobre aquest, inclosa la seua administració, defensa i conservació, i inscriure's a nom de la Generalitat en el Registre de la Propietat.

X. Mitjançant l'escrit amb registre d'entrada núm. 9.918, d'11/06/2010, pel qual el sotssecretari de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació comunica a aquest Ajuntament que aquesta cessió gratuïta de terrenys ha estat inscrita en el Registre de la Propietat de Benicarló a nom de la Generalitat a través de certificació administrativa.

XI. Mitjançant l'escrit amb registre d'entrada núm. 13.049, de 5/08/2011, pel qual l'Alcaldia d'aquest Ajuntament sol·licita al sotssecretari de la Conselleria d'Economia i Hisenda informació sobre si té projectat la Generalitat, a curt termini, l'adequació de les dependències i la posada en funcionament de la Comissaria Comarcal de la Policia Autonòmica en aquest municipi.

XII. Mitjançant l'escrit amb registre d'entrada núm. 17.175, de 19/10/2011, pel qual la sotssecretària de la Conselleria de Governació comunica a aquest Ajuntament que ja ha estat redactat el projecte bàsic i d'execució i que la Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana d'aquesta Conselleria ha proposat consignar les dotacions econòmiques necessàries per als propers exercicis pressupostaris 2012 i 2013.

XIII. Atès que, a dia d'avui, no s'ha situat la Comissaria Comarcal de la Policia Autonòmica al municipi de Benicarló i que, tal com estableix l'art. 37.1 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, si el bé objecte de transmissió no fóra destinat a l'ús o servici públic o deixés de destinar-se posteriorment, revertirà a l'Ajuntament de Benicarló, integrant-se en la seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions.

Fonaments de dret

Atès que l'òrgan competent és l'Ajuntament Ple.

Atès el que disposa l'article 37.1 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, en el qual s'estableix que «1. Les administracions territorials de la Comunitat Valenciana poden afectar béns i drets demanials a un ús o servei públic competència de la Generalitat i transmetre-li la titularitat d'aquestos quan resulten necessaris per al compliment de les seues finalitats. L'administració adquirent mantindrà la titularitat del ben mentre continue afectat a l'ús o servei públic que va motivar la mutació i, per tant, conserve el seu caràcter demanial. Si el bé o dret no fos destinat a l'ús o servei públic o deixés de destinar-se posteriorment, revertirà a l'administració transmetent, integrant-se en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions.».

Atès que han transcorregut més de tres anys des que l'Ajuntament Ple adoptés l'acord de mutació demanial sense que per l'Administració receptora del bé s'haja destinat aquest al fi per al qual va ser cedit, això és, la ubicació de la Comissaria Comarcal de la Policia de la Generalitat a la província de Castelló, tal com es va aprovar per l'Ajuntament Ple i es va acceptar per l'administració autonòmica.

Atès el que es disposa en la disposició addicional onzena de la citada Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana en la qual s'estableix que: «Les entitats que integren l'administració local de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana poden afectar béns i drets demanials a un ús o servei públic competència d'una altra administració i transmetre-li la titularitat d'aquestos quan resulten necessaris per al compliment de les seues finalitats. L'administració adquirent mantindrà la titularitat del ben mentre continue afectat a l'ús o servei públic que va motivar la mutació i, per tant, conserve el seu caràcter demanial. Si el bé o dret no fos destinat a l'ús o servei públic o deixés de destinar-se posteriorment, revertirà a l'administració transmetent, integrant-se en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions.».

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Exercir el dret de reversió de la propietat de les finques que a continuació es descriuen, per no haver-se destinat aquests béns immobles a l'ús o servei públic establert en l'acord plenari de data 30 d'abril de 2009 i acceptat posteriorment, això és, a seu de la Comissaria Comarcal de la la Policia de la Generalitat a la província de Castelló :

FINCA 2

Soterrani núm. 1 de l'edifici a Benicarló, a la pl. del Dr. Pera núm. 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinat a magatzem.

Superfície: superfície construïda 254,36 m2; superfície útil 232,44 m2.

Fites, prenent com a front la pl. del Dr. Pera: front, subsòl d'aquesta plaça, buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; dreta entrant, edifici núm. 24 de la c. d'Olivella i edifici núm. 20 d'aquest carrer, tots dos en règim de propietat horitzontal; esquerra, c. del Mestre Serrano, per on té accés a través del muntacàrregues; i fons, finca núm. 20 del c. d'Olivella i finca núm. 13 del c. del Mestre Serrano de Silverio Pellicer Gilabert.

Quota: li correspon una quota de participació en relació amb les despeses generals de l'immoble de 15,49 enters per cent.

Dades registrals: Registre de la Propietat de Benicarló. Finca 39.278, Inscripció 1ª, tom 2222, llibre 633, foli 151 (escriptura núm. de protocol 1.863 de 19/11/08, notari Luis Alberto Terrón Manrique)

FINCA 3

Planta baixa de l'edifici a Benicarló, a la pl. del Dr. Pera núm. 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb servici.

Superfície: superfície construïda 254,36 m2; superfície útil 232,44 m2.

Fites, prenent com a front la pl. Dr. Pera: front, subsòl d'aquesta plaça, buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; dreta entrant, edifici núm. 24 del c. d'Olivella i edifici núm. 20 d'aquest carrer, tots dos en règim de propietat horitzontal; esquerra, c. del Mestre Serrano, per on té accés a través del muntacàrregues; i fons, finca núm. 20 del c. d'Olivella i finca núm. 13 del c. del Mestre Serrano de Silverio Pellicer Gilabert i muntacàrregues d'accés als soterranis un i dos

Quota: li correspon una quota de participació en relació amb les despeses generals de l'immoble de 12,91 enters per cent.

Dades registrals: Registre de la Propietat de Benicarló. Finca 39.279, Inscripció 1ª, tom 2222, llibre 633, foli 154 (escriptura núm. de protocol 1.863 de 19/11/08, notari Luis Alberto Terrón Manrique)

FINCA 4

Primera planta alta de l'edifici a Benicarló, a la pl del Dr. Pera núm. 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb servici.

Superfície: superfície construïda 228,30 m2; superfície útil 210,18 m2.

Fites, prenent com a front la pl. del Dr. Pera: front, subsòl d'aquesta plaça, buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; dreta entrant, edifici núm. 24 de la c. d'Olivella i edifici núm. 20 d'aquest carrer, tots dos en règim de propietat horitzontal; esquerra, c. del Mestre Serrano, per on té accés a través del muntacàrregues; i fons, finca núm. 20 del c. d'Olivella i finca núm. 13 del c. del Mestre Serrano de Silverio Pellicer Gilabert.

Quota: li correspon una quota de participació en relació amb les despeses generals de l'immoble de 13,90 enters per cent.

Dades registrals: Registre de la Propietat de Benicarló. Finca 39.280, inscripció 1ª, tom 2222, llibre 633, foli 157 (escriptura núm. de protocol 1.863 de 19/11/08, notari Luis Alberto Terrón Manrique).

Segon. Donar d'alta en l'Inventari municipal de Béns i Drets de l'Ajuntament de Benicarló la propietat de les finques descrites en el punt anterior amb la classificació de bé de domini públic afectat a un servei públic amb destinació a seu d'usos administratius i procedir a la inscripció d'aquestes en el Registre de la Propietat.

Tercer. Notificar la present resolució a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i a la Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana.

Quart. Facultar el tinent alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni per executar tots els anteriors acords i per firmar tots aquells documents que escaiguen.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR 7, DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU DE BENICARLÓ, QUE FOU APROVAT PEL PLE DE 27.11.2008. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 26 de novembre de 2012.

Relació de fets

 1. Vist que per acord del Ple de la corporació, de data 27 de novembre de 2008, es va aprovar el Pla Parcial i el Programa d'Actuació Integrada del Sector 7 de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, integrat per la memòria, el projecte d'urbanització i el projecte de reparcel·lació, per a la seua gestió directa per l'Ajuntament de Benicarló (BOP de Castelló, de data 24/02/2009).

 2. Vist que, en data 17 d'abril de 2012, la ITOP Municipal, la Sra. Beatriz González Porcar, amb el vistiplau de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, emet un informe sobre diverses modificacions necessàries en l'obra d'urbanització a executar, respecte al projecte d'urbanització aprovat en el seu moment.

 3. Vist el projecte d'urbanització modificat del Sector 7 de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, redactat pels Serveis Tècnics Municipals a l'abril de 2012, que modifica l'aprovat pel Ple de la corporació, de data 27 de novembre de 2008.

 4. Vist que per Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, de data 31 de maig de 2012, es va resoldre sotmetre el referit document a un tràmit d'informació pública d'un mes.

  A aquest efecte, es va inserir el corresponent anunci al tauler d'edictes municipal, des del 4 de juny al 4 de juliol de 2012, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 22/06/2012, i amb posterioritat, en data 20/08/2012, en un diari d'informació general d'àmplia difusió en la província. Així mateix, es va notificar de forma individualitzada aquesta resolució a tots els titulars de drets afectats en l'àmbit del sector 7.

  El referit termini d'informació pública va començar a computar-se a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci en el DOCV i, durant aquest termini, no consta que es presentaren al·legacions.

 5. De conformitat amb el previst en els articles 152 i següents de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, i 346 i següents del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, que aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, i vist que el document que ara es modifica va ser aprovat pel Ple de la corporació, en la sessió que va tindre lloc en data 27 de novembre de 2008.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per assentiment, acorda:

Primer. Aprovar el projecte d'urbanització modificat del sector 7 de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, redactat pels Serveis Tècnics municipals a l'abril de 2012, que modifica l'aprovat pel Ple de la corporació, de data 27 de novembre de 2008, i que va ser exposat al públic amb la inserció del corresponent anunci al tauler d'edictes municipal, des del 4 de juny al 4 de juliol de 2012, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de data 22/06/2012, i, amb posterioritat, en data 20/08/2012, en un diari d'informació general d'àmplia difusió en la província.

Segon. Publicar el contingut íntegre d'aquest acord al tauler d'edictes municipal i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, a l'efecte de la seua entrada en vigor.

Tercer. Notificar el present acord a les persones interessades, indicant-los que contra el present acte que posa fi a la via administrativa, poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb el previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Així mateix, cal indicar-los que poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos, comptador des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que puguen exercitar qualsevol altre recurs o acció que estimen procedent.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE REMISSIÓ DE L'INFORME MUNICIPAL SOBRE LA LEGALITZACIÓ D'UNA ACTIVITAT EN ZONA DE DOMINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE, SOL·LICITAT PEL MINISTERI DE MEDI AMBIENT. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 16 de novembre de 2012.

Relació de fets

 1. En data 25 d'octubre de 2012 (registre d'entrada en aquest Ajuntament número 15.188) es rep un escrit del Servei Provincial de Costes a Castelló, adscrit al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en el qual es comunica que el bar restaurant El Rebost del Mar, ha presentat davant aquesta administració, una sol·licitud de legalització de l'activitat, que es troba en zona de domini públic maritimoterrestre, i se sol·licita un informe municipal en relació amb aquesta sol·licitud.

 2. Vist l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 15 de novembre de 2012, que es pronuncia en els següents termes:

  «(...) Analitzat l'expedient, s'ha pogut comprovar que la dita edificació va ser realitzada fa més de quatre anys i s'utilitza com a bar restaurant de forma continuada durant tot aquest període.

  Si bé l'Ajuntament ha decretat diverses ordres d'execució de tancament, aquestes no s'han fet efectiva i l'Ajuntament ha consentit l'exercici de l'activitat, per tant, aquest tècnic municipal és de l'opinió que no existeix, en principi, una ferma oposició al desenvolupament d'aquesta.

  Per altra banda, és cert que l'Ajuntament de Benicarló no ha incorporat en els seus plans d'explotació de platges, en els quals es determinen els espais i els tipus d'establiments o activitats a desenvolupar en l'espai públic, l'establiment que es pretén legalitzar.

  Des del punt de vista tècnic i en relació amb el PGOU, l'establiment ocupa un espai classificat, en tractar-se de sistema maritimocostaner DPMT, com sòl no urbanitzable protegit. L'edifici que es pretén legalitzar està limitant l'ús públic de l'espai marítim. En opinió d'aquest tècnic municipal, aquesta limitació hauria d'almenys compensar-se mitjançant l'aplicació de mesures de millora de l'espai públic a càrrec de l'interessat, que propicien una millora de la imatge i de l'ús públic de l'espai existent a l'aire lliure que es troba vinculat a l'activitat».

 3. De conformitat amb el previst en la disposició transitòria dotzena del Reial Decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per assentiment, acorda:

Primer. Informar favorablement la sol·licitud de legalització de l'activitat de bar restaurant El Rebost del Mar, que es troba en zona de domini públic maritimoterrestre, amb la condició que la limitació que suposarà aquesta legalització en l'ús i gaudi públic de l'espai maritimoterrestre que s'ocuparà, es compense, almenys, mitjançant l'aplicació de mesures de millora de l'espai públic a càrrec de la persona interessada, que propicien una millora de la imatge i de l'ús públic de l'espai existent a l'aire lliure que es troba vinculat a l'activitat.

Segon. Comunicar aquest acord al Servei Provincial de Costes a Castelló, depenent del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, als efectes previstos en la disposició transitòria dotzena del Reial Decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

PUNT 5é Prèvia declaració d'urgència, acordada per tretze vots a favor i vuit vots en contra --representants dels grups municipals socialista i del Bloc Nacionalista Valencià--, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 29 de novembre de 2012.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per manifestar que els membres del seu grup no van a votar una cosa en contra que no coneixen ni van a votar una cosa a favor que no coneixen. Per tant, indica que s'abstindran en la votació d'aquest punt.

En segon lloc, intervé el Sr. Ferrer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a indicar a l'alcalde que el proper Ple no cal que pose cap punt en l'ordre del dia i que ho porte tot per urgència. Per altra banda, manifesta que no s'està parlant de mocions, sinó de la urbanització del carrer de les Moreres i que considera que això no és manera de funcionar. Indica que els agradaria compartir amb els membres de l'equip de govern el vot a favor d'un punt importantíssim i no actuar d'aquesta forma i per urgència.

Seguidament, l'alcalde indica que no hi ha hagut al·legacions ni per part de l'empresa UMA ni per part de l'Ajuntament i que, per tant, no cal esperar més i tirar-ho endavant. A més, afirma que no hi ha hagut cap modificació de l'acord pres al mes de setembre i en conseqüència el que s'ha de fer és tirar-ho endavant per no endarrerir més la urbanització del carrer de les Moreres, ja que els veïns estan patint dia a dia el fet no s'haja escomès l'obra encara.

A continuació, el Sr. Sánchez manifesta que el tema del carrer de les Moreres ve de lluny i recorda els convenis subscrits l'any 1991 i 1998 amb la Fundació Compte Fibla. A més, indica que els veïns del carrer fa molts anys que ho demanen i l'equip de govern d'urgència no n'ha tingut ni pels veïns ni per res.

De nou, el Sr. Ferrer insisteix en el fet que aprovar aquest punt per urgència no són maneres de fer les coses i que avui l'alcalde els hagués pogut avisar. A més, considera que això no té res a veure en una moció i que, quan el senyor alcalde va tindre coneixement d'aquesta urgència, hagués pogut ajuntar els portaveus per comentar-ho. Indica que, si s'hagués fet així, està totalment convençut que per part d'ells no hagués hagut cap problema.

Finalment, l'alcalde conclou el debat dient que els veïns ho pateixen dia a dia. Per altra banda, indica que sembla que als equips de l'oposició els parega mal que es faça l'obra. Tot i això, manifesta que, com que l'equip de govern entén que no hi ha al·legacions i no s'ha modificat l'acord pres al Ple del mes de setembre de 2012, cal tirar endavant eixa obra i que eixe carrer puga tindre les condicions òptimes i necessàries per als temps actuals.

En data 08/08/12 (registre d'entrada número 11.812), el Sr. Enrique Martínez Pérez, en representació de la mercantil UMA, Gestión Integral de Construcción y Promoción CV, SL, CIF B-12608493, amb domicili a l'efecte de notificacions a l'avinguda del Papa Luna número 32 baix 1 (partida de les Solades 790) de Benicarló, agent urbanitzador del Programa d'actuació integrada, PRI-2, antiga àrea especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló (expedient PAII/305 d'urbanisme), presenta un escrit en el qual s'insta l'Ajuntament de Benicarló que acorde «la paralización de la ejecución de las obras de urbanización como están previstas en el contrato y que se autorice a la ejecución de las mismas por fases separando la C/ Les Moreres de la Plaza resultante del ámbito en virtud del Art. XX de la LUV.»

Hem d'indicar que el Ple de la corporació en data 28 de maig de 2009, va adoptar l'acord d'aprovar la proposta de Programa d'Actuació Integrada i la seua alternativa tècnica, per a la urbanització del PRI-2, antiga àrea especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló, presentada en data 18/10/07 per la mercantil UMA, Gestión Integral de Construcción y Promoción CV, SL, (expedient PAII/305 d'Urbanisme).

En data 3 d'agost de 2012, se signa el contracte per a l'execució per gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada, PRI-2, antiga àrea especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló, entre l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil UMA Gestión Integral de Construcción y Promoción CV, SL.

Que de conformitat amb el que es disposa en la disposició transitòria 1ª de la de la Llei 1/2012, de 10 de maig, de la Generalitat, de Mesures Urgents d'Impuls a la Implantació d'Actuacions Territorials Estratègiques, la sol·licitud de suspensió temporal ha estat informada pels serveis tècnics (en data 19 de setembre de 2012, per l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores) i jurídics de l'administració actuant (en data 17 d'octubre de 2012, pel TAG d'Urbanisme, el Sr. Hernández Lahera) i, després d'això, exposada al públic per un termini de quinze dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província corresponent (aquest anunci va aparèixer publicat en el BOP de Castelló, número 134, de data 8/11/12), i amb simultània audiència, pel mateix termini, a l'empresari constructor i als propietaris i titulars de drets i deures afectats per l'actuació. Consta en l'expedient la diligència corresponent de l'administrativa de Planejament i Gestió, la Sra. Poy Recio, on s'hi indica de l'absència d'al·legacions per part de les persones interessades.

Que l'òrgan competent per acordar la suspensió temporal de l'execució dels programes d'actuació integrada és el Ple de la corporació, a la vista de l'article 137.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, ja que és l'òrgan competent per procedir a la seua adjudicació i aprovació, per la qual cosa les incidències que sobrevinguen durant la seua execució han de ser resoltes per aquest òrgan municipal.

Que la citada DT 1ª de la Llei 1/2012, estableix que l'acord de suspensió temporal ha de ponderar els eventuals perjudicis que puguen derivar-se per als propietaris o tercers afectats i ha de contindre un obligatori pronunciament sobre les mesures a adoptar per salvaguardar els seus drets.

En conseqüència, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient i prenent com a referència l'informe dels Serveis Tècnics Municipals de 19/09/12, la corporació per quinze vots a favor i sis abstencions -representants del grup municipal socialista-, acorda:

Primer. Suspendre temporalment de forma parcial, el Programa d'Actuació Integrada, PRI 2, antiga àrea especial 2 (PECAD-2) del PGOU de Benicarló.

Segon. Acordar la divisió de la programació en les dues fases previstes en l'informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 19/09/12.

L'Ajuntament de Benicarló decideix dividir la programació en dues fases:

Fase 1ª. Sòl viari destinat al carrer de les Moreres. Reurbanització.

En aquesta fase les obres a executar són les corresponents ala reurbanització del vial ja existent i que uneix la plaça de la Mare Molas, amb la del Mercat Vell.

En relació amb el finançament d'aquesta obra, l'Ajuntament Ple va acordar en data 28 de maig de 2009 que aquestes obres serien pagades, en la part corresponent als propietaris externs al PECAD 2, amb càrrec als pressupostos municipals, per tractar-se d'una obra de reurbanització d'un carrer existent.

Fase 2ª. Resta de l'àmbit . Aquesta segona fase és la que afecta l'edificació i els espais lliures públics, així com els dotacionals públics i privats inclosos en el PRI2.

Tercer. Acordar el següent calendari d'actuacions:

 • La primera fase s'ha d'executar al llarg de l'exercici 2013.

 • La resta del programa, d'acord amb les instruccions emanades de la corporació, s'ha d'executar una vegada finalitzada la suspensió, si la situació econòmica ho permet, excepte les legals pròrrogues que li siguen aplicables.

 • No pot dur-se a terme cap obra d'edificació en l'àmbit d'aquesta segona fase, sense que s'haja procedit a l'inici del seu desenvolupament i es garantisca l'execució simultània de la urbanització i l'edificació.

 • Només és possible portar a terme, en aquest àmbit, activitats de caràcter provisional que puga autoritzar o promoure l'Ajuntament de Benicarló.

Quart. En relació amb les obres a executar en cada fase, aquestes han de ser recepcionades en finalitzar i posades en servei en cadascuna de les fases d'execució corresponents i ser mantingudes per l'Ajuntament de Benicarló en relació amb les que siguen de la seua competència.

Cinqué. En relació amb l'estudi econòmic i els drets de les persones propietàries i terceres afectades:

Els costos d'urbanització i gestió previstos, d'acord amb els projectes aprovats, les actualitzacions d'aquestos i els informes d'organismes oficials, són els següents, exclòs IVA:

OBRES D'URBANITZACIÓ ÀMBIT

417.599,98 EUR

Obres Fase 1ª

194.768,63 EUR

Obres Fase 2ª

222.831,35EUR

Honoraris en fase 1 (segons la proposició juridicoeconòmica)

7.700,63EUR

Honoraris en fase 2 (segons la proposició juridicoeconòmica)

26.156,39EUR

SUPLEMENT EPSAR

Per determinar

Les obres a executar en cada fase han de ser actualitzades, segons les següents fórmules d'actualització, prenent com a data d'inici la data de licitació (adjudicació) de les obres d'urbanització en cada fase, i com a data d'actualització la data de licitació (adjudicació) de la urbanització de l'última fase d'execució, quan es produïsca el compte de liquidació definitiva, i es s'han de computar a favor de qui les haja executat i en justifique fefaentment l'abonament:

Kt = 0,31 Ht/Ho + 0.25Et/I0 + 0,13St/Sota + 0.16Lt/El + 0.15 per a les obres d'urbanització en general.

Kt = 0,29Ht/Ho + 0,09Ct/Co + 0,25St/Sota + 0,22Cut/Cuo + 0,15 per a obres incloses en el conveni amb la companyia subministradora d'electricitat, sent:

Ho. Índex del cost de mà d'obra inicial.

Ht. Ídem en la data d'actualització.

Eo. Índex del cost de l'energia en el data inicial.

Et. Ídem en la data d'actualització.

So. Índice del coste de los materiales siderúrgicos en la fecha inicial.

St. Ídem en la data d'actualització.

Lo. Índex del cost de lligants en la data inicial.

Lt. Ídem en la data d'actualització.

Co. Índex del cost del ciment en la data inicial.

Ct. Ídem en la data d'actualització.

Cuo. Índex del cost del coure en la data inicial.

Cut. Ídem en la data d'actualització.

D'acord amb aquestes previsions, el compte de liquidació provisional queda de la següent manera:


A fi de finalitzar el procés de gestió, prèviament a l'execució de les obres d'urbanització de la segona fase, es procedirà a la liquidació d'una primera quota o quota núm.0, en la qual s'inclouran totes les despeses i drets derivats de les indemnitzacions i compensacions. Aquestes es liquidaran per poder inscriure en el registre de la propietat les corresponents parcel·les resultants.

Sisé. No es considera que existisca una afecció especial, excepte la necessitat d'actualitzar els costos d'urbanització, com a conseqüència de la suspensió temporal parcial del programa.

Les obres d'urbanització a dur a terme en cada fase han de ser actualitzades per a la liquidació definitiva, una vegada finalitzades les obres completes del programa, d'acord amb les fórmules de revisió establertes en el punt anterior.

Això només serà possible quan entre la data de licitació (adjudicació) de les obres i l'actualització requerida haja transcorregut un termini no inferior a dos anys.

Seté. Les garanties prestades per l'urbanitzador han de ser substituïdes en finalitzar cada fase, i després del període que s'establisca en el Ple o el legal corresponent, per nova garantia equivalent al percentatge legal aplicat sobre la quantitat restant de la següent fase, segons l'import de projecte actualitzat sobre la base de la fórmula de revisió anteriorment fixada.

La suspensió temporal parcial del programa no afecta el projecte de reparcel·lació que ha de permetre la cessió a l'Ajuntament de Benicarló dels espais públics previstos en el pla de reforma interior aprovat. Aquest projecte s'ha de dur a terme en els sis primers mesos de vigència de la modificació del programa, excepte acord exprés entre l'urbanitzador i l'Ajuntament de Benicarló.

Vuité. A fi de posar al cobrament les quotes d'urbanització que es vagen generant, es redacta el següent calendari:

Quota núm. 0. Equivalent als saldos creditors i deutors per compensacions i indemnitzacions de cadascun dels propietaris afectats pel programa. Aquesta quota s'ha de girar prèviament a la inscripció en el Registre de la Propietat del projecte de reparcel·lació , és independent de l'excució de la primera fase i ha d'haver estat liquidada prèviament a l'inici de la segona fase.

La generació de les quotes de costejament de l'obra de la primera fase s'han de girar mensualment juntament amb les certificacions d'obra, que s'han de redactar d'acord amb la legislació sobre contractes públics vigent i reportar una vegada aprovada la certificació per l'Ajuntament de Benicarló.

Per a l'execució de la primera fase ja existeix actualment disponibilitat dels terrenys necessaris, per la qual cosa no hi ha necessitat de document de gestió complementari.

Per a l'execució de les obres de la segona fase, ha de redactar-se i aprovar-se un nou calendari de quotes per a les obres pendents en aquesta fase.

No obstant això, a fi de poder procedir a l'execució d'obres d'edificació i/o instal·lacions simultànies a les obres d'urbanització, el peticionari interessat ha d'haver aportat en efectiu, o garantit mitjançant aval, el total de la quota que li correspondria aportar en la fase en la qual es trobe inclòs, que es veurà incrementada en les obres d'extensió que aquest peticionari ha d'executar per poder connectar amb el sòl urbanitzat i ha de comprometre's al finançament de la totalitat de la quota definitiva que resulte de la liquidació del programa, amb inscripció d'aquest compromís en el Registre de la Propietat.

Nové. Notificar aquest acord a les persones interessades, indicant-los que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que el dicta en el termini d'un mes (articles 52 de la Llei 7 / 1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú) o un recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos (articles 10, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa). Els esmentats terminis es computen des de l'endemà de la notificació. Tot això sense perjudici que puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen procedent.

PUNT 6é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Es sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita per la portaveu del grup municipal socialista en data 28 de novembre de 2012, referent a l'exigència al Govern de la Generalitat Valenciana del pagament íntegre dels deutes amb les farmàcies de la Comunitat Valenciana, entre d'altres, del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana estem patint cada dia les conseqüències de la desastrosa gestió del Govern del PP en la nostra Comunitat. I especialment en un àmbit tan sensible com és el de la salut de les persones. El flagrant incompliment de la llei per part del govern valencià, que no paga a les farmàcies els medicaments que estes subministren, suposa, a part de posar en risc la pròpia existència d'estes, un seriós problema per a totes aquelles persones que necessiten les medicines i que es veuen obligades a anar de farmàcia en farmàcia buscant o fent llargues cues davant les farmàcies obertes per obtenir el que en altres condicions els hauria de ser subministrat amb total normalitat. De fet, el desproveïment general de les medicines està obligant els pacients a haver de buscar per diverses farmàcies medicaments tan imprescindibles com la insulina, sense que, per part del president de la Generalitat, Alberto Fabra, s'estiga donant cap solució.

Este no és un problema generalitzat a Espanya. Les altres comunitats paguen amb normalitat els seus serveis farmacèutics, i els seus ciutadans no pateixen les molèsties i incerteses que pateixen els valencians i valencianes, que fins i tot han de desplaçar-se a altres comunitats veïnes per proveir-se de medicaments. Però aquí hem arribat, per la mala gestió del Govern del PP, a una situació en la que el que està en perill és la pròpia existència del model sanitari d'assistència.

Les farmàcies porten mesos sense cobrar el que és seu, amb el risc de fallida de les farmàcies més petites i fins i tot de les més grans, i davant això no hi ha cap resposta del Govern Valencià, cap garantia de com o quan pagaran. Anem cap a un desproveïment de les farmàcies que va a perjudicar encara més als nostres ciutadans i ciutadanes. Si no els paguen, les farmàcies és evident que no podran seguir pagat els medicaments. Ests problema no es pot plantejar com una discussió entre col·lectius, com fa la el Govern Valencià demostrant la seva falta de sensibilitat. Han de pagar.

Davant d'esta situació de risc i incertesa per a les persones, les administracions tenim el deure d'exigir la solució del problema, ja que afecta un dels àmbits més sensibles de la vida de les persones, la seua salut. Per això proposem al Ple, mitjançant esta Proposta de Resolució, l'adopció dels següents

ACORDS

 • Exigir al Govern de la Generalitat Valenciana el pagament íntegre dels deutes amb les farmàcies de la Comunitat Valenciana, a fi d'assegurar el correcte proveïment de medicaments per a tots els ciutadans i ciutadanes de la nostra Comunitat.

 • Sol·licitar al Govern d'Espanya, mentre això es produeix, i donada la gravetat de la situació provocada per la falta de medicaments, que habilite de manera urgent una partida en els pressupostos generals de l'Estat per a solucionar el problema i garantir la dispensació de tots els medicaments .

 • Exigir al Govern de la Generalitat que faça front també als nombrosos impagaments amb la resta d'administracions, col·lectius socials i empreses de la nostra comunitat, ja que no fer-ho significa que la Generalitat incompleix la llei, trenca el principi de lleialtat i confiança i produeix greus perjudicis a totes les entitats afectades.

 • Fer una expressa defensa d'un model sanitari de salut pública que permeta l'existència de farmàcies en els pobles més petits, i no només en les ciutats més grans o en els barris més rics, d'una farmàcia a prop dels ciutadans.

 • Traslladar la present resolució al president de la Generalitat Valenciana, al president de les Corts Valencianes i als síndics dels grups parlamentaris.»

La Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, fa ús de la paraula per indicar que aquest problema està afectant els ciutadans de Benicarló i només cal veure les cues llargues que es fan davant les farmàcies on la gent va a buscar els seus medicaments. Per altra banda, recorda que totes les promeses per part de l'Administració no s'han complit i pensen que és un problema de salut pública, motiu pel qual porten aquesta moció al plenari del dia d'avui.

Intervé, tot seguit, el Sr. Ferrer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per manifestar que el tema de les cues li sembla molt trist, ja que el tema dels medicaments pareix una qüestió tercermundista. Indica que si no es té en compte el tema de la salut, molt malament anem i que és urgent aquesta moció per a demanar a la Generalitat que els primers diners que tinga siguen per pagar les farmàcies, perquè així evitarem que tanque alguna farmàcia. Per altra banda, considera que cal reivindicar el tema de l'accessibilitat dels ciutadans als medicaments.

La Sra. Vallés Burriel, representant del grup municipal popular, expressa que tots els membres de la corporació saben que el fons de la moció la comparteixen, però la forma en què està redactada no s'ajusta a la realitat, perquè la Generalitat sí que ha pres mesures per tal de pagar els farmacèutics. Indica que els membres de l'equip de govern són els primers que volen que la Generalitat abone a les farmàcies i defensaran eixa postura. També plantejaran que la Generalitat faça efectiu el pagament de tot el que deu a l'Ajuntament de Benicarló. Considera que no és cert el contingut de l'exposició de motius, ja que no s'ajusta a la realitat, i que si es modifica el contingut de l'exposició de motius no hi ha cap problema per redactar el text que s'ha de remetre a la Generalitat per a demanar que es faça efectiu el pagament abans esmentat, de forma conjunta.

A continuació, la Sra. Miralles recorda que aquest tema el van plantejar en Junta de Portaveus i els que no han tingut voluntat de consensuar el contingut de la moció han estat els membres de l'equip de govern, perquè per part del grup municipal socialista sí que ha hagut voluntat. Respecte del que ha dit la Sra. Vallés sobre que no comparteix l'exposició de motius, indica que la Generalitat fa sis mesos que no paga i que no n'han complit cap calendari i que l'incompliment ha estat fruit del govern del Partit Popular al llarg d'aquests 17 últims anys. Respecte la proposta de canviar el contingut de la moció, manifesta que ella no l'accepta i que, per tant, si l'equip de govern vol votar en contra, que ho faça, però aquesta és la moció de les farmàcies i ella subscriu des de la primera paraula a l'última i no pensa canviar ni una coma.

El Sr. Ferrer indica que, a la Sra. Vallés, no li agrada l'exposició de motius i també entén que la Sra. Miralles no vulga canviar res, però demanaria aquesta moció sortira aprovada avui. Per tant, considera que l'equip de govern pot abstenir-se o votar a favor, perquè no cal traslladar a la Generalitat el contingut de l'argumentari de l'exposició de motius, sinó la part dispositiva, per tal que la gent puga tenir al seu abast els medicaments que necessita. Per altra banda, creu que no cal evitar que eixes xicotetes empreses, que són les farmàcies, no hagen de tancar ni despatxar gent al carrer.

Intervé, de nou, la Sra. Vallés, per a dir que es pot demanar a la Generalitat que es faça efectiu el pla de pagament i demanar al govern central que col·labore en el pla de finançament de les autonomies.

La Sra. Miralles torna a recordar que ella el dilluns passat va presentar la moció a la Junta de Portaveus i els membres de l'equip de govern no la van consensuar i que la moció és aquesta i no la rectifica per a res.

La Sra. Vallés manifesta que, atès que la Sra. Miralles no té intenció de modificar el contingut de la moció, la posició de l'equip de govern és clara i en sentit contrari no pel fons, sinó per la forma.

El Sr. Ferrer expressa la importància que aquesta moció s'aprove. Per tant, reitera que si l'equip de govern vol pot abstenir-se, perquè si no farem riure a tot el món, perquè el que es necessita és que els medicaments arriben i que la Generalitat pague a les farmàcies.

La Sra. Vallés, de nou, torna a repetir que l'equip de govern no està en contra de la moció, el que no comparteix és el contingut de l'exposició de motius.

Finalment, l'alcalde conclou el debat dient que com no hi ha cap acostament de postures, aquesta moció no van a aprovar-la, però que, a través de la Junta de Portaveus, es pot redactar un escrit de forma conjunta per a demanar a la Generalitat acords en concret al respecte.

En conseqüència, la corporació, per vuit vots a favor i tretze en contra --representants del grup municipal popular--, acorda no aprovar la urgència de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 7é. Moció del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, contra la fractura hidràulica horitzontal.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Mascarell Moros, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a justificar la urgència de la moció que es va firmar el dia 24 d'octubre de 2012 per part dels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià, la qual es va presentar per registre d'entrada. Explica que en la moció es demanava al tècnic de Medi Ambient que realitzara un informe en relació als efectes beneficiosos o perjudicials de la utilització de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, informe que en Junta de Portaveus es va arribar a l'acord de demanar també al mateix tècnic. Afegeix que aquest tema també es va tractar en Consell Agrari i tant el Bloc com el PSOE van votar en contra, mentre que el Partit Popular, per prudència, va dir que esperarien a l'informe del tècnic de medi ambient. Indica, igualment, que les organitzacions agràries, menys una, estaven en contra del fracking. Per tant, considera que la votació d'aquesta moció és urgent, perquè si no ens podem trobar un dia en el DOCV es publique la concessió de l'autorització per a l'esmentada tècnica. Finalment, demana l'aprovació de la urgència i la votació en contra de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal pels efectes nocius que pot produir al medi ambient, que per a les persones poden ser molt greus.

Seguidament, la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, indica que els membres del grup municipal socialista donaran suport a l'urgència presentada i que votaran en contra de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal. Indica, a més, que el dia 18 de desembre de 2012 acaba el termini establert per a la presentació d'al·legacions i es pot produir una contaminació de l'aqüífer, ja que la geologia de la nostra zona és diferent d'altres zones, tenint en compte també que les roques que s'han de fracturar estan pròximes a l'aqüífer. Afegeix també que aquesta setmana el portaveu del partit socialista a la Diputació, el Sr. Colomer, va demanar al Ple de la Diputació que la província de Castelló fora declarada lliure de fracking.

A continuació, el Sr. Arín Piñana, representant del grup municipal popular, indica que aquest tema s'ha d'aprovar amb caràcter previ al Consell Agrari i s'ha de tenir informació al respecte prou fonamentada per tal de pronunciar-se en un sentit o en un altre.

El Sr. Mascarell, indica que en Junta de Portaveus ja es va demanar al tècnic de Medi Ambient que s'emetera el corresponent informe, el qual encara no tenen a la seua disposició, però que segons un catedràtic de geologia de la Universitat de Saragossa, del qual ha tingut informació, es conclou que els efectes d'emprar la tècnica abans esmentada és més perjudicial que beneficiosa. No obstant això, indica que fa dos setmanes va preguntar al tècnic de Medi Ambient sobre el tema i ell li va dir que ell no pot fer un informe per tal d'avalar una postura o una altra.

A continuació, en un nou torn, fa ús de la paraula la Sra. Miralles i entén que el problema està en el dia 18 de desembre de 2012, perquè mentre es crea una comissió d'experts passa el temps i potser aquesta empresa acabarà tenint les autoritzacions i permisos per a fer.

De nou, intervé el Sr. Arín per a dir que a ell li sembla que no deu ser tan roin quan a Europa no han paralitzat la realització d'aquestes pràctiques i tampoc ho ha fet la Comissió Europea. Manifesta que tampoc entén per què fa dos dies a la Diputació Provincial de Castelló el PSOE ho aprova i expressa que la seua posició personal és que aquest tema s'estudie, que es visite i que vagen in situ a veure-ho per tal que al final decidisca el Consell Agrari al respecte.

Finalment, l'alcalde conclou el debat dient que aquesta moció no s'aprovarà sense tenir el parer del Consell Agrari i sense que es cree la comissió d'experts acordada pel Ple de la Diputació de Castelló, on es va dir que invitarien els ajuntaments afectats. Per tant, fins que no es dispose de la informació no es poden pronunciar al respecte. Afirma que no som antires i no anem a pronunciar-nos fins tenir les dades concretes i verdaderes. Conclou dient que la seua posició és en contra de incloure l'urgència i la inclusió de la moció en l'ordre del dia.

En conseqüència, la corporació, per vuit vots a favor i tretze en contra --representants del grup municipal popular--, acorda no aprovar la urgència de la moció.

PUNT 8é. Moció del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per tal d'assegurar una partida pressupostària suficient en el pressupost de l'any 2013 per a finançament dels bancs de llibres a les escoles i instituts públics de la nostra ciutat.

En primer lloc, el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, justifica l'aprovació de l'urgència de la moció remetent-se a l'escrit presentat per les Ampa de l'Ángel Esteban, Marqués de Benicarló, Francesc Catalan, Eduardo Martínez Ródenas, Joan Coromines i Ramón Cid el passat dia 22 d'octubre, per tal d'assegurar una partida pressupostària suficient en el pressupost de l'any 2013, per a finançament dels bancs de llibres de les escoles i instituts públics de la nostra ciutat.

En segon lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a dir que estan d'acord amb el contingut de la moció. A més, indica que si això no es reflecteix en l'esborrany de pressupostos, faran l'esmena corresponent per tal d'incloure una partida pressupostària per a aquesta finalitat. Per tant, manifesta que no tenen cap problema a votar a favor de la moció presentada pel Bloc Nacionalista Valencià, on es fa ressò de l'escrit presentat per totes les Ampa, ja que entenen que és necessari i s'ha de dotar d'una partida per escometre eixe objectiu.

La Sra. Martínez Roca, representant del grup municipal popular, indica que els membres del grup municipal popular votaran en contra de l'urgència, perquè sí que tenen previst incloure una partida pressupostària al pressupost de l'exercici 2013 per a bancs de llibres i manifesta que, per part de l'equip de govern, s'està treballant en aquest tema.

Seguidament, el Sr. Ferrer manifesta que no entén per què voten en contra de la moció, quan sí que tenen previst incloure una partida al pressupost. A més, recorda que les Ampa no saben res des del dia 22 d'octubre de 2012.

A continuació, la Sra. Miralles pregunta que quan la Sra. Martínez diu que està previst en pressupost si vol dir que està inclòs o que no ho està. A més, puntualitza que, quan diu que s'està treballant, ha de dir que qui ha treballat són les Ampa. També afegeix que ella té alumnes que no tenen llibres i s'han de fer fotocòpies.

En un nou torn, la Sra. Martínez afirma que ella va preguntar als directors i a les Ampa i li van dir que no hi havia cap xiquet amb mancances d'aquest tipus, motiu pel qual pot afirmar amb tota rotunditat que cap xiquet està sense llibres. Continua dient que si voten en contra de l'urgència és perquè no hi ha cap urgència i que sí que està previst en pressupost i l'Ajuntament sí que aposta per l'educació.

Finalment, l'alcalde conclou el debat dient que no es votarà favor de l'urgència i que no passar per Junta de Portaveus les mocions no és la manera de portar mocions al plenari.

En conseqüència, la corporació, per vuit vots a favor i tretze en contra --representants del grup municipal popular--, acorda no aprovar l'urgència de la moció.

PART DE CONTROL

PUNT 9é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 D'OCTUBRE DE 2012 AL 15 DE NOVEMBRE DE 2012. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 d'octubre de 2012 al 15 de novembre de 2012. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 10é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2012, EN VIRTUT DEL QUAL ES REVOCA LA DELEGACIÓ CONFERIDA PER DECRET D'ALCALDIA DE DATA 18 DE JULIOL DE 2012 I ES DELEGA EL DESENVOLUPAMENT DE L'EXERCICI DE LES FUNCIONS COMPRESES EN L'ÀMBIT FUNCIONAL DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SANITAT, AIXÍ COM LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SANITAT. La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 6 de novembre de 2012, en virtut del qual es revoca la delegació conferida per Decret d'Alcaldia de data 18 de juliol de 2012 i es delega el desenvolupament de l'exercici de les funcions compreses en l'àmbit funcional de l'Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat, així com la presidència de la Comissió Informativa de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat.

PUNT 11é. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

MOCIONS

En primer lloc se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià en data 5 de novembre de 2012, per a liberalitzar el sector d'inspecció tècnica de vehicles, del següent tenor literal:

«La Comissió Europea té previst posar en marxa una reforma que obligaria a passar anualment la ITV als turismes de 6 a 10 anys d'antiguitat. Amb la normativa actual els turismes de 6 a 10 anys d'antiguitat han de passar-la cada 2 anys. En principi aquesta mesura va encaminada a augmentar la seguretat vial, i totes les mesures per a augmentar la seguretat viària compta amb el suport del BLOC-COMPROMÍS, però no mentre que persistisquen les actuals discriminacions, ja que passar la ITV al País Valencià és més car que en cap altre lloc.

Així, al País Valencià tenim el dubtós honor de ser la comunitat autònoma on més car és passar la ITV. En un estudi elaborat per FACUA-Consumidores en Acción observem que Extremadura té els preus més competitius de tot l'Estat, amb una mitjana de 25,42 euros. En canvi, al País Valencià paguem 61.66 euros. També cal ressaltar que la segona inspecció --aquella que servix per a verificar que s'han efectuat les reparacions en el cas de no superar la primera inspecció--, és gratuïta en moltes comunitats --com ara a Extremadura--, en canvi els valencians hem de tornar a pagar (amb un descompte, «afortunadament»!).

Per si tot l'exposat fora poc, els propietaris de vehicles som un «mercat captiu» a expenses del monopoli establert per l'empresa concessionària. Al nostre territori ens regix una norma específica per la qual tots els vehicles matriculats al País Valencià estan obligats a passar una prova «extra» corresponent a les emissions sonores. Aquest requisit és específic de la nostra autonomia, ja que els altres centres de revisió de l'Estat no el realitzen. El problema al qual s'enfronta un valencià que passe la ITV en una altra comunitat autònoma és que en circular pel País Valencià s'enfronta a multes. Potser és per això que tenim els preus més alts de tot l'Estat.

Pels motius abans esmentats, els portaveus dels grups municipal del BLOC-Compromís, PSOE i del PP, presenten al Ple de l'Ajuntament de Benicarló, per tal de aprovar, els acords següents:

Primer. L'Ajuntament de Benicarló insta la Generalitat Valenciana a reformar i legislar allò que fa referència a la Inspecció Tècnica de Vehicles, de manera que es puga autoritzar centres --com ara tallers mecànics i concessionaris de vehicles-- perquè puguen prestar aquest servei mitjançant inspectors independents i alliberar preu i mercat.

Segon. Instar la Generalitat Valenciana a homologar les proves realitzades a la Inspecció Tècnica de Vehicles amb la resta de l'Estat sense que això represente un cost extra per als valencians i valencianes.»

En conseqüència, la corporació, per assentiment acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PRECS I PREGUNTES

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Mascarell Moros, portaveu del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a dir que el projecte de rehabilitació de l'antic Ajuntament recollia l'ocultació de tot el cablejat que va per la façana. En canvi, indica que fa quasi dos anys i encara es veu el cablejat, cosa que dóna molt mal aspecte. Considera que és una pena i una llàstima que un edifici tan bonic tinga tots aquells cables. Per això, considera que l'empresa que va fer tot allò ho hauria de retirar. Per tant, pregunta quan pensen retirar tot allò de l'edifici de l'antic Ajuntament o Edifici Gòtic.

Intervé també el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a fer diverses preguntes, relacionades amb dos assumptes concrets. En primer lloc, esmenta la Llei 4/2011, de 23 de març, de Biblioteques Públiques de la Comunitat Valenciana, va estar publicada al DOCV de data 25 de març de 2011, i que, d'acord amb la disposició final 3ª s'estableix en el capítol 4t, art. 26.c), que cal disposar en la plantilla, en el cas de poblacions superiors a 10.000 habitants, d'un facultatiu de biblioteques i d'un tècnic en biblioteques. Per tant, pregunta quan complirem aquesta llei i quan tardarà la Generalitat a adonar-se que no estem dins la llei i llevar-nos com a membres integrals de la Xarxa de Biblioteques Públiques del País Valencià.

En segon lloc, indica que el passat dia 15 de novembre el grup municipal del Bloc va sol·licitar una comissió d'investigació perquè s'investigara el tema del milió i mig d'euros que hem de pagar per la sentència. Explica que, en eixe document que van entregar, demanaven que se'ls facilitara una còpia del document pel qual es traslladava a l'Ajuntament de Benicarló la tramitació del recurs contenciós administratiu 369. Afegeix que també demanaven els informes, les resolucions i els decrets que eixe document va derivar i, en especial, els referents a la presa de decisió de personar-se o no personar-se en el procediment. Diu que també demanaven una còpia de l'acta del Ple on constara la decisió de comparèixer o, en tot cas, de no comparèixer al procediment i, en el seu cas, si l'alcalde va considerar que era un motiu d'urgència, el decret d'Alcaldia pel qual donava l'urgència. Continua dient que en aquest document, que van entregar el 15 de novembre de 2012, demanaven que en el primer ple que tinguera lloc constituïra una comissió especial no remunerada per a determinar si l'Ajuntament de Benicarló es va personar o no en el recurs contenciós. Considera, doncs, que, en cas de no haver-se produït eixa personació, cal determinar la persona o persones que han sigut responsables i exigir, en el seu cas, a les persones responsables la indemnització econòmica derivada del perjudici del milió i mig d'euros que per a l'Ajuntament ha suposat aquesta actuació. A més, afirma que no els han facilitat ni la còpia ni la documentació aportada ni s'ha creat la comissió ni res de res. Per tant, pregunta si es pensa crear una comissió transparent amb tots els grups polítics.

Seguidament, el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, manifesta que en una Comissió Informativa de Contractació passada va comunicar l'existència de brutícia al pàrquing de la plaça de la Constitució, però que, a data d'avui, encara no s'ha netejat. A més, també va comunicar l'existència de problemes en la porta d'accés al pàrquing, que es queda oberta, cosa que ocasiona que molts usuaris preferisquen deixar el cotxe a la intempèrie que dins del pàrquing. Per tant, pregunta si es pensa fer alguna cosa amb l'empresa concessionària per tal que es netege el pàrquing i s'arregle la porta d'entrada.

Finalment, l'alcalde indica que es respondran aquestes preguntes en el proper plenari ordinari.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 23.05 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 30 de novembre de 2012