Ple extraordinari núm. 1/2013, de 24 de gener.

24/01/2013

LOURDES MARTÍ SAFÓN, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 1/2013 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 24 de gener de 2013, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 1/2013 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 24 DE GENER.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13.15 hores del dia 24 de gener de 2013 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretària accidental: Sra. Lourdes Martí Safón

Excusa la seua absència el Sr. José Joaquín Pérez Ollo i el Sr. viceinterventor Sr. Fernando Ferrer Galindo.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM. 14/2012, DE 15 DE NOVEMBRE I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 15/2012, DE 29 DE NOVEMBRE.

En primer lloc fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a indicar que no té cap esmena a fer, però si que voldria fer una reflexió respecte a les actes perquè, si bé està d'acord en què les intervencions s'escriguen de forma resumida i no de forma literal, el punt de la Comissaria de l'acta de Ple de data 29 de novembre de 2012 conté una intervenció de l'alcalde que no té a veure amb el contingut del punt de debat. Per tant, diu que agrairia que es tingués en compte aquesta apreciació.

La corporació, amb la reflexió anteriorment esmentada i per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària i urgent núm. 14/2012, de 15 de novembre i de l'acta de la sessió ordinària núm. 15/2012, de 29 de novembre.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS ESPAIS PER ALS VIANANTS PÚBLICS. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 9 de gener de 2013.

Relació de fets

 1. Vista l'Ordenança municipal reguladora dels espais per als vianants públics, aprovada definitivament pel Ple de la corporació en data 25 de juny de 2009, el text íntegre del qual va entrar en vigor als quinze dies, des de l'endemà de la data de la seua publicació, en el BOP de Castelló núm. 93, d'1 d'agost de 2009.

 2. Vista la proposta de la regidora de Comerç i Mercats, la Sra. María Ortiz Roca, de data 3 de desembre de 2010, de modificació dels criteris estètics recollits en aquesta ordenança:

  "Des del Departament de Governació s'ha detectat que per a obtenir una gestió més eficient de les sol·licituds de llicència per a instal·lar terrasses a la via pública per part del establiment d'hostaleria, seria convenient introduir unes modificacions a l'Ordenança reguladora dels espais públics per a vianants adreçades a agilitzar la seua gestió. Les modificacions que caldria portar a terme són les següents:

Ordenança municipal reguladora dels espais per als vianants públics

Article 18

Requisits per a les instal·lacions

Afegir

El titular de l'autorització ha d'estar al corrent de pagament en la corresponent taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires.

Annex I.

Infraccions

c) Es consideren infraccions MOLT GREUS les vulneracions de les normes previstes en la present ordenança i en particular les següents:

Afegir en l'apartat: De l'ocupació temporal amb finalitat lucrativa dels espais per als vianants públics:

No mantenir-se al corrent de pagament en la taxa corresponent a l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires

Per tot el que s'ha exposat, la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica, proposa que el Departament d'Urbanisme porte a terme els tràmits necessaris per a procedir a la modificació de l'Ordenança reguladora dels espais públics per a vianants en els següents articles:

Article 18

Requisits per a les instal·lacions

Afegir

El titular de l'autorització ha d'estar al corrent de pagament en la corresponent taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires.

Annex I.

Infraccions

c) Es consideren infraccions MOLT GREUS les vulneracions de les normes previstes en la present ordenança, i en particular les següents:

Afegir en l'apartat: De l'ocupació temporal amb finalitat lucrativa dels espais per als vianants públics:

No mantenir-se al corrent de pagament en la taxa corresponent a l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires

»

 1. De conformitat amb el previst en els articles 4, 22.2.d), 25, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, així com, amb l'art. 56 del R. D. Leg. 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

En conseqüència, la corporació, d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i, per assentiment, acorda:

Primer. Aprovar, amb caràcter inicial, la modificació de l'Ordenança municipal reguladora dels espais per als vianants públics, en relació amb els següents articles:

Article 18

Requisits per a les instal·lacions

Afegir

El titular de l'autorització ha d'estar al corrent de pagament en la corresponent taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires.

Annex I.

Infraccions

c) Es consideren infraccions MOLT GREUS les vulneracions de les normes previstes en la present ordenança, i en particular les següents:

Afegir en l'apartat: De l'ocupació temporal amb finalitat lucrativa dels espais per als vianants públics:

No mantenir-se al corrent de pagament en la taxa corresponent a l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires

Segon. Sotmetre l'anterior modificació de l'Ordenança municipal reguladora dels espais públics per a vianants a un tràmit d'informació pública, amb publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant un termini de trenta dies des de l'endemà de la publicació en el BOP, perquè les persones interessades puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran resolts per la corporació. Si no es presentar cap reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés del Ple.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UE4 DEL SECTOR 8A EL COLLET, DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, de data 11 de gener de 2013.

Relació de fets

 1. El Ple de la corporació, en la sessió que va tindre lloc en data 1 d'abril de 2004, va aprovar el Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament i execució de la urbanització de la UE-4 del Pla Parcial Sector 8-A Collet, i es va adjudicar la condició d'agent urbanitzador al Sr. Agustín Sansano Sanz.

 2. Posteriorment, el Ple de la corporació, en la sessió que va tindre lloc en data 25 de novembre de 2010, va autoritzar la cessió de la condició d'agent urbanitzador en favor de la societat mercantil URBANIZADORES COLLET, SL, amb CIF B-12843108. Aquesta es va subrogar en tots els drets i obligacions, davant els propietaris de sòl i davant l'Ajuntament de Benicarló, reflectits en el conveni signat en data 18/04/05, entre l'Ajuntament de Benicarló i l'anterior adjudicatari.

 3. En data 21 de setembre de 2012 (registre d'entrada nombre 13.616), el Sr. Agustín Sansano Sanz, NIF 18.872.827-Q i el Sr. Mariano Ros Bodí, NIF 18.924.854-V, en qualitat de consellers delegats mancomunats de la mercantil URBANIZADORES COLLET, SL, CIF B-12.843.108, presenten un escrit mitjançant el qual sol·liciten la suspensió temporal, total, de l'execució del programa per un termini de dos anys, prorrogables per altres dos anys mes, justificant la necessitat i els efectes d'aquesta suspensió.

 4. Vist l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 16 de novembre de 2012, en relació amb l'anterior petició formulada per l'agent urbanitzador que es pronuncia en els següents termes:

«En data 21 de setembre de 2012, ha estat presentat en el registre d'entrada d'aquesta Ajuntament una sol·licitud raonada de suspensió temporal total del Programa d'Actuació Integrada de la UE-4 del sector 8-A de el PGOU de Benicarló.

La sol·licitud, presentada per Agustín Sansano Sanz i Mariano Ros Bodí, com a consellers delegats mancomunats de la mercantil URBANIZADORES COLLET, SL., té el seu fonament en la disposició transitòria primera de la Llei 1/2012, de 10 de maig de la Generalitat Valenciana.

En la disposició esmentada s'habilita un procediment, per causes justificades d'interès públic o quan la viabilitat econòmica de l'actuació així ho aconselle, per a posposar totalment o parcialment el desenvolupament dels programes que ja es troben en execució. Això té com a objectiu que les actuacions urbanístiques puguen dur-se a terme sense que es produïsquen alteracions sobre les seues previsions o rendibilitat com a conseqüència de causes alienes a l'adequada gestió per part de l'urbanitzador o com a conseqüència dels problemes econòmics que pogueren generar-se sobre la propietat, en no poder fer efectius els beneficis que es deriven de l'acció urbanística imposada, conduint a l'administrat a situacions d'especial gravetat financera.

Per a poder acordar la suspensió del programa, es durà a terme un informe tècnic i jurídic, on es ponderen els eventuals perjudicis que es puguen derivar per als propietaris o terceres persones afectades. Ha de, especialment, pronunciar-se sobre els següents punts:

JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE SUSPENSIÓ. NATURALESA DE LA SUSPENSIÓ

L'urbanitzador en el seu escrit de sol·licitud, manifesta com causes justificatives de suspensió del programa les següents:

La dificultat a obtenir finançament per a l'execució de l'obra.

La inexistència d'una demanda suficient de sòl industrial per a poder rendibilitzar l'operació de reconversió del sòl.

D'acord amb el criteri repetidament manifestat per la corporació, la situació econòmica actual aconsella la reducció de la despesa en infraestructures per a cenyir-se exclusivament sobre les estrictament necessàries i evitar amb això el gravamen excessiu i no necessari sobre els ciutadans afectats pel desenvolupament d'una actuació i, conseqüentment, els efectes negatius sobre els comptes municipals, d'una banda, i sobre el patrimoni i economia dels particulars afectats, que haurien de plantar cara a les càrregues urbanístiques, amb perspectives mínimes de beneficis.

Per tant, a la vista de la posició actual de la corporació i tenint en compte la paralització del mercat de sòl que s'està produint en l'àmbit en el qual s'ha plantejat l'actuació, sembla suficientment justificada la posició del l'urbanitzador i la seua necessitat d'allargar el termini de desenvolupament de l'àmbit mitjançant la suspensió temporal de l'execució del programa.

Per una altra banda, tenint en compte la grandària de l'àmbit, i que la sol·licitud es presenta avalada pel conjunt de propietaris d'aquest, excepte l'Ajuntament, i atenent la postura, ja esmentada del propi Ajuntament, es considera adequat que la suspensió es porte a terme en la totalitat de l'àmbit, sense perjudici de la possible reactivació d'alguna fase amb la conformitat del conjunt dels propietaris, tant els de la fase, com del conjunt d'afectats en el programa.

TERMINI PREVIST PER A LA SUSPENSIÓ I PRÒRROGUES

Es planteja en l'escrit la incertesa sobre desenvolupament de l'actual situació econòmica, per la qual cosa se sol·licita la suspensió de dos anys, prorrogables durant dos anys més.

Aquest tècnic municipal considera adequat el termini, sense perjudici, com ja s'ha comentat en l'apartat anterior, que puga reactivar-se alguna fase d'aquest per a urbanitzar una o diverses parcel·les de l'àmbit, i que ha d'assegurar l'execució de les obres de connexió dels serveis urbanístics necessaris per al correcte funcionament d'aquesta fase o parcel·les, incorporant les despeses portades a terme, sempre a càrrec de la persona interessada a urbanitzar la parcel·la, al quadre de liquidació provisional, de manera que quan aquest es convertisca en definitiu, les despeses portades a terme per qualsevol persona afectada puguen ser incorporades a la despesa comuna al conjunt de propietaris.

MESURES A ADOPTAR EN RELACIÓ AMB LES OBRES EXECUTADES

No existeixen obres d'urbanització executades en l'àmbit.

En relació amb les obres que es puguen realitzar en fases avançades, aquestes es recepcionaran en finalitzar i es posaran en servei en cadascuna de les fases d'execució corresponents. Es mantindran per l'Ajuntament depenent de si són de la seua competència.

ESTUDI ECONÒMIC. DRETS DE LES PERSONES PROPIETÀRIES I TERCERES PERSONES AFECTADES

Havent-se finalitzat la fase de gestió del programa i quedant, per tant, pendent només l'execució de la urbanització, la suspensió ha d'afectar únicament als costos d'aquesta.

Conseqüentment, es manté vigent la liquidació provisional derivada de l'actual programa i del projecte de reparcel·lació aprovat.

Les obres que es porten a terme una vegada finalitzada la suspensió han de mantenir els paràmetres econòmics de l'adjudicació del programa, sense que puguen incorporar-se obres o treballs que no hagen estat prevists i no puguen ser objecte de retaxació de càrregues.

Els projectes actualitzats, que han d'adjuntar-se abans de l'inici de les obres, s'han de publicar i aprovar adequadament, el que provocarà la modificació del compte de liquidació provisional, si fos necessari, d'acord únicament amb criteris d'actualització o retaxació de càrregues legalment tramitats. Per a portar a terme l'actualització pot establir-se un criteri aprovat per unanimitat per part de tots els afectats. En defecte d'això, s'aplicarà la fórmula polinòmica de l'apartat següent, prenent com data d'inici, la de la suspensió del programa i com a data final, la de l'últim índex publicat previ al moment d'actualització.

En cada fase, si es donen execucions parcials, les obres a executar en cada fase seran actualitzades, segons les següent fórmula d'actualització, prenent com data d'inici la data de licitació (adjudicació) de les obres d'urbanització en cada fase, i com a data d'actualització la data de licitació (adjudicació) de la urbanització de l'última fase d'execució, quan es produïsca el compte de liquidació definitiva, i es computaran a favor del que les hagués executat i en justifique fefaentment l'abonament:

Kt = 0,31 Ht/Ho + 0.25Et/E0 + 0,13St/So + 0.16Lt/Lo + 0.15 per a les obres d'urbanització en general.

L'actualització o la retaxació de càrregues poden ser realitzades per qualsevol altre sistema si existeix acord per unanimitat del conjunt dels afectes al pagament.

EFECTES SOBRE LES CÀRREGUES I COSTOS D'URBANITZACIÓ

Segons manifesta l'urbanitzador les càrregues i drets derivats de la liquidació provisional, provinents, per tant, del projecte de reparcel·lació s'hauran liquidat prèviament a la suspensió, el que haurà permès la inscripció de les parcel·les en el Registre de la Propietat.

Les obres d'urbanització a portar a terme en cada fase, tal com s'ha exposat en el punt anterior, seran actualitzades per a la liquidació definitiva, una vegada finalitzades les obres completes del programa, d'acord amb les fórmules de revisió establertes en el punt anterior. Això només serà possible quan entre la data de licitació (adjudicació) de les obres i l'actualització requerida haja transcorregut un termini no inferior a dos anys.

EFECTES SOBRE LES GARANTIES PRESTADES PER L'URBANIZADOR I PROPIETARIS. REPARCEL·LACIÓ

D'acord amb el manifestat en la sol·licitud, les garanties prestades per l'urbanitzador es mantindran en el seu estat actual i fins a la finalització del programa.

En no haver-se sol·licitat cap llicència d'obres amb execució simultània d'urbanització, no existeixen garanties prestades pels propietaris. En el cas que s'hagués d'executar alguna fase amb execució simultània d'edificació, la persona sol·licitant hauria d'implementar les actuals garanties amb les necessàries per a assegurar l'obra d'urbanització completa a realitzar en aquesta fase.

La suspensió del programa només afecta la fase d'execució, doncs el projecte de reparcel·lació es troba aprovat definitivament.

EFECTES SOBRE L'EMPRESARI CONSTRUCTOR

No ha estat contractada l'execució de l'obra d'urbanització, per la qual cosa no existeix afecció a l'empresari constructor.

CALENDARI D'EXECUCIÓ I QUOTES

Amb la suspensió, no es realitzarà un nou calendari de quotes i es produirà la seua revisió en el moment en què s'aixeque l'esmentada suspensió.

No obstant això, l'urbanitzador es compromet a executar les obres en el termini de 12 mesos des del moment en què s'aixeque aquesta suspensió.

D'acord amb els punts anteriors, des del punt de vista tècnic S'EMET UN INFORME FAVORABLE sobre la sol·licitud de suspensió TOTAL del programa, amb les següents condicions:

Mitjançant l'acord per unanimitat del conjunt de les persones afectades pel programa, es podran reactivar fases d'aquest per a dotar dels serveis necessaris per a urbanitzar una o diverses parcel·les, que haurien de quedar perfectament connectades amb els serveis generals. Les condicions econòmiques de la fase estan exposades en el cos d'aquest informe.

La suspensió, excepte el previst en el punt anterior, és total.

El termini de suspensió és de dos anys, prorrogables per dos anys més.

L'actualització de les càrregues del programa, si es produïxen fases avançades, s'ha de portar a terme d'acord amb la fórmula polinòmica adjunta en el cos de l'informe, excepte retaxació legal de càrregues o acord unànime del conjunt de les persones afectades.

La suspensió del programa no afecta el procés de reparcel·lació, que ja s'ha completat.

Les obres d'urbanització han de completar-se en el termini de 12 mesos des de l'aixecament de la suspensió.»

V. Vist l'informe del TAG d'Urbanisme, el Sr. Jesús Hernández Lahera, de data 26 de novembre de 2012:

«(...)

A) Pel que fa a la necessitat de la suspensió i la seua naturalesa, respecte de l'àmbit i desenvolupament de l'actuació, la persona sol·licitant indica en el seu escrit la naturalesa d'aquesta, que ha de ser total. Així mateix, respecte a la necessitat i fonament de la suspensió aquesta es justifica en la falta de finançament per a escometre les obres d'urbanització, així com la inexistència d'inversors o compradors de terrenys industrials urbanitzats a causa de la crisi econòmica actual, per la qual cosa la suspensió podria estar justificada.

B) Respecte al termini previst per a la suspensió. La disposició transitòria 1ª de la de la Llei 1/2012, de 10 de maig, de la Generalitat, de Mesures Urgents d'Impuls a la Implantació d'Actuacions Territorials Estratègiques, habilita l'administració que actua, d'ofici o a instància dels propietaris o de l'urbanitzador, a suspendre temporalment l'execució del programa per un termini de dos anys, prorrogables per altres dos anys més com a màxim, quan causes justificades d'interès públic o la viabilitat econòmica de l'actuació així ho aconsellen. La justificació de la necessitat de la suspensió i la seua naturalesa total, respecte de l'àmbit i desenvolupament de l'actuació, queda acreditada, segons els serveis tècnics municipals, en el seu informe de data 16/11/12, on es matisa que, sense perjudici, que puga reactivar-se alguna fase d'aquest per a urbanitzar una o diverses parcel·les de l'àmbit, i que ha d'assegurar l'execució de les obres de connexió dels serveis urbanístics necessaris per al correcte funcionament d'aquesta fase o parcel·les, incorporant les despeses portades a terme, sempre a càrrec de la persona interessada a urbanitzar la parcel·la, al quadre de liquidació provisional, de manera que quan aquest es convertisca en definitiu, les despeses portades a terme per qualsevol persona afectada puga ser incorporat a la despesa comuna al conjunt de propietaris.

C) Quant a les mesures a adoptar, si escau, en relació amb la conservació de les obres ja executades. S'ha d'indicar que no existeixen obres d'urbanització executades en l'àmbit en desenvolupament del programa.

D) Pel que es refereix a l'estudi econòmic i mesures a adoptar en relació amb els drets de propietaris i terceres persones afectades. Els serveis tècnics municipals els han informat en data 16/11/12. Per tant, queda complet aquest apartat.

I) En relació amb els efectes de la suspensió en relació amb les càrregues i costos d'urbanització, els serveis tècnics no consideren que existisca una afecció especial, excepte la necessitat d'actualitzar els costos d'urbanització, com a conseqüència de la suspensió temporal del programa.

F) Quant als efectes de la suspensió en relació amb les garanties prestades per l'urbanitzador i els propietaris, així com, si escau, la modificació o ajustament de la reparcel·lació, han estat valorats pels serveis tècnics municipals, que consideren que les garanties prestades per l'urbanitzador es mantindran en el seu estat actual i fins a la finalització del programa i que atès que no s'ha sol·licitat cap llicència d'obres amb execució simultània d'urbanització, no existeixen garanties prestades per les persones propietàries. A més, indiquen els serveis tècnics que, en el cas que s'hagués d'executar alguna fase amb execució simultània d'edificació, la persona sol·licitant hauria d'implementar les actuals garanties amb les necessàries per a assegurar l'obra d'urbanització completa a realitzar en aquesta fase.

La suspensió del programa no afecta el projecte de reparcel·lació que es troba aprovat definitivament.

G) Pel que es refereix a l'efecte de la suspensió en relació amb l'empresari constructor, aquesta no produiria efecte sobre aquesta figura, atès que la seua intervenció no s'ha produït encara en el procediment, ja que no ha estat contractada l'execució de l'obra d'urbanització.

(...)

És òrgan competent per a acordar la suspensió temporal total de l'execució dels programes d'actuació integrada, el Ple de la corporació, a la vista de l'article 137.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, com a òrgan competent per a procedir a la seua adjudicació i aprovació, pel que les incidències que sobrevinguen durant l'execució d'aquest han de ser resoltes per aquest òrgan municipal.

Per tant, s'emet un informe favorable, si així ho desitja la corporació, sobre l'acord de suspensió temporal total de l'execució del Programa d'Actuació Integrada de la UE-4 del sector 8-A de el PGOU de Benicarló (expedient PAII/369 d'urbanisme), amb les següents condicions:

Mitjançant acord per unanimitat del conjunt de les persones afectades pel programa, es poden reactivar fases d'aquest per a dotar dels serveis necessaris per a urbanitzar una o diverses parcel·les, que han de quedar perfectament connectades amb els serveis generals. Les condicions econòmiques de la fase estan exposades en l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, de data 16/11/12.

La suspensió, excepte el previst en el punt anterior, és total.

El termini de suspensió és de dos anys, prorrogables per dos anys més.

L'actualització de les càrregues del programa, si es produïxen fases avançades, s'ha de portar a terme d'acord amb la fórmula polinòmica adjunta en el cos de l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, de data 16/11/12, excepte retaxació legal de càrregues o acord unànime del conjunt de les persones afectades.

La suspensió del programa no afecta el procés de reparcel·lació, ja completat.

Les obres d'urbanització han de completar-se en el termini de 12 mesos des de l'aixecament de la suspensió.

Abans de l'adopció del citat acord plenari, l'expedient ha de ser exposat al públic durant un termini de quinze dies, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, i amb simultània audiència, pel mateix termini, a les persones propietàries i titulars de drets i deures afectats per l'actuació.»

VI. Vist que, per Decret del tinent d'alcalde d'Urbanisme, de data 28 de novembre de 2012 s'ha sotmès la proposta de suspensió temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada de la UE-4 del Sector 8-A Collet, del PGOU de Benicarló, formulada per la mercantil URBANIZADORES COLLET, SL, en els termes indicats per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, en el seu informe de data 16 de novembre de 2012, al preceptiu tràmit d'exposició pública durant un termini de quinze dies, així com un tràmit d'audiència simultània des de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, que va tenir lloc l'11 de desembre de 2012.

Finalitzat el període d'exposició al públic i de tràmit d'audiència, no s'han presentat al·legacions, tal com s'indica en la diligència de data 9 de gener de 2013 de l'administrativa de Planejament i Gestió.

Fonaments de dret

 1. D'acord amb el previst en la disposició transitòria 1ª de la de la Llei 1/2012, de 10 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Mesures Urgents d'Impuls a la Implantació d'Actuacions Territorials Estratègiques.

 2. És òrgan competent per a acordar la suspensió temporal total de l'execució dels programes d'actuació integrada, el Ple de la corporació, a la vista de l'article 137.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, com a òrgan competent per a procedir a la seua adjudicació i aprovació, per tant, les incidències que sobrevinguen durant l'execució d'aquest han de ser resoltes per aquest òrgan municipal.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a indicar que, tal com va fer l'observació en la comissió informativa corresponent, creu que s'hauria de tindre uns criteris perquè si no pareixerà que ací a uns sí i a uns altres no i l'atorgament pareixerà que es dictamine a base d'amiguisme i a base d'interessos que no sabem a què corresponen. Ell pensa que l'Ajuntament ha de tenir un criteri clar i que ha de prevaldre, ja que si una persona en un moment determinat accedeix a tenir una condició d'urbanitzador i se li concedeix eixa condició d'urbanitzador i es compromet amb uns terminis i amb un programa a executar-lo, doncs ha d'executar-lo i si quan s'acaba no l'ha complit, evidentment, se li incauta la fiança i es torna a traure. Considera, per tant, que el que no pot ser és l'aplaçament darrere l'aplaçament. Continua dient que en estos moments es tenen seriosos problemes a Benicarló en aquestes qüestions. És a dir, assegura que que si es revisa el Pla de 1986 es pot veure que queden aproximadament dos milions i mig de metres quadrats pendents d'urbanitzar, que molts d'aquests estan a través de programes d'agents urbanitzadors adjudicats i que estan paralitzats i ajornats. Indica que aquesta situació ens condiciona també el nou pla general que s'ha d'aprovar ara, perquè es va a requalificar més sòl, quan dins del territori nostre, ja aprovat del Pla del 1986, tenim quantitat de metres quadrats per urbanitzar amb uns agents urbanitzadors que en el seu dia van creure que era una perspectiva de negoci, van accedir i ara no la veuen. De fet, considera que, com que ara no la veuen, demanen l'ajornament.

Tot i això, indica que aquest punt el votaran a favor perquè si se n'han fet d'altres, el que no poden fer és a uns sí a a uns altres no. Encara així, manifesta que aquest cas ve donat-se des de l'any 2004 i que ara ho demanen perquè l'accés al crèdit està impossible, així com la perspectiva de vendre eixos solars per a indústria. Ara bé, considera que l'any 2004, quan es va donar la condició d'urbanitzador, sí que hi havia eixa perspectiva, sí que hi havia eixe accés al crèdit i sí que tots que es creara més sòl industrial. Així doncs, considera que aquestes coses són les que l'Ajuntament no pot tolerar. És per això, que demana que l'Ajuntament tinga uns conceptes molt clars i no ho tolere, perquè hi ha molts de sectors paralitzats en la situació econòmica actual i això no pot ser. A més, creu que ara que s'està plantejant el tema del pla general i potser tindran problemes, perquè possiblement els diran que encara no han acabat de desenvolupar el del 1986. Finalment, manifesta que s'ha de tenir un criteri clar i fixar els criteris perquè tot el món siga igual, perquè si no el tema de la urbanització a Benicarló no té solució.

En segon lloc, intervé el Sr. López González, representant del grup municipal popular, per a dir al Sr. Sánchez que sembla que tinguen barra lliure i amiguisme per tots els cantons, però que això no és així. Indica que els expedients de programes d'actuacions integrades oberts tots tenen un pare i una mare, però diferents i s'han de tractar a cada un d'una certa manera i no igual. Considera que no poden tenir tots el mateix tracte, en primer lloc, perquè no es troben tots en el mateix punt de tramitació i cada sector necessita tindre un tractament especial per a ell. En aquest sentit, el Sr. López considera que no hi ha una falta de criteri, ja que el criteri s'estableix en cada PAI pel seu pes. Referint-se al cas que s'està tractant, diu és un PAI que es va iniciar el 2003 i que, si es mira la tramitació, encara l'any 2008 se li estava demanant documentació per part dels serveis tècnics i es va presentar un estudi de detall. Continua dient que ara fa poquet se li va acceptar la condició d'urbanitzadora d'una persona a un grup de gent i si es mira l'informe de l'expedient es pot veure que no hi ha cap al·legació, perquè són les pròpies persones interessades les que promouen eixe PAI i ara troben que no és el moment més adequat per tirar-lo endavant per la crisi. Indica que en aquest punt el que s'ha fet ha sigut fer un tractament detallat de quina és la casuística d'eixe sector i se li ha donat la solució que tècnicament era possible i que ells ens van demanar. Explica, a més, tal com marca la Llei d'Estratègia de la Comunitat Valenciana, ací no es pot entrar. Diu, però, que si això ho permet la Llei i ells ho demanaran: s'emetrà un informe tècnic favorable i es tirarà endavant.

Per altra banda, el Sr. López indica que el Sr. Sánchez ha parlat del Pla General i, al respecte, manifesta que el que es busca a la zona nord, com és el cas de Sanadorlí, és un tractament especial per aguantar els habitatges, consolidar-los i legalitzar-los, en certa manera. A més, diu que, en relació amb el que el Sr. Sánchez ha dit sobre que hi ha una gran requalificació a Benicarló, tampoc no és així i ho podran comprovar en el document que es va entregar per part dels redactors del Pla General. De fet, explica que si s'analitzen tots els números, poden veure que no en ens sortim gens, i que, en la penúltima reunió que van tindre amb el director general, els números entraven dintre dels paràmetres que marca la llei. Tot i això, indica que l'única gran requalificació que hi ha i creuen que és necessària és la del polígon industrial. Afegeix que hi ha d'altres, però com a global només hi ha eixa. A més, considera que començar amb este PAI en concret a entrar en una caducitat no correspon, perquè es tractaria d'una qüestió antisocial i antieconòmic i aniria en contra de les empreses i de la gent que treballa a eixes empreses. Per això, diu que agreix el vot favorable que el grup del Sr. Sánchez donarà, perquè creuen que és el millor per al poble de Benicarló.

En un nou torn, el Sr. Sánchez manifesta que el Sr. López ha dit que són iguals, però diferents, i que cal donar-los un tractament especial i cal veure en cadascun les seues característiques, etc. En aquest sentit, el Sr. Sánchez considera que això el que ens porta és al que ha dit al principi de la seua intervenció i, per tant, demana que es tinga un concepte clar. És a dir, creu que, davant d'unes problemàtiques concretes, l'Ajuntament ha de tindre un tractament clar i concret, encara que cadascun siga diferent, però, --considera--, que primer han d'estar els conceptes clars de com s'ha d'actuar. Per altra banda, recorda al Sr. López que el sector Mercat porta vuit anys. A més, respecte del que ha dit el Sr. López sobre la Llei, indica que la disposició transitòria 1ª de la Llei 1/2012, de 10 de maig, de la Generalitat Valenciana, no ens obliga i que, quan algú demana la pròrroga, l'Administració pot, però no està obligada a concedir-la. També afirma que el concert previ ens indica que hem de donar solució a eixe sòl urbà que no s'ha gestionat del Pla General de 1986 i, per aquest motiu, torna a reiterar la necessitat de tenir un criteri a l'hora de concedir aquestes coses, un criteri estricte i dur, perquè aquella persona que ha vist una perspectiva de negoci lícit ha posat una fiança per a respondre d'aqueixa obligació. Per tant, considera que, si no ho fa, se li ha de confiscar la fiança i potser un altre dirà que sí, perquè a la resta se'ls ha llevat la possibilitat d'urbanitzar. És per això, que reitera la necessitat de tenir un criteri clar de com aplicar eixa normativa, amb un criteri clar, estricte i dur.

Continua la seua intervenció recordant que es té la possibilitat de la cessió de la condició d'urbanitzador i eixa sí que és per llei i estem obligats a admetre-la sempre que el que adquireix la condició se subrogue en tot al que tenia la condició inicial. Indica que, per tant, que eixa és la diferència, que en un cas l'Ajuntament no pot dir que no, però que a l'hora de fer complir els program és clar que podem dir que no, encara que la llei puga dir que podem dir que sí. Per tant, torna a demanar que en aquestes qüestions es tinguen els conceptes molt clars a l'hora de fer les coses. Finalment, manifesta que el Pla General de 1986 no l'han gestionat i tot el problema que tenim avui en dia dins de la ciutat és que totes aquestes bosses de sòl urbà que hi ha no s'ha desenvolupat i no s'ha gestionat adequadament.

A continuació, el Sr. López contesta al Sr. Sánchez que en aquest cas en concret no hi ha cap ànim de lucre, perquè són els mateixos promotors del PAI els que estan involucrats. Explica que, tècnicament, està aprovat i consensuat amb ells i que no hi ha hagut al·legacions perquè són ells, que han demanat una suspensió i se'ls concedeix. En canvi, considera que és diferent el supòsit que exposa el Sr. Sánchez, és a dir, quan es tracta d'un PAI on puga haver ànim de lucre. Aleshores, cita com a exemple el PRI 6, en el qual sí que hi havia ànim de lucre i ara han deixat empantanat aquell tros d'allí, ja que va caducar la condició d'agent urbanitzador. Ara be, el Sr. López considera que aquests casos no són el mateix i definitiva indica que els conceptes estan molt clars i la forma de treballar també, i no es va a dit, tu sí i tu no.

Per altra banda, diu al Sr. Sánchez que el discurs que ha exposat estaria molt bé anys enrere, però no ara amb la situació de crisi econòmica actual. Per això, demana una mica de consideració amb la gent, ja que considera que no es pot fer destrossar la indústria i ni anar com un corró. Així doncs, explica que s'està estudiant cas per cas i, en aquest cas en concret, ho té molt clar.

Finalment, el Sr. Sánchez aclareix que no estava parlant d'aquest cas en concret i reitera que el que vol és que l'Ajuntament cree uns criteris de la manera que ha exposat anteriorment.

En conseqüència, la corporació, d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i, per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Estimar la proposta formulada per la mercantil URBANIZADORES COLLET, SL en qualitat d'agent urbanitzador d'aquesta actuació, en data 21 de setembre de 2012 (registre d'entrada núm. 13.616), i acordar la suspensió temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada de la UE 4 del Sector 8-A Collet, del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, amb les següents condicions:

Mitjançant acord per unanimitat del conjunt dels afectats pel programa, es podran reactivar fases d'aquest per a dotar els serveis necessaris per a urbanitzar una o diverses parcel·les, que han de quedar perfectament connectades amb els serveis generals. Les condicions econòmiques de la fase estan exposades en el cos de l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 16 de novembre de 2012.

--La suspensió, excepte el previst en el punt anterior, és total.

--El termini de suspensió és de dos anys, prorrogables per dos anys més.

--L'actualització de les càrregues del programa, si es produïxen fases avançades, s'ha de portar a terme d'acord amb la fórmula polinòmica adjunta en el cos de l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 16 de novembre de 2012, excepte retaxació legal de càrregues o acord unànime del conjunt de les persones afectades.

--La suspensió del programa no afecta el procés de reparcel·lació ja completat.

--Les obres d'urbanització han de completar-se en el termini de 12 mesos des de l'aixecament de la suspensió.

Segon. Notificar el present acord a les persones interessades, indicant-los que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que el dicta en el termini d'un mes (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú) o un recurs contenciós administratiu davant la sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos (articles 10, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa). Els citats terminis es computen des de l'endemà de la notificació. Tot això, sense perjudici que puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen procedent.

PUNT 4t. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES I JURISDICCIONALS. Es dóna compte al Ple de la corporació de l'acord de 5 de desembre de 2012, de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, pel qual es nomena el S. Ramón Soriano García-Lisón, jutge de Pau substitut de Benicarló per un període de quatre anys. Els seus membres en queden assabentats.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 13.42 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 24 de gener de 2013

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa