Ple ordinari núm. 2/2013, de 28 de febrer.

28/02/2013

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO : Que l'acta de la sessió plenària núm. 2/2013 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 28 de febrer de 2013, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 2/2013 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 28 DE FEBRER.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 28 de febrer de 2013 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 16/2012, DE 19 DE DESEMBRE I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 1/2013, DE 24 DE GENER. Per assentiment dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària núm. 16/2012, de 19 de desembre i de l'acta de la sessió extraordinària núm. 1/2013, de 24 de gener.

PUNT 2n. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 1/2013. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, de data 20/02/13, de modificació pressupostària, la qual consisteix a donar de baixa una sèrie de projectes per a finançar-ne altres amb un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit, per l'import total d'1.224.017,64 EUR.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a manifestar que, tal com varen fer en la Comissió Informativa s'abstindran. Explica que el motiu és que des que estem sofrint aquesta crisi econòmica des del Govern s'estan aplicant mesures molt restrictives i molt dures de cara als ajuntaments, pel que fa als seus pressupostos i al finançament, que han comportat que aquests dies s'haja firmat un decret d'incorporació de romanents de crèdits afectats, que suposen 4.296.253,98 euros i que, en aplicar-los al pressupost d'enguany, incomplim amb l'estabilitat pressupostària. Per altra banda, recorda que ell sempre ha denunciat la mala praxis d'actuació de l'equip de govern a l'hora de pressupostar en el tema de les inversions, ja que creu que era molt fàcil fer un ampli capítol d'inversions que després es finançaven amb préstec, ja que es feia el préstec i quedaven penjats durant anys tant el préstec com les inversions que no es realitzaven. Ara, a més, diu que es dóna de baixa alguns d'eixos projectes que s'havien incorporat i es canviem per uns altres. Aleshores, es pregunta per què es donen de baixa aquestes per uns altres. Afirma no comprendre per què hi ha inversions que desapareixen i se'n busquen d'altres. Considera que no és qüestió de criteris, sinó que és qüestió de conéixer i que creu que si es convocaren totes les comissions informatives que s'haurien de convocar, possiblement estarien més informats o, almenys, tindrien més oportunitat de conéixer el perquè de les coses. Indica, així mateix, que el que particularment li molesta és que s'assabenta de moltes coses per la premsa.

En segon lloc, intervé el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, per a explicar que anteriorment es va donar compte del decret d'aprovació de la incorporació de romanents de l'any 2012 per a fer el primer pas d'aquesta modificació pressupostària. Així mateix indica que es donen de baixa una sèrie de projectes per poder atendre unes altres inversions que es creuen necessàries executar durant l'any 2013, perquè les prioritats d'uns anys eren unes i ara en són unes altres. Explica que d'aquesta manera es pretén posar en marxa el mecanisme per tal de contrarestar la inestabilitat pressupostària que suposen certs projectes d'inversions. Finalment, explica el contingut d'aquesta modificació pressupostària.

En un nou torn, intervé el Sr. Sánchez per a dir que ell creu que no és el Ple el lloc idoni per assabentar-se d'aquests assumptes i que lamentablement tenim un alcalde que té el concepte democràtic molt lluny del que és un Ajuntament democràtic. I torna a insistir que no és coherent assabentar-se per la premsa, ja que si l'alcalde entén que s'ha d'assabentar per la premsa, que visca la democràcia.

Seguidament, el Sr. Serrano s'adreça al Sr. Sánchez per a dir-li que, per educació, si el Sr. Sánchez li pregunta, ell li contesta.

Finalment, l'alcalde conclou el debat dient al Sr. Sánchez que no ha entès el que ha parlat anteriorment.

Vistos els informes del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació, el primer, a la modificació pressupostària proposada i, el segon, en relació a l'estabilitat pressupostària sobre aquesta modificació.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 20/02/13, relativa al procediment en la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per tretze vots a favor i vuit vots en contra -representants del grup municipal socialista i del Bloc Nacionalista Valencià, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 1/2013, amb el següent detall:

Donar de baixa els següents projectes:

Proj.

Aplicació

Denominació

Import

0308

920

62500

Mobiliari i béns

3.412,61

0408

920

62600

Equips processos informació

0,71

1008

156

62200

Lavabos Sant Gregori

724,95

1708

331

62200

Teatre (projecte)

554,88

2308

341

62300

Maquinaria, instal·lació, utillatge

1.943,86

2708

155

60001

Expropiacions terrenys

0,30

4308

491

62300

Maquinària, instal·lació, utillatge

503,41

4408

432

60099

Adequació platges i recursos marítims

14.903,58

2909

331

62500

Instruments música

999,00

3509

155

61000

Passadís pl. de l'Ajuntament

6.318,44

3609

155

60001

Expropiació terrenys

60.000,00

3709

155

60098

UE-4 Sector 8-A

6.231,26

0110

132

62300

Maquin. instal·lac. Policia Local

17.827,31

0210

151

60001

Expropiacions terrenys

16.041,37

0310

151

61000

Urbanització carrers

125.000,00

0510

156

62400

Elements transport

1.045,01

0710

156

62300

Enllumenat públic

2.239,21

0910

156

61000

Senyalització vial

10.731,42

1010

156

62300

Maquinària

3.549,97

1210

232

62500

Mobiliari Servicis Socials

853,05

1310

232

62300

Maquinària Servicis Socials

2.645,86

1410

312

62300

Millora servicis assistencials

5.255,75

1510

325

62500

Mobiliari Conservatori

0,68

1610

325

63200

Edifici Conservatori

144,57

1710

325

62600

Equip. processos inform. Conserv.

209,52

1810

331

62500

Mobiliari. centres culturals

5.502,69

2010

331

63200

Edificis. Auditori

18.000,00

2110

333

63200

Edificis. Mucbe

2.249,92

2210

333

62500

Mobiliari. Mucbe

7.073,89

2310

338

62300

Instal·lació aire condicionat

3.500,00

2410

341

62200

Adaptació instal. esportives

2.721,12

2510

341

63210

Millora instal·lacions esportives

5.666,77

2610

341

62500

Mobiliari esportiu

11.610,09

2710

341

62300

Maquin. instal·lac. esportives

528,62

2810

412

62300

Edifici Cambra Agrària

7.000,00

2910

431

62200

Edifici. Mercat

3.000,00

3010

432

60099

Adequació platges

1.281,80

3210

920

62600

Equips processos informació

750,84

4910

151

62500

Mobiliari barreres bous

616,31

5110

155

60099

Urb. Prolong. C. d'Hernán Cortés

75.000,00

5210

155

60099

Urbanitz. av. Illes Columbretes

130.000,00

5510

151

61000

Asfaltat carrers

3.590,01

5810

151

61000

Urb. av. de Magallanes

262,55

0111

155

61900

IRIBD Ús general

100.714,78

0211

331

62500

Instruments banda

1.734,99

0311

331

62800

Fons de Biblioteca

78,07

0411

341

62200

INAFO Servicis Edif.

230.575,78

0511

341

63200

IRAFO servicis Edif. OC

27.698,13

1811

431

62900

Contenidors subterranis

125.000,00

2311

151

60001

Expropiacions terrenys

16.958,20

2411

151

61000

Vies públiques

2.269,38

0112

132

62300

Unitats comunicació

94,66

0412

156

62300

Maquinària

9.068,70

0912

331

62300

Auditori il·luminació i so

131,57

1012

331

62800

Instruments musicals

60,01

1312

491

62300

Processador so

142,04

1512

920

63200

Rehabilitació planta aj.

150.000,00

Total baixes

1.224.017,64

Segon. Modificar el Pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 101.917,10 EUR i un crèdit extraordinari per import d'1.122.100,54 EUR, finançats amb les baixes dels citats projectes per a finançar els següents:

Suplement de crèdit:

Capítol VI. Inversions reals

101.917,10

Total

101.917,10

Crèdit extraordinari:

Capítol VI. Inversions reals

1.122.100,54

Total

1.122.100,5

Tercer. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Quart. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Cinqué. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SOCIETAT MERCANTIL ACCIONA INMOBILIARIA, SLU CONTRA L'ACORD DE PLE DE 26.07.2012. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'informe proposada emès pel TAG d'Urbanisme, de data 22 de novembre de 2012.

Vist l'escrit que presenta el Sr. Querubin Isaias Pérez Ruiz, en representació de la mercantil ACCIONA IMMOBILIARIA, SLU., CIF B-84.364.579, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer de l'Antiga Senda de Senent, número 11-8é planta a València (46023), en data 6 de setembre de 2012 (registre d'entrada número 12.962), pel qual interposa un recurs de reposició enfront de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en data 26/07/12, en el qual es declara a la citada mercantil, com obligada al pagament de les obres, l'objecte de les quals era eliminar les inundacions en el túnel de la CN-340 i l'extensió de la canalització d'aigües pluvials des del túnel de pas per la CN-340, fins al carrer Jacinto Benavente i el cost del qual ascendia a 46.583'92 euros (sense IVA).

Exposició de fets

I. In data 26 de juliol de 2007, l'Ajuntament Ple va adoptar el següent acord:

«PUNT 21é. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DEL PROJECTE D'INFRAESTRUCTURES COMPLEMENTÀRIES PER A LA URBANITZACIÓ DEL DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA SANT GREGORI II, CIUTAT SÉNIOR, PRESENTAT PER L'AGENT URBANITZADOR. Se sotmet a consideració de la corporació la següent proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, el Sr. Antonio Cuenca Caballero, de 13 de juliol de 2007:

I. El Ple de la corporació, en la sessió que té lloc el 27 de maig de 2004, va acordar aprovar el Projecte d'Urbanització del PAI Sant Gregori II Ciutat Sènior, establint com a obligacions de l'urbanitzador la realització al seu càrrec de les obres de canalització de la sèquia de la Sotada des del camí dels Frares fins a la línia de ferrocarril, i les obres de pas d'aquesta sèquia per sota de la línia del ferrocarril, segons la valoració efectuada per l'enginyer de camins, el Sr. Pedro Portolés Prats, així com la realització de les obres necessàries per a la connexió i integració de la nova urbanització amb les xarxes d'infraestructures, comunicacions i serveis públics existents, sense perjudici de la repercussió del cost d'aquestes a qui legalment li corresponga.

II. En data 27 de març de 2007 (registre d'entrada núm.5.396), en compliment del previst en l'acord d'aprovació del Projecte d'Urbanització, l'agent urbanitzador sol·licita l'aprovació d'un projecte d'infraestructures complementàries de la urbanització Sant Gregori II, Ciutat Sènior.

III. Mitjançant un Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme es resol sotmetre a informació pública, durant el termini d'un mes, aquest Projecte d'Infraestructures Complementàries, la qual cosa es realitza amb la inserció d'un anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 5520, de 25 de maig de 2007, i al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament.

IV. Transcorregut el període d'informació pública, no consta la presentació de cap reclamació o al·legació.

V. En data 13 de juliol de 2007, l'arquitecte municipal emet el següent informe: « (...) Les obres plantejades constitueixen obres complementàries necessàries per dotar de servei les infraestructures del PAI Ciutat Sènior, d'acord amb les condicions que es van establir en l'aprovació d'aquest, d'una banda. Per una altra, inclouen obres exigides per determinats organismes per poder procedir a autoritzacions necessàries per finalitzar-les.

Les obres de proveïment d'aigua i xarxa de sanejament fins a la població, projectes número u i dos, són obres necessàries per garantir la connexió i integració de la nova urbanització amb les xarxes generals de serveis de la població i beneficien sectors més amplis que l'abastat pel PAI Ciutat Sènior. Per això l'Ajuntament va acordar que el costejament d'aquestes obres puga ser repercutit entre altres sectors mitjançant un cànon d'urbanització establert per ordenança municipal d'acord amb l'article 189 LUV, l'esborrany redactat del qual per l'urbanitzador del PAI, s'adjunta.

El projecte número tres constitueix la solució plantejada pel seu autor per evitar o minimitzar les conseqüències de les inundacions que es produeixen en el túnel de la CN-340. S'escometen aquestes obres amb l'objecte que, en el cas que s'elimine el problema de les inundacions en aquest punt, l'Ajuntament puga assumir la propietat del túnel i aconseguir d'aquesta manera l'autorització de la demarcació de carreteres de l'Estat a Castelló per poder passar el col·lector d'aigües negres per aquest túnel fins a connectar amb la població. Les obres suposen una complementació de la xarxa actual de sanejament del carrer d'Alcalà. El seu objecte és alleujar el túnel i no resulten, en principi, necessàries per a l'abocament d'aigües negres del col·lector que baixa des de Sant Gregori, per la qual cosa se sol·licita per part de l'urbanitzador que aquestes obres siguen assumides per l'Administració sense repercussió sobre les persones obligades al pagament del col·lector del camí de Sant Gregori.

 • Aprovació del projecte d'obres complementàries per a la urbanització del PAI Ciutat Sènior. Prèviament a l'inici de les obres ha d'obtenir l'autorització de l'organisme responsable del ferrocarril per al pas o clavat dels tubs en el terraplè.

 • Donar-se, la corporació, per assabentada de l'esborrany d'Ordenança de cànon i del criteri de repartiment de càrregues, a fi que es puga, una vegada siga revisada des del punt de vista jurídic, procedir a la tramitació.

 • Acordar l'inici del procediment expropiatori per a l'obtenció dels terrenys necessaris per a l'ampliació del barranc de la Sotada, la relació individualitzada de béns i drets afectats dels quals s'adjunta.

Finalment, la corporació ha de determinar qui ha de ser la persona obligada al pagament de l'extensió de la canalització d'aigües pluvials des del túnel de pas per la CN-340, fins al carrer de Jacinto Benavente, ja que no són obres necessàries per a la integració i connexió del PAI Ciutat Sènior. La seua exigència esdevé com a conseqüència que si no es minimitzen els riscos d'inundació del túnel, l'Ajuntament no n'assumeix la propietat. Mentre que el Ministeri no autoritza el pas per aquest túnel, si l'Ajuntament no assumeix aquesta propietat.»

D'acord amb la proposta i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, la corporació, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar el projecte d'infraestructures complementàries de la urbanització Sant Gregori II, Ciutat Sènior, presentat en data 27 de març de 2007 (registre d'entrada núm.5.396), per l'agent urbanitzador.

Segon. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, a efectes de la seua entrada en vigor, d'acord amb el que preveu l'art. 104.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana; contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes (art. 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú) o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, en el termini de dos meses (art. 10.1.a) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). Els esmentats terminis es computaran des de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província.»

II. En data 12 de febrer de 2008, el Ministeri de Foment va autoritzar la construcció d'una conducció d'aigües residuals i millora del drenatge del pas inferior en el p. k. 1043,1 de la N-340, sobre la base del projecte i documentació remès per l'Ajuntament de Benicarló en data 28/01/08, registrat de sortida amb el número 1.871 (document 293 de l'expedient PAII/489).

III. L'autorització de l'obra va ser comunicada a la mercantil ACCIONA IMMOBILIARIA, SLU, mitjançant un escrit signat pel regidor delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el Sr. Cuenca Caballero, en data 4 de març de 2008 (document 295 de l'expedient PAII/498).

IV. L'obra està realitzada i recepcionada per l'Ajuntament, segons consta en l'acta de recepció de data 3 de novembre de 2010 (document 334 de l'expedient PAII/498).

V. En data 19 de setembre de 2011, l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, emet el següent informe (document 352 de l'expedient PAII/498):

«El tècnic municipal que subscriu, en relació amb l'assumpte de referència, informa:

Que l'empresa de referència ha manifestat, en relació amb les obres d'execució d'un col·lector al carrer d'Alcalà entre el túnel del camí de Sant Gregori al seu pas per la CN-340 i l'avinguda de Jacinto Benavente, que a la vista de l'acord de ple de data 26 de juliol de 2007, se li abone l'import d'execució d'un col·lector d'aigües pluvials que s'havia d'executar entre aquests dos punts o, en defecte d'això, se li indique qui ha de reintegrar l'import d'aquestes obres a aquesta empresa.

Les obres l'import de les quals es reclama estan constituïdes per un col·lector de pluvials que hauria d'haver-se instal·lat per desguassar el túnel del camí de Sant Gregori quan en aquest es produeixen inundacions, ja que era condició del Ministeri de Foment per autoritzar el pas per aquest túnel del col·lector de sanejament del PAI Ciutat Sènior, del qual era urbanitzadora l'empresa ara interessada en l'expedient, que l'Ajuntament assumís la titularitat i/o conservació d'aquest. I, d'altra banda, l'Ajuntament exigia que per assumir aquesta condició de titular o conservador del pas, en aquest estigués solucionat el problema de les inundacions que es produeixen en el mateix per pluges torrencials.

Estudiat el projecte d'obres complementàries al que es fa referència en la sol·licitud, s'observa que no s'ha projectat l'esmentat col·lector d'aigües pluvials, ni aquest ha estat construït. L'únic col·lector executat en l'àmbit és el corresponent al de sanejament, el qual ha de desguassar les aigües negres del sector, obra necessària per aconseguir la xarxa pública municipal en condicions adequades. Aquest col·lector, en el tram que es reclama cobrar, s'ha disposat d'una secció de Ø600, enfront del Ø400 que es dissenya en els dos primers trams, sense que s'haja justificat que l'increment de secció siga a causa d'aigües pluvials i no a una reducció del pendent del tub..

D'altra banda, cal indicar que no s'ha solucionat definitivament el problema de les inundacions del túnel, ja que aquest s'ha desguassar una vegada finalitzen les pluges que l'inunden.

No obstant tot això, cal indicar que en data 27 de maig de 2008 es va publicar en el BOP l'Ordenança reguladora del cànon d'urbanització per a infraestructures complementàries proveïment aigua i sanejament que es van projectar per finalitzar l'actuació urbanística. En aquestes obres es troba inclòs el col·lector pel qual se sol·licita el cobrament de la seua construcció.

Per tant, no procedeix acceptar la tramitació d'un nou cobrament, ni l'adopció d'un acord municipal pel qual es fixe qui ha de finançar aquestes obres, ja que els àmbits subjectes al pagament de les obres complementàries ja es troben definits en la pròpia ordenança.

De la qual cosa s'informa als efectes oportuns.»

VI. En data 25 de novembre de 2011 (registre d'entrada número 19.062) la mercantil ACCIONA IMMOBILIARIA, SLU, presenta un escrit (document 354 de l'expedient PAII/498) del següent tenor:

«Que en fecha 10 de noviembre de 2011 se nos dio traslado del informe de fecha 19 de septiembre, cuya copia se adjunta para su mejor identificación, otorgándonos un plazo de 10 días para formular las alegaciones y aportar la documentación que estimemos pertinentes. Por medio del presente escrito y dentro del plazo legal conferido, formulo las siguientes:

ALEGACIONES

I. Tal y como se expuso en nuestro anterior escrito, en fecha 26 de julio de 2007 se aprobó por parte de este Ayuntamiento el Proyecto de Infraestructuras Complementarias para la urbanización del PAI Sant Gregori II, Ciutat Senior.

Asimismo, como consta en el Dictamen municipal previo a la anterior aprobación, esta mercantil solicitó en referencia a las obras que debían efectuarse al objeto de eliminar las inundaciones en el túnel de la CN-340 y que no resultaban necesarias para el vertido de aguas negras del colector que baja desde Sant Gregori, que su coste fuese asumido por el Ayuntamiento, señalándose finalmente en dicho Dictamen que "la Corporación deberá determinar quién será el obligado al pago de la extensión de la canalización de aguas pluviales desde el túnel de paso por la CN-340, hasta la calle Jacinto Benavente, por cuanto no son obras necesarias para la integración y conexión del PAI Ciudad Senior".

II. De forma absolutamente sorprendente, y consideramos que debido a un error, el Teniente de Alcalde Delegado del área de Urbanismo haciendo suyo el contenido del informe emitido por el Arquitecto municipal en fecha 19 de septiembre, señala en su escrito lo siguiente:

"(...) Las obras cuyo importe se reclama están constituidas por un colector de pluviales que debería haberse instalado para desaguar el túnel del camino de Sant Gregori cuando en éste se producen inundaciones, por cuanto era condición del Ministerio de Fomento para autorizar el paso por dicho túnel del colector de saneamiento del PAI Ciudad Senior, del cual era urbanizadora la empresa ahora interesada en el expediente, que el Ayuntamiento asumiese la titularidad y/o conservación del mismo. Y, por otro lado, el Ayuntamiento exigía que para asumir tal condición de titular o conservador del paso, en éste estuviera solucionado el problema de las inundaciones que se producen en el mismo por lluvias torrenciales.

Estudiado el proyecto de obras complementarias al que se hace referencia en la solicitud, se observa que no se ha proyectado el mencionado colector de aguas pluviales, ni éste ha sido construido. El único colector ejecutado en el ámbito es el correspondiente al de saneamiento, el cual debe desaguar las aguas negras del sector, obra necesaria para alcanzar la red pública municipal en condiciones adecuadas. Dicho colector, en el tramo que se reclama cobrar, se ha dispuesto de una sección de Ø600, frente al Ø400 que se diseña en los dos primeros tramos, sin que se haya justificado que el incremento de sección sea debido a aguas pluviales y no a una reducción de la pendiente del tubo.

Por otro lado, cabe indicar que no se ha solucionado definitivamente el problema de las inundaciones del túnel, debiéndose desaguar el mismo una vez finalizan las lluvias que lo inundan.

No obstante todo ello, cabe indicar que en fecha 27 de mayo de 2008 se publicó en el BOP la Ordenanza reguladora del canon de urbanización para infraestructuras complementarias abastecimiento agua y saneamiento que se proyectaron para finalizar la actuación urbanística. En estas obras se encuentra incluido el colector por el que se solicita el cobro de su construcción (...)".

III. Como son diversas las manifestaciones vertidas en el citado informe que en modo alguno se ajustan a la realidad, pasamos a tratarlas de forma individualizada:

III.1. En primer lugar, no es cierto que el importe que mi mandante solicita que le debe ser reintegrado esté incluido en la «Ordenanza reguladora del canon de urbanización para infraestructuras complementarias de abastecimiento de agua y saneamientos». Como puede constatarse en la propia Ordenanza los importes que se reintegran a mi representada con el cobro, algún día, de dicho canon, son los comprendidos en el Capítulo 1-Red Abastecimiento, Subcapítulo 02.01 de Saneamiento y Subcapítulo 03 Estaciones de Bombeo, del Proyecto de Infraestructuras complementarias aprobado en su día por el Ayuntamiento. De ningún modo, se estipula en dicha Ordenanza el reintegro a mi representada del Subcapítulo 02.02, que tiene por título "Evacuación de pluviales paso inf. N-340", del citado Proyecto aprobado por el Ayuntamiento y que asciende a un importe de 46.583,92.EUR, mas I.V.A., y que es en el que se recogen las obras que se realizaron al objeto de eliminar las inundaciones en el túnel de la CN-340 y la extensión de la canalización de aguas pluviales desde el túnel por la CN-340 hasta la calle Jacinto Benavente.

Por ello, es incierto que el coste de las obras realizadas al objeto de eliminar las inundaciones en el túnel de la CN-340 y la extensión de la canalización de aguas pluviales desde el túnel de paso por la CN-340 hasta la calle Jacinto Benavente vaya a ser reintegrado a mi mandante vía canon, como erróneamente se manifiesta.

Se adjunto (sic) como Documento nº UNO copia de la referida Ordenanza.

III.2. En segundo lugar, respecto a la manifestación contenida en dicho informe referente a que en «en el tramo que se reclama cobrar, se ha dispuesto de una sección de Ø600, frente al Ø400 que se diseña en los dos primeros tramos, sin que se haya justificado que el incremento de sección sea debido a aguas pluviales y no a una reducción de la pendiente del tubo» dicha manifestación no solo es incierta, sino que además contraviene los propios actos de esta Administración.

Como puede comprobarse en la Ordenanza del canon de constante cita, aprobada y redactada por este Ayuntamiento, se establece en el Subcapítulo 02.01 referente a saneamiento que "A su coste total se le deduce la diferencia entre la colocación de la tubería de 630 mm y la necesaria de 400mm, si no existiera el caudal de pluviales de la zona inundable bajo la CN-340".

Por lo tanto es evidente que es el propio Ayuntamiento quien reconoce que el aumento del diámetro de la tubería de saneamiento vino motivado porque la misma canaliza el caudal de pluviales de la zona inundable bajo la CN-340 y no por motivos de pendiente, como ahora se señala.

III.3 Nuevamente es incierto que "(...) Las obras cuyo importe se reclama están constituidas por un colector de pluviales que debería haberse instalado para desaguar el túnel del camino de Sant Gregori cuando en éste se producen inundaciones (...)". Tal y como se ha expuesto, las obras cuyo importe se reclaman son las contenidas en el Subcapítulo 02.02 del citado Proyecto aprobado por el Ayuntamiento y que tiene por título "Evacuación de pluviales paso inf. N-340", y que es en el que se recogen las obras que se realizaron al objeto de eliminar las inundaciones en el túnel de la CN-340 y la extensión de la canalización de aguas pluviales desde el túnel de paso por la CN-340, hasta la calle Jacinto Benavente.

En cuanto a que no se ha proyectado el colector de aguas pluviales, ni se ha construido, cabe señalar que como anteriormente se ha expuesto, las aguas pluviales recogidas en la zona inundable bajo la CN-340 se canalizan, como conoce el propio Ayuntamiento al así plasmarlo incluso en una Ordenanza, por la tubería de saneamiento, y que en dicha zona inundable se ha construido una arqueta y se ha instalado un grupo motobomba para evacuar dichas aguas, trabajos todos ellos reflejados en el subcapítulo 02.02 antes citado, no siendo por ello necesaria la realización del citado colector de aguas pluviales.

III.4 Que las obras cuyo reintegro se solicita se han efectuado, es evidente por diferentes motivos:

1. La citada partida aparece expresamente reflejada en el Proyecto de Infraestructuras complementarias aprobado por la Corporación y en la certificación final de obra que se aporta como Documento nº DOS, suscrita por los intervinientes en el proceso constructivo y donde consta expresamente que mi representada ha abonado la cantidad de 46.583,92.EUR por la partida "Subcapítulo 02.02. Evacuación de pluviales paso inf. N-340".

2. Que como se expuso en nuestro anterior escrito, el Ayuntamiento suscribió el Acta de recepción de la obra en fecha 3 de noviembre de 2010, manifestando en aquel momento como única disconformidad entre la obra ejecutada y la aprobada por la citada Corporación, que no se había instalado la jardinería que figuraba en el Proyecto, para lo cual mi representada al objeto de garantizar dichos trabajos entregó un aval por importe de 162.255.EUR.

Es más, como puede constatarse en dicha Acta, es el propio Arquitecto municipal quien la suscribe con el Teniente Alcalde recibiendo la obra a su conformidad, con la anterior excepción.

Se acompaña como Documento nº TRES copia del Acta de Recepción de la obra.

III.5 Por último, en cuanto a la manifestación contenida en el citado informe relativa a que "Por otro lado, cabe indicar que no se ha solucionado definitivamente el problema de las inundaciones del túnel, debiéndose desaguar el mismo una vez finalizan las lluvia que lo inundan", señalar que desde la suscripción del Acta de recepción, hace ya mas de un año, no se ha recibido ninguna comunicación, ni verbal ni escrita, por parte de este Ayuntamiento que señalase anomalía alguna en el funcionamiento del sistema de evacuación de aguas pluviales instalado, siendo la manifestación antes señalada, ya fuera de cualquier plazo de garantía existente, la primera noticia que tenemos al respecto.

Por todo ello, una vez ejecutadas las obras de urbanización y suscrita en fecha 3 de noviembre de 2010 el Acta de recepción de las mismas por parte del Ayuntamiento, por medio del presente escrito reiteramos, en consonancia con lo expuesto en su día, que sea el Ayuntamiento quien asuma el coste de las obras ejecutadas al objeto de evacuar de pluviales el paso inferior de la N-340 y la extensión de la canalización de aguas pluviales desde el túnel de paso por la CN-340 hasta la calle Jacinto Benavente, por los motivos ya expuestos y que aquí damos por reproducidos, o que con carácter subsidiario, señale quien debe reintegrar a mi mandante el referido coste.

En su virtud,

SUPLICA a V.S. que teniendo por presentado este escrito junto con sus copias y documentos adjuntos, se sirva admitir uno y otros, tenga por formuladas las alegaciones en él contenidas, y en su día, previos los trámites legales oportunos,

1) Acuerde el pago a mi representada del importe correspondiente a la extensión de la canalización de aguas pluviales desde el túnel de paso por la CN-340, hasta la calle Jacinto Benavente, por cuanto no son obras necesarias para la integración y conexión del PAI Ciudad Senior.

2) Con carácter subsidiario a la anterior solicitud, manifieste quién debe reintegrar a mi mandante el referido coste.»

VII. En data 17 de gener de 2012, l'Arquitecte municipal, Sr. Pérez Lores emet el següent informe (document 357 de l'expedient PAII/498):

«El tècnic municipal que subscriu, en relació amb l'assumpte de referència, INFORMA:

Que en data 25 de novembre de 2011, l'empresa de referència, ACCIONA IMMOBILIARIA, SLU, representada pel Sr. Querubín Isaias Pérez Ruiz, ha presentat un escrit d'al·legacions al remès per l'Ajuntament en el qual se li traslladava l'informe d'aquest tècnic municipal.

En aquest informe municipal s'informava desfavorablement la possibilitat de tramitar un nou cobrament per la urbanització del sector 15, Ciutat Sènior o adoptar un acord municipal pel qual es fixés qui havia de finançar les obres d'infraestructures complementàries definides per evacuar les aigües pluvials del túnel o pas inferior de la CN-340 en el seu encreuament amb el camí de Sant Gregori.

L'argumentació esgrimida en aquest informe per procedir a establir el seu sentit desfavorable és, d'una banda, que no es justificava que el col·lector instal·lat s'hi hagués dimensionament per evacuar les aigües pluvials d'aquest pas subterrani i que les obres dutes a terme, en qualsevol cas, ja figuraven en l'ordenança que regulava el cànon pel qual l'empresa ACCIONA IMMOBILIARIA, SLU pot rescabalar-se dels costos de clavegueram i subministrament d'aigua dels quals es beneficiaran altres àmbits, a mesura que aquests siguen urbanitzats.

En l'escrit actualment presentat es fa referència al fet que l'argumentació emprada en aquell informe no és certa, doncs de la formació de l'ordenança esmentada s'havia de deduir que els costos d'evacuació de les aigües pluvials de pas subterrani havien estat excloses d'aquesta ordenança.

Comprovada aquesta, efectivament, el cost que es reclama va ser descomptat de l'import total, doncs es va concloure que aquestes obres no eren necessàries per a la integració i connexió del PAI Ciutat Sènior, ja que derivaven d'una exigència de l'Ajuntament per assumir la cessió del pas subterrani i no d'obres derivades de la urbanització del sector o de la connexió dels seus serveis. Per tant, en l'ordenança no es troba inclòs del seu import i s'ha informat desfavorablement per error.

La raó per la qual se sol·licita el reintegrament de la despesa derivada de l'evacuació de les aigües pluvials del pas subterrani de la CN-340 es deriva de l'acord adoptat per l'Ajuntament en data 26 de juliol de 2007, en el qual es transcriu directament l'informe tècnic emès per aquest tècnic municipal, en el qual s'estableix que, en tractar-se aquestes obres d'evacuació d'aigües del túnel, obres exigides per l'Ajuntament per poder acceptar la cessió del pas subterrani del Ministeri de Foment, cessió que al final no s'ha dut a terme, i no ser obres necessàries per poder evacuar les aigües negres del sector en execució, la corporació ha de determinar qui és l'obligat al pagament d'aquestes. No obstant això, la corporació, en comptes d'establir qui podria ser obligat al pagament, va posposar la qüestió, que està en l'actualitat sense decidir.

A la vista d'això, l'empresa urbanitzadora reclama que se li aboni la quantitat de 46.583,92EUR, més IVA, o es determine qui és l'obligat al pagament.

No obstant tot això, cal indicar, com ja es va manifestar en l'escrit de contestació anterior, que el problema generat per les aigües pluvials en el pas subterrani no s'ha solucionat, persistint les inundacions d'aquest i la seua inutilització quan es produeixen pluges relativament intenses. Per tant, l'exigència de l'Ajuntament per poder rebre la cessió del manteniment del pas, cessió que s'esmenta en algun dels escrits rebuts per aquest Ajuntament, no s'ha resolt adequadament.

Qüestió apart és l'estimació per part de l'Ajuntament de qui ha de ser l'obligat al pagament d'aquestes obres, una vegada es determine que aquestes han de ser abonades al que les ha executat adequadament.

Al meu entendre, només existeixen quatre possibilitats:

1. Les obres es financen mitjançant aportació municipal.

  No sembla ser aquesta l'opció que barrejaria l'Ajuntament en el moment en què es va sol·licitar que se solucionés el problema de les aigües pluvials en el pas subterrani, ja que en aquest cas no s'hagués exigit la resolució d'aquest problema, sinó que hagués estat acceptada la cessió del pas o del seu manteniment, i s'hagués actuat directament l'Ajuntament.

2. Les obres es financen per l'urbanitzador del sector 15.

  Com ja s'ha comentat, les obres no constitueixen obres de connexió o integració, pròpiament dites, necessàries per al desenvolupament del sector. No obstant això, són obres que eren exigides per l'Ajuntament al Ministeri responsable de la carretera per acceptar la cessió del pas subterrani o del seu manteniment. D'altra banda, aquesta cessió era condició inexcusable establerta per aquest Ministeri, encara que no haja estat duta a terme, per permetre el pas del col·lector d'aigües negres del sector 15 per aquest pas subterrani, sense la qual aquest servei no hagués pogut ser connectat i hauria d'haver tingut un traçat alternatiu.

3. Les obres es financen pels obligats al pagament del col·lector d'aigües negres inclosos en l'ordenança.

  Si es conclou que aquestes obres, encara no sent de connexió i integració del sector en la trama urbana, estan vinculades al sector, doncs sense aquestes l'Ajuntament no acceptava la cessió del pas subterrani o del seu manteniment, i el pas del col·lector d'aigües negres no era autoritzat pel Ministeri, podria incloure's el seu finançament en la mateixa ordenança del col·lector, modificant-la i ampliant la quantia detreta en el seu moment.

4. Les obres es financen pel Ministeri de Foment.

  Titular de la via que generava el problema, doncs el pas subterrani es provoca per l'existència d'aquesta via i, pel que sembla, és a aquest pas on escometen part de les aigües pluvials que discorren per les seues cunetes.

A la vista de tot això, i sempre que siga jurídicament possible procedir a la repercussió del cost en la situació de finalització de les obres en la qual ens trobem, sense previ tràmit anterior a això, o no havent obtingut el resultat que es pretenia, l'Ajuntament ha de definir qui és l'obligat al pagament, per a, si és el cas i ho considera oportú, poder rescabalar a l'urbanitzador del cost d'aquestes obres.

De la qual cosa s'informa als efectes oportuns.»

VIII. En data 11 de maig de 2012, el TAG d'Urbanisme, el Sr. Hernández Lahera, emet el següent informe (document 368 de l'expedient PAII/498), el fonament del qual de dret és del següent tenor:

«Hem de considerar com a fets incontestables en el present expedient els següents:

1r. En data 26 de juliol de 2007, l'Ajuntament Ple va aprovar el Projecte d'infraestructures complementàries per a la urbanització del PAI Sant Gregori II-Ciutat Sènior, presentat en data 27/03/07 (registre d'entrada número 5.396) per l'agent urbanitzador.

A la pàgina 4 del Pressupost d'aquest Projecte d'obres, apareix el subcapítulo 02.02 denominat "Evacuació de pluvials pas inf. N-340" per un import de 46.583,92 euros, en el qual es recullen les obres que s'havien de realitzar a fi d'eliminar les inundacions en el túnel de la CN-340 i l'extensió de la canalització d'aigües pluvials des del túnel de pas per la CN-340, fins al carrer de Jacinto Benavente.

2n. L'execució d'aquestes obres va ser autoritzada pel Ministeri de Foment, en data 12/02/08.

3r. Aquesta autorització va ser comunicada a la mercantil ACCIONA IMMOBILIARIA, SLU, mitjançant un escrit signat pel regidor delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el Sr. Cuenca Caballero en data 4 de març de 2008 (document 295 de l'expedient PAII/498).

4t. L'obra està realitzada i recepcionada per l'Ajuntament, segons consta en l'acta de recepció, de data 3 de novembre de 2010 (document 334 de l'expedient PAII/498), i en aquell moment es manifesta com a única disconformitat entre l'obra executada i l'aprovada per la citada corporació, que no s'havia instal·lat la jardineria que figurava en el projecte, per a això la mercantil ACCIONA IMMOBILIARIA, SLU, a fi de garantir aquests treballs va lliurar un aval per import de 162.255.EUR.

Sembla evident, per tant, que si el Ministeri de Foment autoritza les obres i l'Ajuntament de Benicarló comunica aquesta circumstància a la mercantil ACCIONA IMMOBILIARIA, SLU, perquè aquesta execute les obres, l'Ajuntament de Benicarló ha de decidir qui i com es farà càrrec del cost d'aquestes obres ja realitzades i recepcionades.»

IX. En data 16 de maig de 2012, la Comissió Informativa d'Urbanisme, va dictaminar el següent (document 369 de l'expedient PAII/498):

«(...)3. Dictamen a la proposta de resolució de la sol·licitud de pagament del cost d'execució de les obres d'extensió de la canalització d'aigües pluvials des del pas inferior de la CN-340, fins al carrer de de Jacinto Benavente, incloses en el projecte d'infraestructures complementàries del Programa d'Actuació Integrada la urbanització Sant Gregori II, Ciutat Sènior. Se sotmet a consideració el contingut dels informes emesos per l'arquitecte municipal, Sr. Luis Pérez Lores, en data 17/01/2012, i pel TAG d'Urbanisme, el Sr. Jesús Hernández Lahera, en data 11/05/2012, en relació amb la sol·licitud formulada pel Sr. Querubín Isaias Pérez Ruiz, en representació de la societat mercantil ACCIONA IMMOBILIARIA, SLU, amb NIF B-84364579, presentada en data 12/08/2011 (registre d'entrada núm. 14.249), i complementada amb l'escrit presentat el 25/11/2011 (registre d'entrada núm. 19.062).

El president indica que s'hauria d'optar per alguna de les quatre opcions que exposa l'arquitecte municipal en el seu informe. Proposa que es remeta a Carreteres la petició, ja que la necessitat d'executar aquestes obres va ser conseqüència de l'exigència d'aquesta Administració que l'Ajuntament es fes càrrec del manteniment del pas inferior, o bé que fóra la pròpia Acciona la que assumira el cost, ja que, al cap i a la fi, va resultar beneficiada, perquè no va haver d'executar la connexió pel camí dels Mallols, la qual cosa va reduir el cost de l'obra d'urbanització.

L'arquitecte municipal recorda que la titularitat del pas inferior contínua sent de Carreteres, i per tant, també la responsabilitat del seu manteniment, i que l'obra que es va executar tampoc ha servit per evacuar correctament les aigües pluvials quan plou en abundància.

El Sr. José A. Sánchez manifesta que si es remet la petició a Carreteres, probablement no l'atenga, ja que tard o d'hora es produirà la cessió de la titularitat de l'actual CN-340 a l'Ajuntament, i serà aquest el que es faça càrrec del manteniment.

Finalment, es decideix per unanimitat dels assistents, que es resolga en el sentit que siga Acciona la que assumeixi el cost d'aquestes obres, pel que serà necessari que es fonamente aquesta proposta»

X. Consta en l'expedient PAII/489, el document número 382, titulat «Proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient», datat el 25 de juny de 2012, sense signar, en el qual s'indica entre altres coses:

«Relació de fets

(...)

XII. En data 2 d'abril de 2012, el TAG d'Urbanisme, el Sr. Jesús Hernández Lahera, informa el següent:

"(...) Hem de considerar com a fets incontestables en el present expedient els següents:

1r. En data 26 de juliol de 2007, l'Ajuntament Ple va aprovar el Projecte d'infraestructures complementàries per a la urbanització del PAI Sant Gregori II-Ciutat Sènior, presentat en data 27/03/07 (registre d'entrada número 5.396) per l'agent urbanitzador.

A la pàgina 4 del Pressupost d'aquest Projecte d'obres, apareix el subcapítulo 02.02 denominat 'Evacuació de pluvials pas inf. N-340' per un import de 46.583,92 euros, en el qual es recullen les obres que s'havien de realitzar a fi d'eliminar les inundacions en el túnel de la CN-340 i l'extensió de la canalització d'aigües pluvials des del túnel de pas per la CN-340, fins al carrer de Jacinto Benavente.

2n. L'execució d'aquestes obres va ser autoritzada pel Ministeri de Foment, en data 12/02/08.

3r. Aquesta autorització va ser comunicada a la mercantil ACCIONA IMMOBILIARIA, SLU, mitjançant un escrit signat pel regidor delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el Sr. Cuenca Caballero en data 4 de març de 2008 (document 295 de l'expedient PAII/498).

4t. L'obra està realitzada i recepcionada per l'Ajuntament, segons consta en l'acta de recepció, de data 3 de novembre de 2010 (document 334 de l'expedient PAII/498), i en aquell moment es manifesta com a única disconformitat entre l'obra executada i l'aprovada per la citada corporació, que no s'havia instal·lat la jardineria que figurava en el projecte, per a això la mercantil ACCIONA IMMOBILIARIA, SLU, a fi de garantir aquests treballs va lliurar un aval per import de 162.255.EUR.

Sembla evident, per tant, que si el Ministeri de Foment autoritza les obres i l'Ajuntament de Benicarló comunica aquesta circumstància a la mercantil ACCIONA IMMOBILIÀRIA, SLU, perquè aquesta execute les obres, ha de ser l'Ajuntament de Benicarló qui es faça càrrec del cost d'aquestes obres ja realitzades i rebudes, sobretot quan queda clar en l'expedient, que aquestes obres no eren necessàries per a la integració i connexió del PAI Ciutat Sènior."

A la vista de l'anterior, i en virtut de les competències que m'atribueix per delegació el Decret d'Alcaldia de data 13/06/2011, proposo al Ple de la corporació, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi ambient, l'adopció del següent acord:

Primer. Resoldre la sol·licitud formulada en data 12 d'agost de 2011 (registre d'entrada núm. 14.249), pel Sr. Querubín Isaias Pérez Ruiz, en representació d'Acciona Immobiliaria, SLU, amb CIF B-84364579, declarant que l'obligat al pagament del cost d'execució de les obres d'extensió de la canalització d'aigües pluvials des del túnel de pas per la *CN-340, fins al carrer de Jacinto Benavente, que ascendeixen a 46.583,92 euros (IVA no inclòs), corresponents a la partida "Subcapítol 02.02. Evacuació de pluvials pas inferior N-340", del Projecte d'infraestructures complementàries de la urbanització Sant Gregori II, Ciutat Sènior, aprovat per acord del Ple de la corporació, de data 26 de juliol de 2007, és l'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada, Sector Sant Gregori II- Ciutat Sènior, ja que les referides obres no constituïen obres de connexió o integració pròpiament dites, necessàries per al desenvolupament del sector o imposades per l'Ajuntament de Benicarló, ja que aquestes es van realitzar per voluntat de l'agent urbanitzador, per evitar un traçat del col·lector d'aigües negres del sector 15 més extens i, per tant, més costós, i ja que aquestes obres van ser imposades com a condició necessària per autoritzar el pas pel referit túnel, per l'administració competent en matèria de carreteres, propietària d'aquest espai. Per això, i en tot cas, l'agent urbanitzador podria repercutir el cost d'aquestes obres a l'administració que va exigir o va imposar-ne l'execució.

Segon. Notificar aquesta resolució a la interessada, indicant que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació (articles 52 de la Llei /1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de la notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.»

XI. La Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, en la sessió que va tindre lloc el dia 18 de juliol de 2012, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, va dictaminar favorablement per unanimitat, la «Proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient», citada en l'expositiu anterior (document 384 de l'expedient PAII/498).

XII. El Ple de l'Ajuntament, en sessió que va tindre lloc en data 26 de juliol de 2012, va adoptar per unanimitat l'acord proposat per la Comissió Informativa d'Urbanisme citat en l'expositiu anterior (document 385 de l'expedient PAII/498).

XIII. En data 6 de setembre de 2012 (registre d'entrada número 12.962), el Sr. Querubín Isaias Pérez Ruiz, en representació de la mercantil ACCIONA IMMOBILIARIA, SLU, CIF B-84.364.579, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer de l'Antiga Senda de Senent, número 11-8ª planta a València (46023), presenta un escrit mitjançant el qual interposa recurs de reposició contra l'acord plenari citat en l'expositiu anterior i el tenor del qual és el següent:

«HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. INFRACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 54 Y 62 DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Establece el precitado artículo 54 lo siguiente:

Artículo 54. Motivación.

1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

 1. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

 2. Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje.

 3. Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.

 4. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en los artículos 72 y 136 de esta Ley.

 5. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de ampliación de plazos.

 6. Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

Para a continuación, señalar el artículo 62 que:

Artículo 62. Nulidad de pleno derecho.

1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

 1. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

 2. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

 3. Los que tengan un contenido imposible.

 4. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

 5. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

 6. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

 7. Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

2. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Pues bien, como se verá en el presente expediente se ha producido la infracción de ambos preceptos, debido a que el acuerdo de fecha 26 de julio de 2012 adoptado por el Pleno de esta Corporación no sólo carece de motivación alguna sino que además contradice y se separa del criterio seguido en actuaciones anteriores y el criterio de los propios técnicos de la Administración.

Tal y como se señala en la relación de hechos contenido en el acuerdo, mi mandante solicitó en fecha 12 de agosto de 2011 que este Ayuntamiento le abonase el coste de las obras correspondientes al proyecto de infraestructuras complementarias de Ciudad Senior ejecutadas para evitar las inundaciones del túnel a su paso por la CN 340, y que ascienden a 46.583,92.EUR, más I.V.A., o en su defecto, que determinase quién era el obligado al pago.

Dicha solicitud fue objeto de informe de fecha 19 de septiembre de 2011 por el técnico de este Ayuntamiento, Sr. Pérez Lores, que manifestó en el mismo que no procedía el reintegro de dicha cantidad a mi representada por:

"(...) no procede aceptar la tramitación de un nuevo cobro, ni la adopción de un acuerdo municipal por el que se fije quién debe financiar tales obras, pues los ámbitos sujetos al pago de las obras complementarias ya se encuentran definidos en la propia ordenanza (...)".

Dicho informe fue objeto de alegaciones por parte de mi representada en fecha 25 de noviembre de 2011, al considerar que el mismo se sustentaba en un error del técnico que lo suscribía, ya que la citada ordenanza no incluía el importe que era objeto de reclamación. Dicho error ha sido advertido y reconocido por el citado Sr. Pérez Lores, que en su nuevo informe de fecha 17 de enero del presente año señala:

"(...) La argumentación esgrimida en dicho informe para proceder a establecer su sentido desfavorable es, por un lado, que no se justificaba que el colector instalado se hubiere dimensionado para evacuar las aguas pluviales de dicho paso subterráneo, y que las obras llevadas a cabo, en cualquier caso, ya figuraban en la ordenanza que regulaba el canon por el cual la empresa ACCIONA INMOBILIARIA, S.L.U. podrá resarcirse de los costes de alcantarillado y suministro de agua de la que se beneficiarán otros ámbitos, a medida que éstos sean urbanizados.

(...)

Comprobada la misma (en relación a la Ordenanza), efectivamente, el coste que se reclama fue descontado del importe total, pues se concluyó que dichas obras no eran necesarias para la integración y conexión del PAI Ciudad Senior, ya que derivaban de una exigencia del Ayuntamiento para asumir la cesión del paso subterráneo y no de obras derivadas de la urbanización del sector o de la conexión de sus servicios. Por lo tanto, en la ordenanza no se encuentra incluido de su importe, habiéndose informado desfavorablemente por error (...)".

Posteriormente, en fecha 2 de abril de 2012, el T.A.G. de Urbanismo de esta Corporación, D. Jesús Hernández Lahera, concluye en su informe de forma rotunda lo siguiente:

"(...) Parece evidente por tanto, que si el Ministerio de Fomento autoriza las obras y el Ayuntamiento de Benicarló comunica esta circunstancia a la mercantil Acciona de Benicarló comunica esta circunstancia a la mercantil Acciona Inmobiliaria, SLU para que esta ejecute las obras, debe ser el Ayuntamiento de Benicarló quien se haga cargo del coste de estas obras ya realizadas y recibidas, máxime cuando queda claro en el expediente, que dichas obras no eran necesarias para la integración y conexión del PAI Ciudad Senior (...)".

Pues bien, a pesar de todo lo anterior, de forma absolutamente arbitraria y prescindiendo de cual procedimiento lógico y de cualquier motivación o fundamentación jurídica, así como contraviniendo las conclusiones de sus propios técnicos, el pleno de esta Corporación acordó lo siguiente:

"(...) En consecuencia, la corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, y por unanimidad de los miembros asistentes, acuerda:

(...) declarando que el obligado al pago del coste de ejecución de las obras de extensión de la canalización de aguas pluviales desde el túnel de paso por la CN-340, hasta la calle Jacinto Benavente, (...) es el agente urbanizador del Programa de Actuación Integrada, Sector 'Sant Gregori II- Ciudad Senior', ya que las referidas obras no constituían obras de conexión o integración propiamente dichas, necesarias para el desarrollo del sector o impuestas por el Ayuntamiento de Benicarló, puesto que las mismas se realizaron por voluntad del agente urbanizador, para evitar un trazado del colector de aguas negras del sector 15 más extenso y, por tanto, más costoso, y ya que dichas obras fueron impuestas como condición necesaria para autorizar el paso por el referido túnel, por la Administración competente en materia de Carreteras, propietaria de dicho espacio. Por ello, y en todo caso, el agente urbanizador podría repercutir el coste de dichas obras a la Administración que exigió o impuso su ejecución (...)".

Queremos creer que dicho acuerdo se trata o bien de error de transcripción o de un error de interpretación de los miembros asistentes al pleno del dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente, por cuanto el mismo es claro al señalar:

"(...) si el Ministerio de Fomento autoriza las obras y el Ayuntamiento de Benicarló comunica esta circunstancia a la mercantil Acciona de Benicarló comunica esta circunstancia a la mercantil Acciona Inmobiliaria, SLU para que esta ejecute las obras, debe ser el Ayuntamiento de Benicarló quien se haga cargo del coste de estas obras ya realizadas y recibidas, máxime cuando queda claro en el expediente, que dichas obras no eran necesarias para la integración y conexión del PAI Ciudad Senior (...)".

Por lo tanto, no es cierto que el acuerdo se adopte de conformidad con el citado Dictamen, pues el mismo lo que concluye es precisamente lo contrario. Si por el contrario no nos encontramos ante un error de interpretación o transcripción, el acuerdo de la corporación se ha adoptado prescindiendo absolutamente por un lado de los informes preceptivos, y por otro, de cualquier tipo de fundamentación jurídica, lo que comportaría, en virtud de lo dispuesto en el art. 62 de la Ley 30/1992, la nulidad del citado acuerdo municipal.

A todo lo anterior, hay que añadir, como se ha expuesto en diversas ocasiones en el transcurso del expediente que, como puede comprobarse en la Ordenanza del canon de constante cita, aprobada y redacta (sic) por este Ayuntamiento, se establece en el Subcapítulo 02.01 referente a saneamiento que "A su coste total se le deduce la diferencia entre la colocación de la tubería de 630 mm y la necesaria de 400mm, si no existiera el caudal de pluviales de la zona inundable bajo la CN-340". Por lo tanto, es evidente que es el propio Ayuntamiento quien reconoce que el aumento del diámetro de la tubería se saneamiento vino motivado porque la misma canaliza el caudal de pliviales de la zona inundable bajo la CN-340 y no por motivos de pendiente como se llegó a señalar, para en cambio, señalar ahora que las obras las realizó mi representada por su propia voluntad y "(...) para evitar un trazado del colector de aguas negras del sector 15 más extenso y, por tanto, más costoso, (...)", sin sustentar dicha afirmación en documento o informe técnico alguno.

Por último, en cuanto a las manifestaciones contenidas en el Dictamen relativas a que "(...) no se ha solucionado definitivamente el problema de las inundaciones del túnel, debiéndose desaguar el mismo una vez finalizan las lluvias que lo inundan (...)", volvemos a reiterar que desde la suscripción del Acta de recepción de la obra no se ha recibido ninguna comunicación, ni verbal ni escrita, por parte de este Ayuntamiento que señalase anomalía alguna en el funcionamiento del sistema de evacuación de aguas pluviales instalado, siendo la manifestación antes señalada, contenida en el primer informe del Sr. Pérez Lores, recibido el 10 de noviembre, ya fuera de cualquier plazo de garantía existente, la primera noticia que tuvimos al respecto.

En su virtud,

SUPLICA a V.S., que teniendo por presentado este escrito junto con sus copias y documentos adjuntos, se sirva admitir uno y otros, tenga por formulado RECURSO DE REPOSICIÓN frente al acuerdo adoptado por el Pleno en fecha 26 de julio de 2012, en el punto 15, y en su día, previos los trámites legales oportunos, acuerde su estimación, y en virtud de lo dispuesto en el mismo acuerde la nulidad del acuerdo recurrido y que el obligado al pago del importe correspondiente a la extensión de la canalización de aguas pluviales desde el túnel de paso por la CN-340, hasta la calle Jacinto Benavente, por cuanto no son obras necesarias para la integración y conexión del PAI Ciudad Senior, es el Ayuntamiento de Benicarló.»

Fonaments de dret

Primer . Des del punt de vista jurídic, cal manifestar que concorren en el present recurs, els requisits generals de caràcter formal exigits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), personalitat suficient i legitimació en la causa de la part recurrents, i interposició del recurs de reposició dins del termini i en la forma pertinent.

Segon. La recurrent planteja en el seu recurs, que l'acord plenari de 26/07/12, infringeix els articles 54 i 62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, ja que considera que aquest manca de tota motivació i que s'ha adoptat prescindint absolutament, d'una banda, dels informes preceptius, i, d'altra, de qualsevol tipus de fonamentació jurídica, la qual cosa comportaria, en virtut del que es disposa en l'article 62 de la citada Llei 30/1992, la nul·litat del citat acord municipal.

Plantejat així el recurs, és clar que procedeix desestimar-lo, ja que cap dels dos motius expressats per la recurrent poden enquadrar-se entre aquells als quals es refereixen les lletres de l'apartat 1 de l'article 54 i la lletra i) de l'apartat 1 de l'article 62 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Quant a la falta de motivació suficient de l'acord plenari de 26 de juliol de 2012, objecte d'aquest recurs, és palesa la inconsistència del motiu.

Hem de recordar a la recurrent que, en el citat acord plenari, es declara que l'obligat al pagament és l'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada, Sector Sant Gregori II- Ciutat Sènior. Es dóna a continuació la motivació d'aquest acord, ja que les referides obres no constituïen obres de connexió o integració pròpiament dites, necessàries per al desenvolupament del sector o imposades per l'Ajuntament de Benicarló, ja que aquestes es van realitzar per voluntat de l'agent urbanitzador, per evitar un traçat del col·lector d'aigües negres del sector 15 més extens i, per tant, més costós, i ja que aquestes obres van ser imposades com a condició necessària per autoritzar el pas pel referit túnel, per l'Administració competent en matèria de Carreteres, propietària d'aquest espai. Per això, i en tot cas, l'agent urbanitzador podria repercutir el cost d'aquestes obres a l'administració que va exigir o va imposar-ne l'execució.

Raonaments tots aquests, amb els quals la part interessada pot estar més o menys d'acord, però que evidencien quin ha estat el fonament de l'actuació administrativa i contradiuen, per tant, la pretesa absència de motivació.

Finalment, pel que fa a l'altre possible motiu de nul·litat, tampoc concorre la causa assenyalada en la lletra «i» de l'article 62 de la Llei 30/1992, («Els dictats que prescindixen totalment i absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats»). El Ple de l'Ajuntament de Benicarló ha actuat conforme a les regles de competència pròpies i aplicant les normes procedimentals corresponents. No consta, en efecte, que hagen incorregut en cap vici essencial de procediment de tal magnitud que puga considerar-se com a anomalia gravíssima de la tramitació, mereixedora de la sanció de nul·litat de ple dret.

Per tot això procedeix la desestimació total del recurs de reposició interposat.

Tercer. En mèrit de l'exposat, de conformitat amb les disposicions citades i altra normativa d'aplicació, procedeix elevar al Ple de l'Ajuntament, com a òrgan competent per a la resolució del citat expedient, en ús de les atribucions conferides per l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Desestimar el recurs de reposició, que interposa el Sr. Querubín Isaias Pérez Ruiz, en representació de la mercantil ACCIONA IMMOBILIÀRIA, SLU., CIF B-84.364.579, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer de l'Antiga Senda de Senent, número 11-8é planta a València (46023), en data 6 de setembre de 2012 (registre d'entrada número 12.962), contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en data 26/07/12, en el qual es declara a la citada mercantil, com obligada al pagament de les obres, l'objecte de les quals era eliminar les inundacions en el túnel de la CN-340 i l'extensió de la canalització d'aigües pluvials des del túnel de pas per la CN-340, fins al carrer de Jacinto Benavente i el cost del qual ascendia a 46.583'92 euros (sense IVA), de conformitat amb els motius exposats en el fonament de dret segon de l'informe del TAG d'Urbanisme, el Sr. Hernández Lahera de data 22/11/12, que figura en l'expedient.

Segon. Notificar el present acord a la interessada, indicant-li que contra el present acte pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de DOS MESOS, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el que es disposa en l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs o acció que s'estime procedent.

PUNT 4t. PROPOSICIÓ DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ I LA MERCANTIL ODEMIRA, SLU PER A L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA NÚM. 122/2012, DE 8 DE MARÇ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada per l'Alcaldia de data 12 de desembre de 2012 del següent tenor literal:

«Vist el contingut de l'acord de l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil ODEMIRA, SLU per a execució de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana núm. 122/2012, de 8 de març de 2012, que subscriu el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa, en la seua condició d'alcalde, el Sr. Claudio Cassissa, en representació de la mercantil Odemira, SLU i el Sr. Carlos Bravo Sánchez, secretari de l'Ajuntament de Benicarló, a l'efecte de donar fe del citat acte, aquesta Alcaldia eleva al Ple de la corporació l'adopció del present acord:

ÚNIC. Ratificar l'acord de l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil ODEMIRA, SLU per a l'execució de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana núm. 122/2012, de 8 de març de 2012, subscrit en data 4 de desembre de 2012:

"ACORD DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ I LA MERCANTIL ODEMIRA, SLU PER EXECUTAR LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA NÚM. 122/2012, DE 8 DE MARÇ DE 2012

Benicarló, 4 de desembre de 2012

COMPAREIXEN

El Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa, en la seua condició d'alcalde

El Sr. Claudio Cassissa, major d'edat, de nacionalitat italiana, resident a Espanya i veí de Benicarló, amb domicili al carrer de Méndez Nuñez, número 104, 5é D i carta d'identitat número 3927224AA.

El Sr. Carlos Bravo Sánchez, secretari de l'Ajuntament de Benicarló, a l'efecte de donar fe del present acte.

INTERVENEN

El primer, en representació de l'Ajuntament de Benicarló, d'acord amb la seua condició d'alcalde del municipi.

El segon, en representació de la mercantil ODEMIRA, SLU, com apoderat de la mercantil Odemira, Sociedad Unipersonal, domiciliada a Benicarló (Castelló), c. del Ministre Bayarri, número 24, amb CIF B-58785528. Així consta en l'escriptura de poder general núm. 2.506, atorgat el 12 d'agost de 2005, davant el notari de Peníscola, el Sr. Manuel Sierra Murcia.

EXPOSEN:

Primer. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, secció quarta, en la Sentència núm. 122/2012, de 8 de març, notificada el 7 de novembre de 2012, va estimar el recurs contenciós administratiu interposat per la mercantil Odemira, SLU contra la resolució del Jurat d'Expropiació Forçosa de Castelló, de data 19 de maig de 2010, per la qual es fixa el preu just de les finques núm. 1 i 2, afectades pel projecte d'expropiació per taxació conjunta de parcel·les vials en l'àmbit del PAI Corts Valencianes II.

El preu just va ser fixat en la quantitat d'un milió dos-cents tres mil nou-cents quaranta-vuit euros amb cinquanta-quatre cèntims (1.203.948,54 euros, per a la finca 1, i de 79.430,83 euros, per a la finca 2). S'hi reconeixia igualment el dret de percebre els interessos legals, generats des de la data que es computa des de la data d'exposició pública del projecte d'expropiació i transcorreguts 6 mesos.

Segon. Ambdues parts són conscients que el pagament total per l'Ajuntament de la quantitat a indemnitzar ascendeix a 1.581.633,21 euros (1.283.379,37 euros, de principal i 298.253,84 euros, d'interessos, fins al 31 de desembre de 2012) pagament que resultaria inviable, sense generar un greu trastorn per a la hisenda municipal.

Tercer . D'acord amb l'exposat, l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil Odemira, SLU, amb la finalitat de dur a terme l'execució de la sentència, ha aconseguit un acord per al pagament la quantitat d'1.283.379,37 euros, a més dels interessos legals a data 31 de desembre de 2012, que ascendeix a la quantitat de 298.253,84 euros.

ESTIPULACIONS

I. L'Ajuntament de Benicarló ha de pagar a la mercantil Odemira, SLU les quantitats que s'indiquen i en els terminis que es reflecteixen:

1. En el primer trimestre de l'any 2013, la quantitat de dos-cents noranta-vuit mil dos-cents cinquanta-tres euros i vuitanta-quatre cèntims (298.253,84 euros), corresponent als interessos fins al 31 de desembre de 2012.

2. En el primer trimestre de l'any 2014, la quantitat de tres-cents vint-i-un mil euros (321.000,00 euros), corresponent al capital pendent.

3. En el primer trimestre de l'any 2015, la quantitat de tres-cents vint-i-un mil euros (321.000,00 euros), corresponent al capital pendent.

4. En el primer trimestre de l'any 2016, la quantitat de tres-cents vint-i-un mil euros (321.000,00 euros), corresponent al capital pendent.

5. En el primer trimestre de l'any 2017, la quantitat de tres-cents vint mil tres-cents setanta-nou euros i trenta-set cèntims (320.379,37 euros), corresponent a l'últim pagament del capital.

II. L'Ajuntament de Benicarló, igualment, ha de pagar l'any 2018 a la mercantil Odemira, SLU els interessos legals que s'hagen generat des de l'1 de gener de 2013, calculats de la següent forma:

1. El 31 de març de 2014, s'han de calcular els interessos del capital pendent (1.283.379,37 EUR) des de l'1 de gener de 2013 al 31 de març de 2014 (o en la data que es produïsca el pagament anualitat), i que han de ser abonats en el primer trimestre de l'any 2018.

2. El 31 de març de 2015, s'ha de calcular els interessos del capital pendent (962.379,37 EUR) des del 31 de març de 2014 (o data en la qual es va produir l'anualitat anterior), i que han de ser abonats en el primer trimestre de l'any 2018.

3. El 31 de març de 2016, s'han de calcular els interessos del capital pendent (641.379,37EUR) des del 31 de març de 2015 (o data en la qual es va produir l'anualitat anterior), i que han de ser abonats en el primer trimestre de l'any 2018.

4. El 31 de març de 2017, s'han de calcular els interessos del capital pendent (320.379,37EUR) des del 31 de març de 2016 (o data en la qual es va produir l'anualitat anterior), i que han de ser abonats en el primer trimestre de l'any 2018.

III. Els pagaments han de ser ingressats per l'Ajuntament de Benicarló dins del termini fixat en el compte corrent a la vista, de titularitat Odemira, SL, amb CIF B58785528, número 2100-5679-91-0200029616 de l'entitat Caixabank, SA 5679 Benicarló-Port.

IV. L'Ajuntament de Benicarló, no obstant això, es reserva el dret d'anticipar el pagament de les quantitats, tant del preu just com dels interessos legals.

V. Aquest acord ha ratificar-lo el Ple de la corporació en la primera sessió plenària que tinga lloc.

Ambdues parts se sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del municipi de Benicarló.»

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a manifestar literalment el següent: «Gràcies, senyor alcalde. Avui portem al Ple ordinari la ratificació de l'acord que han firmat vostés amb la mercantil ODEMIRA per a fer efectiu l'import, com acaba de dir el secretari, de 1.581.000 EUR; 1.200.000 EUR corresponen al principal i 300.000 EUR pràcticament als interessos. Per suposat, nosaltres aquest acord el votarem en contra. Sabem que això s'ha de fer efectiu perquè hi ha una sentència pel mig i s'ha de fer, però com que nosaltres considerem que aquí no haguérem hagut que arribar mai, no haguérem hagut d'arribar mai a esta sentència. El vot en contra és estar en contra del que ha passat. Esta sentència que obliga l'Ajuntament a pagar quasi dos milions d'euros, --com després demostraré--, per una finca de 808 m2 i una altra de 53 m2, és a dir, en total 860 m2 de terreny; pagarem quasi dos milions d'euros. Miren, el primer que m'agradaria fer és una mica d'història de com hem arribat fins aquí, per demostrar que les declaracions fetes al mes de novembre pel senyor alcalde dient que la culpa d'esta indemnització milionària la tenia el govern del PSOE, que va governar dos anys, des del 2005 al 2007, que volien fer el poble gran en dos dies i que 'havien fet mal les valoracions per part de no sé qui. Tot això era mentida. Però, no només va mentir una vegada, senyor alcalde, va tornar a mentir una altra vegada quan va dir, --quan després ja vam demostrar--, que d'allò el PSOE no en tenia cap culpa i que la culpa la tenien vostés per no haver-se personat en el judici i després va dir que vosté sí que havia fet un decret on manava que es personés l'Ajuntament i que els tècnics ho van complir. Este decret tampoc no existeix, amb la qual cosa, segona mentida. Dos mentides que, vosté, senyor alcalde, les ha dit per espolsar-se la responsabilitat que nosaltres creiem que és de vosté i del seu equip de govern. Només únicament i exclusivament de vostés. No té ningú més la culpa que un Ajuntament no es persone a un judici, la culpa només la té qui no ordena presentar-se al judici i esta capacitat la té vosté. El govern del Partit Popular, que governa a este Ajuntament des de fa molts anys, és l'únic responsable d'això que anem a pagar ara i que no és cosa de riure. Perquè quasi dos milions d'euros és el 10% del pressupost municipal.

La història que estava dient és perquè la gent a vegades se n'oblida de com hem arribat fins aquí o la gent no se'n recorda o escolta unes declaracions un dia de vosté, però després no escolta les que nosaltres fem i no s'aclareix massa. Jo sí que voldria recordar per què hem arribat aquí. Mire, el dia 24 de gener de 2007, en el Ple es va aprovar l'expropiació forçosa d'unes finques que corresponien al PAI de Corts Valencianes II, on estaven fetes les cases i encara no estaven fets els carrers. El govern del PSOE, aleshores, que governava amb coalició amb el Bloc, van expropiar unes finques. Però mai la valoració de l'expropiació la fan els polítics, la fan els tècnics. I eren cinc finques, concretament, de diferents propietaris. En estes finques les dos finques propietat d'ODEMIRA, SLU les va valorar l'arquitecte municipal, --no ens oblidem--, que està encara avui d'arquitecte municipal i les va valorar en 182.000 EUR. Estes dos finques, per les quals pagarem quasi dos milions d'euros, 182.000 EUR. En aquell Ple, vosté, que estava de regidor aquí a esta bancada, va votar a favor. Vosté i tots. Vull dir: aquí van aprovar-ho tots per unanimitat, l'expropiació. Per suposat que estos 5 propietaris de les finques van al·legar que no estaven d'acord i dins del termini van presentar al·legacions. El dia 25 de juny de 2009, l'arquitecte municipal desestima totes les al·legacions. I tinc aquí tot el raonament que fa l'arquitecte de per què es desestimen estes al·legacions i només s'estima una d'ODEMIRA que al·lega que allí a una de les finques hi havia una caseta que no l'havien comptat i que aquella caseta diu l'arquitecte que "d'acord, que això sí que té raó" i li donen 6.000 EUR més. Però en totes les altres al·legacions, l'arquitecte es ratifica en la valoració. Per suposat, els propietaris no estan d'acord i recorren al Jurat Provincial d'Expropiació i el Jurat Provincial d'Expropiació dóna la raó als propietaris, perquè ho motiven suficientment i els diu que a aquelles dos finques d'ODEMIRA, --no dic les altres, perquè les altres després ja no van recórrer--, les dos finques que ara estem aquí parlant, els dóna una valoració, a una de 286.399 EUR i a l'altra de 18.000 EUR. En total, el Jurat Provincial d'Expropiació valora aquelles dos finques en 300.000 EUR, aproximadament. Els altres propietaris, que també veuen augmentada la valoració que va fer l'Ajuntament en un principi, ja no recorren i es conformen amb el que diu el Jurat Provincial d'Expropiació. És només ODEMIRA la que recorre i recorre al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. El dia 20 d'octubre de 2010, entra en aquest Ajuntament per registre un escrit del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i, en l'acord d'este escrit es demana la remissió de l'expedient de referència, que és l'expropiació de totes estes finques i emplaça l'Ajuntament a comparèixer i personar-se en les actuacions en un termini de 9 dies, si al seu dret convé. Nou dies els donen i aquí ningú toca a rebato perquè això es presente, és a dir, l'Ajuntament al Tribunal Superior de Justícia. No es presenta l'Ajuntament i el Tribunal Superior de Justícia condemna l'Ajuntament a pagar 1.100.000 EUR més els interessos. El dia 2 de maig del 2012 és quan arriba aquí la sentència del Tribunal Superior de Justícia, on diu que s'han de pagar 1.200.000 EUR i 79.000 EUR de l'altra finca més els interessos. Aleshores sí, ja correm tots. L'arquitecte torna a fer unes valoracions i ja tot són presses en aquell moment. Però, aleshores, només cal el recurs al Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem, en data 23 de juliol de 2012, declara desert el recurs de cassació i la sentència és ferma. I, de qui és la culpa que ens toque pagar un milió i mig d'euros, més els interessos, més els interessos de la fracció que donem, que pagarem tota aquesta quantitat fraccionada, fins a l'any 2018? Amb la qual cosa estos diners no són 1.600.000 EUR quasi, sinó que seran molts més diners. De qui és la culpa? Del PSOE? Del que ha perdut el paper? No. La culpa és de vostés. Vosté, senyor alcalde, no es va assabentar que aquí va entrar un escrit? Doncs, aleshores, on estem? És a dir, qui ens governa en este Ajuntament? Com pot ser que l'alcalde de Benicarló no s'assabente que tenim una demanda per milió i mig i no es presente a un judici? Per què no es van presentar al judici? Esta és la pregunta. Per què no van presentar les al·legacions que després sí que van presentar perquè l'advocat de l'Estat ho presentés al Suprem? Per què estem aquí? Per què vosté va mentir a l'opinió pública dient que la culpa la tenia el PSOE i el Bloc, que volien fer el poble gran en quatre dies? Per què va tornar a mentir dient que hi havia un decret? La mala gestió de vostés i no estar pendent d'estos temes, perquè això és estar pendent dels temes. Jo no em crec que l'alcalde de Benicarló no s'assabente que tenim una demanda per milió i mig. La mala gestió de vostés i no estar pendent d'estos temes tan importants és el que ens ha portat a això. Mire, cada quatre anys hi ha eleccions. A les eleccions la gent vota per a posar aquí a qui dirigeix l'Ajuntament, als polítics que dirigeixen l'Ajuntament. Si no hi hagueren eleccions, l'Ajuntament estaria governat pels tècnics i els tècnics anirien fent. I no, aquí hi ha polítics i cada tècnic d'esta casa per damunt té un polític responsable. Cada un dels tècnics d'esta casa té un polític, després hi ha una Junta de Govern i per dalt de tot està l'alcalde. L'alcalde és el responsable, el que té la capacitat, el que té totes les atribucions que li dóna la llei per a presentar totes els recursos i el que ha de firmar totes estes coses i, vosté, no ho ha complit. Però, el que més m'indigna és veure l'alegria que tenim a este Ajuntament. I és que a vosté jo no li veig gens d'afectació en este tema. Ni quan va sortir la sentència ni ara. Aquí tot és alegria. Jo no sé el que vosté paga d'impostos a l'Ajuntament, però jo sí que sé el que pago cada any d'impostos directes a este Ajuntament. Sé el que paga casa meua d'impostos i sé el que em costa guanyar, el que m'estic guanyant, el que m'ha costat a esta vida i pareix que aquí els impostos dels benicarlandos serveixen per a pagar finques i per a donar diners a qui faça falta, perquè no hem estat al corrent d'estos temes, perquè no hem estat pendents, per negligència. Negligència de vosté i del seu equip de govern. Negligència de no presentar-se a un judici. Torno a repetir-ho. Però, és que, damunt, encara no he sentit el Sr. Serrano. No l'he sentit ni una vegada, --que no he dit que el Sr. Serrano tinga la culpa, que ell no estava--, però des que va entrar a este Ajuntament no va parar de dir que fins que se'n va anar Zapatero del govern, que havíem de tornar un milió d'euros al Govern Central, perquè resulta que el senyor Zapatero ens feia tornar uns diners que ens havien avançat i que havíem de tornar diners, que no eren nostres, que ens els van ingressar i que després, quan es van tancar els pressupostos generals de l'Estat, havíem de tornar-los. Deia que allò ens descol·locava el pressupost. Allò no sé si ens quadraria i ara hem de pagar quasi dos milions d'euros i vosté ni ha piulat, Sr. Serrano. Encara no l'he sentit parlar. És clar, ara ja no la té la culpa el senyor Zapatero i ja no podem donar la culpa als socialistes, perquè ara la culpa la tenen vostés i, encara no li he sentit que se li desquadra, i que cada any ha de pressupostar 50 o 60 milions de pessetes per a pagar a ODEMIRA una finca de 800 m2. Encara no ha sortint a la premsa a dir: "És que el pressupost, és que hem de tornar diners". No, ara no hem de tornar diners, ara hem de donar, hem de pagar per una sentència que ens condemna per no presentar-nos a un judici. Mire, per acabar, no vull ni pensar que hagués passat si jo hagués estat allí i vosté aquí. És que no vull ni pensar-ho el que hagués passat, perquè segur que jo a estes hores estaria imputada. Segur que m'estarien vigilant si tinc comptes a Suïssa i, com a mínim, estaria penjada des de dalt del campanar. És que segur, perquè vostés quan estan a l'oposició se dediquen a judicialitzar la vida política dels ajuntaments i no cal anar molt lluny, que a esta comarca estos dies hi ha hagut notícies d'este tipus. Pel mateix que imputen a uns, aquí es fa exactament el mateix. I que si a mi, sent alcaldessa, m'arriben a condemnar per no presentar-me a un judici, jo no vull ni imaginar-me el que em podria passar. Simplement, nosaltres, per suposat, votarem en contra. Sabem que s'ha de complir la sentència, però això és negligència i mal govern de vostés, únicament i exclusivament i aquí hi ha una responsabilitat política que és seua, senyor alcalde.

En segon lloc, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a indicar que els membres del seu grup s'abstindran perquè els membres de l'equip de govern són majoria, en són 13 i no necessiten el vot del seu grup en aquest tema. Continua la seua intervenció dient que ell el dia 15 de novembre de 2012 va demanar per escrit que se li facilitara la còpia del document pel qual es va traslladar a l'Ajuntament de Benicarló la tramitació del recurs contenciós administratiu, així com de l'informe o els informes i les resolucions i decrets que del dit document es van derivar i, en especial, els referits a la presa de la decisió de personar-se o no en el procediment. Així mateix, indica que li va demanar una còpia de l'acta del Ple on constava la decisió de comparéixer o no comparéixer en el procediment i, en el seu cas, si l'alcalde ho havia fet per decret d'Alcaldia, la dació de compte de la decisió que deguera de prendre, i, si ho va portar al Ple, que li facilitara els motius de la urgència. Explica que també li demanà per escrit la creació d'una comissió especial d'investigació per a determinar si l'Ajuntament de Benicarló es va personar o no es va personar en el recurs contenciós administratiu i que, en cas de no haver-se personat, determinar la persona o persones responsables i, per suposat, exigir a les persones que hagen fet que l'Ajuntament de Benicarló no es persone en aquest judici, la indemnització econòmica o el que derivara del perjudici originat a l'Ajuntament de Benicarló. Tanmateix, el Sr. Ferrer indica que en quatre mesos el senyor alcalde no li ha contestat açò. A més, assegura que no és que no li ha facilitat la informació, sinó que, quan li demanà la creació de la comissió especial d'investigació, l'alcalde callà.

Per altra banda, considera que dos milions d'euros són una barbaritat i és perquè no s'ha anat a un judici a defensar els interessos d'aquest Ajuntament. Així mateix, espera que per responsabilitat democràtica, per transparència d'aquest Ajuntament i per totes eixes coses que es diuen a la tele i que la gent ja no se les creu, a veure si aquest Ajuntament és capaç d'esbrinar qui és o quins persones han sigut les responsables que aquest Ajuntament no anara a defensar a un tribunal 2.o00.000 EUR, aproximadament, dels benicarlandos.

A continuació, en primer lloc, l'alcalde indica al Sr. Ferrer que el punt cinquè de l'ordre del dia és la dació de compte dels decrets i resolucions d'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades des del 16 de novembre de 2012 al 15 de febrer de 2013 i suposa que el Sr. Ferrer s'ho haurà llegit, perquè allí hi ha molts decrets sobre l'assumpte. Considera que potser el Sr. Ferrer no s'ho ha llegit i diu que no sap com funciona aquest Ajuntament en aquest tema i que no en sap res.

En segon lloc, manifesta que el Sr. Ferrer sap perfectament que en aquests moments s'està fent una instrucció. A més, indica que, per respecte a les persones que estan fent la instrucció i que estan involucrades dins de la instrucció que li han demanat personalment que no surten noms ni surta res, esperarà fins al final a veure què passa. D'altra banda, considera que el Sr. Ferrer no pot dir que no sap per on van les coses, perquè si ha llegit els decrets ha de saber-ho perfectament.

En tercer lloc, creu que la Sra. Miralles ha fet una dissertació política, que no ve ni al cas ni era el moment. De fet, afirma que ell creu que el cas de Corts Valencianes II encara no s'ha acabat i que és una de les poques obres que aquest Ajuntament, avui en dia, encara no ha pogut entrar després de vuit anys i creu que encara en vindran. Per tant, opina que les coses tan bé no es degueren fer en aquell moment. A continuació, indica a la Sra. Miralles que l'expedient estan fent-lo persones independents i, per tant, li demana que no comence a acusar ningú, perquè, a vegades, quan arriba el moment, les persones s'han de tragar les paraules que diu en el seu moment. A més, diu que a la Sra. Miralles que ella ha acusat i que no sap què passarà al final, perquè ha acusat personalment. L'alcalde conclou dient que es remetrà a eixe expedient i a eixe informe últim que sortirà en el seu moment.

Tot seguit, el Sr. Serrano indica que per al·lusions ha d'intervindre i s'adreça a la Sra. Miralles per a dir-li que les transferències de l'Estat són un ingrés corrent i que les inversions es financen, normalment, amb préstecs dels bancs. Li explica que una expropiació es paga com a inversió, ja que és una inversió. Per tant, manifesta que, quan ell ha de quadrar un pressupost, ho carrega en ingressos corrents. Per tant, demana a la Sra. Miralles que abans de parlar tinga clars els conceptes ingrés corrent i despesa corrent.

En un nou torn, la Sra. Miralles manifesta el següent literalment: «Gràcies, senyor alcalde. Primer, li contestaré a vosté, Sr. Serrano, que és ací el més facilet. Vosté ha buscat una fórmula per a pagar a ODEMIRA com una inversió. Però què és, què vol dir? Que l'Ajuntament no haurà de pagar este crèdit que vosté demana? És a dir, és igual, però això ho pagarem amb crèdit. Però, ho pagarem o no ho pagarem? I pagarem els interessos. Què és, que ell diu, és que no és despesa corrent. No és despesa corrent, és una inversió, però també haurà de pagar-ho de l'Ajuntament. O no ho haurà de pagar? Ho anirà amortitzant i no és despesa corrent. Per què ho diu? Perquè li he dit de quadrar el pressupost? Perquè vosté es queixava sempre que havíem de tornar diners, però estos diners que li pagarem a ODEMIRA sortiran dels impostos dels benicarlandos. Dels diners de l'Ajuntament. O d'on sortiran estos diners? I com no els tenim els demanarem al banc i damunt pagarem interessos. És a dir, damunt, la cosa encara és més greu, senyor alcalde. Nosaltres també hem tingut respecte amb la instrucció. De moment no hem sortit en premsa ni res, perquè aquí hi havia unes persones que estaven sent investigades i hi havia una instrucció pel mig. Per suposat, que les persones que vosté diu que estan fent una instrucció estan en un procés administratiu. Però, és que nosaltres no parlem de responsabilitat administrativa. Nosaltres parlem de responsabilitat política, perquè nosaltres som d'un partit polític i he fet política. Que, a què venim aquí, a fer punt de creu? Tots som d'un partit polític o no som d'un partit polític? Doncs, per suposat que nosaltres buscarem responsabilitats polítiques, que les hi ha. Perquè és que vosté a qui busca és a qui ha perdut el paper i qui ha perdut el paper no té la culpa que no ens haguem presentat a un judici. Està clar? Perquè vosté havia de ser coneixedor d'això i, si no ho és, té una responsabilitat política. És a dir, vosté quan aquí arriba la carta del Tribunal Superior de Justícia, vosté havia de conéixer perquè això arriba a l'Ajuntament, i si no ho coneix, malament. És que pitjor m'ho posa encara. Vosté està buscant una responsabilitat administrativa en un procés administratiu i nosaltres el que estem dient és que aquí hi ha unes responsabilitats polítiques. Que les altres no se lleven? Però vosté no em diga que no sabia res, perquè vosté és el que té la decisió. Vosté i el senyor secretari tenen la decisió de personar-se als judicis. O no? En tots les contenciosos que arriben a l'Ajuntament, --que tots els dies arriben contenciosos, perquè jo rebo el registre d'entrada i aquí tots els dies arriben escrits dels tribunals--. De si un demanda, si l'altre, si una resolució, si una altra... Aquí, escrits del Tribunal Superior de Justícia i dels Jutjats arriben tots els dies. I això suposo que estarà al corrent d'això, o no?. Doncs, aleshores, aquí hi ha una responsabilitat política. És a dir, a mi no em diga que este procés està investigant-se. Doncs, d'acord. Pot haver-hi un procés administratiu i aquí busquem algú. Vosté busca a qui ha perdut el paper i jo no el busco a qui ha perdut el paper, perquè el que ha perdut el paper no té la culpa. No té la culpa. La culpa la tenen els que estan per dalt de qui ha perdut el paper. Simplement això.»

De nou, torna a prendre la paraula el Sr. Ferrer per a reiterar la documentació que li havia demanat a l'alcalde per escrit fa quatre mesos i que encara no se li ha facilitat i indica que desconeix les persones que porten a terme la instrucció de l'expedient abans esmentat per l'Alcaldia. Per altra banda, entén que es importantíssim aclarir què ha passat, perquè per una mala gestió de no presentar-nos en un judici ens toca pagar quasi dos milions d'euros, la qual cosa és una barbaritat de diners. A més, manifesta que no arriba a entendre per què no s'ha creat eixa comissió d'investigació on tots els grups polítics estiguen representats, per tal de mostrar de cara a la ciutadania la transparència que mereix un assumpte d'aquesta categoria i saber per què l'Ajuntament de Benicarló ha de pagar dos milions d'euros, aproximadament, per no defensar els interessos de l'Ajuntament.

Finalment, l'alcalde conclou el debat dient al Sr. Ferrer que, en relació amb les declaracions que acaba de fer, el remet novament al que ha dit abans sobre el contingut del punt 5é de l'ordre del dia, dació de compte dels decrets i resolucions d'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades des del 16 de novembre de 2012 al 15 de febrer de 2013. L'alcalde considera que li està demostrant al Sr. Ferrer que no s'ha llegit el contingut dels decrets, perquè en eixos decrets està el que el Sr. Ferrer està demanant. A més, recorda que el tema de Corts Valencianes II encara no s'ha acabat i, al final de la instrucció, es veurà tot.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el contingut de la proposta d'Alcaldia, per tretze vots a favor, sis vots en contra --representants del grup municipal socialista-- i dues abstencions --representants del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià--, acorda ratificar l'acord de l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil ODEMIRA, SLU per a l'execució de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana núm. 122/2012, de 8 de març de 2012, subscrit en data 4 de desembre de 2012.

PUNT 5é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià de data 21 de febrer de 2013, per a demanar al Ministeri d'Economia i Hisenda la reducció de mòduls per als productors d'hortalisses de Benicarló, per la greu situació patida a conseqüència de les gelades patides durant el mes de febrer de 2012, que és del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que el Consell Agrari Municipal en la sessió extraordinària que va tindre lloc el 14 de febrer de 2013, adoptà, per unanimitat dels membres assistents, un acord favorable en base al contingut de l'informe de les pèrdues econòmiques patides a les explotacions agrícoles per les gelades del mes de febrer de 2012, la font de la qual correspon a la Coop. Agrícola Sant Isidre de Benicarló S.C.V., amb Nif. 12009353 domiciliada al Polígon Industrial el Collet, parcel·les 301-305 de Benicarló (Castelló), en relació amb els termes municipals afectats: Benicarló, Peníscola, Càlig, Santa Magdalena, Alcalà de Xivert i Vinaròs.

Durant tot el mes de febrer vam tenir temperatures per sota de l'habitual, la qual cosa va provocar fortes gelades. A Benicarló vam estar 6 dies amb mínimes per sota de 0ºC.

També es van patir fortes ràfegues de vent, que va accentuar el problema de les gelades.

És difícil d'avaluar els danys ocasionats a cada cultiu, però podem donar xifres prou eloqüents del desastre que han provocat aquestes gelades, ja que cada dia que passa sembla que els danys siguen majors.

1. CÍTRICS

Les varietats més afectades són les tardanes en general, ja que som al mes de febrer, però n'hi ha tres que pel seu volum són les de major quantia: la varietat Lanelate, Valencialate i Ortanique. Estem parlant de minves importants, tant per gelades com a vent. Són dades aleatòries de mostrejos que han realitzat els nostres tècnics i els termes afectats són els esmentats anteriorment sense excepció. Per tant, la quantificació de danys per gelades del 30% i vent del 35% en taronges i clementines serien de:

Pèrdues en taronges........... 1.289.990 EUR

Pèrdues en clementines........... 265.000 EUR

Total perdudes de cítrics........... 1.554.990 EUR

2. HORTALISSES

La producció de carxofa s'ha vist afectada per les gelades en un percentatge proper al 40% de la producció comercialitzada en els mesos de febrer i març que serien uns 185.000 kg. Els símptomes són l'ennegriment de la part superior del capítol, amb la consegüent depreciació comercial del producte. Per tant, la quantificació de les pèrdues és:

Total pèrdues en el cultiu de carxofes........... 217.600 EUR

L'enciam ha estat l'altre cultiu en importància que s'ha vist afectat per les gelades i el vent. Segons les nostres dades estem parlant de quasi 800.000 plantes afectades. En el cas de l'enciam, en estar afectada per gelades, el vent va actuar amb més virulència i li va produir bastant mal, minvant seriosament la qualitat del producte.

Total pèrdues en el cultiu de l'enciam........... 310.000 EUR

En el cultiu de coliflor, les varietats més afectades són les de cicles llargs, és a dir, les de 180 i 220 dies, ja que durant el mes de febrer, en ser tan baixes les temperatures i durant tants dies, la mata no es va desenvolupar i durant el mes de març i abril, amb el bon temps, a la planta li faltava vigor i, en general, es van espigar. Per tant, les pèrdues va ser molt importants.

Total pèrdues en el cultiu de la coliflor........... 393.000 EUR

D'altra banda, d'acord amb l'informe d'avaluació de danys presentat per la Cooperativa Agrícola, es considera necessari afegir els danys produïts en les produccions de tomaques i cogombres en uns 50.000 EUR.

Total pèrdues d'hortalisses........... 970.600 EUR

Total pèrdues de les explotacions de cítrics i d'hortalisses al terme municipal de Benicarló 2.525.590 EUR.

És per això que els portaveus dels grups municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià, en base a l'acord favorable adoptat per unanimitat pel Consell Agrari Municipal i, considerant les pèrdues econòmiques per inclemències meteorològiques sofertes en les produccions agrícoles de cítrics i hortalisses dins el terme municipal de Benicarló per les gelades patides durant el mes de febrer de 2012, proposen al Ple de la corporació municipal l'adopció del següent acord:

Primer. Demanar al Ministeri d'Economia i Hisenda la reducció de mòduls per als productors d'hortalisses de Benicarló, per la greu situació patida a conseqüència de les gelades del mes de febrer de 2012, de conformitat en informes tècnics que es descriuen.

Segon. Donar compte d'aquest acord a la Conselleria d'Agricultura, pesca i alimentació.»

En conseqüència, la corporació per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar la moció en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 6é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià de data 21 de febrer de 2013, per a demanar al Ministeri d'Economia i Hisenda la reducció de mòduls per als productors d'hortalisses de Benicarló, per la greu situació patida a conseqüència de les pluges i forts vents de finals d'octubre i novembre de 2012, que és del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que el Consell Agrari Municipal en la sessió extraordinària que va tindre lloc el 14 de febrer de 2013, adoptà, per unanimitat dels membres assistents, un acord favorable en base al contingut de l'informe de les pèrdues econòmiques patides a les explotacions agrícoles per les pluges i forts vents de finals d'octubre i novembre de 2012, la font de la qual correspon a la Coop. Agrícola Sant Isidre de Benicarló SCV, amb NIF 12009353 domiciliada al Polígon Industrial el Collet, parcel·les 301-305 de Benicarló (Castelló), en relació amb els termes municipals afectats: Benicarló, Peníscola, Càlig, Santa Magdalena, Alcalà de Xivert i Vinaròs.

A finals del mes d'octubre es van produir pluges copioses, que van superar els 100 litres per metre quadrat. Aquest fet es va repetir durant els dies de l'11 al 18 de novembre amb menys intensitat, ja que van caure 67 litres per metre quadrat.

També es van patir fortes ràfegues de vent. Recordem que el dia 27 d'octubre hi va haver ratxes de 89,5 km/h i els dies 28 i 29 de novembre vam tenir 84.4 km/h i 72,2 km/h, respectivament.

És difícil d'avaluar els danys ocasionats a cada cultiu, però podem donar xifres prou eloqüents de les pèrdues que han provocat aquestes copioses pluges i les fortes ràfegues de vents, ja que cada dia que passa sembla que els danys siguen majors.

1. CÍTRICS

Els danys per vents han estat considerables, ja que estem parlant en un 25% en taronges i d'un 20% en clementines. En ser l'inici de campanya s'han vist afectades totes les varietats, des de les varietats de Clementina, Clemenules, Orogrande, Hermandina, Oroval fins les taronges Navelina, Newhall, lane batega, Navelina, València batega, Nàvel Foios, etc... Pràcticament, totes les varietats tenen problemes de branquejat o ratllat de la pell.

Així mateix, cal destacar el tema del pixat, per les quantioses i persistents pluges, que s'ha pogut observar en les varietats de Clemenules i Orogrande, amb un 5% de dany.

Total pèrdues de cítrics ..................................... 1.485.490 EUR

2. HORTALISSES

Els danys en carxofes pels vents i excés d'aigua són de quantitat i de qualitat. És a dir, hi ha una minva de producció per l'asfíxia radicular provocada per l'excés d'aigua, amb una quantitat afectada de 239.000, aproximadament. Els vents al seu torn han provocat una baixada de la qualitat del producte sobre el 30%, cosa que ha suposat les següents pèrdues:

Total pèrdues en el cultiu de carxofes ..................................... 168.325 EUR

Els diferents tipus de varietats d'enciams han estat l'altre cultiu en importància que s'ha vist afectat per les pluges i el vent. Segons les nostres dades estaríem parlant de gairebé 3.000.000 plantes afectades, ja que s'està començant la campanya. En el cas de l'enciam, les inundació dels camps van provocar-los putrefaccions produïdes per l'escleroproteïna sp. i pèrdues de quantitat. A més, el vent va actuar amb més virulència i va produir a l'enciam bastant mal, minvant seriosament la qualitat del producte.

Total pèrdues en el cultiu dels enciams ..................................... 586.400 EUR

En el cultiu de coliflor, el dany l'han produït les intenses pluges localitzades en aquest període, que han ocasionat un 40% de pèrdues, per problemes d'alternària brassicàcies a la flor.

Total pèrdues en el cultiu de la coliflor ..................................... 144.020 EUR

De la mateixa manera que el cultiu de l'enciam, l'escarola s'ha vist afectada per les fortes pluges i les posteriors ràfegues de vent, que han ocasionat un 20% de minves en la producció d'aquesta hortalissa, així com problemes en la qualitat del producte.

Total perdudes en el cultiu de l'escarola .....................................29.541 EUR

Total pèrdues d'hortalisses ..................................... 928.286 EUR

Total de pèrdues de les explotacions de cítrics i hortalisses pertanyents al terme municipal de Benicarló..................................2.413.776 EUR.»

És per això que els portaveus dels grups municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià, en base a l'acord favorable adoptat per unanimitat pel Consell Agrari Municipal i, considerant les pèrdues econòmiques per inclemències meteorològiques sofertes en les produccions agrícoles de cítrics i hortalisses dins el terme municipal de Benicarló, per pluges i forts vents de finals d'octubre i novembre de 2012, proposen al Ple de la corporació municipal l'adopció del següent acord:

Primer . Demanar al Ministeri d'Economia i Hisenda la reducció de mòduls per als productors d'hortalisses de Benicarló, per la greu situació patida a conseqüència de les pluges i forts vents de finals d'octubre i novembre de 2012, de conformitat amb els informes tècnics que es descriuen.

Segon. Donar compte d'aquest acord a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.»

En conseqüència, la corporació per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar la moció en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 7é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel regidor delegat de Festes de data 15 de febrer de 2013, corresponent a la composició de la Comissió de Festes per les Festes Patronals 2013 i Nadal i Reis 2013-2014, així com la data de celebració de les Festes Patronals 2013.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar la següent composició de la Comissió de Festes per les Festes Patronals 2013 i Nadal i Reis 2013-2014:

José Manuel Cabrera Rodríguez, president.

Juan Francisco Maluenda Cerdá, vicepresident 1r i responsable de les àrees d'Economia, Espectacles i Seguretat, Impremta i Publicitat i Pirotècnia.

Miquel Àngel París Peñaranda, vicepresident 2n i responsable de l'Àrea de Protocol.

Carlos Luis Ferrón Navarro, responsable de l'Àrea de Festejos Taurins.

Francisco Medinilla Gómez, responsable de l'Àrea de Carrer i Entitats.

Emilio Altabella García, responsable de l'Àrea de Logística.

José Manuel Valle Roca, responsable de la Coordinació amb les Penyes.

Vocals: David Punzano Sánchez

Jaime Blasco Cornelles

Juan Antonio Albiol Gilabert

José Moreno del Fresno

Conrado Julián Sancho Comes

Manuel Peña Foix

Oswaldo Pío Bosch

Pablo Cruz Soriano

Francisco José Ferrón Navarro

Sergio Bayarri Vinaixa

Francesc Delcastillo Gómez

Alexis Sastre Arnau

Antonio Sánchez Ascanio

Juan Francisco Bueno Pitarch

Alberto Bellés Roca

Mª Pilar Ibáñez Miquel

Marcos Añó Monllau

Ivana Esteller Marzal

Segon. Designar els dies compresos del 17 al 25 d'agost de 2013, ambdós inclosos, per celebrar les Festes Patronals de la ciutat.

PUNT 8é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià de data 26 de febrer de 2013, referent a la declaració de Benicarló com a municipi lliure de fractura hidràulica horitzontal, que és del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat dia 28 de setembre el DOCV publicava l'aprovació del tres permisos a l'empresa Montero Energy Corporation SL per a la investigació d'hidrocarburs en la província de Castelló. Els tres programes preveuen la recerca d'hidrocarburs en una superfície aproximada de 195.569 hectàrees, que afecten la pràctica totalitat de la província de Castelló. L'empresa Montero Energy Corporation i altres empreses tenen sol·licitats més permisos arreu del territori espanyol, especialment en les zones de Cantàbria, Castella i Lleó, La Rioja, el País Basc o Aragó, entre d'altres.

Concretament, l'empresa Montero Energy Corporation SL està interessada a fer investigacions per descobrir si en el subsòl existeixen concentracions de gas no convencional i d'altres hidrocarburs. Aquests són uns tipus de gas i d'hidrocarburs que no es troben emmagatzemats en grans bosses en el subsòl, sinó que es caracteritzen per estar situats en roques de baixa permeabilitat i de baixa porositat, el que fa que la seua extracció siga més complicada i que es necessite una tècnica molt agressiva amb el medi ambient. Es tracta de la tècnica coneguda com fractura hidràulica horitzontal. Aquesta tècnica consisteix a perforar una canalització en el subsòl per a arribar a molta profunditat, fins on està la roca i el gas. Una volta en el subsòl profund, es realitzen noves perforacions horitzontals per tal d'arribar a la major superfície possible. Per tal d'extreure el gas i els hidrocarburs que estan adherits a la roca, s'introdueixen grans quantitats d'aigua a una elevada pressió, amb la intenció de fracturar la roca i de que se n'allibere l'hidrocarbur, sent extret a la superfície per la mateixa canalització. Per tal de millorar l'eficiència en la trencadissa de la roca, s'introdueix junt a l'aigua un còctel de substàncies químiques de més de 500 elements diferents, entre les quals se'n troben de perilloses, com ara metalls pesants.

La tècnica ja ha sigut utilitzada a gran escala als Estat Units. No obstant, no es tracta d'una tècnica de gran eficàcia, que demana multiplicar les perforacions en diferents profunditats i construir un gran nombre de pous. A més, els percentatges de substàncies químiques que romanen en les profunditats i no són extrets a la superfície són molt elevats, per la qual cosa se'n deriven transferències als aqüífers i al subsòl. Arran de les nombroses trencadisses de roca, s'han arribat a mesurar petits terratrèmols sentits en les localitats properes als pous. D'altra banda, el gas alliberat en les profunditats i no canalitzat per a l'explotació ha arribat a filtrar-se en els conductes de canalització d'aigua de consum humà i també a alliberar-se per la superfície del sòl, el que provoca la contaminació de l'aigua i el risc d'explosió davant de qualsevol flamerada accidental.

Així doncs, la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita grans quantitats d'aigua, multitud de pous per a l'extracció del gas i hidrocarburs i nombroses perforacions a diferents nivells, per la qual cosa es pot considerar una tècnica dolosament agressiva amb l'entorn.

És per això que els portaveus dels grups municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià, davant el risc per a la contaminació del subsòl i dels aqüífers derivada de l'aplicació de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, en pro de la conservació de l'espai natural del terme municipal que es podria veure afectat per la presència de nombrosos pous d'extracció i pels seriosos danys que es derivarien fruit de l'explotació industrial, proposen al Ple de la corporació municipal l'adopció del següent acord:

Primer. L'Ajuntament de Benicarló es declara MUNICIPI LLIURE DE FRACTURA HIDRÀULICA HORITZONTAL.

Segon. L'Ajuntament de Benicarló exigeix la paralització dels projectes d'investigació Aristòtil i Pitàgores, concedits per la Generalitat Valenciana a la mercantil Montero Energy Corporation SL i que afecten municipis del Maestrat i dels Ports, així com del projecte Arquímedes que també afecta la província de Castelló.

Tercer. L'Ajuntament de Benicarló entén que el seu terme municipal es una part d'un conjunt ambiental que conforma una riquesa natural d'alt valor, per la qual cosa s'oposa a la investigació i explotació d'hidrocarburs per mitjà de la tècnica de la fractura hidràulica vertical i d'altres igualment agressives en qualsevol municipi.

Quart. L'Ajuntament de Benicarló traslladarà al president de la Generalitat Valenciana i a la Conselleria de Medi Ambient, Territori i Habitatge aquests acords, així com als municipis emmarcats dintre d'aquests permisos d'investigació i al Govern d'Espanya.

Cinqué. L'Ajuntament de Benicarló insta la Generalitat Valenciana a declarar la nostra Comunitat lliure de prospeccions de fractura hidràulica horitzontal.»

La corporació per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 9é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià de data 27 de febrer de 2013, referent a la declaració institucional del dia internacional de la dona, que és del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

La Llei GVA 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes estableix en el seu article 1, que "Aquesta Llei té per objecte regular i fer efectiu el principi d'igualtat de dones i homes a la Comunitat Valenciana, establir els principis generals que han d'orientar aquesta igualtat, determinar les accions bàsiques que han de ser implementades, així com establir l'organització administrativa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes de la Comunitat Valenciana."

La Llei estableix principis d'actuació dels poders públics, regula drets i deures de les persones físiques i jurídiques, tant públiques com a privades, i preveu mesures destinades a eliminar i corregir en els sectors públic i privat, tota forma de discriminació per raó de sexe.

A més avui comptem a la Comunitat Valenciana amb una Llei integral contra la violència sobre la dona que ens permet ampliar l'anterior concepte de violència de gènere, així com la consideració de víctima i ampliar-la a les persones que estan sota la seua tutela o acolliment.

La Diputació de Castelló té l'absoluta convicció de la necessitat de treballar cap a l'eliminació de les barreres socials, culturals i polítiques que obstaculitzen la igualtat real. És per això que entenem que la institució ha d'impulsar i promoure polítiques dirigides a afavorir la incorporació de les dones dels municipis de Castelló a tots els àmbits de la societat actual.

De fet, des de la institució es treballa de forma transversal en l'estratègia provincial per al foment de l'ocupació femenina i en programes que tenen com a objectiu pal·liar l'escletxa laboral.

Així mateix, enguany tenim com a repte l'aplicació del I Programa d'Igualtat d'Oportunitats que estableix les línies d'actuació per donar resposta a l'actualitat que exigeix adoptar noves estratègies, com l'enfocament integrat de gènere i noves respostes a les necessitats i interessos de dones i homes en tots els camps.

Una part específica d'aquest pla d'igualtat recull les accions desafortunadament més que necessàries per fomentar l'eliminació de la violència sobre la dona.

Des de les administracions públiques s'estan realitzant grans avanços en matèria d'igualtat d'oportunitats, a fomentar l'eliminació de la violència de gènere i en una legislació igualitària, però malgrat això segueixen persistint obstacles que dificulten la plena participació de les dones en els diferents àmbits de la societat i el seu accés i permanència en els llocs de responsabilitat. I malgrat això la violència sobre la dona segueix sent una xacra social que persisteix en ple segle XXI.

En la celebració del Dia Internacional de la Dona es fa necessari reivindicar un model social més igualitari, més productiu i eficient que comporte l'eliminació de les desigualtats entre home i dones.

Per això els portaveus dels grups municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià de l'Ajuntament de Benicarló eleven al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer. Reconèixer l'esforç realitzat durant molt temps en la cerca de la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones.

Segon. Garantir l'aplicació del I Programa d'Igualtat d'Oportunitats 20013-2015 de la Diputació de Castelló.

Tercer. Donar suport a les accions que es realitzen per prevenir i combatre la violència sobre la dona.»

La corporació, per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar la moció en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 10é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Es sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pel portaveu del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià en data 21 de febrer de 2013, per a exigir que l'Ajuntament de Benicarló assumisca el cost del servei de teleassistència que la Diputació de Castelló ha deixat de subvencionar, que és del següent tenor literal:

«La teleassistència és un recurs que permet la permanència dels usuaris en el seu medi habitual de vida, així com el contacte amb el seu entorn sociofamiliar, evitant el desarrelament i assegurant la intervenció immediata en crisis personals, socials o mèdiques per a proporcionar seguretat i millor qualitat de vida. D'aquesta manera, i si tenim en compte que la teleassistència es el recurs ideal per a individus amb deterioraments físics o cognitius greus així com per a malalts crònics i persones majors, es tracta d'un servei que disminueix notablement els costos sanitaris i les visites a urgències, per la qual cosa no s'entén quin és el motiu pel qual el govern de Rajoy ha decidit deixar de subvencionar aquest servei. Un 65% del cost de la teleassitència s'assumia amb un conveni promogut des de l'IMSERSO amb la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies) i la resta era assumit per les diputacions.

Un retall que efectua el govern central encaminat novament cap a la disminució de la qualitat de vida dels majors, que no ha estat gens explicat i que fins i comporta la ruptura entre les formes d'actuar de les diferents diputacions. La Diputació d'Alacant ja ha manifestat el seu suport al programa i que assumirà integrament el cost de la teleassitència als municipis alacantins. La Diputació de València sembla ser que també mantindrà el servei i assumirà el cost dels 14.900 usuaris amb què compta.

Un cas especial és el de la Diputació de Castelló, que s'ha negat a seguir mantenint el projecte de teleassistència que donava servei a 3087 usuaris, dels quals 296 son usuaris benicarlandos, 233 que ja utilitzaven el servei l'any passat i 60 persones que es trobaven a la llista d'espera. Cap d'ells podrà seguir amb un servei tan important i prioritari com és la teleassistència.

La Diputació de Castelló ha substituït el servei de teleassistència pel de "teleajuda" que, malgrat ser semblants a aquells que utilitzen els usuaris de teleassistència, manca completament d'un equip humà al darrere que conega l'expedient mèdic de les persones usuàries així com d'una persona que contacte amb familiars i serveis d'urgència.

Açò ha obligat a alguns ajuntaments de la zona a assumir en solitari el cost de la teleassistència per als seus municipis. És el cas d'Onda amb 272 usuaris o el cas de Vila-real amb 169, que han decidit mantenir la teleassistència.

Per tot això, des de Bloc-Compromís no podem entendre com s'ha pogut mamprendre aquesta retallada en el cofinançament d'un servei tan prioritari i important com és el de la teleassistència. Lluny de considerar-la una despesa, des de COMPROMÏS pensem que amb programes com aquestos el que s'aconsegueix és una minva important en les despeses sanitàries, ja que està demostrat que la utilització de la teleassistència disminueix els costos, concretament el risc d'acudir a urgències és molt major en aquelles persones que no disposen del servei.

Tampoc s'entén per què la Generalitat Valenciana i la Conselleria de Benestar Social no actuen en defensa de les persones afectades i no han previst en els recentment aprovats pressupostos, un fons per a poder ajudar les diputacions i municipis a seguir apostant per aquest servei.

Davant de tot això, solament hi ha una explicació: el govern presidit per Mariano Rajoy prioritza la fractura social i la banca davant de les persones. Així doncs, un 33,8% del pressupost anual de 2013 servirà per a pagar interessos bancaris, per a seguir pagant el deute il·legítim, mentre que les polítiques socials han vist reduïda l'aportació en el pressupost estatal en un 14,4%. D'aquesta reducció es dereiva la fi de programes beneficiosos com la teleassistència, la dependència i altres que fomentaven l'autonomia dels majors.

Per tot això des de Bloc-Compromís proposem al Ple l'aprovació del següent

ACORD

Que l'Ajuntament de Benicarló assumisca la despesa del servei de teleassistència en els casos que tècnicament es valore que és necessari mantenir-lo i no es considere suficient el servici de teleajuda, i les situacions econòmiques individuals o de l'entorn no ho permetin mantenir-lo.

Demanem per tant, que aquest recurs quan tècnicament es propose no implique cap cost als usuaris que ja en disposaven l'any passat i que també es tinga previsió pressupostària per a la incorporació de nous usuaris al programa al llarg de l'any 2013.»

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Agut Barceló, representant del grup municipal socialista, per a indicar que inicialment havia tingut accés al contingut de la moció que se'ls havia facilitat des del Bloc Nacionalista Valencià, la qual varen estar llegint-la i els va semblar correcta. Tanmateix, manifesta que, quan ha arribat al plenari, li han donat les modificacions que s'havien consensuat entre el Bloc i el Partit Popular. Pet tant, vol fer constar que en cap moment s'han consultat als membres del grup municipal socialista les modificacions que s'han produït en relació amb el contingut de la moció inicial.

A continuació, expressa que els membres del seu grup pensen que la decisió del govern central del Partit Popular és injusta en suprimir aquestes ajudes que estaven sent assumides per l'IMSERSO i Diputació. També recalca que, per part d'aquest Ajuntament, falta d'interés per solucionar aquest problema, ja que altres ajuntaments han reaccionat al respecte i s'han fet càrrec al 100% de totes les despeses i cita a títol d'exemple els municipis d'Almassora, Vinaròs, Almenara, la Vall, Onda, Vila-Real i Morella. Explica que aquest ajuntaments fins i tot ho han inclòs als seus respectius pressupostos de 2013. A més, creu que s'ha tardat molt a trobar-se una solució i potser és perquè aquesta no s'estava buscant. Així mateix, remarca que l'alcalde va fer unes declaracions el dia 24 de gener de 2013 on manifestava que Benicarló pagaria la teleassistència a les persones més necessitades, entre altres qüestions. A aquest respecte, la Sra. Agut considera que eren unes declaracions que no s'ajustaven a la realitat. En canvi, considera que ara sí que s'està treballant.

Conclou dient que el grup socialista està d'acord amb el contingut de la moció i votarà favor, tot i que el paràgraf que s'ha afegit els sembla insuficient, ja que consideren és molt genèric i no hi ha cap barem que puga dir a quanta gent afectarà, etc. Considera que fa dos mesos i mig que se sap i que no s'ha intentat resoldre el problema, per exemple, negociant amb Creu Roja uns preus acceptables per a fer-nos càrrec de la teleassistència de la gent desfavorida. Finalment, indica que votaran a favor de la moció, però vol que quede clar que no s'estan fent les coses com s'haurien de fer.

En segon lloc, intervé la Sra. Vallés Burriel, representant del grup municipal popular, per a matisar que la moció la va presentar el Bloc i que al grup popular no li semblava bé la part d'antecedents, però que podien aprovar la part dispositiva sempre que es tinga en compte que s'intentaria cobrir el servici de teleassistència a la gent que tècnicament es valore que la necessita, així com per a la gent que no tinga recursos per a finançar-s'ho. No obstant això, manifesta que no pot consentir a la Sra. Agut que diga que hi ha hagut falta d'interés, ja que l'ofèn. Indica que potser el que ocorre és que no s'ha buscat la solució que la Sra. Agut voldria en aquest tema. Explica, doncs, que la teleassistència a Benicarló la tenen 253 persones usuàries i eixe cost suposa uns 54.000 EUR per a les arques de l'Ajuntament. Per altra banda, diu que no és cert que no s'han tingut contactes amb la Creu Roja, perquè tant ella com els tècnics de l'Àrea de Benestar Social n'han tingut molts i continus. A més, matisa que la teleajuda és un servici tan vàlid com el de teleassistència. Afegeix que a Benicarló només hi ha una persona sense servici, perquè voluntàriament no vol ni un sistema ni l'altre. Continua dient que, des del dia 5 de desembre de 2012, han tingut contactes continus amb Diputació i Creu Roja per a resoldre el problema. Seguidament, manifesta que ella està ací per a gestionar i que si volguera fer un un discurs populista només caldria dir que l'Ajuntament paga la teleassitència. En canvi, la Sra. Vallés considera que ens trobem en un moment en què no podem assumir competències que no ens toquen. Continua la seua exposició expressant que es parteix de la base que la teleajuda és un servici tan vàlid com el de teleassistència, l'única diferència és que el servici de teleassistència és més personalitzat. Per tant, diu a la Sra. Agut que no pot admetre que diga que no s'ha estat fent res, perquè això no és veritat. A més, creu que és una falta de respecte a tots els professionals que estan treballant en aquest assumpte, ja que és un problema que ha caigut en ple mes de desembre i els professionals que diàriament estan atenent el tema de les prestacions econòmiques han hagut de muntar-se els seus horaris per atendre les 250 persones que tenen el servici de teleassistència, sempre intentant tranquil·litzar l'assumpte i explicar a tot el món bé el tema, perquè si no es pot crear molta confusió. De fet, considera que, fins ara, no s'ha tingut cap problema al respecte, encara que, si es tinguera, també ho faria saber a la Sra. Agut. Conclou dient que la gent voluntàriament ha anat passant-se a teleajuda i s'està portant un seguiment de tots els casos que hi ha en l'actualitat.

Seguidament, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a dir que està d'acord amb la Sra. Vallés en el tema que és un problema que ha caigut a l'Ajuntament, però les persones que estan afectades són del poble, són benicarlandos i no són de Rajoy ni de ningú més. Per això, explica que el motiu d'aquesta moció és que, almenys, aquesta corporació adopte el compromís que això es farà. A més, considera que diria molt poc de nosaltres, com a responsables polítics d'aquest Ajuntament, si no fórem sensibles a eixes coses. Per acabar, agreix el suport a aquesta proposta i diu que espera que aquestes persones no estiguen desateses. En aquest sentit, considera que aquest compromís l'han de tirar endavant tots els grups polítics.

En un nou torn, la Sra. Agut manifesta que, tal com ha dit en la seua intervenció anterior, els membres del seu grup van a donar suport a la moció perquè, almenys, ho treballaran i hi ha intenció que això se solucione. Tot i això, indica que, si no va pel bon camí, ja ho criticaran en el seu moment. Per altra banda, diu que sap que van estar en contacte al mes de desembre i s'avisava les persones interesssades per a dir-los que s'acabava la teleassistència i passaven a teleajuda. Per tant, manifesta que en cap moment ha posat en dubte la tasca realitzada pels professionals de l'Àrea de Benestar Social. A més, afirma que els tècnics ho han fet bé, ja que s'explicava que el servei que prestava la Diputació era gratuït.

Finalment, la Sra. Vallés conclou el debat manifestant que la decisió està presa i que s'ha treballat des del primer dia, ja que els tècnics han parlat amb Creu Roja des del primer moment i de forma contínua. Per altra banda, indica que l'Ajuntament no crearà un servei nou, perquè no es municipalitzarà eixe servici ni es traurà cap convocatòria pública d'un servici municipal en el tema de la teleassistència. Tot i això, demana que les coses es valoraren i no es diguen coses tan alegrement, ja que algunes no són veritat i no s'ajusten a la realitat.

En conseqüència, la corporació per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PART DE CONTROL

PUNT 11é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE NOVEMBRE DE 2012 AL 15 DE FEBRER DE 2013. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de novembre de 2012 al 15 de febrer de 2013. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 12é. DACIÓ DE COMPTE DE LA LLEI DE MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE 2012. La corporació queda assabentada del contingut de l'informe del viceinterventor i de la tresorera de data 30 de gener de 2013, així com dels annexos I (relatiu a pagaments realitzats en el trimestre, sent la data d'inici del llistat l'1 d'octubre de 2012 i la data final 31 de desembre de 2012), II (relatiu a factures o documents justificatius que en data 31.12.2012 estan pendents de pagament al final del trimestre) i III (relatiu a factures o documents justificatius que porten tres mesos registrades i l'òrgan gestor no ha tramitat l'oportú expedient de reconeixement de l'obligació, (sent la data d'inici del llistat 7.07.2010 --data d'entrada de la Llei de Morositat-- i la data final 31.12.2012), per complir el que disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de Modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

PUNT 13é. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

1. En primer lloc, la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, diu que aquesta setmana han llegit a la pàgina web i a la premsa que l'Ajuntament ha optat per assumir la urbanització de la UA-19 per accelerar l'electrificació de la zona i poder obrir al més prompte possible el pàrquing, així com que l'obra està acabada en el 95%. Ella creu que aquest tema és de la Comissió d'Urbanisme i, tal com s'ha dit abans, les Comissions d'Urbanisme no es fan totes. De fet, explica que, algunes vegades, els components de la Comissió d'Urbanisme reben un correu que diu que no hi ha temes a tractar i que eixe mes no hi haurà Comissió d'Urbanisme. La Sra. Miralles considera que això és un tema de la Comissió d'Urbanisme, ara bé, com que diu que no es tracta allí, aprofita per fer preguntar al Ple si se'ls pot explicar com queda tot el tema de la UA 19. Concretament, col saber com queda el tema de l'electricitat i tot el que fa referència a eixa nota de premsa que han tret l'equip de govern aquesta setmana, ja que és una nota molt concisa i no ho acaben de veure-ho clar.

2. En segon lloc, la Sra. Miralles pregunta sobre les plaques fotovoltaiques de l'Auditori, ja que al mes de setembre, van preguntar en el ple ordinari per què aquestes no funcionaven. Explica que va ser una instal·lació que va costar 484.000 EUR, que es va recepcionar per part de l'Ajuntament el dia 15 de juny de 2011. És a dir, diu que prompte farà dos anys i el Sr. López li va contestar al mes d'octubre dient que hi havia hagut problemes de l'empresa i que no sabia quin paper feia falta, contestació que la Sra. Miralles considera que és de poc rigor. Tot i això, afirma que se li va dir que en breu estaria resolt l'assumpte, però han passat cinc mesos i no saben si eixe «en breu» ja ha passat ni quan començaran a funcionar les plaques ni quan es connectaran ni què passa amb les plaques de l'Auditori.

3. La tercera pregunta la formula la Sra. Marzá Caldés, representant del grup municipal socialista. Diu que farà un any, pràcticament, arran d'unes intervencions, va sortir el tema de l'inventari dels béns immobles. En aquell moment, indica que se'ls va comentar que s'hi estava treballant o que ja estava, pràcticament, finalitzat. Aleshores, pregunta en quina fase està la realització de l'inventari dels béns immobles, perquè des d'aleshores ja no han tornat a saber res més.

4. La quarta pregunta és també de la Sra. Marzá Caldés i fa referència al fet que, en el ple del dia 26 de gener de 2012, es van interessar per les instal·lacions on estava l'antic centre municipal de salut i va preguntar si l'equip de govern havia iniciat mesures per a recuperar aquestes instal·lacions, que són en terreny municipal, construïdes amb diners municipals i cedides a la Tresoreria General de la Seguretat Social o, en aquest cas, a la Generalitat. Diu que, en aquells moments, es va contestar que no ho tenien molt clar, però que l'edifici encara s'estava utilitzant, ja que hi havia l'arxiu dels metges, les ambulàncies, associacions i Salut Pública. Arran d'aquí, ella creu que es va plantejar la necessitat de resoldre el dret d'ús efectuat per aquest Ajuntament amb la Generalitat i procedir a la reversió de la planta baixa que són, pràcticament, 1.000 m2 i de la segona planta que són uns altres 1.000 m2, on Salut Pública en disposa de quasi 800 m2. Indica que aquesta qüestió es va portar a la Comissió de Contractació i, posteriorment, es va portar al Ple per a demanar que es resolguera el dret d'ús. A més, la Sra. Marzá manifesta que han sentit algun comentari que es que es volien fer unes obres, perquè Salut Pública volia més de despatxos. Per tant, pregunta en quina fase es troba la tramitació de la reversió d'aquest ús d'aquest edifici i si s'estan fent les obres o, si no, quan pensen començar.

5. Seguidament, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a indicar que el dia 15 de novembre de 2012 va presentar un escrit per tal que se li facilitara una documentació. També diu que en el Ple del dia 29 de novembre de 2012 va fer una pregunta i, com que no sap si li la contestaran avui, la torna a fer. Així doncs, a continuació, el Sr. Ferrer pregunta si se li facilitarà una còpia del document pel qual es va traslladar a l'Ajuntament de Benicarló la tramitació del recurs contenciós administratiu núm. 369/10, davant de la Secció 4ª de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, així com l'informe o informes i resolucions, decrets, que del dit document es van derivar. En especial, manifesta que vol els referents a la presa de decisió de personar-se o no en el procediment. A més, demana a l'alcalde que li facilite una còpia de l'acta del Ple on consta la decisió de comparéixer o de no comparéixer en el dit procediment o, si s'escau, la dació de compte de la decisió, en el cas que la decisió s'hagués pres per l'Alcaldia per motius d'urgència.

A continuació, l'alcalde s'adreça al Sr. Ferrer i li indica que no hi ha cap problema a facilitar-li eixa documentació, ja que el secretari té tots els documents i, quan vulga, se li facilitarà.

6. El Sr. López González, representant del grup municipal popular, en relació amb la pregunta formulada pel Sr. Mascarell Moros, portaveu del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, sobre els cables de l'antic Ajuntament, diu que, des que va acabar l'obra, s'han anat traient els cables que s'han pogut eliminar. Indica, però, que els cables que queden actualment són els que no es poden llevar perquè estan donant subministrament tant a l'edifici com al carrer. Explica, a més, que estaven esperant la consignació pressupostària que s'ha aprovat fa un moment de 29.214 EUR per acabar de concretar i contractar a l'empresa subministradora d'energia elèctrica un únic comptador que donarà servei tant a la part trifàsica de l'edifici per a l'ascensor, com per a l'enllumenat públic. Conclou dient que, una vegada es tinga tot això, la Brigada i l'empresa subministradora d'energia elèctrica acabaran de desmuntar eixos cables i la façana quedarà per fi lliure de cables.

7. Tot seguit, la Sra. Eugenio Bayo, representant del grup municipal popular, respon la pregunta formulada pel Sr. Ferrer, en relació amb el tema de la Biblioteca. Al respecte, indica que evidentment no es compleix el tema de requisits mínims fixats per la Llei, però al mateix temps la Llei 17/2012, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2012 imposa l'obligació de no augmentar ni els conceptes retributius dels funcionaris ni de crear noves places, per la qual cosa s'està estudiant una solució per poder complir amb eixe requisit en un futur, el qual espera que siga en breu i es puga donar solució al tema al llarg de l'any 2014. No obstant això, fa un repàs del nombre de lectors, així com dels currículums del personal afecte a la Biblioteca, i considera que la Biblioteca funciona molt bé pel que fa a la divulgació i difusió de la cultura i la lectura. A més, manifesta que la Generalitat ja sap que incompleixen la llei i, en conseqüència, ha denegat les ajudes sol·licitades, però encara així a data d'avui seguim estant connectats a la Xarxa de Biblioteques, amb la qual cosa encara disposem de l'assistència tècnica al respecte.

De nou, torna a intervindre el Sr. Ferrer per a dir que en cap moment ha dit, ni creu que ningú ho haja dit, que la biblioteca de Benicarló no funciona bé. Ara bé, crec que cal dir a la Generalitat que canvie la llei o que la complisca.

Arribats aquest moment, la Sra. Eugenio reitera que són coneixedors de l'incompliment de la llei, però al mateix temps indica que és voluntat de la corporació donar-li solució al més prompte possible, perquè de moment la llei de pressupostos per aquest any no ho permet. Per altra banda, recorda que amb les declaracions que es van fer a la premsa per part del Bloc Nacionalista Valencià sobre que la Biblioteca no comptava amb el personal adequat, es donava a entendre que aquest no estan qualificats i així ho van entendre els propis funcionaris de la Biblioteca.

8. En relació amb la pregunta del pàrquing efectuada pel Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, indica que no va ser en Comissió Informativa de Contractació, sinó que creu que va ser al passadís abans d'entrar a la Comissió, on li va ensenyar unes fotos que portava al mòbil i li va dir que allò estava de qualsevol manera i, abans de fer la pregunta el Sr. Sánchez ací al Ple, ja se li va fer un requeriment de l'obligació contractual de mantindre el pàrquing en perfectes condicions de neteja. Explica, a més, que eixe escrit es va enviar el 14 d'agost. Indica també que pàrquing tenia la deficiència important de molta brutícia. D'altra banda, manifesta que el dia després del Ple van enviar un altre requeriment on es comunicava a l'empresa que l'incompliment d'eixa obligació podia ocasionar-li conseqüències. Al cap d'uns dies, --explica--, va anar una màquina, ho va netejar tot i ho va deixar impecable. També el mateix dia 17 de gener va enviar un correu electrònic i, en dos dies, van arreglar la porta que no es tancava i anava a trompades. Finalment, el Sr. Serrano diu que les deficiències es van detectant i es van comunicant, tot i que considera que si a l'empresa reiteradament se li van comunicant les deficiències i no en fa cas, s'han de prendre les mesures que el contracte permeta imposar.

A continuació, el Sr. Sánchez afirma que és cert el que el Sr. Serrano ha esmentat, ja que en dos o tres dies de fer la pregunta al Ple, es va fer la neteja. De fet, indica que va haver un moment que quasi es va penedir d'haver fet la pregunta al Ple, perquè desconeix quin tipus de productes químics es van aplicar a les escales d'entrada al pàrquing, ja que quasi bé no podia ni respirar. Així mateix, reitera la necessitat que la porta del pàrquing estiga tancada a partir de les deu de la nit, per tal que la ciutadania tinga més seguretat a l'hora de deixar el cotxe dins del pàrquing, perquè, tal com està avui en dia, molta gent prefereix deixar el seu cotxe fora, per evitar maleses.

El Sr. Serrano, a la vista de la intervenció del Sr. Sánchez, manifesta que ell també entra i surt per les escales del pàrquing i, en el moment en què es va produir la neteja, no va necessitar respiració artificial. Tot i això, admet que és cert que ara torna a estar un poc brut i indica que, si no ho netegen, tornaran a prendre les mesures adients al respecte.

5. Tot seguit, l'alcalde, en relació amb les pregunta formulades pel Sr. Ferrer, reitera que les persones que estan tramitant l'expedient estan plenament capacitades i són totalment independents, per tant, li diu que haurà de esperar al final d'eixa tramitació. Per altra banda, indica que, com ja li ha dit anteriorment en relació amb la documentació a què fa referència, li l'ha de demanar al secretari, que li la facilitarà.

1. Per altra banda, el Sr. López manifesta que és cert que els punts a dictaminar en Comissió Informativa són pocs i que les convocatòria de la Comissió Informativa d'Urbanisme no superen la meitat de les que s'haurien de fer. Ara bé, afirma que li sorprèn que es facen les preguntes al Pe i que no es facen a la comissió informativa, perquè en el punt de precs i preguntes de l'última comissió van haver-hi zero preguntes i en l'anterior el mateix. A més, recorda que a les comissions informatives assisteixen el tècnic jurídic, la tècnica de gestió i l'arquitecte municipal, que poden dissipar tots els dubtes que es puguen plantejar. Tot i això, indica que, per part d'ell, es vol donar la màxima transparència i oferir-los les explicacions més oportunes. A continuació, es refereix a la UA 19 i diu que les manifestacions varen eixir una hora abans de la comissió i que per això el sorprèn que no feren cap pregunta a la comissió. De la UA 19, explica que l'Ajuntament es farà càrrec d'eixa unitat d'actuació, que ve des de fa molt de temps, com altres unitats d'actuacions que existeixen al poble d'anys anteriors sense donar-li una sortida. Per això, diu que ara mateix s'està actuant en totes o gairebé en totes i que això porta el seu temps. Pel que fa a la UA 19, explica que ja fa dies que està parlant amb l'urbanitzador i s'ha arribat a l'acord de rescindir la condició d'urbanitzador i hi ha dos vies per portar-ho a terme, tot i que la tramitació és complexa. Concretament, diu que l'urbanitzador demana una cosa que no ell no està disposat a assumir, ja que creu que ha sigut una fallada d'ells no haver acabat en el seu moment i la seua via va pel tema de la caducitat.

Per altra banda, respecte al tema de les plaques solars, indica que s'ha dit que són 480.000 EUR, aproximadament. Tot i això, el Sr. López remarca que, d'eixos 480.000 EUR, bona part corresponien a la coberta, és a dir, no eren 480.000 EUR només de plaques solars. Continua explicant que, com va dir en el seu dia, l'Ajuntament estava fent moviments perquè s'havia de solucionar que eixes plaques solars donaven un rendiment al municipi. Pel que fa al tema de la legalització de les plaques solars, diu que avui mateix ha estat el tècnic d'instal·lacions en energia i tenen pràcticament esgotat el tema administratiu, ja que la legalització és, pràcticament, un fet. Ara bé, indica que però posar-les en marxa costarà una miqueta més, perquè l'empresa que va subministrar la instal·lació de les plaques solars en el seu dia va cometre un error en l'administració dels papers i els falta el que es denomina el número de preassignació. Explica que, sense eixe número, costa molt endollar les plaques. A aquest respecte, el Sr. López diu que ha parlat personalment amb els d'Energia i que li han dit que el número de preassignació no dóna tampoc el dret a connectar i, menys ara, perquè les subvencions del govern han baixat i, per tant, eixe número de preassignació no dóna el dret a rebre les quanties econòmiques que es van prometre en el seu dia. Tanmateix, afirma que està legalitzada eixa instal·lació i que ha costat molt, perquè han estat l'Ajuntament qui ha pres les regnes de l'assumpte i, fins i tot, ha hagut de posar-se en contacte amb l'empresa fabricant alemanya amb els problemes de l'idioma que això comporta. Finalment, diu que el tècnic ha aconseguit fer d'enllaç amb una empresa que ja no existeix, amb uns tècnics que han desaparegut i amb una fàbrica alemanya que, al final, ha aconseguit tota la documentació pertinent perquè Energia puga donar el vist i plau a eixa instal·lació. Per tant, el Sr. López explica que ara queda queda endollar les plaques solars al transformador i que això, ja li va dir fa quatre o cinc mesos, que era una realitat o que ja estaven a punt d'aconseguir-ho i continua sent optimista. A A aquest respecte, diu que espera que siga ràpida la tramitació, encara que afirma que no depèn ni del regidor, ni dels tècnics, sinó que es tracta de fent-nos els pesats i, al final, aconseguir, alemanys, que les plaques solars que hi ha a l'Auditori servisquen per autoconsum i ens servisquen per a donar el rendiment que ens done per a electrificar tot el que es puga. Ara bé, creu que rebre subvencions i arribar als 30.000 EUR que ens van prometre en aquell moment, serà molt complex.

1. Feta aquesta intervenció, la Sra. Miralles manifesta al Sr. López que li fa gràcia quan ha dit que per què no ho pregunten a la Comissió d'Urbanisme, ja que, des que va sortir la notícia fins al dia d'avui, de Comissió d'Urbanisme, no n'hi ha hagut cap. Per tant, diu que no es pot preguntar per la UA 19 si no s'ha convocat cap Comissió d'Urbanisme. Per altra banda, diu que el Sr. López va fer les declaracions una hora abans de la Comissió i que ells ho lligen quan surt i, per tant, reitera que, si des que va eixir la notícia fins avui no hi ha hagut cap comissió, no li ho poden preguntar. A més, indica que caducaran la condició d'urbanitzador i que això li sembla bé, ja que recorda que en l'anterior legislatura ja es va tractar el tema i no es va fer res al respecte. D'altra banda, recorda al Sr. López que no ha contestat totes les preguntes que li ha formulat sobre la UA 19, amb la qual cosa suposa que el Sr. Sánchez o algú dels seus altres companys li les tornaran a fer en la Comissió d'Urbanisme. Per exemple, es refereix als avals o al tema d'Iberdrola. De fet, diu que aquest és el quid de la qüestió, ja que considera que allí hi ha un pàrquing sense llum, --que per poc l'inaugura el Molt Honorable--, i el problema està amb Iberdrola. És a dir, la Sra. Miralles es pregunta qui pagarà l'electrificació de la UA 19 i si repercutirà sobre els propietaris. I això, --considera-- que el Sr. López no ho ha explicat. Per tant, la Sra. Miralles diu que queden moltes preguntes en l'aire, que el Sr. López no ha contestat.

Canviant de tema, respecte de les plaques solars, la Sra. Miralles indica que ella ha parlat de la inversió total (484.000 EUR), que estan morts de fàstic. Diu que ara el Sr. López diu que falta el número de preassignació i la Sra. Miralles es pregunta si no sabien que hi havia necessitats de documentació abans de tirar-ho endavant. Per tant, manifesta que, una vegada més, els ha d'acusar d'una mala gestió, perquè quan s'ha de fer una cosa s'ha de tenir tot el projecte fet, tot embastat, tot escrit i tot pensat. Afegeix que sembla que això es va fer una mica de pressa i corrents o que no ho tenien tot ben amarrat, perquè si ara en fa falta un número de preassignació és qüestió de mala gestió, ja que des de juny de 2011 ja podria estar en marxa la instal·lació i no hi ha hagut la diligència que hagués hagut d'haver en aquest assumpte.

1. Al respecte, el Sr. López s'adreça a la Sra. Miralles per tal de respondre sobre els avals. Concretament, li diu que cal estar al que diguen els tècnics, perquè és un tema que va lligat a la declaració de la caducitat de la condició d'urbanitzador. Pel que fa a Iberdrola, indica que el problema ha sigut majorment d'Iberdrola, tot i que era un problema de confiança amb el propi promotor. Explica que calia fer una línia d'alta que anara de la subestació transformadora i Iberdrola li va demanar els diners per endavant o el dipòsit d'un aval. Tanmateix, diu que el constructor no ha complit ni una cosa ni l'altra. Ara bé, afirma que ha parlat amb Iberdrola i li han dit que demanaran a l'Ajuntament ni l'aval ni els diners per endavant, perquè saben que de l'Ajuntament cobraran. Per tant, indica que l'Ajuntament té eixa facilitat que no té l'urbanitzador.

Pel que fa a les plaques solars, manifesta que la voluntat és que es faça ràpid, però depèn d'altres instàncies. Per tant, diu que només es pot ser pesat i no deixar-se de banda.

3. Tot seguit, el Sr. Serrano manifesta que, en relació amb la pregunta formulada sobre l'inventari, aquest estava ja acabat en data de 31 d'agost de 2012. Tot i això, indica que el secretari va considerar que un inventari no es pot aprovar si no és a final d'any. Per tant, afirma que l'inventari a data d'avui està acabat i, possiblement, en el Ple del mes que ve el portaran a aprovar.

Finalment, l'alcalde indica que l'altra pregunta es contestarà al pròxim plenari.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 23:14 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 1 de març de 2013