Ple ordinari núm. 4/2013, de 25 d'abril.

25/04/2013

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO : Que l'acta de la sessió plenària núm. 4/2013 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 25 d'abril de 2013, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 4/2013 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 25 D'ABRIL

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 25 d'abril de 2013 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 3/2013, DE 28 DE MARÇ. Per assentiment dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària núm. 3/2013, de 28 de març.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SUBCONTRACTACIÓ SOL·LICITADA PER LA MERCANTIL SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA A FAVOR DE LA MERCANTIL AQUALOGY AQUA AMBIENTE SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE PART DEL CONTRACTE SUBSCRIT AMB AQUEST AJUNTAMENT EL 17 DE DESEMBRE DE 2010, RELATIU A LA GESTIÓ DEL SERVICI PÚBLIC DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INFRAESTRUCTURES D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS QUE INTEGREN LA XARXA DE SANEJAMENT PÚBLICA A BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de data 15 d'abril de 2013.

Relació de fets

I. El 17 de desembre de 2010 se subscriu contracte administratiu amb la mercantil SOREA SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA relatiu a la gestió del servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló, per import de 266.129,29 euros/any, IVA exclòs. La durada del citat contracte és de deu anys, amb efectes des de l'1 de gener de 2011, prorrogable anualment per dos anys.

II. Mitjançant l'escrit amb núm. de registre d'entrada 6.948, d'11/05/2012, la contractista, Sorea, Societat Regional de Proveïment d'Aigües, SA, manifesta la seua pretensió de subcontractar a favor de la mercantil Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales, part de l'objecte del citat contracte, ja que el que es pretén subcontractar és la neteja i desobturació de la xarxa municipal de sanejament. Això es descompon en:

Neteja i desobturació d'embornals, col·lectors i voltes.

Neteja d'embornals i claveguerons.

Neteja i buidatge de pous, arquetes i càmeres o voltes municipals.

Neteja de fosses sèptiques, pous i llots.

Neteja de canals de recollida d'aigües pluvials sense cobrir.

Neteja i manteniment d'equips d'impulsió d'aigües residuals.

Inspecció de conduccions.

Actuacions davant situacions d'emergència.

Actuacions preventives davant episodis pluvials d'alta intensitat.

Manteniment preventiu.

Treballs de conservació de la xarxa municipal de sanejament.

III. A través de registre de sortida núm. 6.970, de 23/05/2012, es requereix a la contractista perquè justifique l'aptitud del subcontractista (Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales) per executar la prestació que es pretén subcontractar, amb referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seua experiència.

IV . El 21 de setembre de 2012 la contractista presenta documentació a fi de justificar l'aptitud del subcontractista (Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales, SA).

V. A través d'un escrit amb núm. de registre de sortida 13.461, de 4/10/2012, es requereix la següent documentació a la subcontractista Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales, SA: Escriptura de constitució i de modificació, si escau, inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest requisit fos exigible conforme a la legislació mercantil que li siga aplicable. Si no ho fóra, l'acreditació de la capacitat d'obrar s'ha de realitzar mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o acte fundacional, en el qual consten les normes per les quals es regula la seua activitat, inscrits, si escau, en el corresponent registre oficial; document nacional d'identitat i poder validat pel secretari de la corporació a favor dels representants de la mercantil; declaració responsable de no estar incurs el licitador en les prohibicions per contractar recollides en l'article 49 de LCSP; i declaració responsable de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

VI. Mitjançant escrit amb número de registre d'entrada 16.122, de 15/11/2012, la subcontractista presenta la documentació.

VII. El 4 de febrer de 2013, la tècnica de Contractació emet un informe en el qual s'estableix que:

«(...)

a) Respecte al règim jurídic aplicable.

El contracte cedit es regeix per les normes de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic i en el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot el que no contradiga al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic.

b) Respecte a la qüestió de fons.

I. L'article 9 del plec de clàusules administratives particulars estableix que 'el concessionari, a més dels drets que s'estableixen en la LCSP i el RSCL, i d'aquells que es deriven d'altres clàusules d'aquest plec, ha de tindre, entre uns altres, els següents drets:

--Subcontractar obres, subministraments, i serveis amb caràcter general i sempre que es notifique l'Ajuntament d'acord amb el previst en la LCSP.'

L'article 210 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, estableix que la subscripció dels subcontractes està sotmesa al compliments dels següent requisits:

a) (...)

b) En tot cas, l'adjudicatari ha de comunicar anticipadament i per escrit a l'Administració la intenció de subscriure els subcontractes, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat del contractista i justificant suficientment l'aptitud d'aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans que disposa i a la seua experiència.

i) Les prestacions parcials que l'adjudicatari subcontracte amb tercers no poden excedir del percentatge que es fixe en el plec de clàusules administratives particulars. En el cas que no figure en el plec un límit especial, el contractista pot subcontractar fins a un percentatge que no excedisca del 60% de l'import d'adjudicació.

II. Mentre que la cessió del contracte suposa una novació subjectiva d'aquest, per la qual cosa se subjecta a autorització administrativa expressa i prèvia, i al requisit que el cessionari compte amb la mateixa solvència que l'exigida al cedent, la subcontractació no modifica la situació del contractista enfront de l'Administració ni aquesta queda vinculada amb els subcontractistes (STS de 10 de febrer de 1990), però queda sotmesa al compliment dels requisits previstos en l'article 210 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre.

No obstant l'anterior, a l'empara de l'article 265 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes de Sector Públic, "en el contracte de gestió de serveis públics, la subcontractació només pot recaure sobre prestacions accessòries."»

En conseqüència, ha d'acreditar-se en l'expedient, amb caràcter previ a l'autorització de la subcontractació del servei sol·licitat a favor de la mercantil AQUALOGY AQUA AMBIENTE SERVICIOS INTEGRALES, SA, que el servei que es pretén subcontractar recau sobre prestacions accessòries, ja que el contracte que s'informa és un contracte de gestió de serveis públics. Així mateix, la citada mercantil ha d'acreditar els elements humans i tècnics que disposa per prestar el servei.

VIII. El 21 de març de 2013, el tècnic de l'Àrea de Medi Ambient emet un informe en el qual s'estableix que:

«(...) Analitzats els treballs que es pretén subcontractar s'evidencia que es troben inclosos en l'objecte i abast bàsics del servei que es contracta segons el previst en el plec de prescripcions tècniques que regulen el contracte, que en tot cas han de ser considerats com a essencials.

De la mateixa manera, en aquest escrit es relaciona l'estructura del servei que es preveu subcontractar a l'efecte de valoració econòmica.

En conseqüència, i d'acord amb el desenvolupat en l'estudi econòmic inclòs en l'oferta que forma part del contracte de data 17 de desembre de 2010.

En aquest estudi econòmic s'evidencia que són objecte de subcontractació els següents:

--El 100% dels recursos humans de tipus productiu que formen part del servei (peons i oficials amb l'equivalència a 3 llocs de treball).

--El 0% dels recursos humans de tipus tècnic (amb equivalència a 1 lloc de treball).

--El 100% dels costos d'amortització de tots els vehicles inclosos en el contracte.

--El 100% dels costos fixos i variables dels mitjans mecànics inclosos en el contracte.

Atès el previst en l'article 265 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, estableix que "en el contracte de gestió de servicis públics, la subcontractació només pot recaure sobre prestacions accessòries".

Per tant, vist l'anterior, es desprèn que no només el paquet de treballs inclosos en el servei obté la consideració d'essencials, sinó que es pretén subcontractar tots els mitjans productius i essencials que prestaran els serveis directes inclosos en el contracte de data 17 de desembre de 2010, per la qual cosa s'evidencia que aquesta subcontractació no s'ajusta al previst en l'article 265 de la LCSP atès que no poden obtenir la consideració de prestacions accessòries.»

Fonaments de dret

Atès que l'òrgan de contractació és el Ple, de conformitat amb el previst en la disposició addicional segona, punt 2, de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en superar els quatre anys de durada del contracte, circumstància que concorre en el contracte que ens ocupa.

Atès el que es disposa en l'article 265 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en el qual s'estableix que «en el contracte de gestió de serveis públics, la subcontractació només pot recaure sobre prestacions accessòries».

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, i per assentiment, acorda:

Primer. No autoritzar la subcontractació sol·licitada per la mercantil SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA, mitjançant l'escrit amb registre d'entrada 6.948 d'11/05/2012, a favor de la mercantil Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales, de part del contracte subscrit amb aquest Ajuntament el 17 de desembre de 2010, relatiu a la gestió del servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló, tenint en compte que els treballs, la subcontractació dels quals sol·licita, no tenen la consideració de prestacions accessòries.

Segon. Notificar el present acord al contractista i traslladar-lo al Departament de Medi Ambient.

Tercer. Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que tinga lloc la notificació.

Alternativament, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que tinga lloc la notificació, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que es puga exercitar qualsevol altre recurs que s'estime oportú.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE REVERSIÓ DELS IMMOBLES SEGÜENTS: SOTERRANI 1, PLANTA BAIXA I PRIMERA PLANTA DE L'EDIFICI SITUAT A BENICARLÓ, A LA PLAÇA DEL DOCTOR PERA, NÚM. 4, CANTONADA AMB EL CARRER DEL MESTRE SERRANO, NÚM. 15. Se sotmet a consideració de la corporació proposada formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 20 de març de 2013.

Relació de fets

I. Per acord de la Comissió de Govern, de 03/04/03, es va acordar acceptar, entre d'altres, el següent terreny cedit per la mercantil Caswear Inmuebles, SL a favor de l'Ajuntament de Benicarló:

«1r La totalitat de la finca local situat a la plaça del Dr. Pera, número 2, fora del perímetre del PECAD 3-4, d'una cabuda registral inscrita de 268 metres quadrats, i de cabuda real 291 metres quadrats, destinada a equipament públic, xarxa secundària, d'ús infraestructura-servei urbà (SID). Fites: Dreta entrant, locals finques núm. 1 i 2 de la mateixa propietat; esquerra, c. de Belascoain i esquenes, casa número 11 cadastrada a nom de Silverio Gilabert Pellicer. Dades registrals: Tom 901, llibre 232, foli 59, finca registral núm. 23.609, inscripció 2ª. Pertany a la cedent Caswear Inmuebles, SL segons l'escriptura de compravenda de data 28 de desembre de 1999, atorgada davant el notari de Peníscola, el Sr. Manuel Sierra Murcia. 2n. (...)».

En l'expedient de referència consta l'escriptura de cessió, de 24/04/2003, formalitzada davant el notari del Col·legi de València, el Sr. Luis Alberto Terrón Manrique, núm. de protocol 461, per la qual la mercantil Caswear Inmuebles, SL cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Benicarló, amb destinació a equipament públic, el ple domini de la següent finca: «Urbana: Local situat a la plaça del Doctor Pera número dos, de Benicarló, segons el rebut de contribució c. de Belascoain número 15, d'uns dos-cents seixanta-vuit metres quadrats d'extensió amb porta a més al carrer de Belascoain, que limita, per la dreta entrant, locals finques nombres un i dos de la mateixa propietat; esquerra, amb carrer de Belascoain; i esquena, casa número onze cadastrada a nom de Silverio Gilabert Pellicer. La fita de la dreta està constituïda per una paret que no arriba a l'altura de la coberta del local, per tant, és la línia trencada fins arribar a la que fa de separació del local finca número u.

Aquest local està afecte a servitud de vistes, desguàs i altres que en l'actualitat existeixen a favor de les finques números u, dos, tres, quatre, cinc i sis i poden a part de la de vistes modificar sense que desmeresquen gens ni mica.

Inscripció. Està inscrita en el Registre de la Propietat al Llibre 232, foli 59, finca registral número 23.609.

Referència cadastral: 1678501BE8717N0001RX (número fix 50507278)».

II. Per acord de la Junta de Govern Local, de 14 /07 /2006, s'aprova el projecte bàsic i d'execució d'un edifici per a usos administratius al carrer del Doctor Pera, cantonada amb Mestre Serrano Benicarló, amb un pressupost d'execució d'1.074.736,39 euros, IVA inclòs, més pressupost d'enderroc de la nau existent per la quantitat de 26.914,27 euros.

III. Mitjançant l'escrit amb registre d'entrada núm. 4.054, de 26/02/2008, el conseller de Governació de la Generalitat Valenciana, Sr. Castellano Gómez, informa a aquest Ajuntament sobre la posada en funcionament del Pla d'Infraestructures de Seguretat i Emergències de la Comunitat Valenciana (PLISE).

IV. Mitjançant l'escrit amb registre d'entrada núm. 15.974, de 01/09/2008, la Conselleria de Governació de la Comunitat Valenciana, a fi de donar compliment al Pla d'Infraestructures de Seguretat i Emergències de la Comunitat Valenciana 2008-2012, sol·licita documentació a l'efecte de la cessió del bé immoble on serà situada la seu de la Policia de la Generalitat Valenciana a Benicarló.

V. Mitjançant la provisió d'11/11/08, es resol incoar l'expedient administratiu per a la cessió gratuïta a la Generalitat Valenciana (Conselleria de Governació) de les superfícies que a continuació es relacionen l'edifici, en construcció, per a usos administratius, situat a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera, 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano, número 15:

«SOTERRANI 1r. Superfície construïda de 254,36 m2 que corresponen a sala diàfana, amb una superfície útil de 232,44 m2. Aquesta planta té escala que comunica amb la planta baixa i la planta primera.

PLANTA BAIXA. Superfície construïda de 211,99 m2 que corresponen a sala diàfana i lavabos, amb una superfície útil de 197,80 m2. Aquesta planta té escala interior que comunica amb la primera i amb la del soterrani 1.

PLANTA PRIMERA. Superfície construïda de 228,30 m2 que corresponen a sala diàfana i lavabos, amb una superfície útil de 210,18 m2. Aquesta planta té escala interior que comunica amb la primera i amb la de soterrani 1».

Vista l'escriptura complementària d'una altra d'obra nova per dividir l'immoble en propietat horitzontal, de 19/11/08, formalitzada davant del notari del Col·legi de València, el Sr. Luis Alberto Terrón Manrique, número de protocol 1.863, en la qual el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa, alcalde president de l'Ajuntament de Benicarló, exposa que la veritable intenció de l'escriptura autoritzada sota fe del Sr. Terrón el dia 30/10/08, amb el número de protocol 1.743, sobre la finca urbana a Benicarló, solar a la plaça del Dr. Pera, 2 i al c. del Ministre Bayarri, número 15, per haver estat enderrocat el local en l'existent, inscrita en el Registre de la Propietat al tom 901, llibre 232, foli 59, finca registral número 23.609, era no només formalitzar l'obra nova en construcció, sinó també constituir l'immoble en règim de propietat horitzontal, cosa que per un error involuntari no es va efectuar, i es realitza mitjançant aquesta escriptura, que formen les següents finques:

«1. URBANA. Soterrani núm. 2 de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera núm. 4, cantonada al c. del Mestre Serrano núm. 15, destinat a magatzem.

2. URBANA. Soterrani núm. 1 de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera núm. 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinat a magatzem.

3. URBANA. Planta baixa de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

4. URBANA. Primera planta alta de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

5. URBANA. Segona planta alta de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

6. URBANA. Tercera planta alta de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

7. URBANA. Quarta planta alta de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

VI. Mitjançant l'escrit amb registre d'entrada núm. 370, de 13/01/2009, la Conselleria de Governació de la Generalitat Valenciana comunica a aquest Ajuntament que la ubicació més adequada per emplaçar la Comissaria Comarcal de la Policia de la Generalitat a la província de Castelló és el bé immoble situat al carrer Mestre Serrano cantonada amb la pl. del Doctor Pera de Benicarló.

VII. Per acord adoptat per l'Ajuntament Ple, de 26/02/2009, s'a prova incloure les set finques que es descriuen a continuació en l'Inventari de Béns Municipal amb la classificació de bé de domini públic afectat a un servei públic amb destinació a seu d'usos administratius:

«FINCA 1. Soterrani núm. 2 de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera núm. 4, cantonada al c. del Mestre Serrano núm. 15, destinat a magatzem.

FINCA 2. Soterrani núm. 1 de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera núm. 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinat a magatzem.

FINCA 3. Planta baixa de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

FINCA 4. Primera planta alta de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

FINCA 5. Segona planta alta de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

FINCA 6. Tercera planta alta de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

FINCA 7. Quarta planta alta de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Dr. Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.»

L'anunci d'exposició al públic va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 30, de 10/03/2009, a fi que pogués ser examinat i pogueren ser presentades, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el BOP Castelló, les al·legacions que s'estimaren convenients.

Consta una diligència de l'administrativa de Contractació i Patrimoni, de 14/04/2009, en la qual es fa constar que no s'ha presentat cap al·legació.

VIII. En la sessió de l'Ajuntament Ple, de data 30/04/2009, s'acordà:

«Primer. Aprovar la mutació demanial externa a favor de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per a la ubicació dels serveis administratius, en concret, per situar la Comissaria Comarcal de la Policia de la Generalitat a la província de Castelló, i requerir l'acceptació per la seua banda de la citada transmissió.

FINCA 2. Soterrani núm. 1 de l'edifici a Benicarló, a la pl del Dr. Pera núm. 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinat a magatzem.

Superfície: superfície construïda 254,36 m2; superfície útil 232,44 m2.

Fites, prenent com a frontal la pl. del Dr. Pera: front, subsòl d'aquesta plaça, buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; dreta entrant, edifici núm. 24 de la c. d'Olivella i edifici núm. 20 d'aquest carrer, tots dos en règim de propietat horitzontal; esquerra, c. del Mestre Serrano, per on té accés a través del muntacàrregues; i fons, finca núm. 20 del c. d'Olivella i finca núm. 13 del c. del Mestre Serrano de Silverio Pellicer Gilabert.

Quota: li correspon una quota de participació en relació amb les despeses generals de l'immoble de 15,49 enters per cent.

Dades registrals: Registre de la Propietat de Benicarló. Finca 39.278, Inscripció 1ª, tom 2222, llibre 633, foli 151 (escriptura núm. de protocol 1.863 de 19/11/08, notari Luis Alberto Terrón Manrique)

FINCA 3. Planta baixa de l'edifici a Benicarló, a la pl. del Dr. Pera núm. 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

Superfície: superfície construïda 254,36 m2; superfície útil 232,44 m2.

Fites, prenent com a frontal la pl. Dr. Pera: front, subsòl d'aquesta plaça, buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; dreta entrant, edifici núm. 24 del c. d'Olivella i edifici núm. 20 d'aquest carrer, tots dos en règim de propietat horitzontal; esquerra, c. del Mestre Serrano, per on té accés a través del muntacàrregues; i fons, finca núm. 20 del c. d'Olivella i finca núm. 13 del c. del Mestre Serrano de Silverio Pellicer Gilabert i muntacàrregues d'accés als soterranis un i dos

Quota: li correspon una quota de participació en relació amb les despeses generals de l'immoble de 12,91 enters per cent.

Dades registrals: Registre de la Propietat de Benicarló. Finca 39.279, Inscripció 1ª, tom 2222, llibre 633, foli 154 (escriptura núm. de protocol 1.863 de 19/11/08, notari Luis Alberto Terrón Manrique)

FINCA 4. Primera planta alta de l'edifici a Benicarló, a la pl del Dr. Pera núm. 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb servici.

Superfície: superfície construïda 228,30 m2; superfície útil 210,18 m2.

Fites, prenent com a frontal la pl. del Dr. Pera: front, subsòl d'aquesta plaça, buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; dreta entrant, edifici núm. 24 de la c. d'Olivella i edifici núm. 20 d'aquest carrer, tots dos en règim de propietat horitzontal; esquerra, c. del Mestre Serrano, per on té accés a través del muntacàrregues; i fons, finca núm. 20 del c. d'Olivella i finca núm. 13 del c. del Mestre Serrano de Silverio Pellicer Gilabert.

Quota: li correspon una quota de participació en relació amb les despeses generals de l'immoble de 13,90 enters per cent.

Dades registrals: Registre de la Propietat de Benicarló. Finca 39.280, inscripció 1ª, tom 2222, llibre 633, foli 157 (escriptura núm. de protocol 1.863 de 19/11/08, notari Luis Alberto Terrón Manrique).

Segon. Donar de baixa en l'Inventari de Béns Municipal les finques objecte de transmissió que consten en el primer punt de la part dispositiva.

Tercer. Considerar, tal com estableix l'article 37.1 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana que si el bé objecte de transmissió no fos destinat a l'ús o servei públic o deixés de destinar-se posteriorment, ha de revertir a l'Ajuntament de Benicarló i integrar-se en el seu patrimoni amb totes les seues pertinències i accessions.»

IX. Mitjançant l'escrit amb registre d'entrada núm. 21.263, de 31/12/2009, la cap del Servei de Patrimoni de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació notifica a aquest Ajuntament la resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, de 17/12/2009, per la qual es resol, en primer lloc, acceptar la cessió gratuïta de la propietat mitjançant mutació demanial realitzada per l'Ajuntament de Benicarló; en segon lloc, aquesta cessió gratuïta s'efectua amb la condició de destinar els immobles a la Comissaria Comarcal de la Policia Autonòmica, per tant, queda subjecte al que es disposa en l'article 37 de la Llei 14/2003, de Patrimoni de la Generalitat. Finalment, els immobles acceptats han d'incorporar-se a l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat en concepte de bé de domini públic afecte al servei administratiu i adscrit a la Conselleria de Governació, a qui corresponen les competències demanials sobre aquest, inclosa la seua administració, defensa i conservació, i inscriure's a nom de la Generalitat en el Registre de la Propietat.

X. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 9.918, d'11/06/2010, pel qual el sotssecretari de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació comunica a aquest Ajuntament que aquesta cessió gratuïta de terrenys ha estat inscrita en el Registre de la Propietat de Benicarló a nom de la Generalitat a través de certificació administrativa.

XI. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 13.049, de 5/08/2011, pel qual l'Alcaldia d'aquest Ajuntament sol·licita al sotssecretari de la Conselleria d'Economia i Hisenda informació sobre si té projectada la Generalitat a curt termini l'adequació de les dependències i la posada en funcionament de la Comissaria Comarcal de la Policia Autonòmica en aquest municipi.

XII. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 17.175, de 19/10/2011, pel qual la sotssecretària de la Conselleria de Governació comunica a aquest Ajuntament que ja ha estat redactat el projecte bàsic i d'execució i que la Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana d'aquesta Conselleria ha proposat consignar les dotacions econòmiques necessàries per als propers exercicis pressupostaris 2012 i 2013.

XIII. Vist l'acord adoptat en sessió plenària, de 29/11/2012, en el qual s'acorda exercir el dret de reversió de la propietat de les finques descrites més amunt, per no haver-se destinat aquests béns immobles a l'ús o servei públic establert en l'acord plenari de data 30 d'abril de 2009 i acceptat posteriorment, això és, a seu de la Comissaria Comarcal de la la Policia de la Generalitat a la província de Castelló.

XIV. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. núm. 3.720, de 6/03/2013, pel qual es comunica a aquest Ajuntament la resolució del conseller d'Hisenda i Administració Pública, d'1/03/2013, en la qual es resol el següent:

«(...) Primer. Desafectar del domini públic de la Generalitat Valenciana l'immoble inventariat amb el codi 12/027/008/000, que respon a la següent descripció:

1. Soterrani 1 de l'edifici a Benicarló, a la plaça del Doctor Pera 4, cantonada amb el carrer del Mestre Serrano 15, destinat a magatzem, amb una superfície construïda de 254,36 m2 i una superfície útil de 232,44 m2. Fita prenent com a frontal la plaça del Doctor Pera: front, subsòl d'aquesta plaça, buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; dreta entrant, edifici número 24 del carrer d'Olivella i edifici número 20 d'aquest carrer, tots dos en règim de propietat horitzontal; esquerra, carrer del Mestre Serrano, per on té accés a través del muntacàrregues; i fons, finca número 20 del carrer d'Olivella i finca número 13 del carrer del Mestre Serrano de Silverio Pellicer Gilabert. Li correspon una quota de participació en relació amb les despeses generals de l'immoble de 15,49 enters per cent.

Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Benicarló, finca 39.278, inscripció 2a, tom 2222, llibre 633, foli 151.

2. Planta baixa de l'edifici a Benicarló, a la pl. delDoctor Pera número 4, cantonada amb el carrerdel Mestre Serrano 15, destinada a oficines amb lavabos amb una superfície construïda de 211,99 m2 i una superfície útil de 197,80 m2. Fita, prenent com a frontal la plaça del Doctor Pera: front, subsòl d'aquesta plaça, buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; dreta entrant, edifici número 24 del carrer d'Olivella i edifici número 20 d'aquest carrer, tots dos en règim de propietat horitzontal; esquerra, carrer del Mestre Serrano, per on té accés a través del muntacàrregues; i fons, finca número 20 del carrer d'Olivella i finca número 13 del carrer del Mestre Serrano de Silverio Pellicer Gilabert i muntacàrregues d'accés als soterranis u i dos. Li correspon una quota de participació en relació amb les despeses generals de l'immoble de 12,91 enters per cent.

Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Benicarló finca 39.279, inscripció 2a, tom 2222, llibre 633, foli 154.

3. Primera planta alta de l'edifici a Benicarló, a la pl. delDoctor Pera número 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrno número 15, destinada a oficines amb lavabos amb una superfície construïda de 228,30 m2 i una superfície útil de 210,18 m2. Fita prenent com a front la plaça del Doctor Pera: front, subsòl d'aquesta plaça, buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; dreta entrant, edifici número 24 del carrer d'Olivella i edifici número 20 d'aquest carrer, tots dos en règim de propietat horitzontal; esquerra, carrer del Mestre Serrano, per on té accés a través del muntacàrregues; i fons, finca número 20 del carrer d'Olivella i finca número 13 del carrer del Mestre Serrano de Silverio Pellicer Gilabert. Li correspon una quota de participació en relació amb les despeses generals de l'immoble de 13,90 enters per cent.

Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Benicarló finca 39.280, inscripció 2a, tom 2222, llibre 633, foli 157.

Segon. Autoritzar la reversió, a favor de l'Ajuntament de Benicarló, de l'immoble descrit en el punt anterior, per no estar destinat al fi que va justificar la cessió. (...)»

Fonaments de dret

Atès que l'òrgan competent és l'Ajuntament Ple.

Atès el que disposa l'article 37.1 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, en el qual s'estableix que «1. Les administracions territorials de la Comunitat Valenciana poden afectar béns i drets demanials a un ús o servei públic competència de la Generalitat i transmetre-li la titularitat d'aquestos quan resulten necessaris per al compliment de les seues finalitats. L'administració adquirent ha de mantindre la titularitat del bé mentre continue afectat a l'ús o servei públic que va motivar la mutació i, per tant, conserve el seu caràcter demanial. Si el bé o dret no fos destinat a l'ús o servei públic o deixés de destinar-se posteriorment, ha de revertir a l'administració transmitent i integrar-se en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions.».

Atès que han transcorregut més de tres anys des que l'Ajuntament Ple adoptés l'acord de mutació demanial sense que per l'Administració receptora del bé s'haja destinat aquest al fi per al qual va ser cedit, això és, la ubicació de la Comissaria Comarcal de la Policia de la Generalitat a la província de Castelló, tal com es va aprovar per l'Ajuntament Ple i es va acceptar per l'administració autonòmica.

Atès el que disposa la disposició addicional onzena de la citada Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana en la qual s'estableix que: «Les entitats que integren l'administració local de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana poden afectar béns i drets demanials a un ús o servei públic competència d'una altra administració i transmetre-li'n la titularitat quan resulten necessaris per al compliment de les seues finalitats. L'administració adquirent ha de mantindre la titularitat del bé mentre continue afectat a l'ús o servei públic que va motivar la mutació i, per tant, conserve el seu caràcter demanial. Si el bé o dret no fos destinat a l'ús o servei públic o deixés de destinar-se posteriorment, ha de revertir a l'administració transmitent i integrar-se en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions».

Atès el que es disposa en l'article 82 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, relatiu a la constància en l'inventari, que estableix que: «Els actes d'afectació, mutació demanial, desafectació, adscripció, desadscripció i incorporació es faran constar en el corresponent inventari patrimonial.»

Atès el que es disposa en l'article 83.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, relatiu al règim de publicitat registral, que estableix que: «Si els actes al fet a què es refereix l'article anterior tingueren per objecte béns immobles o drets reals sobre aquests, se n'ha de prendre raó en el Registre de la Propietat mitjançant una nota marginal o inscripció a favor del nou titular, segons com pertoque. Per a la pràctica d'aquest seient serà títol suficient l'acta corresponent.»

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, i per assentiment, acorda:

Primer. Acceptar la reversió a favor de l'Ajuntament de Benicarló dels béns immobles que a continuació es descriuen, cedits a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública de la Generalitat Valenciana, per no haver-se destinat a l'ús o servei públic establert en l'acord plenari de data 30 d'abril de 2009 i acceptat posteriorment, això és, per a la ubicació d'una seu de la Comissaria Comarcal de la la Policia de la Generalitat a la província de Castelló:

FINCA 2: Soterrani núm. 1 de l'edifici a Benicarló, a la pl. del Dr. Pera núm. 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinat a magatzem.

Superfície: superfície construïda 254,36 m2; superfície útil 232,44 m2.

Fites, prenent com a frontal la pl. del Dr. Pera: front, subsòl d'aquesta plaça, buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; dreta entrant, edifici núm. 24 de la c. d'Olivella i edifici núm. 20 d'aquest carrer, tots dos en règim de propietat horitzontal; esquerra, c. del Mestre Serrano, per on té accés a través del muntacàrregues; i fons, finca núm. 20 del c. d'Olivella i finca núm. 13 del c. del Mestre Serrano de Silverio Pellicer Gilabert.

Quota: li correspon una quota de participació en relació amb les despeses generals de l'immoble de 15,49 enters per cent.

Dades registrals: Registre de la Propietat de Benicarló. Finca 39.278, Inscripció 1ª, tom 2222, llibre 633, foli 151 (escriptura núm. de protocol 1.863 de 19/11/08, notari Luis Alberto Terrón Manrique)

FINCA 3: Planta baixa de l'edifici a Benicarló, a la pl. del Dr. Pera núm. 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

Superfície: superfície construïda 254,36 m2; superfície útil 232,44 m2.

Fites, prenent com a frontal la pl. Dr. Pera: front, subsòl d'aquesta plaça, buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; dreta entrant, edifici núm. 24 del c. d'Olivella i edifici núm. 20 d'aquest carrer, tots dos en règim de propietat horitzontal; esquerra, c. del Mestre Serrano, per on té accés a través del muntacàrregues; i fons, finca núm. 20 del c. d'Olivella i finca núm. 13 del c. del Mestre Serrano de Silverio Pellicer Gilabert i muntacàrregues d'accés als soterranis un i dos

Quota: li correspon una quota de participació en relació amb les despeses generals de l'immoble de 12,91 enters per cent.

Dades registrals: Registre de la Propietat de Benicarló. Finca 39.279, Inscripció 1ª, tom 2222, llibre 633, foli 154 (escriptura núm. de protocol 1.863 de 19/11/08, notari Luis Alberto Terrón Manrique)

FINCA 4: Primera planta alta de l'edifici a Benicarló, a la pl del Dr. Pera núm. 4, cantonada amb el c. del Mestre Serrano núm. 15, destinada a oficines amb lavabo.

Superfície: superfície construïda 228,30 m2; superfície útil 210,18 m2.

Fites, prenent com a frontal la pl. del Dr. Pera: front, subsòl d'aquesta plaça, buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; buit de l'ascensor i escala comuna d'accés; dreta entrant, edifici núm. 24 de la c. d'Olivella i edifici núm. 20 d'aquest carrer, tots dos en règim de propietat horitzontal; esquerra, c. del Mestre Serrano, per on té accés a través del muntacàrregues; i fons, finca núm. 20 del c. d'Olivella i finca núm. 13 del c. del Mestre Serrano de Silverio Pellicer Gilabert.

Quota: li correspon una quota de participació en relació amb les despeses generals de l'immoble de 13,90 enters per cent.

Dades registrals: Registre de la Propietat de Benicarló. Finca 39.280, inscripció 1ª, tom 2222, llibre 633, foli 157 (escriptura núm. de protocol 1.863 de 19/11/08, notari Luis Alberto Terrón Manrique).

Segon. Donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns i Drets de l'Ajuntament de Benicarló la propietat de les finques descrites en el punt anterior amb la classificació de bé de domini públic afectat a un servei públic amb destinació a seu d'usos administratius.

Tercer. Inscriure en el Registre de la Propietat de Benicarló la propietat dels béns immobles descrits en el punt anterior amb la classificació de bé de domini públic afectat a un servei públic amb destinació a seu d'usos administratius .

Quart. Notificar la present resolució a la Direcció General de Patrimoni de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública de la Generalitat Valenciana, amb l'advertiment que una vegada inscrit l'immoble a nom de l'Ajuntament de Benicarló en el Registre de la Propietat, s'ha de comunicar degudament a la citada Direcció General mitjançant la remissió de la corresponent nota simple.

Cinqué. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni per a executar els anteriors acords i per a signar tots aquells documents necessaris per a això.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS I DRETS DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació en data 10 d'abril de 2013.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a manifestar que el seu grup aprovarà l'Inventari de Béns de l'Ajuntament, ja que s'ha tardat quasi vint anys a actualitzar-lo. A més, considera que podem felicitar-nos perquè està suposadament formalitzat i per tant s'ha d'aprovar. No obstant això, fa esment a l'informe del viceinterventor, concretament, a la referència que hi ha béns en eixe inventari, tan rústics com urbans, que no figuren pel seu preu d'adquisició en l'Inventari, cosa que comporta que no es puga aplicar cap tipus d'amortització sobre aquests, ja que no hi figura cap valor i, a més, desvirtua el que és el patrimoni de l'Ajuntament. Per tant, demana que s'entre en profunditat i es modifiquen aquestes deficiències. Creu que si s'inventarien uns béns s'han d'inventariar per un valor, perquè valor zero no existeix. Per tant, torna a demanar que es revise i que es canvie això. També aprofita per demanar si és possible conéixer el que és el patrimoni municipal del sòl d'aquesta casa, cosa que pareix que no es té en compte i que els membres del grup municipal socialista sí que volen conéixer.

Seguidament, el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, manifesta que, efectivament, l'últim inventari que es va aprovar es de l'any 1999. Per tant, explica que s'ha pres com a base la informació que hi havia l'any 1999 i, a més, s'han incorporat tots els canvis que hi ha hagut, és a dir, s'han incorporat totes les alteracions que hi ha hagut durant estos tretze anys. Tot i això, admet que hi ha coses que no s'hi han pogut incloure perquè no s'ha tingut la informació. Per altra banda, indica que ell mateix va parlar amb el secretari i es va creure convenient que s'havia de fer un punt i seguit de l'inventari, de manera que s'aprove l'inventari inicialment amb tot el que tenim ara, però a partir de demà es rectifiquen totes aquelles coses de què no s'ha tingut la informació, per tal que, des d'ara a final d'any, tinguem un inventari real amb tots els valors, ja que els valors que figuren en l'inventari són els que s'han aconseguit dels departaments. Així doncs, explica que si no hi ha preu d'adquisició és perquè eixa informació no està i que el que cal fer és continuar amb eixa tasca que s'aprova avui i continuar el tràmit que hem iniciat, perquè a 31.12.2013 tinguem un inventari real i rectificat en aquelles coses que falten. Conclou dient que avui és un dia que l'Ajuntament de Benicarló pot estar satisfet de poder aprovar un inventari que des de l'any 1999 no s'havia aprovat.

En un segon torn, el Sr. Sánchez agreix al Sr. Serrano que diga que va a entrar-se en detall a solucionar-se els problemes que, en este moment, té l'actual inventari que està confeccionat, encara que no és del 1999, sinó que és del 1995. Diu, per tant, que han estat quasi vint anys, però que mai no és tard quan arriba. Per altra banda, li demana que preste atenció també al patrimoni municipal del sòl, perquè té desconeixement de la seua existència i voldria conéixer-lo.

En un nou torn, el Sr. Serrano indica que el patrimoni municipal del sòl està reflectit a l'inventari, encara que potser no ho estiga amb la descripció com a patrimoni municipal del sòl i potser està amb una altra denominació. Diu, però, que eixa és una de les coses que, també s'haurà de revisar.

Relació de fets

Vist que l'Ajuntament Ple el dia 29 d'abril de 1999 va aprovar l'última rectificació de l'Inventari de Béns i Drets de la corporació, a data 31 de març de 1999, respecte a l'epígraf 1r, immobles, i epígraf 5é, vehicles.

Atès que la resta d'epígrafs van ser comprovats i rectificats per acord plenari de 27 d'abril de 1995.

Vist que des d'aquesta data s'han produït una sèrie de vicissituds en aquests béns, tal com consta en els informes i documents que consten en l'expedient PAT 11/2012, relatiu a l'aprovació de l'Inventari Municipal de Béns i Drets.

Vista la documentació remesa pels diferents departaments municipals sobre les dades d'inventari dels béns i drets adquirits i sobre les variacions dels ja existents.

Vistes les fitxes individualitzades de cada bé o dret d'acord amb l'exigit en els articles 20 a 28 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, en les quals s'han anat incorporant les resolucions i acords municipals que afecten a cadascun dels béns.

Vist l'informe emès pel secretari de la corporació de 14 de març de 2013.

Vist l'informe del viceinterventor de 5 d'abril de 2013.

Vist l'informe de la tècnica de Contractació de 10 d'abril de 2013.

Atès el que es disposa en l'article 32.1, de caràcter bàsic de la Llei 33/2003, de Patrimoni de les Administracions Públiques, el primer dels quals estableix que «Les Administracions Públiques estan obligades a inventariar els béns i drets que integren el seu patrimoni, fent constar, amb el suficient detall, els esments necessaris per a la seua identificació i les que siguen necessàries per reflectir la seua situació jurídica i la destinació o ús al fet que estan sent dedicats.»

Considerant el que disposa en l'apartat 4 del mateix article, també de caràcter bàsic, que indica que: «L'inventari patrimonial de les entitats locals ha d'incloure, almenys, els béns immobles i els drets reals sobre aquestos.»

Atès que, segons l'establert en l'article 36.1, de caràcter bàsic, de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracions Públiques, el previst en l'article 85 del text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local, així com en l'article 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, les corporacions locals han d'inscriure en el Registre de la Propietat els seus béns immobles i drets reals, d'acord amb el previst en la legislació hipotecària. És títol suficient per a aquest efecte la certificació que en relació amb l'inventari aprovat que expedisca el secretari amb el vistiplau del president.

Atès que la formació i custòdia de l'inventari correspon a la Secretaria General, en virtut del que es disposa en l'art. 2 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels Funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter estatal.

Atès que en l'inventari format, que se sotmet a aprovació plenària, consten amb el suficient detall els esments necessaris per a la identificació dels béns i drets d'aquest Ajuntament; i per reflectir la seua situació jurídica i la destinació o ús al fet que estan dedicats.

Atès que, una vegada format l'inventari, la seua aprovació correspon a l'Ajuntament Ple i virtut de l'establert en l'article 34 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar l'Inventari Municipal de Béns i Drets de l'Ajuntament de Benicarló en els termes que ha estat confeccionat i que ofereix el següent resum general, que serà degudament autoritzat pel secretari general de l'Ajuntament amb el vistiplau de l'Alcaldia:

RESUM PER EPÍGRAFS DE L'INVENTARI a 31 de desembre de 2012 (valor d'inventari)

1r Immobles: 18.945.329,04 EUR (urbans: 18.320.504,53 EUR i rústics: 624824,51 EUR)

2n Drets reals: 179.543,42 EUR

3r Mobles de caràcter historicoartístic i de considerable valor econòmic: 72.864,07 EUR

4t Valors mobiliaris, crèdits i drets de caràcter personal: 0 EUR

5é Vehicles: 64.849,93 EUR

6é Semovents: 0 EUR

7é Altres béns mobles: 540.270,49 EUR

8é Béns i drets revertibles (sense valoració).

L'import total de l'Inventari General de Béns i Drets de la corporació, a 31 de desembre de 2012, ascendeix a dinou milions vuit-cents dos mil vuit-cents cinquanta-sis euros i noranta-cinc cèntims (19.802.856,95 EUR).

Segon. Remetre l'expedient a la comunitat autònoma i a la Subdelegació del Govern a l'efecte de donar compliment al que estableix l'article 86 del text refós de Règim Local i l'article 32 del Reglament de Béns de les Entitats Locals.

Tercer. Arxivar tots els documents que confirmen les dades de l'inventari i, especialment, els títols de domini, actes de partió i valoració, plànols i fotografies, amb separació de la resta de documentació municipal.

Quart. Procedir a inscriure en el Registre de la Propietat dels Béns i Drets, siga quina siga la seua naturalesa que no estiguen inscrits d'acord amb el previst en l'article 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, per a la qual cosa es remetrà al Registre una certificació del secretari en relació amb l'inventari aprovat.

PUNT 5é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENDA NO SEDENTÀRIA AL MUNICIPI DE BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació proposta formulada per la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica de data 17 d'abril de 2013.

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a manifestar que en aquest punt els membres del grup municipal socialista s'abstindran, tal com van fer en la comissió i fa un incís per esmentar que en l'acta de l'última comissió de Comerç, que està a l'expedient, diu que el seu grup va votar en contra i, com que no està aprovada, el dia que s'aprove l'acta faran una esmena perquè no és així. Indica que els membres del grup municipal socialista es van abstindre en la comissió en aquest punt i ara es tornaran a abstindre. Per altra banda, explica que el que s'aprova ací és una modificació inicial de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària i els membres del grup municipal socialista consideren que aquesta modificació de l'ordenança a qui afecta més que a ningú és als venedors de la venda no sedentària, als venedors del mercat a l'aire lliure, i com que en el Consell de Comerç, --que és on es va portar esta modificació de l'ordenança--, no està representada aquesta associació de venedors del mercat, --no sap si perquè no acudeixen o perquè realment no tenen representació perquè la Sra. Ortiz no els invita--, i no han parlat amb ells tampoc, de moment, s'abstindran. Insisteix en el fet que diu «de moment», ja que aquesta aprovació inicial ha d'estar en exposició pública i s'han de fer al·legacions, de manera que si hi ha al·legacions per part de les persones interessades, miraran aquestes al·legacions i, al final, quan es vinga a l'aprovació definitiva, aleshores, s'hi pronunciaran.

En segon lloc, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a expressar que els membres del seu grup en la comissió van votar a favor i avui també votaran a favor, perquè es tracta d'una adaptació a la normativa de la Generalitat Valenciana. En aquest sentit, indica que hi ha coses amb què estan d'acord i hi ha coses amb què no estan d'acord, però creu que a partir de l'aprovació els venedors o les persones afectades podran fer les al·legacions que toquen i després s'haurà d'estudiar a consciència les al·legacions que els professionals facen, perquè al final són els afectats. Manifesta, doncs, que el seu grup políticament pot decidir que sí o que no, que els agrada més o menys, però al final creu que és el sector el que ha de decidir si pot presentar al·legacions si alguna cosa no està bé o si alguna cosa no els interessa. Per tant, creu que es pot aprovar tranquil·lament i després escoltar la veu dels professionals.

A continuació, la Sra. Ortiz Roca, representant del grup municipal popular, indica que tal com ha dit el Sr. Ferrer, avui es porta a aprovació la modificació de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària per adaptant-la al Decret autonòmic. Així doncs, explica que no es fa res ni per ideologia política i s'han basat estrictament en el Decret autonòmic que es basa en la normativa estatal.

Pel que fa a les afirmacions de la Sra. Miralles sobre que aquesta aprovació afecta els venedors, als que ara tenen la seua adjudicació, indica que els més beneficiats són les persones que tenen adjudicades les parades, ja que els que avui ho tenen adjudicat ho tenen per a 30 anys, 15 més 15, mentre que l'any passat tenien l'adjudicació per a un any. Explica també que al Consell s'invita totes les associacions que estan constituïdes i, com que l'Associació de Venedors no està constituïda com a tal, per això que no se'ls invita, tot i que no els invita ella, sinó la secretària perquè així està estipulat en els Estatuts del Consell.

Seguidament, en un nou torn, la Sra. Miralles manifesta que no dubta que la Sra. Ortiz vulga beneficiar els venedors. De fet, indica que no li ha dit que els vulga perjudicar, sinó que simplement ha dit que, de moment, com que no han parlat amb els venedors i ells tampoc no estaven al Consell per a poder al·legar el que havien d'al·legar, s'esperaran a l'exposició pública i, quan ells al·leguen, el seu grup es pronunciarà. A continuació, afirma que la Sra. Ortiz ha dit que aquesta nova ordenança està adaptada a la normativa autonòmica i que a ella això li sembla bé, però considera que s'han de canviar algunes coses i no sap si això ho diu la normativa autonòmica. Per tant, la Sra. Miralles creu que això potser serà criteri de l'Ajuntament, ja que tot no deu ser a criteri de la normativa autonòmica, sinó que segurament el Departament de Comerç també haurà posat unes normes o unes regles que no se sap si els pareixeran bé o no. De moment, reitera que els membres del grup municipal socialista s'abstindran i que en cap moment ha dit que la Sra. Ortiz vulga perjudicar ningú. Per altra banda, considera que els venedors haurien de tindre un representant en el Consell de Comerç, de la mateixa manera que el té l'Associació de Comerç de Benicarló. Creu que seria important i, de fet, de fa molts anys, dins del Consell de Comerç aquesta gent tenia representant i, des d'ara fa una temporada, no sap si a partir de la polèmica del canvi del mercat, no en tenen. Per tant, repeteix que ella únicament ha dit que s'esperaran a l'exposició pública i si els venedors fan al·legacions, les estudiaran i si els pareix bé el que diuen o no, s'aprovarà o no.

En un nou torn, el Sr. Ferrer expressa que creu que aquí estan tots per a treballar perquè açò funcione millor i no està d'acord amb la Sra. Ortiz quan ataca la gent dient que «si no ho ha mirat, si no ho ha llegit». Per altra banda, repeteix, des del Bloc-Compromís, esperaran a les al·legacions que puga fer el sector, les qual creu que s'han de mirar amb estima i veure la problemàtica que sorgisca d'aquesta normativa.

Finalment, la Sra. Ortiz manifesta al Sr. Ferrer que la seua manera d'expressar-se no constitueix cap mena d'atac per a ningú. D'altra banda, indica que la Sra. Miralles ha dit que els més afectats per l'ordenança són els venedors i aquest Decret a qui afavoreix és als venedors, de la qual cosa s'alegra moltíssim, perquè una adjudicació d'un any no dóna una seguretat i una estabilitat, per tant, amb aquest nou Decret tenen una estabilitat i una seguretat per a 15 anys. Per tant, reitera el seu content per aquest fet i diu que els més beneficiats són els venedors. A més, recorda que l'associació de venedors no està constituïda com a tal i des del Departament s'insisteix perquè es constituïsquen. No obstant això, indica que se'ls facilita tota la informació que puguen necessitar en tot moment.

Relació de fets

La Regidoria de Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Benicarló ha dut a terme els tràmits necessaris per modificar la vigent Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Benicarló, amb l'objectiu d'adaptar-la al Decret 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, mitjançant el qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana.

En l'elaboració d'aquest esborrany d'ordenança, què s'adjunta a este informe, s'ha tingut en compte:

  • El text de l'actual Ordenança

  • El nou marc normatiu estatal i autonòmic

  • I s'ha estructurat seguint les recomanacions establides en la guia per a l'elaboració d'una ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària que ha estat facilitada des de la Direcció General de Comerç i Consum.

Les modificacions més destacades fan referència a:

--Les modalitats de venda, on s'introdueixen de tipologies de venda no sedentària que en l'actual ordenança no es recullen i que són:

  • Venda no sedentària portada a terme per persones particulars d'articles usats i la venda no sedentària amb fins benèfics

  • Venda per a la comercialització directa portada a terme per agricultors, ramaders i apicultors.

--El procediment d'autorització, mitjançant la regulació del procediment de selecció i dels futurs paradistes i l'establiment d'un barem de mèrits d'aquestos que ha de servir per a determinar l'ordre per a la concessió, la distribució i els canvis i millores de les parades.

--Els propis llocs de venda, on s'introdueixen criteris estètics uniformes per a les parades del Mercat del Dimecres de la fruita i verdura.

--La regulació de la implantació, modificació, trasllat o suspensió dels mercats de venda no sedentària.

--La introducció d'un article de drets dels venedors i l'actualització del règim d'infraccions i sancions.

Fonaments de dret

I. La Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als servicis en el mercat interior i la seua transposició a l'ordenament estatal amb la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, i la Llei 1/2010, de l'1 de març, que modifica la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Detallista, en esta matèria, han establit un nou marc normatiu d'obligada observança per a l'ordenació de l'activitat comercial que, pel que fa a la venda no sedentària, ha tingut el seu desplegament reglamentari en el Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària. El Reial Decret 199/2010, de 26 de febrer, conté unes disposicions d'obligada observança, a l'empara de l'article 149.1.13a de la Constitució, pel qual s'establix la competència exclusiva de l'Estat sobre les bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica.

II. En observança de l'esmentada normativa bàsica, la Llei 3/2011,de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, arreplega, en el capítol I del seu títol IV, el concepte i principis bàsics pels quals s'ha de regir esta modalitat de venda en la Comunitat Valenciana.

III. El nou marc normatiu que suposa l'aprovació del Decret 65/2012, de 20 d'abril, del Consell, pel qual es regula la venda no sedentària a la Comunitat Valenciana.

IV. L'exercici de les competències municipals sobre l'autorització, ordenació i control de la venda no sedentària han d'ajustar-se tant a la regulació especifica sectorial com a la legislació sobre règim local i patrimoni, i en concret a la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

V. Els ajuntaments són competents per a sancionar les infraccions en les seues ordenances, d'acord amb la Llei reguladora de les bases de règim local, tal com està previst en els articles 4.1 a) i f), 21.1 n) i del 139 a 141 de la citada Llei, modificada en aquests extrems per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local (BOE núm. 301, de 17 de desembre); l'article 127 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i en l'article 109.2 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.

Ara bé, en la mesura del possible qualsevol infracció ha d'estar tipificada per una Llei. La tipificació genèrica de les infraccions en aquest àmbit es troba bàsicament en els articles 103 a 105 de la Llei 3/2011 i en els articles 62 a 69 de Llei 1/2011, de 22 de març de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica, per tretze vots a favor i sis abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer. Aprovar el text modificat de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Benicarló, què s'adjunta a este acord.

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència de les persones interessades durant un termini de trenta dies, als efectes que puguen examinar-lo i formular les reclamacions o suggeriments que estimen pertinents, mitjançant la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província i la pàgina web de l'Ajuntament de Benicarló.

Tercer. En el cas de presentar-se suggeriments o reclamacions contra l'aprovació inicial, el Ple ha de resoldre'ls i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança. Si no es presenta cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins aleshores provisional.

Quart. L'acord definitiu s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i s'hi farà constar que aquest no tindrà validesa fins que no s'haja portat a terme la publicació esmentada i haja transcorregut el termini previst de 15 dies des de l'endemà de la seua publicació. Aquesta publicació ha d'incloure l'acord provisional elevat a definitiu i el text sencer de la modificació de l'Ordenança. El text definitiu de l'esmentada Ordenança també s'ha de remetre als òrgans competents de l'Administració de l'Estat i de la comunitat autònoma.

PUNT 6é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT I DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS RELATIUS AL CEMENTERI MUNICIPAL. Se sotmet a consideració de la corporació proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Policia Local i Seguretat de data 12 d'abril de 2013.

Relació de fets

L'objecte d'aquest Reglament és la regulació de l'organització, gestió i prestació de serveis relatius al Cementeri Municipal, el qual té la consideració de bé de domini públic, ja que és de titularitat municipal i es troba adscrit a un servei públic, de conformitat amb el previst en l'art. 4 del RD 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats locals.

Amb això és pretén evitar interpretacions respecte a l'ús de les instal·lacions compreses en l'àmbit del Cementeri Municipal per part dels particulars i de les empreses funeràries i els serveis que es presten per part del personal adscrit, ja que l'administració i gestió del Cementeri es realitza de forma directa per l'Ajuntament, sense perjudici de les competències que per raó de la matèria puguen correspondre a la Generalitat Valenciana, els tribunals de justícia o altres autoritats.

De conformitat amb el que determina el art. 22.d) de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, correspon al Ple l'aprovació del present Reglament.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Policia i Seguretat i per assentiment, acorda:

Primer. Aprovar amb caràcter inicial el Reglament de Funcionament i de la Prestació de Serveis Relatius al Cementeri Municipal en la forma que s'assenyala.

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència a les persones interessades durant el termini de 30 dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions i/o suggeriments.

Tercer. L'acord provisional s'entendrà definitivament adoptat, sense necessitat d'un nou acord, si no s'hi presenta cap reclamació o al·legació. En cas contrari, el mateix òrgan plenari s'ha de manifestar sobre les reclamacions presentades i adoptar els acords definitius.

Quart. L'acord definitiu, inclòs el provisional elevat a definitiu i el text de l'Ordenança, ha de ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província i no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació i haja transcorregut el termini previst en l'art. 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

PUNT 7é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INICI DEL PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.

Atès l'Ordre de 12 de febrer de 2013, de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport, per la qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana, en aplicació del Decret 111/89, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.

Atès que el Consell Municipal Escolar Municipal, en data 15 d'abril de 2013, acordà l'inici del procés per a la convocatòria d'eleccions per a la formació del Consell Escolar Municipal, i fixà la composició dels seus membres.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per assentiment, acorda:

Primer. Iniciar el procés per a la convocatòria d'eleccions per a la formació del Consell Escolar Municipal, d'acord amb l'Ordre, de 12 de febrer de 2013, de la Conselleria d'Educació Cultura i Esport, en aplicació del Decret 111/89, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.

Segon. Fixar la següent composició i distribució dels membres del Consell Escolar Municipal, atenent el que dictamina l'article 9è del Decret 111/89, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana:

El president, que serà l'alcalde de l'Ajuntament o regidor en qui delegue

Regidor delegat de l'Ajuntament..................................................................................1

Les AMPA.............................................................................................................................7 (3 primària: 2 públics i 1 concertat, 3 secundària: 2 públics i 1 concertat, 1 escola infantil)

Alumnes...................................................................................................................................2 (1 públic i 1 concertat)

Professors i PAS...................................................................................................................9

Directors de centres públics...........................................................................................5

Titulars de centres privats................................................................................................3

Sindicats...................................................................................................................................2

Rep. comunitat educativa................................................................................................1

PUNT 8é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 2013-2014 ENTRE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ I LA CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DEL PLA DE COMPETITIVITAT TURÍSTICA DE BENICARLÓ-PENÍSCOLA: PRODUCTE NÀUTIC. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formular la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Turisme en data 11 d'abril de 2013.

Relació de fets

1. Un dels objectius del Pla del Turisme Espanyol Horitzó 2020 és revaloritzar aquells recursos que fomenten l'equilibri socioterritorial del turisme, creant noves categories de producte capaços d'operar tot l'any sobre la base de la diferenciació i especialització de les destinacions turístiques.

2. Que la Conferència Sectorial de Turisme que va tindre lloc a Madrid, el 20 de gener de 2010, va ratificar l'aprovació de 15 nous plans de competitivitat del producte turístic, un dels quals és el de Benicarló-Peníscola: producte nàutic.

3. Que en data 10 de desembre de 2010 se signa el Conveni de Col·laboració entre l'Institut de Turisme d'Espanya (Turespaña), la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana a través de l'Agència Valenciana del Turisme, l'Ajuntament de Benicarló, l'Ajuntament de Peníscola i l'Associació Provincial d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Castelló, per al Desenvolupament del Pla de Competitivitat Turística de Benicarló-Peníscola: producte nàutic, l'objecte del qual és articular entre les parts signatàries amb l'objectiu d'executar el Pla de Competitivitat Turística Benicarló-Peníscola: producte nàutic.

4. Que el Pla de Competitivitat Turística Benicarló-Peníscola busca una hiperespecialització del producte nàutic a través d'estratègies orientades a:

  • Relació recurs natural-nàutic, aportant un clar valor per a aquells consumidors més sensibilitzats i motivats per l'aprofitament nàutic d'una manera sostenible i d'aquells que aprofiten els valors naturals en el seu consum del producte nàutic.

  • Cerca de l'especialització del producte nàutic a través de l'aposta per disciplines o activitats nàutiques que per recursos o condicions meteorològiques puguen tenir major capacitat de competir. En aquest procés serà interessant també la cerca de l'especialització en targets de consumidors de producte nàutic, com puguen ser persones amb mobilitat reduïda.

5. Que el Pla preveu l'execució d'un total d'onze actuacions, entre les quals es troben les actuacions 6: Potenciació de les rutes submarines en la reserva marina d'Irta i posada en funcionament de la ruta panoràmica del litoral des de Benicarló a Peníscola.

El Pla de Competitivitat Turística Benicarló-Peníscola té previst desenvolupar una sèrie de treballs, com ara l'estudi i prospecció de fons marins i determinació de rutes submarines, la instal·lació de boies d'amarratge en la reserva marina d'Irta, l'enfonsament d'un vaixell i la consolidació estructural de la casa del carabiner de la platja del Pebret en el terme municipal de Peníscola.

6. Vist que la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient és titular de la concessió d'ocupació de domini públic maritimoterrestre amb destinació a boies d'amarrament en la Reserva Natural Marina d'Irta enfront del terme municipal de Peníscola, per resolució de la Direcció General de Sostenibilitat de Costa i Mar, per delegació del ministre, de 13 de novembre de 2012.

7. Vist que la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient també és titular de la concessió d'ocupació d'uns 237 m2 de béns de domini públic maritimoterrestre per a la realització de les obres compreses en el projecte de rehabilitació de la casa del carabiner al Parc Natural de la Serra d'Irta, que es deriva de l'acceptació de la resolució de la Direcció General de Sostenibilitat de Costa i Mar, de 26 de març de 2011.

8. Vist que en data 21 de març de 2013 reunida la Comissió de Seguiment del Pla de Competitivitat Turística Benicarló-Peníscola: producte nàutic aprova establir un marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Benicarló (administració executora del Pla de Competitivitat Turística Benicarló-Peníscola: producte nàutic) i la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, a fi d'obtenir l'autorització expressa per a l'execució de la línia d'aquesta actuació, nomenar els tècnics que considere oportuns per a elaborar els documents necessaris per a executar les obres, així com per a la direcció facultativa d'aquestes.

9. Vist l'informe de Secretaria de data 25 de març de 2013.

10. Vist l'informe del viceinterventor de data 3 d'abril de 2013.

Fonaments de dret

Resolució de la Direcció General de Sostenibilitat de Costa i Mar, per delegació del ministre, de 13 de novembre de 2012.

Resolució de la Direcció General de Sostenibilitat de Costa i Mar de 26 de març de 2011.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica i per assentiment, acorda:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Benicarló i la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana per a executar l'actuació 6: Potenciació de les rutes submarines en la reserva marina d'Irta i posada en funcionament de la ruta panoràmica del litoral des de Benicarló a Peníscola del Pla de Competitivitat Turística de Benicarló-Peníscola: producte nàutic, corresponent a la tercera anualitat.

Segon. Traslladar l'acord ala Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i a Turespaña.

Tercer. Facultar l'alcalde per a signar els acords i documents que es deriven d'aquest acord.

PUNT 9é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 2013-2014 ENTRE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ I EL MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT PER A L'EXECUCIÓ DEL PLA DE MILLORA D'ACCESSIBILITAT DEL DESTÍ BENICARLÓ-PENÍSCOLA, PRINCIPALMENT VINCULAT AL PRODUCTE NÀUTIC I GARANTIR L'EXCEL·LÈNCIA DE PLATGES I FAÇANA MARÍTIMA. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta que formula la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Turisme de data 11 d'abril de 2013.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a dir que els membres del seu grup aprovaran aquest punt perquè s'està parlant de polítiques per afavorir i per procurar un mitjà econòmic d'ingressos per a la ciutat com pot ser el turisme. I per això, --diu--, que malgrat que hi ha una inversió important, els membres del seu grup ho aprovaran. A continuació, --adreçant-se al Sr. Serrano--, li diu que el Sr. Serrano és molt partidari, a vegades, d'agafar actes anteriors d'anys quan ells governaven i llegir-les, però que ell, en canvi, no llegirà avui als membres de l'equip de govern el que aquests van dir d'ells quan estaven al govern i van decidir dignificar i arreglar una miqueta el passeig de la Mar Xica, que ara és l'actuació que es fa ací i que està xifrada amb una quantitat important de diners, cosa que li sembla bé. I, recorda que, quan ells van fer aquell condicionament per a fer un passeig, posar faroles, etc., van haver de sentir per part dels membres del grup municipal popular tot el que no està escrit. Tot i això, el Sr. Sánchez manifesta que avui no agafarà l'acta aquella i llegirà tot el que els membres del grup municipal popular d'aleshores els van dir a ells. Conclou dient que els membres del grup municipal socialista van a dir endavant a aquest projecte, ja que si el producte turístic és bo per a Benicarló i si eixa accessibilitat a les platges és bona per a Benicarló per part d'ells tindran suport.

A continuació, la Sra. Ortiz Roca, representant del grup municipal popular, indica al Sr. Sánchez que, de part dels membres de l'equip de govern, li agraeix la seua postura de col·laboració en aquest conveni. A més, afegeix que intentaran arribar a executar totes eixes actuacions que es recullen en els diferents estudis que ens han fet, perquè considera que donaran un gir important al que és Benicarló com a destinació turística.

Relació de fets

1. Un dels objectius del Pla del Turisme Espanyol Horitzó 2020 és revaloritzar aquells recursos que fomenten l'equilibri socioterritorial del turisme, creant noves categories de producte capaços d'operar tot l'any sobre la base de la diferenciació i especialització de les destinacions turístiques.

2. Que la Conferència Sectorial de Turisme que va tindre lloc a Madrid, el 20 de gener de 2010, va ratificar l'aprovació de 15 nous plans de competitivitat del producte turístic, un dels quals és el de Benicarló-Peníscola: producte nàutic.

3. Que en data 10 de desembre de 2010 se signa el Conveni de Col·laboració entre l'Institut de Turisme d'Espanya (Turespaña), la Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana a través de l'Agència Valenciana del Turisme, l'Ajuntament de Benicarló, l'Ajuntament de Peníscola i l'Associació Provincial d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Castelló, per al Desenvolupament del Pla de Competitivitat Turística de Benicarló-Peníscola: producte nàutic, l'objecte del qual és articular entre les parts signatàries amb l'objectiu d'executar el Pla de Competitivitat Turística Benicarló-Peníscola: producte nàutic.

4. Que el Pla de Competitivitat Turística Benicarló-Peníscola busca una hiperespecialització del producte nàutic a través d'estratègies orientades a:

  • Relació recurs natural-nàutic, aportant un clar valor per a aquells consumidors més sensibilitzats i motivats per l'aprofitament nàutic d'una manera sostenible i d'aquells que aprofiten els valors naturals en el seu consum del producte nàutic.

  • Cerca de l'especialització del producte nàutic a través de l'aposta per disciplines o activitats nàutiques que per recursos o condicions meteorològiques puguen tenir major capacitat de competir. En aquest procés serà interessant també la cerca de l'especialització en targets de consumidors de producte nàutic, com puguen ser persones amb mobilitat reduïda.

5. Que el Pla preveu l'execució d'un total d'onze actuacions, entre les quals es troben les actuacions 4: Pla de millora de l'accessibilitat de la destinació Benicarló-Peníscola, principalment vinculat al producte nàutic i 8: Garantir l'excel·lència de les platges i de la façana marítima.

6. Vist que l'Ajuntament de Benicarló en data 23 d'agost de 2012 sol·licita a la Subdelegació del Govern a Castelló la cessió de la direcció d'obra i la de Tragsa com a mitjà instrumental de l'Administració per a l'execució concreta de les actuacions de millora de l'accessibilitat a la platja de la Mar Xica de Benicarló.

7. Vist que, en data 21 de setembre, el Servei Provincial de Costes a Castelló emet un informe favorable per assumir la direcció d'obres i participa també en la redacció d'un projecte que servisca de base a l'execució de l'obra, per garantir que l'actuació s'ajusta als criteris de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar per a aquest tipus d'actuacions.

8. Vist que en data 13 de novembre de 2012 la Junta de Govern Local acorda sol·licitar la utilització de Tragsa al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient com a mitjà propi per a signar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Benicarló i Tragsa per a executar les actuacions referents a les actuacions del Pla de Competitivitat «Pla de millora de l'accessibilitat de la destinació Benicarló-Peníscola, principalment vinculat al producte nàutic» i «Garantir l'excel·lència de les platges i de la façana marítima», dotades en el Pla de Competitivitat Turística Benicarló-Peníscola: producte nàutic, de la següent manera:

IMPORT DOTACIÓ

2a anualitat

IMPORT DOTACIÓ

3a anualitat

IMPORT DOTACIÓ

4a anualitat

IMPORT TOTAL

Pla de millora de l'accessibilitat de la destinació

90.000,00 EUR

100.000,00 EUR

100.000,00 EUR

290.000,00 EUR

Garantir l'excel·lència de les platges i de la façana marítima

92.000,00 EUR

135.000,00 EUR

135.000,00 EUR

362.000,00 EUR

9. Vist que en data 22 de gener de 2013 la Junta de Govern Local aprova el projecte bàsic de defensa, estabilització i accessibilitat de la línia de la platja a la zona de domini públic maritimoterrestre de la Mar Xica de Benicarló. I en data 25 de gener de 2013 sol·licita la concessió d'ocupació de domini públic maritimoterrestre amb destinació a l'execució d'aquest projecte al Servei Provincial de Costes a Castelló.

10. Vist que el 25 de març de 2013 va finalitzar el termini d'exposició pública al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament sobre la sol·licitud de concessió d'ocupació de terrenys de DPMT amb destinació a l'execució del Projecte bàsic de defensa, estabilització i accessibilitat de la línia de la platja a la zona de domini públic maritimoterrestre de la Mar Xica de Benicarló.

11. Vist que el 9 d'abril de 2013 finalitza el termini d'exposició pública en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló sobre la sol·licitud de concessió d'ocupació de terrenys de DPMT amb destinació a l'execució del Projecte bàsic de defensa, estabilització i accessibilitat de la línia de la platja a la zona de domini públic maritimoterrestre de la Mar Xica de Benicarló.

12. Vist que en data 21 de març de 2013 reunida la Comissió de Seguiment del Pla de Competitivitat Turística Benicarló-Peníscola: producte nàutic aprova establir un marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Benicarló (administració executora del Pla de Competitivitat Turística Benicarló-Peníscola: producte nàutic) i el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a executar el Pla de millora de l'accessibilitat de la destinació Benicarló-Peníscola, principalment vinculat al producte nàutic i garantir l'excel·lència de les platges i de la façana marítima.

13. Vist l'informe de Secretaria de data 2 d'abril de 2013.

14. Vist l'informe del viceinterventor de data 9 d'abril de 2013.

Fonaments de dret

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. Disposició addicional trentena. Règim jurídic de l'empresa Tragsa i de les seues filials i el Reial Decret 1072/2010, de 20 d'agost, pel qual es desenvolupa el règim jurídic de l'Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima, i de les seues filials.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica, i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Benicarló i el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a executar el Pla de millora de l'accessibilitat de la destinació Benicarló-Peníscola, principalment vinculat al producte nàutic i garantir l'excel·lència de les platges i de la façana marítima.

Segon. Traslladar l'acord al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; al Servei Provincial de Costes de Castelló, a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i a Turespaña.

Tercer. Facultar l'alcalde per a signar els acords i documents que es deriven d'aquest acord.

PUNT 10é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS (1/13). Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, així com l'informe favorable que ha emès el viceinterventor municipal, ambdós de data 12 d'abril de l'any en curs, en relació a l'aprovació d'un reconeixement extrajudicial de crèdit (1).

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d' Economia i Hisenda i Personal, i per assentiment, acorda aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit que es presenta en l'annex adjunt, per un import total de 46.919,46 EUR, i que corresponen a factures que s'aplicaran directament al Pressupost de 2013.

PUNT 11é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià de data 23 d'abril de 2013, per a millorar la seguretat al camp valencià, del següent tenor literal:

«El sector agrícola valencià sempre ha estat un sector potent, generador de riquesa i de treball, però els baixos preus, la falta d'ajuda de les administracions públiques i la delinqüència han fet que el camp valencià cada vegada compte amb menys explotacions, menys treballadors i que, a més, siga molt insegur.

La inseguretat en el camp ha patit un augment exponencial els darrers anys. De fet, les associacions agràries han quantificat en un 20% el robatoris que s'han vist incrementats en el darrer trimestre de 2013 respecte del mateix trimestre de l'any anterior.

La situació ha degenerat en tràgics enfrontaments, que fins i tot han costat la vida a un vigilant d'un camp de tarongers en la localitat veïna de Xest (a la comarca de la Foia de Bunyol).

Les pallisses als agricultors per part de malfactors i els robatoris en les instal·lacions i infraestructures agrícoles són habituals en el camp valencià i els agricultors reclamen, sense èxit, una major protecció per part dels cossos i forces de seguretat de l'Estat.

Arran del tràgic succés de Xest, l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil ha constatat que a la Comunitat Valenciana l'Institut Armat té seriosos problemes, pel que fa a recursos humans i, per tant, impossibilita realitzar les tasques de vigilància del camp que requereix la societat valenciana.

Existeix una patent manca de plantilla, a la qual cosa se suma el fet que les baixes que es produeixen per trasllats o per jubilacions no s'estan cobrint i el personal en actiu està desbordat pel treball i la multitud de funcions que ha de cobrir.

Si a tot açò sumem els danys produïts pel vandalisme i els robatoris que setmanalment es produeixen en els camps de les comarques agràries valencianes, veiem com la indignació dels professionals d'este sector comença a ser notable i com les associacions agrícoles comencen a reclamar de les administracions públiques mesures contundents en tots els àmbits, bé siga en la part administrativa, judicial o de seguretat.

Per tot això, i vist que el Consell Agrari Municipal en la sessió extraordinària que va tindre lloc el 22 d'abril de 2013 va aprovar per unanimitat de tot els seus membres el contingut d'aquesta moció, els tres portaveus dels grups municipals --popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià-- proposen al Ple de la corporació l'aprovació dels següents:

ACORDS

Primer . Instar al Govern d'Espanya a augmentar el nombre d'agents de la Guàrdia Civil a les zones agrícoles del territori valencià perquè complisquen amb les tasques de vigilància del camp i així pal·liar la creixent inseguretat que es viu i que està produint un greu dany per a l'agricultura valenciana.

Segon. Reclamar al Ministeri de l'Interior, que a través de la Delegació del Govern, coordine entre els diferents cossos de seguretat --Guàrdia Civil, Policia Autonòmica i Policia Local-- mecanismes de vigilància adequats en el camp valencià amb la finalitat de perseguir les pràctiques delictives que s'estan produint i la receptació dels productes i objectes fruit dels delictes.

Tercer. Instar a la Conselleria de Governació a posar mesures mitjançant la Policia Autonòmica per controlar les activitats agràries que puguen ser susceptibles de ser receptadores de productes provinents d'actes delictius, així com aquelles altres activitats que estiguen vinculades amb el tractament de materials o productes que actualment són sostrets de masos, magatzems, pous o sistemes de reg.

Quart. Traslladar aquesta moció i dels seus acords al ministre de l'Interior, al conseller de Governació, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i de les Corts Valencianes, a la Cooperativa Agrícola Sant Isidre i als membres del Consell Local Agrari Municipal i als sindicats agraris Unió de Llauradors, AVA-FEPAC-ASAJA, UPA.

La corporació, per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar la moció en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 12é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita per la portaveu del grup municipal socialista en data 24 d'abril de 2013, que és del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'abast i profunditat de la crisi econòmica que estem vivint exigeix noves respostes.

Fins ara, totes les mesures adoptades pel Govern s'han dirigit a satisfer les necessitats dels mercats, de les entitats financeres o de les empreses.

Considerem que és obligació de les administracions públiques oferir solucions per evitar que la fractura social que esta situació ja ha originat siga cada dia més gran. Per això, és necessari articular mesures que puguen contribuir de manera immediata a pal·liar els efectes i sobretot reforçar l'atenció directa a les persones i potenciar els serveis a què la ciutadania recorre en primer lloc per a obtindre informació i atenció social.

L'acollida a Càritas, amb el seu equip de voluntaris, constitueix l'ajuda més propera de suport per a les persones en risc d'exclusió i vulnerabilitat. A més a més no es limita a donar resposta a les necessitats més immediates (alimentació, roba, vivenda....), sinó que la seua tasca està també en la proximitat, en el fet de reivindicar la seua dignitat i buscar respostes a les seues necessitats.

Els programes que realitza Càritas Benicarló són molt diversos: roba, acollida, menjador social, banc d'aliments, suport escolar, visites a gent major, atenció a dones, atenció a famílies, atenció a transeünts, coordinació en serveis socials municipals, classes de castellà, etc.

Les retallades de les prestacions públiques fa que els requisits exigits siguen més durs, es produeixen retards en la tramitació i les prestacions s'hagen reduït considerablement.

El Servei d'Acollida de Càritas gestiona, tramita i dóna resposta de forma immediata i en moltes ocasions Càritas avança els diners a les persones beneficiàries d'ajudes econòmiques dels serveis socials públics per intentar reduir l'impacte de l'espera fins que l'ajuda és definitivament rebuda.

A Benicarló el nombre de persones ateses al Servei d'Acollida de Cáritas s'ha incrementat entre el 2007 i 2012 un 220 %. Per contra, la subvenció de l'Ajuntament ha estat disminuïda un 7,4 %.

Les necessitats més sol·licitades han estat alimentació, roba, medicaments, butà i vivenda. A l'any 2012 es van realitzar, de mitjana, 4 ajudes directes per família.

Per això, proposem al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

Primer. Que l'Ajuntament de Benicarló signe un conveni de col·laboració amb Càritas Interparroquial de Benicarló (Càritas Diocesana de Tortosa), perquè compte amb els recursos necessaris per a resoldre les necessitats més urgents.

Segon. Que aquest Conveni anual incremente la subvenció actual proporcionalment a l'augment de respostes que Càritas ha donat a les persones necessitades.

Tercer. Que es destine l'1,5 % dels romanents de tresoreria de la liquidació del pressupost 2012 a l'augment de l'ajuda actual fins arribar a 15 000 euros.»

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a indicar que aquesta és una moció que presenten perquè es firme un conveni amb Càritas. Explica que és un conveni que ha estat reclamant aquesta associació des de fa moltíssim de temps per a tindre una mica de seguretat en el que són els fons que l'Ajuntament dóna a Càritas. Per tant, la Sra. Miralles pensa que és un conveni legítim, ja que tothom sap la labor que fa Càritas, a què destinen els recursos i a quines persones atenen, sense preguntar de quina religió són, si tenen papers o no en tenen. Considera que aquesta associació, simplement, atenen les persones i, per tant, és just que l'Ajuntament firme aquest conveni, perquè els recursos de Càritas s'han hagut de multiplicar. Continua dient que les despeses d'ajudes directes han passat del 2008 al 2012 a incrementar-se en el 180%. Ara bé, afirma que tot el que fa Càritas no té res a veure amb el que fa Serveis Socials, ja que són activitats diferents o complementàries. En aquest sentit, explica que les ajudes directes que fa Càritas són la compra d'aliments, de medicaments, de viatges, d'energia (com ara el butà), material escolar, llibres per a xiquets sense recursos, ajuts al lloguer, a pagar la llum, a pagar l'aigua, a la compra d'ulleres, ortopèdies, etc. Diu que Càritas destina recursos a tot allò on molta gent no pot arribar.

Per altra banda, exposa que, per a justificar aquest conveni, han estudiat els convenis que té signats Càritas Interparroquial en els altres pobles del voltant de Benicarló i que més o menys tenen el mateix pressupost, com pot ser Sant Carles de la Ràpita, Vinaròs o Amposta. La Sra. Miralles indica que en tots aquests municipis l'ajuda que destina la subvenció o el conveni de l'ajuntament amb Càritas és molt més elevat que el que destina Benicarló. Concretament, afirma que a Sant Carles de la Ràpita, sobre un pressupost de Càritas de 30.000 EUR, l'ajuntament destina 17.000 EUR a Càritas. En canvi, la Sra. Miralles diu que a Benicarló l'any 2007 la subvenció era de 10.660 EUR i l'any 2012 va baixar a 9.875 EUR. Per tant, considera que no es poden comparar els recursos que es destinaven a ajudes a les persones l'any 2007, que la crisi encara no estava en tal com està ara. A més, diu que no entén com en aquell moment es destinaven 10.660 EUR i ara 9.875 EUR, és a dir, que en lloc d'augmentar s'ha disminuït. Continua explicant altres exemple, com Tortosa, on pràcticament el 100% del pressupost de Càritas el cobreix l'Ajuntament o Vinaròs, on la subvenció és de 18.000 EUR (el doble que a Benicarló) o Amposta, on l'Ajuntament té firmat un conveni entre Càritas, Creu Roja i una altra associació, que es diu Siloe, amb assignació d'uns 34.000 EUR.

La Sra. Miralles afegeix que pensa que si totes les persones que acudeixen a Càritas i Càritas els dóna suport anaren a Serveis Socials, els recursos de Serveis Socials s'haurien de multiplicar segurament per dos o per tres. Continua explicant que l'acord que proposa ara el grup municipal socialista demana que es destine l'1,5 dels romanents de tresoreria. De fet, diu que, d'acord amb el l'alcalde va dir als portaveus en la Junta de Portaves del dia 8 d'abril, en la liquidació del pressupost del 2012 els romanents de tresoreria són de 360.000 EUR i, a més, no hi ha factures al calaix i que arribarem només a tindre un 50 % d'endeutament. A aquest respecte, la Sr. Miralles diu que això és el li ha dit l'alcalde i ella s'ha de fiar del que li diu. Tot i això, indica que han arribat els expedients del ple d'avui i resulta que aquests romanents de tresoreria, que l'alcalde havia dit que eren de 360.000 EUR, s'han convertit en 245.000 EUR i que han de haver 49.000 EUR per amortitzar operacions de crèdit i uns altres 49.000 EUR per als dipòsits consignats a favor de tercers i que hi ha un error en el tema que hem firmat avui del Ministeri, que li sembla que és en relació amb l'estació nàutica, que hi havia uns 100.000 EUR, que també havien de sortir d'allí... En total, la Sra. Miralles diu que ha comptat que de romanents de tresoreria i, segurament, després d'amortitzar anticipadament les operacions de crèdit i, després dels altres 49.000 EUR, ja no en quedaran tants. Tot i això, ella considera que tant és això, perquè creu que uns 4.500 EUR per a Càritas sí que es poden consignar.

En segon lloc, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a dir que els membres del seu grup municipal votaran a favor de la moció perquè creuen que és una urgència social la que es té a Benicarló i pensen que ajudar una associació com Càritas en un 1,5 % dels romanents d'aquest Ajuntament és una urgència i que es pot destinar. Pensen que cal ser generosos i creu que els benicarlandos i benicarlandes comprendran que amb diners dels benicarlandos i benicarlandes s'ajude una associació, que no cal parlar de la seua generositat, perquè tot el món sap qui és. Afegeix, a més, que, en realitat, eixos diners no són per a Càritas, són per a la gent que visita Càritas i que cada vegada és més, atesa la situació en què estem. Per tant, manifesta que els membres del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià votaran a favor de la moció presentada pel Partit Socialista, perquè consideren que és una moció molt adequada per als temps que estem i que s'ha de tirar endavant.

Tot seguit, la Sra. Vallés Burriel, representant del grup municipal popular, considera que és molt important aclarir l'assumpte d'aquesta moció, ja que després possiblement quedarà que l'Ajuntament no vol ajudar l'entitat, ja que els avança que la votaran en contra. Ara bé, vol remarcar i deixar constància que, per suposat, volen ajudar l'entitat Càritas i totes les entitats que estan treballant en emergència social. Insisteix que els membres de l'equip de govern volen ajudar Càritas en el que faça falta, perquè és l'entitat que millor treballa el tema d'emergència social a Benicarló, sense desmerèixer les altres entitats que també treballen, perquè la seua tasca a nivell local és tan important que a vegades es pregunta què faríem l'Ajuntament si Càritas no fes tot el que està fent, perquè és una entitat veterana i estan completament organitzats i dóna resposta de manera ràpida a les necessitats de les persones que s'hi acosten. Per això, --explica--, l'Ajuntament col·labora amb ells amb una subvenció anual que és la més gran que es dóna, precisament, per ser l'entitat i per l'ús a què es destina. Indica que aquesta subvenció ha passat des del 2007 de 10.660 EUR, al 2012 a 9.875 EUR, el que suposa una minoració del 7,4%. Diu que són conscients de la situació que l'entitat està vivint i els membres de l'equip de govern han intentat complementar l'increment de les diferents necessitats detectades amb diverses actuacions, com ara la coordinació o el suport logístic (en el tema de magatzem per a guardar menjar), entre els tècnics i els voluntaris. Ara bé, entrant en el contingut de la moció, manifesta que no entén per què un grup polític i no l'entitat interessada presenta una moció per sol·licitar a l'Ajuntament que es firme un conveni amb Càritas per 15.000 EUR. Considera que el més normal hagués estat que l'entitat traslladés la petició i, aquesta petició a dia d'avui, pot assegurar i complementar amb un informe tècnic, que no la tenen. De fet, explica que, el 2009, van iniciar unes negociacions per al conveni, però la petició de què necessiten més diners ella no la té.

A continuació, pregunta al grup municipal socialista per què ho demanen amb Càritas i no amb la resta d'entitats que també treballen en emergència social. Diu que, quant als acords de la moció presentada pel grup municipal socialista, entén que són uns criteris que s'haurien de determinar, però pel que fa a la proposta de destinar l'1,5 % dels romanents de tresoreria, la llei de pressupostos i, en concret, la disposició addicional 74a, diu que el superàvit pressupostari en el supòsit de liquidació es destinarà a reduir l'endeutament net, per tant, no es pot aplicar a despesa corrent i de romanents de tresoreria no es pot traure. Per altra banda, indica que, des de l'equip de govern, estan treballant i buscant solucions als problemes comuns, coordinant, millorant i oferint més suport a les famílies. En aquest sentit, explica que fa 15 dies van tenir una reunió de la Comissió de Treball d'Emergència Social, --grup que es va constituir l'any 2009, que funciona i que es reuneix periòdicament quan s'han de posar en comú coses--, on es van tractar els problemes que estan tenint les entitats, per tal de mirar de quina manera es pot trobar la solució per millorar els serveis. Concretament, --diu--, la petició de Càritas es va centrar a millorar el tema de la coordinació entre les entitats, perquè estaven tenint problemes. Indica que també van sol·licitar disposar de més espai per a la distribució d'aliments i, per això, s'està treballant en la creació d'un centre únic de distribució. La Sra. Vallés afegeix, a més, que, amb Càritas, es té la intenció de seure perquè aquest any precisament ens han confirmat que havien rebut la subvenció del Ministeri per a Menjador Social, encara que no l'han cobrat. Per altra banda, la Sra. Vallés indica que no té cap problema de seure amb ells i que li plantegen el que vulguen i si s'ha d'arribar a un acord o necessiten més diners, que no es preocupen que es trauran d'on siga. Però, ella entén que esta petició, si es resumeix en el fet que necessiten 15.000 EUR, li hagués hagut d'arribar i en aquest cas ho ha plantejat la Sra. Miralles.

En un nou torn, la Sra. Miralles manifesta que la Sra. Vallés ha fet l'exposició fent un reconeixement a l'entitat, alabant tot el que fa i, a ella, li sembla molt bé, ja que és una entitat que es dedica a les ajudes d'emergència social. Tot i això, afirma que no entén on està el problema, ja que si la Sra. Vallés reconeix tot el que fa Càritas i reconeix tota la despesa que té Càritas, no sap per què no aprova la moció i per què no hi firma el conveni. A més, indica que el que Càritas necessita és un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament que els garantisca una sèrie d'ingressos anualment. També considera que totes les col·laboracions, quant a operaris de la Brigada, es fan a totes les entitats del poble, bé siguen entitats de caire cultura, social, falleres, esportives, etc. D'altra banda, diu que la Sra. Vallés pregunta per què aquesta moció la presenten els membres del grup municipal socialista i, al respecte, la Sra. Miralles contesta que ells estan per a això, per a escoltar la gent i per a col·laborar-hi en el que puga fer falta. I, a més, considera que no hi ha motius per a no presentar-la o que si ha sigut a través d'ells i no hi ha cap problema, ja que si Càritas considera que ells han de presentar aquesta moció i que ací s'aprove no hi ha cap problema, ja que estan per això i són representants dels ciutadans i estan per a escoltar les associacions, els ciutadans.

Respecte al que ha dit la Sra. Vallés de la Llei de Pressupostos que diu que el superàvit dels ajuntaments, --és a dir, els romanents de tresoreria--, s'han de destinar a amortitzar deute, la Sra. Miralles pregunta si amortitzar deute vol dir a pagar els bancs. Afegeix que ella porta aquí des del 2007 i absolutament tots els anys, el dia dels pressupostos, o bé el Sr. Sánchez o ella, que són els que defensen els pressupostos, sempre han reprotxat a l'Ajuntament que incompleix una llei que diu que dels romanents de tresoreria, un percentatge, es destinara a amortitzar deute i aquest Ajuntament mai ho feia això. Per tant, diu que no entén com és que mai ho fa i ara resulta que s'ha de complir la llei esta nova que tots els romanents de tresoreria s'han de destinar a amortitzar deute, deute dels bancs que nosaltres ja paguem perquè al pressupost ja el tenim posat. A aquest respecte, la Sra. Miralles diu que el cal fer és dedicar els romanent, en lloc de pagar als bancs, a pagar a les persones i que, a més del deute del banc, ens hem de preocupar d'atendre les persones, perquè, torna a repetir, la llei a aquest Ajuntament s'ha incomplit molts anys, perquè mai es destinava el percentatge que deia l'anterior llei a amortitzar crèdit. De fet, diu que el viceinterventor pot donar fe d'això que està dient. Per tant, reitera la seua postura i diu que ja està bé de pagar als bancs, perquè, de diners públics, als bancs ja en destinem prou, ja que l'Ajuntament paga als bancs el deute que té i amortitza el crèdit. Considera, doncs, que es pot incomplir la llei com aquests anys enrere i destinar aquests diners, com a mínim, 4.000 EUR, 5.000 EUR o 6.000 EUR, per augmentar el conveni amb Càritas.

Sobre el que ha dit la Sra. Vallés de la reunió que es va fer d'emergència social, la Sra. Miralles diu que ella ho va llegir en premsa i ha parlat amb algunes associacions que li han dit que això està tot molt en l'aire encara. Tot i això, considera que l'equip de govern ha decidit ràpidament traure-ho en premsa i posar-se la medalla. En aquest sentit, la Sra. Miralles considera que primer s'han de concretar moltes coses en el tema del centre de distribució, ja que aquí tot fet no està. Per tant, conclou dient que si la Sra. Vallés reconeix el treball que fa Càritas i reconeix tota l'atenció a les persones que fa Càritas, el que hauria de fer és firmar un conveni amb ells.

Tot seguit, el Sr. Ferrer s'adreça a la Sra. Vallés per a dir-li que no està d'acord amb moltes de les coses que ha dit. Primer de tot, respecte al que ha dit que pareixerà que l'Ajuntament no vol firmar, creu que el sí que pareixerà és que el Partit Popular, 13 dels seus regidors, votaran en contra perquè els altres votaran a favor. En segon lloc, es refereix a l'afirmació de la Sra. Vallés sobre que volen ajudar l'entitat en el que faça falta, ja que el Sr. Ferrer considera que volen ajudar en el que faça falta menys en açò. I, en tercer lloc, quant al que diu la Sra. Vallés que no li ha arribat aquesta informació, ell es pregunta si aleshores es tracta d'una qüestió d'orgull i de penjar-se medalles. Ara bé, manifesta que el que sí que sap és que ells, des de Compromís, estan que si una iniciativa del Partit Socialista és bona per als ciutadans de Benicarló, eixa medalla que se l'apunten ells. De fet, considera que ara ja ha arribat la petició a la Sra. Vallés i és que necessiten 15.000 EUR, encara que li ho haja dit la Sra. Miralles, per tant, ja té la petició damunt la taula, en un Ple, en una acta, i no pot dir que no li ha arribat. D'altra banda, diu que el seu partit polític sempre defensa salvar persones i no salvar bancs, però pareix ser que els membres de l'equip de govern insisteixen que primer són els bancs, els que ens han robat a tots. Per tant, no entén per què primer s'ha de salvar els bancs, quan hi ha eixes persones pràcticament en exclusió social, que no tenen sostre per dormir i no poden menjar. Considera, doncs, que quan la Sra. Vallés diu que no poden és mentida, sinó que no volen. I repeteix el que ha dit en la seua primera intervenció, ja que creu que s'ha de tenir en compte, que és que tots els que estan ací, i creu que els benicarlandos i les benicarlandes, estaran contents que voten a favor de la moció del Partit Socialista. A més, afegeix que estaran satisfets que recursos que aquest Ajuntament gestiona, que no són nostres, vagen destinats a això i no a bombos i platillos i traques i festes, ja que, encara que també són importants, en aquests moments estem en una situació on la gent està molt malament i necessita recursos. Diu que són els mínims: el got de llet i la galleta per als xiquets per a poder anar a escola una mica amb la panxa plena. Considera, per tant, que és una situació d'emergència social i els membres de l'equip de govern poden votar en contra, però allà ells i la seua consciència.

Finalment, la Sra. Vallés conclou el debat dient que la col·laboració de l'Ajuntament amb Càritas és diferent de la que presta a les altres entitats. Respecte a l'afirmació de la Sra. Miralles sobre que ella amb el centre de distribució es posa la medalla, la Sra. Vallés considera que serà la Sra. Miralles qui pense així, però que no és així. Sobre el centre de distribució, explica que els membres de l'equip de govern fa any i mig que estan treballant en això i ara han tingut la possibilitat de tirar-ho endavant, perquè hi ha una plena disposició de les entitats a fer-ho i serà imminent, ja que fa molt de temps que es va darrere i ara es donen les circumstàncies perquè es puga fer. De fet, diu que confia en això i pensa que se solucionarà el problema de moltes d'eixes famílies que també coneix, moltes famílies que ho estan passant malament. A més, torna a repetir que no hi ha cap problema a seure i parlar sobre el conveni per parlar-lo i negociar-lo.

Pel que fa a les afirmacions de l'oposició sobre que es minoren les subvencions, la Sra. Vallés indica que tots ells estan en l'acta de valoració de les subvencions. És a dir, manifesta que les actes de valoració de les subvencions no les fa ella ni distribueix ella les subvencions, ja que es fa una comissió tècnica on formen part un representant de cada grup polític i estan els tres grups municipals representats. Per tant, tant Compromís com el Partit Socialista formen part d'eixa acta, formen part d'eixe acord que no és unilateral, és consensuat amb els grups polítics i és on s'ha d'aportar el que es crega convenient en relació amb les subvencions i l'import d'aquestes. Així mateix, indica que agraeix a Càritas el treball que està fent perquè és un treball impagable i estan les portes obertes d'aquesta casa per seure i mirar la forma en què es vulga firmar el conveni i les possibilitats que es tenen en relació amb això. Indica també que ara és un moment que es va a treballar en el centre de distribució i des de l'Ajuntament van a sumar-se noves coses. Per tant, diu que ara és moment de repassar, de revisar i possiblement traure un finançament extra, que és el que fins ara els limitava. Aleshores, ella convida a l'entitat a seure i negociar, ja que no és qüestió que ella vulga posar-se la medalla. Invita també l'oposició a formar-hi part i firmar qualsevol acord, ja que són tots Ajuntament, es poden fer la foto ells. Conclou dient que creu que l'equip de govern és més seriós a l'hora de fer les coses i que li agradaria firmar el conveni en les condicions que corresponga i amb tot amarrat.

Per acabar, el senyor alcalde manifesta que vol fer una matisació i els demanaria, per favor, que no li demanen que incomplisca la llei, perquè demanar incomplir la llei li pot suposar l'exigència de responsabilitat patrimonial personal i, aleshores, té molt clar que no sortirien a ajudar-lo.

En conseqüència, sotmesa a votació la moció, la corporació, per tretze vots en contra del grup municipal popular i vuit vots a favor dels grups municipals socialista i del Bloc Nacionalista Valencià, acorda rebutjar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PART DE CONTROL

PUNT 13é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE FEBRER DE 2013 AL 15 D'ABRIL DE 2013. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de febrer de 2013 al 15 d'abril de 2013. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 14é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 28/03/13, D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2012. La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 28/03/13, que fa referència a l'aprovació de la liquidació del Pressupost General de l'exercici 2012, amb el següent contingut dispositiu:

«Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l'exercici 2012, integrada per la de l'Ajuntament i la de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, amb el següent resum:


Segon. Donar compte del present Decret al Ple de la corporació i a la Junta Rectora de l'Organisme Autònom, en la primera sessió que tinga lloc, de conformitat amb l' art. 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, abans esmentat.

Tercer. Remetre una còpia d'aquesta Resolució i de la liquidació a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local adscrita al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i a l'òrgan de tutela financera de la Comunitat Valenciana.»

PUNT 15é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DEL TINENT D'ALCALDE DELEGAT DE L'ÀREA D'ECONOMIA, HISENDA I PERSONAL DE DATA 18/02/13, D'APROVACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT I DE DATA 20/02/13, DE RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS. La corporació es dóna per assabentada del contingut del Decret del tinent d'Alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 18/02/13, que fa referència a l'aprovació de la incorporació de romanents de l'exercici 2012, amb el següent contingut dispositiu:

«Primer i únic. Incorporar els següents romanents de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat, d'acord amb el contemplat en l'article 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:

Proj.

PROG

ECON

Denominació

Total

3900

155

60099

Urbanització UA 3 bis

45.099,47

1802

155

60099

Urbanització c. de Sant Telm

45.621,24

2702

331

61000

Museu ciutat

4.986,28

0703

155

60099

Urbanització c. de València

43.303,43

1104

155

60099

Corts Valencianes

19.162,41

3206

341

63200

Tancat Pavelló

1.871,24

0607

155

60099

Vial de les Solades

4.435,33

0308

920

62500

Mobiliari i estris

3.412,61

0408

920

62600

Equips processos informació

0,71

1008

156

62200

Lavabos Sant Gregori

724,95

1708

331

62200

Teatre (projecte)

554,88

2308

341

62300

Maquinària, instal. utillatge

1.943,86

2708

155

60001

Expropiacions terrenys

0,30

3308

155

60099

Vial Los Ángeles

7.524,66

3608

155

60099

Sant Elm

52.596,28

4008

155

60099

Sector Mercat II

204.884,77

4108

155

60099

Sector 7

775.830,29

4308

491

62300

Maquinària, instal. utillatge

503,41

4408

432

60099

Adequació platges i recurs. mart.

14.903,58

2909

331

62500

Instruments música

999,00

3309

156

63200

Finalitz. Obres c. de Càlig

101.166,65

3509

155

61000

Passadís pl. Ajuntament

6.318,44

3609

155

60001

Expropiació terrenys

60.000,00

3709

155

60098

UE-4 Sector 8-A

6.231,26

0110

132

62300

Maquin. Instal·lac. Policia Local

17.827,31

0210

151

60001

Expropiacions terrenys

17.734,09

0310

151

61000

Urbanització carrers

125.000,00

0510

156

62400

Elements transport

1.045,01

0710

156

62300

Enllumenat públic

2.239,21

0910

156

61000

Senyalització viària

10.731,42

1010

156

62300

Maquinària

3.549,97

1210

232

62500

Mobiliari Servicis Socials

3.416,59

1310

232

62300

Maquinària Servicis Socials

3.190,36

1410

312

62300

Millora serveis assistencials

10.855,75

1510

325

62500

Mobiliari Conservatori

0,68

1610

325

63200

Edifici Conservatori

144,57

1710

325

62600

Equip. processos inform. Conserv.

209,52

1810

331

62500

Mobiliari Centres culturals

5.502,69

2010

331

63200

Edificis Auditori

18.000,00

2110

333

63200

Edificis Mucbe

2.249,92

2210

333

62500

Mobiliari Mucbe

7.073,89

2310

338

62300

Instal·lació aire condicionat

3.500,00

2410

341

62200

Adaptació instal. esportives

2.721,12

2510

341

63210

Millora instal·lacions esportives

5.666,77

2610

341

62500

Mobiliari esportiu

11.610,09

2710

341

62300

Maquin. instal·lac. esportives

528,62

2810

412

62300

Edifici Cambra Agrària

7.000,00

2910

431

62200

Edifici Mercat

3.000,00

3010

432

60099

Adequació platges

1.281,80

3210

920

62600

Equips processos informació

750,84

4910

151

62500

Mobiliari barreres bous

616,31

5110

155

60099

Urb. Prolong. C/ Hernán Cortés

75.000,00

5210

155

60099

Urbanitz. Av. Illes Columbretes

130.000,00

5510

151

61000

Asfaltat carrers

3.590,01

5810

151

61000

Urb. Av. de Magallanes

262,55

0111

155

61900

IRIBD Ús general

100.714,78

0211

331

62500

Instruments banda

1.734,99

0311

331

62800

Fons de Biblioteca

78,07

0411

341

62200

INAFO Servicis Edif.

470.342,91

0511

341

63200

IRAFO Servicis edif. OC

27.698,13

1811

431

62900

Contenidors subterranis

125.000,00

2311

151

60001

Expropiacions terrenys

16.958,20

2411

151

61000

Vies públiques

2.269,38

2611

333

61900

Restauració capella Convent

220.958,48

2711

232

22631

Programa menjador social

331,85

0112

132

62300

Unitats comunicació

94,66

0212

151

64000

Revisión PGOU

96.000,00

0312

155

61000

Vies públiques

116.921,73

0412

156

62300

Maquinària

32.068,70

0512

156

62500

Mobiliari urbà

63.206,85

0712

321

63200

Adecuación c. enseñanza

1.803,96

0812

325

63200

Edifici Conservatori

60.000,00

0912

331

62300

Auditori il·lumin. Y sonido

131,57

1012

331

62900

Instruments musicals

60,01

1112

331

68200

Rehab. Casa Santa Càndida

41.527,94

1212

337

61900

Act. Reforma S. Gregori

40.324,00

1312

491

62300

Processador so

142,04

1412

920

62600

Equip. processos inform

216.252,60

1512

920

63200

Rehab. Planta Ayuntamiento

150.000,00

1612

920

64100

Programes informàtics

68.470,33

2112

435

62700

Inv. Pla Excel. Turística

363.045,88

435

22706

Pla Competitivitat Turística

203.742,78

Total

4.296.253,98

Així mateix, la corporació es dóna per assabentada del contingut del Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 20/02/13, que fa referència a la rectificació, per error material, del Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 18/02/13 d'incorporació de romanents de l'exercici 2012, amb el següent contingut dispositiu:

«Primer i únic. Rectificar per error material el Decret 18/02/13, relatiu a l'import de la incorporació dels romanents afectats, en els projectes Inv. Pla Excel. Turística i Pla de Competitivitat Turística i en l'import total de la incorporació, i on diu:

2112

435

62700

Inv. Pla Excel. Turística

363.045,88

435

22706

Pla Competitivitat Turística

203.742,78

Total

4.296.253,98

Ha de dir:

2112

435

62700

Inv. Pla Excel. Turística

292.688,15

435

22706

Pla Competitivitat Turística

164.257,75

Total

4.186.411,22

PUNT 16é. DACIÓ DE COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I DE L'OACSE, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2012. En compliment de la normativa vigent, i en concret, de la Base 79ª de les d'Execució del Pressupost, la corporació queda assabentada del contingut de l'estat d'execució del pressupost d'ingressos i de despeses, corresponent al quart trimestre de 2012, i que consta de 4 pàgines, l'execució d'ingressos i 30 pàgines l'execució de despeses.

En la pàg. 4 d'ingressos figura:

Previsió Inic.

20.196.125,94

Modificacions

220.999,20

Previsió def.

20.417.125,14

Drets nets

1.560.810,71

Ingressos realitzats

11.751.523,29

Devolucions

52.548,54

Recaptació líquida

11.698.974,75

En la pàg. 30 de despeses figura:

Crèdits inicials

20.196.125,94

Modificacions

220.999,20

Crèdits totals

20.417.125,14

Oblig. reconegudes

7.046.228,56

Pagaments realitzats

4.928.684,98

Així mateix la corporació queda assabentada del contingut de l'estat d'execució del pressupost (ingressos i despeses) de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats:

En la pàg. 1 d'ingressos figura:

Previsió inic.

2.948.444,00

Modificacions

135.380,15

Previsió def.

3.083.824,15

Drets nets

264.913,53

Ingressos realitzats

1.002.756,47

Devolucions

10.989,14

Recaptació líquida

991.767,3

En la pàg. 7 de despeses, figura:

Crèdits inicials

2.948.444,00

Modificacions

135.380,15

Crèdits totals

3.083.824,15

Oblig. reconegudes

777.608,24

Pagaments realitzats

850.760,21

PUNT 17é. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013. La corporació queda assabentada del contingut de l'informe que han emés el viceinterventor i la senyora tresorera de data 9 d'abril de 2013, en relació amb el compliment de la Llei de Morositat del primer trimestre de 2013, d'acord amb el que disposa l'article 4.4 de l'esmentada Llei.

PUNT 18é. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME RELATIU AL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2012. La corporació queda assabentada del contingut del l'informe que ha emés el senyor viceinterventor de data 30 de gener de 2013, relatiu al seguiment del Pla d'Ajust aprovat pel Ple de la corporació en data 28 de juny de 2012, respecte del quart trimestre de l'exercici 2012.

PUNT 19é. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

El Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, s'adreça a l'alcalde per fer-li un prec. Concretament, exposa que ell entén molt bé que diga que no està disposat a firmar alguna cosa que va en contra de la llei per a no respondre del seu patrimoni. Tot i això, el Sr. Sánchez creu que això no és cert, ja que l'alcalde porta anys firmant per pagar factures, amb informes en contra d'Intervenció, per decret d'Alcaldia i pareix que no li importe massa ni tinga por, mentre que, per això, altres alcaldes estan processats. El Sr. Sánchez diu que són milions d'euros que l'alcalde alça amb objeccions en contra d'Intervenció i això no li preocupa. Durant anys, --explica--, els pressupostos municipals, quan s'han aprovat els romanents de tresoreria, s'ha dit que hi ha una llei, --no aquesta, l'anterior--, que deia que el 50% d'eixos romanents havien d'anar a amortitzar crèdit i l'alcalde no ho ha fet i no li ha importat res. El Sr. Sánchez considera que s'estava parlant de milions d'euros, però que sembla que aleshores no li importava. En canvi, diu que sí que es preocupa ara que es parla de 50.000 miserables euros, perquè hi ha una llei injusta, que ha sortit ara, que es recorrerà, perquè és injusta, és anticonstitucional i obliga als ajuntaments que el 100% d'eixos romanents es dediquen a amortitzar crèdits, quan als bancs ja els paguem. Per explicar-ho, posa com a exemple que és com si ell que té una hipoteca en un banc, li diu l'Estat que si ell té quatre estalvis, els seus estalvis han d'anar a amortitzar eixa hipoteca que ja està pagant. I, continua dient el Sr. Sánchez que, damunt, l'alcalde que s'ha saltat la llei durant anys en milions d'euros, ara, quan proposen destinar 5.000 EUR d'eixos 50.000 EUR, --perquè el Sr. Sánchez considera que els altres 45.000 EUR l'alcalde no els destinarà--, a l'alcalde, li preocupa la llei. Per tant, el Sr. Sánchez demana a l'alcalde que el prenga per estúpid i que no faça eixos discursos.

A continuació, intervé la Sra. Vallés, representant del grup municipal popular, en relació amb la pregunta formulada per la Sra. Marzá Caldés, representant del grup municipal socialista, sobre l'antic Centre de Salut. A aquest respecte, contesta la Sra. Vallés Burriel, representant del grup municipal popular, dient-li que en principi no està definit el projecte definitiu de què anirà al Centre de Salut i, per tant, el procediment de reversió encara no l'han materialitzat, perquè la Conselleria de Sanitat sol·licitava disposar d'uns metres a la planta baixa i uns metres a la planta primera. Així doncs, indica que els membres de l'equip de govern, quan tinguen el projecte definitiu, finalitzaran el procediment de reversió i estudiaran si poden atendre les peticions de la Conselleria o no.

La Sra. Marzá recorda que el que reclamava era arran de la pregunta que els membres del grup municipal socialista van fer el 10 de gener de 2012 es va comentar que una vegada s'havia traslladat la instal·lació d'eixe edifici aquell és un edifici municipal i es va portar a la Comissió de Contractació i es va iniciar l'expedient. Aleshores, indica que una cosa és la reversió d'eixa cessió i una altra cosa és a què l'Ajuntament vol destinar l'edifici i els projectes que la Sra. Vallés li està comentant en què s'està treballant. A aquest respecte, la Sra. Marzá pregunta si no seria més convenient que l'Ajuntament reclamara el que és seu, que se li tornara el que és seu i, a partir d'ací, la Generalitat fera les gestions que haguera de fer i que demanara el que fera falta. De fet, la Sra. Marzá pensa que a Benicarló ja estem donant moltes coses que funcionen gràcies a ells. Conclou dient, que tot i el que ha dit, que ella no està en contra que estiga Salut Pública allí.

A continuació, la Sra. Vallés indica que, quant al tema de la reversió, no s'ha resolt perquè Conselleria, una part dels espais, no volia revertir-los a l'Ajuntament. Aleshores, explica que els membres de l'equip de govern, segurament, dins d'aquest mes ja ho tindran resolt i es tindrà la reversió total de l'edifici, llevat del que es té cedit a Salut Pública. Ara bé, indica que, si hi ha zones que queden afectades, s'ha de tindre clar abans de demanar la reversió. Conclou dient que ja s'ha esperat un any en el procediment i que, per tant, per un poc més que esperen, ja que està previst resoldre-ho prompte, entenen que no val la pena.

Finalment, l'alcalde demana fer un prec, que diu ja ho ha demanat una altra vegada. Concretament, demana a la corporació municipal que no li facen firmar cap il·legalitat. Considera que es fa parafernàlia i teatret, quan es diu que l'alcalde alça objeccions d'Intervenció, ja que això ha sigut per uns serveis prestats per empreses que s'havien de pagar. Manifesta que també va haver d'alçar objeccions d'una corporació del Partit Socialista i que també va haver de firmar les factures per a pagar-les. Aleshores, pregunta al Sr. Sánchez si el que volia es que no es cobrara. L'alcalde conclou dient que el Sr. Sánchez sap perfectament que ha fet ací un teatre i li demana, per favor, com a prec, que no es torne a pronunciar.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.05 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 26 d'abril de 2013