Ple ordinari núm. 7/2013, de 25 de juliol

25/07/2013

LOURDES MARTÍ SAFÓN, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO : Que l'acta de la sessió plenària núm. 7/2013 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 25 de juliol de 2013, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 7/2013 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 25 DE JULIOL.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 25 de juliol de 2013 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretària accidental: Sra. Lourdes Martí Safón

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

L'alcalde, abans de començar a debatre l'ordre del dia, davant els successos ocorreguts a Santiago de Compostel·la vol expressar el seu condol, en nom de tota la corporació, i traslladar-lo a la Xunta de Galícia, perquè el faça extensible als familiars de les víctimes. Per això, proposa, abans d'iniciar la sessió ordinària, guardar un minut de silenci.

A continuació, tots els membres del Ple resten en silenci un minut, com a mostra de respecte a les víctimes de l'accident de tren de Galícia i de condol als seus familiars.

A continuació, el president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 6/2013, DE 27 DE JUNY. Per assentiment dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària núm. 6/2013, de 27 de juny.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA REINA, DULCINEA I DAMES D'HONOR DE LES FESTES PATRONALS 2013.Vista la proposta que formula el regidor de Falles i Festes, en data 31 de maig de 2013, relativa al nomenament de la reina, dulcinea i dames de la Cort d'Honor de les Festes Patronals 2013, d'acord amb la proposta formulada per la Comissió de Festes.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, i per assentiment, acordar aprovar el nomenament dels càrrecs de Reina, dulcinea i dames de la Cort d'Honor de les Festes Patronals 2013, que es detallen a continuació:

Reina de les Festes Patronals 2013: María Teresa Pellicer Páez

Dulcinea de les Festes Patronals 2013: Ziortza Celaá Segura

Dames de la Cort d'Honor:

Patricia Ribes Tornel

Natalia Soriano Manero

Aida Fullera Giner

Inés Pueyo Estada

Ivana Flos Berga

Nuria Navarro Corella

Dames infantils:

Irene París Alonso

Ana Martín Pedrosa

Sara Mejías Soriano

Judith García Orero

Pren la paraula l'alcalde per manifestar la Reina i la seua Cort d'Honor acaben de ser nomenades oficialment, per tant, a partir d'avui, ja són les màximes representants de la nostra ciutat. A continuació, els desitja, de part de tota la corporació, que passen un any magnífic, que gaudisquen sobretot de les festes, perquè van a tenir un any molt bonic de sensacions, d'alegries i que representaran tota la ciutat de Benicarló. Per això, el reitera les seues felicitacions i el dóna les gràcies per representar tots els benicarlandos.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL MANTENIDOR DE LES FESTES PATRONALS 2013. Vista la proposta que formulada l'Alcaldia, en data 5 de juliol de 2013, per al nomenament del mantenidor de les Festes Patronals 2013, amb el següent contingut:

«Pedro Manchón Pau, Benicarló (1980) és periodista. En el món de la comunicació, ja des del començament dels seus estudis universitaris a Elx i posteriorment a València, ha treballat i col·laborat en diferents mitjans tan escrits com audiovisuals. És el cas del setmanari 7dies actualitat de Benicarló i Peníscola (de qual va ser el seu primer subdirector), la revista Esport 7 d'editorial Antinea i els setmanaris Castelló Nord i El Dissabte. Ha estat corresponsal del diari El Mundo en la seua edició de Castelló, redactor a Radio Ser Maestrat, Castelló Nord TV i puntualment per a RTVV (Radio Televisió Valenciana). Actualment, imparteix classes d'activitats complementàries relacionades amb el món de la comunicació als alumnes de primària de l'Escola del Col·legi de Nostra Senyora de la Consolació, completa el seu aprenentatge en el gènere literari de la novel·la a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonés i ha escrit diversos relats i contes, algun d'aquests publicats en llibres de recull.

Ha sigut presentador de nombrosos esdeveniments i concerts, molts d'aquests de la Coral Polifònica Benicarlanda, i ha conduït diversos anys l'acte d'exaltació de les falleres majors de Benicarló, l'exaltació de la Reina de les Festes Patronals i la Gal·la de l'Esport de la nostra ciutat, entre d'altres. Més recentment, ha actuat de mestre de cerimònies en les darreres edicions de la gal·la de lliurament del premi de la Carxofa d'Or.

És faller des que va nàixer, gràcies a la falla del seu barri, els Conquistaors. Dins del món d'aquesta festa, amb només 14 anys, va ser un dels vuit amics fundadors i primer president de la Falla els Cremats. També ha exercit com a mantenidor de les exaltacions de càrrecs de diverses comissions i, pel que fa a la premsa especialitzada en aquest àmbit, ha escrit i col·labora amb diverses publicacions com és el cas d'Actualidad Fallera, Marxa Popular Fallera o Cendra, i també en l'àmbit local, de la revista Tro d'Avís, de la qual va ser un dels seus editors. Ha escrit guions i crítiques per a falles de diverses localitats valencianes i, fins i tot, ha aconseguit premis a la millor crítica. Aquest mateix any, ha participat amb un extens article al llibre oficial de la Falla el Mocador de Sagunt, guardonat amb el tercer premi del concurs de llibrets fallers de la Generalitat Valenciana per la promoció i ús del valencià.

És autor dels llibres Benicarló, El Nord de les Falles (Addis Edicions 2008) i el recentment publicat 40 Anys de Falles. Benicarló, 1973 - 2013 editat per la Diputació de Castelló. Des del passat any 2010, és el president de la Junta Local Fallera de la nostra ciutat.»

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, i per assentiment, acorda nomenar el Sr. Pedro Manchón Pau, com a mantenidor de les Festes Patronals 2013.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES PATRONALS 2013. Vista la proposta formulada pel regidor de Festes de data 12 de juliol de 2013, corresponent a la programació d'actes de Festes Patronals 2013, redactada per la Comissió de Festes.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i, per assentiment, acorda aprovar el programa d'actes de les Festes Patronals 2013, redactat pels components de la Comissió de Festes.

PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMANAMENT DE LA PERSONA DESTACADA A L'ÀMBIT CULTURAL ANY 2013. D'acord amb el que disposa la base 1a del Reglament que estableix les bases per al nomenament de la Persona Destacada en l'Àmbit Cultural de la Ciutat de Benicarló, s'ha fet la corresponent convocatòria, per tal que aquelles persones o entitats que vulguen presentar candidatures ho puguen fer.

Finalitzat el termini, el Plenari del Consell Municipal de Cultura, en la sessió de data 26 de juny de 2013, en compliment de la base 6a de l'esmentat Reglament i, una vegada analitzades les propostes presentades, proposa per al nomenament de Persona Destacada en l'Àmbit Cultural de la Ciutat de Benicarló 2013, el Sr. Sergio Querol Giner, d'acord amb el curriculum vitae presentat.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, i per assentiment, acorda nomenar Persona Destacada a l'Àmbit Cultural de la Ciutat de Benicarló 2013 el Sr. Sergio Querol Giner, atesa la seua formació mèdica i trajectòria professional en projectes d'investigació sobre trasplantaments de medul·la òssia, teràpia cel·lular i sang de cordó i la seua aplicació, així com nombroses publicacions científiques.

PUNT 6é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS PREMIS AL MILLOR ESPORTISTA DE L'ANY 2012, MILLOR TRAJECTÒRIA ESPORTIVA I MILLOR ENTITAT ESPORTIVA DE L'ANY 2012. Vista la proposta formulada pel regidor delegat d'Esports, en data 27 de maig de 2013, per a designar mitjançant la corresponent valoració la Millor Esportista de l'any 2012, la Millor Trajectòria Esportiva i la Millor Entitat Esportiva de l'any 2012.

Atesa la decisió del Consell Consultiu d'Esports, reunit en data 27 de maig de 2013.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, i per assentiment, acorda atorgar els següents reconeixements;

  • PREMI A LA MILLOR ESPORTISTA DE L'ANY 2012: MARTA GIMENO CARDONA (Club Mabel)

  • PREMI A LA MILLOR TRAJECTÒRIA ESPORTIVA: GREGORIO SEGARRA CALVET (Unión Ciclista Benicarló)

  • PREMI A LA MILLOR ENTITAT ESPORTIVA DE L'ANY: Benicarló Base Fútbol.

PUNT 7é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA ESPECÍFICA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER PART DE L'AJUNTAMENT A ASSOCIACIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS CULTURALS. Vista la proposta formulada per la regidora delegada de Cultura en data 27 de juny 2013, corresponent a la modificació de l'Ordenança específica reguladora de la concessió de subvencions a associacions per la realització d'activitats culturals.

Vist el text de la modificació proposada.

Atesos los informes favorables emesos per la cap de l'Àrea de Cultura , Secretaria i Intervenció de data 27 de juny, 9 i 11 de juliol de 2013 respectivament.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, i per assentiment, acorda:

Primer. Aprovar la modificació de l'Ordenança específica reguladora de la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Benicarló a associacions culturals que realitzen activitats culturals, d'acord amb el contingut de la nova ordenança.

Segon. Sotmetre l'aprovació de la modificació de l'Ordenança específica reguladora de la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament a associacions culturals que realitzen activitats culturals, a informació pública i audiència durant el termini de 30 dies, mitjançant anuncis en el BOP i al tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer. Publicar en el BOP, una vegada aprovat definitivament, el text íntegre de l'Ordenança reguladora esmentada, sense que entre en vigor fins que s'haja dut a terme aquesta publicació i haja transcorregut el termini de quinze dies.

PUNT 8é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA ESPECÍFICA REGULADORA DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ANUALS PER PART DE L'AJUNTAMENT A ENTITATS O CLUBS ESPORTIUS. Vista la proposta formulada pel regidor d'Esports 2 de maig de 2013, corresponent a la modificació dels articles 2, 4, 7i 11 de l'Ordenança específica reguladora de la concessió de subvencions a aquelles entitats que realitzen competicions esportives.

Vist el text de la modificació proposada.

Atesos los informes favorables emesos pel tècnic d'Esports municipal, Secretaria i Intervenció de data 3, 14 i 24 de maig de 2013 respectivament.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, i per assentiment, acorda:

Primer. Aprovar la modificació de l'Ordenança específica reguladora de la concessió de subvencions anuals per part de l'Ajuntament de Benicarló a entitats o clubs esportius que realitzen competicions esportives.

Segon. Sotmetre l'aprovació de la modificació de l'Ordenança específica reguladora de la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament a associacions culturals que realitzen activitats culturals, a informació pública i audiència durant el termini de 30 dies, mitjançant anuncis en el BOP i al tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer. Publicar en el BOP, una vegada aprovat definitivament, el text íntegre de l'Ordenança Reguladora esmentada, sense que entre en vigor fins que s'haja dut a terme aquesta publicació i haja transcorregut el termini de quinze dies.

PUNT 9é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA PERSONA DESTACADA EN L'ÀMBIT DE L'ACCIÓ SOCIAL 2013. Vista la proposta formulada per la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social de data 26 de juny de 2013, de nomenament de la Persona Destacada de l'Àmbit Social 2013, segons la qual es proposa per al guardó l'equip humà de voluntaris i voluntàries del Menjador Social de Benicarló.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, i per assentiment, acorda el nomenament de Personatge Col·lectiu Destacat en l'Àmbit de l'Acció Social per a l'any 2013 a l'equip de voluntaris i voluntàries del Menjador Social de Benicarló.

PUNT 10é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 3/2013. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 02/07/13, de modificació pressupostària amb una transferència de crèdit que afecta diferents grups de programa, per un total de 25.000,00 EUR, amb el vistiplau del regidor delegat d'Agricultura, Camins i Pesca.

Vistos els informes favorables del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació a la modificació pressupostària proposta, així com sobre l'estabilitat pressupostària d'aquesta.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 03/07/13, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, i per assentiment, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 3/2013, amb el següent detall:

CRÈDITS EN DISMINUCIÓ.

Progr.

Econòmica

Descripció

Import

412

22602

Publicitat i propaganda

2.286,39 EUR

412

22616

Festejos populars

369,83 EUR

412

22706

Estudis i treballs tècnics

22.343,78 EUR

Total

25.000,00 EUR

CRÈDITS EN AUGMENT

Progr.

Econòmica

Descripció

Import

338

48900

Altres transferències

25.000,00 EUR

Total

25.000,00 EUR

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 11é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 4/2013. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 03/07/13, de modificació pressupostària, la qual consisteix en donar de baixa una sèrie de projectes (5) per a finançar-ne altres amb un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit, per l'import total de 128.241,07EUR.

Vistos els Informes favorables del viceinterventor municipal, de data 04/07/13, en relació, el primer, a la modificació pressupostària proposta i, el segon, en relació a l'estabilitat pressupostària sobre aquesta modificació.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 04/07/13, relativa al procediment en la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal i, per assentiment, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 4/2013, amb el següent detall:

* Donar de baixa els següents projectes:

Proj.

Aplicació

Denominació

Import

19

155

60099

Urbanització c. de Sant Telm

45.621,24

26

341

63200

Tancat Pavelló

1.871,24

50

155

60099

Sant Telm

52.596,28

6

325

63200

Edifici Conservatori

6.347,79

3

156

62300

Maquinària

21.804,52

Total baixes

128.241,07

Segon. Modificar el pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 77.259,48 EUR i un crèdit extraordinari per import de 50.981,59 EUR, finançats amb les baixes dels citats projectes per a finançar els següents:

Suplement de crèdit:

Capítol VI. Inversions reals

76.259,48

Total

77.259,48

Crèdit extraordinari:

Capítol VI. Inversions reals

50.981,59

Total

50.981,59

Tercer. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Quart. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Cinquè. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 12é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 2/2013. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, així com l'informe amb objecció de legalitat per tractar-se de factures en les quals la tramitació corresponent ha estat obviada, emès pel viceinterventor municipal, ambdós de data 11 de juliol de l'any en curs, en relació a l'aprovació d'un reconeixement extrajudicial de crèdit (2).

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per indicar que, tal com varen manifestar en la Comissió Informativa corresponent, el vot del seu grup municipal serà l'abstenció, perquè hi ha discrepància per part d'Intervenció, ja que apareixen factures en les quals no s'ha complit el procediment establert en la Llei de Contractes del Sector Públic. Per eixe motiu, --diu--, els membres del grup municipal socialista no van a votar a favor, perquè ells no van a alçar eixes objeccions d'Intervenció. A més, manifesta que, com és habitual, totes les objeccions d'Intervenció sobre factures, des de fa sis anys, són pràcticament totes les relacions de factures que l'alcalde alça per decret. En canvi, diu que avui això ha de vindre a Ple, però els membres del grup municipal socialista no van a alçar eixa discrepància i, per tant, s'abstindran.

En segon lloc, intervé el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, per a expressar que la proposta que es porta a aprovar són unes factures que s'han presentat a l'any 2013, que són d'anys anteriors i que, fins i tot, hi ha factures de l'any 2011. A més, continua la seua intervenció dient que, quan una factura no s'executa en l'exercici on s'ha realitzat la despesa, eixa factura ha d'entrar per relació extrajudicial i això ocorre tots els anys. Per tant, explica que eixes factures s'han que pagar als proveïdors i, en conseqüència s'ha d'aprovar la relació d'eixes factures per a poder pagar-les.

En un nou torn, el Sr. Sánchez s'adreça al Sr. Serrano per a dir-li que ja sap que és un extrajudicial de crèdit i que les factures s'han de pagar. Per altra banda, indica que totes les relacions de factures, perquè no hi ha cap que no vinga en objecció d'Intervenció, l'alcalde els alça l'objecció per decret i els membres de la Junta de Govern Local les aproven amb l'objecció alçada. És per això que repetix que, quan porten a aprovar factures que no han seguit la Llei de Contractes del Sector Públic i tenen l'objecció d'Intervenció, els membres del grup municipal socialista no alçaran l'objecció. A més, considera que el que s'està discutint ací és una objecció d'Intervenció per la forma en què s'han produït eixes factures, vulnerant la Llei de Contractes del Sector Públic. Per tant, diu a l'equip de govern que ho aproven ells, però que amb el vot dels membres del grup municipal socialista no compten.

Finalment, el Sr. Serrano manifesta que ja sap que el Sr. Sánchez sap què és un reconeixement extrajudicial de crèdit i que quan ho explica ho explica per a tots i no només per al Sr. Sánchez, amb la qual cosa acaba la seua intervenció dient que esta relació s'ha d'aprovar per a poder pagar les factures als proveïdors.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per quinze vots a favor i sis abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer. Resoldre la discrepància formulada pel viceinterventor en el seu informe.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit (núm. 2/13) que es presenta en l'annex adjunt, per un import total d'11.547,07 EUR, i que corresponen a factures que s'aplicaran directament al Pressupost de 2013.

PUNT 13é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2012 (AJUNTAMENT I OACSE). Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'acta de la Comissió Especial de Comptes de data 9 de juliol de 2013, on s'informa que durant el període d'exposició al públic del Compte General del l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2012, juntament amb l'informe de la Comissió Especial de Comptes de data 27 de maig de 2013, no s'hi han presentat reclamacions o al·legacions.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb l'acta de la Comissió Especial de Comptes, i per assentiment, acorda:

Primer . Aprovar el Compte General de l'exercici 2012, integrat pel de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats.

Segon. Rendir al Tribunal de Comptes l'esmentat Compte General, d'acord amb el que disposa l'article 212.5 del TRLH.

PUNT 14é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE LA FESTIVITAT DE SANT GREGORI CORRESPONENT A L'EXERCICI 2013. Vista la proposta emesa pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 05/06/13, sobre la liquidació del compte recaptador presentat amb motiu de la recaptació de la taxa per l'ocupació de la via pública en la festivitat de Sant Gregori de 2013, així com l'informe favorable emès per la tresorera general en la mateixa data.

La corporació, d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, amb allò previst en l'art. 22.2.i) de la Llei 7/85, de 2 d'abril RBRL i art. 50 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar la rendició de comptes realitzada per l'encarregat del Mercat i els ingressos efectuats corresponents a la recaptació de la taxa per ocupació de la via pública de les parades de la Festivitat de Sant Gregori de l'any 2013, que ascendeix a un total de 4.495,00 EUR.

PUNT 15é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 23 de juliol de 2013.

Relació de fets

  1. Vist l'acord del Ple de la corporació, de data 30 de maig de 2013, amb la següent part dispositiva:

    «Primer. Declarar la resolució de l'adjudicació de la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la UE 6 del PGOU de Benicarló realitzada per l'Ajuntament de Benicarló a la societat mercantil Zyssa Benicarló, SL, amb CIF B-12543666, en acord del Ple de la corporació de data 27 de desembre de 2007, i la resolució del contracte per a l'execució de la urbanització, subscrit en data 24 d'abril de 2009, entre l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil Zyssa Benicarló, SL, per incompliment culpable de les seues obligacions per part de l'agent urbanitzador, especialment, per demora en el compliment en els terminis previstos al programa (estipulació 8a), i per inactivitat injustificada durant un termini superior a sis mesos (estipulació 13a).

    Segon. Ordenar la confiscació i execució de la garantia dipositada en la tresoreria municipal en forma d'aval de l'entitat Banc de València, d'import 250.757,78 euros (ref. 5.356), en data 21 d'abril de 2009, per la societat mercantil Zyssa Benicarló, SL, amb CIF B-12543666, per respondre del compliment de les obligacions derivades de la condició d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la UE 6 del PGOU de Benicarló i comunicar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, a l'efecte del seu compliment. (...)»

  2. Vist que existeix un error aritmètic en l'import de la garantia a confiscar i executar indicada en el referit acord, ja que la garantia dipositada en la Tresoreria municipal en forma d'aval de l'entitat Banco de Valencia (ref. 5.356), de 21 d'abril de 2009, per la societat mercantil Zyssa Benicarló, SL, ascendia a 250.758,78 euros.

  3. De conformitat amb l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les Administracions Públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics, existents en els seus actes.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i per assentiment, acorda:

Primer. Rectificar l'error aritmètic detectat en el contingut de l'acord del Ple de la corporació, de data 30 de maig de 2013, pel qual es resolia l'adjudicació de la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la UE 6 del PGOU de Benicarló realitzada per l'Ajuntament de Benicarló a la societat mercantil Zyssa Benicarló, SL, amb CIF B-12543666, quant a l'import de la garantia a confiscar i executar indicada en el referit acord que ascendeix en realitat a 250.758,78 euros, en lloc de 250.757,78 euros.

Segon. Comunicar aquesta resolució a la Intervenció i Tresoreria municipals, perquè en tinguen coneixement i als efectes oportuns.

Tercer. Notificar aquest acord a la societat mercantil Zyssa Benicarló, SL, l'entitat Banco de Valencia, indicant-los que, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 116 i 117 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de Castelló, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva notificació (articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

PUNT 16é. Prèvia declaració, d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pel Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer, regidor del grup municipal Compromís, de data 22 de juliol de 2013, del següent tenor literal:

«MOCIÓ

És un fet conegut que hi ha entitats financeres que disposen de caixers automàtics externs, no per fer-los servir des del seu interior, sinó encastats a la façana, a la porta o finestra de forma que només es poden fer servir des de la via pública.

En fer ús d'aquests mecanismes, la ciutadania en general ocupa un espai públic (normalment vorera) i sense aquesta ocupació, el mecanisme no seria d'utilitat.

En establir aquesta disposició física, l'entitat, el comerç, guanya un espai al seu interior que pot dedicar a d'altres menesters, cosa que no passa amb altres que ho tenen en el seu interior. Per tant, s'obté un avantatge a costa de l'espai físic públic.

Ja en molts ajuntaments com els de Benicàssim, Picanya o Paterna, aquest tipus d'ocupació s'està gravant, per evitar la discriminació entre les entitats, comerços, establiments que ho tenen en el seu interior a costa del seu propi espai i també amb altres tipus d'ocupació ja observades per l'actual ordenança.

La proposta de Compromís té la finalitat d'augmentar els ingressos de l'Ajuntament en un moment en què els recursos són molt limitats i és necessari, més que mai, que les empreses financeres es corresponsabilitzen i ajuden a superar la crisi actual i a millorar les finances del consistori per poder complir amb els seus objectius econòmics.

Per tot això proposem l'aprovació dels següents

ACORDS:

Primer. Modificar l'actual Ordenança fiscal reguladora sobre taxes d'ocupació de terrenys d'ús públic per afegir els caixers automàtics d'entitats financeres instal·lats en façanes, portes o finestres de forma permanent i d'accés i ús durant les 24 hores del dia des de la via pública.

Segon. Catalogar dins d'una nova categoria, en l'Ordenança fiscal reguladora sobre taxes d'ocupació de terrenys d'ús públic, els caixers automàtics que utilitzen la via pública.

Tercer. Fixar en 2EUR per caixer i dia la quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança per a aquesta nova categoria (caixers automàtics amb ocupació de via pública), tenint en compte que els recursos econòmics de les entitats financeres són molt superiors als d'autònoms i xicotets empresaris d'hostaleria i que es fa necessari que aquells que més tenen, aporten més al consistori.

Quart. Realitzar tots els tràmits adients per garantir la modificació de l'ordenança i la seua aplicació en el termini més breu possible.»

A continuació, la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, indica que els membres del seu grup s'abstindran en aquest punt, justificant-ho en el fet que sí que estan d'acord amb que els bancs paguen l'ocupació de la via pública si és que realment l'ocupen, però no estan d'acord amb la forma en què s'ha portat a terme, ja que s'hagués pogut consensuar en Junta de Portaveus. A més, no entenen per què han de ser 2 euros/caixer i dia i no 20 euros o 2 euros. Diu que no saben la justificació d'aquest import i a més expressa que s'ha informat al respecte i des de l'Àrea de Tresoreria s'està treballant en aquest tema. Per tant, avança que el vot dels membres del grup municipal socialista serà l'abstenció.

Seguidament, el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, manifesta que no entén la moció presentada al Ple i, a més, indica que s'està treballant des de Tresoreria en aquest tema. Per altra banda, diu que entén que tot el que afecta les ordenances podria portar-se directament a la Comissió Informativa d'Hisenda, per tal d'estudiar-se i no presentar-se directament al Ple de la corporació, encara que puguen fer-ho així quan ho consideren oportú.

A continuació, el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, manifesta que no sap per què quan Compromís presenta una moció, a la Sra. Miralles, no li pareixen les formes molt normals. En relació amb el que ha indicat el Sr. Serrano que estes propostes s'han de portar a la Comissió Informativa d'Hisenda, considera que no ha de ser el Sr. Serrano qui decidisca què ha de fer Compromís, si té la legalitat per a poder presentar mocions a este Ple, ja que són els membres del grup municipal Compromís i, per suposat, els votants de Compromís. A més, matisa que sí que és cert que li va telefonar, perquè l'alcalde li va dir que feia dos anys que s'estava cobrant aquesta taxa en la Junta de Portaveus i que, després, va parlar amb el Sr. Serrano i li va dir que feia dos anys que s'estava treballant en aquesta ordenança, però que hi havia hagut alguns problemes al respecte. Per això, --explica--, que va considerar presentar-la, ja que és una manera de forçar que aquesta moció tire endavant, perquè, a Compromís, li pareix injust que una persona que té un bar o té una terrassa estiga pagant ocupació de via pública i que un banc, que cobren per tot, no estiguen pagant ocupació de via publica.

Seguidament, la Sra. Miralles expressa que sí que se fien del que li diuen els membres de l'equip de govern, ja que si no compleixen el que diuen, són els membres del grup municipal socialista els primers que surten a la premsa i pensa que així ho demostren tots els dies, per tant, considera que el Sr. Ferrer no li pot discutir que ells fan la seua tasca d'oposició, si no més que Compromís, almenys igual. Ara bé, diu que el Sr. Ferrer no li ha contestat encara per què 2 euros/caixer i dia i, en relació amb el seu discurs, per suposat que pensen el mateix de què han de pagar i que els bancs ens cobren per tot i que els rescaten amb diners públics i que, damunt, són els culpables de les retallades, etc. Però el que li sap greu és que els membres del grup municipal Compromís no hagen consensuat la moció, ja que l'haguessen pogut consensuar i, a més a més, si des de Gestió Tributària s'està treballant en el tema, doncs per a ella això és suficient i per això s'abstindran.

En un nou torn, el Sr. Serrano s'adreça al Sr. Ferrer per a dir-li que, efectivament, els membres de l'equip de govern no li han de dir si ha de portar una moció o n'ha de portar vint-i-una. Ara bé, creu que el Sr. Ferrer tampoc els pot obligar que aproven la moció, perquè és una qüestió que ja s'està treballant. A més, considera que, --com ja li ha dit--, és un tema de Comissió i que no cal que el Sr. Ferrer diga que si s'aprova esta moció ens obliguem que això tire endavant, ja que reitera que ho estan treballant i abans de l'1 de gener de l'any que ve ja estarà en vigor. Diu que tampoc entén per què han de ser 2 euros/caixer i dia i no 22 euros i es pregunta si el criteri és que els que li envien la moció li diuen que han de ser 2 euros/caixer i dia. A més, indica que hi ha cinc ordenances en marxa i el que més li ha cridat l'atenció és un paràgraf que està segur que els membres del grup municipal Compromís no ho han fet ací a Benicarló, perquè els considera prou intel·ligents com per a posar eixe paràgraf. Concretament, es refereix al paràgraf on diu: «La proposta de Compromís té la finalitat d'augmentar els ingressos de l'Ajuntament en un moment en què els recursos són molt limitats i és necessari, més que mai, que les empreses financeres es corresponsabilitzen i ajuden a superar la crisi actual i a millorar les finances del consistori per poder complir amb els seus objectius econòmics». Considera que açò, a l'Ajuntament, no l'ha de salvar de cap situació, però també creu que els bancs han de pagar el que hagen paguen. Per tant, conclou afirmant que no aprovaran aquesta moció, perquè estan treballant-hi i, quan estiga llesta, la portarem a la Comissió Informativa i després al Ple.

Arribats aquest punt, el Sr. Ferrer lamenta moltíssim que no la vulguen aprovar. Diu que ja sap que l'import per la recaptació d'aquesta taxa no és molt, però que avui mateix s'ha aprovat un punt d'urgència per un euro. Per tant, diu que no li sembla bé que el senyor Serrano no ho aprove, excusant-se que tenen quatre ordenances més. A més, demana que a veure si algun dia els les ensenya, perquè aquesta no l'ha ensenyada i, com no l'ha ensenyada, des de Compromís han pensat que és injust, -- repeteix--, que una terrassa d'un bar pague diners per ocupació de via pública, --perquè s'ho estan passant de pena per poder sobreviure--, i els bancs no tinguen l'ocasió de pagar com tots els veïns, quan ells ho cobren tot. Diu que ell sap que els membres de l'equip de govern van a votar-la en contra, perquè diuen que l'estan treballant i ja la portaran al plenari. A més, indica que ell no va a obligar al Sr. Serrano que la vote a favor, però que li proposa, com a opció d'oposició, que aprove aquesta ordenança perquè, d'entrada, els bancs paguen igual com tots els veïns, cosa que fins ara no estan fent, quan ocupen la via pública i tots els veïns de Benicarló que ocupen la via pública, --perquè està regulat--, estan pagant terrassa i estan pagant de tot i, els bancs, com no està regulat, no paguen. Considera, per tant, que amb aquesta proposta que els membres del grup municipal Compromís porta això estaria regulat i estaria regulat quan s'aproven les ordenances.

Continua dient que el Sr. Serrano diu que fa dos anys que estan treballant en el tema i resulta que els bancs segueixen sense pagar. Diu, per tant, que això als membres del grup municipal Compromís no els sembla correcte i que els membres de l'equip de govern si no la volen aprovar, no l'aproven, i que el Partit Socialista, si es vol abstenir, que s'abstinga. Ara bé, manifesta que els membres del grup municipal Compromís pensen que és una moció que, a l'Ajuntament, li aportaria uns diners, encara que pocs, crearien una igualtat entre la gent que té negocis i la gent que paga a este poble. Afegeix que, més o menys, això correspondria a 2 euros/caixer i dia, que en total serien 120 euros al mes i uns 1.400 euros a l'any i, amb els caixers que hi ha, creu que no estaria malament. Conclou dient que ells estan aquí per proposar la igualtat en el tracte fiscal a totes les persones del municipi.

Finalment, l'alcalde manifesta que el Sr. Ferrer ja ha fet el discurs que més li agrada i li diu que sempre té el costum d'anar darrere del peix mort. En aquest sentit, li assegura que ací estan tots d'acord en el fet que els bancs han de pagar. Ara bé, diu que en el que no estan d'acord és en la seua forma d'actuar en esta moció, tal com han dit ben clar la portaveu del grup municipal socialista i el representant del grup municipal popular. Considera que això que ha passat a aquesta Junta de Portaveus només passa quan està el Sr. Ferrer, perquè allí és on es porten les mocions. Afegeix, a més, que els acords, encara que no estiguen escrits, estan per complir-se. Conclou el debat dient que ells ho faran i el Partit Socialista ho està fent, per tant, els únics que no ho estan fent és el grup del Sr. Ferrer.

En conseqüència, sotmesa a votació la moció, la corporació, per tretze vots en contra del grup municipal popular, sis abstencions --representants del grup municipal socialista-- i dos vots a favor --representants del grup municipal Compromís--, acorda rebutjar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 17é. Prèvia declaració, d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pel Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer, regidor del grup municipal Compromís, de data 23 de juliol de 2013, del següent tenor literal:

«MOCIÓ

Les Illes Columbretes i el seu entorn van ser declarades parc natural pel Decret 15/1988, del 25 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, i reserva marina. No obstant això, el Govern Central presidit per José María Aznar va obrir la porta a la possibilitat de prospeccions en el perímetre exterior del Parc Natural de les Columbretes.

En febrer de 2010, l'Ajuntament de Castelló, a proposta del Grup del BLOC, va aprovar una declaració institucional en la qual manifestava la voluntat del consistori de declarar l'espai circumdant de les Illes Columbretes com a Espai Lliure de Prospeccions Petrolíferes. Un any després, de nou l'Ajuntament de Castelló va tornar a aprovar una declaració en aquesta línia, en la qual es manifestava l'oposició del consistori a qualsevol prospecció en les aigües circumdants al parc i en la qual es plantejava impulsar les actuacions necessàries per evitar que les concessions del Govern seguiren avant.

En març de 2011, l'alcalde de Castelló i actual president de la Generalitat, Alberto Fabra, va manifestar durant el Patronat de la Junta Rectora del Parc Natural que les prospeccions petrolíferes prop de les Columbretes perjudicarien de forma «irreversible la biodiversitat del parc i el sector pesquer». L'exconseller de Medi Ambient, Juan Cotino, també va denunciar, en març de 2011, que les prospeccions afectarien les Columbretes; en canvi, el que aleshores era subdelegat del Govern en Castelló, el socialista Antonio Lorenzo, va dir que «les prospeccions no afectarien aigües de la província de Castelló».

Finalment, i tot i el posicionament contrari a les prospeccions manifestat pels màxims responsables del Consell i de la Conselleria de Medi Ambient abans de les passades eleccions, ara la Conselleria de Medi Ambient, dirigida per la castellonenca Isabel Bonig, ha anunciat que no exigirà que l'executiu de Rajoy paralitze els projectes de prospecció.

En el cas particular de Benicarló sabem que un dels principals motors econòmics de la ciutat és el turisme, sector que quedaria danyat amb aquestes actuacions, entre d'altres coses perquè les Columbretes són una de les destinacions més importants de l'Estació Nàutica Benicarló-Peníscola, on més de 200 persones ja han pogut gaudir d'aquest paratge aquest estiu.

A més, si s'afecta l'entorn de les Columbretes, es perjudicarà greument el sector pesquer benicarlando, un altre pilar bàsic de l'economia de la ciutat, ja que les aigües de la zona de les illes són hàbitat de creixement natural de moltes de les espècies marines que capturen els mariners de Benicarló.

Per tot això proposem l'aprovació del següent

ACORD

El Ple de l'Ajuntament de Benicarló insta al Govern Central a paralitzar tots els processos de projectes petrolífers al voltant del Parc Natural de les Columbretes o en altres localitzacions properes que, en cas de fuita, puguen afectar l'entorn del Parc Natural castellonenc»

En primer lloc, el Sr. Ferrer manifesta que els membres del grup municipal Compromís creuen que el raonament és bàsic: traure petroli a les Illes Columbretes és perjudicial per al parc natural i també per a Benicarló, perquè estem invertint molts de diners en pesca i en turisme i això perjudicaria greument les activitats econòmiques. Explica que les raons són, d'una banda, econòmiques i, d'altra, ecològiques, ja que si hem aconseguit una reserva marina, de parc natural, tan important com són les illes Columbretes, no és el moment de destrossar-les. Per això, diu que els agradaria manifestar des de l'Ajuntament este posicionament, per tal de demanar al Govern Central que paralitzen tots estos processos d'extracció de petroli.

En segon lloc, la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, indica que, en un principi, quan el Sr. Ferrer el dilluns passat va dir en Junta de Portaveus que presentaria una moció sobre les illes Columbretes, li va semblar bé perquè pensa que tots els que estan aquí el que volen és preservar esta reserva natural que, a més, és un parc natural de de l'any 1988. Tot i això, manifesta que el problema es va presentar quan va llegir el contingut de la moció, en la qual es feia referència a certes persones del Partit Socialista, cosa que no li sembla correcta. Per altra banda, li diu, al Sr. Ferrer, que el problema de no consensuar les mocions és aquesta i que si es consensuen es lleva això, es posa allò i les mocions es consensuen tot el que es poden i si no es poden consensuar cadascú fa el que considera i ja està. Afegeix que sempre que ha hagut una voluntat de consens i és important que les mocions se consensuen, sobretot les d'aquest tipus, perquè afecta Benicarló, el turisme i la pesca. Així doncs, diu que no li ha agradat la redacció del principi, perquè els membres del grup municipal Compromís s'abanderen com els defensors del medi ambient i, quant a això, la Sra. Miralles explica que la seua portaveu a l'Ajuntament de Castelló, la Sra. Amparo Marco, el dia 23 de gener ja va presentar una declaració institucional, que la van aprovar tots els grups polítics, inclòs el Sr. Nomdedeu, representant de Compromís a l'Ajuntament de Castelló. Així doncs, indica que aquesta declaració institucional és l'esmena que ella vol fer a la moció i manifesta, per tant, que els membres del grup municipal socialista presenten una esmena a la totalitat, a la moció i demanen que el text de la moció se substituïsca per l'aprovat a l'Ajuntament de Castelló. A continuació, afirma que, si no és així, proposa que es retire la moció i que per al pròxim Ple es consensue un text pels tres grups polítics, perquè suposa que el Partit Popular, ja que a Castelló van votar a favor d'aquesta declaració institucional, també votaran a favor i es podrà presentar, entre els tres grups polítics, davant el Govern central, un text consensuat en contra dels projectes petrolífers a les Illes Columbretes. A més, manifesta que el dia 16 de juliol de 2013 la seua portaveu socialista a l'Ajuntament de Castelló, la Sra. Amparo Marco, va instar també a l'alcalde de Castelló, el Sr. Bataller, que paralitzara de forma immediata els projectes d'explotació petrolífera en l'àmbit del Parc Natural de les Illes Columbretes, amb la qual cosa el Partit Socialista sempre ha estat en aquests temes, igual que en el fracking. Explica, doncs, que des del primer moment ells van dir no al fracking i que Compromís va pactar amb el Partit Popular la creació d'una comissió, que després ha dit que el fracking és perjudicial. En canvi, diu que el Partit Socialista, des d'un principi, ha dit que no, per tant, demana al Sr. Ferrer que no es presenten com els abanderats de la protecció del medi ambient. Tot seguit, es refereix a un diari de sessions de les Corts Valencianes, del dia 17 de febrer de 2011, on el Partit Socialista dóna suport a una proposició no de llei que va presentar el Partit Popular en contra de l'autorització dels permisos d'investigació d'hidrocarburs al golf de València. En aquest sentit, la Sra. Miralles recorda que en aquell moment, el 17 de febrer de 2011, governava a Madrid el Sr. Zapatero i el Partit Popular, en aquell moment, va presentar una proposició no de llei, perquè es paralitzaren aquestes autoritzacions de permisos d'investigació d'hidrocarburs. Doncs bé, indica que a aquesta proposició no de llei, el Partit Socialista del País Valencià li va donar suport i la va defensar el Sr. Adolf Sanmartín, actual alcalde de Cervera del Maestrat. Continua referint-se a la mateixa sessió i diu que en aquesta s'esmenta que, en l'any 2002, governant el partit popular a Madrid es van autoritzar prospeccions a les Illes Columbretes, quan el ministre d'Indústria era el Sr. Piqué i el ministre de Medi Ambient era el Sr. Matas. Concretament, la Sra. Miralles diu que el govern del Partit Popular va concedir aquell any a l'empresa British Gas set permisos a la costa castellonenca i més concretament al nord de les Illes Columbretes, els quals s'anomenen: Águila, Ibis, Flamenco, Cormorán, Gorrión, Halcón y Garceta. Diu també que la Sra. Miralles que, segons el Sr. Sanmartín, només faltaven en aquell llistat d'aus rapinyaires, les gavines. Amb això, la Sra. Miralles explica que vol dir que el Partit Socialista del País Valencià per suposat que protegeix el medi ambient des de sempre i estan en contra de les prospeccions del fracking i de totes les prospeccions petrolíferes que es fan en el nostre entorn. Així doncs, tornar a repetir que en l'exposició de motius es nomena tota una sèrie de gent que el seu grup no està d'acord que es nomenen. Per tant, la Sra. Miralles fa una esmena a la totalitat i proposa que se substituïsca aquesta moció per la declaració institucional que es va a aprovar a l'Ajuntament de Castelló i que van votar tots els grups polítics. Finalment, diu que, si no és així, cal que es consensue i que es porte al pròxim Ple.

Seguidament, fa ús de la paraula el Sr. Marzal Roca, portaveu del grup municipal popular, per indicar que les autoritzacions les dóna l'Estat i no som nosaltres els que tenim competència. Per altra banda, manifesta que la Generalitat Valenciana ha presentat recursos contenciosos administratius, alguns dels quals s'han guanyat i encara estan recorrent-se, per tal que no es facen les prospeccions petrolíferes abans esmentades. A més, s'adreça al Sr. Ferrer per a dir-li que la veritat és que pareix que no haja volgut consensuar la moció i que considera que és una moció en què poden estar d'acord, però que s'ha de consensuar.

A continuació, l'alcalde diu al Sr. Ferrer que si vol pot retirar la moció i es pot consensuar, perquè hi estan tots d'acord, encara que no en la forma.

Tot seguit, el Sr. Ferrer torna a repetir que la moció, en la seua part dispositiva diu: «El Ple de l'Ajuntament de Benicarló insta al Govern Central a paralitzar tots els processos de projectes petrolífers al voltant del Parc Natural de les Columbretes o en altres localitzacions properes que, en cas de fuita, puguen afectar l'entorn del Parc Natural castellonenc.» Per tant, indica que ell no la retira i que, si volen la resta de membres, la voten a favor o en contra i el mes que ve en porten una altra.

De nou, intervé la Sra. Miralles per expressar que els membres del grup municipal socialista en la part de l'acord estan d'acord, però no estan d'acord que es nomene determinades persones en l'exposició de motius i en el fet que el partit del Sr. Ferrer s'abandere en la defensa del medi ambient. És per això que diu que, si es consensua, l'acord no el tocarà. Per altra banda, indica que, de les tres declaracions institucionals esmentades, es podria fer un acord i presentar una moció per part dels tres i que aquesta és la seua proposta. Afegeix que, si el Sr. Ferrer no accepta l'esmena, per suposat, els membres del grup municipal socialista la votaran en contra i reitera que el nomenament de determinades persones sí que és important i, per tant, ella no pot enviar això al Govern Central per part de l'Ajuntament de Benicarló.

En un nou torn, el Sr. Marzal manifesta que considera al Sr. Ferrer una persona sensata i que aquesta és una situació en què s'ha de fer tota la força que es puga des de l'Ajuntament. Ara bé, considera que l'han de fer els tres junts, sense intentar mesclar les coses i posar noms. Aleshores, afirma que el seu grup està a favor d'aprovar una declaració institucional i que es porte al pròxim Ple una de nova que haja sigut debatuda pels tres grups polítics.

Finalment, l'alcalde conclou el debat dient que estan tots a favor i li demana, al Sr. Ferrer, que no els faça votar una moció on hi ha uns antecedents que no comparteixen. A més, indica al Sr. Ferrer que això passa per no seure a la taula.

En conseqüència, sotmesa a votació la moció, la corporació, per dinou vots en contra --representants dels grups municipals popular i socialista-- i dos vots a favor --representants del grup municipal Compromís--, acorda rebutjar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PART DE CONTROL

PUNT 18é. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2013. La corporació queda assabentada del contingut de l'informe que han emès el viceinterventor i la tresorera de data 3 de juliol de 2013, en relació amb el compliment de la Llei de Morositat del segon trimestre de 2013, d'acord amb el que disposa l'article 4.4 de l'esmentada Llei.

PUNT 19é. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2013. La corporació queda assabentada del contingut de l'informe que ha emès el senyor viceinterventor de data 11 de juliol de 2013, relatiu al seguiment del Pla d'Ajust aprovat pel Ple de la corporació en data 28 de juny de 2012, respecte del segon segon trimestre de 2013.

PUNT 20é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 25 DE JUNY DE 2013, DE SUSPENSIÓ AMB CARÀCTER TEMPORAL DE L'EXERCICI DEL CÀRREC DE REGIDORIA DE CULTURA I ESPORTS. La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 25 de juny de 2013, de suspensió amb caràcter temporal de l'exercici del càrrec de Regidoria de Cultura i Esports.

PUNT 21é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 5 DE JULIOL DE 2013, DE REHABILITACIÓ DE L'EXERCICI DEL CÀRREC DE REGIDORIA DE CULTURA I ESPORTS. La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 5 de juliol de 2013, de rehabilitació de l'exercici del càrrec de Regidoria de Cultura i Esports.

PUNT 22é. PRECS I PREGUNTES.

En primer lloc, la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, formula una sèrie de preguntes.

La primera fa referència a una de les preguntes que ja va fer a la Comissió de Turisme i Promoció Econòmica, on demanava si li podien justificar un accident com l'esdevingut el dia 9 de juliol.

La segona pregunta és respecte al Decret del 25 de febrer de 2013, un decret pel qual es van compensar les prestacions econòmiques individuals i la renda de garantia de ciutadania a certs ciutadans de Benicarló, en base a unes raons que l'equip de govern va donar. Aleshores, la Sra. Miralles pregunta en quin punt estan estes compensacions i si s'han retornat als perjudicats.

A continuació, el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, manifesta que aquests dies, a través de la premsa --i lamenta que siga a través de la premsa--, s'han assabentat que el Peníscola Fútbol Sala, la pròxima temporada, jugarà, però de moment començarà jugant al Pavelló Municipal de Benicarló. Aleshores, pregunta per les condicions que s'ha pactat amb el Peníscola Futbol Sala per a l'ús del Pavelló. A més, també vol saber per a quant de temps serà eixa ocupació del Pavelló i que, si s'ha de jugar i entrenar aquí, si eixos horaris s'han consensuat amb les entitats esportives que usen el pavelló. És a dir, demana conéixer en quines condicions s'ha fet aquest acord entre l'Ajuntament de Benicarló i el Futbol Sala de Peníscola.

Seguidament, el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, manifesta que s'ha assabentat per la premsa que el Pavelló Poliesportiu se cedirà al Peníscola Futbol Sala i la pregunta si això és cert. En segon lloc, pregunta si l'alcalde ha enviat una carta al Servei Provincial de Costes en referència a una tanca que està rovellada a la platja del Morrongo i si en el començament de la carta diu: «Sres, en el año 2012 desde su Servicio realizó unos trabajos en la playa del Morrongo de Benicarló que consistieron en dragar el puerto de Benicarló y parte de la playa de Morrongo y, posteriormente, trasladar la arena resultante a la de la Caracola.» Concretament, es pregunta per què envia una carta al Servei Provincial de Costes si el dragat del port el va fer la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, ja que considera que, si va ser així, la gestió s'ha fet malament i tard.

A continuació, intervé la Sra. Ortiz Roca, representant del grup municipal popular, per a indicar que des del primer moment en què es va detectar l'existència del ferro, des del Departament de Turisme es va comunicar immediatament als Serveis Municipals que s'havia de traure el ferro i solucionar el problema. Fins i tot, explica que va participar l'empresa que estava encarregada de la prestació del servei de salvament l'any passat, així com el grup de busseig de Benicarló. Amb això, afirma que, des del primer moment que es va detectar, es va fer tot el que estava a les seues mans per a solucionar el problema.

Tot seguit, la Sra. Miralles fa ús de la paraula per a dir a la Sra. Ortiz que el que acaba de dir a ella no la convenç, ja que considera que si la Sra. Ortiz diu que van detectar un ferro vol saber quan el van detectar. Creu que la Sra. Ortiz no ho precisa i manifesta que li consta que hi ha gent que ja es va queixar i la Creu Roja va curar gent de diversa consideració perquè es van fer mal. Per tant, vol saber quan es va detectar el ferro. Després, la Sra. Miralles es refereix al que ha dit la Sra. Ortiz referent al fet que van intentar traure el ferro. Respecte a això, la Sra. Miralles vol saber quan i quantes vegades, ja que considera que la Sra. Ortiz tampoc ho ha dit. També es refereix a les afirmacions de la Sra. Miralles als escrits enviats, ja que vol saber quants escrits es van enviar a Costes per a requerir que vingueren a solucionar el problema i quan, perquè creu que l'equip de govern cada vegada diu una cosa. Així doncs, la Sra. Miralles diu que ha sortit l'alcalde dient que això no és competència i la Sra. Ortiz també ho ha dir, que això no és competència de l'Ajuntament, i, en canvi, sembla que ho van intentar pet tots els mitjans. Per tant, la Sra. Miralles pregunta si és competència o no és competència i quantes vegades van requerir a Costes que solucionés el problema. També fa referència a l'equip de busseig i vol saber quan va anar l'equip de busseig, és a dir, demana per les dates i les actuacions, perquè la Sra. Miralles considera que cada vegada els diuen una cosa i això no és creïble. Afegeix que ella no sap si és competència o no, però el que té clar és que els banyistes sí que són competència de l'Ajuntament i el turisme també és competència de l'Ajuntament, de la regidora i de l'alcalde. De fet, la Sra. Miralles considera que la seguretat dels banyistes és imprescindible i que el més greu de tot és que si ha un perill a la platja ha d'estar senyalitzat i quan va ocórrer l'accident no estava senyalitzat i això, --diu-- és el que denuncia el pare del xiquet. La Sra. Miralles creu que l'equip de govern no sap per on sortir i és un tema realment greu, perquè resulta que en el moment que el xiquet es fa mal, l'endemà van dos guàrdies civils amb banyador i un tractor de la Brigada i problema solucionat. Aleshores, es pregunta si sí que ja era competència de l'Ajuntament i ho van poder traure. Per tant, la Sra. Miralles manifesta que no s'acaba de creure eixos intents que diu la Sra. Ortiz, ja que no ha concretat quan, com i de quina manera. A més, demana a la Sra. Ortiz que no diga que l'oposició el que vol és perjudicar la imatge de Benicarló, ja que la Sra. Miralles considera que la imatge de Benicarló la perjudica l'equip de govern quan no fa les coses com cal i diu que l'oposició està aquí per a criticar cada vegada que ells no fan les coses com s'han de fer. La Sra. Miralles conclou dient que aquí hi ha una denúncia i que dóna gràcies a Déu que no ha passat res més greu, perquè les de la Guàrdia Civil van ser que sort que no ha passat res més greu, perquè allí algú hagués pogut prendre mal de veritat. Finalment, lamenta que passen aquestes coses i que l'endemà el problema estiga solucionat, però que per a això s'haja hagut de fer mal algú.

A continuació, el Sr. Ferrer torna a insistir en la pregunta que ha formulat abans sobre si és cert que l'alcalde va enviar al Servei Provincial de Costes, que no és la Conselleria, una carta on indicava que en l'any 2012 Costes va realitzar uns treballs a la platja del Morrongo de Benicarló, perquè no entén per què si una cosa la va fer la Conselleria, li la demanen a Costes. A més, indica que unes tanques que estan des de l'any 2012, si en 365 dies no les ha pogut traure, considera que és per incompetència, per ineficàcia i perquè ho ha fet malament i tard, perquè el Sr. Marzal amb dos gestions telefòniques en dos dies ho va fer i la Sra. Ortiz en 365 dies, no. Així mateix, afegeix que la Sra. Ortiz i tota la corporació municipal i l'alcalde sabien que allí hi havia un perill i esperar 364 dies és negligència i és donar una molt mala imatge de Benicarló. De fet, el Sr. Ferrer considera que la Sra. Ortiz dóna una molt mala imatge de Benicarló, de Turisme, perquè això ho va fer tard i malament i li pareix d'una incompetència insuperable que l'alcalde li permeta que gestione el turisme.

En un nou torn, la Sra. Ortiz s'adreça a la Sra. Miralles per a dir-li que ho van detectar el dia 20 d'agost de 2012 i el dia 21 d'agost de 2012 ho van comunicar als Serveis Municipals, en la setmana de festes d'agost, i li ho va dir a l'empresa encarregada de la prestació del servei de salvament de l'any passat. Per altra banda, indica que sí que estava senyalitzat l'any passat i quan va passar l'accident, ja que la Creu Roja cada dia pel matí senyalitza. Ara bé, diu que la qüestió és el civisme. Per tant, ofereix que vagen al Departament i vegen l'expedient, perquè allí estan tots els documents, els informes de la policia, etc. Fins i tot, explica que hi ha la conversació amb la Creu Roja, dos setmanes abans que passara eixe accident, on deien que no s'aclarien, perquè senyalitzaven pel matí, que l'altra empresa també ho senyalitzava, i a meitat de la tarda, pel que fóra, desapareixia. Per tant, demana que no es diga que no se senyalitzava, perquè l'ordre era que se senyalitzara. Insisteix, doncs, que tota eixa informació està al Departament de Turisme i, si van, la tècnica de Turisme els la facilitarà i podran comprovar les dates i actuacions realitzades. Finalment, manifesta que dir que no s'ha actuat, és mentir i que si la carta s'envia a Costes és perquè l'autorització ens la dóna Costes.

Tot seguit, intervé el Sr. Pérez Ollo, representant del grup municipal popular, per a indicar que, tal com havia expressat l'alcalde, la petició no parteix del Futbol Sala de Peníscola, sinó que del mateix Ajuntament de Peníscola. Manifesta, així mateix, que es va debatre en base al projecte comarcal i que van accedir d'acord amb eixe projecte comarcal. A més, indica que s'ha mantingut una reunió amb les entitats que utilitze el Pavelló (bàsquet, futbol sala i handbol) i s'han fet uns horaris prioritaris i, de la mateixa manera que l'any anterior, no entrenaran per las tardes, perquè es prioritzen les nostres entitats i tenim les hores completes. Per tant, explica que entrenaran pel matí i en horari diürn, perquè no consumisquen llum. Concretament, diu que entrenaran els dilluns, dimecres i alguns dijous i divendres i els partits locals o els de lliga seran a les sis de la tarda, la qual cosa permet dispossar de la franja horària anterior i posterior als partits.

A continuació, el Sr. Sánchez indica que estaria interessat que el Sr. Pérez li expliqués en quines condicions i en quins termes s'han pactat els horaris, la possible publicitat estàtica, si es cobra o no es cobra alguna cosa per aqueixa cessió o si hi haurà algun sòl sintètic.

El Sr. Ferrer diu al Sr. Pérez que ha fet una explicació totalment correcta, però la pregunta és si aquest Ajuntament cedirà gratuïtament l'ús del Pavelló a qui siga perquè jugue. És a dir, vol saber si algú pagarà alguna cosa.

L'alcalde reitera que la petició és de l'Ajuntament de Peníscola, mentre duren les obres d'adaptació del Pavelló de Peníscola i l'Ajuntament de Benicarló accedeix a eixa petició, perquè algun dia ens pot fer falta el pavelló de Peníscola o el de Vinaròs i s'ha de demanar a l'Ajuntament. Per altra banda, l'alcalde confirma al Sr. Ferrer que el Pavelló es cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Peníscola.

En un nou torn, el Sr. Pérez, per tal de reconduir el tema del Pavelló, indica que és una petició de l'Ajuntament de Peníscola, que fins i tot demanava que s'arribara a uns acords de cessió d'instal·lacions, a la qual cosa s'ha contestat de paraula que no, ja que el Sr. Pérez considera que s'arribarà a acords quan els tinguen molt clars. D'altra banda, en relació amb el que ha preguntat el Sr. Sánchez diu que la paraula «Benicarló» figura en el sòl del Pavelló, així com el nostre escut i no tots els partits es televisen i, encara així, tots els caps de setmana la cadena nova agafa els partits i fa els resums dels partits i els gols. Considera que, quan es televisen, potser el terra no apareix, però en la resta de patits, tots els caps de setmana apareixen els gols en les nostres àrees amb la paraula «Benicarló».

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.31 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 26 de juliol de 2013

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa