Ple ordinari núm. 8/2013, de 29 d'agost.

29/08/2013

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO : Que l'acta de la sessió plenària núm. 8/2013 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 29 d'agost de 2013, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 8/2013 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 29 D'AGOST.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 29 d'agost de 2013 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

Excusa la seua absència el Sr. Eduardo Arín Piñana

A continuació, el president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 7/2013, DE 25 DE JULIOL. Per assentiment dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària núm. 7/2013, de 25 de juliol.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CD BENICARLÓ PER A LES TEMPORADES 2014 I 2015. Vista la proposta del tinent d'alcalde de l'Àrea de Cultura i Esport de data 23 de juliol de 2013, per la qual proposa al Ple municipal comprometre una despesa de 16.000,00 euros en el pressupost 2014 i 2015 respectivament, per a la concessió d'una subvenció nominativa al CD Benicarló a l'objecte de consolidar la estabilitat institucional, esportiva i social de l'esmentat club.

Atès l'informe emés pel viceinterventor de data 25 de juliol de 2013.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per assentiment, acorda comprometre una despesa per import de 16.000,00 EUR en els pressupostos dels anys 2014 i 2015 respectivament, per a la concessió d'una subvenció nominativa al CD Benicarló, subvenció que serà desenvolupada mitjançant els convenis corresponents, d'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE CADUCITAT DE L'ADJUDICACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UE NÚM. 5 DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE BENICARLÓ, A LA SOCIETAT MERCANTIL INVESAL 3000, SL. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 23 de juliol de 2013.

Relació de fets

 1. El Ple de la corporació, en la sessió que té lloc en data 31 d'agost de 2006, va acordar iniciar el procediment per a l'adjudicació de la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la UE 5 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló i va aprovar les bases particulars reguladores del concurs d'aquesta programació (DOUE de 23 de setembre de 2006, BOP de Castelló de 7 d'octubre de 2006 i DOCV de 2 de novembre de 2006).

 2. En data 19 de febrer de 2007 (registre d'entrada núm. 2.984), el Sr. Pascual Cherta Pauner, en representació de la societat mercantil INVESAL 3000, SL amb CIF B-12.643.334, presenta la documentació necessària per participar en el procediment de concurs. Entre la documentació presentada, i d'acord amb el previst a les bases reguladores del concurs que es remeten a les bases generals aprovades pel Ple en data 29 de març de 2006 (BOP núm. 76, de 27.6.06), acredita la constitució en data 19/02/2007 d'una garantia provisional consistent en un aval de l'entitat de crèdit Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), amb CIF A-48265169, d'import 9.200,00 euros, equivalent al 2 per cent del pressupost estimat de les càrregues d'urbanització, en garantia del manteniment de la proposició presentada com a licitador, fins a l'adjudicació, i de la proposició com a adjudicatari fins a la formalització del contracte.

 3. El Ple de la corporació, en la sessió que té lloc en data 27 de desembre de 2007, va acordar aprovar la proposta de programa d'actuació integrada per al desenvolupament i execució de la urbanització de la UE núm. 5, de sòl urbà, del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, presentada per la societat mercantil INVESAL 3000, SL, durant el procediment de concurs iniciat per acord plenari de data 31 d'agost de 2006, amb diverses modificacions a introduir indicades pels serveis tècnics municipals, i va adjudicar la condició d'agent urbanitzador a aquesta mercantil, per a la seua gestió indirecta (BOP de Castelló núm. 24, de 21 de febrer de 2008).

  L'efectivitat del referit acord es condicionava a l'emissió del preceptiu informe per part de la Conselleria de Cultura, per trobar-se l'àmbit de l'actuació dins de l'entorn del Convent de Sant Francesc, declarat Bé d'Interès Cultural, per Decret 169/2007, DOCV núm. 5.614, de 5 d'octubre de 2007. La referida Conselleria va emetre el corresponent informe en data 9 de febrer de 2010, en el qual s'indica que hauria de conservar-se una sínia tradicional existent en l'àmbit de l'actuació, la qual cosa va ser acceptada expressament per l'agent urbanitzador en un escrit presentat en data 9 de març de 2010 (registre d'entrada núm. 4.007).

  D'altra banda, en el mateix acord plenari indicat, es requereix a l'agent urbanitzador perquè diposite la garantia definitiva, en la forma i quantia previstes a les bases reguladores del concurs, amb caràcter previ a la formalització del contracte.

 4. En data 30 de setembre de 2009 (registre de sortida núm. 16.949, de 24 de setembre de 2009), es notifica requeriment per escrit a la mercantil adjudicatària, perquè aporte el corresponent projecte d'urbanització refós, amb la introducció de les modificacions previstes en l'acord d'aprovació, i perquè constituïsca la corresponent garantia definitiva, a l'efecte de procedir a la signatura del contracte.

 5. En data 17 de març de 2010 (registre d'entrada núm. 4.518), la mercantil INVESAL 3000, SL presenta un escrit en el qual ofereix garantia real per al compliment de les seues obligacions com a agent urbanitzador, consistent en una finca de la seua propietat, resultant de la reparcel·lació del Programa d'Actuació Integrada del Sector 7 del PGOU de Benicarló.

 6. En data 19 d'abril de 2010, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, emet un informe desfavorable a l'anterior petició, per ser el valor de la finca oferta inferior al 10% del muntant de les càrregues d'urbanització, quantia fixada a les bases de programació.

 7. A la vista del contingut de l'anterior informe, en data 10 de juny de 2010 (registre d'entrada núm. 9.819), la mercantil INVESAL 3000, SL presenta un escrit mitjançant el qual ofereix, a més de la finca resultant de la reparcel·lació del Sector 7 del PGOU de Benicarló, quatre places d'aparcament de la seua propietat, corresponents a l'edifici en construcció del qual és promotora, situat al carrer dels Llauradors, núm. 8 de Benicarló.

 8. En data 28 de juliol de 2010, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, emet de nou un informe desfavorable a aquest oferiment, ja que la valoració neta resultant del conjunt de les quatre places, sumada al valor de l'a finca del sector 7, no aconsegueix l'import necessari.

 9. En data 10 de setembre de 2010 (registre de sortida núm. 16.875, de 9 de setembre de 2010), es requereix de nou per escrit a la mercantil adjudicatària, que aporte el projecte d'urbanització refós i constituïsca la corresponent garantia definitiva, a efectes de procedir a signar el contracte.

 10. En data 28 de setembre de 2010 (registre d'entrada núm. 15.422), la mercantil INVESAL 3000, SL contesta l'anterior requeriment i indica que ja ha ofert garantia real, i aporta juntament amb dit escrit un informe de taxació de les quatre places d'aparcament realitzat per un tècnic competent, que acredita que l'import és superior a la quantitat que ha d'aconseguir la garantia.

 11. Finalment, en data 15 d'octubre de 2010, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, emet un informe favorable a la garantia real proposada.

 12. No obstant l'anterior, i de conformitat amb l'informat pel TAG d'Urbanisme, el Sr. Jesús Hernández Lahera, en data 5 de novembre de 2010, que indica «(...) Conformement a la interpretació adoptada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, així com el que es disposa en els articles 138 de la LUV i 87.1 de la LCSP, que recullen com a obligació de l'adjudicatari no només constituir la garantia, sinó constituir i acreditar-la dins del termini legalment previst, considerem, que si l'urbanitzador presenta la garantia fora d'aquest termini, l'Ajuntament està obligat a acordar la resolució del programa, previ Dictamen del Consell Superior de Territori i Urbanisme, en els termes establerts en l'article 143.2 de la LUV.», per la qual cosa el Ple de la corporació, en la sessió que té lloc en data 22 de desembre de 2010, acorda NO acceptar la garantia definitiva oferta per la mercantil INVESAL 3000, SL per respondre de les obligacions derivades de la condició d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la UE 5 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i, en conseqüència, iniciar el procediment per declarar la caducitat de l'adjudicació acordada pel Ple de la corporació en data 27 de desembre de 2007, per incompliment del termini màxim previst per a la formalització del corresponent contracte d'urbanització.

 13. L'anterior acord es va notificar a la mercantil INVESAL 3000, SL, a l'entitat de crèdit BBVA i als titulars de drets afectats, concedint-los un termini d'audiència de deu dies per formular al·legacions.

 14. En data 18 de gener de 2011 (registre d'entrada número 447), el Sr. Pascual Cherta Pauner i el Sr. Juan Francisco Esteller Arín, en representació de la mercantil INVESAL 3000, SL, presenten un escrit d'al·legacions, en el qual manifesten que el rebuig per part de l'Ajuntament de la garantia real oferta és totalment arbitrari i contrari als seus propis actes, ja que amb anterioritat el propi Ajuntament va requerir a aquesta mercantil perquè justifiqués la valoració realitzada de les places d'aparcament ofertes i aquesta justificació s'havia aportat mitjançant una taxació realitzada per una empresa reconeguda i homologada, la qual cosa va ser informada favorablement pel tècnic municipal.

 15. En data 5 d'abril de 2011, el secretari general de la corporació, el Sr. Carlos Bravo Sánchez, es pronuncia sobre les al·legacions formulades per la mercantil INVESAL 3000, SL, i indica que «(...) És cert que l'Administració ostenta la facultat de rebutjar o acceptar la garantia real, però també ho és que el seu rebuig requereix una motivació contundent i objectiva, que, estimem, no concorre en l'esgrimida per l'acord plenari de 22 de desembre de 2010. La prestació de garanties, excepte aquells supòsits en què les bases concreten anticipadament els requisits exigits per l'administració, requereix exclusivament que siguen manifestament suficients i bastants, condicions que s'estimen ineludibles per a la seua qualificació i acceptació, més fàcil, lògicament, quan es tracta de garanties financeres i més complexa quan són garantia reals, com succeeix en el supòsit examinat. En conseqüència amb l'exposat, estimem procedent la presa en consideració de les al·legacions presentades per l'urbanitzador i, en conseqüència, després d'acceptar i formalitzar la garantia proposada, subscriure el preceptiu conveni.»

 16. En conseqüència, el Ple de la corporació, en la sessió que té lloc en data 24 de novembre de 2011, va acordar estimar les al·legacions formulades per la mercantil INVESAL 3000, SL, acceptant la garantia real oferta, i requerint-li que en el termini màxim d'un mes acredités la formalització i inscripció en el Registre de la Propietat, de forma unilateral, d'una hipoteca a favor de l'Ajuntament, sobre les finques en qüestió, i que presentés el projecte refós d'urbanització d'aquesta unitat d'execució, amb la introducció de les modificacions previstes en l'acord d'aprovació d'aquests instrument. Així mateix, se li advertia que, si no complia amb el requerit en el termini establert, procediria acordar directament deixar sense efecte l'acord d'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador, amb confiscació de la garantia provisional dipositada en el procediment de concurs.

 17. L'anterior resolució es va notificar a totes les persones interessades i, en particular, al domicili de referida societat mercantil en data 30 de desembre de 2011 (registre de sortida núm. 20.574, de 27/12/2011), i ho va rebre la Sra. M. Isabel Esteller, amb DNI núm. 18.982.704E, en qualitat d'empleada.

 18. En data 12 de setembre de 2012, el secretari de la corporació, el Sr. Carlos Bravo Sánchez, emet un informe en el qual indica que, en haver transcorregut un període de temps que supera àmpliament el concedit a la mercantil INVESAL 3000, SL, per acreditar la formalització de la garantia real i aportar el corresponent projecte d'urbanització refós, sense que conste que haja complit amb aquest requeriment, procediria iniciar un expedient de resolució de l'adjudicació del programa, d'acord amb el previst en els articles 143.3 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV) i 342 del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU).

 19. En conseqüència, el Ple de la corporació, en la sessió que té lloc en data 17 d'octubre de 2012, va acordar iniciar el procediment per declarar la caducitat de l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la UE 5 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, per incompliment del requeriment imposat en l'acord del Ple de la corporació, de data 27 de desembre de 2011 (acreditació en el termini d'un mes, des de la seua notificació, en data 30/12/2011, de la formalització i inscripció en el Registre de la Propietat, de forma unilateral, d'una hipoteca a favor de l'Ajuntament, sobre les finques ofertes com a garantia del compliment de les obligacions corresponents a l'agent urbanitzador del PAI de la UE 5 del PGOU de Benicarló, en la quantia establerta a les bases reguladores del programa, i presentació del projecte refós d'urbanització refós, amb la introducció de les modificacions previstes en l'acord d'aprovació d'aquests instrument), i en conseqüència, del termini màxim previst per a la formalització del corresponent contracte d'urbanització.

 20. El contingut de l'anterior acord va ser notificat al domicili de la societat mercantil INVESAL 3000, SL, en data 7/11/2012 (registre de sortida núm. 14.774, de 02/11/2012), de l'entitat avalista BBVA, en data 9/11/2012 (registre de sortida núm. 14.775, de 02/11/2012), així com, a tots els titulars de béns i drets afectats, concedint-los un termini d'audiència de deu dies per formular les al·legacions que estimessin convenients.

 21. En data 18 de desembre de 2012 (registre d'entrada número 17.606), la Sra. María Encarnación Amat Esteller, amb DNI 19.521.856 P, presenta un escrit d'al·legacions, en l'oficina de Correus, sucursal núm. 21 de València, en data 13 de desembre de 2012, amb entrada en aquest Ajuntament en data 18 de desembre de 2012 (registre d'entrada núm. 17.606), fora del termini concedit a aquest efecte, per la qual cosa, el Ple de la corporació, en data 21 de març de 2013, acorda no admetre a tràmit l'al·legació formulada per extemporània.

 22. Sol·licitat el preceptiu dictamen al Consell Superior d'Urbanisme, de conformitat amb el previst en l'art. 143.4 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, en data 15 de juliol de 2013 (registre d'entrada núm. 11.107), es rep en aquest Ajuntament la corresponent resolució de la Consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, adoptada en data 12 de juny de 2013, per la qual emet un dictamen favorable a la proposta de resolució de l'adjudicació .

 23. D'acord amb el que preveu l'art. 140 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

 24. De conformitat amb el que preveu l'apartat VII, relatiu a les garanties, de les Bases generals per a l'adjudicació, desenvolupament i execució de programes d'actuació integrada per mitjà de gestió indirecta al municipi de Benicarló (BOP núm. 76, de 21/06/2006).

 25. De conformitat amb el previst en els articles 138 i 143.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, en relació amb l'article 331 del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.

 26. D'acord amb el previst en els articles 35.4 i 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), aplicable al present procediment, segons la disposició transitòria 1a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic .

 27. D'acord amb el que preveu l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per assentiment, acorda:

Primer. Declarar la caducitat de l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la UE 5 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, a la societat mercantil INVESAL 3000, SL amb CIF B-12.643.334, acordada pel Ple de la corporació en data 27 de desembre de 2007, per incompliment del requeriment imposat en l'acord del Ple de la corporació, de data 27 de desembre de 2011 (acreditació en el termini d'un mes, des de la seua notificació, en data 30/12/2011, de la formalització i inscripció en el Registre de la Propietat, de forma unilateral, d'una hipoteca a favor de l'Ajuntament, sobre les finques ofertes com a garantia del compliment de les obligacions corresponents a l'agent urbanitzador del PAI de la UE 5 del PGOU de Benicarló, en la quantia establerta a les bases reguladores del programa, i presentació del projecte refós d'urbanització refós, amb la introducció de les modificacions previstes en l'acord d'aprovació d'aquests instrument), i en conseqüència, del termini màxim previst per a la formalització del corresponent contracte d'urbanització.

Segon. Ordenar la confiscació i execució de l'aval de l'entitat de crèdit Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), amb CIF A-48265169, d'import 9.200,00 euros, formalitzat en data 19 de febrer de 2007, per la societat mercantil INVESAL 3000, SL, en garantia del manteniment de la proposició presentada com a licitador, fins a l'adjudicació, i de la proposició com a adjudicatari fins a la formalització del contracte, i comunicar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, a l'efecte del seu compliment.

Tercer. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient per al compliment i efectivitat d'aquests acords i per a la signatura de tots els documents que siguen pertinents.

Quart. Notificar aquest acord a la societat mercantil INVESAL 3000, SL, l'entitat de crèdit BBVA, i a les altres persones interessades, inclosos els titulars de béns i drets afectats, indicant-los que, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 116 i 117 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de Castelló, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva notificació (articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA SOBRE LES CONDICIONS D'HABITABILITAT I DISSENY PER A L'ADAPTACIÓ DE PLANTES BAIXES EN EDIFICACIONS EXISTENTS. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 31 de juliol de 2013.

Relació de fets

 1. Vist l'escrit de data 16 de juliol de 2013, amb registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 11.180, de la mateixa data, presentat per la Sra. María Pilar O'Connor Blasco, amb DNI 18.968.781 Z, en el qual sol·licita que s'emeta un informe sobre la possibilitat de, a l'efecte d'habilitar un local situat en la planta baixa d'un edifici per al seu ús com a habitatge, realitzar el paviment d'aquest habitatge al nivell de la vorera, ja que té mobilitat reduïda (ha de desplaçar-se en cadira de rodes).

 2. Vist l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 30 de juliol de 2013, a la vista de la petició formulada, del següent tenor literal:

«En data de 31 de gener de 2004, la Comissió Territorial d'Urbanisme, a proposta de l'Ajuntament de Benicarló, va aprovar una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló mitjançant la qual s'adaptaven diversos articles de les ordenances d'aquest Pla a la normativa autonòmica a fi d'harmonitzar-les ambdues. Entre els articles modificats s'incloïa la disposició transitòria 4a del Pla. En aquesta disposició, l'Ajuntament pretenia harmonitzar la normativa d'habitabilitat a la corresponent aprovada per la Generalitat Valenciana.

No obstant això, en honor d'evitar que els barris de nova construcció queden buits d'usos terciaris que puguen donar servei als habitatges nous construïts, es dificultava la implantació d'usos residencials en aquestes plantes baixes mitjançant l'exigència que aquestes plantes baixes, si havien de ser utilitzades com a residència, tinguen el nivell de paviment a l'altura mínima d'un metre.

En l'actualitat, aquesta exigència es considera que segueix sent vàlida, ja que en provocar l'elevació del paviment, queda limitada la possibilitat d'aconseguir l'altura de cornisa vigent amb un "buit i ple" entre pisos adequat, propiciant així que siga més avantatjós l'ús d'aquestes plantes baixes com a comerços o altres usos terciaris necessaris per al correcte funcionament dels barris residencials.

No obstant això, la limitació imposada suposa un greu perjudici per a l'habilitació d'habitatges adaptats en edificis existents per a persones que necessiten l'ús de cadires de rodes, doncs l'espai necessari per habilitar aquestes plantes baixes existents és excessiu i en moltes d'aquestes no existeix un ascensor accessible.

Conseqüentment, es proposa que la normativa esmentada siga modificada en el sentit d'habilitar una excepció a la norma general, per la qual podrà, en edificis existents, dur-se a terme adaptacions de plantes baixes per a ús residencial, sempre que siguen destinades a persones amb mobilitat reduïda que necessiten utilitzar cadira de rodes i aquests habitatges siguen per a ús propi d'aquestes persones, sense que existisca una alternativa vàlida per a l'accés mitjançant l'ascensor comú de l'edifici.

Normativa vigent.

"Disposició transitòria 4a.

Normes d'habitabilitat i disseny

Mentre no es procedisca a la revisió del Pla General, les condicions d'habitabilitat i disseny per a l'edificació d'habitatges en l'àmbit d'aplicació del Pla General de Benicarló seran les que corresponen a la normativa regulada per la Generalitat Valenciana respecte del tema, llevat de per a locals d'aparcament, en els quals serà aplicable la normativa municipal.

En el cas de destinar la planta baixa, en zones d'edificació residencial intensiva, a ús d'habitatge, aquesta ha d'elevar-se 1,00 m, respecte de la rasant del carrer."

Normativa modificada.

"Disposició transitòria 4a.

Normes d'habitabilitat i disseny

Mentre no es procedisca a la revisió del Pla General, les condicions d'habitabilitat i disseny per a l'edificació d'habitatges en l'àmbit d'aplicació del Pla General de Benicarló seran les que corresponen a la normativa regulada per la Generalitat Valenciana respecte del tema, llevat de per a locals d'aparcament, en els quals serà aplicable la normativa municipal.

En el cas de destinar la planta baixa, en edificis plurihabitatges, en zones d'edificació residencial intensiva, a ús d'habitatge, aquesta ha d'elevar-se 1,00 m, respecte de la rasant del carrer.

S'exceptuen del compliment d'aquesta elevació aquelles adaptacions d'habitatges en edificis existents, construïts amb llicència d'obres sol·licitada amb anterioritat al 31 de gener de 2004, i l'objecte del qual siga l'adaptació de locals per a habitatges per a persones amb mobilitat reduïda que necessiten l'ús de cadires de rodes per al seu desplaçament i siguen destinades a habitatge propi, sempre que no existisca un mitjà (ascensor/rampa) comuna de l'edifici que permeta, mitjançant la seua adequació, el seu ús adaptat per a l'accés a la planta baixa elevada.

L'habitatge ha de reunir totes les condicions d'habitabilitat i disseny exigibles a un local adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

El sol·licitant ha de fer expressa la declaració del compromís que la destinació d'aquest habitatge és el d'estatge de persones amb mobilitat reduïda que necessiten utilitzar cadira de rodes per a desplaçar-se".»

 1. Vist que les determinacions que, de manera precisa i detallada, completen l'ordenació estructural per a l'àmbit territorial a què es refereixen i, en particular, entre d'altres, la regulació de les condicions de l'edificació de cada zona d'ordenació, constitueixen ordenació detallada, de conformitat amb el previst en l'art. 37 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

 2. Vists els antecedents, i de conformitat amb el previst en els articles 94.1, 90.2, 83.2.a) i 101.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, l'art. 223.5 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, així com els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, així com el Decret d'Alcaldia, de data 13 de juny de 2011, pel qual es deleguen les competències de l'alcalde en matèria d'urbanisme.

 3. Vist l'informe emès per la Secretaria General, en data 26 d'agost de 2013, en virtut del qual s'indica que per a l'adopció del present acord es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació d'acord amb l'article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, amb el quòrum favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació i, per assentiment, acorda:

Primer. Iniciar el procediment per a la modificació puntual de la normativa del vigent del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, relativa a la disposició transitòria 4a «Normes d'habitabilitat i disseny», de conformitat amb l'informat per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, en data 30 de juliol de 2013.

Segon. Obrir un període d'informació pública que s'ha d'anunciar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) i en un diari no oficial de gran difusió en la localitat, durant un mes, comptador des de l'endemà de la publicació del referit anunci en el DOCV. Durant aquest termini, les persones interessades poden consultar l'expedient al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló (pl. del Dr. Pera, núm. 4, 3r pis), així com presentar les al·legacions que consideren oportunes.

PUNT 5é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada per la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat de data 27 d'agost de 2013.

Relació de fets

L'Ajuntament de Benicarló presta el servei de Menjar a Casa, en col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social des de l'any 2005. Aquest servei està adreçat especialment a persones majors, respecte de les quals es pretén afavorir la permanència en la seua llar evitant desarrelaments del seu nucli de convivència i del seu entorn i pal·liant situacions de solitud. Consisteix en la distribució a domicili de menjar preparat a aquelles persones que necessiten aquest servei. Així també, es persegueix l'objectiu de proporcionar una alimentació de qualitat, nutritiva i adequada a les especials característiques de les persones majors.

La Conselleria de Benestar Social informa, en data 1 d'agost, que està tramitant l'expedient de licitació pública del contracte administratiu de serveis del Programa Menjar a Casa 2013-2016, en el qual s'ha atès la petició prèvia d'aquest Ajuntament i inclou la previsió de 20 places per a Benicarló i la distribució percentual de l'aportació de cadascuna de les parts sobre el preu unitari màxim de licitació. Les condicions són les mateixes que s'han mantingut en els successius acords de col·laboració signats amb la mateixa finalitat.

El finançament del Programa segueix la fórmula de copagament, de manera que la distribució de la despesa entre les tres parts, tal com ha estat en els anteriors convenis, és la següent:

 • Generalitat 42%

 • Ajuntament 24%

 • Persona usuària 34%

Consta en l'expedient municipal de Benestar Social núm. 58/2013 tota la documentació facilitada per al Conselleria de Benestar Social referida a les condicions de la nova licitació d'aquest servei per al període 2013-2016.

Consta també l'informe dels serveis socials, de data 13 d'agost, respecte de la necessitat i la conveniència de continuar oferint 20 places del servei de Menjar a Casa, vistos els beneficis i satisfacció aportats a les persones perceptores d'aquest servei.

L'informe de la treballadora social també és favorable respecte del contingut del text del conveni quan a funcionament del servei: es preveu la distribució d'una menja al dia, de dilluns a divendres, excepte festius nacionals i autonòmics i es manté el perfil de les persones beneficiàries i els procediments de sol·licitud, concessió, prestació, pagaments, comunicacions, incidències, etc. Vista l'experiència d'exercicis anteriors, la continuïtat en el contingut, condicions i compromisos de les parts es valora com adequada per al funcionament del programa, des del punt de vista de la prestació del servei social.

L'informe de Secretaria de 14 d'agost conté els fonaments jurídic relatius a la facultat de les entitats locals per a establir contractes i pactes, a l'adequació del conveni administratiu com a fórmula de col·laboració voluntària entre administracions, per tal de complementar i coordinar actuacions en l'àmbit de les respectives competències, en termes generals i en relació al tipus i condicions del servei a prestar en aquest cas. En el mateix informe s'indica que és competència de la Junta de Govern Local l'aprovació del Conveni en qüestió, per delegació del Ple de 28 de juny de 2011.

No obstant això, en l'informe d'Intervenció s'incideix en el fet que l'aprovació del conveni requereix l'autorització o compromís d'una despesa plurianual i que, en eixe cas, la competència per a l'aprovació del compromís d'inclusió dels crèdits per als exercicis 2014, 2015 i 2016, correspon al Ple (art. 174 del TRLRHL). Respecte de la despesa corresponent als mesos d'octubre a desembre de 2013, s'informa de l'existència de crèdit adient i suficient i s'incorpora a l'expedient el document comptable acreditatiu de la retenció de crèdit.

L'expedient incorpora proposta de la regidora de Benestar Social, de 21 d'agost, d'aprovació de l'adhesió al Conveni de Col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i l'Ajuntament de Benicarló per al desenvolupament del Programa Menjar a Casa 2013-2016 i autorització de la despesa plurianual.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat i per assentiment acorda:

Primer. Aprovar el text del Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social i l'Ajuntament de Benicarló per al desenvolupament del Programa Menjar a Casa, en el període de l'1 d'octubre de 2013 fins al setembre de 2016.

Segon. Autoritzar l'aportació de l'Ajuntament de Benicarló, distribuïda en les següents anualitats:

Exercici i mensualitats facturació

Import aportació Ajuntament de Benicarló

Any 2013 (octubre i novembre)

1.683,36EUR

Any 2014 (desembre 2013 i gener a novembre 2014)

10.292,93EUR

Any 2015 (desembre 2014 i gener a novembre 2015)

10.502,83EUR

Any 2016 (desembre 2013 i gener a setembre 2016)

9.168,14EUR

Tercer. Notificar aquest acord a la Direcció General d'Acció Social i Majors de la Conselleria de Benestar Social, abans del dia 20 de setembre de 2013.

Quart. Facultar a la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat, per a signar els acords i documents que es deriven d'aquest acord.

Cinqué. Traslladar el present acord als serveis municipals d'Intervenció i Tresoreria.

PART DE CONTROL

PUNT 6é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE JUNY DE 2013 AL 15 D'AGOST DE 2013. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de juny de 2013 al 15 d'agost de 2013. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 7é. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

MOCIONS

En primer lloc, se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i Compromís, de data 13 d'agost de 2013 (escrit amb registre d'entrada. núm. 12321/13.08.2013), del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Govern de la nació, en virtut a les seues competències, ha concedit permisos per a desenvolupar prospeccions petrolíferes a l'entorn del Parc Natural i Reserva Marina dels Illes Columbretes. Davant aquesta situació i preveient els perills que aquests treballs pogueren suposar per al turisme i la pesca, l'Ajuntament de Benicarló vol manifestar el seu rebuig a les prospeccions i adoptar les mesures possibles per a detenir aquestes proves i així preservar la riquesa biològica i ambiental de les illes.

Per totes aquestes raons, proposem a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent ACORD:

Primer. Deixar patent l'oposició de l'Ajuntament de Benicarló a la realització de prospeccions petrolíferes en les aigües circumdants al Parc Natural i Reserva Marina de les Illes Columbretes i realitzar totes les accions que siguen necessàries per a evitar que les concessions del Govern seguisquen endavant

Segon. Instar el Govern central a paralitzar tots els processos de projectes petrolífers al voltant del Parc Natural i Reserva Marina de les Illes Columbretes o en altres localitzacions que, en cas de fuita, puguen afectar l'entorn del Parc Natural i Reserva Marina castellonenc.

Tercer. Traslladar aquest acord, a títol informatiu, als col·lectius econòmics i socials que pogueren veure's perjudicats per aquestes prospeccions petrolíferes, així com a la Confraria de Pescadors de Benicarló, a l'Associació d'Empresaris Turístics i a la Cambra de Comerç de Castelló.

Quart. Notificar aquest acord a tots els municipis costaners de la província de Castelló, convidant-los a secundar el rebuig a aquestes prospeccions petrolíferes.»

En conseqüència, la corporació, per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PRECS I PREGUNTES.

En primer lloc, la Sra. Miralles Ferrando --portaveu del grup municipal socialista-- fa referència al fet que el dia 2 de juliol de 2013 el Butlletí Oficial de la Província de Castelló va publicar les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions als ajuntaments de la Província de Castelló per al foment de l'ocupació, emmarcat en el Pla d'Ocupació conjunt de les administracions públiques valencianes. Concretament, indica que, sobre aquest Pla d'Ocupació, el Sr. Urquizu va dir en una roda de premsa que l'Ajuntament de Benicarló participaria en el programa i ho va vendre com una cosa que seria molt productiva. A continuació, la Sra. Miralles explica que, en un Decret del 31 de juliol de 2013, l'equip de govern va aprovar la modificació per import de 24.750 EUR amb la finalitat de procedir a la sol·licitud d'inclusió en el Pla d'Ocupació. I, a aquest respecte, la Sra. Miralles pregunta que quantes empreses s'han acollit a aquest Pla d'Ocupació i quants llocs de treball s'han creat a través del Pla fins al dia d'avui. Finalment, manifesta que, com que la convocatòria es va fer el dia 2 de juliol de 2013 i hi havia 30 dies per sol·licitar-ho, --és a dir, s'acabava el termini el dia 2 d'agost--, suposa que a hores d'ara ja deuen saber quantes empreses s'han pogut acollir.

En segon lloc, la Sra. Miralles pregunta que quan es faran efectius els pagaments de les bonificacions als veïns que han reciclat als ecoparcs durant d'any 2012.

Seguidament, el Sr. Sánchez Martí, --representant del grup municipal socialista--, fa un prec relacionat amb el pàrquing de la plaça de la Constitució. Concretament, diu que des de fa molt de temps la situació del pàrquing s'ha fet insostenible i que els problemes que dóna eixe pàrquing són continus, sobretot en època d'estiu. Explica que no s'obre la barrera i que hi ha hagut casos que han hagut d'estar més d'una hora dins els usuaris, perquè no podien sortir i ningú els donava solució. Indica que les persones telefonaven a la policia i la policia deia que allò no era tema d'ells i que telefonaven a l'empresa i l'empresa no responia, amb la qual cosa la gent que es trobava tancada sense poder sortir i sense ningú que els solucionara el problema. Per tant, demana que es faça complir a esta empresa el contracte que tenen firmat. A més, pregunta si l'equip de govern té pensat prendre alguna mesura definitivament de cara a l'empresa de la concessió.

A continuació, el Sr. Sánchez continua la seua intervenció i pregunta sobre la cessió que s'ha fet per part de la Generalitat de l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial, l'edifici d'AIDIMA. Així doncs, es refereix al Decret de data 24 de juny de 2013, en el qual s'accepta la cessió gratuïta de l'ús d'eixe edifici de l'AIDIMA, però per al període d'1 any amb possibilitat de renovar-se altra vegada, any rere any. Aleshores pregunta com és que, tal com s'ha indicat en rodes de premsa o al Ple, allí es volen posar vivers d'empreses, el projecte Carlon, oficines i, fins i tot, despatxos d'alguna regidoria, si només firmem per un any eixa cessió d'ús. De fet, el Sr. Sánchez considera que és impossible que l'Ajuntament invertisca en un immoble que no és propietat de l'Ajuntament, sobretot, tenint en compte que qualsevol inversió estarà només limitada un any, perquè més garantia se'n té. D'altra banda, pregunta també per què l'Ajuntament ha renunciat a la reversió d'eixe bé, perquè recorda que, en data 26 de juliol de 2012, el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni va obrir un expedient, en el qual es demanava la reversió d'eixos terrenys perquè eixos locals s'havien deixat de destinar al fi per al qual s'havien cedit.

Tot seguit, el Sr. Ferrer Meseguer, --representant del grup municipal Compromís--, pregunta per les cinc ordenances fiscals noves en les quals estava treballant el regidor d'Hisenda, segons va dir en el passat ple. Concretament, vol saber si el regidor d'Hisenda pensa consensuar-les o pensa aprovar-les, tal com ha fet amb les pujades de l'aigua i amb les apujades de la contribució.

En segon lloc, el Sr. Ferrer pregunta si l'alcalde es ratifica a cedir el Pavelló Poliesportiu gratuïtament, tot i sabent que està incomplint l'Ordenança de preu públic per a l'ús de les instal·lacions esportives aprovada pel Ple i el Reglament d'ús i utilització de les instal·lacions esportives, també aprovat pel Ple.

Finalment, el Sr. Ferrer, pregunta per què no hi ha ha una col·laboració més estreta, --com la que hi ha hagut amb les penyes--, entre els Serveis Tècnics Municipals i les entitats socials, esportives i lúdiques. De fet, el Sr. Ferrer considera que es podrien facilitar molt més les coses a esta gent.

Arribat aquest punt, el Sr. Serrano Forner --representant del grup municipal popular-- respon la pregunta formulada per la Sra. Miralles Ferrando, en el Ple de 25 de juliol de 2013, en relació amb els decrets de compensació de deutes amb càrrec a la renda garantida de ciutadania i a les prestacions econòmiques individuals. A aquest respecte, indica que indica la renda de garantia de ciutadania ja es va tornar i la prestació econòmica individual no.

A continuació, la Sra. Miralles replica que el Sr. Serrano no ha explicat el motiu pel qual no torna les prestacions econòmiques individuals.

El Sr. Serrano indica a la Sra. Miralles que la pregunta que va formular va ser que en quin punt estaven i, per això, ell li ha resposta que les de la renda de garantia de ciutadania ja s'han tornat en base a l'informe del viceinterventor i de la tresorera i les prestacions econòmiques individuals no s'han tornat. En el cas de la renda garantida de ciutadania explica que va fer un decret de revocació dels altres decrets i en el cas de les prestacions econòmiques individuals no correspon i, per tant, diu que no s'ha fet.

La Sra. Miralles recorda al Sr. Serrano que els membres del grup municipal ja van criticar que l'equip de govern agafara 15 persones que se'ls havia donat unes ajudes d'emergència per part de Serveis Socials de l'Ajuntament i compensaren eixes ajudes per a pagar impostos. Segons la Sra. Miralles, l'equip de govern, en veure que havia ficat la pota, va revocar aquesta compensació de la renda garantida de ciutadania i és eixe el decret que el Sr. Serrano acaba de dir que va firmar. La Sra. Miralles continua dient que, eixe decret es basa en la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat Valenciana, on es recullen totes les característiques de la renda garantida de ciutadania, --és a dir, ajudes destinades directament als ciutadans en estat d'emergència amb la finalitat de prestar un suport econòmic que permeta afavorir la inserció social i laboral de les persones-- i se suposa que, basant-se en aquesta llei, ho han tornat. Ara bé, la Sra. Miralles indica que les prestacions econòmiques individuals també estan regulades a l'empara de l'Ordre 12/2012, de 28 de desembre, del Consell de Benestar Social, que també diu que estan dirigides a persones individuals o a nuclis familiars per a remeiar una situació greument deteriorada d'urgent necessitat. A més, la Sra. Miralles explica que, segons llig en el DOCV, en l'article 20, en el punt 2, especifica que aquestes tenen un caràcter finalista. Aleshores, manifesta que ella no sap si el Sr. Serrano sap què vol dir això, però que finalista vol dir que tenen una finalitat, és a dir, la finalitat és que aquesta gent, que no té ni per menjar, puga menjar. No obstant això, la Sra. Miralles considera que aquests diners que han donat per menjar a esta pobra gent, els estan destinant a pagar impostos o el que puguen deure aquesta gent. La Sra. Miralles continua dient que està clar que tots hem de pagar impostos, però creu que una crueltat llevar aquestes ajudes a aquesta gent que no té res i que, a més, rep aquests diners per pal·liar situacions de necessitat. De fet, considera que es tracta d'una situació realment inhumana i suposa que el Sr. Serrano li dirà que això està basat en la llei de tributs i que s'ha de compensar quan una persona deu alguna cosa a l'Ajuntament. Tot i això, la Sra. Miralles indica que les prestacions econòmiques individuals també es regeixen per una ordre de la Generalitat Valenciana i que, per tant, si es posen ací a parlar d'ordres i de lleis, segurament no es posarien d'acord. Així doncs, considera que es tracta d'una qüestió d'humanitat.

D'altra banda, la Sra. Miralles exposa que té el decret on es compensen estes ajudes i opina que és per riure, perquè es donen 150 EUR a una persona per a passar un mes i després li'n lleven 98 EUR i li'n donen 51 EUR. Explica que ens altre casos donen 150 EUR a una altra persona i li'n lleven 118 EUR, perquè deu les escombraries. Aleshores, la Sra. Miralles es pregunta com si una persona no té per menjar, com ha de pagar les escombraries. De fet, creu que, segurament, aquestes persones quan tenien treballaven i quan podien pagar, pagaven. Per tant, diu que no entén com si ara no tenen res, com se'ls poden donar 150 EUR per a passar un mes, per a subsistir, i després llevar-los 118 EUR i per donar-los 31 EUR. O explica també altres casos que els lleven 150 EUR directament o altres persones que deuen 200 EUR que, segurament perquè tenen xiquets a càrrec, els lleven 154 EUR i els donen 45 EUR.

Dit això, la Sra. Miralles pregunta al Sr. Serrano si creu que aquesta mesura soluciona alguna cosa a l'Ajuntament. De fet, recorda com, en l'últim Ple, el Sr. Serrano va dir que tot la qüestió de l'ocupació de la via pública dels caixers no solucionava res a l'Ajuntament ni que els bancs pagaren dos mil o tres mil euros i que creia que era bo era recaptar-ho, però que molt no solucionava. Per tant, la Sra. Miralles reitera la seua pregunta de si això soluciona alguna cosa. A més, afegeix que no entén com l'equip de govern ha pogut fer aquest tipus de compensacions ni com han pogut considerar que és realment més important pagar les escombraries que menjar.

Per tant, la Sra. Miralles exigeix, en nom dels membres del grup municipal socialista, que es retornen els diners a aquesta gent, que en total sumen 1.600 EUR, ja que no tenen ni per menjar, perquè pensen que això és un problema d'humanitat i que, a més, hi ha una norma que ho empara, perquè les prestacions econòmiques individuals són de caràcter finalista i estan destinades a un fi i així ho han aprovat els Serveis Socials de l'Ajuntament. Conclou dient, que no entén com la Regidoria de Benestar Social aprova unes ajudes i la Regidoria d'Hisenda li les pren ni com han pogut agafar els diners a qui no té res. De fet, ella creu que això, com a mínim, és pecat i que, abans d'anar a combregar, s'haurien de confessar, perquè això realment és greu.

En un nou torn, el Sr. Serrano lamenta que la Sra. Miralles diga coses ací en públic que potser després per baix pensa el contrari. De fet, indica que la Sra. Miralles ho ha dit, que la llei ho empara: la llei empara la renda garantida de ciutadania i la llei empara l'Ajuntament de Benicarló per fer la compensació de saldos. Per tant, manifesta que la compensació de saldos es pot fer, s'ha fet i ja està feta i que ell eixe decret no el pot tirar enrere. En canvi, afirma que la renda garantida de ciutadania sí, però que les prestacions econòmiques individuals, no pot fer-ho. A més, recorda que la Sra. Miralles va fer la pregunta el ple passat i afirma que ella sap que este decret està firmat des del dia 13 de juny de 2013. Així doncs, el Sr. Serrano diu que no entén com fa la pregunta al ple de juliol, quan fa un mes i mig que la Sra. Miralles sap que eixe decret estava firmat, amb la qual cosa, --segons el Sr. Serrano--, es dóna a entendre que la Sra. Miralles, quan parla que l'oposició està per a fiscalitzar, que els papers dels decrets ni tan sols els miren, perquè des del mes de juny ni ho miren.

El Sr. Serrano continua dient que el decret de la renda garantida de ciutadania el revocaran i que així té la proposta firmada per la tresorera i el viceinterventor de l'Ajuntament. Indica que, quan li diuen que eixos decrets s'han de revocar-los i el que ha fet és revocar-los i s'han equivocat i han revocat i no hi ha res més. El Sr. Serrano acaba la seua intervenció afirmant que les prestacions econòmiques individuals no es van a tornar, perquè ell estaria incomplint la llei tributària, per tant, --diu--, les prestacions econòmiques individuals no es retornaran.

Finalment, l'alcalde indica que la resta de preguntes es respondran al proper ple.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 21.25 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 30 d'agost de 2013

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa