Ple ordinari núm. 9/2013, de 26 de setembre.

26/09/2013

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO : Que l'acta de la sessió plenària núm. 9/2013 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 26 de setembre de 2013, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 9/2013 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 26 DE SETEMBRE.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 26 de setembre de 2013 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sr. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

A continuació, el president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 8/2013, DE 29 D'AGOST. Per assentiment dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària núm. 8/2013, de 29 d'agost.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ NOMINATIVA A LES ASSOCIACIONS D'AMPA DELS CENTRES ESCOLARS DE LA POBLACIÓ PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT PER A DESTINAR-LOS AL BANC DE LLIBRES. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de la regidora delegada d'Educació, de data 10 de setembre de 2013, relativa a la concessió de subvencions nominatives a les AMPA dels centres escolars de la població per a l'adquisició de llibres de text per a destinar-los al banc de llibres, amb el fi de facilitar-los a les famílies benicarlandes.

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a indicar que en aquest punt els membres del seu grup votaran a favor. Recorda que són 3.000 EUR que estaven consignats al pressupost del 2013 perquè les AMPA dels centres escolars de la població pogueren adquirir llibres de text per a destinar-los al banc de llibres. Considera que el banc de llibres és avui en dia més necessari que mai, a causa de la situació econòmica que passen les famílies i la iniciativa de tindre bancs de llibres a cada un dels centres educatius li pareix molt interessant. Per tant, reitera que per suposat que votaran a favor. Ara bé, vol matisar que eixos 3.000 EUR per a banc de llibres, en una població com Benicarló on hi ha 5000 escolars, li pareix totalment insuficient. De fet, diu que així ho van manifestar el dia d'aprovació dels pressupostos i ho tornen a manifestar ara. Considera, doncs, que és una quantitat ridícula, ja que suposa 60 cèntims per escolar, amb la qual cosa l'Ajuntament de Benicarló destina això només per a banc de llibres. A més, --recorda--, que quan va reprotxar aquesta consignació, la regidora d'Educació va dir que si feia falta s'ampliaria la consignació. En aquest sentit, la Sra. Miralles indica que avui que portem diverses modificacions pressupostàries, aquesta modificació pressupostària no s'ha fet i es continuen donant només 3.000 EUR. Per tant, manifesta que hi ha escoles que reben 192 EUR per a compra de llibres i això només és per a un lot de llibres. Continua dient que hi ha altres escoles que en reben 380 EUR o 290 EUR, com és l'IES Joan Coromines, i que també són quantitats completament ridícules. Indica també que aquesta setmana s'ha publicat un article on deia "los municipios suplen con fondos propios la falta de becas de libros", en el Mediterráneo i s'hi explicava que els ajuntaments de la Vall, Benicàssim, Orpesa, Vinaròs, Alcora, Onda, Peníscola, Almenara, Morella i Betxí destinen a partides específiques per a bancs de llibres entre 5.000 EUR i 140.000 EUR anuals. A més, la Sra. Miralles afegeix si no s'equivoca la majoria d'ajuntament que ha nomenat estan governants pel Partit Popular, llevat d'Almenara i Morella. Finalment, conclou dient que els membres del grup municipal socialista votaran a favor, però demana que, --ja que suposa que estan preparant el pressupost per a l'any 2014--, l'import d'aquesta partida s'augmente com a mínim el 100% de cara a l'any que ve i que es vaja incrementant any en any.

Seguidament, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, per a manifestar que als membres del seu grup els pareix completament insuficient una partida de 3.000 EUR. Explica que ell ha fet un càlcul estimat que, amb aquesta pressupost, surten a 1 EUR per alumne, encara que la Sra. Miralles ha ratificat que són 60 cèntims per alumne. Tanmateix, el Sr. Ferrer pensa que, en educació, aquest municipi hauria de posar més en valor estes coses. Indica que no sap si és que els polítics vivim en una altra realitat o hi ha coses que no saben, però ell creu que tots els regidors tenen fills i saben que els llibres fills costen entre 200 i 300 EUR a cada família. Per tant, considera que destinar des de l'Ajuntament al pressupost 1 EUR per alumne és completament insuficient. Tot i això, indica que el seu grup votarà a favor, perquè no hi ha més remei, ja que encara que foren 2 EUR votarien a favor, però pensen que és una quantitat insuficient. De fet, consideren que es poden destinar més recursos al que és l'educació i, per tant, demana al regidor d'Hisenda que faça una valoració objectiva i real de les necessitats de les famílies benicarlandes i que per als pressupostos de l'any 2014 això es puga incrementar i si fóra necessari que s'incremente amb una modificació pressupostària. Conclou reiterant que els llibres per família o per xiquet valen de 200 a 300 EUR i el consistori destina menys d'1 EUR per xiquet als llibres.

A continuació, la Sra. Martínez Roca, representant del grup municipal popular, indica a la Sra. Miralles que, en primer lloc, ha de desmentir el que aquesta ha dit abans sobre que augmentarien la partida. De fet, indica que ella té les actes dels dos plens en els quals es va parlar del banc de llibres i ella en cap moment va dir que s'augmentaria la partida del banc de llibres. Tot i això, manifesta que sí que ho ha fet i ho ha aconseguit, perquè ella va ser la mediadora entre la Coordinadora de Penyes i la Coordinadora d'Ampa, perquè col·laboraren en aquest projecte. Per tant, la Sra. Martínez agraeix a la Coordinadora de Penyes que haja aportat eixos diners per a poder comprar més llibres al banc de llibres. Per altra banda, pel qua fa a la manifestació de la Sra. Miralles que diu que és ridícul el que aporta l'Ajuntament de Benicarló, la Sra. Martínez indica que el que a ella li pareix ridícul són els seus discursos demagogs en en el tema de l'educació, perquè li pareix ridícul que la Sra. Miralles es presente com la salvadora de tot, la salvadora de la pàtria, i diga que s'han de destinar més diners i que aposta pel banc de llibres. A continuació, la Sra. Martínez pregunta a la Sra. Miralles si ha preguntat en algun moment, durant tot l'estiu, que ha sigut quan s'han posat en marxa els projectes del banc de llibres, com estaven eixos bancs de llibres i quines necessitats hi havia. Indica també que el seu centre, la seua AMPA, com que ha tingut més oferta que demanda han decidit ser solidaris amb la resta de les AMPA, per tal que les altres AMPA puguen comprar llibres i no els ha fet falta, perquè s'han sabut coordinar, perquè moltes famílies han col·laborat en aquest projecte. Continua dient que aquest és un projecte on s'han implicat centres educatius, les AMPA, Coordinadora de Penyes, Creu Roja, etc., llevat del grup de la Sra. Miralles, que --segons la Sra. Martínez--, en cap moment s'han implicat en aquest projecte. De fet, la Sra. Martínez considera que és un projecte amb el qual s'ha ajudat moltes famílies de Benicarló, ja que aquestes s'han estalviat molts de diners en la compra dels seus llibres i considera que ha sigut tot un èxit. Explica que l'Ajuntament va aportar una quantitat inicial, perquè tampoc les AMPA sabien com respondrien les famílies i els alumnes, però finalment han tingut molta solidaritat per part de totes les famílies. Així doncs, reitera que aquest projecte ha sigut tot un èxit i es pot dir que cap xiquet del nostre municipi, que estudien als centres municipals, li ha faltat un llibre gràcies a la col·laboració de tots. Diu també que per als xiquets que es van incorporant al llarg del curs, si falta algun llibre, es compra. A més, diu que a la Sra. Miralles que ella també sap que des de l'Àrea de Serveis Socials sempre es dóna suport i sempre s'ajuda aquelles famílies que estan en una situació que no poden fer front a aquesta compra de llibres o, fins i tot, comprar unes ulleres per als xiquets. Finalment, diu que aquest equip de govern aposta i segueix apostant pel banc de llibres i que es va decidir posar eixa quantitat inicial, però l'any que ve augmentaran la partida destinada per al banc de llibres.

En un segon torn, la Sra. Miralles expressa que ella és professora d'un institut, de manera que ella el tema aquest dels llibres el coneix ben bé i, a més, per suposat que s'hi ha interessat, perquè és un tema que li preocupa i molt, perquè ella té xiquets a la classe que no tenen llibres. Per altra banda, s'adreça a la Sra. Martínez per a dir-li que ella a les classes no entra i mentre que ella sí que entra a les classes i sap com està la situació de les famílies. Li diu també que ella salvadora de la pàtria no ho és i que aquest Ajuntament destine 3.000 EUR, és destinar una quantitat insuficients. A més, considera que aquí els únics que han treballat en el tema del banc de llibres són les associacions de mares i pares d'este poble i no l'Ajuntament. De fet, creu que el hauria de donar vergonya la Coordinadora de Penyes haja donat 2.000 EUR, mentre que l'Ajuntament, en tot el seu pressupost, només n'haja donat 3.000 EUR. Respecte a la declaració de la Sra. Martínez on diu que ella fa demagògia, la Sra. Miralles diu que de demagògia, res i que únicament li diuen que els pareix bé la iniciativa, però que s'han de pressupostar més diners, perquè la situació d'algunes famílies és molt greu. D'altra banda, la Sra. Miralles diu que ja sap que Creu Roja i Càritas també ha col·laborat, ja que l'any passat aquestes associacions van destinar 6.000EUR a comprar llibres més els llibres que els van donar les editorials. Conclou dient que la Sra. Martínez no li pot reprotxar que no s'ha interessat, perquè això no és veritat.

A continuació, el Sr. Ferrer s'adreça a la Sra. Martínez per dir-li que, --segons ella--, l'argument de Compromís i del Partit Socialista són pareguts i ridículs, en canvi el Sr. Ferrer es pregunta quin l'argument de la Sra. Martínez i si és que ja ni ha prou amb 60 cèntims per alumne a Benicarló. De fet, el Sr. Ferrer considera que això sí que és ridícul i que el ridícul el fa la regidora d'Educació posant només 60 cèntims per alumne a Benicarló per als llibres i creu que molt de ridícul, perquè entre altres coses ens gastem més diners en altres coses que, potser, no són tan humanes com que un xiquet tinga llibres. Continua preguntant a la Sra. Martínez que a què es refereix quan diu que no han col·laborat i li pregunta si vol dir que no han fet com com a persones o com a grup polític. De fet, li diu, a la Sra. Martínez, que ella, de diners de la butxaca, tampoc n'ha posat i que haurà col·laborat molt, però amb 3.000 EUR de l'Ajuntament, de tots els ciutadans de Benicarló. El Sr. Ferrer continua dient que no sap si la regidora haurà posat 200 o 300 EUR per solucionar això, però el que sí que saps és que la quantitat que ha posat l'Ajuntament és ridícula, ja que són 3.000 EUR per a tot el poble per a llibres. En aquest sentit, el Sr. Ferrer demana que aquestes coses les facen les administracions i no les ONG. Afegeix que agreix moltíssim que les ONG col·laboren amb moltes coses en el poble, però creu que hi ha coses que les ha de fer l'Administració. Diu que els administradors són els polítics i els administrats el poble, per tant, demana a la Sra. Martínez que per a l'any 2014 baixe a terra i s'adone que a una família li costa de 200 a 300 EUR comprar els llibres, que alguna vegada algun xiquet no té per menjar, que alguna vegada els pares no poden pagar les escombraries, que els tallen la llum i que cal donar eixa aportació a eixa "costa de setembre" que tots els benicarlandos i tots els ciutadans tenim a l'hora de comprar el material escolar. Tot i això, reitera que votarà a favor.

Finalment, conclou el debat la Sra. Martínez dient que la setmana passada van tenir una reunió amb les AMPA i els va preguntar si els altres grups polítics s'havien interessat per aquest tipus de projectes, per saber les necessitats, per saber el funcionament del banc de llibres i per això els ho ha dit abans. De totes formes, la Sra. Martínez indica que el seu grup coincideix amb ells en el fet que s'ha d'apostar per l'educació i això és el que fa l'Ajuntament de Benicarló. Explica que l'Ajuntament de Benicarló és el primer municipi de tota la província de Castelló que destina més diners en educació, per damunt de tots. La Sra. Martínez concreta que Benicarló és el municipi de 25.000 habitants que destina més diners a educació, més que Castelló de la Plana, ja que tenim Conservatori, tenim UNED, EOI, Centre Integrat, UP, EPA, col·laborem en el banc de llibres, escoles matineres, etc. Continua dient que també coincideixen en el fet que s'han d'ajustar el cinturó un poquet, que s'ha de fer un esforç econòmic i intentar ficar més diners. Però, torna a repetir que va ser una partida inicial i que l'any que ve augmentaran la partida i ja ho diu ara. De fet, la Sra. Martínez considera que com més col·laborem, més es renovaran els llibres i que estan fent tots un esforç, els professors, pares, mares, centres educatius, les editorials, els mestres que demanen llibres a les editorials i no canvien els llibres, etc. I reitera que l'Ajuntament de Benicarló és l'ajuntament que més diners destina al pressupost d'educació, ja que s'ha mantingut el mateix pressupost de l'any 2012 per que l'any 2013 i no s'ha retallat res. Considera, a més, que és un pressupost molt ajustat i que van traure eixos 3.000 EUR fent un gran esforç. Tanmateix, assegura que enguany tornaran a fer eixe esforç per intentar traure eixos diners d'on siga, perquè saben que són necessaris perquè hi ha moltes famílies que ho estan passant molt malament i som conscients d'això. A més, aclareix que la iniciativa és de les AMPA i que ella en cap moment ha dit que fóra seua, però considera que han de sumar-se i són moments de fer més, almenys amb el que tenim, i que és moment de col·laborar tots i destinar diners, que si poden ser 6.000 EUR, doncs seran 6.000 EUR i que si es pot unir la Coordinadora de Penyes, doncs millor, ja que és un moment de col·laborar i anar tots a una i és el que estan fent. La Sra. Martínez acaba dient que tot això es fa per l'educació dels nostres xiquets.

Atesa l'existència de consignació suficient per a fer front a aquestes subvencions, per import de 3.000,00 EUR

Atès l'informe favorable emès per Intervenció, en data 13 de setembre de 2013.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Concedir una subvenció nominativa a l'AMPA del CEIP Marques de Benicarló, per un import de 620,00 EUR per ajudar a cobrir les despeses que l'associació destine a l'adquisició de llibres de text a alumnes que ho necessiten.

Segon. Concedir una subvenció nominativa a l'AMPA del CEIP Eduardo Martínez Ródenas, per un import de 400,00EUR per ajudar a cobrir les despeses que l'associació destine a l'adquisició de llibres de text a alumnes que ho necessiten.

Tercer. Concedir una subvenció nominativa a l'AMPA del CEIP Mestre Francesc Catalán, per un import de 192,00 EUR, per ajudar a cobrir les despeses que l'associació destina a l'adquisició de llibres de text a alumnes que ho necessiten.

Quart. Concedir una subvenció nominativa a l'AMPA del col·legi Ntra. Sra. de la Consolació, per un import de 758,00EUR, per ajudar a cobrir les despeses que l'associació destina l'adquisició de llibres de text a alumnes que ho necessiten.

Cinqué. Concedir una subvenció nominativa a l'AMPA de l'IES Joan Coromines, per un import de 290,00 EUR, per ajudar a cobrir les despeses que l'associació destina l'adquisició de llibres de text a alumnes que ho necessiten.

Sisé. Concedir una subvenció nominativa a l'AMPA del col·legi La Salle per un import de 380,00 EUR, per ajudar a cobrir les despeses que l'associació destina l'adquisició de llibres de text a alumnes que ho necessiten.

Seté. Concedir una subvenció nominativa a l'AMPA del CEIP Ángel Esteban, per un import de 360,00 EUR, per ajudar a cobrir les despeses que l'associació destina l'adquisició de llibres de text a alumnes que ho necessiten.

Vuité. Subscriure els convenis redactats a l'efecte.

Nové. Facultar el tinent d'alcalde regidor delegat de l'Àrea de Cultura, Educació i Esport per a la firma de tots els documents que siguen necessaris per a aquest fi.

PUNT 3r. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES 2013, DESTINAT A SUBVENCIONS NOMINATIVES. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada per la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Benestar Social, de data 19 de setembre de 2103, en relació a la subvenció nominativa concedida a l'entitat AFA Castelló.

Relació de fets

El Ple de la corporació, de data 19 de desembre de 2012, va aprovar el Pressupost General municipal per a 2013, que es troba vigent a partir de la seua publicació en el BOP el 17 de gener. Dins del pressupost de despeses amb destinació a subvencionar les entitats o associacions que en l'àmbit local actuen en l'àmbit de l'acció social, consten les següents consignacions pressupostàries:


La distribució del crèdit per import de 20.500,00EUR amb que està dotada la segona d'aquestes partides apareix detallada en la 47a de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Benicarló, de subvencions nominatives, segons la qual estan previstes, entre d'altres, les següent:

Entitat subvencionada

Import

Partida

5

Mans Unides

6.000,00

232.48900

6

AFA Castelló

5.000,00

232.48900

7

Ateneu Castelló

5.000,00

232.48900

8

Club Tercera Edat

4.500,00

232.48900

Quan a la tramitació i procediment, en la mateixa base 47a es preveu:

 • que per a aquestes subvencions s'expedirà documente RC a l'inici de l'exercici econòmic

 • que per a l'atorgament d'aquestes subvencions serà necessària la realització prèvia d'un conveni

 • que l'interès o la finalitat pública que es pretén aconseguir quedarà degudament acreditat en el corresponent expedient

 • i que aquestes subvencions estan subjectes al règim de justificació de la utilització de fons públics

D'altra banda, l'Àrea de Benestar Social ha instruït l'expedient BS-38/2013 de renovació de la cessió d'instal·lacions per part de l'Ajuntament de Benicarló per al desenvolupament del programa d'una Unitat de Respir per a Malalts d'Alzheimer. Com a resultat del procés previ de valoració de les dues propostes i projectes presentats, conté proposta de signatura de conveni amb l'entitat AFA Benicarló, que es preveu que resulte vigent a partir del dia 1 d'octubre i amb una durada prevista de dos anys.

Pel que fa a l'anterior gestió de la Unitat de Respir, en data 4 de setembre la regidora de Benestar Social ha tramés comunicació a AFA Castelló, relativa a l'extinció del Conveni de Col·laboració pel qual l'Ajuntament de Benicarló va cedir a eixa entitat les instal·lacions perquè hi desplegara el programa d'una Unitat de Respir per a Malalts d'Alzheimer. Aquest conveni ha estat vigent des del 25 de febrer de 2011 i quedarà extingit amb efectes de 30 de setembre de 2013, en base a les clàusules 3 i 5.a d'aquest.

Conseqüentment, amb aquesta extinció de conveni de cessió de locals amb AFA Castelló, es considera inapropiat mantindre la previsió de concessió nominativa de 5.000,00EUR a l'entitat. La tramitació de l'expedient necessari per a fer efectiu l'atorgament d'aquesta subvenció no ha estat iniciat, considerant les circumstàncies exposades de valoració de dues propostes davant l'imminent extinció de conveni de cessió d'espais per a la Unitat de Respir per a Malalts d'Alzheimer.

Tenint en compte les necessitats de l'Àrea i prèvia consulta amb l'Àrea d'Economia i Hisenda respecte de la procedència i procediment a seguir, la Regidora de Benestar Social considera que aquest crèdit de 5.000,00 EUR que deixarà d'estar destinats a AFA Castelló ha de ser destinat a cobrir necessitats de finançament dintre del mateix àmbit de la cooperació social i l'acció comunitària, mitjançant la seua incorporació a la partida destinada a subvencionar projectes de diverses entitats socials locals (pda. 232 Promoció social, 48000 Subvencions entitats socials).

En la Base 18a de les Bases d'Execució del Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Benicarló, es preveu la possibilitat i procediment de modificació del pressupost de despeses.

Consta en l'expedient informe del viceinterventor de data 19 de setembre de 2013, segons el qual competeix al Ple de la corporació l'anul·lació de la subvenció nominativa concedida. Amb posterioritat a l'adopció del dit acord, procedeix la transferència d'aquest import de 5.000,00 EUR a la partida 232.48000 de Subvenciones a entitats socials, del Pressupost municipal de despeses 2013, la qual quedarà així dotada amb un crèdit total de 35.000EUR.

En primer lloc intervé la Sra. Agut Barceló, representant del grup municipal socialista, per indicar que els membres del seu grup votaran a favor, tal com van fer a la Comissió, però volen manifestar que estos 5.000 EUR que deixaran d'estar destinats a AFA Castelló i que s'incorporen a la partida destinada a subvencionar projectes d'altres entitats, els agradaria que es destinaren a entitats que treballen en programes d'emergència, com Càritas, Creu Roja, etc.

En segon lloc, la Sra. Vallés Burriel, representant del grup municipal popular, manifesta que aquesta modificació suposa que es lleven 5.000 EUR de la subvenció nominativa i es passen a subvencions. Per altra banda, indica que Serveis Socials elaborara el document tècnic i després es necessitarà un representant de cada grup, com sempre en les subvencions, perquè puga dir el que crega convenient en el moment que es presente la proposta de repartiment, d'acord amb els projectes presentats.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat i, per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Acordar l'anul·lació de concessió nominativa de subvenció, concedida pel Ple de la corporació de 19 de desembre de 2012, a l'entitat AFA Castelló per import de 5.000, amb càrrec a la 232.48900 de Promoció social. Altres transferències, del Pressupost municipal de despeses 2013, de manera que el total de crèdit en aquesta partida, una vegada minorat, serà de 15.500,00EUR.

Segon. Notificar aquest acord a l'entitat AFA Castelló.

Tercer. Traslladar el present acord als serveis municipals d'Intervenció i Tresoreria.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 5/2013. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 17/09/13, de modificació pressupostària, la qual consisteix a donar de baixa un projecte per a finançar un altre amb un suplement de crèdit, per l'import de 21.579,05EUR.

En primer lloc, intervé la Sra. Marzá Caldés, representant del grup municipal socialista, per indicar que en el punt 4t, així com el punt 5é i 6é, que pràcticament són el mateix, és a dir, modificacions pressupostàries, l'argumentació serà pràcticament la mateixa. Manifesta que la posició dels membres del grup municipal socialista serà la mateixa i l'argumentació que faran servirà per a les tres. Concretament, diu que el seu grup s'abstindrà tal com van fer a la Comissió d'Hisenda i que no votaran en contra, perquè les modificacions pressupostàries estan controlades per la legalitat i perquè els informes que es presenten, tant per part de Tresoreria com per part de la Viceintervenció, així ho recullen i són favorables. Així doncs, la Sra. Marzá explica que la raó de la seua abstenció és perquè l'equip de govern, a final d'any, és qui decideix i elabora els pressupostos, és a dir, és l'equip de govern qui estableix les partides i en cada partida el que ha d'anar. Per aquest motiu, la Sra. Marzá indica que en aquest moment ha de ser l'equip de govern qui decidisca quines partides han de donar de baixa i a quines partides volen destinar els diners, ja que en aquell moment a l'oposició no se'ls va consultar quines mesures volien prendre al respecte del pressupost.

En segon lloc, fa ús de la paraula el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, per demanar al president si han de tractar els tres punts a l'hora o cada punt per separat.

L'Alcaldia manifesta que s'ha d'anar punt per punt.

En conseqüència, el Sr. Serrano manifesta que no el deixen de sorprendre els membres del grup municipal socialista, ja que si en alguna modificació pressupostària hi ha un informe que està en contra, ho voten en contra, però si l'informe és favorable, aleshores, s'abstenen, perquè l'equip de govern fa el pressupost i és l'equip de govern qui modifica, dóna d'alta o dóna de baixa. En aquest senti, el Sr. Serrano considera que el grup socialista no aporta res al pressupost, per tant, ha de ser l'equip de govern qui decidisca i han decidit el que consideren que és millor. Explica, a continuació, que en el cas d'aquestes modificacions són modificacions que es fan tots els anys per estes dates i, concretament, la que tracta aquest punt el que es fa és donar-se de baixa un sobrant d'un projecte per activar un altre projecte, que són vies públiques que fan molta falta.

Seguidament, la Sra. Marzá indica que els membres de l'equip de govern decideixen tindre un sobrant, com el Sr. Serrano ha dit en unes matèries i decideix donar-lo de baixa i, automàticament, destinar-lo a vies públiques. De fet, indica que ella en cap moment està dient si eixa gestió és correcta o no i que el que diu que és que, d'igual manera que els membres de l'equip de govern decideixen en quins carrers és prioritari i necessari, als membres del grup municipal socialista no se'ls permet opinar, per exemple, a quin carrer voldrien intervindre, ja que l'equip de govern té majoria absoluta i decideix en què volen causar baixa i, automàticament, destinen els diners a la partida que consideren que sí que necessita aportació. Per tant, la Sra. Marzá considera que això que és una decisió de l'equip de govern i el seu grup deixa que siguen ells els que decideixen i que, per això, en cap moment han votat en contra. De fet, diu que si el seu grup no estigués a favor d'on ha decidit destinar els diners l'equip de govern, per suposat que els hagueren votat en contra, però no ha estat així.

A continuació, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, per a manifestar que és curiós que el Sr. Serrano diga al Partit Socialista que no aporten res al pressupost, quan el seu grup sí que en fa i no els fan ni cas.

Finalment, el Sr. Serrano s'adreça a la Sra. Marzá per dir-li que en este cas el que es dóna de baixa és el sobrant d'un projecte, ja que les pistes es van fer al Jaume I i el que es fa és donar ús al sobrant, ja que creuen que és més convenient. Conclou dient que si l'equip socialista volgués què això es tirés endavant, també votarien a favor.

Vistos els informes favorables del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació a la modificació pressupostària proposta, així com sobre l'estabilitat pressupostària d'aquesta.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 17/09/13, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal i, per 15 vots a favor i 6 abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 5/2013, amb el següent detall:

 • Donar de baixa el següent projecte:

Proj.

Aplicació

Denominació

Import

46

341

62200

INAFO Servicis. Edificis

21.579,05

Total baja

21.579,05

 • Modificar el pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 21.579,05 EUR, finançat amb la baixa del citat projecte per a finançar el següent:

Suplement de crèdit:

Proj.

Aplicació

Denominació

Import

2

155

61000

Vies públiques

21.579,05

Total suplement

21.579,05

Segon. Exposar-lo al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar-hi reclamacions; es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 6/2013. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 17/09/13, de modificació pressupostària amb una transferència de crèdit que afecta diferents grups de programa, per un total de 115.084,22 EUR.

El Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, manifesta que en relació amb aquesta modificació pressupostària ha de dir és que l'import total de la modificació, que són 115.000 EUR, el 75% d'aquest import es dedica únicament i exclusivament a inversions i no es dedica ni a atencions protocol·làries, ni a dietes d'alts càrrecs ni al que feien uns altres.

Vistos els informes favorables del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació a la modificació pressupostària proposta, així com sobre l'estabilitat pressupostària d'aquesta.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 17/09/13, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal i, per 15 vots a favor i 6 abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 6/2013, amb el següent detall:

Crèdits en disminució

Progr.

Econòmica

Descripció

Import

132

12000

Sous del grup A1

15.526,70

132

12100

Complement de destinació

47.000,00

132

12101

Complement específic

52.557,52

Total

115.084,22

Crèdits en augment

Progr.

Econòmica

Descripció

Import

151

62300

Maquinària, instal·lacions i utillatge

50.305,75

232

22719

Escola d'Estiu

6.000,00

321

22100

Energia elèctrica

5.398,57

323

22100

Energia elèctrica

369,53

331

22602

Publicitat i propaganda

2.820,00

331

22609

Activ. culturals-esportives

3.200,00

341

22100

Energia elèctrica

2.778,71

341

62300

Maquinària, instal·lacions i utillatge

37.464,52

920

22200

Servicis telecomunicacions

5.126,41

921

22100

Energia elèctrica

1.620,73

Total

115.084,22

Segon. Exposar-lo al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar-hi reclamacions; es considerarà definitivament aprovat si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 6é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT D'INCREMENT DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 15000 I 151000. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 17/09/13, perquè s'autoritze un augment dels crèdits inicials de les aplicacions pressupostàries 15000 i 15100, en un import de 13.000,00EUR i 7.000,00EUR, respectivament, d'acord amb el detall que indica en la proposta.

Vist l'informe favorable del viceinterventor municipal de la mateixa data, del següent tenor:

«El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, en la seua proposta de data 17 de setembre de 2013, proposa un augment en la consignació pressupostària de les aplicacions la classificació econòmica de les quals siga "15000 (productivitat)" i "15100 (gratificacions)" per un import de 13.000,00 EUR i 7.000,00EUR, respectivament, d'acord amb el següent detall:

Productivitat

Programa

Econòmic

Desc. Econòmic

Import

151

15000

Productivitat

1.500,00

232

15000

Productivitat

3.000,00

325

15000

Productivitat

1.000,00

920

15000

Productivitat

6.000,00

930

15000

Productivitat

1.500,00

13.000,00

Gratificacions

Programa

Econòmic

Desc. Econòmic

Import

132

151000

Gratificacions

5.000,00

431

151000

Gratificacions

2.000,00

7.000,00

Fonaments de dret

Primer. De conformitat amb l'art. 214 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2 / 2004 (TRLHL), l'exercici de la funció interventora compren la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de valors.

Segon. Correspon al Ple de la corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a l'assignació de productivitat als funcionaris dins dels límits màxims assenyalats en l' article 7.2.b)del Reial Decret 861/1986 (30 per 100 de la massa retributiva) i l'alcalde o president de la corporació l'assignació individual, amb subjecció als criteris que, si s'escau, haja establert el Ple, sense perjudici de les delegacions que puga conferir d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985 reguladora de bases de règim local. Aquest límit no es supera segons la següent taula:

Concepte- Productivitat

Import

Massa retributiva global pressupostada

6.325.793,95

Personal laboral

1.575.707,55

Massa retributiva funcionaris

4.750.086,40

Retribucions bàsiques + cd

2.989.833,15

Art.7.1) Reial Decret 861/1986

1.760.253,25

Límit legal productivitat 30% sobre massa retributiva funcionaris

528.075,98

Concepte- Productivitat

Import

Productivitat total Pressupost

49.309,20

Límit legal productivitat 30%

528.075,98

Disponible sobre límit legal

478.766,78

Proposada productivitat total

62.309,20

Tercer. Correspon al Ple de la corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a l'assignació de gratificacions als funcionaris dins dels límits màxims assenyalats en l'article 7.2.c) del Reial Decret 861/1986 (10 per 100 de la massa retributiva) i l'alcalde o president de la corporació l'assignació individual, amb subjecció als criteris que, si s'escau, haja establert el Ple, sense perjudici de les delegacions que puga conferir d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985 reguladora de bases de règim local. Aquest límit no es supera segons la següent taula:

Concepte- Gratificacions

Import

Massa retributiva global pressupostada

6.325.793,95

Personal laboral

1.575.707,55

Massa retributiva funcionaris

4.750.086,40

Retribucions bàsiques + cd

2.989.833,15

Art.7.1) Reial Decret 861/1986

1.760.253,25

Límit legal gratificacions 10% sobre massa

retributiva funcionaris

176.025,33

Concepte- Gratificacions

Import

Gratificacions total Pressupost

107.400,00

Límit legal gratificacions 10%

176.025,33

Disponible sobre límit legal

68.625,33

Proposada gratificacions total

114.400,00

Quart. Si bé la Base 9a de les d'execució del Pressupost, que regula la vinculació jurídica dels crèdits, determina en l'apartat 2n a) que per al Capítol I (despeses de personal) la vinculació jurídica s'estableix a nivell d'Àrea de Despesa (un dígit) i Capítol (un dígit), no es pot utilitzar en aquest cas el mecanisme de la vinculació jurídica perquè l'alcalde té la competència per a l'assignació individual de la productivitat i de les gratificacions, però mai podrà aprovar una assignació per aquests conceptes que excedisca de la quantitat global que ha assenyalat el Ple de la corporació, ja que es tracta d'una competència que la llei atribueix al Ple.

Cinquè. En cas d'aprovar per part del Ple aquesta autorització, s'han de tramitar les modificacions pressupostàries oportunes per dotar, a les aplicacions que reporten aquestes despeses, de crèdit adequat i suficient, a través de transferències de crèdit entre aplicacions de Capítol I. És competent per a la seua autorització l'alcalde president o el tinent d'alcalde en qui delegue, en virtut de la Base d'Execució del Pressupost 18.4.

Segons l'exposat i en virtut de l' art. 214 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ: FAVORABLE.»

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal i, per 15 vots a favor i 6 abstencions -representants del grup municipal socialista-, acorda autoritzar un augment en la consignació pressupostària de les aplicacions 15000 (productivitat) i 15100 (gratificacions) per un import de 13.000,00EUR i 7.000,00EUR, respectivament, d'acord amb el següent detall:

Productivitat

Programa

Econòmic

Desc. Econòmic

Import

151

15000

Productivitat

1.500,00

232

15000

Productivitat

3.000,00

325

15000

Productivitat

1.000,00

920

15000

Productivitat

6.000,00

930

15000

Productivitat

1.500,00

13.000,00

Gratificacions

Programa

Econòmic

Desc. Econòmic

Import

132

151000

Gratificacions

5.000,00

431

151000

Gratificacions

2.000,00

7.000,00

PUNT 7é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DEL PLA GENERAL SOBRE LA LIMITACIÓ DELS USOS EN CARRERS COMERCIALS DE BENICARLÓ, LA QUAL ES VA SOTMETRE A EXPOSICIÓ PÚBLICA PER ACORD DE PLE DE 15/05/2013. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde, delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 29 d'agost de 2013.

Relació de fets

 1. Vist el projecte de modificació puntual modificació puntual de la normativa del Pla General d'aquest municipi en relació a la limitació dels usos en carrers comercials de Benicarló, expedient MPG/647, redactat pels serveis tècnics municipals a l'abril de 2013.

 2. Vist que, mitjançant un acord plenari de data 15 de maig de 2013, es va resoldre sotmetre al tràmit d'informació pública aquesta modificació puntual, amb la inserció del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 7049, de 19 de juny de 2013, en el periòdic Mediterráneo de data 20 de juny de 2013, així com al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló des del 19 de juny al 19 de juliol de 2013, i a la pàgina web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org.

 3. Vist que, durant el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació del referit anunci en el DOCV, que ha durat aquesta exposició pública, no consta en el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament que s'hagen presentat al·legacions al document exposat.

 4. De conformitat amb el previst en els articles 94.1, 90.2, 83.2.a) i 101.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, i l'art. 223.5 del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.

 5. De conformitat amb les competències que atribueix al Ple de la corporació l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL)

 6. D'acord amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que corresponga adoptar a la corporació en la tramitació d'instruments de planejament general prevists en la legislació urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per assentiment acorda:

Primer. Aprovar definitivament el projecte de modificació puntual de la normativa del Pla General d'aquest municipi en relació a la limitació dels usos en carrers comercials de Benicarló, expedient MPG/647, redactat pels Serveis Tècnics Municipals a l'abril de 2013.

Segon. Ordenar la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, a l'efecte de l'entrada en vigor de la modificació puntual aprovada, i indicant que, contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el BOP, de conformitat amb el previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptador des de l'endemà a la publicació d'aquest acord en el BOP, de conformitat amb el previst en els articles 10.1.a) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

PUNT 8é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE CESSIÓ A IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU DE LES INSTAL·LACIONS EXECUTADES AL SECTOR 7 DEL PLA GENERAL I DE L'ÚS DELS TERRENYS ON ES TROBEN. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 10 de setembre de 2013:

Relació de fets

Finalitzada la urbanització corresponent a la urbanització del sòl urbanitzable del PLA PARCIAL SECTOR 7 del PGOU situat en aquest terme municipal, procedeix portar a terme la cessió a la societat distribuïdora d'energia elèctrica, de les infraestructures d'aquest caràcter que han estat finalitzades, d'acord amb l'expedient d'IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU 9024188331.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per assentiment acorda:

Primer. Cedir a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU amb domicili a l'efecte de notificacions a Castelló, avinguda dels Germans Bou, numero 239, i amb domicili fiscal al carrer de Gardoqui, 8, districte postal 48088 de Bilbao, les següents instal·lacions realitzades per l'urbanitzador, per a la urbanització del PLA PARCIAL SECTOR 7 que estan incloses en el projecte d'urbanització aprovat

a) CENTRE DE TRANSFORMACIÓ.

segons projecte CT1 CS- 200/11.

b) CENTRE DE TRANSFORMACIÓ.

segons projecte CT2 CS- 201/11.

c) CENTRE DE TRANSFORMACIÓ.

segons projecte CT3 CS- 202/11.

Segon. Cedir l'ús i gaudi dels terrenys necessaris per a la instal·lació del centre de transformació anteriorment referit, que es concreten en una superfície de:

a) CT1 amb 27,31 m2 ( 8,08 m x 3,38 m ), segons plànol adjunt.

a) CT2 amb 30,27 m2 ( 8,60m x 3,52m ), segons plànol adjunt.

c) CT3 amb 27,31 m2 (8,08 m x 3,38 m ), segons plànol adjunt.

Tercer. La cessió es realitza lliure de càrregues i gravàmens sense càrrec pendent per cap concepte i sense que Iberdrola Distribución Eléctrica SAU se subrogue en cap obligació personal que l'Ajuntament de Benicarló hagués pogut contreure amb persones físiques, jurídiques o administracions públiques.

Quart. Notifiqueu-ho a la mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAU en la forma legalment establerta.

PUNT 9é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 23/09/13, de modificació pressupostària, la qual consisteix en donar de baixa parcial el projecte núm. 8 «INAFO. Servicis edificis», per a finançar dos nous projectes, núm. 22 i 23, amb un crèdit extraordinari, per l'import de 10.669,85 EUR.

Vistos els informes favorables del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació a la modificació pressupostària proposta, així com sobre l'estabilitat pressupostària d'aquesta.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 23/09/13, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, i per assentiment, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 7/2013, amb el següent detall:

 • Donar de baixa parcial el següent projecte:

Proj.

Aplicació

Denominació

Import

8

312

63200

INAFO Servicis. Edificis

10.669,85

Total baixa

10.669,85

 • Modificar el Pressupost de despeses amb un crèdit extraordinari per import de 10.669,85 EUR, finançat amb la baixa parcial del citat projecte per a finançar els següents:

Crèdit extraordinari:

Proj.

Aplicació

Denominació

Import

22

232

62300

INAFO Servicis Maquinària

979,05

23

232

62500

INAFO Servicis Mobiliari

9.690,80

Total crèdit extraordinari

10.669,85

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar-hi reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 10é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

En primer lloc, se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i Compromís, de data 13 d'agost de 2013 (escrit amb registre d'entrada núm. 12321/13.08.2013), del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària que va tindre lloc el dia 12 de setembre de 2103, adoptà, per unanimitat dels seus membres, remetre una proposta de moció a totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana perquè s'adoptara pels seus respectius plenaris.

En data 15 d'abril de 2013, va ser publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana el Decret 49/2013, de 12 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana.

La Llei 6/1991, de Carreteres de la Comunitat Valenciana regula en l'article 6 el Catàleg del Sistema Viari i estableix en el seu primer apartat que «la classificació de les vies de la Comunitat Valenciana, així com la seua designació i la descripció de les seues característiques generals, s'ha de realitzar per mitjà de l'aprovació del catàleg del sistema viari de la Comunitat Valenciana».

L'article 7 del mateix cos legal, als efectes del Catàleg, diu: «L'aprovació del Catàleg del Sistema Viari i les seues modificacions comporten la incorporació dels distints trams viaris a les xarxes establides en l'article 4 i l'assumpció efectiva de les competències i responsabilitats en matèria de conservació i explotació pels futurs titulars de les vies des de l'endemà a la seua publicació sense perjudici de l'obligació de procedir als canvis de titularitat corresponents».

De l'examen del precepte transcrit es desprén que l'aprovació del Catàleg comporta dos conseqüències, en primer lloc, la incorporació dels distints trams al sistema viari de la Comunitat Valenciana, basant-se en la classificació funcional prevista en l'article 4 de la Llei de Carreteres i, en segon lloc, l'assumpció efectiva de les competències i responsabilitats en matèria de conversació i explotació pels futurs titulars de les vies, des de l'endemà a la seua publicació, sense perjuí de l'obligació de procedir als canvis de titularitat corresponents.

S'observa, per tant, que la incorporació dels distints vials, implica un canvi de titularitat que es produirà després del moment d'assumpció de les competències i responsabilitats en matèria de conservació i explotació.

No obstant això, no ocorre el mateix respecte a la segona de les previsions del precepte que analitzem, atés que es preveu que s'assumisquen competències tan exigents, no sols des del punt de vista jurídic sinó també del seu impacte econòmic, com són les competències en matèria de conservació i explotació dels trams viaris, des de l'endemà a la seua publicació, és a dir, que l'assumpció de les dites competències s'efectua de manera immediata, sense haver-hi període transitori per a poder portar efecte la pretesa assumpció de manera satisfactòria.

Així doncs, el decret determina quins trams viaris, anteriorment carreteres de la Generalitat o de la Diputació Provincial, deixen de ser carreteres i passa a ser camins de domini públic competència dels respectius ajuntaments, amb efecte immediat des del moment de la publicació del Decret, corresponent per tant al municipi el seu manteniment i conservació.

La situació que es planteja és molt variada entre els municipis afectats, hi ha més de 350 trams viaris transferits a més de 200 municipis afectats en tota la Comunitat Valenciana.

No cal recordar que l'actual crisi econòmica, iniciada fa anys, està produint efectes considerables en les finances públiques, els ajustos fiscals aplicats com a conseqüència d'esta crisi són de gran envergadura i l'ajust pressupostari ha afectat, en major o menor mesura, a cada una de les administracions públiques.

El volum del dèficit, l'augment de l'endeutament i els desequilibris de caràcter estructural en els últims anys no s'han vist esquivats per la conjuntura econòmica actual, sinó més aïna, el contrari.

Hem de ser conscients que procedir a l'assumpció immediata de les competències al·ludides esdevé inviable en l'escenari actual, perquè ens enfrontem a una realitat diferent, on les administracions locals, moltes d'estes amb un alt nivell d'endeutament i que, en virtut de les previsions de la norma, hauran d'ostentar les noves titularitats viàries, no es troben amb la capacitat necessària per a complir amb les obligacions de conservació i explotació d'un dia per l'altre.

Després d'efectuar una visió comparada de les diferents normatives autonòmiques, ens trobem amb una amplitud de legislacions en matèria de carreteres que no passen d'atorgar al Catàleg la naturalesa de què entenem ha de partir-se, que és la d'un mer instrument de caràcter públic que servix per a la identificació i inventari de les carreteres que constituïxen la xarxa de carreteres, en el nostre cas, de la Comunitat Valenciana.

És per açò que no arribem a comprendre l'extensió que se li ha atorgat a l'aprovació del Catàleg, ja que les conseqüències de qualsevol tipus que se'n deriven no poden efectuar-se de manera adequada, impedint una adequada coordinació per a la deguda execució del Catàleg.

En eixe sentit no podem obviar la referència que, en este moment, s'ha d'efectuar a Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en el sentit que exigix, forçosament, noves adaptacions de la normativa bàsica en matèria d'administració local per a l'adequada aplicació dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera o eficiència en l'ús dels recursos públics locals.

Així, en coherència amb esta norma, es fa ineludible l'al·lusió al Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, perquè en la seua pròpia Exposició de Motius, s'arreplega el següent: «Les entitats locals no han de tornar a assumir competències que no els atribuïx la llei i per a les que no compten amb el finançament adequada (...). De la mateixa manera, l'estabilitat pressupostària vincula d'una forma directa la celebració de convenis entre administracions, que observaran la sostenibilitat dels servicis i l'eliminació de duplicitats administratives».

Per tot l'anterior, entenem que la regulació del Catàleg del Sistema Viari xoca clarament amb el principi d'estabilitat pressupostària i les adaptacions de la normativa que això implica.

Per totes aquestes raons, proposem a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent ACORD:

Primer. Sol·licitar que es deixe sense efecte o se suspenga l'aplicació del Decret 49/2013, de 12 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg del Sistema Viari de la Comunitat Valenciana.

Segon. Que la Generalitat o la Diputació assumisquen la competència de carreteres en els trams de zona rural, fins a la zona qualificada com a urbana en l'instrument de planejament general.

Tercer. Modificar el Decret als efectes oportuns prevenint l'adequació de les vies urbanes a cedir abans d'entregar la titularitat i responsabilitat als ajuntaments.

Quart. Comunicar la present moció al Consell.»

En conseqüència, la corporació, per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 11é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

En primer lloc, se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i Compromís, de data 13 d'agost de 2013 (escrit amb registre d'entrada núm. 12321/13.08.2013), del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), en la reunió ordinària que té lloc el dia 12 de setembre de 2103, adoptà, per unanimitat dels seus membres, remetre una proposta de moció a totes les entitats locals de la Comunitat Valenciana perquè s'adoptara pels seus respectius plenaris.

La generalització del dret a la cobertura sanitària pública i el desenvolupament del Sistema Nacional de Salut figuren entre els èxits més importants del procés de desenvolupament i expansió de l'Estat de Benestar a Espanya. La sanitat pública constitueix una peça fonamental de l'entramat de la protecció social, que exerceix un paper decisiu en la cohesió social i en la compensació de desigualtats econòmiques.

Amb el reconeixement del dret a la protecció de la salut i la creació de l'Estat Autonòmic, la Constitució estableix els fonaments de la reforma sanitària. Reconeix el dret i comanda als poders públics l'organització i tutela de la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i servicis necessaris.

La descentralització cap a les CCAA de les competències de la sanitat és una de les característiques més determinants del model sanitari espanyol. La descentralització ha contribuït a augmentar el dinamisme, la innovació sanitària i la millora de la gestió. En tot cas, la universalitat de la cobertura sanitària, l'accés a les prestacions sanitàries en condicions d'igualtat efectiva, així com la gratuïtat com a regla general en l'accés a les prestacions sanitàries, estan garantides en la Comunitat.

La Comunitat Valenciana amb més de cinc milions d'habitants i una extensió geogràfica de 23.255 km2, a través de la Conselleria de Sanitat ha realitzat una exhaustiva anàlisi de l'activitat dels recursos d'atenció a les urgències i les emergències en tot el seu àmbit territorial a fi de racionalitzar els servicis i recursos d'emergències extra hospitalàries, assegurant i adequant, al mateix temps, l'atenció i els temps de resposta del servici a les necessitats de la població.

A més, l'administració autonòmica, ha avaluat l'activitat dels servicis d'emergències per períodes estacionals, franges horàries, distribució territorial, servicis complementaris, entre altres indicadors, i sobre la base d'esta anàlisi ha realitzat una reordenació geogràfica i temporal dels recursos de suport vital bàsic que assegure l'atenció sanitària més adequada a les necessitats de la població i que, de cap manera, suposa una disminució de la capacitat d'atenció a les urgències i les emergències de la població.

Per totes aquestes raons, proposem a l'Ajuntament Ple l'adopció del següent ACORD:

Primer. Sol·licitar a la Conselleria de Sanitat de la Generalitat el manteniment dels Punts d'Atenció Continuada (PAC) de la Comunitat així com els Punts d'Urgència extra hospitalaris.

Segon. Mantindre el transport sanitari urgent i garantir els temps de resposta a l'emergència en totes les poblacions de la Comunitat Valenciana, a fi d'assegurar en tot moment a la població que demanda els seus servicis una resposta apropiada, eficient i de qualitat.»

En conseqüència, la corporació, per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 12é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita per la Sra. Rosario Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, amb registre d'entrada núm. 13928/25.09.2013, del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

En els últims anys en la nostra Comunitat, l'educació està experimentant un retrocés de dimensions alarmants. Un retrocés que està condicionant el present i el futur de centenars de milers d'estudiants valencians, i que està condicionant el present i el futur de la Comunitat Valenciana.

El curs que acaba de començar es va a caracteritzar per seguir incrementant les retallades materials i humanes que estan causant un descens irreparable en la qualitat educativa i, el que és més greu, una minva sense precedents en la igualtat d'oportunitats.

Des del PSPV-PSOE qualifiquem el curs passat com el pitjor curs escolar de la democràcia i tot indica que el curs que ara s'inicia encara serà pitjor: les retallades generalitzades en els pressupostos, tant a Espanya com a la Comunitat Valenciana, han suposat una disminució sense precedents en el nombre de professors en totes les etapes educatives, l'increment d'alumnes per aula, una dràstica reducció de les ajudes a les famílies per a la compra de llibres de text i altre material escolar, la desaparició de moltes línies de transport, la disminució de les beques de menjador, l'increment de les taxes universitàries acompanyat d'una retallada generalitzada de les beques.

Els socialistes denunciem que el PP estiga retrocedint diverses dècades creant una educació universitària per a rics per culpa de la desmesurada pujada de taxes que ha suposat un gran sacrifici per a moltes famílies i la impossibilitat del pagament d'aquestes per altres.

Amb el Govern del PSOE es va aconseguir que les beques foren un dret no subjecte a la disponibilitat pressupostària i que s'arribara al màxim històric en becaris i quanties, fent així efectiva la necessària igualtat d'oportunitats. Una beca és per a compensar la desigualtat econòmica en l'accés a un dret, és una forma de garantir que uns recursos més modestos no van a impedir a un jove poder estudiar.

El passat 19 d'agost es va publicar el nou Reial Decret sobre beques en el qual s'endureixen els requisits per a ser beneficiari d'una beca i per a mantenir-la. Davant d'esta irresponsabilitat del Govern d'Espanya, el nostre municipi no pot romandre aliè, i cal un pronunciament clar que exigisca al Govern d'Espanya i al Govern de la Generalitat Valenciana que respecten el dret dels joves a accedir o romandre en l'educació, en els diferents nivells educatius, sense tindre dificultats afegides o veure's exclosos d'aquesta per falta de recursos econòmics.

El dia 3 de setembre, la consellera d'Educació, Cultura i Esport va anunciar que les ajudes per a la compra de llibres de text quedarien reduïdes a casos d'extrema necessitat.

Per tot això, el grup municipal socialista presenta per a la seua consideració i aprovació pel Ple els següents

ACORDS

Primer. Instar el Govern de la Generalitat Valenciana a dotar les beques de llibres de text, transport i menjador amb una quantitat d'almenys el pressupost de l'any 2010, perquè disposen d'estes ajudes totes les famílies que ho necessiten i a pagar les famílies, llibreters i altres empreses els deutes pendents per estos conceptes.

Segon. Instar el Govern d'Espanya que porte a terme una congelació de taxes universitàries als imports fixats per al curs 2011-2012.

Tercer. Instar el Govern d'Espanya que restituïsca els requisits establerts per a l'obtenció de beques pel Reial Decret 1721/2007 pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi als previs a l'aprovació del Reial Decret 100/2012, de 29 de juny.

Quart. Instar el Govern de la Generalitat Valenciana que adopte les mesures necessàries per a la cobertura dels preus públics de matrícula per a aquells estudiants que, per la seua situació econòmica personal o familiar, no puguen afrontar el seu pagament.»

En primer lloc, la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, indica que com és costum, el dilluns en Junta de Portaveus van dir que presentarien la moció i el dimarts la va presentar als portaveus. Continua explicant que el Sr. Marzal li va dir que la presentaren, ja que ells no la volien consensuar. Per tant, manifesta que no sap si l'equip de governa votarà a favor d'aquesta moció, però ella creu que els motius estan clars, ja que en els acords el que s'insta és a la Generalitat Valenciana i al Govern d'Espanya que paguen les ajudes de llibres, perquè totes estes retallades d'educació provoquen que l'educació torne enrere. A més, explica que aquesta moció recull el que pensen els claustres de professors de pràcticament totes les escoles de Benicarló. De fet, la Sra. Miralles considera que no es pot tolerar el que fan els governs del Partit Popular de la Generalitat i del Govern d'Espanya. Concretament, afirma, --en relació amb la Generalitat i respecte de les beques de llibres--, que la Generalitat deu a les famílies els imports de 2011 i 2012 i el 2013 no hi ha hagut convocatòria. La Sra. Miralles, però, admet que avui han començat a pagar les ajudes de 2011, però es deuen diners dels bons llibre als llibreters. En canvi, denuncia que sí que hi han hagut diners per a grandes eventos i altres polítiques que ens han portat a la ruïna i que no es pague absolutament a ningú, ni als llibreters, ni a les famílies ni a ningú. Considera que les retallades es tradueixen en falta de recursos als centres educatius, siguen humans o materials, ja que falten professors en logopèdia, s'ha augmentat la ràtio a més de 30 alumnes en educació infantil i això provoca la falta de qualitat en l'educació, la disminució de professorat i l'augment de xiquets. Explica també que en secundària alguns professors han estat desplaçats, altres tenen horari parcial i que hi ha hagut una reducció de fins el 30% en 4 anys del nombre de professors als centres. Per a la Sra. Miralles, això són les retallades. A més, indica que l'any passat va ser nefast com a conseqüència del Decret-Llei 14/2012, de 20 d'abril, pel qual es van retallar 3.000 milions d'euros a l'educació i va provocar l'augment d'alumnat per aules, la disminució de professorat, l'augment exponencial dels contractes a mitja jornada i a un terç. En definitiva, la Sra. Miralles creu que això ha suposat unes condicions pitjors per al desenvolupament de l'ensenyament, ja que l'alumnat rep el seu ensenyament als centres en pitjors condicions, hi ha més alumnat a les aules, menys professorat i menys atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Afegeix que, a aquests dèficits, cal sumar la supressió d'escoles rurals, que no és el cas de Benicarló, però alguns pobles sí que els afecta, la desaparició de programes de suport i de reforç, els plans de convivència, la pujada de l'IVA al material escolar, la dràstica disminució de les beques de menjador. És a dir, per a la Sra. Miralles aquest Decret Llei ha contribuït a l'empitjorament de la qualitat del nostre sistema educatiu. Així doncs, la Sra. Miralles afirma que en aquesta moció s'insta al Govern d'Espanya que congele les taxes universitàries, ja que el govern del Partit Popular va augmentar les taxes universitàries, convertint les universitats valencianes en les terceres més cares d'Espanya. Segons la Sra. Miralles, això fa que molts estudiants hagen hagut de reduir crèdits o deixar d'estudiar, perquè no poden pagar la matrícula universitària. Quant als requisits d'accés per obtindre una beca, la Sra. Miralles indica que s'ha de tenir en compte que una beca no és un premi; les beques són perquè les persones que no tenen recursos econòmics, puguen estudiar. Per altra banda, indica que aquesta moció també demana que, per part de la Generalitat Valenciana, s'habiliten i adopten les mesures necessàries per a la cobertura de preus públics de matrícula per a aquells estudiants que, per la seua situació, no puguen pagar els mateix. En aquest sentit, la Sra. Miralles afirma que no parla de ciència ficció, ja que parla d'estudiants de Benicarló, que no poden continuar estudiant per culpa d'aquestes retallades en educació, per culpa d'este encariment de les taxes, per culpa d'estos augments de requisits per obtindre una beca universitària i per culpa d'estes polítiques del Partit Popular, que, --segons la Sra. Miralles--, l'únic que ens porten és a un retrocés en la qualitat educativa.

En segon lloc, fa ús de la paraula el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, per a manifestar que ell entén que si el Partit Popular no ha volgut consensuar la moció és perquè la votaran en contra. En canvi, el Sr. Ferrer indica que ell pràcticament està d'acord en tot el que ha dit la Sra. Miralles i amb moció. Explica que li pareix molt interessant, perquè per a Compromís l'educació és prioritària, com la seguretat i la sanitat. En aquest sentit, el Sr. Ferrer diu que sap que ara els diran que som el poble que més destina en educació i que, de fet, ja ho han dit avui al Ple i que també diran que la Generalitat ha invertit en altres qüestions relacionades també amb l'educació. Tot i això, el Sr. Ferrer considera que, mentrestant, la gent del carrer està passant moltes dificultats i a l'educació d'este país hi ha hagut un retrocés. El Sr. Ferrer continua dient que, com diu la moció, hi ha menys professors, hi ha menys ajudes als llibres (i posa com a exemple Benicarló, que destina 60 cèntims per estudiant), el transport no es paga, per als menjadors socials hi ha menys diners, les taxes universitàries s'han apujat, les beques han disminuït, hi ha massificació en les aules, etc. Ell creu que aquesta moció és per aprovar-la tots. Així doncs, proposa fer com quan ell presenta la moció: llevar els argumentaris de davant i deixar el de darrere, ja que, en un principi, pareix que estan tots d'acord amb el de darrere. Tot i això, ell afirma que votarà la moció a favor, fins i tot amb els argumentaris de davant, ja que els membres del grup municipal Compromís defensen una educació gratuïta, pública i en valencià. Ara bé, creu que això és el contrari del que està fent el Partit Popular.

El Sr. Ferrer continua dient que la solució és molt clara: als pobres no cal que els peguem més pals i només caldria que es feren pagar impostos a la gent que té més diners i que té més recursos i tot això estaria solucionat. En canvi, segons el Sr. Ferrer, les reduccions d'impostos a aquells que cobren molts diners, les lleven. Tanmateix, ell creu que si eixa gent pagara els seus impostos i tot el problema d'educació, de sanitat i de seguretat el tindríem resolt.

Finalment, el Sr. Ferrer indica que no sap quin argumentari tindran els membres de l'equip de govern, però pensa que els quatre punts de l'acord són i haurien d'estar aprovats per tots els membres d'aquest consistori.

A continuació, la Sra. Martínez Roca, representant del grup municipal popular, expressa, en primer lloc, que repetirà les vegades que faça falta que este Ajuntament de Benicarló és el primer municipi que més inverteix en educació. Indica que la immensa majoria d'universitaris van a Castelló i, per això, este Ajuntament col·labora econòmicament en el servei de transport de la UJI, que tots els dies va i ve per un cost de 2 EUR el viatge per aquelles famílies que no se poden sufragar el lloguer i que el seu fill se'n vaja a estudiar fora. Continua dient que, per això, segueixen sufragant el cost de la UNED, perquè tota aquella persona jove o gran no s'haja de desplaçar i puga estudiar fer al nostre municipi. A més, manifesta que, quant a la moció, no li donaran suport, perquè el que es diu no s'ajusta a la realitat. Segons la Sra. Martínez, tenim un model educatiu socialista que s'ha de canviar de forma urgent, perquè és un sistema educatiu que no funciona i no dóna un bon resultat, per tant, s'ha de canviar per tal de garantir a les futures generacions que compten amb una educació de qualitat pública, competitiva i universal. Explica que la Comunitat Valenciana destina un 30% del seu pressupost a l'educació, per damunt de la mitjana d'Espanya, que és del 22%. En canvi, --diu--, és l'autonomia pitjor finançada, però encara així mantenen l'esforç econòmic en educació d'aquestos últims anys. De fet, afirma que s'acaben de pagar, el dia 6 de setembre de 2013, onze milions d'euros a les famílies, 4,6 milions d'euros als llibreters. A més, diu que segueixen mantenint totes les ajudes socials de menjador, transport, ajuda de llibres, etc., primant sempre la renda, amb l'objectiu d'ajudar sempre a aquelles famílies que més ho necessiten. De fet, la Sra. Martínez considera que és el que estan fent: garantir l'educació i ajudar totes eixes famílies que realment ho necessiten. A més, la Sra. Martínez afegeix que el Partit Popular està treballant per mantindre el sistema educatiu, per això des del Ministeri d'Educació, es garanteixen en tot moment les beques per a totes aquelles persones que econòmicament no poden. De fet, explica que ni els requisits, ni la baremació de la renda en cap moment s'ha modificat i que l'únic que s'han modificat són els requisits de les beques, augmentant la nota, per premiar aquells estudiants que més s'esforcen. En aquest sentit, la Sra. Martínez indica que li pareix fantàstic que es premien aquests alumnes, que es compte el rendiment acadèmic, que es valore eixe rendiment acadèmic i l'esforç fet al llarg del curs, mantenint, --torna a repetir--, els requisits de la renda i mantenint també el mateix pressupost que es destina a beques, tant per al 2012 com per al 2013, ja que s'ha mantingut el mateix pressupost. Conclou la seua intervenció dient que el Partit Popular segueix apostant per l'educació i sobretot per garantir que totes aquelles famílies que econòmicament no poden sufragar els estudis universitaris als seus fills tinguen ajuda.

En un nou torn, la Sra. Miralles indica que veu a la Sra. Martínez tan poc convençuda del que diu, que es pensa que no ha convençut ningú. És a dir, la Sra. Miralles considera que el que diu la Sra. Martínez no s'ho creu ni ella mateixa. Per altra banda, la Sra. Miralles agraeix al grup municipal Compromís el suport a aquesta moció.

A continuació, la Sra. Miralles s'adreça a la Sra. Martínez per dir-li que no pot presumir i el que hauria de fer és reivindicar a la Generalitat que se'n fes càrrec del Conservatori. En relació amb la UNED, la Sra. Miralles recorda que no es cursen totes les carreres. Així doncs, la Sra. Miralles considera que que existeix un retrocés en l'educació, ja que hi ha menys professors, s'han augmentat les ràtios i la societat canvia i les aules són un reflex de la societat. Així mateix, indica que el Partit Popular no aposta per una escola pública de qualitat, sinó per una escola privada, donant concerts a escoles que segreguen per sexes i concertant ensenyament postobligatoris. Continua dient que esta comunitat està infrafinançada i en això estan d'acord, però creu que el Partit Popular ho diu aquí, també podria dir-ho a Madrid. De fet, explica que Partit Socialista i el seu secretari general, Ximo Puig, està reivindicant des del Congrés dels Diputats un bon finançament per a la Comunitat Valenciana i quan governava el Partit Socialista a Madrid dèiem exactament el mateix i, en canvi, el Partit Popular a Madrid vota en contra.

D'altra banda, pregunta a la Sra. Martínez si sap el que deia Ángel Gabilondo, que va ser ministre d'Educació i, segons la Sra. Miralles, no el podem comparar amb el Sr. Wert--. A continuació, li explica que deia que "los expertos en palos de golf nos den lecciones de lo que significa el esfuerzo." Per a la Sra. Miralles, aquest és el problema: l'esforç. La Sra. Miralles considera que si un alumne aprova ha de passar de curs i si aquell alumne no té recursos, independentment de la nota que haja tret, si és que aprova, se li ha de donar la beca. Continua dient que per al Partit Popular si són alumnes brillants i rics, endavant, però que si són pobres que se'n tornen a casa perquè no podran continuar estudiant. Per tant, la Sra. Miralles demana a la Sra. Martínez que no li diga que estan garantides les beques i les ajudes a les famílies, perquè això és mentida. També recorda que el Sr. Rajoy, president del Govern, va dir que en educació i sanitat no tocaria res, la qual cosa, per a la Sra. Miralles, és una de les altres mentides. La Sra. Miralles conclou dient que es fan campanyes electorals per guanyar les eleccions i després fan el que els dóna la gana, com en el tema de l'ocupació.

Seguidament, el Sr. Ferrer expressa que ja ho sap que la Sra. Martínez dirà les vegades que calga que Benicarló i la Generalitat Valenciana destinen el 30%. Tot i això, el Sr. Ferrer considera que ja els val, perquè si amb eixos recursos que destinen tenim els fracassos escolars que tenim, ja els val. Per altra banda, indica que la Sra. Martínez parla de canviar el sistema educatiu, a la qual cosa el Sr. Ferrer diu que endavant, que porten dos anys governant i no sap que espere el Sr. Rajoy per canviar-ho. Ara bé, demana que intenten consensuar amb les forces polítiques, amb tots els agents socials i amb tots els mestres i tots els alumnes, perquè si no, quan entre un altre, també ho canviarà. Per això, demana que intenten fer alguna cosa seriosa.

A continuació, diu que li ha agradat moltíssim això que el país valencià està infrafinançat i es pregunta si no se'n dóna vergonya la Sra. Martínez, de dir això. El Sr. Ferrer es pregunta per què si el Sr. Rajoy mana a Madrid i a la Generalitat, a la Diputació i a l'Ajuntament també governa el Partit Popular no financen eixe 30%. Continua dient que la Sra. Martínez parla d'ajudes i ha de saber que l'educació no és una ajuda. Per al Sr. Ferrer, l'educació és un dret que tenen els ciutadans.

Canviant de tema, el Sr. Ferrer diu que està d'acord amb la Sra. Martínez amb el fet que es valore el rendiment acadèmic. Considera que els alumnes que són excel·lents cal ajudar-los més encara, però és que als altes també i es pregunta si un alumne, que no dóna més per circumstàncies familiars, ha de deixar d'estudiar. Per al Sr. Ferrer estudiar és un dret, per tant, diu que no entén com l'equip de govern no vota a favor dels acords, si l'únic que estan fent és demanar-ho. És per això que torna a reiterar la seua petició que si a l'equip de govern no els agrada l'argumentari, està segur que la Sra. Miralles serà capaç de llevar l'argumentari i només arribar als acords. Però torna a dir que no entén és com la Sra. Martínez, la regidora d'Educació, no està d'acord amb els acords que presenta aquesta moció.

Finalment, la Sra. Martínez conclou contestant, en primer lloc, al Sr. Ferrer, en relació amb el que ha manifestat quant al infrafinançament, i li diu que diàriament el president de la Generalitat Alberto Fabra està demanant que vinguen més diners a la Comunitat. A més, indica que malgrat ser la comunitat que menys diners rep per habitant, seguim mantenint totes estes ajudes de beques de llibres, de menjador escolar, de transport, etc., per ajudar totes les famílies que ho necessiten. Quant al tema de taxes, la Sra. Martínez manifesta que no els agrada, però el Partit Popular ha hagut de prendre unes mesures, perquè quan va entrar al govern Mariano Rajoy es va trobar amb una herència rebuda del Partit Socialista, amb un dèficit que no podien fer res i, encara així, s'ha mantingut l'import de les beques. Per tant, segons la Sra. Martínez, l'únic que es demana és que els alumnes s'esforcen per a mantindre el sistema educatiu que tenim actualment a Espanya i a la Comunitat Valenciana.

En segon lloc, en relació amb el que ha manifestat la Sra. Miralles sobre que no pot presumir, la Sra. Martínez afirma que sí que presumeix del Conservatori Municipal que tenim a Benicarló, amb un 5% d'alumnes més. Manifesta que porten 15 anys apostant pel Conservatori i diu que evidentment que han de de presumir i creu que només ho ha de fer ella, sinó que tots han de presumir del Conservatori Municipal. Pel que fa a la UNED, la Sra. Martínez manifesta que s'aposta i se segueix mantenint eixe servei i, respecte al consens i al pacte per l'educació, li diu, a la Sra. Miralles, que li ho demane també al seu homòleg, Rubalcaba, que ja ha dit que no va a consensuar eixa llei, la qual --segons la Sra. Martínez-- fa molta falta modificar.

Així doncs, la Sra. Martínez acaba dient que el Partit Popular no votarà a favor la moció, perquè el Partit Popular és el partit que --tal com ha dit la Sra. Miralles-- governa fa 18 anys a la Comunitat Valenciana i, segons la Sra. Martínez, per alguna cosa serà, com ara perquè segueix mantenint eixos serveis essencials, com són l'educació, la sanitat, malgrat la situació econòmica en què ens trobem en l'actualitat.

En conseqüència, sotmesa a votació la moció, la corporació, per 13 vots en contra del grup municipal popular i 8 vots a favor, acorda rebutjar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PART DE CONTROL

PUNT 13é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 D'AGOST DE 2013 AL 15 DE SETEMBRE DE 2013.Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 d'agost de 2013 al 15 de setembre de 2013. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 14é. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

En primer lloc, intervé la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per formular la primera pregunta. Comença dient que avui, 26 de setembre de 2013, demà farà un any, el 27 de setembre de 2012, que es va preguntar pel tema de les plaques solars de l'auditori. La Sra. Miralles recorda que, en aquell moment, el Sr. López li va contestar i després el dia 28 de febrer ella va tornar a preguntar per les plaques solars de l'Auditori, que havien suposat una inversió de més de 400.000EUR de diners públics. A més, la Sra. Miralles indica que aquesta setmana ha sortit en premsa una notícia sobre el tema. En aquest sentit, la Sra. Miralles demana al Sr. López que en lloc de parlar en la premsa, que els explique aquí, al Saló de Plens, com està el tema de les plaques solars de l'Auditori.

A continuació, el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, formula vuit preguntes.

En primer lloc, indica que portem 4.652 dies sense complir la Directiva 9/271, ja que no tenim la depuradora, i d'això ja fan quasi 13 anys. El Sr. Ferrer afirma que estem contaminant i estem pagant un cànon de depuració sense tindre eixe servei. Aleshores, pregunta si l'equip de govern sap per què s'han aturat les obres una altra vegada, una vegada ja havien començat. També pregunta si han demanat a la Generalitat que els benicarlandos no paguen la taxa o cànon del servei de depuració d'aigües, ja que és un servei que paguem sense tindre'l.

En segon lloc, exposa que la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha comunicat a la Confraria de Pescadors que a partir del dia 15 de setembre de 2013 deixarà de prestar el servei de recollida i evacuació dels residus que es generen al port pesquer. Per tant, pregunta si han solucionat o han exigit que es reprenga el servei de neteja i eliminació de residus al Port de Benicarló. Tot seguit, demana si s'ha enviat un escrit a l'efecte o han fet una queixa formal als seus amics del Consell. En definitiva, el Sr. Ferrer demana saber quines gestions s'han fet des de l'Alcaldia o des de la Regidoria d'Agricultura, Pesca i Camins.

En tercer lloc, indica que els armadors de Benicarló encara van proveir-se de gasoil al Port de Vinaròs. Així doncs, vol saber quines gestions s'han portat a terme des de l'Alcaldia o des de la Regidoria d'Agricultura, Pesca i Camins davant del govern del Partit Popular de la Generalitat Valenciana en aquest sentit. A més, pregunta a l'alcalde si se sent orgullós del fet que la Generalitat no haja exigit un preu just per al sector pesquer a la concessionària i, més concretament, vol saber si se sent orgullós, com a alcalde, que el sector pesquer benicarlando haja d'anar a Vinaròs a comprar gasoil.

En quart lloc, manifesta que en un dels viatges que l'equip de govern ha fet a Madrid per reunir-se amb els responsables de Costes pel tema de la regressió dels terrenys d'Aiguadoliva, es va dir que el govern del Partit Popular tenia 48.000 milions d'euros i que es destinarien 18 milions d'euros a la Costa de Benicarló. Afegeix que després l'equip de govern va afirmar que els havien promés 700.000 EUR. En canvi, el Sr. Ferrer diu que ara es licita per 63.500 EUR, per a fer poc més de 150 metres de no sap què. Per tant, vol saber si a Madrid han fet alguna més, sobretot ho vol saber pels diners que s'han gastat de tots els benicarlandos amb els viatges que han fet, ja no només han perdut els diners promesos, sinó que han gastat un munt de diners en autopistes, bitllets, gasolina, etc. A més, pregunta si pensen fer algun viatge més a Madrid o si prefereixen dir la veritat que és que la Direcció General de Sostenibilitat de Costes i Mar no té cap interés a solucionar el problema de la regressió de la costa benicarlanda.

En cinqué lloc, pregunta a l'alcalde si està satisfet de les promeses que ha fet als benicarlandos i que han sigut mentides compulsives en referència, per exemple, al Sector 7 o a la UA 19, que van dir que n'assumirien la realització i que el pàrquing estaria de seguida. Dóna també com exemple l'escola Ángel Esteban que havia de començar l'1 de setembre o la depuradora que havien de realitzarien les obres l'1 de setembre. A més, comenta que acaba de vindre del carrer de les Moreres i les obres no han començat, per tant, pregunta per la urgència que tenien en urbanitzar aquest carrer. Finalment, reitera a l'alcalde de si està satisfet d'eixes promeses que ha fet, que al final són mentida.

En sisé lloc, diu que, pel que fa a la rampa que estan fent per millorar l'accés a la mar per als alumnes de l'Escola Municipal de vela, l'alcalde va comunicar en Junta de Portaveus que la podien utilitzar altres associacions municipals nàutiques. Aleshores, pregunta quins són tràmits que han de seguir per a sol·licitar-ho i si aquestes associacions poden usar el magatzem de l'Escola de Vela per a guardar material personal o per a fer reunions.

En seté lloc, fa referència a l'expedient d'Odemira, ja que vol saber si l'expedient disciplinari per la no compareixença del contenciós administratiu, en el qual s'obliga a pagar a l'Ajuntament amb els diners de tots els benicarlandos 1,5 milions d'euros, --és a dir, quasi 600 EUR per benicarlando o benicarlanda, ja siga xiquet o xiqueta, ja siga parat o parada, ja siga treballador o treballadora, jubilat o jubilada--, ha estat tancat sense cap responsable. Segons el Sr. Ferrer, en l'informe es parla de 10 persones vinculades a aquest Ajuntament que van tindre coneixement de l'escrit de referència, algunes d'elles amb responsabilitat i capacitat de com s'havia de procedir amb el contingut de l'escrit i, tot i això, cap d'elles van donar instruccions precises de què fer. Pregunta, doncs, per l'expedient, ja que diu que no en saben res.

Per últim i en vuité lloc, demana a l'alcalde que l'Ajuntament de Benicarló demane a la Diputació un informe sobre els sismes provocats per la injecció del gas al Castor i que mentre l'informe no estiga fet que es paralitzen els treballs. A més, recorda que aquests sismes han arribat a grau 4 de l'escala de Richter.

A continuació, l'alcalde respon al Sr. Ferrer i, en primer lloc, li diu que sempre va darrere del peix mort i és molt aficionat al peix mort. En primer lloc, diu que tots acaben de sentir com el Sr. Ferrer ha demanat que sol·liciten a la Diputació de Castelló un informe. A aquest respecte, l'alcalde indica que això es va dir a la Junta de Portaveus de l'altre dia. A més, li indica que el Ministeri d'Indústria ha paralitzat els treballs d'injecció del gas i tenen una reunió el dia 10 d'octubre. I diu al Sr. Ferrer que per a eixes coses és per al que fan viatges, gasten gasolina, gast autopista, cosa que ell no fa. En segon lloc, respecte a la recollida d'escombraries del port i la pregunta de què ha fet l'equip de govern, l'alcalde pregunta al Sr. Ferrer que què ha fet ell. De fet, l'alcalde considera que el Sr. Ferrer ha fet ben poc, ja que ni sap qui està recollint l'escombraria al Port, perquè encara s'està fent. I reitera que sí que fan viatges.

Respecte del gasoil, l'alcalde considera que el Sr. Ferrer fa propaganda barata, ja que el Sr. Ferrer no sap que això és una concessió, amb uns terminis, on no intervé per a res l'Ajuntament. Per tant, demana al Sr. Ferrer que, abans de preguntar, s'informe sobre en què consisteix la concessió. De fet, l'alcalde afirma que a ell no li grada que vagen a Vinaròs.

En relació amb el tema de la Costa Nord, manifestar que s'han fet aproximadament 20 viatges a Madrid i, últimament, més que abans. En referència al Sector 7, diu que no s'estan cobrant les quotes d'urbanització i la UA 19 sap perfectament que s'està portant endavant per acabar amb la condició d'urbanitzador i quan es va adjudicar eixa obra de la UA 19, ja ho va dir que això passaria. Respecte al col·legi Ángel Esteban, l'alcalde manifesta que el Sr. Ferrer sap els esforços que s'estan fent perquè vinga aquest col·legi. I, quant a la depuradora, li diu que dijous passat estaven ací, encara que el Sr. Ferrer no els haja vist. Finalment, quant al carrer Moreres, indica que ja està adjudicada l'obra i tot.

Seguidament, fa ús de la paraula el Sr. Ferrer per a expressar que és curiós, perquè pareix l'alcalde el Sr. Jaime Mundo que deia: "Ara mateix ho acabem de rebre! Ara mateix!".

A continuació, l'alcalde demana al Sr. Ferrer que se cenyisca a les qüestions corresponents.

Seguidament, el Sr. Ferrer s'adreça a l'alcalde perquè no l'interrompa, perquè diu que si no s'haurà de sancionar l'alcalde a ell mateix, perquè ara li toca parlar a ell.

Arribats aquest punt, l'alcalde retira el torn de la paraula al Sr. Ferrer, ja que considera que no té per què suportar una falta de respecte a l'Alcaldia contínuament. Per tant, indica que contestarà les preguntes formulades al Ple.

De nou, intervé el Sr. Ferrer per preguntar a l'alcalde si li està interrompent el seu dret a poder parlar.

L'alcalde li contesta que sí, que li l'està interrompent.

El Sr. Ferrer dóna les gràcies a l'alcalde.

A continuació, l'alcalde dóna la paraula al Sr. Urquizu Mejías, representant del grup municipal popular, perquè responga les preguntes que va formular la Sra. Miralles el Ple passat sobre les Bases reguladores de la convocatòria de subvencions als ajuntaments de la Província de Castelló per al foment de l'ocupació, emmarcat en el Pla d'Ocupació conjunt de les administracions públiques valencianes, entre d'altres.

Així doncs, el Sr. Urquizu respon que la resposta a les primeres preguntes és una miqueta òbvia. No obstant això, indica que fins que no es publiquen les bases no es pot iniciar cap expedient d'ajut i que la distribució de crèdit que la Diputació ha fet per als municipis no es fa en funció de l'empresariat local, sinó en funció dels desocupats de Benicarló, amb una regla de càlcul que s'adjunta a l'Ordre. Així doncs, explica que, per resolució del 6 de setembre de 2013, la Diputació ens va comunicar, mitjançant un escrit a l'Ajuntament, que la distribució del nombre de desocupats segons les bases era de 51 persones, amb un total de 19.125. El Sr. Urquizu afegeix que en la primera estimació de càlculs que es va fer, --que si no s'equivoca era de 61 persones--, hi havia una modificació de crèdit una miqueta més gran, però finalment, els números que es van aprovar eren aquests. Diu també que no s'ha creat ocupació ni s'ha pogut acollir cap altra empresa.

Pel que fa la segona pregunta referent al fet que si la convocatòria era del 2 de juliol i hi havia 30 dies per a sol·licitar-la, indica que això no és del tot així, perquè la sol·licitud no acabava el dia 2, sinó que acabava el dia 6 i era perquè els ajuntaments ens acollírem o ens manifestàrem davant de la Diputació. El Sr. Urquizu explica que era un termini per iniciar el procediment administratiu de la sol·licitud a l'espera de l'adjudicació econòmica que finalment s'ha produït. De fet, diu que aquests dies en la premsa provincial està sortint que la majoria d'ajuntaments estan publicant ara les bases reguladores. A més, assegura que les bases reguladores s'estan redactant i no s'han redactat abans, perquè la tècnica d'AODL ha demanat a Diputació poder eixamplar els terminis, perquè puguen entrar el màxim nombre de persones dins de la convocatòria. Ara bé, el Sr. Urquizu creu que, en principi, estes bases reguladores passaran dimarts que ve per la Junta de Govern Local, s'aprovaran i evidentment es publicaran. Respecte a les quantitats, el Sr. Urquizu indica que en l'Ordre 3/2013, de 22 de març, de la Conselleria, en l'article 6, lletra 3, el que es demana com a condició mínima és que els contractes siguen de 3 mesos i amb una jornada d'almenys 25 hores setmanals. Això, al Urquizu, no li sembla cap despropòsit en aquest moment, ja que seran molts o seran pocs, però són 500.000 EUR i és un pla autonòmic conjunt que té tres potes (comunitat autònoma, Diputació i municipis). Finalment, diu que ell espera que es puguen esgotar els diners que s'han posat en aquesta modificació pressupostària.

Seguidament, la Sra. Miralles, s'adreça al Sr. Urquizu per a dir-li que li ha contestat molt bé i li ho agraeix. La Sra. Miralles admet que, possiblement, es va precipitar en preguntar-li-ho, perquè està clar que ja eren els terminis perquè els ajuntaments s'adheriren al Pla, però que després serien els ajuntaments que redactarien les bases i després s'obriria una altre termini. De totes maneres, la Sra. Miralles li avança que ja li tornarà a fer la pregunta al mes de novembre, perquè suposa que ja, aleshores, s'hauran publicat les bases i ja s'hauran acabat els terminis perquè les empreses es puguen acollir.

D'altra banda, la Sra. Miralles diu que ella també li vol contestar al Sr. Urquizu una de les coses que ha dit. Concretament, es refereix al que dit sobre que el nostre partit ha criticat el plan, al qual nosaltres li hem dit "pla fantasma" o "pla fum", que és el que, segons la Sra. Miralles, l'equip de govern ven. En aquest sentit, la Sra. Miralles considera que és un plan per a la creació d'ocupació i és un plan de les tres administracions i que, si la Diputació té un pressupost de 119 milions d'euros, --que, per a la Sra. Miralles són molts de diners--, i destina mig milió d'euros a un pla d'ocupació, això representa el 0,42% del pressupost. I, això, la Sra. Miralles considera que és ridícul i és el que aposta el Partit Popular per aquest tema. La Sra. Miralles recorda que el pla, --tal com el Sr. Urquizu ha dit--, té tres potes i una de les portes és la Generalitat Valenciana. I, per a la Sra. Miralles, és una Generalitat Valenciana que, per molt que diga que aposta per l'ocupació, no és així, ja que la realitat ens confirma que la Generalitat Valenciana no paga absolutament a ningú, amb la qual cosa no pagar implica que moltes empreses han hagut de tancar pels deutes que té la Generalitat amb aquestes empreses. D'altra banda, la Sra. Miralles recorda que la Generalitat encara deu a molts Ajuntaments el PAMER, l'EMCORP i el Salari Jove que van convocar fa temps i després van deixar de convocar. Per tant, segons la Sra. Miralles, la Generalitat, de confiança en plans d'ocupació, no en té ni una ni mitja.

També aclareix que, quan va dir que el pla era restrictiu, no es referia als diners de la subvenció de 1.005,25 EUR per treballador i que han de ser treballadors contractats per almenys tres mesos i una jornada d'almenys 25 hores. Indica que ella es referia a les restriccions que es posen a les empreses, ja que la Sra. Miralles considera que hi haurà moltes empreses que es podran acollir, perquè d'acord amb les bases no podran concedir-se a empreses dels següents sectors: ni poden ser del sector primari, ni de pesca ni d'agricultura, ni poden tindre activitat relacionada amb l'exportació amb els tercers països, ni poden ser del carbó. A més, explica que queden excloses també les empreses en crisi. A aquest respecte, la Sra. Miralles considera que avui en dia pràcticament totes les empreses estan en crisis. Per tant, es pregunta quines empreses se podran acollir i si serà només Mercadona o Porcelanosa, que exporta. I, per això, la Sra. Miralles diu que consideren que és un pla restrictiu, que a més es fa amb diner públic que va a l'empresa privada i que aquesta no és la manera de fer un pla d'ocupació.

D'altra banda, la Sra. Miralles indica que a Benicarló la base per a calcular el que li correspon es basarà en el mes que a Benicarló hi havia 2.902 aturats. Per tant, explica que la previsió que es va fer va ser de 24.750 EUR, que si es divideixen entre 375, que és l'aportació de l'Ajuntament, correspon a 66 aturats. En aquest sentit, la Sra. Miralles indica que tenim pràcticament 2.900 aturats, que són quasi 3.000, i, en canvi, es fa una previsió de 66 aturats. En aquest sentit, la Sra. Miralles diu que no sap en què es basen per a fer aquesta previsió, però que en realitat el que ens dóna la Diputació, després d'aplicar les fórmules que estan a les bases, és 51. I, continua dient, que tampoc no entén com un poble com Sant Mateu, que segons esta relació diu que tenia 192 aturats, li corresponen 35 llocs de treball i a Benicarló, que en té 2.900, ens en toquen 51. Per tant, considera que això no és equitatiu i reitera que és un pla restrictiu i fantasma. De fet, indica que ella té retalls de premsa on diu que la Diputació amplia el termini a Alacant, perquè molt pocs pobles s'han pogut acollir i a Castelló ha passat el mateix, on s'han acollit només 32 de 135 pobles. La Sra. Miralles afegeix que hi ha un altre problema amb este Pla d'Ocupació i és que empreses turístiques que a l'estiu podrien crear ocupació, com que el pla es va endarrerint i fins a l'octubre o novembre no estaran les bases, no es podran acollir. Per tant, la Sra. Miralles creu que moltes empreses turístiques que a potser a l'estiu hagueren pogut donar llocs de treball, tampoc podran acollir-se i, per això, a Alacant han ampliat el termini perquè empreses turístiques puguen crear ocupació de cara a Nadal.

Finalment, la Sra. Miralles reitera que tornarà a fer la pregunta al Sr. Urquizu, quan les bases estaran publicades, ja que voldrà saber exactament a Benicarló quina repercussió ha tingut. I conclou dient que considera que aquest és un pla d'ocupació fantasma, com moltes de les coses que fa el Partit Popular.

En un nou torn de paraules, intervé el Sr. Urquizu per aclarir que el tema de les exclusions està determinat per la normativa europea i per una declaració de mínims. Tot i això, considera que les exclusions són causes prou objectives, com ara no estar al corrent del pagament, no complir les obligacions amb la seguretat social, etc. A més, manifesta que no sap si l'import serà poc o serà molt, però creu que és un pla d'ocupació i que per alguna cosa s'ha de començar. En relació amb la fórmula de càlcul, diu que ell no ha tingut el plaer matemàtic de calcular-ho, però indica que ho farà i ho comprovarà, de manera que espera poder-li respondre a aquesta pregunta pròximament.

Seguidament, el Sr. Serrano respon a la Sra. Miralles en relació amb el tema del pagament dels rebuts del Consorci de Residus de la Zona I. Així doncs, li diu que no ho saben, ja que depén del Consorci, que és qui fa les transferències. No obstant això, indica que, tenint en compte que ens aproximem a finals d'any, ell creu que el Consorci farà les transferències aquest últim trimestre.

A continuació, la Sra. Miralles s'adreça al Sr. Serrano per a dir-li que ell sap que s'està fent el cobrament de la taxa de tractament de residus i que hi ha gent que s'ha molestat a portar els residus sòlids als ecoparcs i a passar la seua targeta, pensant que allò li suposarà un descompte, i aquesta gent ho vol saber i per això va fer la pregunta el ple passat. Continua dient que el Sr. Serrano diu que no ho sap, però ella li demana que, ja que formen part del Consorci, ho pregunten a les reunions que fan i que diguen al Consorci que la gent està neguitosa en aquest tema. A més, considera que aquesta gent té dret, ja que s'han molestat durant l'any 2012 a portar els residus als ecoparcs i, per tant, tenen dret a rebre les compensacions per portar-hi aquests residus. Així mateix, la Sra. Miralles també creu que tenen dret a saber quant els repercutirà cada cosa que porten a l'ecoparc. De fet, diu que desconeix si hi ha una taula de tots els quilos que es porten o de tots els materials que es porten als ecoparcs, perquè la gent sàpiga exactament quant rebrà o què és el que li toca. Per tant, demana que ho donen a conéixer.

En un nou torn, el Sr. Serrano indica a la Sra. Miralles que ell ho ha preguntat i li han dit que no ho sabem, perquè el divendres 13 de setembre va finalitzar el termini d'exposició al públic de les bases de la convocatòria dels retornaments per les aportacions a la xarxa d'ecoparcs. Així doncs, el Sr. Serrano explica que, a partir del dia 13 de setembre, s'ha de reunir la comissió de valoració per a ratificar el llistat emés per als beneficiaris i amb l'import de cadascun. Continua dient que, una vegada això aprovat per eixa comissió de valoració, es passa per la Junta de Govern del Consorci i després es passa al Ple del Consorci per a l'aprovació definitiva. Després, --indica, el Sr. Serrano--, el Consorci ja veurà com farà les devolucions que a cadascú li corresponen. A més, el Sr. Serrano manifesta que la Sra. Miralles fa afirmacions a la premsa que ell no sap d'on les trau i considera que forma embolics quan diu eixes afirmacions, ja que en aquest tema va una miqueta prou despistada. A aquest respecte, el Sr. Serrano explica que el Consorci fa les transferències als ajuntaments i són els ajuntaments els que fan l'ingrés. Per tant, es pregunta qui li ho ha dit a la Sra. Miralles i que si li ho ha dit ningú si la Sra. Miralles s'ho inventa. Continua dient que la Sra. Miralles sap que a la Junta de Govern del Consorci estan els alcaldes de Cervera del Maestrat i de Rossell, que són del seu partit, per tant, creu que es podria informar. També diu a la Sra. Miralles que això ho torna directament l'Ajuntament al compte i que els diners que corresponen a cadascú seran 50EUR. Finalment, el Sr. Serrano conclou el debat dient que torna a repetir a la Sra. Miralles que les bonificacions per als veïns que han reciclat durant l'any 2012 a l'ecoparc les farà directament el Consorci i no s'ingressara a l'Ajuntament i és per això que espera que, en la primera roda de premsa que tinga lloc, la Sra. Miralles diga que l'Ajuntament de Benicarló no farà les transferències de portar les escombraries a l'ecoparc.

En relació amb la pregunta formulada pel Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, sobre el pàrquing de la Plaça Constitució, respon el Sr. Marzal Roca, representant del grup municipal popular. El Sr. Marzal explica al Sr. Sánchez que l'empresa concessionària va tindre problemes amb l'empresa que té subcontractada amb el tema de videovigilància i les barreres. Precisament, --indica, el Sr. Marzal--, va ser el Sr. Sánchez un dels afectats, que li va telefonar una vesprada i, evidentment, va telefonar a l'empresa encarregada i ho va solucionar per poder traure el cotxe. Però, a part d'això, el Sr. Marzal admet que hi ha hagut diversos problemes i es van fer escrits i informes de la policia, en els quals constava que la gent telefonava per poder traure el cotxe. Així doncs, el Sr. Marzal explica que s'ha obert un expedient sancionador a l'empresa i se li ha donat audiència perquè puga contestar. Afegeix que pareix que el problema era degut a alguna anomalia que podien tindre les línies telefòniques, que s'estan fent proves i que l'empresa ha enviat ja un escrit reafirmant-se que hi havia certs problemes amb les línies telefòniques. Finalment, indica que ara per ara encara estan en proves, que hi ha un expedient obert i que cal esperar que l'expedient estiga conclòs i que la gent que utilitza el pàrquing no tinga cap problema.

Al respecte, el Sr. Sánchez dóna les gràcies al Sr. Marzal per les explicacions manifestades i continua dient que han sigut diverses les persones que han sofert les deficiències del pàrquing, ja que tocar l'intèrfon era inútil perquè l'empresa no contestava i la gent es trobava tancada allí sense poder sortir del pàrquing. En aquest sentit, el Sr. Sánchez reconeix que no hi havia cap altra solució i, per tant, s'ha obert un expedient a l'empresa, que era el que procedia. Tot i això, demana al Sr. Marzal que tinguen interés en aquesta qüestió, perquè s'estan produint una altra vegada els casos que la gent no pot sortir del pàrquing i assegura que la majoria de gent era de fora i la imatge que es va donar va ser penosa. Per tant, espera que se solucione i des de l'equip de govern es prenguen mesures, perquè si hi ha algun incident que se solucione ràpidament i que no es quede la gent tancada al pàrquing sense poder eixir.

A continuació, el Sr. Marzal indica al Sr. Sánchez que la gent no es queda tancada, es queda tancat el vehicle. Per altra banda, manifesta que esta setmana han detectat que han tingut un altre problema en la línia telefònica i ho estan intentant solucionar-ho. Explica que l'empresa està treballant, que és una empresa subcontractada de l'empresa que té la concessió i que es va adjudicar fa tres anys i, fins ara, no havien tingut problemes. Assegura que se solucionarà el problema, els cotxes podran sortir i, aprofita per a dir, que la primera mitja hora és gratuïta i que el preu és supereconòmic, 0,01 EUR el minut.

En un nou torn, fa ús de la paraula el Sr. Urquizu per respondre al Sr. Sánchez respecte de l'edifici d'AIDIMA i li diu que el més important és que a eixe edifici se li vol donar una funció totalment encarada a empreses i a ocupació. El Sr. Urquizu considera que és vital per a la nostra població poder tindre un centre on poder dinamitzar el sector econòmic de la ciutat i on poder atendre les persones desocupades i les necessitats empresarials. Explica que l'estratègia de l'Ajuntament, davant les diferències d'interpretació que van sorgir quan es va iniciar l'expedient, va ser considerar més convenient tindre la cessió de l'ús d'un any renovable rere any, perquè tots els contractes s'estan fent així últimament i no pledejar de moment per la titularitat. I el Sr. Urquizu matisa que, li diu els contractes anuals, perquè en aquest Ajuntament també s'han fet durant molts anys de contractes anuals i tampoc ha passat res.

Per altra banda, el Sr. Urquizu manifesta que la pregunta que va formular el Sr. Sánchez de per què l'Ajuntament renuncia a la reversió del bé, a ell li sap greu, perquè posa en qüestió la diligència dels que estan ací com a servidors públics i posa en qüestió també la diligència dels treballadors de l'Ajuntament. El Sr. Urquizu indica que no sap d'on s'ha tret el Sr. Sánchez que hi ha una reversió del dret, ja que no figura en l'expedient PAT 10/2012 ni hi ha cap tipus de document que indique que l'Ajuntament ha renunciat a qualsevol cosa. Explica que l'expedient està obert i de la mateixa manera que ell hi té accés, el Sr. Sánchez també pot tindre accés i ho demanar a la persona responsable, que li dirà el mateix que li va dir a ell, és a dir, que l'expedient està obert i que l'Ajuntament en cap moment ha renunciat a res.

En un altre ordre de qüestions, manifesta que, quant al tema de les inversions que es faran i es deixaran de fer, les inversions que estan previstes en aquest centre, --que, segons el Sr. Urquizu, afortunadament només necessita neteja i una mica de pintura--, són equipaments informàtics, que són removibles, reutilitzables i són necessaris per a poder donar els cursos de formació i totes les activitats que es vulguen portar a terme, com ara donar cobertura a treballadors de qualsevol àrea de l'Ajuntament o als regidors que, finalment, estiguen allí. Conclou dient que el pressupost d'inversió apuja aproximadament uns 20.000 EUR en equips informàtics.

Seguidament, el Sr. Sánchez dóna les gràcies al Sr. Urquizu per les seues explicacions i pel to d'aquestes. Indica que ell va fer la pregunta, perquè hi havia un decret de 24 de juny, en el qual s'acceptava la cessió gratuïta de l'ús d'eixos locals de l'AIDIMA pel termini d'un any i que eixos anys podien ser renovables. Afirma que li havia estranyat, perquè el 26 de juliol hi havia un expedient obert del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, en el qual es reclamava la reversió a l'Ajuntament de Benicarló d'eixos locals, perquè havia deixat de destinar-se al fi per al qual qual es va efectuar l'esmentada cessió. El Sr. Sánchez confirma que això és veritat, perquè el dia 2 de desembre de 1991, a l'Institut de la Petita i Mitjana Empresa, que era l'IMPIVA, l'Ajuntament de Benicarló li va fer una cessió d'un sòl per a la construcció d'una unitat tècnica d'AIDIMA. El Sr. Sánchez continua explicant que ells tenien 5 anys per a fer eixa construcció i després tenien una concessió per a 30 anys. Afegeix que eixa finca estava destinada a l'ús que se li anava a donar i hi deia que la finca "se transmitía para el destino antes indicado, consideràndose resuelto la presente cesión en caso de incumplimiento, por loq ue esta finca y para tal supusto y al amparo de lo que establece el art. (...)". Segons el Sr. Sánchez, per això, des de Contractació s'obri un expedient, ja que es considerava que si AIDIMA havia tancat la instal·lació el fi havia desaparegut i, per tant, s'estava incomplint allò que s'havia pactat quan es va fer la cessió i no hi ha més remei que revertir al patrimoni municipal de Benicarló eixe sòl. Per al Sr. Sánchez, és evidentment el sòl i el que haja damunt construït, perquè així es va firmar el dia 2 de desembre de 1991. Ara bé, el Sr. Sánchez considera que l'equip de govern, a la Generalitat, ni tocar-la. A més, continua dient que no s'hi renuncia, però s'accepta que allò no siga una reversió a l'Ajuntament de Benicarló, sinó una cessió de l'ús durant un any renovable. El Sr. Sánchez assegura que no sap la inversió que va allí, ja que el Sr. Urquizu en un primer moment va dir que allí posarien des del projecte Carlon, a un viver d'empreses o algun departament de l'Ajuntament. I el que Sr. Sánchez no entén és que damunt que fan la cessió i que, per tant, haurien de revertir la propietat, damunt els facen exigències. De fet, considera que els membres de l'equip de govern tenen una afició tremenda a cedir locals a la Generalitat Valenciana. A més, recorda que es va fer la declaració d'obra nova a València el dia 30-12-1996, és a dir, 5 anys i 28 dies després i suposa que algú les devia dir que havien passat cinc anys i calia escripturar-ho i , 28 dies després, es va escripturar. Per tant, el Sr. Sánchez considera que, fins i tot, això està guanyat. Finalment, el Sr. Sánchez diu que no entén com una cosa que per llei ens correspon, ens conformem amb una cessió d'un any renovable. Conclou dient que segons el Sr. Urquizu "no hemos renunciado", a la qual cosa el Sr. Sánchez contesta que "no lo parece".

En un nou torn, el Sr. Urquizu expressa que no es tracta d'una simple escriptura d'obra nova, sinó que es tracta d'una agrupació de finques. Continua dient que el Sr. Sánchez ha parlat del dia 2 de setembre de 1991, però el dia 2 de novembre de 1990 IMPIVA va comprar una finca de 600 m2 i a l'any següent l'Ajuntament li cedeix una altra finca i les agrupa i fa l'edifici al mig. Per tant, es pregunta que què és més interessant per Benicarló, pledejar i deixar la porta tancada. De fet, el Sr. Urquizu proposa la possibilitat de demanar un informe als tècnics jurídics de la casa on es demostre que no s'ha renunciat a la recuperació d'eixe bé. Però, ell pensa que l'important en estos moments és poder donar un servei als desocupats i a les empreses de Benicarló i temps per a reclamar n'hi haurà enguany, l'any que ve o quan es vulga, perquè segons els informes dels tècnics de la casa verbals, que no escrits, la llei ens empara. Finalment, pensa que és suficient i no cal pegar tantes voltes a les coses.

Respecte a la pregunta que va formular el Sr. Ferrer respecte de les ordenances fiscals, l'alcalde dóna la paraula al Sr. Serrano i aquest manifesta que les ordenances que estan treballant-se en estos moments, una vegada estiguen preparades, se'ls entregaran perquè facen les aportacions que creguen oportunes, abans de portar-les a la Comissió d'Hisenda. Indica que eixes aportacions seran valorades i, si es considera que poden ser bones per a millorar les diferents ordenances, es tindran en compte. No obstant això, demana al Sr. Ferrer que recorde que és l'equip de govern de l'Ajuntament el que ha de decidir finalment què consideren més convenient, ja que per això els veïns de Benicarló els han donat la seua confiança per a gestionar.

Respecte a les preguntes que es van formular sobre el Pavelló Poliesportiu, l'alcalde es ratifica en la forma en què per part de l'Ajuntament de Peníscola s'ha demanat a l'Ajuntament de Benicarló.

En segon lloc, dóna la paraula al Sr. Pérez Ollo, representant del grup municipal popular, perquè conteste la resta de preguntes referides a l'incompliment de l'Ordenança del preu públic per a l'ús de les instal·lacions esportives aprovada pel Ple i el Reglament d'ús i utilització de les instal·lacions esportives, també aprovat pel Ple. En conseqüència, el Sr. Pérez indica que d'aquests temes ja es va parlar en la Comissió i també ací en el Ple, però que li repeteix que sempre s'ha ajudat els ajuntaments propers tant de Vinaròs, com de Càlig. A més, explica els horaris no solen afectar i les despeses són mínimes. Per altra banda, creu que la repercussió als mitjans és important per a Benicarló. Respecte del reglament d'ús i utilització de les instal·lacions esportives considera que ha de figurar en el seu contingut el tema dels preus públics i resta de normativa i creu que anem tots en la mateixa línia d'ajudar els veïns. A més, no creu que eixe incompliment siga així ni creu que haja de tractar-se com a tal, sinó que s'ha de veure com una col·laboració entre veïns i mancomunar algunes activitats, sobretot les esportives, ja que el Sr. Ferrer sap que es fa.

A continuació, l'alcalde, respecte de la pregunta que es va formular sobre per què no hi ha hagut una col·laboració més estreta entre els serveis tècnics municipals i les entitats socials, esportives i lúdiques, al contrari del que va passar amb les penyes, i sobre si es podrien facilitar molt més les coses a les associacions, manifesta que per part de l'Ajuntament s'ha facilitat tota la col·laboració que han demanat totes les entitats, tant per part dels tècnics com de la resta de la gent de la casa, de manera que no s'ha distingit en cap cas ni amb les penyes ni amb ningú.

Seguidament, el Sr. Ferrer s'adreça l'alcalde per dir-li que li agrairia que li contestara el pròxim ple a les preguntes formulades una a una i que pogueren tindre debat.

Finalment, l'alcalde manifesta que les preguntes que s'han formulat ja estan contestades, ja que s'ha donat resposta aquesta nit a totes. D'altra banda, assegura que les preguntes que hagen de ser respostes, ja es respondran el proper Ple.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 23.15 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 27 de setembre de 2013

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa