Ple extraordinari núm. 10/2013, de 17 d'octubre.

17/10/2013

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO : Que l'acta de la sessió plenària núm. 10/2013 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 17 d'octubre de 2013, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 10/2013 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 17 D'OCTUBRE.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 17 d'octubre de 2013 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Excusen la seua absència el senyor José Antonio Sánchez Martí i el senyor Ildefonso Añó Lores.

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

A continuació, el president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT ÚNIC. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE LES FALLERES MAJORS DE BENICARLÓ I CORT D'HONOR 2014. Se sotmet a consideració de la corporació municipal el contingut de l'escrit presentat per la Junta Local Fallera de data 18 de setembre de 2013, on es proposa que la corporació municipal duga a terme els nomenaments de les falleres majors i les seues corts d'honor , les quals representen les Falles de la nostra ciutat durant les Festes de Sant Josep, per a l'any 2014.

D'acord amb la proposta del regidor delegat de Festes de data 19 de setembre de 2013 i el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, la corporació, per assentiment dels membres assistents, acorda:

Nomenar

Fallera Major de Benicarló 2014

Griselda Ros Martínez

Cort d'Honor de la Fallera Major de Benicarló 2014

Yaiza López Esteller

Baby Ruiz Martin

Sara Llopis Tomás

Beatriz Carretero Peinado

Miriam Sánchez Corenelles

María Colom Gago

Susana Pérez Alonso

Bárbara Añó Redón

Fallera Major Infantil de Benicarló 2014

Alba Rivera Lora

Cort D'Honor de la Fallera Major Infantil de Benicarló 2014

Nerea Esteller Sales

Andrea Moliner Durá

Rosa Urquizú García

Natividad Dolores Martorell Macías

Judith de Moragas Gaya

Patricia Marqués Martinez

A continuació, l'alcalde intervé amb les següents paraules:

«Bona nit a tots. Benvinguts al Saló de Plens. En primer lloc, vull donar l'enhorabona a Griselda i a Alba, com a falleres majors de Benicarló per a l'any 2014, que a partir d'avui amb l'aprovació de la corporació municipal, ja són les màximes protagonistes de les Festes Falleres per a l'any que ve. Com no també a tota a la Cort d'Honor Infantil i Major, desitjar-vos que disfruteu d'un any esplèndid. Anem a representar Benicarló en les festes més importants d'hivern que tenim a la nostra ciutat i, com no, desitjar-vos per part de tota la corporació municipal moltes felicitats i que passeu un any inoblidable per a tots vosaltres. Com no també agrair, ja que està el president de la Junta Local Fallera i els membres de la Junta Local Fallera, el seu treball per les falles de Benicarló en temps que tots sabem que són molt complicats, però que eixe esforç i sacrifici que feu tots és d'agrair moltíssim, crec que per tots els ciutadans de la nostra ciutat. Simplement, de part de tota la corporació municipal avui reunida en un ple extraordinari perquè crec que hem de donar-li la solemnitat que l'acte es mereix, volem desitjar-vos a tu Griselda i a tu Alba i a tota la Cort d'Honor, a tota la Junta Local Fallera i, en definitiva, a tot el món faller de Benicarló i que és tota la ciutat, moltes felicitats, enhorabona, que a disfruteu d'un any que crec que serà importantíssim per a totes vosaltres. Enhorabona.»

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.04 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 18 d'octubre de 2013

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa