Ple ordinari núm. 11/2013, de 30 d'octubre.

30/10/2013

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO : Que l'acta de la sessió plenària núm. 11/2013 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 30 d'octubre de 2013, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 11/2013 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 30 D'OCTUBRE.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 30 d'octubre de 2013 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

Excusa la seua absència el Sr. Ildefonso Añó Lores.

A continuació, el president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DISTINCIÓ HONORÍFICA AL SR. PEDRO MERCADER MASUERAS. Vist l'escrit presentat en data 16 de setembre de 2013 pel Sr. Pedro J. Mestre Mercader, pel qual exposa que, d'acord amb els mèrits del Sr. Pedro Mercader Masueras, com a tenor, impulsor de la música coral a Benicarló, fundador de la Coral Polifònica Benicarlanda, president de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló i també director i impulsor del Cor Parroquial Sant Bartomeu, sol·licita que se li done el seu nom a un carrer, plaça o edifici o lloc emblemàtic.

Atès que l'Ajuntament de Benicarló té aprovat el Reglament Especial d'Honors i Distincions, el qual regula els distintius i nomenaments honorífics, encaminats a premiar especialment mereixements, qualitats i circumstàncies singulars que hi concorreguem.

Atès que aquesta petició té el suport de 690 persones, així com d'associacions benicarlandes de reconegut prestigi i solvència com disposa l'article 12 de l'esmentat Reglament.

Atès l'expedient administratiu incoat i, d'acord amb la proposta de resolució que formula en data 3 d'octubre de 2013, l'instructor, una vegada realitzades les actuacions adients.

D'acord amb el que disposa l'article 14 del Reglament Especial d'Honors i Distincions i atès l'informe emès per la Secretaria General de data 24 d'octubre de 2013.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, i per assentiment dels membres assistents, acorda nomenar l'Auditori Municipal de Benicarló Pedro Mercader Masueras, com a Distinció Honorífica per la seua trajectòria i mèrits com a impulsor de la música coral a Benicarló fundador de la Coral Polifònica Benicarlanda, president de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, i també director i impulsor del Cor Parroquial Sant Bartomeu, a més dels seus mèrits professionals com a tenor de reconegut prestigi.

Acte seguit, l'alcalde, aprofitant que estan ací els familiars, manifesta que de tots és sabut que van ser diverses les entitats de la ciutat, com ara l'Associació Musical Ciutat de Benicarló i la Coral Polifònica Benicarlanda, que van recollir firmes per a fer un homenatge a Pedro Mercader. A més, indica que, gràcies a les converses que es van tenir amb la Regidoria de Cultura, es va decidir donar un nom a un lloc molt emblemàtic, un lloc que tant per a la Coral com per a la Banda de Música té una especial significació. Per tant, l'alcalde creu que per a tota la corporació és un honor i un orgull posar el nom de Pedro Mercader al nostre Auditori municipal. Així doncs, agraeix el treball que s'ha fet i la col·laboració que s'ha tingut amb l'Ajuntament, gràcies al qual avui té un reconeixement especial Pedro Mercader.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL D'INFRAESTRUCTURES D'ACCESSOS AL SECTOR 9 «EL PALMAR» PE/1239. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'informe proposta de resolució emès pel TAG d'Urbanisme de data 8 d'octubre de 2013.

Exposició de fets

I. En data 6 de maig de 2011 (registre d'entrada número 6.770) la mercantil PISAN SL., presenta el Pla Especial d'accessos al Sector 9 Palmar de Benicarló, sol·licitat pel regidor delegat d'Urbanisme, el Sr. Cuenca Caballero, tal com consta a la pàgina 2 del fax enviat.

II. En data 10 de maig de 2011, el regidor delegat d'Urbanisme, el Sr. Cuenca Caballero, va proposar al Ple de la corporació l'adopció del següent acord:

«1. Sotmetre al tràmit d'informació pública durant el termini d'un mes el Pla Especial de reserva de sòl per a la implantació d'infraestructura d'accessos al sector 9 de sòl urbanitzable El Palmar, del PGOU de Benicarló, redactat al maig de 2011, prèvia incorporació al document del corresponent estudi d'integració paisatgística.

A aquest efecte, s'inserirà el corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, al tauler d'anuncis i web municipal, i en un diari no oficial d'àmplia difusió en la localitat. El termini d'informació pública comença a comptar a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Durant aquest termini, els documents es trobaran dipositats, per a la seua consulta pública, al Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló (c. del Dr. Pera, núm. 4, 3r pis), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i a la pàgina web municipal, www.ajuntamentdebenicarlo.org, i les persones interessades podran formular les al·legacions que estimen convenients.

2. Sol·licitar un dictamen al municipi de Peníscola, directament afectat pel contingut del Pla Especial de reserva de sòl per a la implantació d'infraestructura d'accessos al Sector 9 de sòl urbanitzable El Palmar, del PGOU de Benicarló.

3. Sol·licitar els informes exigits per la legislació sectorial, a aquelles administracions públiques afectades per la matèria que els corresponga, i en tot cas, a les competents en matèria de carreteres de l'Estat, aigües, i vies pecuàries.

4. Suspendre l'atorgament de llicències urbanístiques en aquelles àrees del territori objecto del projecte de Pla Especial, les noves determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic vigent.»

III. En data 13 de maig de 2011, la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, dictamina favorablement l'anterior proposta.

IV. En data 23 de maig de 2011 (registre d'entrada número 7.692), la mercantil PISAN, SL, presenta dos exemplars de l'estudi d'integració paisatgística del Pla Especial d'Accessos al Sector 9 El Palmar, per a la seua incorporació a l'expedient.

V. En data 26 de juliol de 2011, la Junta de Govern Local, per delegació del Ple de la corporació, acorda sotmetre la referida documentació a un un tràmit d'exposició pública, durant el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació del corresponent anunci en el DOCV, així com, a l'informe d'aquelles Administracions Públiques afectades, i a dictamen del municipi de Peníscola.

VI. En data 6 d'octubre de 2011, apareix publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 33.757, l'anunci citat en l'expositiu anterior.

En data 13 d'octubre de 2011, apareix publicat en el periòdic Mediterráneo de Castelló, l'anunci citat en l'expositiu anterior.

VII. En data 16 de novembre de 2011, el secretari municipal, el Sr. Bravo Sánchez, certifica que: «segons els antecedents que consten en aquesta Secretaria, finalitzat en data 7 de novembre de 2011 el període d'Informació pública del pla especial de reserva de sòl per a la implantació d'infraestructures d'accessos al sector 9 de sòl urbanitzable El Palmar, del PGOU de Benicarló, així com el seu estudi d'integració paisatgística (exp. PE/1239), d'acord amb l'anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 33.757, de data 6/10/11, i durant aquest termini s'han presentat dintre del termini i en la forma escaient les següents al·legacions:

07/11/2011

Francisco Javier Cerdá i Ana Miguel Trujillo (reg. d'entrada núm. 18045)

07/11/2011

Ramon Lopez Rodriguez i Josefa García Padilla (reg. d'entrada núm. 18046)

07/11/2011

Juan José Moros Roca (18047)

07/11/2011

Angel Bellmunt Blasco (reg. d'entrada núm. 18051)

07/11/2011

Eleuterio Albert Vidal (reg. d'entrada núm. 18052)

07/11/2011

Patricio Forés Serret (reg. d'entrada núm. 18054)

07/11/2011

Bartolomé Caldés Foix (reg. d'entrada núm. 18064)

07/11/2011

Josefa Beltrán Sanz (reg. d'entrada núm. 18065)

07/11/2011

Maria Dolores Corihuela Beltrán (reg. d'entrada núm. 18066)

09/11/2011

Ministeri d'Economia i Hisenda, Patrimoni de l'Estat (reg. d'entrada núm. 18190): sol·liciten que s'informe sobre si l'instrument de planejament afecta béns de titularitat estatal

10/11/2011

David Pellicer Segarra, en representació d'ADAPTA COLOR, SL (reg. d'entrada núm. 18247)

11/11/2011

Florencio Herrero Celades (reg. d'entrada núm. 18331)

VIII. En data 21 de novembre de 2011 (registre d'entrada número 18.769), l'Ajuntament de Peníscola remet l'acord adoptat per la seua Junta de Govern Local, en la sessió que té lloc en data 26/10/11, en relació amb el present expedient.

IX. En data 26 de desembre de 2011 (registre d'entrada número 2.505) la Confederació Hidrogàfica del Xúquer, presenta un escrit pel qual informa favorablement el Pla Especial de reserva de sòl per a accessos al Sector 9 El Palmar».

X. En data 27 d'abril de 2012 (registre d'entrada número 6.255) la Direcció General de Carreteres de Castelló, dependent del Ministeri de Foment, sol·licita aclariments per a millor estudi del Pla Especial.

XI. En data 25 de juny de 2013 (registre d'entrada número 10.065) la Direcció General de Carreteres de Castelló, dependent del Ministeri de Foment, emet un informe en sentit favorable, amb caràcter vinculant, a l'Ajuntament de Benicarló la seua sol·licitud Pla Especial d'Accessos al Sector 9 PALMAR, als únics efectes de la tramitació de la reserva i obtenció de terrenys per a la construcció del citat accés, amb una sèrie de condicions particulars.

XII. En data 15 de juliol de 2013, l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, emet un informe sobre les al·legacions de caràcter tècnic.

Fonaments de dret

Primer. Des del punt de vista jurídic, procedeix manifestar que en la tramitació del present Pla Especial, s'han sol·licitat els informes preceptius i s'ha tramitat conforme al procediment establert en l'article 96, en relació amb els articles 83 i 100, de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. S'hi indica que la falta d'emissió en el termini d'un mes no interromprà la tramitació del Pla.

Segon. Havent-se presentat al·legacions durant el període d'exposició pública i informades aquestes per l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, mitjançant un informe de data 15 de juliol de 2013, en el qual s'indica literalment:

«Per a una millor comprensió d'aquest informe, totes aquelles al·legacions presentades pels mateixos interessats es resumeixen i contesten conjuntament.

AL·LEGACIÓ 1 a AL·LEGACIÓ 9 i AL·LEGACIÓ 12, segons la relació anterior, presentades per FRANCISCO JAVIER CERDÀ I ANA MIGUEL TRUJILLO; RAMÓN LÓPEZ RODRÍGUEZ I JOSEFA GARCÍA PADILLA; JUAN JOSÉ MOROS ROCA; ANGEL BELLMUNT BLASCO; ELEUTERIO ALBERT VIDAL; PATRICIO FORÉS SERRET; BARTOLOMÉ *CALDÉS FOIX; MARÍA DOLORES CORIHUELA BELTRÁN; FLORENCIO HERRERO CELADES

La primera de les al·legacions fa referència a un supòsit de nul·litat del procediment per inobservança del procediment legal d'inici i tramitació dels plans espacials.

En tractar-se d'una qüestió jurídica, aquesta ha de ser contestada amb l'informe jurídic adequat.»

Passem a analitzar aquestes al·legacions de contingut jurídic.

Literalment l'al·legació diu:

"PRIMERA.- NULIDAD DE ESTE PROCEDIMIENTO POR INOBSERVANCIA DEL PROCEDIMIENTO LEGAL DE INICIO Y TRAMITACIÓN DE LOS PLANES ESPECIALES.-

Y es que en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma los Planes Especiales viene expresamente regulados, en cuanto a su contenido y tramitación, por la Ley 16/2005, de 30 de diciembre Urbanística Valenciana (LUV), así como por su Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial Y Urbanística (ROGTU).

De esta forma, el art. 75 de la LUV define el Plan Especial:

'Es el instrumento de ordenación que complementa, desarrolla, mejora o modifica el planeamiento general y parcial. Su objeto es satisfacer los fines públicos definidos en el artículo 38.d). Asimismo podrán tener por objeto complementar las medidas previstas en los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos.'

Siendo que el art. 38.d) de la LUV establece:

'El territorio de la Comunitat Valenciana se ordenará mediante los Instrumentos regulados en la legislación autonómica sobre ordenación del territorio y protección del paisaje y los siguientes:

......

d) Planes Especiales, que, en desarrollo, complemento o incluso modificación del planeamiento general y parcial, cumplen cualquiera de los siguientes cometidos: crear o ampliar reservas de suelo dotacional; definir y proteger las infraestructuras o vías de comunicación, el paisaje y el medio rural; adoptar medidas para la mejor conservación de inmuebles de interés cultural o arquitectónico; definir las condiciones de urbanización y edificación de ámbitos concretos sujetos a actuaciones urbanísticas singulares; concretar el funcionamiento de las redes de infraestructuras; y vincular áreas o parcelas, urbanas o urbanizables, a la construcción o rehabilitación de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.'

Hasta aquí, según la Ley Urbanística de la Comunidad Valenciana, podemos indicar que un Plan Especial es un instrumento de planeamiento singular que se puede utilizar por las Administraciones Públicas para complementar los Planes Generales y Parciales ante determinadas actuaciones necesarias para servir a un fin público (nunca particular), y por lo tanto en beneficio del interés general.

Cuestión, la de servir a un fin público, para nada baladí en este caso pues, como se explicará, entendemos que el procedimiento contra el que alegamos encubre bajo una apariencia de supuesta búsqueda del interés general, la consecución de claros intereses particulares: el de la empresa o empresas que explotan el centro comercial contiguo a la reserva de red viaria proyectada por el Plan Especial, para posteriormente ejecutar sobre ella los accesos que permitan a dicho centro comercial cumplir con las condiciones impuestas en el año 2003 en el seno de otro instrumento de planeamiento (Modificación Puntual nº 25 del PGOU de Benicarló), por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

Sin embargo, en este punto sólo analizamos una cuestión procedimental que a nuestro juicio supone la NULIDAD de las actuaciones llevadas a cabo en este expediente, así el art. 88.2º de la LUV establece que:

'Los particulares sólo pueden promover Planes Especiales como concesionarios de la administración, agentes de la misma, autorizados para la prestación de servicios públicos o para realizar obras afectas a dicho servicio público. Los Urbanizadores, adjudicatarios de un Programa, en cumplimiento de sus previsiones pueden promover Planes Especiales con la finalidad de proteger el paisaje, rural o urbano, o con el fin de realizar obras públicas de apoyo al Programa.'

A resultas de este precepto es evidente que un particular no puede promover la tramitación de un Plan Especial, salvo en casos muy singulares, es decir, cuando resulta concesionario de la Administración, agente de ésta, o autorizado por causa de servicio público. Ninguna de estas especialidades se dan en el presente caso. Sin embargo, de la documentación expuesta al público en este trámite, todo parece indicar que el procedimiento ha sido iniciado a instancias de un particular. Y ello porque, entre esa documentación, no existe un Acuerdo municipal de incoación -previo y suficientemente motivado- de expediente para promover este Plan Especial. Recordemos que según el art. 69.1º de la LRJAPPAC:

'Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.'

Pues bien, en este caso lo único que existe al respecto es el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de julio de 2.011 por el que directamente se somete a información pública el Plan Especial de reserva de suelo para la implantación de infraestructuras de accesos del sector 9 de suelo urbanizable "El Palmar" y, su Estudio de Integración del Paisaje; sin más justificación sobre las razones y motivos que han inducido al Ayuntamiento a elegir esta vía y a confeccionarlo. Además, tampoco la documentación técnica municipal, sino por una Ingeniería privada denominada 'Pisan Ingenieros' (cuyo nombre figura debajo del membrete del Ayuntamiento), pero no se aporta ningún contrato de prestación de servicios entre el Ayuntamiento y dicha Ingeniería, y mucho menos la justificación de por qué ellos han elaborado este Plan Especial y lo han hecho además de esta forma y con ese contenido.

No parece demasiado aventurado afirmar que toda esa documentación y acuerdos municipales que necesariamente han de darse para poder incoar una tramitación de Plan Especial no figuran en el expediente porque, simplemente, no existen. Y ello porque todo indica que el procedimiento que nos ocupa ha sido instado por un particular, o como mínimo no lo ha sido de oficio por el Ayuntamiento.

Incluso podría traerse a colación lo dispuesto en el art. 81.2º de la LUV en su párrafo segundo, cuando habla de los Planes Generales, pero que entendemos es igualmente aplicable a cualquier instrumento de planeamiento, incluidos los Planes Especiales:

'En ningún caso pueden tramitarse planes de elaboración particular simulando que se trata de iniciativas formuladas de oficio.'

Ni que decir tiene que este tipo de incoación del procedimiento, sin Acuerdo municipal motivado que justifique su puesta en marcha y la necesidad de encargar su redacción fuera de sede municipal mediante un contrato administrativo, carece de total legitimidad por expresa prohibición legal del art. 88.2º de la LUV, y por lo tanto es NULO DE PLENO DERECHO en base a lo establecido en el art. 62.1.e) de la LRJAPPAC."

L'al·legació se centra a considerar que el present expedient ha estat iniciat a instàncies d'un particular, doncs considera que el Pla Especial presentat per l'empresa PISAN SL, no ha estat sol·licitat per l'Ajuntament.

Doncs bé, hem d'indicar a les persones al·legants que és la pròpia empresa la que indica que el Pla Especial ha estat redactat a petició del regidor delegat d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló, el Sr. Cuenca Caballero, tal com consta en la pàgina 2 del fax enviat, en data 06/05/11, registrat d'entrada amb el número 6.770.

Cosa diferent és que existisca o no contracte amb la citada empresa per a la confecció del citat Pla Especial i, per tant, per a la prestació d'aquest servei, que en qualsevol cas no té per què figurar entre la documentació d'aquest expedient, sinó en un altre específic.

Per això, hem de desestimar la present al·legació, atès que és l'Ajuntament qui encarrega la redacció del Pla Especial.

Tercer. En mèrit de l'exposat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del Règim Local i altra normativa d'aplicació, procedeix elevar-ho al Ple de l'Ajuntament, com a òrgan competent per a la resolució del citat expedient, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per manifestar que està estranyat que avui es porte al Ple l'aprovació d'aquest projecte, ja que és un projecte que fa més de dos anys que està als calaixos de l'Ajuntament i que ve de l'antiga legislatura. El Sr. Sánchez explica que és el projecte dels accessos al Centre Comercial i considera que, en realitat, aquest projecte hauria d'estar aprovat i executat de fa més de deu anys. De fet, indica que diu això perquè, quan es va instal·lar el centre comercial, la primera premissa ineludible i prioritària que se li demanava a l'empresa que fera el centre comercial era que fes els accessos. Tot i això, el Sr. Sánchez explica que es va construir el gran centre comercial sense cap tipus de llicència de l'Ajuntament (ni d'obres, ni d'activitat, ni d'obertura) i els membres de l'equip de govern van consentir que es creara, sense fer els accessos i sense cap tipus d'autorització ni de llicència. Per al Sr. Sánchez, aquest centre comercial és un referent de la forma que té l'equip de govern governar, ja que no solucionen cap problema, sinó que són el problema. Segons el Sr. Sánchez, el Partit Popular aprofita el govern per afavorir els amics que van al centre comercial, per a perjudicar els interessos municipals i, al final, deixar que les coses s'enquisten. Per al Sr. Sánchez, és molt fàcil d'explicar: van consentir la construcció d'un centre comercial sense una sola llicència, perjudicant el municipi de Benicarló i han afavorit a qui han afavorit, d'acord amb no sap canvis ni quines prestacions. El Sr. Sánchez assegura que ell no ho sap a canvi de què, però considera que era vergonyós veure al senyor Carlos Fabra i al senyor Jaime Mundo inaugurant oficialment un centre comercial que era il·legal, posant en perill els ciutadans de Benicarló perquè els accessos no estaven fets, posant en perill perquè la inundabilitat, --ja que hi ha hagut dues inundacions i els informes en contra d'inundabilitat del PATRICOVA--, sense complir cap mesura de seguretat ni contra incendis, etc. Segons el Sr. Sánchez, l'equip de govern ha consentit aquesta situació durant deu anys i segueixen igual. Per tant, considera que és vergonyós que avui porten això damunt la taula. A més, afegeix que han fet més favors, ja que com el centre comercial tenia l'obligació de construir els accessos, l'alcalde va firmar un conveni amb ells per garantir que, de les costes d'urbanització dels accessos, se'n farien càrrec ells. Per al Sr. Sánchez, si a qualsevol ciutadà de Benicarló, quan se li cobren les costes d'urbanitzar, se li fa dipositar primer un aval bancari, a aquests senyors se'ls va admetre un aval hipotecari i damunt pel termini de deu anys, la qual cosa vol dir que aquest Ajuntament consentia que eixe centre en deu dies fora il·legal, perillós i sense accessos. Continua dient que ja han passat els deu anys o estan a punt de caducar ara els deu anys i continuem igual. A més, el Sr. Sánchez manifesta que el que ha llegit el secretari és mentira, perquè Carreteres ja va indicar que no autoritzarà una paletada mentre no estiga la variant feta i eixa via, que avui és la N-340, siga propietat municipal, amb la qual cosa podrem fer el que ens done la gana.

D'altra banda, el Sr. Sánchez afegeix que el tema del PATRICOVA també està per solucionar, ja que és inundable. A més, vol saber si executaran l'aval hipotecari, ja que aquest està a punt de véncer i els recorda que l'empresa està en concurs de creditors, és a dir, --explica-- el que en dèiem «suspensió de pagaments». Continua la seua intervenció dient que li agradaria saber si s'executarà no, perquè si executem l'aval l'Ajuntament té l'obligació l'Ajuntament de fer-se càrrec de l'obra. Però, insisteix que és un aval hipotecari d'una finca que està en estos moments dins d'una relació de béns de tots els creditors de la concursal. Per tant, es pregunta quina tramitació s'haurà de fer ara i si serà costosa, ja que ells considera que és molt probable que sí que siga alhora que difícil de traure. A més, continua preguntant-se que, si s'escau, què faria l'Ajuntament amb eixa i si la vendrien. Segons el Sr. Sánchez, si executem l'aval, ens obliguem a fer l'obra, perquè eixa era la condició i nosaltres som subsidiaris. Tot i això, el Sr. Sánchez considera que l'obligació de fer-la la té l'empresa i, si no ho fa, nosaltres ho haurem de fer subsidiàriament, per quedar-nos allò que aporten en aval. Per tant, considera que haurem d'executar l'aval i es pregunta quants diners ens ha costat eixe Centre Comercial i quants diners hem deixat d'ingressar d'eixe Centre Comercial. El Sr. Sánchez creu que això és qüestió de l'equip de govern i és un exemple de com funcionen. A més, pensa que algú se n'haurà beneficiat, però afirma que el que és segur és que l'Ajuntament, no.

Així doncs, el Sr. Sánchez s'adreça al Sr. López, per dir-li que sap que aquest projecte no és i que se l'ha trobat en un calaix, perquè considera que el seu departament no n'ha fet res, perquè l'equip de govern no ha fet res en deu anys i no són capaços de tirar endavant un Pla General. A continuació, li pregunta que si li garanteix que els veïns del sector Palmar, al final, no pagaran eixes obres, ja que ell considera que, si el centre comercial va a menys i tanca, aquest no tindrà l'obligació de fer els accessos perquè són per al centre comercial, per tant, creu que aleshores haurien de fer-se'n càrrec els veïns del sector. Finalment, acaba la seua intervenció reiterant les seues preguntes de per què es porta açò ací, si s'executarà l'aval i el Sr. López li garanteix que els veïns no se'n faran càrrec.

En segon lloc, el Sr. López González, representant del grup municipal popular, manifesta que l'Ajuntament insta a l'empresa que inicie i li posa com a condició que pague els accessos perquè, en definitiva, el que s'ha de fer allí és entrar al Centre Comercial. El Sr. López indica que aquí venim a aprovar el Pla Especial provisionalment i serà l'aprovació definitiva, una vegada s'entregue el document amb les al·legacions que s'han acceptat i les que no dins del Pla Especial que han presentat i, això, --diu--, només té un únic objectiu, que és donar un pas més. Recorda que el Sr. Sánchez ha dit que ha estat perdut en el calaix, però el Sr. López diu que li pot garantir i demostrar que això no ha sigut així. Explica que la principal càrrega que tenia este document és que Carreteres no vol donar autorització a eixa rotonda i ho han estat guardant en eixos calaixos el temps que els ha fet falta i, per tant, segons el Sr. López, l'Ajuntament l'únic que ha estat tramitant ha sigut la manera de desencallar eixe informe per part de Carreteres i han anat a parlar amb esta gent diverses vegades perquè, almenys, donen el vistiplau al pla especial i es puga continuar amb la tramitació. Indica que es va parlar amb el Sr. Ismael Ferrer, el delegat de Carreteres de València, i els va comentar que, si en un curt termini que datava en el 2015, la variant N-340 no estava acabada, el que faria seria autoritzar la instal·lació d'eixa rotonda a eixe punt concret. Per això, --explica--, es porta aquest punt a l'ordre del dia d'avui, per a continuar la tramitació perquè d'aquí al 2015, els done de temps de fer el projecte d'execució i el refós del que aquí portem i ja està.

Continua dient, el Sr. López, que les al·legacions han sigut contestades pels tècnics, s'han acceptat les que han sigut possibles i, en tot moment, garanteixen aquests informes que el pagament no el realitzaran els veïns del PAI El Palmar. Indica, a més, que estan esperant que acabe la variant N-340, datada per al 2015 per a poder posar els accessos en el seu lloc, que seran a càrrec de l'empresa que està gestionant el centre comercial.

En un nou torn, el Sr. Sánchez afirma que el Sr. López no li ha contestat a res, encara que diu que ja ho sabia perquè és molt difícil respondre de per què han estat deu anys consentint el que han consentit. Aleshores, pregunta per què van firmar aquell aval, en el seu dia hipotecari, durant deu anys i per què han consentit el que han consentit. De fet, el Sr. Sánchez considera que després passen coses com el Madrid Arena i ho lamentem. Però, reitera que eixe centre comercial no ha complit cap norma de seguretat, ni s'ha inspeccionat mai. Per això, creu que no li contestaran i donaran la culpa a Carreteres. Així doncs, torna a repetir que la condició inicial i ineludible era fer els accessos i creu, per tant, que, si no hi ha accessos, no hi ha centre comercial i que, si durant deu anys no s'hagués consentit, no hagés hagut centre comercial. Per tant, no entén que diguen ara que la culpa la té Carreteres i es pregunta si durant deu anys ha tingut culpa Carreteres de la gestió del Partit Popular. A més, recorda que si l'equip de govern li van firmar un aval hipotecari a deu anys al centre comercial estava clar que no tindrien cap pressa de fer els accessos, ja que ja tenien el centre comercial fet. De fet, creu que no han tingut mai, la intenció de fer-ho; indica que ara perquè no poden, perquè estan en suspensió de pagaments, però considera que mai no han tingut la intenció de fer-ho. A més, manifesta que no és el mateix el valor de la finca de fa deu anys al que és avui en dia. Per tant, reitera la seua pregunta de si executaran eixe aval hipotecari que està a punt de vèncer i si li pot garantir que els veïns del Palmar no se'n faran càrrec.

Seguidament, fa ús de la paraula el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, per a manifestar al Sr. López que el tema va començar mal i no se sap com acabarà, perquè, de moment, --afirma-- que quasi que està tancat. En relació amb el que s'ha dit sobre carreteres, el Sr. Ferrer considera que l'informe és clar i que diu "això és meu, ara no toques res, que quan siga de vostés ja faran el que vulguen". Continua la seua intervenció preguntat si l'informe de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient (Secció Forestal i Àrea de Vies Pecuàries) no ha dit res, perquè segons l'escrit registre de sortida núm. 15.000, de data 22.09.2011 s'expressava que "a dicha solicitud de informe no se ha recibido contestación". Per altra banda, indica que eixa empresa està a punt de plegar i si no ho paga eixa empresa es pregunta si ho pagaran els veïns del Palmar o tots els benicarlandos. A més, manifesta que la Llei d'Urbanisme diu que qui es beneficia d'un sector és el que ha d'urbanitzar, per tant, es pregunta quina garantia tenim que açò no afecte a gent diferent al centre comercial. El Sr. Ferrer admet que això no li preocupa a ell, però preocupa als veïns d'allí. Finalitza la seua intervenció dient que això va començar mal i cada vegada està més enquistat i cada vegada està pitjor.

En un nou torn, intervé el Sr. López per a manifestar que no sap com acabarà el centre comercial i que que ara no els ho pot dir. Indica que, fins al dia d'avui, pensava que els informes del tècnics que es decantaven en un sentit o en un altre a l'hora d'informar eren suficients com perquè això servira davant d'un jutge. De fet, ell creu que queden suficientment garantits els drets dels veïns amb els informes dels tècnics i, així mateix, indica que ell es preocuparà personalment que això es complisca i s'intentarà donar la forma perquè cap veí de Benicarló haja de pagar el que no li corresponga.

Finalment, l'alcalde conclou el debat fent uns aclariments, ja que considera que s'han fet acusacions una miqueta fortes. L'alcalde explica que fa deu anys es va inaugurar el centre comercial i este centre comercial es va aprovar amb el vot del grup socialista. A més, diu que gràcies a eixe centre comercial els treballadors de Palau en aquell moment van cobrar. Per tant, l'alcalde considera que alguns benicarlandos sí que es van beneficiar.

Pel que respecta al tema de les llicències, l'alcalde indica que sí que hi ha llicències donades i que hi ha alguns locals que tenen la llicència fins que Carreteres, a través de l'Índex Mitjà de Densitat del IMD, va dir que no es donaren les llicències, però sí que se van donar llicències anteriorment. Per altra banda, manifesta que s'està dient que hauran de pagar els veïns del Palmar i recorda al Sr. Ferrer que van fer un PAI, el PAI Palmar on feien pagar a tots els veïns d'aquell sector, i el van aprovar el grup polític del Sr. Ferrer l'any 2006. Explica que, quan els seu grup va entrar a govern, van decidir fer un pla especial, perquè van vindre tots els veïns del PAI El Palmar, que es va adjudicar a una empresa que es deia ACCIONA, amb la qual van haver de negociar quaranta mil vegades per a deixar eixe PAI en suspensió, perquè els veïns els volien matar. Aleshores, --diu-- sí que feien pagar a tots els veïns els accessos al centre comercial.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per 13 vots a favor i set abstencions --representants del grups municipals socialista i Compromís--, acorda:

Primer. Desestimar la primera al·legació, de contingut jurídic, presentada per:

 • El Sr. FRANCISCO JAVIER CERDÁ, NIF 19.003.482-P i la Sra. ANA MIGUEL TRUJILLO, NIF 18.991.987-J, amb domicili a l'efecte de notificacions a la partida de Sanadorlí número 400 de Benicarló, en data 7 de novembre de 2011, amb núm. de registre d'entrada 18.045.

 • El Sr. RAMÓN LÓPEZ RODRÍGUEZ, NIF: 18.875.511-D i la Sra. JOSEFA GARCÍA PADILLA, NIF: 40.831.112-V, amb domicili a l'efecte de notificacions a la partida de Sanadorlí número 352 de Benicarló, en data 7 de novembre de 2011, amb núm. de registre d'entrada 18.046.

 • El Sr. JUAN JOSÉ MOROS ROCA, NIF 18.913.850-F, amb domicili a l'efecte de notificacions a la plaça del Mercat núm. 14 de Benicarló, en data 7 de novembre de 2011, amb núm. de registre d'entrada 18.047.

 • El Sr. ANGEL BELLMUNTBLASCO , NIF 73.358.171-Q, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer de Pius XII núm. 8-3r B de Benicarló, en data 7 de novembre de 2011, amb núm. de registre d'entrada 18.051.

 • El Sr. ELEUTERIO ALBERT VIDAL, NIF 18.696.142-V, amb domicili a l'efecte de notificacions al c. dels Campaners número 6 de Benicarló, en data 7 de novembre de 2011, amb núm. de registre d'entrada 18.052.

 • El Sr. PATRICIO FORÉS SERRET, NIF: 19.746.548-J, amb domicili a l'efecte de notificacions a l'avinguda de Joan Carles I núm. 22 baixos (Tenda PATFOR) de Benicarló, en data 7 de novembre de 2011, amb núm. de registre d'entrada 18.054.

 • El Sr. BARTOLOMÉ CALDÉS FOIX, NIF 73.350.293-G, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer de Sant Francesc núm. 5-1r de Benicarló, en data 7 de novembre de 2011, amb núm. de registre d'entrada 18.064.

 • La Sra. JOSEFA BELTRÁN SANZ, NIF 18.843.631-F, amb domicili a l'efecte de notificacions al c. de Jacinto Benavente número 8, primer bloc, 3r A de Benicarló, en data 7 de novembre de 2011, amb núm. de registre d'entrada 18.065.

 • La Sra. MARÍA DOLORES CORIHUELA BELTRÁN, NIF 42.800.228 B, amb domicili a l'efecte de notificacions al c. del Buen Viaje número 2-1r 1a de Sant Joan d'Espí (08970) Barcelona, en data 7 de novembre de 2011, amb núm. de registre d'entrada 18.066.

 • El Sr. FLORENCIO HERRERO CELADES, NIF 18.405.291 R, amb domicili a l'efecte de notificacions al Polígon Industrial El Collet, parcel·la 301-305 de Benicarló, en data 11 de novembre de 2011, amb núm. de registre d'entrada 18.331.

Pels motius exposats en el fonament de dret segon de l'informe emès pel TAG d'Urbanisme, el Sr. Hernández Lahera, en data 8/10/13.

Quant a les al·legacions de contingut tècnic, tal com reflecteix l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, en el seu informe de data 15/07/13, hem d'indicar que:

La segona de les al·legacions fa referència a la falta de justificació dels elements essencials del Pla Especial.

Es contesta indicant que el Pla Especial que s'està tramitant tracta, en essència, d'habilitar l'espai necessari per implantar una infraestructura d'enllaç entre dues vies previstes en el PGOU. El sòl per a aquesta reserva es troba, sens dubte, en sòl urbanitzable, en l'àmbit del sector 9 del PGOU i ha estat recollit, igualment, com a ordenació estructural en el document d'inici de la nova versió del PGOU que l'ajuntament de Benicarló està tramitant, sense que haja estat qüestionat en el document de referència emès per la GV.

Igualment, aquesta infraestructura està prevista en el planejament que està tractant-se d'aprovar en el terme municipal de Peníscola.

No existeix cap dubte, per tant, almenys en el municipi de Benicarló, en què l'obtenció del sòl ha de gestionar-se en l'àmbit d'aquest sector o en el qual, en desenvolupament del nou pla, es preveja.

No obstant això, aquesta infraestructura, implantada en l'àmbit d'un sòl urbanitzable, ha de ser anticipada i aquesta anticipació és deguda a la necessitat de millorar els enllaços dels sòls urbans existents en l'actualitat, sent aquesta, evidentment, la raó que provoca l'ordenació detallada d'aquest enllaç mitjançant una modificació de l'actual pla o mitjançant el present Pla Especial que indique quin ha de ser el seu disseny i quins terrenys són els necessaris per a la seua correcta implantació anticipada.

Per tant, la implantació anticipada d'aquesta rotonda està vinculada a l'execució i funcionament del centre comercial en sòl urbà. Conseqüentment, és una obra necessàriament vinculada a aquest i obligatòria perquè puga ser habilitat l'ús terciari en el sòl urbà, tal com es deriva de la modificació del Pla General que habilitava aquest ús. A més, ha de recaure l'obra d'execució d'aquesta sobre el seu promotor, com així ja ho va acordar l'Ajuntament en les bases de programació del sector 9.

Per tant, els promotors del centre comercial han de procedir a l'obtenció d'aquest sòl, tant de les parcel·les situades en el terme de Peníscola, com de les que se situen en el terme de Benicarló, sense perjudici de la reserves d'aprofitament que d'aquesta obtenció es deriven en el sòl urbanitzable en el qual situen, reserves que pertanyeran als propietaris cedents en cas que la seua obtenció no siga onerosa o al promotor de l'actuació de connexió del sòl urbà confrontant o a l'administració, en el cas de ser obtinguts onerosament.

Una altra qüestió serà qui ha de sufragar els costos d'urbanització d'aquesta infraestructura. Com ja s'ha anticipat, aquest costejament de l'obra urbanitzadora està imposat indirectament des de la modificació del PGOU que habilitava l'ús terciari en el sòl urbà. Aquesta obra ha de ser escomesa pel promotor del centre en sòl urbà, mentre persistisca l'actual situació, doncs en cas contrari no es complirien els condicionants de connexió i accés a aquest i resultaria, llavors, inhàbil la modificació que habilitava l'ús terciari, en no complir les determinacions imposades en la seua aprovació.

Per tant, independentment que el Pla Especial esmente que s'habiliten els sòls necessaris per donar accés al sector 9, la qual cosa és certa, l'objectiu d'aquest és, mentre no canvien les condicions actuals, el d'habilitar els adequats accessos requerits per la Unitat de Carreteres de l'Estat a Castelló, condició acceptada pel titular del sòl urbà sobre el qual es pretén autoritzar el centre comercial.

Conseqüentment, el Pla Especial ha d'aprovar-se, si escau, incorporant que el costejament de les obres d'urbanització de l'enllaç s'han de dur a terme d'acord amb la condició imposada en aquesta modificació del PGOU, havent de ser sufragada pel promotor de l'activitat que genera un tràfic intens en el sòl urbà, sense perjudici de mantenir la reserva d'aprofitament que es derive de la propietat de dits terrenys en la gestió definitiva del sòl urbanitzable.

La tercera i quarta al·legació tenen, en tots dos casos, la mateixa intencionalitat que la segona. És a dir, la tercera al·legació, fent referència a la necessitat d'assumir per part de l'urbanitzador (promotor de l'activitat que genera el tràfic intens en l'encreuament amb la CN-340) les obres accessòries d'enllaç exigibles segons la modificació que l'habilitava a implantar un centre comercial, manifesta que és aquest promotor qui n'ha d'assumir el costos. I la quarta, referint-se a les previsions del programa que tractava de desenvolupar el sector 9, recalca que en les bases d'aquest ja figurava aquesta condició d'assumpció de costos.

Conseqüentment, comprovat que aquesta obligació d'execució d'integrar els accessos al centre en sòl Urbà i el seu deure de costejar ja figuraven en les bases de programació del Sector 9, han d'integrar-se en el Pla Especial les determinacions de qui ha d'assumir la seua càrrega financera i que correspon que aquesta siga assumida pel promotor de l'activitat terciària en el sòl urbà confrontant amb el sector.

És més, a fi de finalitzar adequadament aquests accessos, el Pla Especial ha d'integrar com a ordenació de l'accés i la seua execució, el vial de connexió entre la rotonda i el punt d'accés a la parcel·la terciària situada en el sòl urbà, de tal manera que l'enllaç amb la via de connexió de la resta del territori amb aquest sòl urbà quede completada.

Segon. Quant a l'al·legació presentada per la Secretaria General de Patrimoni de l'Estat, Delegació d'Economia i Hisenda a Castelló, dependent del Ministeri d'Economia i Hisenda, en data 9 de novembre de 2011, amb registre d'entrada número 18.190 i de conformitat amb l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, de data 15/07/13, requereix contestació sobre si l'actuació afecta béns de titularitat l'estat. Ha d'indicar-se que sí existeixen béns destinats a ús públic i servituds d'una carretera estatal propietat de l'Estat i que aquesta titularitat ja ha estat posada de manifest per part de la Unitat de Carreteres de l'Estat a Castelló.

Tercer. Quant a les al·legacions presentades pel Sr. DAVID PELLICER SEGARRA, en representació de la mercantil ADAPTA COLOR, S.L., NIF B-12410411, amb domicili a l'efecte de notificacions en el quilometro 1.041'1 de la carretera nacional 340 de Peníscola (12598) Castelló, en data 10 de novembre de 2011, amb registre d'entrada número 18.247 i de conformitat amb l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, de data 15/07/13:

La primera de les al·legacions presentades per la persona interessada fa referència a la necessitat que el títol del Pla Especial ha d'incloure la referència al seu caràcter intermunicipal a fi de no crear indefensió a les persones afectades en el terme de Peníscola.

S'estima , havent d'incloure's la referència que els terrens afectats es troben entre els termes de Benicarló i Peníscola.

La segona al·legació es refereix a la necessitat, segons entén la persona al·legant, que la rotonda dissenyada en el Pla especial ha de coincidir amb la prevista en el planejament aprovat provisionalment en el terme de Peníscola.

Es desestima. Atès que havent-se requerit informe a l'Ajuntament de Peníscola sobre el Pla Especial en tràmit, aquest organisme no s'ha manifestat en contra del disseny de rotonda plantejat. D'altra banda, atés que no està detallada la rotonda en el PGOU aprovat provisionalment per l'Ajuntament de Peníscola, resulta adequat el Pla Especial per realitzar la permenorització del disseny de la rotonda que ha estat, a més, informat per la Unitat de Carreteres de l'Estat a Castelló, havent d'adaptar-se el planejament en tots dos termes al Pla Especial una vegada aquest s'aprove definitivament.

La tercera al·legació sembla indicar que s'ha produït en el document de Pla Especial una alteració de la classificació urbanística del sòl afectat en el terme de Peníscola.

S'estima. Òbviament, el Pla Especial no té intenció de modificar la classificació urbanística prevista en el PGOU de Peníscola, mantenint-se com a sòl urbà, com indica el segon paràgraf de l'articulat esmentat en l'al·legació. No obstant això, no hi ha cap dubte que tant la CN-340, com els seus nusos d'enllaç, són xarxa primària, PRV, tal com planteja el Pla Especial.

No obstant això, tal com indica l'Ajuntament de Peníscola, ha de modificar-se el Pla Especial, indicant que el sòl afectat en el terme municipal de Peníscola es classifica com a sòl urbà, zona P-A (protecció d'accessos) subzona A.

La quarta al·legació fa referència a la qüestió del finançament de les càrregues d'urbanització de la rotonda. El Pla Especial ha d'aprovar-se, si escau, incorporant que el costejament de les obres d'urbanització de l'enllaç s'ha de dur a terme d'acord amb la condició imposada en la modificació del PGOU que habilitava l'ús terciari per al sòl urbà confrontant amb el sector 9 del PGOU de Benicarló, havent de ser sufragada pel promotor de l'activitat que genera un tràfic intens en el sòl urbà, sense perjudici de mantenir la reserva d'aprofitament que es derive de la propietat de dits terrenys en la gestió definitiva del sòl urbanitzable.

La cinquena al·legació manifesta que la nova infraestructura no suposa una millora per a les propietats immediates a aquesta.

Es desestima, ja que la implantació del tipus d'enllaç previst pel Pla Especial millora notablement la seguretat de l'encreuament i, conseqüentment, l'accés a les parcel·les confrontants amb aquest, independentment de l'habilitació de les vies d'aproximació a cadascuna de les àrees que hagen de servir-se'n i que han de detallar-se en els futurs desenvolupaments dels àmbits urbans i urbanitzables que allí es troben.

Quart. Quant al dictamen presentat per l'Ajuntament de Peníscola, en data 21 de novembre de 2011, amb registre d'entrada número 18.769 i de conformitat amb l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, de data 15/07/13:

a) Permenorització concreta de les parcel·les i propietaris afectats en el terme de Peníscola.

S'ha plantejat que es troba a faltar la permenorització, titulars i superfícies afectades, de les parcel·les que han de ser intervingudes en la gestió de l'execució de la infraestructura plantejada en el terme de Peníscola.

Comprovada la documentació del Pla Especial, aquesta no aporta els propietaris d'aquestes parcel·les.

Aquesta qüestió ha de ser esmenada, com ja s'ha fet en el text redactat en data 5 de setembre de 2012, aportant la relació de propietaris de les parcel·les 5, 6, 7, 8, 9 i 10.

No obstant això, aquesta relació ha de ser modificada, doncs la parcel·la 9 pertany al Ministeri de Foment i no a la Generalitat Valenciana. D'altra banda, les parcel·les 4 i 11, camí de la Ratlla, pertanyen per parts iguals a partir del seu eix a l'Ajuntament de Peníscola des d'aquest eix cap al sud, pertanyent la resta a l'Ajuntament de Benicarló.

b) Manifesta l'Ajuntament de Peníscola que ha de figurar el finançament de la infraestructura, segons l'establert en l'article 178.1.c ROGTU, exonerant a aquest Ajuntament de qualsevol càrrega urbanística.

Com ja s'ha esmentat anteriorment, el finançament de la infraestructura el sòl de la qual es pretén obtenir, tant en aquesta obtenció de sòl, com en l'execució de l'obra, la càrrega urbanística correspon, mentre es mantinga la situació actual lògicament, al promotor de l'ús terciari i que genera tràfic intens, ús que s'habilitava en la modificació del PGOU de Benicarló, en la qual es condicionava la seua aprovació a la implantació de la infraestructura.

Cal indicar, no obstant això, que la infraestructura existeix tant en el planejament del municipi de Benicarló, com en el de Peníscola i que aquesta ha de ser executada en la forma legalment establerta per al tipus de sòl de cadascun dels termes en el cas que no es duga a terme actualment i deixe de persistir l'ús pel qual s'està anticipant.

Conseqüentment, el Pla Especial ha d'aprovar-se, si escau, incorporant que el costejament <de les obres d'urbanització de l'enllaç s'han de dur a terme d'acord amb la condició imposada en aquesta modificació del PGOU, havent de ser sufragada pel promotor de l'activitat que genera un tràfic intens en el sòl urbà, sense perjudici de mantenir la reserva d'aprofitament que es derive de la propietat de dits terrenys en la gestió definitiva del sòl urbanitzable.

En el cas que aquesta rotonda no s'execute i desaparega la causa que motiva la seua anticipació, aquesta, en ser infraestructura comuna a tots dos municipis i afectada per diferents tipus de sòl segons el terme afectat, ha de ser executada en la forma legalment establerta per al tipus de sòl de cadascun dels termes en el cas que no es duga a terme actualment i deixe de persistir l'ús pel qual s'està anticipant.

  c) Se sol·licita una solució tècnica addicional per al gir a l'esquerra del tràfic provinent de Peníscola, en cas d'executar-se alguna de les solucions provisionals prevista.

En tractar-se d'una solució que pretén suplementar l'accés de la CN-340 al Centre Comercial i que ha de ser sufragat per ells, qualsevol solució provisional tractarà de complir tal objectiu provisionalment, valga la redundància.

Conseqüentment, no resulta procedent, excepte acords amb el promotor de l'obra, realitzar obres complementàries per a servei diferent al que es pretén obtenir. El Pla Especial es redacta amb l'objecte de reservar el sòl per a la solució d'accessos definitiva. Qualsevol solució provisional ha de tramitar-se amb l'autorització del Ministeri de Foment sobre la base d'un projecte d'obra consensuat.

  d) Se sol·licita l'esmena d'error produït en l'apartat 2.2. de la memòria del Pla Especial referent a la classificació del sòl en el terme de Peníscola.

Òbviament, el Pla Especial no té intenció de modificar la classificació urbanística prevista en el PGOU de Peníscola, mantenint-se com a sòl urbà, com indica el segon paràgraf de l'articulat esmentat en l'al·legació.

Tal com s'indica per l'Ajuntament de Peníscola, ha de modificar-se el Pla Especial, indicant que el sòl afectat en el terme municipal de Peníscola es classifica com a sòl urbà, zona P-A (protecció d'accessos) subzona A.

Cinqué. Quant a l'informe presentat per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en data 26 de desembre de 2011, amb registre d'entrada número 2.505 i de conformitat amb l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, de data 15/07/13:

S'ha emés un informe favorable sobre el Pla Especial de Reserva de Sòl, condicionant la seua execució a les determinacions que, en nou informe, es deriven del projecte d'obres i la pertinent autorització a obtenir de la Confederació si d'estudis més detallats sobre inundabilitat es dedueix la seua necessitat.

Sisé. Quant a l'informe presentat per la Unitat de carreteres a Castelló, dependent del Ministeri de Foment, en data 27 d'abril de 2012, amb registre d'entrada número 6.255 i de conformitat amb l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, de data 15/07/13:

L'organisme que tutela la via estatal de comunicació afectada informa favorablement el Pla Especial condicionat a dues qüestions:

La primera fa referència a la necessitat de dur a terme un estudi de tràfic que assegure la bondat del projecte constructiu necessari per executar l'enllaç o nus.

La segona, la prohibició d'executar la glorieta fins que estiga desviat el tràfic de la CN-340 per la variant en construcció o canvi de titularitat de l'actual carretera o bé que canvien de forma notòria les actuals condicions de flux de transit.

D'altra banda, es posa l'accent en l'error de titularitat sobre les parcel·les situades a 10 m de l'eix de la carretera, pertanyent aquestes al Ministeri de Foment i no a la Generalitat Valenciana, error que ha de corregir-se en el document refós per a aprovació definitiva.

Per tant, NO EXISTEIX INCONVENIENT per part de l'organisme que tutela les carreteres de l'Estat perquè s'aprove el planejament que regula l'enllaç o nus. No obstant això, aquest no podrà ser construït fins que es pose en funcionament la variant d'aquesta carretera i aquesta passe a ser propietat municipal, en aquest cas, d'altra banda, ja no seria necessària la intervenció d'aquest organisme per autoritzar l'enllaç.

Alternativament, el promotor que ha d'executar l'enllaç per accedir al sòl urbà terciari confrontant amb el sector 9, pot pactar enllaços provisionals que necessitaran autorització de la Unitat de Carreteres de l'Estat a Castelló.

Seté. Aprovar provisionalment el Pla Especial d'Accessos al Sector 9 Palmar de Benicarló, amb les següents condicions, de conformitat amb l'informe emès per l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores en data 15/07/13:

 1. El costejament de les obres d'urbanització de l'enllaç s'ha de dur a terme d'acord amb la condició imposada en la modificació del PGOU, i a les bases de programació del Sector 9 aprovades per l'ajuntament de Benicarló, havent de ser sufragada pel promotor de l'activitat que genera un tràfic intens en el sòl urbà, en el cas de mantenir-se les condicions actuals d'exigència d'accés per a l'autorització de l'ús terciari, sense perjudici de mantenir la reserva d'aprofitament que es derive de la propietat de dits terrenys en la gestió definitiva de les unitats d'execució afectades. Aquesta reserva s'inscriurà a favor del propietari que cedisca el sòl gratuïtament. En cas d'obtenció onerosa, aquesta serà sufragada pel promotor del Centre Comercial Costa de Azahar i la reserva es realitzarà al seu favor.

  En cas de desenvolupar-se l'execució de l'enllaç exclusivament com a desenvolupament dels propis plans generals afectats, l'obtenció el sòl i l'execució de l'enllaç es duran a terme d'acord amb el procediment legalment establert per al sòl urbà en el terme municipal de Peníscola i per al desenvolupament del sòl urbanitzable del terme municipal de Benicarló, al quals s'adscriu en aquest terme.

  Alternativament, el promotor que ha d'executar l'enllaç per accedir al sòl urbà terciari confrontant amb el sector 9, pot pactar enllaços provisionals que necessitaran autorització de la Unitat de Carreteres de l'Estat a Castelló.

 2. A fi de finalitzar adequadament els accessos al Centre Comercial, el Pla Especial ha d'integrar com a ordenació de l'accés i la seua execució, el vial de connexió entre la rotonda i el punt d'accés a la parcel·la terciària situada en el sòl urbà, de tal manera que l'enllaç amb la via de connexió de la resta del territori amb aquest sòl urbà quede completada.

 3. Corregir la relació de titulars de parcel·les afectades indicant que existeixen béns destinats a ús públic i servituds d'una carretera estatal propietat de l'Estat, havent-se posat de manifest aquesta circumstància sobre les parcel·les 2 i 9 per part de la Unitat de Carreteres de l'estat a Castelló.

 4. Modificar la titularitat del camí de la Ratlla, que pertanyerà per parts meitats iguals a tots dos termes municipals: Benicarló i Peníscola.

 5. Modificar el títol el Pla Especial fent referència a «nus d'enllaç en terrenys dels termes de Benicarló i Peníscola, entre la CN-340 i el camí de la Ratlla del Terme per donar accés al sòl urbà Centre Comercial Costa de Azahar.

 6. Ha de modificar-se el Pla Especial, indicant que el sòl afectat en el terme municipal de Peníscola manté la seua classificació com a sòl urbà, zona P-A (protecció d'accessos) subzona A».

 7. Incorporar com a determinació del Pla la necessitat de redactar estudi detallat d'inundabilitat, subjecte al seu informe pertinent, que establisca els condicionants del projecte de construcció de la glorieta, en trobar-se aquesta en terrenys inundables nivells de risc 4 i 6, segons el PATRICOVA.

 8. Incorporar com a determinació del Pla que aquest es redacte com a document l'objecte del qual és la reserva de sòl per a la construcció d'una glorieta i que la seua execució vinculada al desviament del tràfic per la variant de la CN-340 actualment en construcció o al canvi de titularitat de la via o a la modificació notòria de la condicions amb les quals arriba el nus el tràfic o flux de vehicles.

Una vegada aprovat provisionalment el document de planejament, ha de presentar-se el text refós per a la seua remissió a l'organisme competent per a la seua aprovació definitiva.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA I-3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de modificació de la citada ordenança, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 15 de juliol de 2013, amb la finalitat de:

--Redactar de forma més clara l'article 4è, separant en dos articles diferenciats les exempcions i les bonificacions.

--Especificar la documentació requerida per a la sol·licitud d'exempcions i bonificacions.

--Afegir que, per als casos de matriculació o primera adquisició, la sol·licitud d'exempció puga realitzar-se amb posterioritat a la matriculació, en un termini de 30 dies.

--Afegir en l'article 5è els següents tipus de vehicles: quadricicles lleugers, quads, caravanes o autocaravanes.

Vist l'informe emès per la tresorera en data 12/07/13, núm. 300/13-GT, fiscalitzat pel viceinterventor municipal.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Modificar els articles 4è i 5è de l'Ordenança I-3, reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 15 de juliol de 2013. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«ARTICLE 1r. FONAMENT

L'Ajuntament de Benicarló, en ús de les facultats que li confereixen els articles 16, 59.1.c) i 92 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, acorda modificar l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, l'exacció de la qual es regirà pel que es disposa en la present Ordenança Fiscal.

Article 2n. Fet imposable

1. L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per circular per les vies públiques, siga quina siga la seua classe i categoria.

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que haja estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no hagen causat baixa en aquestos. A l'efecte d'aquest Impost també es consideraren aptes els vehicles proveïts de permisos temporals i matrícules turístiques.

3. No estan subjectes a aquest Impost:

a) Els vehicles que havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, puguen ser autoritzats per circular excepcionalment en ocasió d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta naturalesa.

b) Els remolcs i semirremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals no siga superior a 750 quilograms.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius d'aquest Impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, a nom de les quals conste el vehicle en el permís de circulació.

Article 4t. Exempcions

1. Estan exempts de l'Impost:

a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguen súbdits dels respectius països, externament identificats i a condició de reciprocitat en la seua extensió i grau.

Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.

c) Els vehicles respecte dels quals així es derive del que es disposa en tractats o convenis internacionals.

d) Les ambulàncies i la resta de vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l'annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998,de 23 de desembre.

Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de persones minusvàlides per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s'aplica mentre es mantinguen aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.

Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no són aplicables als subjectes passius beneficiaris d'aquestes per més d'un vehicle simultàniament.

A l'efecte del que es disposa en aquest paràgraf, es consideraran persones amb minusvalidesa les que tinguen aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.

f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguen una capacitat que excedisca de nou places, inclosa la del conductor.

g) Els tractors, remolcs, semirremolcs i maquinària proveïts de cartilla d'inspecció agrícola.

2.1. Per poder aplicar les exempcions al fet que es refereix el paràgraf i) de l'apartat 1 d'aquest article, les persones interessades han d'instar la seua concessió indicant les característiques del vehicle, la seua matrícula i la causa del benefici, i adjuntar la següent documentació:

  • Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle (per les dues cares), amb la inspecció tècnica superada i en vigor.

  • Fotocòpia del permís de circulació.

  • Fotocòpia del certificat de minusvalidesa emès per l'òrgan competent, en el qual conste el percentatge de minusvalidesa.

  • Declaració responsable que el vehicle s'utilitza exclusivament per a ús de la persona interessada i de no gaudir simultàniament d'aquesta exempció per a un altre vehicle en un altre terme municipal.

2.2. Per poder aplicar les exempcions a què es refereix el paràgraf g) de l'apartat 1 d'aquest article, les persones interessades han d'instar la seua concessió i adjuntar la següent documentació:

  • Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle (per les dues cares), amb la inspecció tècnica superada i en vigor.

  • Fotocòpia del permís de circulació.

  • Fotocòpia de la cartilla d'inspecció tècnica expedida a nom de la persona titular del vehicle.

Les exempcions establertes en els anteriors apartats i) i g) tenen caràcter pregat i es concedeixen expressament als subjectes passius que reunisquen les condicions requerides i prèvia sol·licitud d'aquests. Declarada l'exempció per l'Administració municipal, s'ha d'expedir un document que acredite la seua concessió.

La petició ha de realitzar-se abans de la data de meritació de l'Impost. No obstant això, en el cas de matriculació o primera adquisició ha de sol·licitar-se dins del termini de 30 dies a partir de la matriculació. Si l'exempció se sol·licita amb posterioritat a aquestes dates, s'ha d'aplicar a partir del període impositiu següent.

Així mateix, aquestes exempcions queden condicionades a estar al corrent de pagament amb aquest Ajuntament, condició l'incompliment de la qual donarà lloc a la no concessió de l'exempció o a la pèrdua d'aquesta.

Article 4t bis. Bonificacions

Gaudeixen una bonificació del 100 per cent de la quota de l'Impost:

a) Els vehicles declarats històrics per la comunitat autònoma, sempre que figuren així inclosos en el registre de la Prefectura Provincial de Trànsit.

b) Els vehicles que, en la data de meritació de l'Impost, tinguen una antiguitat mínima de 25 anys comptadors a partir de la data de fabricació. Si aquesta no es conegués es prendrà com tal la data de la seua primera matriculació o, en defecte d'això, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

Per poder aplicar les bonificacions al què es refereixen els paràgrafs a) i b), les persones interessades han d'instar la seua concessió i adjuntar la següent documentació:

 • Fotocòpia del certificat expedit per l'organisme competent acreditatiu de la condició de vehicle històric

 • Fotocòpia del permís de circulació

 • Fotocòpia de la targeta d'inspecció tècnica (per les dues cares), amb la inspecció tècnica superada i en vigor, a què es refereix el Reial Decret 1247/1995 de 14 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Vehicles Històrics.

Les bonificacions establertes als anteriors apartats tenen caràcter pregat i es concediran expressament als subjectes passius que reunisquen les condicions requerides i prèvia sol·licitud d'aquests.

La petició ha de realitzar-se abans de la data de meritació de l'Impost. Si la bonificació se sol·licita amb posterioritat a aquesta data, s'ha d'aplicar a partir del període impositiu següent.

Així mateix, aquestes bonificacions queden condicionades a estar al corrent de pagament amb aquest Ajuntament, condició l'incompliment de la qual donarà lloc a la no concessió de la bonificació o a la pèrdua d'aquesta.

Article 5é. Quota

1. Les quotes de l'Impost són les resultants d'aplicar al quadre de tarifes fixat en l'apartat 1 de l'art. 95 del TRLHL el coeficient 1,731, llevat dels autobusos i camions, als quals s'aplica el coeficient de l'1'891 i són:

EPÍGRAF 1 - TURISMES

NÚMERO

CONCEPTE

QUOTA ANUAL EN EUROS

1.1

De menys de 8 cavalls fiscals

22 EUR

1.2

De 8 fins a 11.99 cavalls fiscals

59 EUR

1.3

De 12 fins a 11.99 cavalls fiscals

125 EUR

1.4

De 16 fins a 19.99 cavalls fiscals

155 EUR

1.5

De 20 cavalls fiscals en endavant

194 EUR

EPÍGRAF 2 - AUTOBUSOS

NÚMERO

CONCEPTE

QUOTA ANUAL EN EUROS

2.1

De menys de 21 places

157 EUR

2.2

De 21 a 50 places

224EUR

2.3

De més de 50 places

280EUR

EPÍGRAF 3 - CAMIONS

NÚMERO

CONCEPTE

QUOTA ANUAL EN EUROS

3.1

De menys de 1.000 kg de càrrega útil

80 EUR

3.2

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil

157 EUR

3.3

De 3.000 a 9.999 kg de càrrega útil

224EUR

3.4

De més de 9.999 kg de càrrega útil

280EUR

EPÍGRAF 4 - TRACTORS

NÚMERO

CONCEPTE

QUOTA ANUAL EN EUROS

4.1

De menys de 16 cavalls fiscals

31 EUR

4.2

De 16 a 25 cavalls fiscals

48 EUR

4.3

De més de 25 cavalls fiscals

144 EUR

EPÍGRAF 5 - REMOLCS I SEMIRREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

NÚMERO

CONCEPTE

QUOTA ANUAL EN EUROS

5.1

De menys de 1.000 kg de càrrega útil

31 EUR

5.2

De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil

48 EUR

5.3

De més de 2.999 kg de càrrega útil

144 EUR

EPÍGRAF 6. ALTRES VEHICLES

NÚMERO

CONCEPTE

QUOTA ANUAL EN EUROS

6.1

Ciclomotors

8 EUR

6.2

Motocicletes fins a 125 cc

8 EUR

6.3

Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc

13 EUR

6.4

Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc

26 EUR

6.5

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 cc

52 EUR

6.6

Motocicletes de més de 1.000 cc

105 EUR

2. A l'efecte d'aquest Impost, el concepte de les diverses classes de vehicles relacionats en el quadre de tarifes és el recollit en el Reial Decret 2.822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles, tenint en compte, a més, les següents regles:

a) S'entén per furgoneta el resultat d'adaptar un vehicle de turisme a transport mixt de persones i coses mitjançant la supressió de seients i vidres, alteració de la grandària o disposició de les portes i altres alteracions que no modifiquen el model de què es deriva. Les furgonetes tributen com a turisme, d'acord amb la seua potència fiscal, excepte en els següents casos:

1. Si el vehicle està habilitat per al transport de més de nou persones, inclòs el conductor, tributa com a autobús.

2. Si el vehicle està autoritzat per transportar més de 525 quilograms de càrrega útil, tributa com a camió.

b) Els motocarros tenen la consideració, a l'efecte d'aquest Impost, de motocicletes i, per tant, tributen per la seua cilindrada.

c) Quan es tracte de vehicles articulats tributen simultàniament i per separat l'automòbil, constituït per un vehicle de motor, i el remolc i semiremolc acoblat.

d) Les màquines autopropulsades o automotrius que puguen circular per les vies públiques sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracció mecànica tributen per les tarifes corresponents als tractors; queden compresos, entre aquests els tractocamions i els tractors d'obres i serveis.

e) Els vehicles autocaravana o aquells condicionats per ser utilitzats com a habitatge tenen la consideració de turisme i tributen per la seua potència fiscal.

f) Les caravanes o remolcs habitatge tributen com a remolcs, en funció de la seua càrrega útil.

g) Els quatricicles lleugers tributen com a ciclomotors.

h) Els quatricicles (quads) i vehicles especials tributen com a tractors, en funció de la seua potència fiscal.

3. La potència fiscal del vehicle expressada en cavalls fiscals s'estableix d'acord amb el que disposa l'article 11.20 del Reglament General de Vehicles abans esmentat, en relació amb l'annex V del mateix text.

4. En els casos de vehicles en els quals aparega en la targeta d'inspecció tècnica la distinció en la determinació de la càrrega entre MMA (massa màxima autoritzada) i la MTMA (massa màxima tècnicament admissible) s'estarà, a l'efecte de la seua tarifació, als quilos expressats en la MMA, que correspon a la massa màxima per a la utilització d'un vehicle amb càrrega en circulació per les vies públiques, conforme a l'indicat en el Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre pel qual es regula el Reglament General de Vehicles. Aquest pes ha de ser sempre inferior o igual al MTMA.

Article 6é. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu comença el dia en què es produeix aquesta adquisició.

2. L'Impost es reporta el primer dia del període impositiu.

3. L'import de la quota de l'Impost s'ha de prorratejar per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També procedeix el prorrateig de la quota en els mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per substracció o robatori de vehicle, des del moment en què es produïsca aquesta baixa temporal en el registre públic corresponent.

En el cas que el subjecte passiu comunique la baixa del vehicle amb anterioritat a l'aprovació del padró de l'Impost, durant el període d'exposició al públic d'aquest o en el corresponent termini de reclamacions, s'ha d'emetre una liquidació amb la quota prorratejada. Si la baixa és comunicada amb posterioritat, els subjectes passius poden sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals des de la baixa del vehicle.

4. En el supòsit de transferència o canvi de domicili amb transcendència tributària, la quota és irreductible i la persona obligada al pagament de l'Impost és qui figure com a titular del vehicle en el permís de circulació el dia primer de gener i en els casos de primera adquisició, el dia en què es produïsca aquesta adquisició.

Article 7é. Gestió

La gestió, liquidació, inspecció i recaptació de l'Impost, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, corresponen a l'Ajuntament de Benicarló quan el domicili que conste en el permís de circulació del vehicle pertanya al seu terme municipal.

Article 8é. Declaració/liquidació

1. Aquest Impost es gestiona en règim d'autoliquidació quan es tracte de vehicles que siguen alta en el tribut, com a conseqüència de la seua matriculació i autorització per circular.

2. Respecte dels expressats vehicles a l'efecte del previst en l'article 98 del TRLHL, el subjecte passiu abans de la matriculació del vehicle ha de formalitzar en l'oficina municipal de l'Impost la corresponent autoliquidació en l'imprès municipal aprovat a aquest efecte i adjuntar-hi els documents següents:

a) Fotocòpia de la fitxa tècnica

b) Fotocòpia del DNI o CIF i de la targeta d'identificació fiscal

c) Sol·licitud de l'exempció prevista en les lletres i) i g) de l'art 4t.1 de la present Ordenança.

3. L'autoliquidació té caràcter provisional fins que l'Administració municipal comprove que aquesta s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores de l'impost.

Article 9é. Alteracions a l'efecte de l'impost

Igualment, els titulars dels vehicles, quan comuniquen a la Prefectura Provincial de Trànsit la reforma d'aquestos, sempre que altere la seua classificació a l'efecte d'aquest Impost, així com també en els casos de transferència, de canvi de domicili que conste en el permís de circulació del vehicle, o de baixa d'aquests vehicles, han d'acreditar prèviament davant la referida Prefectura Provincial el pagament de l'últim rebut presentat al cobrament de l'impost, sense perjudici que siga exigible per via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes per aquest concepte reportats, liquidats, presentats al cobrament i no prescrits. S'exceptua de la referida obligació d'acreditació el supòsit de les baixes definitives de vehicles amb quinze o més anys d'antiguitat.

Article 10é. Termini de pagament, exposició al públic i notificació

1. Quan es tracti de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació en exercicis anteriors, el pagament de les quotes anuals de l'Impost s'ha de realitzar durant el termini que s'anunciarà públicament.

2. En aquest supòsit, la recaptació de les corresponents quotes s'ha de realitzar mitjançant l'expedició de rebuts, sobre la base d'un padró o matrícula anual en el qual figuraran tots els vehicles subjectes a l'Impost, que han de coincidir amb els que es troben inscrits en el corresponent Registre Públic a nom de persones o entitats domiciliades en el terme municipal de Benicarló.

3. El padró o matrícula de l'Impost s'ha d'exposar al públic, durant un termini de quinze dies, perquè les legítimes persones interessades puguen examinar-ho i, si escau, formular-hi les reclamacions oportunes.

Aquesta exposició al públic i la indicació del termini de pagament de les quotes, s'ha de comunicar mitjançant inserció d'anunci al tauler d'edictes de la casa consistorial i en el Butlletí Oficial de la Provincial i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

La present Ordenança Fiscal deroga l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica vigent fins a l'entrada en vigor d'aquesta.»

Segon. La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada que figura en l'expedient, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments, adoptar l'acord definitiu i publicar l'acord definitiu o el provisional elevat a definitiu en el Butlletí Oficial de la Província; aquest entrarà en vigor una vegada publicat el seu text.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA I-4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de modificació de la citada Ordenança, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 26/07/13, amb la finalitat de:

--Redactar de forma més clara l'article 6è, separant en dos articles diferenciats les exempcions i les bonificacions.

--Fixar en el 95% el percentatge de bonificació, corresponent a l'apartat 1.1.a) (de l'anterior text de l'Ordenança vigent en 2013) del citat article 6è, relatiu a les obres d'ampliació, reforma o reparació d'immobles catalogats pel planejament com immobles protegits.

--Incloure una bonificació del 90% en la quota de l'Impost per a les obres de condicionament i rehabilitació de locals comercials situats en planta baixa en la ciutat de Benicarló.

--Incloure l'exempció de l'Impost per a la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual siga amo l'Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, que estant subjecta a l'Impost, vaja a ser directament destinada a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seues aigües residuals, encara que la seua gestió es porte a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació, regulada en el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL, inclou en el seu article 100.2.

--Modificar l'article 4è- Base imposable, quota i meritació, d'acord amb l'informe dels arquitectes municipals de data 26 de juliol de 2013.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Mascarell Moros, portaveu del grup municipal Compromís, per a dir que on posa "fixar en el 95% el percentatge de bonificació", corresponent a l'apartat 1.1.b de l'article 6é, relatiu a les obres d'ampliació, reforma o reparació d'immobles catalogats pel planejament com immobles protegits, ha de ser l'apartat 1.1.a.

En segon lloc, intervé el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, per comentar que en la proposta de modificació de l'ordenança de l'ICIO es posa com a bonificació nova per a l'any que ve, una bonificació en l'impost del 90% en aquells locals comercials situats en plantes baixes per tal que els propietaris o gent que arrende puga beneficiar-se del 90% i així ajudar la gent que vulga muntar un negoci en plantes baixes, ja que s'estalviaran diners.

Finalment, l'alcalde accepta l'esmena. Per tant, es procedeix a la seua rectificació i es passa, en conseqüència, el punt a votació.

Vist l'informe emès per la tresorera en data 26/07/13, núm. 295/13-GT, fiscalitzat pel viceinterventor municipal.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Modificar els articles 4è i 6è de l'Ordenança I-4, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 26 de juliol de 2013. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«Article 1r. Fonament

L'Ajuntament de Benicarló, en ús de les facultats que li confereixen els articles 16, 59.2 i 100 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, acorda modificar l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, l'exacció del qual s'ha de regir pel que disposa la present Ordenança Fiscal.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable la realització dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigisca l'obtenció de la corresponent llicència d'obra urbanística, s'haja obtingut o no aquesta llicència, sempre que la seua expedició corresponga a aquest municipi.

Queden també incloses en el fet imposable de l'Impost les construccions, instal·lacions o obres que es realitzen en compliment d'una ordre d'execució municipal o aquelles altres que requerisquen la prèvia existència d'una concessió o autorització municipals, en les quals la llicència al·ludida en l'apartat anterior, s'ha de considerar atorgada una vegada haja estat dictada l'ordre d'execució, adjudicada la concessió o concedida l'autorització, pels òrgans municipals competents.

2. Les construccions, instal·lacions i obres a què es refereix l'apartat anterior poden consistir en:

a) Obres de construcció d'edificacions i instal·lacions de totes classes de nova planta

b) Obres de demolició

c) Obres en edificis, tant aquelles que modifiquen la seua disposició interior com el seu aspecte exterior

d) Alineacions i rasants

i) Obres de lampisteria i clavegueram

f) Obres en cementeris

g) Qualssevol altres construccions, instal·lacions o obres que requerisquen llicències d'obra urbanística.

Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius d'aquest Impost, a títol de contribuents, les persones físiques, persones jurídiques o entitats de l'article 33 de la Llei 30/1963,de 28 de desembre, General Tributària, que siguen amos de la construcció, instal·lació o obra, siguen o no propietaris de l'immoble sobre el qual es realitze aquella.

Als efectes previstos en el paràgraf anterior té la consideració d'amo de la construcció, instal·lació o obra qui suporte les despeses o el cost que comporte la seua realització.

2. En el cas que la construcció, instal·lació o obra no siga realitzada pel subjecte passiu contribuent tenen la condició de subjectes passius substituts d'aquest les persones que sol·licitin les corresponents llicències o realitzen les construccions, instal·lacions o obres.

La persona substitut pot exigir del contribuent l'import de la quota tributària satisfeta.

Article 4t. Base imposable, quota i meritació

1. La base imposable de l'Impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, i s'entén per tal, a aquests efectes, el cost d'execució material d'aquella.

No formen part de la base imposable l'Impost sobre el Valor Afegit i altres impostos anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, si escau, amb la construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integre, estrictament, el cost d'execució material.

Es practicarà una liquidació provisional a compte i la base imposable es determina en funció del mòdul corresponent a l'ús general de l'edifici, assimilable a l'establert en la taula 1, corregit pel coeficient I, segons tipologia de l'edifici, calculat conforme a la taula 2. (mòdul *coef. E)


TAULA 1

TAULA 2


En relació amb les obres no incloses en l'anterior relació, els Serveis Tècnics han de valorar l'adequació del pressupost presentat per les persones interessades. Es podrà procedir a la seua modificació sota el seu criteri tècnic, en funció de la base de preus de l'Institut Valencià de l'Edificació, o similar.

Quant a la realització de reformes en edificis ja construïts, s'ha d'aplicar un 60% del mòdul previst en l'ordenança per al càlcul del pressupost de reforma d'edificis en els quals no s'actue sobre l'estructura ni façanes d'aquest. Un percentatge del 10 % quan la reforma incloga la façana i un 30% quan siga sobre l'estructura. Aquestes percentatges són acumulatius.

Per a obres menors, en les quals no s'aporte la memòria valorada i no es puga calcular la base imposable tenint en compte els mòduls referits anteriorment, l'autoliquidació s'ha de realitzar aplicant al pressupost que s'indique en la sol·licitud el 3,5 % de tipus degravamen.

2. La quota de l'Impost és el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

3. El tipus impositiu és el 3,5%.

4. L'Impost es reporta en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'haja obtingut la corresponent llicència. En el supòsit que no intervinga cap sol·licitud de llicència, s'ha de reportar l'Impost des que s'execute qualsevol classe d'acte material tendent a la realització del fet imposable.

Article 5é. Gestió

1. Els subjectes passius estan obligats a presentar davant aquest Ajuntament la declaració autoliquidació segons el model determinat, que conté els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació procedent.

Aquesta declaració autoliquidació, prèviament abonada, ha de ser adjuntada al document de sol·licitud de la llicència. L'ingrés té la consideració d'ingrés a compte. Quan es concedisca la llicència preceptiva o quan, no havent-se sol·licitat, concedit o denegat encara aquesta llicència preceptiva, s'inicie la construcció instal·lació o obra, s'ha de practicar una liquidació provisional a compte i determinar-ne la base imposable.

a) En funció del pressupost presentat per les persones interessades, sempre que aquest haja estat visat pel col·legi oficial corresponent, quan això constituïsca un requisit preceptiu.

b) En funció dels índexs o mòduls quan l'Ordenança Fiscal així ho preveja i ho establisca a aquest efecte.

En el cas que la corresponent llicència d'obres o urbanística siga denegada sense haver-se realitzat la construcció, instal·lació o obra, els subjectes passius tenen dret a la devolució de les quotes satisfetes.

2. L'autoliquidació presentada té caràcter provisional i s'ha de determinar la base imposable del tribut en funció del pressupost aportat per les persones interessades, sempre que aquest haja estat visat pel col·legi oficial corresponent.

3. En el cas que es modifique el projecte i/o hi haja increment del pressupost, s'ha de presentar una autoliquidació complementària per la diferència entre el pressupost inicial i el modificat, amb subjecció als requisits i efectes indicats en els apartats anteriors.

4. A la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament realitzades i del cost real efectiu d'aquestes, l'Ajuntament, mitjançant l'oportuna comprovació administrativa, pot modificar, si escau, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior, practicant la corresponent liquidació definitiva i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si escau, la quantitat que corresponga.

5. El pagament d'aquest Impost en cap cas eximeix de l'obligació d'obtenció de la llicència urbanística municipal en els supòsits en què aquesta siga preceptiva.

Article 6é. Exempcions

Està exempta del pagament de l'Impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual siga amo l'Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, que estant subjecta a l'impost, vaja a ser directament destinada a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seues aigües residuals, encara que la seua gestió es duga a terme per organismes autònoms, tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació.

Article 6 bis. Bonificacions

1. OBRES D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL

1.1. Són d'especial interès o utilitat per al municipi de Benicarló, per raons de caràcter social, cultural, historicoartístic i de foment de l'ocupació, d'acord amb l'article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les construccions, o altres obres destinades a:

 1. Tindran una bonificació del 95% les obres d'ampliació, reforma o reparació d'immobles catalogats pel planejament com a immobles protegits.

 2. Tindran una bonificació del 90% les obres de condicionament i rehabilitació de locals comercials situats en planta baixa.

 3. Construccions o ampliació d'hotels o d'instal·lacions hoteleres i de càmpings, tenint tal consideració piscines, garatges, instal·lacions esportives i similars. No tenen aquesta consideració les obres de mera reparació.

  c.1. Per a construccions, instal·lacions i obres en hotels, en funció del nombre d'estels i nombre d'habitacions:

Bonificació

CATEGORIA

%

2 ESTRELLES

3 ESTRELLES

4 ESTRELLES

5 ESTRELLES

95

Més de 200 hab.

85

151-200 hab.

75

Més de 125 hab.

101-150 hab.

65

Més de 100 hab.

101-125 hab.

Fins a 100 hab.

55

81-100 hab.

81-100 hab.

45

61-80 hab.

Fins a 80 hab.

30

Més de 40 hab.

40-60 hab.

20

21-40 hab.

10

Fins a 20 hab.

  c.2. Per càmping, en funció de la seua categoria i nombre de places:

CATEGORIA

Percentatge de bonificació %

10

15

20

1a.

Fins a 100

101-300

Més de 300

2a.

Fins a 300

Més de 300

3a.

Més de 300

 1. Construcció o ampliació d'instal·lacions turístiques de lleure. Tenen també aquesta consideració els parcs temàtics, parcs d'atraccions, parcs aquàtics, minigolfs, pistes de kàrting i similars. S'apliquen els següents percentatges de bonificació en funció de la seua superfície en m2:

Superfície

Bonificació %

Fins a 10.000

75

10.001-50.000

85

Més de 50.000

95

1.2. Tenen bonificació del 95% les construccions, instal·lacions i obres destinades a hospitals, ambulatoris i a l'educació infantil, primària i secundària.

1.3. Una bonificació del 90% en la quota de l'Impost per a aquelles obres de rehabilitació previstes en el capítol V de la Secció primera del Decret 92/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià en matèria d'habitatge i sòl, d'immobles situats al nucli antic de la ciutat inclosos en l'àmbit d'àrees de rehabilitació.

1.4. Tenen bonificació del 95% l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals per a aquelles construccions, instal·lacions i obres destinades a la prestació d'un servei públic.

La concessió d'aquestes bonificacions s'ha d'aplicar sobre la quota de l'Impost mitjançant un acord de la Junta de Govern Local per delegació del Ple de la corporació i requereix la prèvia sol·licitud de la persona interessada que ha de presentar-se conjuntament amb el projecte de construcció, instal·lació o obra que es tracte. L'obtenció de la bonificació requereix la declaració expressa d'interès social de la construcció, instal·lació o obra.

2. En aplicació de l'article 103.2 lletra e del text refós de la Llei d'Hisendes Locals 2/2004, les obres de reforma d'habitatges i edificis ja existents que es realitzen amb la finalitat d'afavorir les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats, gaudeixen d'una bonificació del 90% de la quota, d'acord amb les següents regles:

 1. La concessió de la bonificació ha de ser pregada, pel subjecte passiu.

 2. En el cas d'habitatges s'ha de prendre en consideració el pressupost d'execució material per al càlcul de la quota, sempre que l'obra a realitzar estiga destinada únicament a l'habitabilitat dels discapacitats.

 3. En el cas que les obres estiguen destinades a la reforma d'un edifici, per afavorir les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats, únicament es computaran per al càlcul de la quota amb drets a bonificació les partides corresponents. Per a això, és necessari que el pressupost es presente desglossat en la part que corresponga a obres que afavorisquen aquestes condicions.

 4. Previ a la concessió de la bonificació, el tècnic municipal competent ha d'emetre un informe on valore les reformes que es proposen realitzar i la seua adequació a les finalitats previstes i on done la seua conformitat.

3. Una bonificació del 20% a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges protegits.

Aquesta bonificació s'ha d'aplicar a la quota resultant d'aplicar, si escau, les bonificacions dels apartats anteriors.

4. S'ha de concedir una bonificació del 20% de la quota de l'Impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres de reforma d'habitatges i edificis ja existents que es realitzen amb la finalitat d'afavorir la incorporació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. Sempre que les instal·lacions per a producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació de l'Administració competent i per aquella part de projecte que afecte únicament a aquestes construccions, instal·lacions i obres.

5. La resta de beneficis fiscals que establisquen les disposicions amb rang de llei o els tractats o convenis internacionals.

Article 7é. Inspecció i recaptació

La inspecció i recaptació de l'Impost s'ha de realitzar d'acord amb el previst en la Llei General Tributària i en les altres lleis de l'estat reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Article 8é. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries així com a la determinació de les sancions que per aquestes corresponguen en cada cas, s'ha d'aplicar el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

La present Ordenança Fiscal deroga l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres vigent fins a l'entrada en vigor d'aquesta.»

Segon. La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. Per complir el que disposa l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l' Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada que figura en l'expedient, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments, adoptar l'acord definitiu i publicar l'acord definitiu o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província; aquest entrarà en vigor una vegada publicat el seu text.

PUNT 5é. DICTAMEN A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-1, REGULADORA DE LA TAXA PER TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de modificació de la citada Ordenança, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 26/08/13, amb la finalitat de:

--Incloure l'exempció del pagament de la taxa per expedició de document municipal, quan la seua sol·licitud estiga vinculada a la tramitació de prestacions i ajudes destinades a la cobertura de necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes, amb independència de l'organisme de l'administració pública al qual corresponga el tràmit de la prestació o ajuda per a la qual es requerisca.

--Incloure una taxa per prestació del servei d'inspecció acústica per part dels Serveis Tècnics Municipals.

--Incloure una taxa per tramitació d'expedient administratiu per a la concessió de llicència per la tinença d'animal potencialment perillós.

--Modificar el punt 7 epígraf 3r, relatiu a la tramitació de modificació de projecte o alteracions del contingut d'una llicència a instància de particular.

Vist l'informe emès per la tresorera en data 26/08/13, núm. 365/13-GT, fiscalitzat pel viceinterventor municipal.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Modificar l'Ordenança T-1, reguladora de la Taxa per Tramitació d'Expedients i Expedició de Documents Administratius, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 26 d'agost de 2013, incloent una exempció de la taxa per expedició de document municipal, quan la seua sol·licitud estiga vinculada a la tramitació de prestacions i ajudes destinades a la cobertura de necessitats bàsiques, una taxa per prestació del servei d'inspecció acústica, una taxa per tramitació d'expedient administratiu per a la concessió o renovació de llicència per la tinença d'animal potencialment perillós, i modificant l'article 7é epígraf 3r punt 9, relatiu a la tramitació de modificats de projecte o alteracions del contingut d'una llicència a instància de particular. La redacció íntegra de la citada ordenança queda com segueix:

«Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els article 15 a 19 i article 20.4.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Benicarló acorda modificar la taxa per expedició de documents administratius, que es regeix per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al previst en l'article 57 del citat RDL.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que expedisca i d'expedients que entenga l'Administració o autoritats municipals, així com d'autoritzacions administratives.

2. A aquests efectes, s'entén tramitada a instància de part qualsevol documentació administrativa que haja estat provocada pel particular o redunde en el seu benefici encara que no haja intervingut sol·licitud expressa de la persona interessada.

3. No està subjecta a aquesta Taxa la tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals, així com les consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol índole i els relatius a la prestació de serveis o realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguen gravats per una altra taxa municipal o pels quals l'Ajuntament exigisca un preu públic.

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que sol·liciten, provoquen o en l'interès de la qual redunde la tramitació del document o expedient que es tracte.

Article 4t. Responsables

1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Són responsables subsidiàries, les persones administradores de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5é. Exempcions subjectives

Gaudeixen l'exempció aquells contribuents en què concórrega alguna de les següents circumstàncies:

1. Quan el document que se sol·licite de l'Ajuntament per la persona interessada, haja estat requerit per a la tramitació d'expedients per l'Ajuntament de Benicarló o algun organisme autònom dependent.

2. Certificats i compulses sol·licitades d'ofici pel propi Ajuntament o organisme autònom dependent.

3. Quan la sol·licitud de document municipal estiga vinculada a la tramitació de prestacions i ajudes destinades a la cobertura de necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes, amb independència de l'organisme de l'administració pública al qual corresponga el tràmit de la prestació o ajuda per a la que es requerisca.

Article 6é. Quota tributària

1. La quota tributària es determina per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d'acord amb la tarifa que conté l'article següent.

2. La quota de tarifa correspon a la tramitació completa, en cada instància, del document o expedient que es tracte, des de la seua iniciació fins a la seua resolució final, inclosa la certificació i notificació a la persona interessada de l'acord recaigut.

3. Les quotes resultants per aplicació de les anteriors tarifes s'incrementen en un 50 per 100 quan les persones interessades sol·liciten amb caràcter d'urgència la tramitació dels expedients que motiven la meritació.

Article 7é. Tarifa

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els següents epígrafs:

Epígraf primer: CERTIFICACIONS I COMPULSES

1

Certificació de documents o acords municipals:

2 EUR

2

Diligència de compulsació de documents que constes en els expedients d'aquesta corporació i que siguen sol·licitats a instància de part

1 EUR

3

Certificats d'empadronament

4 EUR

4

Certificats de convivència

4 EUR

5

Inscripció de parelles de fet

6 EUR

Epígraf segon:

DOCUMENTS EXPEDITS O ESTESOS PER LES OFICINES MUNICIPALS

1

Per cada document que s'expedisca en fotocòpia, per full:

0,20

2

Per cada document que s'expedisca en fotocòpia, de llibres de titularitat municipal, pertanyents al seu fons bibliotecari, per full:

0,10

Epígraf tercer:

DOCUMENTS RELATIUS A SERVEIS D'URBANISME I MEDI AMBIENT

1

Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis:

190 EUR

2

Per cada certificació que s'expedisca de servicis urbanístics sol·licitada a instància de part

53 EUR

3

Per cada informe que s'expedisca sobre característiques de terreny o consulta a efecte d'edificació a instància de part:

53 EUR

4

Per expedició de còpies de plànols que consten en un expedient de concessió de llicència d'obra, per cada m2 de plànol o fracció:

10 EUR

5

Llicències de parcel·lació i segregació

27 EUR

6

Les llicències de construcció d'obres meriten la següent quota, segons el pressupost: 2 per mil del pressupost d'obres i l'import mínim és de 6 euros.

2 ?, amb un mínim de 6 euros

7

Tramitació de canvi de titularitat

54 EUR

8

Expedició de duplicats de títols de llicències existents

54 EUR

9

Per tramitació de modificats de projecte o alteracions del contingut d'una llicència, a instàncies de particular, per causa no imputable a l'Administració (50 % sobre taxa per tramitació d'expedient sobre la base del pressupost d'execució material de la part de l'obra que es modifica, tenint en compte per al seu càlcul la superfície construïda afectada per la modificació)

50% taxa TE sobre PEM d'obra modificada

10

Tramitació de l'estudi de detall i modificació de pla d'escassa entitat

187 EUR

11

Tramitació d'estudi al detall per causa de parcel·lació

77 EUR

12

Altres figures de planejament (PP-PRI-Mod. amb ordenació)

1070 EUR

13

Tramitació PU actuacions aïllades en sòl urbà

433 EUR

14

Tramitació PU actuacions aïllades en una sola parcel·la

2 ?, amb un mínim de 6 euros

15

Tramitació PU actuacions aïllades en sòl urbanitzable

1327 EUR

16

Tramitació PR fins a 10 parcel·les inicial

519 EUR

17

Tramitació PR d'11 a 20 parcel·les inicials

1033 EUR

18

Tramitació PR amb més de 20 parcel·les inicials

2033 EUR

19

Documentació en suport informàtic (CD-ROM)

36 EUR unitat

20

Comunicació ambiental d'inici d'activitat

300 EUR

21

Llicència ambiental

600 EUR

21.1

Llicència ambiental que requerisca un informe d'un organisme extern (recàrrec del 10% sobre la tarifa bàsica)

660 EUR

21.2

Llicència ambiental sotmesa a Declaració d'Impacte Ambiental (recàrrec del 35% sobre la tarifa bàsica)

810 EUR

22

Llicència d'obertura o qualsevol altra acta de comprovació realitzada pels Servicis Tècnics Municipals a instància de particular.

300 EUR

23

Tramitació de llicències ambientals o llicències d'obertura per a activitats desenvolupades en locals de més de 500 m2, per cada 100 m2 o fracció que excedisca de 500 m2 (recàrrec del 10% sobre la tarifa bàsica)

10 %

24

  Prestació del servei d'inspecció acústica per part dels Serveis Tècnics Municipals.

265,54 EUR

25

Tramitació d'expedient administratiu per a la concessió o renovació de llicència per la tinença d'animal potencialment perillós.

64,11 EUR

La taxa per tramitació de programes d'actuació aïllada o integrada s'estima en base a la suma de les taxes per tramitació dels diferents documents que l'integren.

Epígraf quart: ALTRES EXPEDIENTS O DOCUMENTS

1.

Per prendre part en oposicions:

Drets d'examen per a places en propietat:

Grup A

38 EUR

Grup B

29 EUR

Grup C

22 EUR

Grup D

18 EUR

Grup E

16 EUR

Drets d'examen per a places en contractació temporal o interina:

Grup A

27 EUR

Grup B

22 EUR

Grup C

20 EUR

Grup D

9 EUR

Grup E

8 EUR

Drets d'examen per a places de la Policia Local (torn lliure)

100 EUR

Drets d'examen per a places de la Policia Local (torn de mobilitat)

20 EUR

2.

Per qualsevol altre expedient o document no expressament tarifat:

2 EUR

3.

Sol·licitud d'informe de Policia per expedient i sol·licitud

6 EUR

4.

Targeta d'accés a zona per a vianants per al lector de la plaça de Sant Bartomeu

15 EUR

Epígraf cinqué: TRAMITACIÓ D'AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

1.

Per l'autorització administrativa per a realitzar l'activitat de publicitat estàtica mitjançant tanques, cartells, banderoles i pancartes i rètols:

a) Per la tramitació (autorització un dia)

48 EUR

b) Ampliació de la mateixa autorització (per setmana d'ampliació posterior al dia de l'autorització)

16 EUR

2.

Per l'autorització administrativa per a realitzar l'activitat de publicitat dinàmica mitjançant propaganda manual, repartiment domiciliari, utilització de vehicles i publicitat oral:

a) Per la tramitació (autorització un dia)

48 EUR

b) Ampliació de la mateixa autorització (per setmana d'ampliació posterior al dia de l'autorització)

16 EUR

Epígraf sisé: TRANSMISIONS DE LLICÈNCIES DE VENDA NO SEDENTÀRIA

1.

Transmissions d'autoritzacions de venda no sedentària de pares a fills o de marit a muller

54 EUR

2.

Transmissions no recollides en l'apartat anterior per nova entitat jurídica o per aportació del dret a favor d'una cooperativa o similar

354EUR

3.

Canvi d'administrador o gerent

354EUR

4.

Transmissions d'un percentatge o part de l'autorització, quan es reserva l'anterior titular una part de l'autorització al seu favor

354EUR

Article 8é. Bonificacions de la quota

S'ha de concedir una bonificació del 100 % de la Taxa, quan l'obra consistisca en l'arrebossat, estucat i repintat de façanes (art.7, epígraf 3r punt 6 ).

S'ha de concedir una bonificació del 50% de la Taxa quan l'obertura d'establiments tinga lloc en la zona del nucli antic, corresponent a l'àrea delimitada pel traçat conegut popularment com "la Volta": av. de Joan Carles I, c. del Rei En Jaume, c. d'Olivella, c. de la Mare de Déu del Carme, c. de Sant Francesc i pg. de Ferreres Bretó. (art.7, epígraf 3r, punts 20 i 21 )

Article 9é. Meritació

1. Es meritat la Taxa i naix l'obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que inicia la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.

2. En els casos a què es refereix el número 2 de l'article 2n, la meritació es produeix quan tinguen lloc les circumstàncies que proveïsquen l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'inicie sense prèvia sol·licitud de la persona interessada, però redunde en el seu benefici.

Article 10. Declaració i ingrés

1. La Taxa s'ha d'exigir en règim d'autoliquidació i s'ha de realitzar el pagament en efectiu en les entitats financeres adherides al conveni d'aplicació del quadern C60 amb aquest Ajuntament, en el moment de presentació dels documents que inicien l'expedient o en retirar la certificació o notificació de la resolució recaiguda en aquest.

2. Els escrits rebuts pels conductes a què fa referència l'article 38 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que no estiguen degudament reintegrats, han de ser admesos provisionalment, però no se'ls pot donar curs sense que s'esmene la deficiència. Amb aquesta fi, s'ha de requerir a la persona interessada que, en el termini de deu dies, abone les quotes corresponents amb l'advertiment que, transcorregut aquest termini sense efectuar-ho, es tindran els escrits per no presentats i s'arxivarà la sol·licitud.

Article 11é. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que els corresponga en cada cas s'aplicarà el que disposen els articles 178 i següents de la Llei General Tributària.

Article 12é. Normes complementàries

Allò no previst en la present Ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'aquesta Taxa s'ha de realitzar d'acord amb el previst en la Llei General Tributària i en les altres lleis de l'estat reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament i altra legislació vigent de caràcter local i general que li siga aplicable, segons preveu l'article 12 del TRLHL.»

Segon. La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. Per complir el que disposa l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l' Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada que figura en l'expedient, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments, adoptar l'acord definitiu i publicar l'acord definitiu o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província; aquest entrarà en vigor una vegada publicat el seu text.

PUNT 6é. DICTAMEN A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-2, REGULADORA DE LA TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de modificació de la citada Ordenança, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 17/09/13, amb la finalitat de:

--Incloure tarifes per a la concessió de columbaris en la 5a i 6a fila.

--Adaptar la redacció al nou reglament del Cementeri Municipal.

Vist l'informe emès per la tresorera en data 17/09/13, núm. 401/13-GT, fiscalitzat pel viceinterventor municipal.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Modificar l'Ordenança T-2, reguladora de la Taxa de Cementeri Municipal, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 17 de setembre de 2013. La redacció íntegra de la citada ordenança queda com segueix:

«Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985 de, 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i l'art. 20.4.p) del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Benicarló acorda modificar la Taxa de Cementeri Municipal, que es regeix per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al previst en l'article 57 del citat RDL.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació dels serveis del Cementeri Municipal, com ara:

a) Ocupació dels nínxols/columbaris

b) Reducció, col·locació de làpides, reixats i adorns

c) Qualssevol altres que, de conformitat amb el previst en el Reglament de Funcionament i de la Prestació de Serveis relatius al Cementeri de Benicarló, siguen procedents o s'autoritzen a instància de part.

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius contribuents les persones sol·licitants de la concessió de l'autorització o de la prestació del servei i, si escau, les persones titulars de l'autorització concedida.

Article 4t. Responsables

1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Són responsables subsidiàries, les persones administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5é. Exempcions subjectives

Estan exempts els serveis que es presten en ocasió de:

a) Cadàvers dels quals no es faça responsable ningú o que els seus familiars no compten amb recursos per a l'abonament de la taxa pels servei funeraris que corresponguen. Se'ls ha d'assignar aquells nínxols reservats i utilitzats per l'Ajuntament per a aquests casos, situats en la 4a fila. Per a aquest supòsit és necessari un informe dels Serveis Socials Municipals.

b) Les inhumacions que ordene l'autoritat judicial.

Article 6é. Quota tributària

La quota tributària es determina per aplicació de la següent tarifa:

CONCEPTE

NÍNXOLS

COLUMBARIS

1.

Per la concessió de nínxols o columbaris municipals:

1.1.

Per cada nínxol o columbari situat en la fila 1a

364 EUR

69 EUR

1.2.

Per cada nínxol o columbari situat en la fila 2a

1133 EUR

225 EUR

1.3.

Per cada nínxol o columbari situat en la fila 3a

556 EUR

236 EUR

1.4.

Per cada nínxol o columbari situat en la fila 4a

86 EUR

46 EUR

1.5.

Per cada columbari situat en la fila 5a

-

37 EUR

1.6.

Per cada columbari situat en la fila 6a

-

30 EUR

2.

Per inhumacions - exhumacions:

2.1.

En un nínxol situat en la fila 1a

57 EUR

-

2.2.

En un nínxol o columbari situat en la fila 2a

159 EUR

-

2.3.

En un nínxol o columbari situat en la fila 3a

78 EUR

-

2.4.

En un nínxol o columbari situats en la fila 4a

12 EUR

-

3.

Exhumacions per a trasllat a altres cementeris

139 EUR

35 EUR

4.

Per col·locació de material i personal emprat en tapiar

16 EUR

16 EUR

5.

Expedició de títols de drets funeraris

5 EUR

5 EUR

6.

Expedició de títols per extraviament, duplicat

9 EUR

9 EUR

7.

Transmissió de drets funeraris

14 EUR

14 EUR

8.

Permisos col·locació làpides o altres elements decoratius

1 EUR

1 EUR

9.

Estada en el dipòsit de cadàvers/dia

14 EUR

-

10.

Autorització transmissió títols

19 EUR

19 EUR

11.

Utilització de la sala d'autòpsies

92 EUR

-

12.

Col·locació d'una làpida retirada per enterrament

40 EUR

40 EUR

Article 7é. Normes de gestió

Els drets assenyalats en la present tarifa per concessions, permisos o serveisque es presten a sol·licitud de la persona interessada s'han de reportar des de l'instant mateix en què se sol·licite l'expedició dels títols o permisos corresponents.

Article 8é. Inhumacions

S'autoritza la inhumació de cadàvers en els nínxols o urnes i autoritzats quan s'acredite el vincle familiar o la transmissió dels drets funeraris.

Aquestes inhumacions estan subjectes a autorització expressa.

Aquestes autoritzacions només poden atorgar-se ,quan des de l'anterior inhumació, hagen transcorregut els terminis que per a cada supòsit fixa el Reglament de la Policia Sanitària i Mortuòria o les autoritats competents.

Article 9é. Transmissió de títols de propietat

Els títols de propietat dels nínxols o columbaris es poden transmetre intervivos per donació. Per autorització de la transmissió l'Ajuntament ha de cobrar una taxa, a més de la corresponent a l'expedició del nou títol.

Article 10. Concessió de sepultura

La concessió de sepultura en els respectius nínxols o columbaris s'entén sense dret a làpida.

Article 11é. Construcció de sepultures

1. La construcció de nínxols o columbaris ha de fer-la sempre l'Ajuntament i està prohibida la construcció directa d'aquesta classe de sepultures per particulars.

2. El Negociat de Cementeri no expedirà cap llicència d'ocupació de sepultura, després del primer enterrament, sense que la part interessada aporte l'oportú el títol de possessió o duplicat, per anotar-hi la nova inhumació.

Tot gravamen o dret que no hagués estat pagat al seu degut temps, serà exigit en l'acte de sol·licitar, alguna nova autorització o possessió, i el seu pagament ha de ser previ a l'expedició de l'oportuna autorització o llicència.

3. Les despeses que s'originin en obres per raó de seguretat o reconstrucció de nínxols o columbaris cedits per l'Ajuntament, així com panteons o tombes de propietat particular, han d'estar a càrrec dels concessionaris o amos respectius.

Les persones interessades que es neguen a efectuar les obres o a pagar-ne import o no contesten als requeriments de l'Alcaldia en el termini que se'ls assenyale, s'entendrà que renuncien a la propietat de l'immoble o a la cessió d'aquest. En aquest cas, quedarà aquest a favor de l'Ajuntament, que podrà efectuar les obres necessàries i desallotjar-los per a noves ocupacions, prèvia tramitació del corresponent expedient.

Article 12é. Gestió

1. Es merita la Taxa i naix l'obligació de contribuir, quan es presenta la sol·licitud que inicia la tramitació dels documents, autoritzacions o expedients subjectes a la taxa.

2. La Taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació i s'ha de realitzar el pagament en efectiu amb caràcter previ a la retirada de la documentació o autorització sol·licitada.

Article 13é. Infraccions i sancions tributàries

Les infraccions i defraudacions dels drets d'aquesta exacció municipal, sense perjudici del pagament de les quantitats defraudades per les persones interessades interessats, se satisfaran amb multes en la quantia autoritzada pel que es disposa en la Llei General Tributària.

Article 14é. Normes complementàries

Allò no previst en la present ordenança i que faça referència a la seua aplicació, gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'aquesta Taxa s'ha de realitzar d'acord amb el previst en la Llei General Tributària i en les altres lleis de l'estat reguladores de la matèria, així com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament i altra legislació vigent de caràcter local i general que li siga aplicable segons preveu l'article 12é del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.»

Segon. La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. Per complir el que disposa l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l' Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada que figura en l'expedient, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments, adoptar l'acord definitiu i publicar l'acord definitiu o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província; aquest entrarà en vigor una vegada publicat el seu text.

PUNT 7é. DICTAMEN A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-7, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de modificació de la citada Ordenança, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 26/08/13, amb la finalitat de:

 • Afegir a l'article 6é, relatiu a la quota tributària, les següents especificacions:

  --S'entén per unitat de local cada unitat cadastral independent.

  --Quan s'exercisca més d'una activitat en un únic local, amb una única referència cadastral, i per un mateix titular, tributarà per cada activitat.

 • Afegir a l'article 12é, altes, baixes i canvis de titularitat, com causes d'alta en el padró de la taxa:

  --La sol·licitud de la persona interessada.

  --La concessió de llicències d'activitat o de funcionament.

Vist l'Informe emès per la tresorera en data 10/07/13, núm. 366/13-GT, fiscalitzat pel viceinterventor municipal.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Modificar l'Ordenança T-7, reguladora de la Taxa per Recollida d'Escombraries, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 26 d'agost de 2013. La redacció íntegra de la citada ordenança queda com segueix:

«Article 1r Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i l'article 20.4.s) del Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament acorda modificar la Taxa per Recollida d'Escombraries, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes del qual atenen al que preveu l'article 57 de l'esmentat RDL.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida d'escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o establiments on s'exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.

2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i desaprofitaments d'alimentació o detritus procedents de la neteja normal de locals o habitatges i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, enderrocs d'obres, detritus humans, matèries i materials contaminats, corrosius, perillosos o la recollida dels quals o abocament exigisca l'adopció d'especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat.

3. No està subjecta a la Taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels següents serveis:

a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i urbans, d'indústries, hospitals i laboratoris

b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals

  c) Recollida d'enderrocs d'obres.

Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, titulars dels béns immobles situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què es preste el servei a títol de propietari.

Article 4t. Responsables

  1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

  2. Són responsables subsidiàries, les persones administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5é. Exempcions

Estan exempts de la present Taxa tots aquells locals sense ús comercial ni industrial la superfície del qual no excedisca de 60 metres quadrats i que estiguen units formant part d'un habitatge de tipus unifamiliar.

La citada exempció té caràcter pregat i la sol·licitud ha de realitzar-se abans de la data de meritació de l'Impost. Si se sol·licita amb posterioritat a aquesta data, s'ha d'aplicar a partir del període impositiu següent.

Article 6é. Quota tributària

1. La quota tributària consisteix en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determina en funció de la naturalesa i destinació dels immobles i de la situació del lloc, plaça, carrer o via pública on estiguen ubicats aquests. Queda limitat a 40 kg diaris la quantitat d'escombraries a recollir, llevat del que disposa la divisió 6. S'entén per unitat de local cada unitat cadastral independent.

Quan s'exercisca més d'una activitat en un mateix local, correspon una quota tributària per cadascuna de les activitats.

2. A aquest efecte, s'aplica la tarifa següent:

SECCIÓ PRIMERA: ACTIVITATS EMPRESARIALS, COMERCIALS DE SERVEIS I MINERES

DIVISIÓ 1

ENERGIA I AIGUA

euros

Indústries:

a) de menys de 4 treballadors:

151,14

b) de 4 a 10 treballadors:

249,91

c) d'11 a 24 treballadors:

449,85

d) de 25 a 100 treballadors:

749,97

e) de més de 100 treballadors:

961,53

DIVISIÓ 2

INDÚSTRIA QUÍMICA

euros

Indústries:

a) de menys de 4 treballadors:

151,14

b) de 4 a 10 treballadors:

249,91

c) d'11 a 24 treballadors:

449,85

d) de 25 a 100 treballadors:

749,97

e) de més de 100 treballadors:

961,53

DIVISIÓ 3

MECÀNICA DE PRECISIÓ

euros

Indústries:

a) de menys de 4 treballadors:

151,14

b) de 4 a 10 treballadors:

249,91

c) d'11 a 24 treballadors:

449,85

d) de 25 a 100 treballadors:

749,97

e) de més de 100 treballadors:

961,53

DIVISIÓ 4

ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES

euros

Indústries:

a) de menys de 4 treballadors:

151,14

b) de 4 a 10 treballadors:

249,91

c) d'11 a 24 treballadors:

449,85

d) de 25 a 100 treballadors:

749,97

e) de més de 100 treballadors:

961,53

DIVISIÓ 5

CONSTRUCCIÓ

euros

Empreses:

a) de menys de 4 treballadors:

151,14

b) de 4 a 10 treballadors:

249,91

c) d'11 a 24 treballadors:

449,85

d) de 25 a 100 treballadors:

749,97

e) de més de 100 treballadors:

961,53

DIVISIÓ 6

COMERÇ, RESTAURANTS I HOSTALATGE, REPARACIONS

euros

6

1

Comerç a l'engròs

302,58

6

2

Recuperació de productes

302,58

6

3

Intermediaris del comerç

302,58

6

4

Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac realitzat en establiments permanents:

6

4

1

De carns i despulles, de productes i derivats carnis elaborats; d'ous, aus, conills de granja, caça i productes derivats d'aquests i verdures

105,00

6

4

3

De peixos i altres productes de la pesca i de l'aqüicultura i de cargols

105,00

6

4

4

De pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet i productes lactis

105,00

6

4

5

De vins i begudes de tota mena

105,00

6

4

6

D'articles de tabac i de fumador

105,00

6

4

7

De productes alimentaris i begudes en general:

6

4

7

1

Amb venedor

204,92

6

4

7

2

Autoservei o mixt amb superfície inferior a 120 m 2

449,85

6

4

7

3

Autoservei o mixt amb superfície compresa entre 120 i 399 m 2

700,01

6

4

7

4

Autoservei o mixt amb superfície igual o superior a 400 m 2

1.250,02

6

5

Comerç al detall de productes no alimentaris realitzat en establiments permanents

51,97

6

6

Comerç mixt o integrat

204,97

6

7

1

Serveis de restaurants:

6

7

1

1

a) menys de 100 m2

346,29

6

7

1

2

b) de 101 m2 a 200 m2

454,95

6

7

1

3

c) de 201 m2 a 500 m2

591,45

6

7

1

4

d) més de 500 m2

768,90

6

7

2

En cafeteries, cafès, bars amb i sense menjar, quioscos, calaixos, barraques o altres locals anàlegs, situats en mercats o places de proveïments, a l'aire lliure a la via pública o jardins, en xocolateries, gelateries i orxateries.

6

7

2

1

a) menys de 100 m2

250,13

6

7

2

2

b) de 101 m2 a 200 m2

324,97

6

7

2

3

c) de 201 m2 a 500 m2

421,22

6

7

2

4

d) més de 500 m2

549,19

6

8

Serveis d'allotjament:

6

8

1

En hotels i motels

6

8

1

1

a) d'1 a 2 estrelles

275,00

6

8

1

2

b) de 3 a 5 estrelles

849,88

6

8

2

En hostals i pensions

249,91

6

8

3

En fondes i cases d'ostes

249,91

6

8

4

En hotels apartament

275,00

6

8

7

Campaments turístics on es presten els serveis mínims de salubritat

6

8

7

1

a) fins a 4.000 m2

448,08

6

8

7

2

b) de més de 4.000 m2

769,50

6

9

Reparacions

100,04

DIVISIÓ 7

TRANSPORT I COMUNICACIONS

euros

7

5

Activitats annexes als transports

7

5

1

Terrestre

100,04

7

5

2

Pàrquing comunitari

100,04

7

5

3

Pàrquing públic

189,77

7

5

4

Depòsits i emmagatzematge de mercaderies

100,04

7

5

5

Agències de viatge

100,04

7

5

7

Serveis de mudança

100,04

DIVISIÓ 8

INSTITUCIONS FINANCERES, ASSEGURANCES, SERVEIS PRESTATS A LES EMPRESES I LLOGUERS

euros

8

1

Institucions financeres

100,04

8

2

Assegurances

100,04

8

3

Auxiliars financers i d'assegurances Activitats immobiliàries

51,97

8

4

Servicis prestats a les empreses

51,97

8

5

Lloguer de béns mobles

51,97

8

6

Lloguer de béns immobles

51,97

DIVISIÓ 9

ALTRES SERVEIS

euros

9

1

Serveis agrícoles, forestals i pesquers

100,04

9

2

Serveis de sanejament, neteja i similars

100,04

9

3

Educació i investigació

100,04

9

4

Sanitat i serveix veterinaris (clíniques)

100,04

9

5

Gasolineres

167,75

9

6

Serveis recreatius i culturals

100,04

9

7

Serveis personals

100,04

9

9

Serveis no classificats en altres rúbriques

100,04

SECCIÓ SEGONA: VIVENDES I LOCALS

euros

20

01

0

0

Vivendes, apartaments, vil·les, xalets

38,84

20

02

0

0

Locals sense ús comercial ni industrial

20,02

SECCIÓ TERCERA: PROFESSIONALS

euros

0

01

0

2

Consultes mèdiques, advocats, economistes, assessories i altres professions no compreses en altres divisions

51,97

Article 7. Meritació

1. Es merita la Taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicie la prestació del servei; s'entén iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria d'aquest, quan estiga establert i en funcionament el servei municipal de recollida d'escombraries domiciliàries als carrers o llocs on figuren els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa.

2. Establert i en funcionament el referit servei la Taxa es merita l'1 de gener de cada any i l'import de la quota es prorratejarà per trimestres naturals en els casos en què es produïsquen altes o baixes en el padró de la taxa.

Article 8. Quota tributària dels contenidors d'ús exclusiu

 1. PER LA FREQÜÈNCIA EN LA RECOLLIDA

1. Recollida diària: 1.381,56 euros/contenidor/any.

2. Tres vegades per setmana: 592,10 euros/contenidor/any.

3. Una vegada per setmana: 197,37 euros/contenidor/any.

 1. PEL MANTENIMENT, NETEJA I AMORTITZACIÓ DELS CONTENIDORS

  1. Contenidors de propietat municipal: 388,38 euros/ contenidor/any.

  2. Contenidors de propietat de la persona titular de l'activitat (*): 0 euros/contenidor/any.

(*) Només en cas que el contenidor estiga emmagatzemat de forma permanent a l'interior de les instal·lacions de la persona titular, excepte per al moment del seu buidatge.

2. 2. A aquest efecte, s'aplica la tarifa següent:

DIVISIÓ 10

CONTENIDORS D'ÚS EXCLUSIU

euros

10.1

Recollida diària

1.381,56 EUR /contenidor/any

10.2

Recollida 3 vegades per setmana

592,10 EUR /contenidor/any

10.3

Recollida 1 vegada per setmana

197,37 euros/contenidor/any

10.4

Manteniment de contenidors de propietat municipal

388,38 euros/contenidor/any

10.5

Manteniment de contenidors de propietat de la persona titular de l'activitat

0 euros/contenidor/any

Article 9é. Període impositiu i meritació dels contenidors d'ús exclusiu

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de la sol·licitud d'utilització del contenidor d'ús exclusiu. En aquest cas el període impositiu comença el dia en què s'autoritze aquesta sol·licitud.

2. La Taxa es merita el primer dia del període impositiu.

3. L'import de la quota de la Taxa es prorrateja per trimestres naturals en els casos de primera utilització o baixa definitiva en el seu ús.

Article 10. Gestió dels contenidors d'ús exclusiu

En el primer any s'ha de realitzar una autoliquidació pel nombre de contenidors sol·licitats i la freqüència en la recollida de residus. Aquesta ha de ser prèvia a la sol·licitud del contenidor en el Departament de Medi Ambient, d'acord amb l'Ordenança general reguladora d'aquest. En el cas de baixa definitiva en l'ús del contenidor, ha de notificar-se formalment mitjançant un escrit dirigit al Departament de Medi Ambient.

En el cas de freqüències de recollida inferiors a la diària, si es detecten desbordaments en el volum de contenidors, l'Ajuntament, previ informe dels Serveis Tècnics Municipals, s'aplicarà la tarifa corresponent immediatament superior. El servei s'ha de realitzar de la mateixa manera, d'acord amb aquesta freqüència.

En el cas en què a petició de les persones interessades es demane un nombre de contenidors d'ús exclusiu amb una freqüència de recollida diària en què posteriorment es detecten desbordaments en el volum, l'Ajuntament ha de posar i de cobrar un contenidor més, almenys, previ informe dels serveis tècnics municipals.

Article 11é. Declaració i ingrés

1. En el cas d'altes en el Padró de la taxa a instància del subjecte passiu, la taxa ha de ser autoliquidable. Si l'alta es produeix d'ofici es genera una liquidació que es notificada al subjecte passiu. El període d'ingrés s'estableix d'acord amb el Reglament General de Recaptació.

2. Quan es conega, d'ofici o per comunicació de les persones interessades qualsevol variació de les dades figurades en la matrícula, es duran a terme en aquesta les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'haja efectuat la declaració.

3. Anualment, l'Administració municipal ha d'elaborar un padró o matrícula de contribuents, en el qual constaran, sota un número d'ordre correlatiu de les persones contribuents afectades i les quotes tributàries respectives per aplicació de la tarifa en vigor, el qual, s'ha de tramitar i posar-se al cobrament d'acord amb el calendari fiscal establert en l'Ordenança reguladora de la gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic local.

4. El cobrament de les quotes s'efectua anualment, excepte en el cas que corresponga el prorrateig per trimestre, d'acord amb l'establert en l'apartat 2 de l'article 7é i en els apartats 2 i 3 de l'article 9é de la present Ordenança.

Article 12é. Altes, baixes i canvis de titularitat

1. Les persones naturals o jurídiques subjectes a l'obligació de contribuir per aquesta Taxa, han de presentar a les oficines municipals la corresponent declaració d'ALTA per a la seua inclusió en el Padró, amb indicació dels elements essencials per a la liquidació de la quota corresponent que serà autoliquidar, a tenor del que disposa l'article 120 de la Llei General Tributària, per entendre que ho ha demanat l'interessat, coneixent per endavant l'import del seu deute tributari. És requisit per sol·licitar l'alta en el padró de la Taxa, que l'immoble estiga d'alta en els registres de la Direcció General de Cadastre.

 • Les altes es produeixen per:

a) Canvi de domini de l'immoble o titularitat de l'activitat del contribuent, acreditat amb document públic

b) Concessió de llicència de primera ocupació de l'immoble, llicència d'activitat o de funcionament

  c) Alta en el subministrament d'aigua potable o en el d'energia elèctrica

  d) Sol·licitud de la persona interessada.

 • Les baixes es produeixen per:

a) Ruïna, enderrocament o destrucció de l'immoble de què es tracte, degudament acreditada.

 • El canvi de titularitat o d'ús del local es produeix per:

a) Canvi de domini de l'immoble acreditat amb document públic

b) En cas de cessament d'activitat degudament acreditada, s'ha de procedir a donar-se de baixa com a local amb ús i es donarà d'alta com a local sense ús

  c) En el cas de canvi d'activitat en el local, s'ha d'acreditar amb el canvi en el Departament d'Activitats

  d) En el cas que no es tramitara adequadament en el Departament d'Activitats, amb un informe de la Policia Local és suficient per acreditar l'exercici d'una activitat.

Article 13é. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries així com de les sancions que els corresponguen en cada cas, s'ha d'aplicar el que disposen els articles de la Llei General Tributària i en el que corresponga a la gestió dels residus sòlids urbans s'ha d'aplicar la normativa reguladora d'aquesta.

Article 14é. Normes complementàries

En allò no previst en la present Ordenança Fiscal i que faça referència a la seua aplicació, liquidació, efectivitat i recaptació, és d'aplicació la Llei 7/1985 de 2 d'abril; RDL 2 / 2004, de 5 de març, Reglament General de Recaptació de 20 de desembre de 1990 i l'altra legislació vigent de caràcter local i general que li siga d'aplicació.»

Segon. La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. Per complir el que disposa l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada que figura en l'expedient, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments, adoptar l'acord definitiu i publicar l'acord definitiu o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província; aquest entrarà en vigor una vegada publicat el seu text.

PUNT 8é. DICTAMEN A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-9, REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL DEL MERCAT AL DETALL. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de modificació de la citada Ordenança, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 17/09/13, amb la finalitat de revisar el consum d'elèctric de climatització des de setembre de 2012 a agost de 2013 i repercutir-lo en funció dels percentatges previstos en la mateixa ordenança, aplicant l'arrodoniment al nombre sencer més pròxim, tenint en compte que ha de repercutir-se el cost de llum de les parades desocupades sobre el total de parades en ús en l'actualitat.

Vist l'Informe emès per la tresorera en data 17/09/13, núm. 408/13-GT, fiscalitzat pel viceinterventor municipal.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Modificar l'Ordenança T-9, reguladora de la Taxa per Servici Municipal de Mercat al Detall, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 17 de setembre de 2013. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«Article 1r Fet imposable

De conformitat amb el previst en l'article 20.4.u) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Benicarló acorda modificar la Taxa per la Prestació del Servei Municipal de Mercat al Detall que es regeix per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al previst en l'article 57 del citat RDL..

Article 2n. Subjectes passius

Estan obligats al pagament de la Taxa regulada en aquesta Ordenança, les persones que utilitzen i es beneficien dels diferents serveis, instal·lacions o activitats prestades o realitzades per l'Ajuntament de Benicarló a què es refereix l'article anterior.

Article 3r. Quantia

CASETA/PARADA/LOCAL

euros/mes

(*)euros/any

Casetes números 12 al 19

66

266 EUR

Casetes números 5, 6, 25 i 26

62

246 EUR

Casetes número 2,3,4,27,28,29 i 30 i les compreses entre els números 7 i el 24 inclosos.

57

277 EUR

Parades:31,36,37,42,43,48,49,54,55,61,62,68,69,74,75,80,81,86,87,92,93,99,100,106,107,113,114,120,121,127,128,134,135,141,142,148,149,155,156,162

23

95 EUR

La resta de parades

20

91 EUR

Cafeteria i altres servicis

314

1.252 EUR

Parades de soterrani 1 al 20

8EUR/m2

0 EUR

(*) les quantitats fixades en aquesta columna corresponen a la part proporcional de cada lloc en el consum elèctric d'aire condicionat des de setembre de 2012 a agost de 2013 (18.900,06 EUR) i són en percentatge el 10,67; 4,94; 19,42; 18,93; 39,76 i 6,28, respectivament.

Article 4t. Meritació

Es merita el dia 1 de gener de cada any i el període impositiu comprén l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament en l'ús del servei o activitat. En aquest cas, el període impositiu s'ha d'ajustar a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig semestral de la quota. En els casos d'inici en l'ús, la taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació.

Les quantitats fixades en la columna 2a de l'article anterior i que es refereixen al consum elèctric de l'aire condicionat del mercat municipal s'han de pagar a parts iguals en els rebuts de la Taxa del primer i segon semestre de l'any. Anualment es revisa el consumit i es repercuteix en funció dels percentatges fixats.

No es pot sol·licitar devolució dels imports pagats en concepte de consum elèctric de l'aire condicionat. En el cas d'alta nova es paga l'import corresponent al període anterior, però, en el cas de causar baixa, no es repercuteix a la persona interessada l'import de consum elèctric de l'últim període en què va ser concessionari. Per tant, queda compensat l'un per l'altre i no procedeix la devolució de l'ingressat per aquest concepte.

Article 5é. Règim d'ingrés

1. S'ha de confeccionar un padró anual que s'ha de tramitar i posar al cobrament d'acord amb l'establert en l'article 6é i en el calendari fiscal en l'Ordenança reguladora de la gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local, independentment de les obligacions d'entrada que l'Ajuntament impose per una sola vegada en els casos de subhasta, cessió o traspàs degudament autoritzats.

 1. Si no s'abonen les quotes corresponents en el termini establert anteriorment, les liquidacions es disposaran de constrenyiment i notificades per al seu ingrés en executiva. En cas de no procedir-se al pagament en aquest període, es retirarà el permís per ocupar la parada o caseta.

 2. La liquidació i recaptació de les quotes es porta a efecte per mitjà de domiciliacions bancàries que la persona adjudicatària té obligació de facilitar a la recaptació municipal dins dels 5 primers dies, comptadors des de l'acord d'adjudicació i donar compte posteriorment de les possibles variacions.

2. Les parades i casetes no adjudicats o sobrants poden ser concedits, amb una durada temporal fins que finalitze el termini de concessió de tots els llocs adjudicats en la subhasta pública, i amb les següents condicions:

 1. En formalitzar el contracte la persona concessionària ha d'abonar a l'Ajuntament, en concepte de dret d'entrada, una quantitat equivalent al 100% de la pagada en l'última subhasta per la parada de la mateixa categoria per la qual s'haja pagat més si es formalitza el contracte dins dels tres primers anys del decenni; el 80% si el contracte es formalitza durant els anys 4t, 5é i 6é i el 60% si es formalitza en els últims 4 anys del decenni.

 2. Les persones concessionàries d'aquesta modalitat estan obligades al pagament de la Taxa establerta en l'article 3.

Article 6é. Gestió de la taxa

En els casos d'inici en l'ús, la Taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació. En els anys successius, es gestiona a través de padró, de la següent manera:

 • S'aprova durant el mes de febrer

 • S'exposa al públic des de la seua aprovació i durant el mes de març Aquesta exposició, donada la seua peculiaritat, s'ha de realitzar únicament a través d'edictes que es col·locaran en llocs visibles del mercat i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

 • El període de cobrament és:

 1. Per al primer semestre de l'1 al 30 d'abril (aquest ha d'incloure les quantitats fixades en la columna 2a de l'article 3r i que es refereixen al consum elèctric de l'aire condicionat del Mercat Municipal).

 2. Per al segon semestre de l'1 al 31 d'agost.»

Segon. La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. Per complir el que disposa l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l' Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada que figura en l'expedient, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments, adoptar l'acord definitiu i publicar l'acord definitiu o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província; aquest entrarà en vigor una vegada publicat el seu text.

PUNT 9é. DICTAMEN A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-14, REGULADORA DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de modificació de la citada Ordenança, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 14/10/13, amb la finalitat d'incloure una Taxa per Ocupació del Domini Públic per a Caixers Automàtics d'Entitats Financeres Instal·lats en la Façana d'Establiments i Manipulables des de la Via Pública.

Vist l'informe emès per la tresorera en data 14/10/13, núm. 466/13-GT, fiscalitzat pel viceinterventor municipal.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Modificar l'Ordenança T-14, reguladora de la Taxa per Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 14 d'octubre de 2013, incloent en l'article 6é una Taxa per Ocupació del Domini Públic per a Caixers Automàtics d'Entitats Financeres Instal·lats en la Façana d'Establiments i Manipulables des de la Via Pública. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 20.3 , e), j), k), m), n ), de l'esmentat TRLHL, aquest Ajuntament acorda modificar la Taxa per la Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local, que s'ha de regir per la present Ordenança Fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa l'ocupació de terrenys d'ús públic pel següents supòsits:

a) Instal·lació de quioscos (art.20.3.m)

b) Instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d'ús públic local així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic (art. 20.3.n)

c) Ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, anelles, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues (art 20.3.g)

d) Tall de carrers al trànsit per als quals s'exigisca la corresponent llicència o autorització, s'haja obtingut o no aquesta

e) Ocupació del subsòl, volada i altres usos del sòl no previstos en apartats anteriors (art.20.3.e, j, k)

f) Ocupació del domini públic per caixers automàtics d'entitats financeres instal·lats en la façana d'establiments i manipulables des de la via pública.

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què se refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici particular d'acord amb algun dels supòsits previstos en l'article anterior.

Tenen la condició de substituts del contribuent en les taxes establertes per l'atorgament de les llicències urbanístiques previstes en la normativa sobre sòl i ordenació urbana, indistintament, els constructors i contractistes d'obres.

Article 4t. Responsables

1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones o entitats a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Són responsables subsidiàries les persones o entitats a què es refereix l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5é. Categoria dels carrers

1. Als efectes previstos per a l'aplicació d'aquesta Ordenança les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en 2 zones: 1a categoria i 2a categoria, i una categoria especial per al domini públic terrestre.

2. Annex a aquesta ordenança figura un índex alfabètic de les vies públiques d'aquest municipi amb expressió de la categoria que correspon a cada una.

3. Les vies públiques que no apareguen assenyalades en l'índex alfabètic es consideren de 2a categoria i es qualificaran així fins a l'1 de gener de l'any següent a aquell en què s'aprove pel Ple d'aquesta corporació la categoria corresponent i la seua inclusió en l'índex alfabètic de les vies públiques.

4. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estiga situat en la confluència de dos o més vies públiques classificades en distinta categoria, s'ha d'aplicar la tarifa que corresponga a la via de categoria superior.

5. Els parcs i jardins municipals es consideren vies públiques de 1a categoria.

6. Els aprofitaments realitzats en terrenys de propietat municipal tributen com efectuats en la via de major categoria amb la qual fiten.

Article 6é. Quota tributària

1. La quantia de la Taxa regulada en aquesta Ordenança és la fixada en la tarifa de cada epígraf de l'apartat quatre, atenent a la categoria del carrer on es produïsca la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en funció del temps de duració de l'aprofitament i de la superfície, l'ocupació de la qual queda autoritzada en virtut de la llicència o la realment ocupada, si fóra major.

2. Els aprofitaments poden ser de caràcter:

 1. ANUAL: Quan s'autoritzen per a tot l'any natural.

 2. TEMPORADA: Quan el període autoritzat comprenga els mesos de juny, juliol, agost i setembre.

 3. MITJA TEMPORADA: Quan el període autoritzat comprenga els mesos de juliol i agost.

 4. MENSUAL

 5. SETMANAL

 6. DIARI

Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals.

3. Les tarifes de les diverses ocupacions s'apliquen, per metre quadrat/metre lineal, i/o fracció.

4. Condicions de les diverses ocupacions:

a) Quioscs. L'ocupació és anual, de temporada o de mitja temporada. La quota tributària es determina per aplicació de la següent tarifa:

Període d'ocupació

1a categoria

EUR/m2

2a categoria

EUR/m2

Marítim-T.

EUR/m2

Anual

93,8

72,80

44,80

Temporada

47,60

36,40

22,40

Mitja temporada

30,80

23,80

15,40

b) Ocupació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d'ús públic local així com indústries de carrer i ambulants. L'ocupació permesa és anual, de temporada, de mitja temporada, mensual, setmanal i diària. La quota tributària es determina per aplicació de la tarifa del quadre d'aquest epígraf, tret de per a les ocupacions del Mercat del Dimecres i la festivitat de Sant Gregori, que per les seues característiques peculiars es regeixen pel que exposa en cada cas.

Període d'ocupació

1a categoria

EUR/m2

2a categoria

EUR/m2

Marítim-T.

EUR/m2

Anual

80,40

62,40

38,40

Temporada

40,80

31,20

19,20

Mitja temporada

26,40

20,40

13,20

Mensual

20,40

15,60

9,60

Setmanal

4,80

3,60

2,40

Diari

1,20

1,20

1,20

*Mercat dels Dimecres L'import per a les parades del mercat de venda no sedentari s'estableix:

 • 333 EUR/any per a la venda de productes alimentaris

 • 666 EUR/any per a la venda de productes no alimentaris.

* Festivitat de Sant Gregori. L'ocupació és el dia de la festivitat i la taxa s'estableix en 10,00 euros per cada parada d'1 m lineal i s'exigeix ocupar almenys 2 m lineals. No estan permeses les parades superiors a 4 m lineals.

c) Ocupació de terrenys amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, anelles, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues. Es permet ocupació mensual, setmanal i diària. La quota tributària es determina per aplicació de la següent tarifa:

c.1) Quan l'ocupació siga diària o setmanal:

Període d'ocupació

1a categoria

EUR/m2

2a categoria

EUR/m2

Marítim-T.

EUR/m2

Setmanal

7,20

5,40

3,60

Diària

1,80

1,80

1,80

c.2) Quan l'ocupació siga mensual:

Període d'ocupació

1a categoria

EUR/m2

2a categoria

EUR/m2

Marítim-T.

EUR/m2

Primer mes

30,60

23,40

14,40

Segon mes

34,00

26,00

16,00

Tercer mes

37,40

28,60

17,60

Quart mes

40,80

31,20

19,20

Cinqué mes

44,20

33,80

20,80

Sisé mes

47,60

36,40

22,40

Seté mes

51,00

39,00

24,00

Vuité mes

54,40

41,60

25,60

Nové mes

57,80

44,20

27,20

Desé mes

61,20

46,80

28,80

Onzé mes

64,60

49,40

30,40

Dotzé mes

68,00

52,00

32,00

d) Tall de carrers La tarifa a aplicar és:

TALL DE CARRERS Tarifa

Fins a 2 hores 21,00 euros

Fins a 6 hores 42,00 euros

Fins a 12 hores 73,00 euros

Fins a 24 h 141,00 euros.

En el cas de superar el temps demanat s'estableix un recàrrec del 100 per 100. Si es produeix un tall de carrer sense la corresponent llicència o autorització s'ha d'aplicar la tarifa màxima.

e) Ocupació de subsòl, volada i altres usos del sòl no previstos en apartats anteriors. L'ocupació permesa és anual, de temporada o de mitja temporada. La quota tributària es determina per aplicació de la següent tarifa:

  i.1) Quan l'ocupació siga superior o igual a 10 m2:

Període d'ocupació

1a categoria

EUR/m2

2a categoria

EUR/m2

Marítim-T.

EUR/m2

Anual

100,50

78,00

32,00

Temporada

51,00

39,00

16,00

Mitja temporada

33,00

25,50

11,00

  e.2) Quan l'ocupació siga inferior a 10 m2:

Període d'ocupació

1a categoria

EUR/m2

2a categoria

EUR/m2

Marítim-T.

EUR/m2

Anual

67,00

52,00

32,00

Temporada

34,00

26,00

16,00

Mitja temporada

22,00

17,00

11,00

f)Ocupació del domini públic per caixers automàtics d'entitats financeres instal·lats en la façana d'establiments i manipulables des de la via pública. La tarifa anual aplicable és de 375,06 euros/m2.

Article 7é. Exempcions i bonificacions

1. L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligades al pagament de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als servicis públics de comunicacions que exploten directament i per tot els que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. En l'ocupació de terrenys amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, anelles, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues , quan es realitzen obres de rehabilitació recollides en el capítol V de la secció primera del Decret 92/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, sobre actuacions protegides en matèria d'habitatge i sòl, d'immobles situats en el nucli antic de la ciutat incloses en l'àmbit d'ÀREES DE REHABILITACIÓ han de gaudir d'una bonificació del 30 por 100.

Article 8é. Meritació

1. Quan la gestió de l'ocupació es realitze a través de padrons fiscals i per al cas del Mercat del Dimecres, la meritació s'ha de produir el dia primer de gener de cada any i el període impositiu ha de comprendre l'any natural, tret del supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o l'aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu s'ha de prorratejar per semestres naturals.

2. En el cas de la venda no sedentària de productes alimentaris en l'entorn del Mercat del Central, la meritació s'ha de produir el dia primer de gener de cada any i el període impositiu ha de comprendre l'any natural, tret del supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o l'aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu s'ha de prorratejar per semestres naturals.

3. En la resta d'ocupacions, la meritació de la Taxa s'ha de produir quan es presente la sol·licitud que inicie l'actuació o l'expedient, que no s'ha de realitzar o tramitar sense que s'haja efectuat el pagament corresponent o bé quan s'inicie l'ús privatiu o l'aprofitament especial en cas d'absència de sol·licitud.

4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, la utilització o aprofitament del domini públic no es preste o desenvolupe, procedeix la devolució de l'import corresponent.

Aquest fet ha d'acreditar-se mitjançant la presentació d'escrit dirigit a l'Ajuntament, en el qual s'indiquen les causes i període en el qual previsiblement no s'ocuparà, dins del període en el qual hauria d'estar ocupada la via pública i no ho està, perquè l'Ajuntament puga realitzar les comprovacions pertinents. Una vegada s'inicie l'ocupació, s'ha de remetre un nou escrit indicant aquesta circumstància a efectes de còmput de termini d'aquesta.

Article 9é. Normes de gestió

1. Les quantitats exigibles conformement a aquesta Taxa es liquiden per cada utilització o aprofitament sol·licitat i són irreductibles pel temps d'ocupació permès en l'apartat 4t de l'article sisè.

2. A efectes del càlcul de l'import a ingressar, s'ha de considerar el dia, setmana i mes, bé de forma completa o de data a data, a petició de la persona interessada.

3. Les persones interessades en l'ocupació o aprofitament han de sol·licitar prèviament la corresponent llicència juntament amb el document justificatiu d'ingrés de l'import per autoliquidació i un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seua situació dins del municipi. En el cas dels padrons fiscals que recull l'art. 8.1 d'aquesta Ordenança, s'ha de formar un padró que s'ha de gestionar anualment d'acord amb el que disposa en l'art. 15 de l'Ordenança de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i altres Ingressos de Dret Públic Locals.

4. En el cas de la venda no sedentària de productes alimentaris en l'entorn del Mercat Central, el pagament és únic per a les autoritzacions trimestrals i dos rebuts semestrals per a les autoritzacions anuals.

5. En el cas de l'ocupació de la via pública per tall de carrers o reserves de la via pública per a estacionament de mudances s'ha de presentar la sol·licitud almenys amb una antelació de 48 hores.

6. El dipòsit provisional no causa cap dret i no faculta per a realitzar l'aprofitament que només pot portar-se a terme quan s'obtinga la licència.

7. Els servicis tècnics d'aquest Ajuntament han de comprovar i investigar les declaracions que formulen les persones interessades. Si es donen diferències, aquestes s'han de notificar a les persones interessades i s'han de girar, si escau, les liquidacions complementàries que procedisquen sense perjudici de les sancions i recàrrecs que escaiga.

Article 10. Règim d'ingrés

1. Les ocupacions a què es refereix l'art. 8.1 el règim d'ingrés és el que es fixe per l'art. 15 de l'Ordenança de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i altres Ingressos de Dret Públic Locals. En el cas d'inici en la utilització s'ha d'estar al que disposa en el següent apartat.

2. Per a la resta d'ocupacions s'ha fixat el règim d'autoliquidació, pel que fa al pagament de la Taxa, s'ha de realitzar per ingrés directe en les entitats col·laboradores autoritzades segons s'especifique en l'autoliquidació practicada, però sempre en el moment de sol·licitar la corresponent llicència o autorització.

3. Aquest ingrés té el caràcter de dipòsit previ, d'acord amb el que disposa l'art.26.1.a) del text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals.»

Segon. La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. Per complir el que disposa l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l' Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada que figura en l'expedient, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments, adoptar l'acord definitiu i publicar l'acord definitiu o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província; aquest entrarà en vigor una vegada publicat el seu text.

PUNT 10é. DICTAMEN ALA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-17, REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MATRIMONI CIVIL. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de modificació de la citada Ordenança, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 03/09/13, amb la finalitat de restringir la prestació del servei als edificis Magatzem de la Mar i casa consistorial i establir diferents tarifes en funció del dia i de l'edifici que se tinga lloc.

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a dir que els membres del seu grup en aquest punt s'abstindran, ja que la taxa de matrimonis ha passat de 65 EUR a 148 EUR i 192 EUR. Indica que els pareix que l'augment ha sigut una mica excessiu i s'abstindran en aquest punt.

En segon lloc, intervé el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, per a manifestar que els costos que es van traure a l'any 2004 apujaven a 66,28EUR i que la taxa es va posar en 60EUR, menys del cost. Explica que en el càlcul que es va fer l'any 2004, anaven 36 EUR de neteja, 20,50 EUR de costos de personal i amortització de l'immoble, en equips de megafonia 6,28EUR i el cost del material inventariable estava en 3,50EUR, en total, 66,28EUR. Continua dient que, d'acord amb els informes adaptats a la data actual, eixes quantitats han variat i la diferència està bàsicament en els costos de personal. Diu que l'any 2004 eren de 20,50EUR i ara, d'acord amb l'informe, són de 92,11EUR; en el cas de l'amortització dels immobles era de 6,28 EUR, en canvi ara el Saló de Plens és de 26,65 EUR i de 71,13EUR el Magatzem del Mar. Per tant, --diu-- eixa és la diferència, 148 EUR al Saló de Plens i 192,50 EUR al Magatzem del Mar.

En un nou torn de paraula, la Sra. Miralles indica al Sr. Serrano que, --tal com deia el Sr. Sánchez--, encara que no es casen igual s'amortitza l'edifici. Continua la seua intervenció dient que els membres del grup municipal socialista sí que veuen els expedients, es fotocopien les ordenances i el que faça falta i amb tot això voten el que els sembla que han de votar i si una cosa que valia 65EUR l'any 2004 passa a valer-ne ara 192EUR, doncs hi ha un augment del triple o del 300%. Aleshores, --manifesta-- els membres del grup municipal socialista no poden votar a favor i s'abstenen. És a dir, la Sra. Miralles considera que per molt que el Sr. Serrano li diga que està justificat en els costos, --cosa que diu que no li discuteix--, els membres del grup municipals socialista en aquest punt s'abstindran.

Finalment, el Sr. Serrano conclou el debat assenyalant a la Sra. Miralles que o li ho ha dit malament o la Sra. Miralles s'ho ha entés malament, ja que ell no ha dit que la Sra. Miralles no haja mirat l'expedient, sinó que l'arxiver la setmana passada no estava i que va anar personalment a buscar l'expedient que era del 2004. Indica que ho va fer res per saber per què eixa diferència i que els costos són eixos, ja que ell no els ha calculat. Afegeix que potser els membres del grup municipal socialista pagarien perquè la gent poguera utilitzar el saló de Plens i el Magatzem del Mar, però eixos són els costos en base a uns informes que fan els tècnics. El Sr. Serrano conclou dient que si, a la Sra. Miralles, li pareix molt, ell no fer-ne res, ja que els costos són eixos.

Vist l'informe emès per la tresorera en data 03/09/13, núm. 465/13-GT, fiscalitzat pel viceinterventor municipal.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per quinze vots a favor i cinc abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer. Modificar l'Ordenança T-17, reguladora de la Taxa per Prestació del Servici de Matrimoni Civil, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 3 de setembre de 2013. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«En ús de les facultats conferides per l'art. 133.2 i l'art. 142 de la Constitució, per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els art. 15 a 19 del text refós de la la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la Taxa per Prestació dels Serveis Matrimonials Civils, que es regeix per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual atenen al previngut en l'article 57 del citat text refós.

Article 1r Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la present taxa la prestació de serveis municipals en ocasió de la celebració de noces civils en edificis o instal·lacions de l'Ajuntament de Benicarló.

Article 2n. Subjectes passius

Són subjectes passius de la Taxa les persones físiques que sol·liciten la celebració del matrimoni o a les que es preste el servei de matrimoni civil, per a la celebració del qual s'haja iniciat l'expedient.

Article 3r. Quantia de la taxa

1. La quantia de la Taxa regulada en aquesta Ordenança és la següent:

Servici

Tarifa

Matrimoni civil al Saló de Plens (c. de Ferreres Bretó, núm. 10)

148,02 EUR

Matrimoni civil al Magatzem del Mar (c. del Crist de la Mar, núm. 166)

192,50 EUR

2. Són a compte dels contribuents o els seus familiars les despeses d'ornamentació i altres propis de la celebració, així com les possibles reparacions de les dependències municipals per deterioració en la seua utilització.

Article 4t. Meritació

Es merita la Taxa i naix l'obligació de contribuir quan la persona interessada presente la sol·licitud per a la concreció de la data i hora de la celebració del matrimoni.

Article 5é. Normes de gestió

1. La Taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació i s'ha de presentar-se en el moment de la sol·licitud perquè aquesta siga admesa a tràmit. Es faculta a l'Alcaldia per a l'aprovació del model de l'imprès corresponent.

A aquest efecte, juntament amb la presentació de la sol·licitud per a la determinació de la data i hora de la celebració del matrimoni civil, ha d'adjuntar-se una còpia de l'autoliquidació amb la qual han d'acreditar l'ingrés previ de l'import de la quantitat corresponent.

2. L'ingrés de l'autoliquidació no causa cap algun i no implica la prestació del servei, que només es durà a terme quan s'obtinga la llicència o autorització.

Article 6é. Devolució

1. Els subjectes passius tenen dret a la devolució de la Taxa quan el matrimoni no haja pogut tindre lloc per causa imputable a l'Ajuntament, sempre que s'acredite el seu pagament.

S'entén com a causa imputable a l'Ajuntament l'originada exclusivament per voluntat

municipal que no estiga motivada, promoguda, ocasionada o provocada per actuacions, fets,

obres, conductes o comportaments de les persones interessades.

2. Igualment els subjectes passius tindran dret a la devolució del 50 per cent de l'import de la Taxa quan la cerimònia del matrimoni civil no haja pogut tindre lloc per causa imputable a aquests, sempre que es comunique a l'Ajuntament amb una anticipació mínima de 48 hores al dia fixat per a la celebració del matrimoni, per qualsevol mitjà que permeta tenir constància de la seua recepció per l'Ajuntament.»

Segon. La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. Per complir el que disposa l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l' Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada que figura en l'expedient, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments, adoptar l'acord definitiu i publicar l'acord definitiu o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província; aquest entrarà en vigor una vegada publicat el seu text.

PUNT 11é. DICTAMEN A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-19, REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES, CADIRES, TRIBUNES, ENTAULTAS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de modificació de la citada Ordenança, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 11/07/13, que consisteix en:

--Restringir les causes de la devolució de la part proporcional de la citada Taxa, a obres municipals que impedisquen l'efectiva OVP, d'acord amb els següents requisits:

 1. La devolució ha de sol·licitar-se a instància de part.

 2. Ser d'aplicació per a obres municipals que impedisquen l'ocupació concedida en la llicència durant, com a mínim, una setmana.

 3. Solament poden sol·licitar-ho aquelles ocupacions de caràcter anual.

 4. Han de trobar-se al corrent de pagament amb l'Ajuntament.

--Suprimir la disposició transitòria relativa a tramitació de les bonificacions per a l'any 2013.

Vist l'informe emès per la tresorera en data 10/07/13, núm. 293/13-GT, fiscalitzat pel viceinterventor municipal.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Modificar l'Ordenança T-19, reguladora de la Taxa per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic per Taules, Cadires, Tribunes, Entaulats i Altres Elements Anàlegs amb Finalitat Lucrativa, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 11 de juliol de 2013. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«Article 1r Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que es disposa en els articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 20.3. l), aquest Ajuntament estableix la Taxa per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic per Taules, Cadires, Tribunes, Entaulats i Altres Elements Anàlegs amb Finalitat Lucrativa, que s'ha de per la present Ordenança Fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta Taxa l'ocupació de terrenys d'ús públic amb:

 • Taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa (art. 20.3.l)

 • Expositors de comerç, aparells rostidors de carn, aus i anàlegs.

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la Taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què se refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici particular en els supòsits previstos en l'article anterior.

Article 4t. Responsables

1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones o entitats a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària. Té especial consideració l'apartat 1.c referent a les obligacions tributàries que succeïsquen per qualsevol concepte en la titularitat o exercici d'explotacions o activitats econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l'anterior titular i derivades del seu exercici. La responsabilitat també s'estén a les obligacions derivades de la falta d'ingrés de les retencions i ingressos a compte practicades o que s'hagueren hagut de practicar.

2. Són responsables subsidiàries les persones o entitats a què es refereix l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5é. Categoria dels carrers

1. Als efectes previstos per a l'aplicació d'aquesta Ordenança les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en 2 zones: 1a categoria i 2a categoria, i una categoria especial per al domini públic terrestre.

2. Annex a aquesta ordenança figura un índex alfabètic de les vies públiques d'aquest municipi amb expressió de la categoria que correspon a cada una.

3. Les vies públiques que no apareguen assenyalades en l'índex alfabètic es consideren de 2a categoria i es qualificaran així fins a l'1 de gener de l'any següent a aquell en què s'aprove pel Ple d'aquesta corporació la categoria corresponent i la seua inclusió en l'índex alfabètic de les vies públiques.

4. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estiga situat en la confluència de dos o més vies públiques classificades en distinta categoria, s'ha d'aplicar la tarifa que corresponga a la via de categoria superior.

5. Els parcs i jardins municipals es consideren vies públiques de 1a categoria.

6. Els aprofitaments realitzats en terrenys de propietat municipal tributen com efectuats en la via de major categoria amb la qual fiten.

Article 6é. Quota tributària

1. La quantia de la Taxa regulada en aquesta Ordenança és la fixada en el quadre de tarifes de l'epígraf de l'apartat quatre, atenent a la categoria del carrer on es produïsca l'ocupació de terrenys d'ús públic, en funció del temps de duració de l'aprofitament i de la superfície, l'ocupació de la qual queda autoritzada en virtut de la llicència o la realment ocupada, si fóra major.

2. Els aprofitaments poden ser de caràcter:

 1. ANUAL: Quan s'autoritzen per a tot l'any natural.

 2. TEMPORADA: Quan el període autoritzat comprenga els mesos de juny, juliol, agost i setembre.

 3. MITJA TEMPORADA: Quan el període autoritzat comprenga els mesos de juliol i agost.

 4. MENSUAL

 5. SETMANAL

Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals.

3. Les tarifes de les diverses ocupacions s'apliquen, per metre quadrat i/o fracció.

4. La quantia de la Taxa regulada en aquesta ordenança es determina d'acord amb el següent quadre de tarifes:

Període d'ocupació

1a categoria

EUR/m2

2a categoria

EUR/m2

Marítim-T.

EUR/m2

Anual

65,66

50,96

31,36

Temporada

47,60

36,40

22,40

Mitja temporada

30,80

23,80

15,40

Mensual

23,80

18,20

11,20

Setmanal

5,60

4,20

2,80

Article 7é. Bonificació

Tenen dret a una bonificació d'un 10% de la Taxa per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic per Taules, Cadires, Tribunes, Entaulats i Altres Eements Anàlegs amb Finalitat Lucrativa, aquelles ocupacions que complisquen els següents requisits:

 1. Se sol·liciten a instàncies de part, mai d'ofici. La petició ha de realitzar-se abans de la data de meritació de l'Impost. Si la bonificació se sol·licita amb posterioritat a aquesta data, la bonificació s'ha d'aplicar a partir del període impositiu següent.

 2. Solament s'aplicaran a aquelles ocupacions de caràcter anual.

 3. Han de trobar-se al corrent de pagament amb l'Ajuntament de Benicarló al moment de la petició d'aquesta.

Una vegada concedida dita bonificació, aquesta queda automàticament extingida si es donen les següents condicions:

 1. No estar al corrent de pagament amb l'Ajuntament de Benicarló a 31 de desembre de cada any.

 2. En el cas que es produïsca un canvi de titularitat en la llicència d'ocupació.

 3. En tot cas, quan finalitze el termini d'autorització de l'ocupació de la via pública.

Article 8é. Meritació

1. La meritació de la Taxa regulada en aquesta Ordenança es produeix l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. En aquest cas el període impositiu s'ha de prorratejar per trimestres naturals.

2. Els titulars de les llicències de caràcter anual poden sol·licitar la devolució de la part proporcional de la Taxa, corresponent als dies que no hagen pogut fer efectiva l'ocupació com a conseqüència d'una obra promoguda per l'Ajuntament. Solament es té dret a devolució quan no s'haja pogut efectuar l'ocupació durant set dies consecutius com a mínim. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar en l'expedient amb un informe dels Serveis Tècnics Municipals.

Article 9é. Normes de gestió

1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquiden per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i són irreductibles pels períodes naturals de temps, assenyalats en l'article anterior.

2. A efectes del càlcul de l'import a ingressar, s'ha de considerar la setmana i el mes, bé de forma completa o de data a data, a petició de la persona interessada.

3. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança han de sol·licitar prèviament la corresponent autorització.

4. La Taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació en el moment de sol·licitar la llicència per procedir a l'aprofitament especial, indicant la superfície que es pretenga ocupar. L'Ajuntament pot emetre liquidacions, quan es tinga constància d'ocupacions sense autorització o amb una ocupació superior a l'autoritzada.

5. El pagament de l'autoliquidació no causa cap dret i no faculta per a realitzar l'aprofitament que només pot portar-se a terme quan s'obtinga la llicència.

6. En cas de denegar-se les autoritzacions, les persones interessades poden sol·licitar a aquest Ajuntament la devolució de l'import ingressat.

7. En els supòsits d'utilització privativade terrenys d'ús públic amb caràcter periòdic, s'ha de gestionar a través d'un padró, de la següent manera:

 1. S'aprova durant el mes de febrer

 2. S'exposa al públic des de la seua aprovació i durant el mes de març Aquesta exposició, atesa la seua peculiaritat, es realitza únicament a través d'edictes al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

 3. El període de cobrament és:

  • Per al primer semestre de l'1 al 30 d'abril.

  • Per al segon semestre de l'1 al 31 d'agost.

8. En el cas de sol·licituds de període inferior a l'anual, la Taxa s'abona mitjançant el sistema d'autoliquidació.

9. Els servicis tècnics d'aquest Ajuntament han de comprovar i investigar les declaracions que formulen les persones interessades. Si es donen diferències, aquestes s'han de notificar a les persones interessades i s'han de girar, si escau, les liquidacions complementàries que procedisquen sense perjudici de les sancions i recàrrecs que escaiga, tenint en compte el que preveu en l'últim paràgraf de l'article 6.2 d'aquesta Ordenança.

10. La Policia Local ha de remetre amb caràcter mensual al Departament de Governació, la relació d'aquells bars, restaurants i anàlegs que estiguen ocupant via pública, així com el detall dels metres/taules i cadires, i la resta de dades que estimen convenients. Aquest departament ha d'informar de totes les incidències econòmiques rellevants al Departament de Gestió Tributària per poder complir el que preveu en la present Ordenança.

11. S'entén que cada taula i cadires sol·licitada ocupa la superfície establida en l'Ordenança municipal reguladora dels espais per a vianants públics en vigor, sempre i quan no es limite una superfície determinada. En aquest cas, ha de regir aquesta última.

Article 10. Règim d'ingrés

1. Les ocupacions a què es refereix l'art. 8.1 el règim d'ingrés és el que es fixe per l'art. 15 de l'Ordenança de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i altres Ingressos de Dret Públic Locals. En el cas d'inici en la utilització s'ha d'estar al que disposa en el següent apartat.

2. Per a la resta d'ocupacions s'ha fixat el règim d'autoliquidació, pel que fa al pagament de la Taxa, s'ha de realitzar per ingrés directe en les entitats col·laboradores autoritzades segons s'especifique en l'autoliquidació practicada, però sempre en el moment de sol·licitar la corresponent llicència o autorització.

Article 11é. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a aquestes corresponguen en cada cas s'ha d'aplicar els que disposa a:

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, art. 178 i següents

 • Ordenança G1 General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i altres Ingressos de Dret Públic Locals d'aquest ajuntament.

 • Ordenança reguladora dels espais per a vianants públics.»

Segon. La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. Per complir el que disposa l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l' Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada que figura en l'expedient, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments, adoptar l'acord definitiu i publicar l'acord definitiu o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província; aquest entrarà en vigor una vegada publicat el seu text.

PUNT 12é. DICTAMEN A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENNAÇA G-1, DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de modificació de la citada Ordenança, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 23/07/13, amb la finalitat de regular de forma més específica l'article 67, relatiu als fraccionaments i ajornaments.

Vist l'informe emès per la tresorera en data 23/07/13, núm. 325/13-GT, fiscalitzat pel viceinterventor municipal.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Modificar l'article 67é de l'Ordenança G-1, General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i Altres Ingressos de Dret Públic Locals, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 23 de juliol de 2013. El text de l'article modificat queda com segueix:

«CAPÍTOL IV

AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS

TÍTOL I. AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS

Article 67é. Sol·licitud

1. Les sol·licituds d'ajornament s'han de realitzar en els terminis següents:

 1. Deutes que es troben en període voluntari de recaptació o de presentació de les corresponents autoliquidacions o declaracions liquidacions en el termini fixat per a l'ingrés en voluntària, art. 62.1, 62.2 i 62.3 de la Llei 58/2003, General Tributària.

 2. Deutes en via executiva: en qualsevol moment anterior a l'acord d'alienació dels béns embargats.

2. La sol·licitud d'ajornament i fraccionament es realitza d'acord amb el model disponible en el web municipal. La persona deutora ha de justificar les dificultats transitòries de tresoreria, adjuntant la següent documentació:

2.1. En el cas de deutes d'import inferior a 18.000 euros, si la persona deutora és persona física:

   --Nòmina, pensió d'invalidesa, jubilació, desocupació o un altre ingrés periòdic. (En cas de no percebre cap pensió, s'ha d'aportar un certificat acreditatiu d'aquest fet)

   --Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels últims tres exercicis. (En cas de no estar obligat a realitzar-la, s'ha d'aportar certificat acreditatiu d'aquest fet)

   --Ordre de domiciliació del deute fraccionat/ajornat (segons el model disponible en el web municipal).

  2.2. En el cas de deutes d'import inferior a 18.000 euros, si la part deutora és una persona jurídica:

   --Balanç de l'empresa o entitat dels últims tres exercicis

   --Declaració de l'Impost de Societats dels últims tres exercicis

   --Últim resum anual de l'IVA

   --Ordre de domiciliació del deute fraccionat/ajornat (segons el model disponible en el web municipal).

  2.3. En el cas de deutes d'import inferior a 18.000 euros, si la part deutora és una societat civil:

   --Declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de tots els socis partícips, dels últims tres exercicis. (En cas de no estar obligat a realitzar-la, s'ha d'aportar certificat acreditatiu d'aquest fet)

   --Últim resum anual de l'IVA

   --Ordre de domiciliació del deute fraccionat/ajornat (segons el model disponible en el web municipal).

Així mateix, per a les sol·licituds dels apartats 2.1., 2.2. i 2.3. s'ha d'adjuntar qualsevol altra informació rellevant per justificar l'existència de dificultats econòmiques i la viabilitat en el compliment de l'ajornament o fraccionament sol·licitat. En particular, han d'enumerar les càrregues que graven el seu patrimoni.

  2.4. En el cas de deutes d'import igual o superior a 18.000 euros: aval bancari d'acord amb el model disponible al web municipal.

3. Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits, l'òrgan competent per a la seua resolució ha de requerir a la persona interessada que, en un termini de deu dies, esmene les faltes o aporte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud, que s'arxivarà sense més tràmit.

L'arxiu d'actuacions i la pèrdua del dret al tràmit es declararà mitjançant una provisió que ha de dictar l'òrgan que haja disposat el tràmit.

4. Els criteris generals de concessió d'ajornament són:

 1. Els deutes d'import inferior a 1.500 euros poden ajornar-se per un període màxim de tres mesos

 1. El pagament dels deutes d'import comprès entre 1.500 i 6.000 euros pot ser ajornat o fraccionat fins a un any

 1. Si l'import excedeix de 6.000 euros, els terminis concedits poden estendre's fins a 18 mesos.

 2. Només excepcionalment es concedirà ajornament dels deutes l'import dels quals siga inferior a 150 euros, o per períodes més llargs que els enumerats en el punt anterior. En aquests supòsits l'òrgan encarregat de la seua resolució és la Junta de Govern Local, que ha de donar-ne compte posteriorment a la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda.

 1. Els terminis s'han de meritar en les dates que consten en el decret de concessió i s'han d'ingressar en el número de compte previst en aquest decret. El termini màxim de resolució és de 6 mesos, transcorreguts els quals s'ha d'entendre desestimat quan no recaiga resolució, per silenci administratiu negatiu.

 2. El fraccionament de pagament es regeix per les normes aplicables a l'ajornament en tot allò no regulat especialment.

 3. En el cas de tributs de caràcter periòdic, la durada del fraccionament o ajornament no pot anar més enllà del període impositiu.

 4. En la resta d'ingressos de dret públic, vinculats a un contracte administratiu, la durada del fraccionament o ajornament no pot anar més enllà de la vigència del contracte.

 5. No es concedeixen ajornaments o fraccionaments de la Taxa per Mercat del Dimecres, taxa de mercat al detall ni de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.

 6. Per a la concessió de fraccionaments o ajornaments és requisit indispensable presentar una ordre de domiciliació del deute fraccionat o ajornada.

 7. Només es concedeix l'ajornament/fraccionament a aquelles persones interessades que no tinguen deutes pendents en via de constrenyiment en la recaptació municipal en la data de sol·licitud. En cas que sí que ostenten deutes pendents, l'acord d'ajornament/fraccionament ha d'incloure la totalitat dels deutes pendents més el deute en el qual es fonamenta la sol·licitud.

 8. No es concedeixen ajornaments quan la persona deutora estiga en situació concursal.

 9. En el cas que durant la vigència de l'ajornament/fraccionament la persona obligada al pagament resultés creditora de la Hisenda Local, aquests crèdits s'han d'afectar al pagament del deute ajornat/fraccionat, entenent-se que des d'aquest moment es formula l'oportuna sol·licitud de compensació perquè tinga els seus efectes quan concórreguen crèdits i dèbits.»

Segon. La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. Per complir el que disposa l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l' Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada que figura en l'expedient, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments, adoptar l'acord definitiu i publicar l'acord definitiu o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província; aquest entrarà en vigor una vegada publicat el seu text.

PUNT 13é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 1/13 DE L'OACSE (EXP. 11/13). Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de la presidenta delegada de l'OACSE de data 11/10/13, de modificació pressupostària amb un crèdit extraordinari finançat amb la baixa de diversos projectes d'inversió ja executats, el quals corresponen a exercicis anteriors, per l'import total de 3.726,08 EUR.

Vistos els informes del viceinterventor municipal de data 15/10/13, núm. 193 en relació a la modificació pressupostària proposta i núm. 194 en relació a l'estabilitat pressupostària, i de la cap d'ingressos sobre l'adopció dels acords per part del ple de la corporació.

Vist l'acord de la Junta Rectora del OACSE de data 18/10/13, d'aprovació de la citada modificació.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar inicialment la modificació de crèdits número 1 de 2013 de l'OACSE, Exp. 11/2013, amb el següent detall:

* Donar de baixa els següents Projectes:

Proj.

Aplicació

Denominació

Import

2

312

62300

INAFO Serv. Maquinària

2.516,80

3

312

62502

INAFO Serv. Mobiliari

1.132,32

4

312

62602

INAFO Serv. Equi.Proc.Inform.

0,72

5

314

62300

INAFO Serv. Maquinària

45,40

6

314

62603

INAFO Serv. Equi.Proc.Inform.

30,84

Total baixa parcial

3.726,08

* Modificar el Pressupost de despeses amb un crèdit extraordinari per import de 3.726,08 EUR finançat amb la baixa dels citats projectes, per a finançar el següent:

Crèdit extraordinari:

Proj.

Aplicació

Denominació

Import

1

312

63200

INAFO. Edificis i altres construccions

3.726,08

Total crèdit extraordinari

3.726,08

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 14é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

En primer lloc, se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i Compromís, de data 21 d'octubre de 2013 (escrit amb registre d'entrada. núm. 15.729/29.10.2013), per l'aturada definitiva i desmantellament del Projecte Castor, del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El projecte Castor és una infraestructura que s'emmarca dins de la planificació estratègica dels sectors de l'electricitat i el gas 2008-2016 del Ministeri d'Indústria, com a projecte necessari i prioritari per ser el reserva subterrània de gas més gran de l'Estat.

El primer pas al posar-la en funcionament ha estat injecció de gas al subsòl marí (on abans hi havia hagut un pou petrolífer ja esgotat) per emmagatzemar-lo i tornar-lo a recuperar segons les demandes del mercat interior. De fet, s'esperava que pogués atendre un quart de la demanda de gas natural de l'Estat durant un període aproximat de 50 dies.

Abans d'emmagatzemar gas natural a l'antic jaciment petrolífer s'ha d'injectar el gas matalàs, volum mínim de gas natural que ha de trobar-se en un emmagatzematge subterrani perquè es puga extreure el gas útil a la pressió adequada, fet que es produïa el 13 de juny de 2013.

El passat 5 de setembre, a les 23.43 hores, segons dades de l'Institut Geològic Nacional començava a registrar-se activitat sísmica continuada en el Golf de València, davant les costes d'Alcanar, Vinaròs, Benicarló i Peníscola, a uns 20 quilòmetres mar endins, amb uns sismes de magnituds màximes de 2 graus en l'escala de Richter.

A partir de l'11 de setembre, s'experimenta un increment notable dels moviments sísmics en la zona superiors a magnitud 2,5, fins al 13 de setembre, data en què es produeix el primer sisme de magnitud 3, a les 8.35 hora local. Aquest dia l'Ajuntament de Benicarló es posa en contacte amb l'Institut Geològic Nacional (IGN, en endavant) per informar-se sobre la situació.

L'IGN trasllada que està en contacte amb el Ministeri d'Indústria i amb l'empresa i que esta última, emetrà un informe sobre les actuacions realitzades a la Direcció General Energètica del Ministeri d'Indústria.

Conjuntament amb els ajuntaments de Peníscola i Vinaròs i per tal de clarificar els fets, s'acorda una reunió amb l'empresa ESCAL-UGS per al 17 de setembre a l'Ajuntament de Vinaròs. A la reunió acudeix el gerent de l'empresa, el Sr.'Recaredo del Potro, i trasllada als representants municipals que el 16 de setembre l'empresa ha deixat d'injectar gas per problemes d'abastiment i que té previst seguir injectant-ne a finals d'octubre. L'empresa entrega també un informe detallat de les actuacions realitzades (informe que queda a l'Ajuntament de Vinaròs) i comenta que l'activitat sísmica enregistrada és un efecte esperat i que no cal alarmar-se.

Mentrestant, l'activitat sísmica continua i la matinada del 24 de setembre es produeix un nou sisme de 3,8 en l'escala de Richter, fet que provoca que al dia següent l'Ajuntament de Benicarló, per tal de deixar-ne constància i rebre d'alguna manera respostes sobre la situació que s'esta patint, inste tant al Ministeri com a l'empresa que es prenguen les mesures oportunes. Al mateix temps, se sol·licita que es detinguen les actuacions que es duen a terme en la citada planta de gas, mentre no es resolga la situació sísmica creada.

El 26 de setembre, l'Ajuntament té constància, a través dels mitjans de comunicació, que el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha remés un comunicat a l'empresa ESCAL-UGS per a paralitzar tots els treballs d'injecció/extracció de gas en el magatzem de gas Castor i demana a l'Institut Geogràfic Nacional informació detallada sobre els moviments sísmics.

Des de llavors i fins a dia d'avui, s'han repetit centenars de sismes. El de major magnitud s'ha registrat de 4,2 en l'escala de Richter el passat 1 d'octubre i dos sismes de 4,1 el passat dia 3 d'octubre, situació que ha provocat una gran preocupació.

La Generalitat Valenciana, a partir dels sismes de magnitud superior a 4, decreta la Situació d'emergència en fase d'intensificació de seguiment i la informació en els municipis de Vinaròs, Benicarló i Peníscola.

Els alcaldes, per tant, convoquen una roda de premsa per a exigir al Ministeri que s'investiguen les causes i que confirme que els microsismes estan provocats per la injecció de gas. Així mateix, els alcaldes demanen que es desmantelle la planta.

A partir d'eixa situació d'emergència, el 3 d'octubre es convoca una reunió en la Subdelegació del Govern, on es trasllada tota la informació de què disposa el Ministeri d'Indústria i es trasllada clarament que no es permet l'activitat en Castor, mentrestant no hi hagen resultats dels estudis que des del Ministeri s'han encarregat als experts.

Finalment, el 7 d'octubre atenent les demandes dels municipis afectats, el ministre convoca a una reunió als alcaldes de les poblacions afectades, presidents de les Diputacions de Castelló i Tarragona, president de la Generalitat Valenciana, representants del govern català i el dia 8 és el mateix ministre el que visita la planta per a assegurar-se del cessament total de l'activitat.

A l'espera de la versió oficial sobre les causes, que no se sabran fins que no es dispose de l'informe tècnic de l'Institut Geològic Miner Espanyol, s'assegura que no hi haurà autorització per reobrir l'activitat del magatzem de gas del projecte Castor fins que no es tinga un informe convincent sobre que existeixen plenes garanties de seguretat per a la població.

Mentrestant, i davant de la situació d'alarma social patida entre la població i provocada pels constants terratrèmols originats per la injecció de gas matalàs al magatzem de gas submarí Castor i de la manca de transparència i d'informació tant de l'empresa Escal UGS com de l'administració espanyola cap a la ciutadania i les institucions municipals, autonòmiques i nacionals, els grups municipals, proposem a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents ACORDS:

Primer. Demanar al govern la següent informació:

 1. Saber si l'actuació de l'empresa ESCAL-UGS ha estat correcta o si existeix algun tipus de negligència en les seues actuacions

 2. Saber si el procediment s'ha seguit correctament a l'hora de la tramitació de l'expedient i si s'ha encarregat l'informe sísmic específic de la zona.

Segon. Demanar al govern l'aturada definitiva i permanent del magatzem de gas submarí Castor i el seu posterior desmantellament, perquè la seua posada en funcionament no ofereix cap certesa ni seguretat que no es tornen a reproduir terratrèmols d'igual magnitud o superior

Tercer. Demanar al govern de la Generalitat Valenciana l'empara i defensa dels municipis afectats, utilitzant els instruments polítics i jurídics que s'escaiguen davant les institucions espanyoles i europees.

Quart. Demanar a l'empresa promotora del projecte Castor i al govern espanyol que consideren com a municipi afectat Benicarló, afectat pels terratrèmols i que ens oferisquen la màxima informació i transparència sobre tot el que passa i provoca diàriament el magatzem de gas Castor.

Cinqué. Demanar a les administracions competents que s'adopten les mesures necessàries per a protegir la població preventivament i en cas de necessitat.

Sisé. Fer arribar aquest acord al Ministeri d'Indústria i al Ministeri de Medi Ambient, al president de la Generalitat Valenciana, al president de la Generalitat de Catalunya, a la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana, al president de la Diputació de Castelló, als ajuntaments de les localitats implicades i a la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia.

En conseqüència, la corporació, per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PART DE CONTROL

PUNT 15é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE SETEMBRE DE 2013 AL 15 D'OCTUBRE DE 2013. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de setembre de 2013 al 15 d'octubre de 2013. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 16é. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2013. La corporació queda assabentada del contingut de l'informe que han emès el viceinterventor i la tresorera de data 10 d'octubre de 2013, en relació amb el compliment de la Llei de Morositat del tercer trimestre de 2013, d'acord amb el que disposa l'article 4.4 de l'esmentada Llei.

PUNT 17é. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2013. La corporació queda assabentada del contingut de l'informe que ha emès el senyor viceinterventor de data 10 d'octubre de 2013, relatiu al seguiment del Pla d'Ajust aprovat pel Ple de la corporació en data 28 de juny de 2012, respecte del tercer trimestre de 2013.

PUNT 18é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 26/09/2013, D'APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI PER ALS PERÍODES 2014-2016. La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 26 de setembre de 2013 d'aprovació del marc pressupostari per als períodes 2014-2016.

PUNT 19é. PRECS I PREGUNTES.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. López per respondre la pregunta formulada per la Sra. Miralles Ferrando, en el Ple del dia 26 de setembre de 2013, en relació a les plaques solars de l'Auditori Municipal. Al respecte indica que sap que han estat al despatx i ell els ho agraeix, perquè és un tema complicat d'explicar a causa dels continus incompliments per part de l'empresa i els requeriments que se'ls han fet una i una altra vegada. Per altra banda, manifesta que és una empresa que està en concurs i, pràcticament, ha desaparegut i que els ha deixat molt empantanats, perquè la documentació que s'havia de presentar a Indústria tenia moltes mancances. Per tant, explica que el Departament d'Urbanisme i Medi Ambient va fer un informe d'incompliment del contracte i així es va traslladar al departament corresponent, perquè incoaren l'expedient d'incompliment, es confiscara la garantia i s'aplicara el règim sancionador corresponent. Ara bé, el Sr. López diu que el vertader cavall de batalla està amb Iberdrola i que s'està preparant la documentació, que està pràcticament finalitzada i a punt d'enviar-se.

En segon lloc, intervé la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per expressar que aquesta setmana han estat amb els tècnics d'Urbanisme, la tècnica de Contractació, s'han llegit els decrets que se'ls han facilitar per a la seua dació de compte en el Ple i s'ho han estudiat tot. A continuació, la Sra. Miralles fa una mica d'història i indica que la inversió de les plaques solars a l'Auditori Municipal i l'obra de rehabilitació de la coberta apujava a 484.388EUR. Continua dient que les obres es van recepcionar el dia 30 de juny de 2011 i que estem a 30 d'octubre de 2013 i allò no funciona. Per tant, considera que tenim un problema gros amb les plaques, perquè no sabem què hi hem de fer. Al mes de febrer, --diu, la Sra. Miralles--, el Sr. López li va dir que aquest tema era imminent, però la veritat és que es recepciona l'obra el dia 30 de juny de 2011 i el dia 16 de setembre de 2013, dos anys després, s'incoa un "procedimiento encaminado a subsanar las deficiencias". Recorda que en l'acta de recepció de l'obra es posa que "queda pendiente la puesta en marcha de la instalación una vez realizada". És per això que manifesta que allí s'hagués hagut d'exigir que la posada en marxa estigués feta en aquell moment i que tindre tots els papers i totes les certificacions que a hores d'ara fan falta. De fet, la Sra. Miralles considera que quedava molt bonic quan se'ls va dir que aquella obra ens reportaria cada mes 36.000EUR i es va aportar un full de càlcul on deia que, al llarg dels 25 anys d'amortització de les plaques solars, això reportaria a l'Ajuntament 890.000EUR, però resulta que en tres anys que haguérem hagut d'ingressar més de 100.000EUR, ja no els hem ingressat. A més, indica que la llei ha canviat i ara resulta que no és que no cobrarem, sinó que la faena serà nostra per a poder connectar-ho, perquè el Partit Popular ha posat un impost al sol. De fet, la Sra. Miralles diu que no entén com nosaltres que tenim unes plaques solars, que resulta que són energies renovables, que no contaminen, arriba el Partit Popular i diu que nosaltres som competència d'Iberdrola i haurem de sortir a subhasta i no sap quantes coses més. En resum, la Sra. Miralles manifesta que no vol saber tota la part tècnica, però considera que aquí hi ha una responsabilitat, ja que les plaques van decidir els membres de l'equip de govern de posar-les dalt de l'Auditori i es van gastar 484.000 EUR, que són diners, perquè eixos diners hagueren pogut estar destinats a una altra cosa. A més, la Sra. Miralles diu que no vol ni pesar què hagués passat si hagués sigut el seu grup qui hagués decidit destinar els diners a eixe projecte. En canvi, --diu--, va ser una decisió de l'equip de govern de posar-les i la negligència és d'ells, que dos anys després encara inicien "el procedimiento de subsanación de deficiencias". Indica també que sembla ser que, d'acord amb el contracte, les plaques tenen una garantia de 5 anys i potser per ací encara podem anar a buscar alguna cosa, però no és el més lògic. De fet, la Sra. Miralles opina que és inaudit que es recepcione una obra i al cap de dos anys es faça un informe tècnic per a esmenar les deficiències. Per tant, es pregunta en estos anys què han fet. Recorda que els membres de l'equip de govern estan gestionant diners de l'Ajuntament i han d'exigir igual com si estiguessen gestionant els diners propis. Conclou, doncs, reiterant la seua convicció en el fet que els membres de l'equip de govern tenen una responsabilitat política per negligència.

En un nou torn, el Sr. López expressa que, quan es decideix posar les plaques solars en aquell Auditori, es fa amb un criteri tècnic, per a veure quin és el màxim rendiment que es pot traure amb eixes plaques solars. Explica que en aquell moment era el lloc oportú i ningú s'imaginava que vindria la gran baixada. Avui, --diu--, la instal·lació està ben ficada i ja es pot connectar, però falta la tramitació burocràtica. El problema, --explica--, és que l'empresa subministradora els va deixar sense un número de preassignació i això dificultava en aquell moment tota la tramitació per a l'enganxada, que és el que es culminarà ara en breu. El Sr. López continua dient que per a poder legalitzar una instal·lació d'eixe tipus s'ha d'entregar una sèrie de documentació molt farragosa, perquè el que s'està fent és treure un gran rendiment a eixe sostre. Així doncs, explica que, com que l'empresa no va presentar ni un paper, va haver de ser l'Ajuntament qui agafara el bou per les banyes i fera tota la tramitació, com si haguérem sigut nosaltres els instal·làrem les plaques solars. De fet, el Sr. López indica que això és el que va dir el tècnic l'altre dia a la Sra. Miralles, perquè és el que han estat fent fins ara.

Aclareix també el Sr. López que l'informe d'incompliment no l'han pogut firmar fins que no sàpiguen i verifiquen com està el tema de la instal·lació. En aquest sentit, indica que la instal·lació saben que funciona, que no donarà cap tipus de problema, i el que estan esperant ara és a poder tindre tota la documentació per poder connectar-les. A més, admet que no podem traure el rendiment econòmic que ha comentat la Sra. Miralles i ens han fugit totes les primes, però que no es pot fer res. És a dir, el Sr. López considera que estem supeditats i qualsevol persona que s'instal·le les plaques solars ha de passar pel tub i, malauradament, en el tema de les elèctriques, la cosa sempre està molt complicada.

En relació amb la pregunta que va formular el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, al ple del mes de setembre sobre l'estat de la UA 19, el Sr. López indica que cal dir que ara mateix, des del departament d'Urbanisme, s'està treballant perquè l'Ajuntament ostente la condició d'urbanitzador. Explica que els informes en què s'està treballant van en aquest sentit, però que no vol comentar-los en la sessió plenària, perquè encara no en té coneixement l'urbanitzador actual i no voldria que se n'assabentés per aquí. Diu que s'ha de lligar bé tot per tal que no ens ho tire endarrere el Jurídic Consultiu. Així mateix, explica tot el referent a Iberdrola que afecta aquesta UA 19. Finalitza la seua intervenció dient que l'informe estarà en breu acabat i una vegada estiga conclòs podrà donar més dades al respecte.

Arribat aquest punt, l'alcalde, respecte de la pregunta que va formular el Sr. Ferrer al ple del mes de setembre sobre Odemira, contesta que, efectivament, es van nomenar els instructors de l'expedient i els mateixos l'han tancat sense veure cap responsabilitat. Afegeix que fa tres mesos es va enviar al servei jurídic extern de l'Ajuntament i esperen la seua resposta.

A continuació, el Sr. Ferrer manifesta que l'alcalde no li ha dit res que no sabera. El Sr. Ferrer creu que, quan cada benicarlando ha de pagar 600 EUR per una cosa que està mal feta i que hem de pagar 1.500.000EUR per una cosa que s'ha pogut passar i no trobem responsables per cap cantó, l'equip de govern envia l'expedient a una defensa jurídica externa de l'Ajuntament de Benicarló. Tanmateix, el Sr. Ferrer considera que hi ha suficients tècnics a la casa com per a resoldre eixe expedient i eixe expedient el que acaba dient és que hi ha unes persones que no són responsables, però que hi ha unes deu persones que tenien capacitat de decidir com s'havia de procedir en eixe expedient i no es va procedir correctament. De fet, indica que la sentència així ho determina. Per tant, diu que esperaran l'informe eixe i esperen que es resolga. De totes maneres, creu que està bastant clar que a la persona que s'acusava no és i s'hauran de buscar responsabilitats més amunt i potser seran responsabilitats polítiques pels 1.500.000 EUR i per no haver fet la faena ben feta. Finalment, diu que considera que són 600 EUR per benicarlando i creu que algú haurà de dir "jo em vaig equivocar".

Seguidament, l'alcalde s'adreça al Sr. Ferrer per a dir-li que sí que hi ha tècnics a la casa i tècnics molt vàlids. No obstant això, afirma que tan prompte com es tinga eixe informe extern, automàticament, se'ls farà arribar una còpia i que, fins i tot, ho farà personalment, perquè no té cap problema que així siga.

Finalment, l'alcalde dóna la paraula al Sr. Pérez Ollo, representant del grup municipal popular, per respondre les preguntes que va formular el Sr. Ferrer en el ple del mes de setembre, en referència a la rampa que s'està fent per millorar l'accés a la mar per als alumnes de l'Escola Municipal de Vela. A aquest respecte, el Sr. Pérez indica quins són els tràmits que s'han de seguir per a sol·licitar-ho, que són exactament els mateixos que els que ha de realitzar qualsevol entitat o associació, és a dir, adreçar-se a l'Àrea d'Esports, on se'ls facilitarà tota la informació que siga necessària per a sol·licitar-ho i, si escau, se'ls concedirà. Respecte de si estes associacions poden usar el Magatzem de l'Escola de Vela per a guardar material personal, indica que la resposta és que no, perquè el magatzem està ple de material nàutic i d'aparells dels cursos que s'imparteixen al llarg de l'any. Finalment, en relació amb si estes associacions poden fer reunions, contest que sí, tot i que considera que hi ha altres espais i locals on poden fer les reunions les associacions, ja que disposen de consergeria.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.15 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 31 d'octubre de 2013

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa