Ple extraordinari núm. 13/2013, de 10 de desembre.

10/12/2013

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 13/2013 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 10 de desembre de 2013, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 13/2013 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 10 DE DESEMBRE.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 20.00 hores del dia 10 de desembre de 2013 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sr. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

Excusa la seua absència la Sra. Shara Vallés Burriel i el Sr. José Antonio Sánchez Martí.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT ÚNIC. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL MUNICIPAL I DEL PERSONAL DE L'OACSE, I DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2014, QUE INCLOU EL DE L'OACSE. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de les propostes del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 28 de novembre de 2013, relativa a la modificació de la relació de llocs de treball i aprovació de la plantilla de l'any 2014, així com la corresponent a l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, de la Presidenta de l'OACSE, de data 27/11/13.

En primer lloc fa ús de la paraula el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, per a donar compte del contingut del pressupost general de l'exercici 2014, el qual està integrat pel pressupost de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, tant en la seua vessant de despeses com d'ingressos, desglossat per capítols i partides, amb referència a la variació que ha experimentat en relació amb el pressupost de l'exercici 2013. Així mateix, explica el contingut de les inversions pressupostades i indica que aquest pressupost és una continuïtat de tot el treball portat a terme durant l'any 2013 per l'equip de govern, ajustant-se a la normativa legal vigent en matèria d'estabilitat pressupostària. Conclou dient que, d'acord amb tot l'exposat i tenint en compte que és un pressupost de manteniment dels serveis públics als ciutadans de Benicarló i continuïtat en l'activitat municipal, l'equip de govern entén que és un bon pressupost en uns temps tan complicats com els actuals.

En segon lloc, intervé la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per anunciar que els membres del seu grup votaran en contra, ja que consideren que si no s'hagueren tingut en compte les inversions previstes per aquest exercici 2014, --que, segons la Sra. Miralles, l'any passat no se'n va fer cap--, es podria dir que el pressupost per a l'any 2014 seria una còpia del pressupost per a l'any 2013. Així mateix, indica que el Sr. Serrano ha dit que este pressupost és una continuïtat i que algunes partides s'han modificat lleugerament quant a imports, en canvi ella considera que, bàsicament, és el mateix. Tot seguit, recalca que els membres del seu grup pensen que és un pressupost viciat des de fa molts anys de govern del Partit Popular, on any rere any fan exactament el mateix. Per tant, per a la Sra. Miralles la conclusió que es pot extreure és que no aporten res perquè Benicarló vaja endavant ni que ajude Benicarló a sortir de la crisi. La Sra. Miralles considera que el que fa l'equip de govern són pressupostos continuistes i no s'han plantejat mai cap on hem d'anar ni com ha de sortir este poble de la crisi, mentre el poble està estancat. Manifesta que el pressupost és un reflex per on aniran les polítiques de l'equip de govern i tot seguit fa una dissertació estructurada en tres apartats: ingressos, despeses i inversions.

Quant a ingressos, la Sra. Miralles indica l'equip de govern és una mica més realista i ha tractat de basar-se en l'estat d'execució i en la liquidació. Segons la Sra. Miralles, el Sr. Serrano ha reconegut que els ingressos dels altres anys estaven artificialment unflats. En aquest sentit, la Sra. Miralles recorda que els membres del grup municipal socialista ja els ho deien i els números els han donat la raó. Tot i això, considera que l'equip de govern presenta uns ingressos que són els que són i no s'han preocupat que estos ingressos augmenten, ja que no s'han fet les inversions productives que s'havien de fer i, sobretot, no s'ha aprovat el Pla General d'Ordenació Urbana. De fet, la Sra. Miralles creu que, si s'hagués aprovat el PGOU, segurament els ingressos serien d'una altra manera. Així mateix, indica que els impostos directes previstos en el capítol I s'han augmentat globalment en un 0,8 %, però l'Impost sobre Béns Immobles ha augment un 5,3 % respecte de l'any anterior. Recorda que això va ser gràcies a la pujada que va fer el Sr. Mariano Rajoy, de manera que en el cas de Benicarló va suposar un increment del rebut de l'IBI del 18 %. És per això que la Sra. Miralles manifesta la seua primera proposta, que consisteix en rebaixar l'IBI en propers exercicis, tal com han fet altres municipis governats pel Partit Popular, com la Vall d'Uxó, per tal de donar un respir als ciutadans que ho estan passant malament. A més, recorda que les transferències fetes per l'Estat han augmentat, però les transferències fetes per la Generalitat i la Diputació Provincial de Castelló a favor de l'Ajuntament de Benicarló han abaixat un 24% respecte de les de l'any anterior.

Respecte de les despeses, la Sra. Miralles diu que el pressupost que han elaborat per a l'any 2014 ens porta a un carrer sense sortida, ja que el capítol I (despeses de personal) representa el 41% del pressupost de l'Ajuntament i suposa un 16% més que el que este pressupost destina a despeses corrents i recorda que es porten molts d'anys pendents d'un organigrama que puga optimitzar tots els diners que es paguen en sous i salaris als treballadors. Així mateix, enumera consideracions diverses respecte de la resta de capítols de despeses i, entre d'altres, destaca l'aportació que es destina a Turisme, ja que, segons la Sra. Miralles, entre el que es destina al Pla de Competitivitat, l'Estació Nàutica i tot el que representa este programa ens costa 388.000 EUR, quasi 400.000 EUR. Ara bé, per a la Sra. Miralles, no ens llueix gens ni mica el pèl en aquest sector, encarara que no reconeix que no sap si destinar 400.000 EUR a Turisme és molt o poc. Però insistix que ella pensa que estos 400.000 EUR ens haurien de lluir una mica més, ja que creu que Benicarló turísticament des que el Partit Popular està governant no ha millorat pràcticament en res. A continuació, es refereix al fet que en el programa de comerç ens gastem 244.846 EUR, quan el comerç que tenim al nostre poble tot el món coincidix que cada vegada està pitjor. Per tant, considera que són partides molt dotades, mentre, per contra, la promoció econòmica està dotada amb 70.000 EUR, és a dir, la Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació té consignat el 0,3% del pressupost. Segons la Sra. Miralles, esta és la Regidoria que el programa electoral del Partit Popular de 2011 deia que era la Regidoria estrella. De fet, la Sra. Miralles llegeix esta programa electoral, on en la primera pàgina l'alcalde diu: "Trabajaré para potenciar el desarrollo económico cuyo objetivo fundamental es precisamente la creación de empleo." En este sentit, la Sra. Miralles considera que consignar 70.000 EUR per a la creació d'ocupació és completament ridícul, però més ridícul creu que és l'estat d'execució que l'equip de govern els va donar el dia 26 de novembre de 2013, on en esta partida que també van dotar l'any passat en 70.000 EUR, s'havien gastat 6.742 en obligacions reconegudes. Per això, --diu--, que no li estranya que tornen a dotar-ho amb 70.000 EUR, ja que es van gastar 119 EUR en publicitat i propaganda, 3.887 EUR en reunions i conferències, 400 EUR en altres despeses i 2.335 EUR en estudis i treballs tècnics. Continua dient que esta és la demostració del que als membres de l'equip de govern els preocupa la creació d'ocupació, amb una població que té un alt índex d'atur a Benicarló. En canvi, la Sra. Miralles manifesta que per als membres del grup municipal socialista el tema de l'atur és el més important que existeix. A continuació, fa referència de nou al programa electoral del Partit Popular, on deien també que crearien l'Àrea d'Ocupació de l'Ajuntament, que facilitarien la inserció de les persones aturades, que fomentarien l'esperit emprenedor, que estimularien la creació d'empreses i que crearien l'Observatori de l'Ocupació. Tanmateix, la Sra. Miralles indica que cap coses les han fetes. Per a la Sra. Miralles, a Benicarló hi ha al voltant de 3.000 persones aturades i l'equip de govern encara està pensant si farà un Observatori de l'Ocupació i dotant l'Àrea de Promoció Econòmica amb 70.000 EUR. Així mateix, indica que l'Ajuntament de Benicarló deu ser l'únic ajuntament de la província que, amb més de 20.000 habitants, que destine 70.000 EUR a l'Àrea de Promoció Econòmica. A més, afegeix que no tenen un Pla d'Ocupació Municipal. La Sra. Miralles manifesta que les polítiques d'ocupació són de totes les administracions i esta administració local que és la que està més a prop del ciutadà és la que més s'hauria de preocupar. Així doncs, posa com a exemple els pobles del costat que s'han preocupat per demanar una escola taller per a crear llocs de treball. De fet, per a la Sra. Miralles, l'Ajuntament el que ha de fer és contractes de tres, de sis mesos a les persones que no tenen cap tipus d'ingrés ni subsidi perquè ho han esgotat tot i posar-se a treballar en un pla d'ocupació local per a gent titulada i per a gent no titulada. A més, proposa al Sr. Serrano que amb estos 70.000 EUR més 10.000 EUR de cada una de les àrees com poden ser Comerç, Cultura, Joventut, més els 24.000 EUR que tenen del Pla d'Ocupació de les Administracions Públiques, --per al qual van fer una reserva de crèdit de l'any passat--, feren un pla d'ocupació per import de 120.000 EUR, ja que considera que amb això sí que es podria crear treball com es feia amb els programes PAMER, EMCORP, el Salari Jove, etc., que han desaparegut de l'Ajuntament perquè la Generalitat Valenciana no dota estos programes d'ocupació en l'actualitat.

Respecte de la dotació destinada al Menjador Social, reconeix que està molt bé, així com les prestacions econòmiques individuals i la renda de ciutadania, però les persones tenen una dignitat i el que volen és treballar. Per tant, la Sra. Miralles demana més treball i menys caritat i manifesta que l'equip de govern té l'obligació de fer-ho i no fa res.

Continua la seua intervenció dient que en relació amb la partida destinada al Conservatori, hi ha una partida de 664.595 EUR que si es destinara a altres finalitats això faria que Benicarló fora l'Ajuntament que més diners es gasta en el tema de l'Educació. A més, ressalta que en els anys de bonança econòmica d'anys anteriors, els membres de l'equip de govern no van saber demanar a la Generalitat Valenciana que es fera càrrec de les despeses originades pel Conservatori de Música. Entre d'altres qüestions, la Sra. Miralles expressa la seua satisfacció per la dotació que s'ha fet en el present pressupost en relació amb el banc de llibres, ja que ho han multiplicat per 4 i ara és de 13.000 EUR. Tanmateix, recorda que quan ella va sol·licitar que en doblaren la quantitat i se la va tractar de demagoga i salvadora de la pàtria. Per altra banda, recalca que quan els membres de l'equip de govern van arribar aquí es van liquidar la participació ciutadana o van passar a entendre-la de la manera que l'entenen i la doten amb 2.200 EUR. Tanmateix, la Sra. Miralles diu que sempre sobren diners, perquè com no se'n gasten ni un, doncs sempre en queden. Per tant, considera que han liquidat i enterrat la participació incomplint el compromís que va adquirir este Ajuntament quan va firmar la Carta d'Aalborg. A més, diu que l'han enterrat i que no els preocupa absolutament res. De fet, assegura que estos pressupostos no són gens participatius i així es demostra.

Per altra banda, en el tema del capítol de les inversions, indica que enguany s'ha consignat 1.784.643 EUR, la majoria dels quals en operacions de crèdit i únicament 180.000 en recursos propis. Per a la Sra. Miralles, estes són les seues inversions, però els membres del grup municipal socialista consideren que hi ha d'altres molt més prioritàries, com pot ser un pla d'accessibilitat, una furgoneta adaptada, acabar les obres del Geriàtric, etc.

Per finalitzar, recorda els costos afegits per al pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2014 i successius, com a conseqüència de la Sentència d'ODEMIRA per no haver-se presentat a judici en el seu moment per a defensar els interessos de l'Ajuntament de Benicarló, de manera que no és ja el que no recapten, sinó el que s'ha de pagar per no fer el que s'havia de fer. Així doncs, per tots els motius exposats, la Sra. Miralles conclou dient que els membres del grup municipal socialista no aprovaran estos pressupostos.

En tercer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, per a manifestar que amb l'excusa de la crisi no es pot justificar qualsevol actuació. Per això, diu que els membres del grup municipal Compromís sempre han dit i sempre han defensat que les polítiques socials sempre són poques i en un context de crisi, com el que el Sr. Serrano ha reconegut, encara més. Per tant, manifesta que li sorprén l'apujada de 10.000 EUR per al banc de llibres i es pregunta si pensen que és prou. Per altra banda, indica que apuja la recaptació de l'IBI i abaixa la recaptació de les escombraries i de l'aigua, amb la qual cosa el Sr. Ferrer pensa que alguna cosa no funciona. Explica que molts pobles han baixat l'IBI: Castelló, Vinaròs, Vall d'Uxó, Benicàssim, Almassora i Betxí (on governa Compromís i ha sigut a petició del Partit Popular de Betxí). Tanmateix, considera que l'equip de govern seguix atacant i ofegant els de sempre, els ciutadans benicarlandos, que hauran de redoblar els esforços per a poder pagar i finançar el consistori. Segons el Sr. Ferrer, molta gent no pot pagar perquè no té recursos, però, en canvi, l'equip de govern s'entesta a apujar els impostos. Per tant, es pregunta si no seria millor que pagàrem un poquet menys i que tots poguérem pagar. A més, el Sr. Ferrer vol que quede constància que tot això és producte de la nefasta gestió del Partit Popular, que considera que són mal gestors.

Per altra banda, es referix al cost de l'execució de la Sentència d'ODEMIRA, per no haver sigut capaços d'enviar als tribunals els advocats que costen uns 60.000 EUR a l'any. A més, recorda que l'equip de govern no ha estat capaç de negociar a la baixa l'import de la sentència. També indica que s'han col·locat plaques solars per a generar electricitat fotovoltaica i després no la poden enganxar a la xarxa. A més, diu que es gasten diners en projectes i concursos i després no els executen, com per exemple el bar de la plaça de la Constitució, i que seguixen mantenint en condicions inaccessibles per als interessats el bar de l'Auditori. En aquest sentit, el Sr. Ferrer indica que des de Compromís ja els van dir que les pretensions de l'Ajuntament eren molt altes i que ho haurien de rebaixar per poder tirar-ho endavant. Continua dient que existeixen programes d'ocupació per al món rural i que este Ajuntament no els demana i que han construït un pàrquing que no té llum. En resum, per al Sr. Ferrer gestionen malament i damunt no aprofiten les ajudes que vénen de fora.

D'altra banda, indica que a Benicarló cada any hi ha més aturats i se seguix invertint molt poc en l'Àrea de Promoció Econòmica, a la manera d'entendre de Compromís. A més, considera que no es crea ocupació i no es veu cap acció de l'Ajuntament en aquest sentit. També creu que el Conservatori l'hauria d'agafar la Generalitat i que ban tancat la televisió valenciana però de millora no en veuen cap.

De fet, el Sr. Ferrer manifesta que els membres de Compromís pensen que generar ocupació és l'única forma de començar a sortir de la crisi, però els membres de l'equip de govern pareix que això no ho entenguen, perquè com més crítica la situació, ells els sous no se'ls toquen. Per això, recorda la proposta que va fer Compromís en un inici de cobrar 1.000 EUR mensuals i cobrar per assistències i diu que ni entén per què no ho fan. De fet, el Sr. Ferrer considera que la gent està patint i que aquí es tenen uns sous, --al parer del Sr. Ferrer--, bastant elevats, que alguns regidors ni se'ls mereixen.

A més, indica que el Sr. Serrano no els ha demanat ni una sola aportació als pressupostos i quan Compromís n'ha efectuat alguna, el Sr. Serrano ni l'ha considerada. En resum, creu que són uns pressupostos mediocres, sense mires a la situació real de Benicarló i dels seus habitants. Per això, s'adreça als membres de l'equip de govern per dir-los que amb la seua majoria absoluta poder fer el que vulguen, fins i tot, aprovar estos pressupostos, però seran ells els responsables de la situació social i econòmica de Benicarló. De fet, el Sr. Ferrer considera que la majoria els pot donar el poder de decisió, però la raó no la donarà la majoria, ja que la raó està al carrer.

Per tant, conclou dient que Compromís votarà en contra d'estos pressupostos, perquè no volen ser responsables de no fer tot el possible per a millorar a Benicarló. I explica que millorar Benicarló vol dir millorar la qualitat de vida dels benicarlandos i benicarlandes i tirar endavant un projecte de futur per als ciutadans i les persones.

A continuació, intervé el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, i diu a la Sra. Miralles que el Sr. Zapatero va provocar la crisi que estem vivint avui en dia i, per tant, no poden traure pit en res. Per altra banda, indica que la situació és la que és i de diners hi ha els que hi ha. Explica que si no hi ha més ingressos no poden haver més diners i si es volen més diners, evidentment, s'ha de recaptar més. Per altra banda, en relació amb la proposta de rebaixar l'IBI indica que cada ajuntament té unes particularitats i en funció d'estes poden o no baixar els impostos. Recorda, així mateix, que l'Ajuntament està mantenint molts de serveis impropis i està suportant unes despeses que no li corresponen. A més, manifesta que en l'actualitat s'està fent un diagnòstic de la situació del personal de l'Ajuntament de Benicarló com a pas inicial a l'elaboració de la RLT.

En relació amb el capítol IV (transferències corrents), manifesta que no és cert que s'atorguen sense criteris, ja que hi ha qüestions en les quals s'apliquen criteris i d'altres que hi ha obligacions, de manera que no es consignen de forma arbitrària amb les quantitats corresponents a les partides del pressupost. Insistix, per tant, que ja els agradaria posar més diners, però per donar has de tindre i si no tens no pots donar. En relació als diners de l'Àrea de Turisme, recalca que poden anar a l'Àrea de Turisme i preguntar en què es gasten els diners i quines actuacions es fan. En el tema de l'ocupació, manifesta que l'àmbit competencial en matèria d'ocupació està molt limitat i, en conseqüència, l'Ajuntament està fent tot el que pot. Respecte de la matèria de Medi Ambient, indica que moltes actuacions les executa la Brigada Municipal. Per altra banda, ressalta que si no tenen més ingressos han d'anar a les operacions de crèdit per tal de finançar actuacions, perquè de miracles no se'n poden fer. En relació amb els costos de l'execució de la Sentència d'ODEMIRA, indica que s'ha fet el que s'ha pogut de mutu acord amb l'esmentada mercantil, tal com figura en el conveni subscrit en el seu dia.

Seguidament, manifesta que les prioritats les marca l'equip de govern, ja que la gent de Benicarló els dóna la confiança. En relació amb el que ha dit el Sr. Ferrer, considera ha parlat de tot llevat del pressupost.

També assegura que ja saben que les partides no són suficients, però indica que el que hi ha es repartix en totes les àrees. Quant a l'assistència jurídica, explica que l'Ajuntament la té contractada per defensar-lo en els distints recursos que es plantegen davant la jurisdicció contenciosa administrativa, civil, penal, etc. I en relació amb els temes del bar de l'Auditori o el bar de la plaça de la Constitució, indica que si volen saber com funciona, han d'anar als departaments i se n'assabentaran.

En un nou torn, la Sra. Miralles s'adreça al Sr. Serrano i li diu que pensa que li ha donat la raó en tot el que li ha dit abans. Però pensa que ho ha contestat d'una manera que creu que no és digna d'un regidor, ja que considera que ha contestat amb menyspreu i amb una mala gana, cosa que no és normal. De fet, la Sra. Miralles assegura que ella havia preparat un discurs completament estructurat en ingressos, despeses i inversions i que ha opinat el que creu que ha d'opinar tant ella com els membres del grup municipal socialista, de manera que no creu que siga la manera de contestar més adequada per part del Sr. Serrano. Recorda que els membres del grup municipal popular governen des de l'any 1991 --llevat de dos anys que varen estar el PSOE i el BLOC-- i el model de pressupost i de poble és un model del Partit Popular.

Per altra banda, manifesta que fa 10 anys que no han tirat endavant l'aprovació del nou Pla General d'Ordenació Urbana, que estan cobrint serveis impropis i que no són capaços de reivindicar que la Generalitat es faça càrrec de les despeses corresponents. Segons la Sra. Miralles, no es tracta de gastar més, es tracta de gastar millor i els recursos que es tenen distribuir-los d'una altra manera. De fet, la Sra. Miralles considera que els que governen són els membres del grup municipal popular i ella el que ha de fer és exigir-los el compliment del programa electoral que van confeccionar per a les eleccions de l'any 2011, perquè la seua funció i la dels grups de l'oposició és fiscalitzar la seua gestió de govern. A més, a efectes de no crear malentesos, indica que no vol que s'acomiade cap treballador de l'Ajuntament ni que es tanque el Conservatori, sinó que el que vol és que s'optimitzen els recursos i es reivindique allò de què s'han de fer càrrec altres administracions com pugua ser la Generalitat i la Diputació. Per tant, demana que li imputen res que ella no haja dit, perquè els coneix ben bé. I respecte de la Sentència d'ODEMIRA, la Sra. Miralles recorda que, de responsabilitats polítiques, se n'han de demanar, perquè estos són diners tirats i volen que els impostos es gestionen bé.

Tot seguit, el Sr. Ferrer, representant del grup municipal Compromís diu al Sr. Serrano que les necessitats de la gent són unes altres, no la continuïtat dels pressupostos que porten vint anys fent-los. Recorda que el Sr. Serrano havia dit que tenia gran satisfacció pels pressupostos, a la qual cosa li contesta que els membres del grup municipal Compromís no en tenen cap de satisfacció. Diu que continuïtat molta, però satisfacció poca. A continuació, fa al·lusió a l'existència d'uns 3.000 aturats i a la nefasta gestió efectuada per l'equip de govern en matèria de pla d'ocupació local, perquè recorda que es tracta de voluntat política i que estes persones aturades no mengen de veure el far o veure la capella, perquè això no els alimentarà. I en relació amb la pressió recaptatòria, indica que el rebut de l'IBI de l'any 2013 va augmentar en un 18 % respecte de l'any anterior. També afegix que hi ha molts de projectes que s'han quedat en el calaix i no han tirat endavant, com per exemple un projecte de mobilitat urbana. Per tant, considera que es gasten diners en estudis i projectes i després els deixen al calaix. De fet, el Sr. Ferrer creu que, sent així, no cal que ens gastem diners en això, si després no té cap utilitat o aplicació pràctica. També manifesta la seua opinió que els diners que es gasta l'Ajuntament no es noten en absolut al carrer i especialment en Turisme. I, conclou dient, que moltes persones no tenen faena, concretament unes 3.000 persones, i són les que ens haurien de preocupar a tots, perquè s'ho estan passant molt malament com a conseqüència de no tenir una política de desenvolupament local per a crear llocs de treball.

Finalment, el Sr. Serrano, contestant a la Sra. Miralles, li indica que ell en cap moment li ha parlat malament. Per altra banda, insistix que de despeses corrents no en poden tindre més si no hi ha més ingressos per tal de finançar-les. Quant a l'import de la partida d'òrgans de govern, recorda a la Sra. Miralles que l'any 2006 el govern format pel PSOE i el BLOC es varen gastar 42.500 EUR més i que l'any anterior, any 2005, es van gastar 24.000 EUR més. En relació amb la intervenció efectuada pel Sr. Ferrer, el Sr. Serrano considera que no té prou clars els conceptes, ja que barreja inversió amb despesa corrent, i li recorda que els diners d'inversions només es poden gastar en inversions. Quant al tema de l'assistència jurídica, el Sr. Serrano expressa que l'Ajuntament des de fa molts anys té assistència jurídica per a defensar els interessos de l'Ajuntament de Benicarló i en el tema d'ODEMIRA es va fer tot el que es va poder per tal de no limitar les inversions que es pogueren fer en anys posteriors. Per altra banda, indica que s'han demanat totes les convocatòries de tallers d'ocupació i s'està fent tot el possible, de manera que per tot això i l'exposat anteriorment els membres de l'equip de govern pensen que este pressupost s'ha d'aprovar i tirar endavant.

L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) atribuïx a les corporacions locals l'aprovació anual, a través del pressupost, de la plantilla de personal, que ha de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. En aquest mateix sentit es pronuncia l'article 126.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (TRRL).

La plantilla de personal és resultat de la potestat d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la LRBRL atribuïx a les corporacions locals, malgrat que aquesta no és omnímoda, atès que no pot sobrepassar els límits legals que la legislació vigent en cada moment establisca.

L'avantprojecte de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2014 en el seu títol III relatiu a despeses del personal estableix amb caràcter bàsic que les retribucions del personal al servei del sector públic no poden experimentar cap increment respecte a les vigents en 2013, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparança.

Així mateix, l'article 21 determina que «al llarg de l'exercici 2014 no es procedirà a la incorporació de nou personal, excepte el que puga derivar-se de l'execució de processos selectius corresponents a ofertes d'ocupació pública d'exercicis anteriors», arribat a aquesta limitació als processos de consolidació d'ocupació previstos en la DT 4ª del EBEP. S'excepciona la Policia Local amb una taxa de reposició de màxim el 10%, llevat que complisquen amb els límits establits per la legislació reguladora de les hisendes locals. En aquest cas, la taxa pot arribar al 100%.

La plantilla és el document administratiu que exposa la relació de les places de l'entitat local, degudament classificades i agrupades, el qual sintetitza l'estructura de categories existents en aquesta. Es deriven com a funcions: la de classificació del personal, la de selecció i l'econòmica. La primera i segona donen la lloc a la plantilla de places i la tercera a la plantilla pressupostària. La plantilla no està subjecta a la negociació col·lectiva, en canvi, sí que ho està la relació de llocs de treball.

Vist que s'ha donat compliment a l'establit en l'article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Vist el contingut de l'Acta de la Mesa de Negociació de 27 de novembre de 2013, en la qual s'aprova per unanimitat, la proposta de modificació de la relació de llocs de treball, així com de l'Informe del tècnic de RRHH de 27/11/13.

Així doncs, les modificacions que es proposen són les següents:

I. Creació de llocs de treball

A. Funcionaris

Codi Tipus Denominació Grup CD C E Jornada F. Prov. Titulació acadèmica

2INT220118 F AUXILIAR INTERVENCIÓN C2 18 6.824,38 Completa C Graduat Escolar o equivalent

B. Laboral

Cap

C. Eventual

Cap

II. Amortització de llocs de treball

A. Funcionaris

Codi Tipus Denominació Grup CD CE Jornada F. Prov. Titulació acadèmica

7CYA720118 F AUXILIAR PROM. ECO. C2 18 6.824,38 Completa C Graduat Escolar o equivalent

B. Laboral

Cap

C. Eventual

Cap

III. Modificació de llocs de treball

A. Funcionaris

Cap

B. Laboral

Cap

C. Eventual

Cap

F: Lloc de treball de naturalesa funcionarial. CD: Complement de destinació. CE: Complement específic C: Concurs

Vist el contingut de la proposta de la Presidenta del OACSE, de data 27/11/13, de la plantilla i relació de llocs de treball de l'any 2014, la qual proposa les següents modificacions:

 1. CREACIÓ PLACES I/O LLOCS:

A. FUNCIONARIS

(cap)

B. PERSONAL LABORAL

(cap)

C. PERSONAL EVENTUAL

(cap)

 1. AMORTITZACIÓ PLACES I/O LLOCS

  A. FUNCIONARIS

(cap)

B. PERSONAL LABORAL

(cap)

 1. MODIFICACIÓ DE PLACES I/O LLOCS:

  A. FUNCIONARIS

    (cap)

B. PERSONAL LABORAL

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL COLLET

L1D040634DPP

Auxiliar de direcció @

10707,27

¾ jornada

Laboral

L20DO40134DPP

Aux. ocupacional***#12

10984,41

¾ jornada

Laboral

#12 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de cuidadorL14D040434DPP

L14DO40434DPP

Cuidador/a ****

10984,41

¾ Jornada

Laboral

Vistos el contingut dels següents expedients:

Exp. I-005/13-HPAP i 12/13-Int Oacse .

En aquest expedient es troba tota la documentació relativa al Pressupost General, integrat pels següents pressupostos:

 • Pressupost Municipal.

 • Pressupost de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats.

Els mateixos documents contenen els llistats del pressupost de despeses i d'ingressos per a cadascun dels esmentats pressupostos que integren el Pressupost General, la memòria d'Alcaldia, l'annex de personal, l'annex d'inversions, el quadre de préstecs, les bases d'execució del Pressupost i l'informe econòmic financer i el d'estabilitat pressupostària.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per dotze vots a favor i set vots en contra --representants dels grups municipals socialista i Compromís--, acorda:

Primer. Aprovar inicialment la plantilla de funcionaris i personal laboral d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2014, que inclou les següents modificacions, amb el següent detall:

I. Creación de puestos de trabajo.

A. Funcionaris

Codi Tipus Denominació Grup CD CE Jornada F. Prov. Titulació acadèmica

2INT220118 F AUXILIAR INTERVENCIÓ C2 18 6.824,38 Completa C Graduat Escolar o equivalent

B. Laboral

Cap

C. Eventual

Cap

II. Amortització de llocs de treball

A. Funcionaris

Codi Tipus Denominació Grup CD CE Jornada F. Prov. Titulació acadèmica

7CYA720118 F AUXILIAR PROM. ECO. C2 18 6.824,38 Completa C Graduat Escolar o equivalent

B. Laboral

Cap

C. Eventual

Cap

III. Modificació de llocs de treball

A. Funcionaris

Cap

B. Laboral

Cap

C. Eventual

Cap

F: Lloc de treball de naturalesa funcionarial. CD: Complement de destinació. CE: Complement específic C: Concurs

Segon. Aprovar inicialment la plantilla de funcionaris i personal laboral de l'Ajuntament per a l'exercici 2014.

No hi ha creació, amortització, ni modificació de les places de la plantilla respecte a les de 2013.

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT PER A L'ANY 2014

Denominació

Nre.

Grup

Subgrup

Escala

Subescala

Clase

Secretari

1

A

A1

Hab. Estatal

Secretaria

-------

Interventor

1

A

A1

Hab. Estatal

Inter. Tresoreria

-------

Viceinterventor

1

A

A1

Hab. Estatal

Inter. Tresoreria

-------

Tresorer

1

A

A1

Hab. Estatal

Inter. Tresoreria

-------

Tècnic A.G.

2

A

A1

Adm. General

Tècnica

-------

Tècnic Gestió

2

A

A2

Adm. General

Gestió

-------

Administratiu

19

C

C1

Adm. General

Administrativa

------

Cap Negociat Sociocultural

1

C

C1

Adm. General

Administrativa

------

Auxiliar

21

C

C2

Adm. General

Auxiliar

-------

Conserge notificador

1

Agrup. Prof.

---

Adm. General

Subalterna

-------

Telefonista

1

Agrup. Prof.

---

Adm. General

Subalterna

-------

Notificador

1

Agrup. Prof.

---

Adm. General

Subalterna

-------

Conserge Museu

2

Agrup. Prof.

---

Adm. General

Subalterna

-------

Arquitecte cap de servei

1

A

A1

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Superior

Arquitecte

1

A

A1

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Superior

Tècnic esportiu

1

A

A1

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Superior

Enginyer tècnic

2

A

A2

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Mitjà

Arquitecte tècnic

1

A

A2

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Mitjà

Tèc. mitjà cap Gabinet Comunicació

1

A

A2

Adm. Especial

Ser. Especials

Comeses especials

Inspector Obres/M. Amb.

1

A

A2

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Mitjà

Tècnic Medi Ambient Participació Ciutadana

1

A

A2

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Mitjà

Promotor cultural

1

A

A2

Adm. Especial

Ser. Especials

Comeses especials

Delineant

2

C

C1

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Auxiliar

Intendent principal

1

A

A1

Adm. Especial

Ser. Especials

Policia Local

Intendent

1

A

A2

Adm. Especial

Ser. Especials

Policia Local

Inspector

2

A

A2

Adm. Especial

Ser. Especials

Policia Local

Oficial

7

C

C1

Adm. Especial

Ser. Especials

Policia Local

Agent

47

C

C1

Adm. Especial

Ser. Especials

Policia Local

Tec. Prom. Econòmica i OMIC

1

A

A2

Adm. General

Gestió

-----

Tècnic NL

1

A

A2

Adm. Especial

Ser. Especials

Comeses especials

Cap de Serveis de Sistemes d'Informació

1

A

A2

Adm. Especial

Ser. Especials

Comeses especials

Analista

1

A

A2

Adm. Especial

Ser. Especials

Comeses especials

Programador

1

C

C1

Adm. Especial

Ser. Especials

Comeses especials

Gestor/coordinador Arxiu Biblioteca

2

C

C1

Adm. Especial

Ser. Especials

Comeses especials

Coordinador Oficina Turisme

1

C

C1

Adm. Especial

Ser. Especials

Comeses especials

Encarregat mercat

1

C

C2

Adm. Especial

Ser. Especials

Personal oficis

Oficial conductor

1

C

C2

Adm. Especial

Ser. Especials

Personal oficis

Professor- director Conservatori

1

A

A2

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Mitjà

Professor- cap d'estudis conservatori

1

A

A2

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Mitjà

Professor- secretari Conservatori

1

A

A2

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Mitjà

Professor- cap dep. Conservatori

4

A

A2

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Mitjà

Prof. Conservatori

5

A

A2

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Mitjà

Animador Sociocultural

1

C

C1

Adm. Especial

Ser. Especials

Comeses especials

Gestor cultural

1

C

C1

Adm. Especial

Ser. Especials

Comeses especials

Encarregat de control

1

C

C1

Adm. Especial

Ser. Especials

Comeses especials

Locutor

1

C

C1

Adm. Especial

Ser. Especials

Comeses especials

Psicòleg

1

A

A1

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Superior

Treballador social

4

A

A2

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Mitjà

Educador de carrer

1

A

A2

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Mitjà

Auxiliar Informàtica

1

C

C2

Adm. Especial

Ser. Especials

Comeses especials

Encarregat General

1

C

C2

Adm. Especial

Ser. Especials

Personal oficis

Oficial

13

C

C2

Adm. Especial

Ser. Especials

Personal oficis

Netejador

3

Agrup. Prof.

---

Adm. Especial

Ser. Especials

Personal oficis

Auxiliar SAD

5

Agrup. Prof.

---

Adm. Especial

Ser. Especials

Comeses especials

Peó

10

Agrup. Prof.

---

Adm. Especial

Ser. Especials

Personal oficis

Professor Conservatori

10

A

A2

Adm. Especial

Tècnica

Tècnic Mitjà

Total places: 199

Tercer. Aprovar la plantilla de funcionaris i personal laboral de l'Organisme Autònom per a l'exercici 2014, que inclou les següents places de nova creació i/modificació, amb el següent detall:

  1. CREACIÓ PLACES I/O LLOCS:

A. FUNCIONARIS

(cap)

B. PERSONAL LABORAL

(cap)

C. PERSONAL EVENTUAL

(cap)

 1. AMORTITZACIÓ PLACES I/O LLOCS:

  A. FUNCIONARIS

(cap)

B. PERSONAL LABORAL

(cap)

 1. MODIFICACIÓ DE PLACES I/O LLOCS:

  A. FUNCIONARIS

(cap)

B. PERSONAL LABORAL

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL COLLET

L1D040634DPP

Auxiliar de direcció @

10707,27

¾ jornada

Laboral

L20DO40134DPP

Aux. ocupacional***#12

10984,41

¾ jornada

Laboral

#12 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de cuidadorL14D040434DPP

L14DO40434DPP

Cuidador/a ****

10984,41

¾ Jornada

Laboral

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'OACSE PER A L'ANY 2014

A. PERSONAL FUNCIONARI

Denominació

Nre.

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

Escala

Subescala

Classe

Categoria

Tècnic/a de Direcció/

Organització

1

A

A1

Administració Especial

De Servicis especials

De comeses especials

-----------

Administratiu/va

1

C

C1

Administració

General

Administrativa

-----------

-----------

Auxiliar

Administratiu

1

D

C2

Administració

General

Auxiliar

-----------

-----------

Total places de funcionaris:3

B. PERSONAL LABORAL

Nre. places

Denominació
Titulació exigida

2*

Psicòleg/a

Llicenciatura universitària o equivalent

1

Tècnic mitjà

Diplomatura universitària o equivalent

1

Director/a Centre Geriàtric Assistencial

Diplomatura universitària o equivalent

1*

Director/a Centre de Dia El Collet

Diplomatura universitària o equivalent

1

Educador/a

Diplomatura universitària o equivalent

1

Treballador/a social

Diplomatura universitària o equivalent

5*

DUE

Diplomatura universitària o equivalent

2*

Fisioterapeuta

Diplomatura universitària o equivalent

34*

Auxiliar d'infermeria

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

2

Governant/a

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

5**

Cuiner/a

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

2

Oficial de Manteniment

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

1*

Animador/a sociocultural

Batxiller superior, FPII grau o equivalent

7

Operari/a de neteja

Certificat d'escolaritat

24**

Cuidador/a

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

1

Pinxe de cuina

Certificat d'escolaritat

2

Auxiliar de cuina

Certificat d'escolaritat

2

Auxiliars de menjador

Certificat d'escolaritat

1

Porter/a-ordenança

Certificat d'escolaritat

1*

Auxiliar de direcció

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

Nota: Una de les places assenyalades amb* és a temps parcial.

Dues de les places assenyalades amb ** són a temps parcial

Total places personal laboral:96

Quart. Aprovar, igualment, la relació de llocs de treball existents en l'OACSE, relació que inclou els llocs de treball reservats a personal laboral i personal funcionari.

A. PERSONAL FUNCIONARI

SEU DE L'ORGANISME AUTÒNOM

Codi

Denominació

Grup Llei 30/1984

Subgrup Llei 7/2007

Complement Destinació

Complement

Específic

Dedicació

F1A28SE

Director/a O.A

A

A1

28

14776,53

Total

F2D18SG

Auxiliar Administratiu/va

D

C2

18

5046,69

Total

F3C20SG

Administratiu/va

C

C1

20

7443,47

Total

B. PERSONAL LABORAL

SEU DE L'ORGANISME AUTÒNOM

Codi

Denominació

R. Anuals

Dedicació

Reserva

L1B020100OA

Treballador/a Social

21417,48

Total

Laboral

CENTRE GERIÀTRIC SANT BERTOMEU

Codi

Denominació

R. Anuals

Dedicació

Reserva

L1B020100CG

Director/a*

24669,71

Total

Laboral

L1B020200CG

DUE*****

21417,48

Total

Laboral

L2B020200CG

DUE*****

21417,48

Total

Laboral

L3B020212CG

DUE *****

10708,74

½ Jornada

Laboral

L1B020334CG

Fisioterapeuta»

16063,11

¾ Jornada

Laboral

L1DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L2DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L3DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L4DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L5DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L6DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L7DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L8DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L9DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L10DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L11DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L12DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L13DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L14DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L15DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L17DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L2D040512CG

Cuidador/a**

7322,94

½ Jornada

Laboral

L3D040500CG

Cuidador/a***

14645,88

Total

Laboral

L1C030134CG

Anim.Sociocultural»

13243,72

¾ Jornada

Laboral

L1DO40300CG

Cuiner/a *****

14397,36

Total

Laboral

L2DO4O300CG

Cuiner/a *****

14397,36

Total

Laboral

L1EO50300CG

Pinxe *****

13077,91

Total

Laboral

L1DO40200CG

Governanta *****

14742,85

Total

Laboral

L1EO50100CG

Op. de neteja *****

13077,91

Total

Laboral

L3EO50100CG

Op. de neteja *****

13077,91

Total

Laboral

L4EO50100CG

Op. de neteja *****

13077,91

Total

Laboral

L5EO50100CG

Op. de neteja *****@

13077,91

Total

Laboral

L6EO50100CG

Op. de neteja *****

13077,91

Total

Laboral

L8EO50100CG

Op. de neteja *****

13077,91

Total

Laboral

L2E050300CG

Auxiliar de menjador *****

13077,91

Total

Laboral

L3E050300CG

Auxiliar de menjador *****@

13077,91

Total

Laboral

L1D040500CG

Oficial manteniment ****

15430,1

Total

Laboral

L2E050412CG

Porter/a - Ordenança @

6538,96

½ jornada

Laboral

* Inclou plus de Direcció

** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat

*** Places que inclouen el plus de nocturnitat i cobren la festivitat per dia treballat (14 festius any)

**** Inclou plus de disponibilitat

***** Places que cobren plus de festivitat per dia treballat (14 festius any)

@ Places reservades al torn de discapacitat.

« Llocs de treball amb funcions en els centres de persones majors dependents

CENTRE DE DIA 9 D'OCTUBRE

Codi

Denominació

R.Anuals

Dedicació

Reserva

L1A010134CD3

Psicòleg director

22601,24

¾ Jornada

Laboral

L1D040100CD3

Auxiliar infermeria

14645,88

Total

Laboral

L2D040100CD3

Auxiliar infermeria

14645,88

Total

Laboral

L3D040100CD3

Auxiliar infermeria

14645,88

Total

Laboral

L1E050312CD3

Auxiliar de cuina

6538,95

½ jornada

Laboral

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL COLLET

Codi

Denominació

R.Anuals

Dedicació

Reserva

L1A010100DPP

Psicòleg/a-Director/a*

30.134.99

Total

Laboral

L1B020200DPP

DUE *****

21417,48

Total

Laboral

L2B020200DPP

DUE *****

21417,48

Total

Laboral

L1B020300DPP

Fisioterapeuta

21417,48

Total

Laboral

L1DO40400DPP

Governanta

14742,85

Total

Laboral

L1DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L2DO40100DPP

Aux. ocupacional***#1

14645,88

Total

Laboral

L3DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L4DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L5DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L7DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L8DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L9DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L10DO40100DPP

Aux. ocupacional***#2

14645,88

Total

Laboral

L11DO40100DPP

Aux. ocupacional***#3

14645,88

Total

Laboral

L12DO40100DPP

Aux. ocupacional***#4

14645,88

Total

Laboral

L13DO40100DPP

Aux. ocupacional***#5

14645,88

Total

Laboral

L14DO40100DPP

Aux. ocupacional***#6

14645,88

Total

Laboral

L15DO40100DPP

Aux. ocupacional***#7

14645,88

Total

Laboral

L16DO40100DPP

Aux. ocupacional***#8

14645,88

Total

Laboral

L17DO40100DPP

Aux. ocupacional***#9

14645,88

Total

Laboral

L18DO40100DPP

Aux. ocupacional***#10

14645,88

Total

Laboral

L20DO40134DPP

Aux. ocupacional***#12

10984,41

¾ Jornada

Laboral

L22DO40100DPP

Aux. ocupacional***#14

14645,88

Total

Laboral

L23DO40100DPP

Aux. ocupacional***#15

14645,88

Total

Laboral

L24DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L25DO40100DPP

Aux. ocupacional**

14645,88

Total

Laboral

L26DO40100DPP

Aux. ocupacional

14645,88

Total

Laboral

L27DO40100DPP

Aux. ocupacional

14645,88

Total

Laboral

L28DO40100DPP

Aux. ocupacional

14645,88

Total

Laboral

L1DO40400DPP

Cuidador/a ****

14645,88

Total

Laboral

L2DO40400DPP

Cuidador/a ****

14645,88

Total

Laboral

L3DO40400DPP

Cuidador/a ****

14645,88

Total

Laboral

L4DO40400DPP

Cuidador/a ****

14645,88

Total

Laboral

L5DO40400DPP

Cuidador/a ****

14645,88

Total

Laboral

L6DO40400DPP

Cuidador/a ****

14645,88

Total

Laboral

L7DO40400DPP

Cuidador/a ****

14645,88

Total

Laboral

L8DO40400DPP

Cuidador/a ****

14645,88

Total

Laboral

L9DO40400DPP

Cuidador/a ****

14645,88

Total

Laboral

L10DO40400DPP

Cuidador/a ****

14645,88

Total

Laboral

L11DO40400DPP

Cuidador/a ****

14645,88

Total

Laboral

L12DO40400DPP

Cuidador/a ****

14645,88

Total

Laboral

L13DO40400DPP

Cuidador/a ****

14645,88

Total

Laboral

L14DO40434DPP

Cuidador/a ****

10984,41

¾ Jornada

Laboral

L15DO40400DPP

Cuidador/a ****@

14645,88

Total

Laboral

L16DO40400DPP

Cuidador/a ****@

14645,88

Total

Laboral

L1DO40300DPP

Cuiner/a *****

14397,36

Total

Laboral

L2DO40312DPP

Cuiner/a *****

7198,68

½ Jornada

Laboral

L1D040500DPP

Oficial Manteniment

14397,36

Total

Laboral

L1E050300DPP

Auxiliar Cuina *****

13077,89

Total

Laboral

L1B010112DPP

Director/a*

11970,18

½ Jornada

Laboral

L29DO40100DPP

Aux. ocupacional

14645,88

Total

Laboral

L30DO40100DPP

Aux. ocupacional

14645,88

Total

Laboral

L31DO40100DPP

Aux. ocupacional

14645,88

Total

Laboral

L1D040634DPP

Auxiliar de direcció @

10707,27

3/4 jornada

Laboral

* Inclou plus de Direcció (271,02 Grup A / 210,24 Grup B Jornada completa)

** D'acord amb les necessitats del servei podrà ser d'aplicació per aquest lloc de treball el plus de festivitat/nocturnitat.

*** Places que cobren un plus que inclou la nocturnitat i festivitat

**** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat

***** Places que cobren plus de festivitat.

# Places a extingir amb la cobertura d'altres llocs de treball:

#1 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de cuidadorL3D040400DPP

#2 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de cuidadorL4D040400DPP

#3 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de cuidadorL5D040400DPP

#4 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de cuidadorL6D040400DPP

#5 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de cuidadorL7D040400DPP

#6 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de cuidadorL8D040400DPP

#7 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de cuidadorL9D040400DPP

#8 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de cuidadorL10D040400DPP

#9 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de cuidadorL11D040400DPP

#10 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de cuidadorL12D040400DPP

#12 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de cuidadorL14D040434DPP

#14 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de cuidadorL15D040400DPP

#15 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL16D040400DPP

@ Places reservades al torn de discapacitat i en dedicació a altres els centres

RESIDÈNCIA SANT FRANCESC

Codi

Denominació

R. Anuals

Dedicació

Reserva

L1B020100DPA

Director/a*

23940,37

Total

Laboral

L1B020400DPA

Educador/a **

21417,48

Total

Laboral

L1D040100DPA

Cuidador/a***

14645,88

Total

Laboral

L2D040100DPA

Cuidador/a***

14645,88

Total

Laboral

L3D040100DPA

Cuidador/a***

14645,88

Total

Laboral

L4D040100DPA

Cuidador/a***

14645,88

Total

Laboral

L5D040100DPA

Cuidador/a***

14645,88

Total

Laboral

L6D040112DPA

Cuidador/a***&

7322,94

Total

Laboral

L1DO40312DPA

Cuiner/a *****

7198,68

½ jornada

Laboral

L1EO50100DPA

Operari/ària neteja

13077,89

Total

Laboral

*Inclou plus de direcció

** Lloc de treball amb funcions sobre els centres de discapacitats.

*** Places que inclouen plus de nocturnitat i cobren festivitat per dia treballat

***** Places que cobren plus de festivitat

& 6 mesos a l'any

Cinquè. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2014, que l'integren el Pressupost de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, amb el següent resum per capítols:

I. PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 2014

A. DESPESES.

Capítol

Denominació

Quantia

I

Despeses de personal

8.444.075,34

II

Despeses corrents en béns

7.286.264,55

III

Despeses financeres

223.600,00

IV

Transferències corrents

1.079.456,32

VI

Inversions reals

1.784.643,79

VIII

Actius financers

6.000,00

IX

Passius financers

1.610.485,00

Total

20.434.525,00

B. INGRESSOS.

Capítol

Denominació

Quantia

I

Impostos directes

9.094.052,90

II

Impostos indirectes

86.521,37

III

Taxes, preus públics i altres ingressos

4.008.186,84

IV

Transferències corrents

5.508.804,69

V

Ingressos patrimonials

126.680,41

VIII

Actius financers

6.000,00

IX

Passius financers

1.604.278,79

Total

20.434.525,00

II. PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE CENTRES SOCIALS ESPECIALITZATS 2014

A. DESPESES

Capítol

Denominació

Quantia

I

Despeses de personal

2.369.636,14

II

Despeses de béns corrents

585.218,00

III

Despeses financeres

4.100,00

IX

Passius financers

14.489,61

Total

2.973.443,75

B. INGRESSOS

Capítol

Denominació

Quantia

III

Taxes i altres ingressos

872.389,85

IV

Transferències corrents

2.101.053,90

Total

2.973.443,75

Sisè. Exposar al públic els expedients durant un termini de quinze dies, mitjançant edictes al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, a l'efecte que les persones interessades puguen examinar-los i presentar les al·legacions o reclamacions que consideren pertinents.

Setè. Entendre aprovades definitivament la plantilla i la relació de llocs de Treball, així com el Pressupost General per a l'any 2014, en el supòsit que, transcorregut el termini d'exposició pública, no es presente cap reclamació o al·legació.

Vuitè. La plantilla, relació de llocs de treball i Pressupost General definitivament aprovats s'han de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i remetre's a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma dins del termini de 30 dies, en compliment de l'establit en l'article 127 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 21.47 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 11 de desembre de 2013

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa