Ple ordinari núm. 1 de data 29/01/2015

29/01/2015

ALBERTO J. ARNAU ESTELLER, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 01/2015 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 29 de gener de 2015, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 01/2015 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 29 DE GENER DE 2015

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 29 de gener de 2015, es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sr. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Alberto J. Arnau Esteller

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA PER LA SRA. LAURA BELLES ROCA.

El secretari dóna compte de la credencial de regidora a favor de Laura Bellés Roca emesa per la Junta Electoral Central.

En l'expedient consta tota la documentació pertinent i es donen per complits els requisits establerts per la legislació de règim local per a poder prendre possessió del càrrec de regidora de l'Ajuntament.

Seguidament la Sra. Laura Bellés Roca, passa a fer el següent jurament com a regidora:

«Juro per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Benicarló, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució.»

A continuació, l'alcalde li dóna la benvinguda personalment i en nom de tots els companys de corporació. També li imposa el medalló de regidora i li desitge tot el millor en esta nova experiència.

Finalment, tots els regidors de la corporació li dediquen un fort aplaudiment.

PUNT 2n. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA NÚM. 13/2014, DE 25 DE SETEMBRE, EXTRAORDINÀRIA NÚM. 17/2014, DE 18 DE DESEMBRE I EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM. 18/2014, DE 18 DE DESEMBRE DE 2014.

Per assentiment dels membres assistents s'acorda aprovar els esborranys de les actes de les següents sessions:

Ordinària núm. 13/2014, de 25 de setembre, extraordinària núm. 17/2014, de 18 de desembre i extraordinària i urgent núm. 18/2014, de 18 de desembre de 2014.

PUNT 3r. PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS.

En primer lloc se sotmet a votació la inclusió del següent punt en l'ordre del dia sense dictamen previ. El Ple de la corporació aprova per unanimitat la seua inclusió.

Seguidament dono compte a la corporació de la proposta emesa per l'Alcaldia sobre la designació de representant de la corporació en òrgans col·legiats, que és del següent tenor literal:

«Proposta de designació de representants de la corporació en òrgans col·legiats

Per acord plenari, de data 28 de juny de 2011, es designa els representants de la corporació en els òrgans col·legiats.

Per Decret d'Alcaldia, de data 19 de desembre de 2014, es delega en la regidora, la Sra. Rocío Martínez Roca, membre de la Junta de Govern Local, la direcció i gestió dels serveis integrats a l'Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat, inclosa la facultat en aquest àmbit de resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers sobre aquelles matèries que, concorrent aquesta condició, no siguen objecte de delegació en un altre òrgan municipal.

Aquesta Alcaldia té previst delegar en la nova regidora, la Sra. Laura Bellés Roca, que prendrà possessió en la sessió plenària de 29 de gener de 2015, la direcció interna i la gestió dels serveis d'Educació i Joventut sense la facultat de dictar actes que afecten tercers.

Per això, esdevé necessari modificar la designació efectuada de representants de la corporació en òrgans col·legiats, en conseqüència, es proposa al Ple de la corporació, l'adopció del següent acord:

Primer. Designar la Sra. Rocío Martínez Roca representant de la corporació en els següents òrgans col·legiats:

 • Comité de la Creu Roja (titular)

 • Consell Municipal de Benestar Social (titular)

Segon. Designar la Sra. Laura Bellés Roca com a representant de la corporació en els següents òrgans col·legiats:

 • Consells Escolars (titular):

 1. CEIP Marqués de Benicarló

 2. CEIP Eduardo Martínez Ródenas

 3. CEIP Francisco Catalán

 4. CEIP Ángel Esteban

 5. IES Joan Coromines

 6. IES Ramón Cid

 7. Conservatori Mestre Feliu

 8. Centre EPA

 • Junta Rectora OACSE (titular pel grup municipal popular)

 • Consell Municipal de Cultura (suplent pel grup municipal popular)

 • Consell Municipal de la Universitat Popular (suplent pel grup municipal popular)

Tercer. Traslladar aquest acord als diferents centres i organismes afectats. »

Votació:

Sotmesa la proposta a votació, el Ple de la corporació per unanimitat aprova la proposta transcrita

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS ANUALS PER PART DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, A ENTITATS O CLUBS ESPORTIUS QUE REALITZEN COMPETICIONS ESPORTIVES.

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa de Cultura i Esports de data 16 de desembre de 2014, que és del següent tenor literal:

«2. Modificació d'Ordenança reguladora de subvenció anual, per realització d'activitats esportives.

El president pren la paraula per informar que el present assumpte ha estat informat favorablement pel secretari general i està pendent de l'informe de l'interventor, que en l'actualitat està en situació d'incapacitat temporal, per la qual cosa proposa que en el cas de dictaminar-se favorablement el present assumpte, podria estar condicionat a la presentació del corresponent informe favorable d'Intervenció, previ a la seua tramitació davant el Ple de la corporació. Davant l'exposat, els membres de la Comissió es mostren favorables a aquesta condició.

A continuació, es dóna compte de la citada proposta de modificació de l'Ordenança reguladora de subvencions anuals per a entitats que realitzen competicions esportives.

Relació de fets

  En data de 26/11/2014, es va reunir el Consell Consultiu d'Esports, en sessió ordinària, i l'ordre del dia establia les propostes de modificació per a l'atorgament de subvencions anuals a aquelles entitats que realitzen activitats esportives. Segons consta en l'acta del mateix dia, es van adoptar per unanimitat dels presents les següents modificacions:

  Article 1. OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ

  La finalitat d'aquestes bases és regular la concessió de subvencions per part de l'Ajuntament de Benicarló, a entitats o clubs esportius, per a la realització d'activitats que fomenten l'esport i l'ocupació del temps lliure a la nostra ciutat.Aquestes ajudes tenen per objecte col·laborar amb les entitats i clubs esportius de la ciutat en la promoció de competicions esportives, dirigides o que repercutisquen en la població de Benicarló, amb caràcter obert, desinteressada i sense exclusions ni discriminacions de cap tipus.

  S'AMPLIARIA AMB EL SEGÜENT TEXT:

  Tindran consideració especial aquelles activitats esportives que, sent realitzades de forma federada (amb llicència federativa), no estiguen incloses dins dels calendaris oficials de competicions de les respectives federacions, circuits provincials o proves classificatòries per a campionats autonòmics o nacionals. En aquest tipus d'activitats el desplaçament no serà considerat com a despesa subvencionable, si bé es podran justificar un altre tipus de conceptes, com les llicències federatives o les despeses federatives que ocasionen aquestes activitats.

  Art. 7. apartat 2n. DESPESES DE DESPLAÇAMENT: Com a compensació a les despeses per desplaçament a competicions oficials, es tindrà en compte el total de despeses previstes per a desplaçaments efectuats mitjançant autobús, ferrocarril o mitjançant vehicles particulars. La despesa prevista per al cas d'autobús o ferrocarril serà el total del cost dels bitllets. En el cas de vehicles particulars es valorarà en 0,17 euros per km recorregut i quatre ocupants esportistes per vehicle. El total assignat per a aquest concepte correspondrà al 40% de la partida pressupostària corresponent.

  Nota 1: També entraran en aquest apartat els coloms esportius i missatgers. No es podran incloure aquells desplaçaments que se'n faça càrrec un altre organisme o entitat.

  S'AMPLIARIA AMB EL SEGÜENT TEXT:

  A l'apartat de desplaçaments, quedaran exclosos de valoració aquelles activitats esportives que, sent realitzades de forma federada (amb llicència federativa), no estiguen incloses dins dels calendaris oficials de competicions de les respectives federacions, circuits provincials o proves/fases classificatòries per a campionats autonòmics o nacionals. En aquest tipus d'activitats el desplaçament no serà considerat com a despesa subvencionable, si bé es podran justificar un altre tipus de conceptes, com les llicències federatives o les despeses federatives que ocasionen aquestes activitats.

  Article 11. JUSTIFICACIÓ

  11.1. El pagament de les subvencions s'abonarà en un termini únic, mitjançant una transferència bancària a nom de l'entitat sol·licitant, una vegada aprovada la resolució de concessió, i prèvia presentació de la següent documentació:

  Memòria valorada de la competició realitzada, segons el model facilitat per l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de Benicarló, que contindrà:

  1. Memòria detallada del programa de competició realitzat.

  2. Memòria dels objectius i àmbit de difusió arribats, així com el lloc on s'hagen realitzat les competicions esportives.

  3. Memòria detallada d'ingressos i despeses (en cas que l'entitat o club haja sol·licitat subvencions a altres institucions i organismes amb la mateixa finalitat, haurien de fer-ho constar, distingint entre les sol·licitades i les ja concedides). En aquest apartat, les relacions haurien de presentar-se juntament amb el llistat corresponent i agrupades per els següents conceptes:

  S'AMPLIARIA AMB EL SEGÜENT TEXT:

  En aplicació de la nova Llei de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, així com l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels serveis prestats per les entitats locals, les entitats sol·licitants hauran d'aportar la següent documentació:

  --Acta d'assemblea general, on s'hagen aprovat els comptes anuals del pressupost anterior a la temporada esportiva.

  --Acta d'assemblea general, on s'haja aprovat el pressupost de la temporada en curs.

  En aplicació de l'art. 19 i següents de la Llei de l'Esport de la CV, s'haurà d'aportar la següent documentació:

  --Declaració jurada del president de l'entitat que certifique que el personal que desenvolupa activitat en el club, ho fa de forma voluntària i no percep retribucions econòmiques i/o salarials. A més, en aquesta declaració es farà constar (1) nominalment i amb DNI, aquelles persones que desenvolupen funcions de director esportiu, coordinador esportiu i/o monitor esportiu, així com (2) que les persones relacionades presenten la titulació necessària a aquest efecte.

Per tot això, els components de la Comissió de Cultura i Esports, dictaminen favorablement per unanimitat l'aprovació de la proposta de modificació dels arts. 1, 7 i 11 de l'Ordenança reguladora de subvencions anuals per a aquelles entitats que realitzen competicions esportives, conforme a l'exposat.»

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, per unanimitat s'aprova el dictamen transcrit.

PUNT 5é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 19 DE DESEMBRE DE 2014, DE DESIGNACIÓ DE ROCÍO MARTÍNEZ ROCA COM A MEMBRE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I DE DESIGNACIÓ DE PRIMER I SEGON TINENT D'ALCALDE A FAVOR DE JOSÉ JOAQUÍN PEREZ OLLO I ROCÍO MARTÍNEZ ROCA, RESPECTIVAMENT.

Dono compte al Ple de la corporació del Decret d'Alcaldia de data 19 de desembre de 2014, que és del següent tenor literal:

«DECRET

Designació de la Sra. Rocío Martínez Roca com a membre de la Junta de Govern Local i segona tinenta d'alcalde i del Sr. José Joaquín Pérez Ollo com a primer tinent d'alcalde.

Relació de fets

En data d'ahir, mitjançant l'escrit presentat per registre d'entrada amb el núm. 17.860, la regidora Shara Vallés Burriel va presentar la seua renúncia al càrrec de regidora per motius personals.

El Ple de la corporació va prendre coneixement el mateix dia, per la qual cosa la renúncia es va fer efectiva i va perdre la seua condició de regidora.

Fonaments de dret

Atés que, de conformitat amb el previst en l'article 23.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim, modificada per Llei 57/03, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local (LRBRL), "La Junta de Govern Local s'integra per l'alcalde i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquestos, nomenats i separats lliurement per aquell, donant compte al Ple".

Atés que, l'article 23.3 de la citada LRBRL estableix que: "Els tinents d'alcalde substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, l'alcalde i són lliurement designats i remoguts per aquest d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existisca, d'entre els regidors."

En virtut de l'anterior,

RESOLC:

Primer. Designar com a nou membre de la Junta de Govern Local la regidora Rocío Martínez Roca.

Segon. Nomenar primer tinent d'alcalde el Sr. José Joaquín Pérez Ollo i nomenar segona tinenta d'alcalde la Sra. Rocío Martínez Roca, així com mantenir l'ordre de la resta de tinents d'alcalde.

Tercer. Notificar la present resolució personalment a les persones interessades i traslladar-la als departaments municipals.

Quart. Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que tinga lloc.

Cinqué . Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, així com al tauler d'anuncis municipal.»

La corporació en resta assabentada.

PUNT 6é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 19 DE DESEMBRE DE 2014, DE DELEGACIÓ GENÈRICA DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SANITAT A FAVOR DE ROCÍO MARTÍNEZ ROCA.

Dono compte al Ple de la corporació del Decret d'Alcaldia de data 19 de desembre de 2014, que és del següent tenor literal:

«DECRET

Delegació genèrica a favor de la Sra. Rocío Martínez Roca a l'Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat, així com de la delegació en matèria de contractació menor en aquest àmbit funcional.

Relació de fets

En data d'ahir, mitjançant l'escrit presentat per registre d'entrada amb el núm. 17.860, la regidora Shara Vallés Burriel va presentar la seua renúncia al càrrec de regidora per motius personals.

El Ple de la corporació va prendre coneixement el mateix dia, per la qual cosa la renúncia es va fer efectiva i va perdre la seua condició de regidora.

Mitjançant un decret de data d'avui s'ha designat la Sra. Rocío Martínez Roca com a membre de la Junta de Govern Local.

És convenient l'assumpció de l'Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat per un regidor diferent a l'alcalde, donat el volum de treball que genera aquesta àrea funcional.

Fonaments de dret

De conformitat amb el que disposen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i els articles 43.1, 43.3, 44, 114 i 118 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

En virtut de l'anterior,

RESOLC:

Primer. Delegar en la regidor Rocío Martínez Roca, membre de la Junta de Govern Local, la direcció i gestió dels serveis integrats a l'Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat, inclosa la facultat en aquest àmbit de resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers sobre aquelles matèries que, concorrent aquesta condició, no siguen objecte de delegació en un altre òrgan municipal.

Segon. Delegar en la regidora Rocío Martínez Roca, a l'Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat, l'exercici de l'atribució per resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers, única i exclusivament en matèria de contractació menor, entesa aquesta per a aquelles despeses que superen els 3.005,06 euros i que no superen les quanties de 50.000 euros per a contractes menors d'obres i de 18.000 euros quan es tracte d'un altre tipus de contractes, així com l'autorització i disposició de la despesa derivada d'aquestes contractacions, de conformitat amb el procediment establert a les bases d'execució del pressupost municipal.

Tercer. Notificar la present resolució personalment a les persones interessades i traslladar-la als diferents departaments municipals.

Quart. Donar-ne compte al Ple en la propera sessió que tinga lloc.

Cinqué . Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província, així com al tauler d'anuncis municipal.»

La corporació en resta assabentada.

PUNT 7é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 19 DE DESEMBRE DE 2014, DE DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE CENTRE SOCIAL ESPECIALITZATS A FAVOR DE ROCÍO MARTÍNEZ ROCA.

Dono compte al Ple de la corporació del Decret d'Alcaldia de data 19 de desembre de 2014, que és del següent tenor literal:

«DECRET

Delegació de la Presidència de l'OACSE a favor de la Sra. Rocío Martínez Roca.

Relació de fets

Primer. En data d'ahir, mitjançant l'escrit presentat per registre d'entrada amb el núm. 17.860, la regidora Shara Vallés Burriel va presentar la seua renúncia al càrrec de regidora per motius personals.

Segon. El Ple de la corporació va prendre coneixement el mateix dia, per la qual cosa la renúncia es va fer efectiva i va perdre la seua condició de regidora.

Tercer. Així mateix, en data d'avui, s'ha dictat el Decret d'Alcaldia per delegar en la Sra. Rocío Martínez Roca la direcció i gestió dels serveis integrats a l'Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat, inclosa la facultat aquest àmbit de resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers sobre aquelles matèries que, concorrent aquesta condició, no siguen objecte de delegació en un altre òrgan municipal.

Quart. Tal com es va motivar en el Decret de data 13 de desembre de 2011, l'important creixement experimentat per l'organisme autònom en els últims anys requereix una especial atenció i dedicació, circumstància aquesta que no permet compatibilitzar l'acompliment d'aquesta presidència amb l'Alcaldia de l'Ajuntament.

Fonaments de dret

I. L'article 10.1 dels Estatuts de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) estableix que la presidència de l'organisme recau en la persona de l'alcalde president de l'Ajuntament o regidor en qui delegue.

En virtut de l'anterior,

RESOLC:

Primera. Delegar la presidència de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats a favor de la regidora Rocío Martínez Roca.

Segona. Notificar la present resolució a la regidora interessada i traslladar-la als serveis d'Intervenció, Tresoreria i a la direcció de l'Organisme.

Tercera. Publicar la present Resolució en el Butlletí Oficial de la Província, així com al tauler d'anuncis municipal.

Quarta. Donar compte al Ple del present Decret en la propera sessió que tinga lloc.»

La corporació en resta assabentada.

PUNT 8é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE NOVEMBRE DE 2014 FINS AL 15 DE GENER DE 2015.

Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de novembre de 2014 al 15 de desembre de 2014.

Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 9é. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS

Sra. Miralles:

Actes dels plens en el web: La Sra. Miralles indica que el secretari de l'Ajuntament va estar present a la Junta de portaveus del 15 de desembre per donar compte del nou sistema de redacció de les actes dels plens i en aquesta Junta, tal com consta a l'acta, es va aprovar que es penjarien els àudios dels plens a la web.

Tanmateix, segons la Sra. Miralles, açò no s'ha fet i a més indica que les actes publicades dels plens només arriben fins al mes de maig de 2014 i des del mes de maig no se n'ha publicat cap més. Pregunta la Sra. Miralles per què no s'han penjat.

Solar ubicat al carrer del Mestre García Ochoa: Els veïns d'aquest solar, es van queixar el 30 de gener de 2014, de les condicions d'insalubritat en què es troba. Segons la Sra. Miralles, els van contestar dient-los que s'havia iniciat el procediment per instar el propietari a netejar aquest solar. La Sra. Miralles indica que a hores d'ara aquest solar segueix brut i en condicions insalubres. Per tant, pregunta què es pensa fer per tal de donar solució al problema.

Pàrquing de la UA-19: La Sra. Miralles pregunta quan s'obrirà aquest pàrquing al públic. A més, indica que, com a les sessions plenàries d'aquesta corporació, el públic no pot fer directament preguntes, el seu grup s'ha brindat als veïns per tal de fer-les en nom d'ells.

  El Sr. Joaquín Roca (a qui fa uns dies se li va enderrocar el xalet): La Sra. Miralles pregunta, en nom del veí Joaquin Roca, quan se li tornaran les claus.

Sr. Sánchez:

Centre Comercial Costa d'Azahar: El Sr. Sánchez indica que el Centre Comercial es va inaugurar l'any 2003 i que, en març o abril de 2004, l'empresa va presentar a l'Ajuntament un aval hipotecari a 10 anys, per respondre de l'execució de la rotonda dels accessos. A més, afegeix que cal tenir en compte que totes les llicències donades es troben en precari fins que no es porten a terme els accessos i la rotonda.

Segons el Sr. Sánchez, ja han passat els 10 anys i l'empresa es troba en concurs de creditors. Per tant, pregunta, en primer lloc, si s'ha executat aquest aval hipotecari. En segon lloc, demana saber com està aquesta qüestió. I, en tercer lloc, pregunta que, si l'Ajuntament no pogués executar aquest aval hipotecari per no ser creditor preferent, qui pagarà la rotonda i si seran els veïns del Palmar o els veïns del poble.

Sr. Ferrer:

Cooperativa Agrícola Benihort: El Sr. Ferrer pregunta si és cert que aquesta entitat ha interposat un contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Benicarló.

Ordenança de neteja de solars: El Sr. Ferrer pregunta per què l'Ajuntament no fa complir l'Ordenança de neteja de solar que especifica que els propietaris tenen l'obligació de mantenir-los nets i sense vegetació que puga produir insalubritat i incendis. A més, indica que ell creu que l'Ajuntament hauria d'actuar d'ofici per tal d'evitar la insalubritat del poble i donar una bona imatge.

Decret de data 12 de desembre de 2014 pagament 300EUR: El Sr. Ferrer indica que Alcaldia va decretar que es pagaren 300EUR d'una multa de les arques municipals, de la qual és titular l'alcalde de Benicarló. A continuació, pregunta per què l'Ajuntament ha de pagar la multa si la multa li la van posar a l'alcalde.

Terrasses i quioscos de la platja del Morrongo: El Sr. Ferrer indica que l'han informat que no obriran les terrasses i quioscos del Morrongo aquest estiu perquè començaran les obres del passeig Sud. Aleshores, pregunta si això és cert i diu que, si és cert, si poden començar les obres fora de temporada d'estiu.

Actes dels plens: Demanar que les actes siguen remeses en valencià al seu grup polític.

Contestacions:

Alcalde, Sr. Pruñonosa:

Obres del passeig Sud: L'acalde indica que les obres del passeig Sud van començar la setmana passada i està previst que finalitze per a finals de març o principis d'abril.

A continuació, el Sr. Ferrer pregunta de nou si es donaran autoritzacions a les terrasses i als quiosquets ubicats a la platja del Morrongo per a l'estiu.

L'alcalde reitera que està previst que finalitzen les obres a finals de març o principis d'abril i que si els establiments o els titulars dels quioscos demanen les autoritzacions i reuneixen les concessions pertinents, se'ls donarà la llicència per a treballar els mesos d'estiu.

Resolució pagament multa de 300EUR: L'alcalde explica que l'arquitecte municipal manté en el seu informe que el pal de la llum han de pagar-lo els veïns amb les quotes d'urbanització i que, per tant, la resolució s'ha adoptat de conformitat amb els informes tècnics que estan inclosos a l'expedient.

El Sr. Ferrer es ratifica en el fet que la multa se li ha imposat a l'alcalde i no a l'Ajuntament, per tant, torna a preguntar per què la paga l'Ajuntament i no l'alcalde.

L'alcalde li torna a contestar que simplement actua de conformitat amb els informes dels tècnics de l'Ajuntament.

Sr. López:

Estat del solar ubicat al carrer del Mestre García Ochoa: El Sr. López explica que l'any 2013 se li va requerir al propietari la neteja de les herbes del solar. Diu també que les bosses d'escombraries que es troben allí les tiren els mateixos veïns. Indica que PAVASAL va utilitzar el solar i el va netejar i, al cap de poc, tornava a estar ple de bosses d'escombraries i deixalles. Per això, --diu--, es va iniciar el corresponent expedient d'execució, s'han tingut algunes reunions amb els advocats de la constructora propietària del solar (Construcciones Vilanova) i se'ls ha dit que es necessita una resposta ràpida. Finalment, manifest que cal tenir en compte que s'ha de seguir un procediment en la instrucció de l'expedient i donar els terminis establerts, per tant, no és un procediment ràpid.

La Sra. Miralles diu al Sr. López que ha fet una contestació amb molt de rotllo, per tal simplement d'explicar la neteja d'un solar. Segons la Sra. Miralles, l'administració està per donar solucions als problemes i allí no s'ha fet res de res. A més, considera que aquest solar està igual que fa un any, com demostren les fotografies, i que durant un any no s'ha netejat.

També fa referència a l'ordenança municipal que obliga els veïns a fer el tancament dels solars i manifesta que les ordenances municipals estan per a complir-se i l'Ajuntament les ha de fer complir.

El Sr. López contesta que la Policia sí que ha anat i ha intensificat la seua presència. Explica que quan la gent veu la Policia es retrauen i en eixe moment no actuen. És més, el Sr. López considera que la culpa que allò estiga com està la tenen els mateixos veïns, que sense cap tipus de vergonya tiren allí les escombraries i les deixalles. Indica també que el tancament dels solar no soluciona la insalubritat i dóna alguns exemples. Finalment, explica que es va obrir un expedient, es va netejar el solar i el solar torna a estar brut, per tant, reitera que són els mateixos veïns els que l'embruten i que l'Ajuntament està treballant per donar solucions a aquest problema.

Devolució de les claus del solar al Sr. Roca: El Sr. López indica que les claus les té l'Ajuntament i que s'ha fet un ofici al propietari, perquè passe a recollir-les.

El Sr. López explica també que l'enderroc s'ha allargat tant perquè s'han complit amb les peticions del propietari, que demanava que es fera amb la major cura possible i, --segons el regidor--, així s'ha fet. Conclou dient que s'ha refet el tros de tancament que s'ha enderrocat i el 26 de gener van finalitzar totes les actuacions, de la qual cosa s'ha donat compte al jutge.

Sra. Martínez:

Adquisició de furgoneta adaptada: La Sra. Martínez indica que s'ha enviat a publicar l'anunci corresponen al BOP i, passats 30 dies des de la publicació, es podran presentar les ofertes per part de les empreses interessades.

La Sra. Agut diu que després de 3 anys espera que siga ja veritat que es va a compar la furgoneta adaptada, ja que els que paguen el retard són els usuaris que estan pendents de rebre el servei.

La Sra. Martínez recalca que ja s'ha publicat en el web de l'Ajuntament al perfil del contractant i que ja s'ha remes l'anunci al BOP per tal de poder fer la compra de la furgoneta i poder donar un millor servei amb més places, perquè tots puguen estar a l'hora als centres i quan aquestos tanquen, al més aviat possible a casa.

Obres del Geriàtric: La Sra. Martínez explica que hi ha un procediment a seguir obert. Diu que ja estan els plecs informats favorablement per secretaria i aprovats, s'han passat a Intervenció per a la seua fiscalització i tan prompte com es puga es publicarà la licitació. Assegura que s'estan seguint els tràmits establerts per tal de poder finalitzar les obres.

La Sra. Miralles diu que en 2009 ja va sortir en premsa que anaven a fer les obres adjudicades a l'empresa AUGIMAR per un total de 853.000 EUR. Posteriorment, --indica--, l'empresa va fer fallida i no es van acabar i, segons la Sra. Miralles, a dia d'avui encara estan igual. La Sra. Miralles considera que els diners de les obres ja estaven consignats, perquè es va traure a licitació i, per tant, no entén que ara s'hagen de tornar a traure a licitació. Diu que, a l'any 2012, ells ja van preguntar per aquestes obres i els van dir, en concret el Sr. Pedro García, que s'havien donat les ordres oportunes als Serveis Tècnics de l'Ajuntament per prioritzar aquestes obres i que estaven treballant en això. Tot i això, indica que ells estaran damunt d'aquest tema i de la finalització d'unes obres que estan pendents des de l'any 2009, perquè el centre estiga en unes condicions dignes per a les persones que estan vivint allí i per als treballadors del centre, que s'ho mereixen. Finalment, manifesta que si no estan fetes és perquè no s'ha fet el que s'havia de fer.

La Sra. Martínez respon que fa un mes que està de regidora de l'Àrea de Benestar Social i que està damunt dels expedients que s'estan tramitant cada dia. Explica que en un mes s'ha tret a licitació la compra de la furgoneta, s'han pagat més de 100.000EUR en factures, la setmana que ve es farà un altre pagament per tal de liquidar totes les factures del 2014 i demà la Generalitat ens farà un pagament de 400.000EUR

Quant a les obres del Geriàtric, la Sra. Martínez manifesta que ha parlat amb l'interventor i li ha dit que en breu farà l'informe per tal de poder finalitzar-les.

Alcalde, Sr. Domingo:

Obres Geriàtric: L'alcalde fa constar que en les obres del Geriàtric s'ha hagut d'actuar tal com s'han anat produint les circumstàncies amb què s'han trobat. Explica que s'han hagut de modificar fins a tres projectes i no ha estat fàcil. Diu també que cada vegada que es tocava una porta o una pared sortia un problema nou, ja que és un edifici vell. Indica que les plantes de dalt estan totalment reformades, però en les de baix han eixit problemes que no s'esperaven i els tècnics, per seguretat, han hagut d'adaptar els projectes per poder finalitzar les obres. Segons l'alcalde, tot açò ha significat cada vegada més diners, més treball i més problemes i, en una empresa pública, quan hi ha un sobrecost, s'ha de començar tot un nou procediment.

Pregunta del Sr. Añó: L'alcalde indica que la pregunta serà contestada per la regidora de Comerç, en un proper Ple, perquè avui es troba a FITUR.

Finalment, l'alcalde conclou dient que la resta de preguntes es contestaran en el proper Ple.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 21.49 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 29 de gener de 2015

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa