Ple extraordinari núm. 2 de data 13/02/2015

13/02/2015

ALBERTO J. ARNAU ESTELLER, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 2/2015 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 13 de febrer de 2015, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 2/2015 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 13 DE FEBRER DE 2015

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 12:00 hores del dia 13 de febrer de 2015, es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sr. Álvaro Luis París Sánchez.

Sra. Laura Bellés Roca

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sr. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari : Sr. Alberto J. Arnau Esteller

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

Excusa la seua absència la Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.- PROPOSTA PER A ESTABLIR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SANITAT.

Dono compte a la corporació, de la proposta emesa per l'Alcaldia de data 9 de febrer de 2015, del següent tenor literal:

« PROPOSTA PER A ESTABLIR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CÀRREC DE REGIDOR/A DE L'ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SANITAT

Per acord plenari, de data 28 de juny de 2011, es va acordar fixar la dedicació exclusiva per al desenvolupament del càrrec de regidor/a de l'Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat, i establir una dedicació parcial amb una dedicació mínima de 90 hores mensuals i una retribució de 1.784,42 EUR mensuals, per a diversos càrrecs de regidor delegat.

Per acord plenari, de data 19 de desembre de 2012, es va acordar reduir en un 10% l'import de les retribucions fixades per als càrrecs amb dedicació parcial de 90 hores mensuals, que resultava un import de 1.605,98 EUR mes/12 pagues anuals.

Atés el previst en els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent acord:

Primer. Establir el règim de dedicació parcial per al desenvolupament del càrrec de regidor/a de l'Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat, amb una dedicació mínima de 90 hores mensuals i una retribució de 1.605,98 EUR mes/12 pagues anuals. El present acord tindrà efectes des del dia de la seua aprovació.

Segon. Traslladar el present acord als departaments d'Intervenció i Tresoreria i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló.»

Votació:

Sotmesa la proposta a votació del Ple de la Corporació, s'aprova per 12 vots a favor (Grup Popular) i 8 abstencions (Grups Socialista i Compromís) la proposta transcrita.

PUNT 2n.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT SOBRE L'ÚS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA A L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.

Dono compte a la Corporació, del dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal de data 10 de febrer de 2015, del següent tenor literal:

« Punt 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT SOBRE L'ÚS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA A L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 3 de febrer de 2015, del següent tenor literal:

"Vista la necessitat d'impulsar l'ús de la factura electrònica, crear el registre comptable de factures i regular el procediment per a la seva tramitació en l'ajuntament de Benicarló tal i com estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic.

Atés que l'article 2 de la Llei és d'aplicació a les factures emeses en el marc de les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i les administracions públiques.

Atés que l'article 3 de la citada norma obliga al proveïdor que hagi expedit la factura pels serveis prestats o béns lliurats a qualsevol administració pública, té l'obligació, als efectes del que disposa aquesta Llei, de presentar-la davant d'un registre administratiu, en els termes que preveu l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en el termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació de serveis.

Atès que l'article 4 de la Llei relatiu a l' ús de la factura electrònica en el sector públic que obliga a l'ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d'entrada que correspongui a les entitats següents:

a) societats anònimes;

b) societats de responsabilitat limitada;

c) persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;

d) establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;

e) unions temporals d'empreses;

f) agrupació d'interès econòmic, agrupació d'interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d'inversions, fons d'utilització d'actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d'inversions.

Atés que les administracions públiques poden excloure reglamentàriament d'aquesta obligació de facturació electrònica les factures l'import de les quals sigui de fins a 5.000 euros i les emeses pels proveïdors als serveis a l'exterior de les administracions públiques fins que aquestes factures puguin satisfer els requeriments per a la seva presentació a través del Punt general d'entrada de factures electròniques, d'acord amb la valoració del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i els serveis a l'exterior disposin dels mitjans i els sistemes apropiats per a la seva recepció en els serveis esmentats.

Atés que en data 3 de febrer de 2015 se subscriu per part del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal el text del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló.

Atés que en data 3 de febrer de 2015 s'emet informe favorable per part del Sr. Viceinterventor al text del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló.

Vist l'anterior, i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, proposo al Ple de la corporació, l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Aprovar, amb caràcter inicial, el Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló.

Segon.- Sotmetre a un tràmit d'informació pública, amb publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló, durant un termini de trenta dies des de l'endemà de la publicació en el BOP de Castelló, perquè les persones interessades puguen presentar reclamacions o suggeriments, els quals seran resolts pel Ple de la corporació. Si no es presentés cap reclamació o suggeriment en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament el Reglament sobre l'ús de la factura electrònica a l'Ajuntament de Benicarló sense necessitat d'acord exprés del Ple."

En conseqüència, la Comissió, per sis vots a favor (Srs. Serrano Forner, Marzal Roca, Pérez Ollo i Mascarell Moros i Sres. Martínez Roca i Bellés Roca), cap vot en contra i tres abstencions (Sr. Sánchez Martí i Sres. Miralles Ferrando i Marzá Caldés), dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la Corporació, s'aprova per unanimitat dels membres assistents el dictamen transcrit.

PUNT 3r.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES MITJANÇANT CONVENI REGULADOR.

Dono compte a la Corporació, del dictamen emés per la Comissió informativa de Cultura i Esport de data 9 de febrer de 2015, del següent tenor literal:

"1r i únic.- PROPOSTA APROVACIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES MITJANÇANT CONVENI REGULADOR.

S'adona de la proposta del Sr. Regidor delegat de l'Àrea de Cultura i de l'informe favorable emès pel Sr. Viceinterventor en data 3 dels corrents en què indica que s'han efectuat les retencions de crèdit en les aplicacions corresponents.

Per tot això, els membres de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, dictaminen per unanimitat, proposar a l'Ajuntament en Ple, l'adopció del següent acord:

 • Aprovar la concessió de les següents subvencions nominatives i pels seus respectius imports, mitjançant els corresponents convenis reguladors de les mateixes, que hauran de ser desenvolupats conforme a l'estipulat en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i altres disposicions vigents:

   ENTIDAD

   IMPORTE

   CANTIDAD A PERCIBIR

   A LA FIRMA DEL CONVENIO

   %

   SEGÚN SE ESPECIFIQUE EN EL CONVENIO

   %

  JUNTA LOCAL FALLERA

  9.760,00 EUR

  7.320,00 EUR

  75,00

  2.440,00 EUR

  25,00

  FALLA BENICARLÓ

  4.030,00 EUR

  2.190,00 EUR

  54,35

  1.840,00 EUR

  45,65

  FALLA EL CADUF

  4.030,00 EUR

  2.190,00 EUR

  54,35

  1.840,00 EUR

  45,65

  FALLA LA PAPERINA

  4.030,00 EUR

  2.190,00 EUR

  54,35

  1.840,00 EUR

  45,65

  FALLA MERCAT VELL

  4.030,00 EUR

  2.190,00 EUR

  54,35

  1.840,00 EUR

  45,65

  FALLA EL GRILL

  4.030,00 EUR

  2.190,00 EUR

  54,35

  1.840,00 EUR

  45,65

  FALLA L'EMBUT

  4.030,00 EUR

  2.190,00 EUR

  54,35

  1.840,00 EUR

  45,65

  FALLA LA CARRASCA

  4.030,00 EUR

  2.190,00 EUR

  54,35

  1.840,00 EUR

  45,65

  FALLA ELS CONQUISTAORS

  4.030,00 EUR

  2.190,00 EUR

  54,35

  1.840,00 EUR

  45,65

  FALLA LA BARRACA

  4.030,00 EUR

  2.190,00 EUR

  54,35

  1.840,00 EUR

  45,65

  FALLA EL CAMPANAR

  4.030,00 EUR

  2.190,00 EUR

  54,35

  1.840,00 EUR

  45,65

  FALLA ELS CREMATS

  4.030,00 EUR

  2.190,00 EUR

  54,35

  1.840,00 EUR

  45,65

  FALLA NOU BARRI

  4.030,00 EUR

  2.190,00 EUR

  54,35

  1.840,00 EUR

  45,65

  FALLA AMICS DEL FOC

  4.030,00 EUR

  2.190,00 EUR

  54,35

  1.840,00 EUR

  45,65

  ASOCIACIÓN AMIGOS DE SAN GREGORIO

  6.300,00 EUR

  3.150,00 EUR

  50

  3.150,00 EUR

  50

  COFRADÍA DE SANT ANTONI ABAT

  2.175,00 EUR

  --

  --

  2.175,00 EUR

  100

  CLUB DEPORTIVO BENICARLÓ

  16.000,00 EUR

  8.000,00 EUR

  50

  8.000,00 EUR

  50

  UNIÓN CILCISTA BENICARLÓ

  2.400,00 EUR

  1.200,00

  50

  1.200,00

  50

  CLUB DE TENIS BENICALÓ

  2.400,00 EUR

  --

  --

  2.400,00 EUR

  100

  MOTO CLUB BENICARLÓ

  2.400,00 EUR

  --

  --

  2.400,00 EUR

  100

  COCEMFE MAESTRAT

  1.000,00 EUR

  --

  --

  1.000,00 EUR

  100

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la Corporació, per unanimitat dels membres assistents s'aprova el dictamen transcrit.

PUNT 4t.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL MUNICIPAL DE L'OACSE, AIXÍ COM DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2015, QUE INCLOU EL DE L'OACSE.

Doy cuenta a la Corporación, del dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y Personal de fecha 10 de febrero de 2015, del siguiente tenor literal:

«Punt 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL MUNICIPAL I DE L'OACSE, AIXÍ COM DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2015, QUE INCLOU EL DE L'OACSE.

Exptes. núms. 75/2014 y 76/2014-RR.HH, y 01/14-RPT, OACSE.

Doy cuenta de sendas propuestas del concejal delegado del Área de Economía, Hacienda y Personal de fecha 5 de febrero de 2014, relativas a la aprobación inicial de la plantilla del año 2015 y a la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Benicarló, así como del informe-propuesta emitida por la Directora del OACSE de fecha 3 de febrero de 2015, relativa a la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo del OACSE para el ejercicio 2015.

El artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local dispone "1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen con carácter general."

En el mismo sentido el artículo 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (en adelante TRRL).

El artículo 127 del TRRL señala que una vez aprobada la plantilla debe ser publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia.

La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad dispone que "En aplicación del principio de transparencia previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, las Comunidades Autónomas y Entidades locales remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas información relativa a los gastos de personal, con mención a los órganos de dependencia, retribuciones, clases de personal, dotaciones o plantillas entre otra información.

Por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas se determinará reglamentariamente la forma, contenido, desglose y periodicidad en que dicha información ha de ser remitida.

Lo dispuesto en la presente disposición adicional tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13ª y 156.1 de la Constitución."

La plantilla es el documento administrativo que expone la relación de las plazas de la entidad local, debidamente clasificadas y agrupadas, el cual sintetiza la estructura de categorías existentes en la misma. Se derivan como funciones: la de clasificación del personal, la de selección y la económica. La primera y segunda dan la lugar a la plantilla de plazas, y la tercera a la plantilla presupuestaria.

La determinación de la plantilla forma parte de la potestad de autoorganización que el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, atribuye a las corporaciones locales, con las limitaciones legales que la legislación vigente en cada momento establezca.

La plantilla no está sujeta a la negociación colectiva, como si en cambio, la Relación de Puestos de Trabajo.

La plantilla de 2015 está formada por 200 empleados públicos, uno más que en 2014. La causa no es un incremento de la plantilla, sino la subsanación de un error de hecho en la transcripción de la plantilla de 2011 que ascendía a 208 funcionarios, cuando realmente eran 209 al igual que en el año 2010, ya que no se amortizó ninguna plaza. En la plantilla de 2011 se omite por error una plaza (personal oficios-brigada), siendo la misma ocupada por el trabajador fijo con mayor antigüedad en el Ayuntamiento. Por ello, este incremento no infringe la tasa de reposición de efectivos prevista en el artículo 21.Uno de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, ya que no se incorpora nuevo personal, sino que se subsana un error.

La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015 en su título III relativo a gastos del personal establece con carácter básico que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes el 31 de diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto en lo que respecta para efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

Así mismo, el artículo 21.Uno determina que "a lo largo del ejercicio 2015 no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores".

El artículo 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local dispone "2. Las Corporaciones Locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.

Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las RPT, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores".

En el mismo sentido el artículo 126.4 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.

La determinación las relaciones de puestos de trabajo forma parte de la potestad de autoorganización que el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, atribuye a las corporaciones locales, con las limitaciones legales que la legislación vigente en cada momento establezca.

La relación de puestos de trabajo está sujeta a negociación de conformidad con el artículo 37 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, habiéndose dado cumplimiento a la misma tal y como se desprende el acta de la Mesa de Negociación de 30 de enero de 2015.

Visto el informe del técnico de Recursos Humanos de 2 de febrero de 2015 y del Secretario General de 3 de febrero de 2015.

L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), atribuïx a les Corporacions Locals l'aprovació anual, a través del Pressupost, de la plantilla de personal, que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. En aquest mateix sentit es pronuncia l'article 126.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL).

L'article 168, punt 2 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, disposa que el Pressupost de cadascún dels Organismes autònoms integrants del General, proposat inicialment per l'òrgan competent d'aquells, serà remès a l'Entitat Local de la qual depèn abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la documentació detallada en l'apartat 1, el qual expressa en l'apartat c) l'annex de personal.

La Plantilla de Personal és resultat de la potestat d'auto organització que l'article 4.1.a) de la LRBRL atribuïx a les Corporacions Locals amb els límits legals fixats per la Llei de Pressupostos; aquesta ha de respondre en tot moment als principis de racionalitat, economia i eficiència.

Vist allò regulat en la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2015, en relació a que les retribucions del personal al servei del sector públic no experimentaran cap increment respecte les vigents a 31 de desembre de 2014 i allò disposat en relació amb les ofertes d'ocupació pública o altres instruments de gestió i el Real Decret-Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Considerant finalment que, ara per ara, les places i llocs de treball resulten suficients per a prestar els serveis bàsics dels centres gestionats per l'OACSE i havent donat compliment a l'establert en l'article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (LEBEP) i a l' article 154 de la Llei10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, de Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (LOGFPV).

Vist que per correu electrònic remès per l'administrativa de Secretaria de l'Ajuntament de Benicarló en data 9 de febrer de 2015, es comunica que la proposta d'acord d'aprovació del Pressupost i de la Plantilla de l'OACSE, que va anar a la Junta Rectora del divendres 6 de febrer de 2015, es van aprovar ambdós per unanimitat; tot i que no s'ha incorporat cap certificat de l'adopció d'ambdós acords als expedients que s'han de sotmetre a dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, convocada per al dia 10 de febrer de 2015, amb caràcter previ a la seua celebració.

A continuación se da cuenta del siguiente expediente:

Expte. núm. I-005/14-HPAP

En este expediente se encuentra toda la documentación relativa al Presupuesto General para el ejercicio 2015, integrado por los siguientes presupuestos:

 • Presupuesto Municipal.

 • Presupuesto del OACSE (Organismo Autónomo de Centros Sociales Especializados).

El citado expediente contiene la siguiente documentación:

Expediente núm. I-005/14-HPAP

Providencia de inicio del Teniente de Alcalde delegado del Área de Economía y Hacienda y Personal de inicio de expediente de presupuesto general para el ejercicio 2015, anteproyecto del presupuesto general para el ejercicio 2015, dictamen de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda y Personal de fecha 30 de enero de 2015 ("PUNT 2n. Avantprojecte del pressupost general per a l'exercici 2015", resumen del estado de gastos y de ingresos, listado de ingresos por partidas, listado de ingresos por capítulos, listado de gastos por partidas, listado de gastos por capítulos, listado de gastos por área de gasto, listado de gastos por grupos de programa, memoria de Alcaldía de fecha 26 de enero de 2015, anexo de personal, anexo de inversiones, cuadro de préstamos, informe económico financiero (informe al presupuesto general municipal 2015 e informe de estabilidad presupuestaria, emitidos por el Viceinterventor) y las bases de ejecución del presupuesto para el ejercicio 2015.

Expediente Presupuesto OACSE 2015:

Providencia de la Presidenta delegada del OACSE de incoación del Presupuesto del OACSE para el ejercicio 2015, memoria de la Presidenta de fecha 30 de enero de 2015, resumen por capítulos del estado de gastos y de ingresos, el estado de ingresos, el estado de gastos de la Sede del Organismo, el estado de gastos de la Residencia y Centro de Día "El Collet", el estado de gastos del Centro de Día "9 d'Octubre", el estado de gastos de la Residencia de Autónomos "Sant Francesc", el estado de gastos del Centro Geriátrico "Sant Bertomeu", informe correspondiente al presupuesto 2015 del OACSE emitido por el Interventor delegado del OACSE, informe de estabilidad presupuestaria emitido por el Interventor delegado del OACSE, bases de ejecución del presupuesto ejercicio 2015 y propuesta de la presidenta delegada del OACSE.

Visto que la propuesta de la Presidenta delegada del OACSE de fecha 3 de febrero de 2015, de aprobación del Presupuesto del Organismo Autónomo de Centros Sociales Especializados (OACSE) para el ejercicio 2015 ha sido dictaminada favorablemente y aprobada por la Junta Rectora del OACSE en fecha 6 de febrero de 2015, según se acredita por parte del Secretario del OACSE en fecha 6 de febrero de 2015.

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, per a expressar que en aquest punt els membres del seu grup, presents en la Comissió, s'abstindran.

Seguidament, per part de la Sra. Miralles Ferrando, el Sr. Sánchez Martí i el Sr. Mascarell Moros pregunten a la Presidència sobre el contingut de determinades partides d'ingressos i de despeses i el per què de les seues assignacions.

A continuació, per part de la Presidència es dona resposta a les preguntes formulades i el Sr. Viceinterventor també explicita determinats continguts de les esmentades partides pressupostàries.

Sotmeses a votació les anteriors propostes, per cinc vots a favor dels Srs. Serrano Forner, Marzal Roca, i Pérez Ollo i Sres. Martínez Roca i Bellés Roca, cap vot en contra i quatre abstencions del Srs. Sánchez Martí i Mascarell Moros i Sres. Miralles Ferrando i Marzá Caldés, es dictamina favorablement el contingut de les esmentades propostes i s'eleva al Ple de la corporació, per a la seua aprovació, l'adopció dels següents acords:

Primero.- Aprobar, inicialmente, la plantilla del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2015.

No hay creación, amortización, ni modificación de las plazas de la plantilla respecto a las de 2014.

PLANTILLA PER A L'ANY 2015

DENOMINACIÓ

Grup

Subgrup

Nº. Places

Observacions

1. ESCALA HABILITATS NACIONALS

SECRETARI

A

A1

1

INTERVENTOR

A

A1

1

VICEINTERVENTOR

A

A1

1

TRESORER

A

A1

1

2. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

2.1. SUBESCALA TÈCNICA

TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

A

A1

2

2.2. SUBESCALA DE GESTIÓ

TÈCNIC DE GESTIÓ

A

A2

3

2.3 SUBESCALA ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIU

C

C1

20

2.4. SUBESCALA AUXILIAR

AUXILIAR

C

C2

21

2.5. SUBESCALA SUBALTERNA

PORTER ORDENANÇA

AP

1

TELEFONISTA

AP

1

NOTIFICADOR

AP

1

CONSERGE MUSEU

AP

2

3. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

3.1. SUBESCALA TÈCNICA

3.1.1. TÈCNICS SUPERIORS

ARQUITECTE

A

A1

2

TÈCNIC ESPORTIU

A

A1

1

PSICÒLEG

A

A1

1

3.1.2. TÈCNICS MITJANS

ENGINYER TÈCNIC

A

A2

2

ARQUITECTE TÈCNIC

A

A2

1

INSPECTOR OBRES/M. AMBIENT

A

A2

1

TÈCNIC M. AMBIENT I PART. CIUTAD.

A

A2

1

PROFESSOR-DIRECTOR CONSERVATORI

A

A2

1

PROFESSOR-CAP D'ESTUDIS CONSERVATORI

A

A2

1

PROFESSOR-SECRETARI CONSERVATORI

A

A2

1

PROFESSOR-CAP DEPART. CONSERVATORI

A

A2

4

PROFESSOR CONSERVATORI

A

A2

5

PROFESSOR CONSERVATORI

A

A2

10

JP

7 a 25 hores 1 a 17 hores 2 a 8 hores

TREBALLADOR SOCIAL

A

A2

4

EDUCADOR DE CARRER

A

A2

1

3.1.3. TÈCNICS AUXILIARS

DELINEANT

C

C1

2

3.2. SUBESCALA DE SERVICIS ESPECIALS

3.2.1. CLASSE COMESES ESPECIALS

TÈCNIC MITJÀ CAP GABINET COMUNICACIÓ

A

A2

1

PROMOTOR CULTURAL

A

A2

1

TÈCNIC NL

A

A2

1

INFORMÀTIC

A

A2

1

ANALISTA DE SISTEMES

A

A2

1

INFORMÀTIC

C

C1

1

GESTOR/COORDINADOR ARXIU BIBLIOTECA

C

C1

2

COORDINADOR OFICINA TURISME

C

C1

1

ANIMADOR SOCIOCULTURAL

C

C1

1

GESTOR CULTURAL

C

C1

1

ENCARREGAT DE CONTROL

C

C1

1

LOCUTOR

C

C1

1

AUXILIAR INFORMÀTICA

C

C2

1

AUXILIAR SAD

AP

5

1 a jornada completa

4 a 28 hores

3.2.2. CLASSE POLICIA LOCAL

INTENDENT PRINCIPAL

A

A1

1

INTENDENT

A

A2

1

INSPECTOR

A

A2

2

OFICIAL

C

C1

7

AGENT

C

C1

47

3.2.3. CLASSE PERSONAL D'OFICIS

ENCARREGAT MERCAT

C

C2

1

ENCARREGAT GENERAL

C

C2

1

ENCARREGAT DE GRUP

C

C2

1

OFICIAL

C

C2

14

NETEJADOR

AP

3

PEÓ

AP

10

TOTAL PLANTILLA 2015 200

Segundo.- Exponer al público el expediente de la plantilla del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2015 durante el plazo de quince días, mediante edictos en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, al efecto de que las personas interesadas puedan examinarlo y presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren pertinentes.

Tercero.- Entender aprobada definitivamente la Plantilla del Ayuntamiento de Benicarló para el año 2015 en el supuesto que, transcurrido el plazo de exposición pública, no se presente ninguna reclamación o alegación.

Cuarto.- La Plantilla del Ayuntamiento de Benicarló definitivamente aprobada, se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y será remitida a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma dentro del plazo de 30 días, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. Igualmente, se dará cumplimiento a la DA3ª del RDL 20/2012, de 13 de julio.

Quinto.- Aprobar la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Benicarló.

I. Creación de puestos de trabajo.

A.- Funcionarios

Ninguno.

B.- Laboral

Ninguno.

C.- Eventual

Ninguno.

II. Amortización de puestos de trabajo

A.- Funcionarios

Ninguno.

B.- Laboral

Ninguno.

C.- Eventual

Ninguno.

III. Modificación de puestos de trabajo

A.- Funcionarios

Características PT (actuales)

Características PT (nuevas)

4BRI030018 OFICIAL CONDUCTOR (C.E. 6.925,84)

4BRI030018 OFICIAL SERVICIOS (C.E. 6.925,84)

Se añade como requisito específico el permiso de conducir clase C1.

4BRI030618 OFICIAL CONDUCTOR (C.E. 6.925,84)

4BRI030618 OFICIAL SERVICIOS (C.E. 6.925,84)

Se añade como requisito específico el permiso de conducir clase C1.

4BRI040714 PEÓN (C.E. 6.440,10)

4BRI040714 PEÓN (C.E. 6.440,10)

Se añade como requisito específico el permiso de conducir clase B.

4BRI040914 PEÓN (C.E. 6.440,10)

4BRI040914 PEÓN (C.E. 6.440,10)

Se añade como requisito específico el permiso de conducir clase B.

B.- Laboral

Ninguna.

C.- Eventual

Ninguna.

F: Puesto de trabajo de naturaleza funcionarial. C.D.: Complemento de destino. C.E.: Complemento específico C: Concurso

Sexto.- Publicar la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Benicarló en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón.

Séptimo.- Contra el presente acuerdo (modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Benicarló), que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en la ciudad de Castellón de la Plana, de acuerdo con lo que dispone el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Potestativamente, también se puede interponer recurso de reposición ante el Pleno de la Corporación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación, de acuerdo con lo que establece el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Igualmente se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno

Octavo.- Aprovar, inicialment, la Plantilla de funcionaris i personal laboral de l' Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats per a l'exercici 2015, que inclou les següents places de nova creació i/modificació, amb el següent detall:

 1. CREACIÓ PLACES I/O LLOCS:

A.- FUNCIONARIS

(cap)

B.- PERSONAL LABORAL

(cap)

C.- PERSONAL EVENTUAL

(cap)

 1. AMORTITZACIÓ PLACES I/O LLOCS:

         A.- FUNCIONARIS

(cap)

B.- PERSONAL LABORAL

(cap)

 1. MODIFICACIÓ DE PLACES I/O LLOCS:

         A.- FUNCIONARIS

(cap)

B.- PERSONAL LABORAL

RLT 2015

Codi

Denominació

R.Anuals

Dedicació

Reserva

L15DO40134CG

Aux.de Infermeria***

10.948,41

3/4 jornada

Laboral

L17DO40134CG

Aux.de Infermeria***

10.948,41

3/4 jornada

Laboral

L2D040500CG

Cuidador/a***

14.645,88

Total

Laboral

*** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'OACSE PER A L'ANY 2015

A. PERSONAL FUNCIONARI

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

Escala

Subescala

Classe

Categoria

Tècnic/a de Direcció/

Organització

1

A

A1

Administració Especial

De Servicis especials

De comeses especials

-----------

Administratiu/va

1

C

C1

Administració

General

Administrativa

-----------

-----------

Auxiliar

Administratiu

1

D

C2

Administració

General

Auxiliar

-----------

-----------

Total places de funcionaris:3

B. PERSONAL LABORAL

Núm places

Denominació
Titulació exigida

2*

Psicòleg/a

Llicenciatura universitària o equivalent

1

Tècnic Mig

Diplomatura universitària o equivalent

1

Director/a Centre Geriàtric Assistencial

Diplomatura universitària o equivalent

1*

Director/a Centre de Dia "El Collet"

Diplomatura universitària o equivalent

1

Educador/a

Diplomatura universitària o equivalent

1

Treballador/a Social

Diplomatura universitària o equivalent

5*

D.U.E

Diplomatura universitària o equivalent

2*

Fisioterapeuta

Diplomatura universitària o equivalent

45****

Auxiliar d'infermeria

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

2

Governant/a

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

5**

Cuiner/a

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

2

Oficial de Manteniment

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

1*

Animador/a sociocultural

Batxiller superior, FPII grau o equivalent

7

Operari/a de neteja

Certificat d'escolaritat

13***

Cuidador/a

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

1

Pinxe de cuina

Certificat d'escolaritat

2*

Auxiliar de cuina

Certificat d'escolaritat

2

Auxiliars de menjador

Certificat d'escolaritat

1*

Porter/a-ordenança

Certificat d'escolaritat

1*

Auxiliar de direcció

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

Nota: Una de les places assenyalades amb* és a temps parcial.

Una de les places assenyalades amb*** és a temps parcial

Dues de les places assenyalades amb ** són a temps parcial

Tres de les places assenyalades amb **** són a temps parcial

Total places personal laboral:96

Noveno.- Aprovar, igualment, la Relació de Llocs de Treball existents en l'OACSE, relació que inclou els llocs de treball reservats a personal laboral i personal funcionari.

A. PERSONAL FUNCIONARI

SEU DE L'ORGANISME AUTÒNOM

Codi

Denominació

Grup Llei 30/1984

Subgrup Llei 7/2007

Complement Destinació

Complement

Específic

Dedicació

F1A28SE

Director/a O.A

A

A1

28

14776,53

Total

F2D18SG

Auxiliar Administratiu/va

D

C2

18

5046,69

Total

F3C20SG

Administratiu/va

C

C1

20

7443,47

Total

B. PERSONAL LABORAL

SEU DE L'ORGANISME AUTÒNOM

Codi

Denominació

R. Anuals

Dedicació

Reserva

L1B020100OA

Treballador/a Social

21417,48

Total

Laboral

CENTRE GERIÀTRIC SANT BERTOMEU

Codi

Denominació

R.Anuals

Dedicació

Reserva

L1B020100CG

Director/a*

24669,71

Total

Laboral

L1B020200CG

DUE*****

21417,48

Total

Laboral

L2B020200CG

DUE*****

21417,48

Total

Laboral

L3B020212CG

DUE *****

10708,74

½ Jornada

Laboral

L1B020334CG

Fisioterapeuta"

16063,11

¾ Jornada

Laboral

L1DO40100CG

Aux.de Infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L2DO40100CG

Aux.de Infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L3DO40100CG

Aux.de Infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L4DO40100CG

Aux.de Infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L5DO40100CG

Aux.de Infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L6DO40100CG

Aux.de Infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L7DO40100CG

Aux.de Infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L8DO40100CG

Aux.de Infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L9DO40100CG

Aux.de Infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L10DO40100CG

Aux.de Infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L11DO40100CG

Aux.de Infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L12DO40100CG

Aux.de Infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L13DO40100CG

Aux.de Infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L14DO40100CG

Aux.de Infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L15DO40134CG

Aux.de Infermeria***

10948,41

¾ Jornada

Laboral

L17DO40134CG

Aux.de Infermeria***

10948,41

¾ Jornada

Laboral

L2D040512CG

Cuidador/a***

14645,88

Total

Laboral

L3D040500CG

Cuidador/a***

14645,88

Total

Laboral

L1C030134CG

Anim.Sociocultural"

13243,72

¾ Jornada

Laboral

L1DO40300CG

Cuiner/a *****

14397,36

Total

Laboral

L2DO4O300CG

Cuiner/a *****

14397,36

Total

Laboral

L1EO50300CG

Pinxe *****

13077,91

Total

Laboral

L1DO40200CG

Governanta *****

14742,85

Total

Laboral

L1EO50100CG

Op. de Neteja *****

13077,91

Total

Laboral

L3EO50100CG

Op. de Neteja *****

13077,91

Total

Laboral

L4EO50100CG

Op. de Neteja *****

13077,91

Total

Laboral

L5EO50100CG

Op. de Neteja *****@

13077,91

Total

Laboral

L6EO50100CG

Op. de Neteja *****

13077,91

Total

Laboral

L8EO50100CG

Op. de Neteja *****

13077,91

Total

Laboral

L2E050300CG

Auxiliar de menjador *****

13077,91

Total

Laboral

L3E050300CG

Auxiliar de menjador *****@

13077,91

Total

Laboral

L1D040500CG

Oficial Manteniment ****

15430,10

Total

Laboral

L2E050412CG

Porter/a - Ordenança @

6.538,95

1/2 Jornada

Laboral

*Inclou plus de Direcció

" Lloc de treball amb funcions en els centres de persones majors dependents

*** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat

**** Inclou plus de disponibilitat

***** Plaça que cobra plus de festivitat per dia treballat

@ Places reservades al torn de discapacitat.

" Llocs de treball amb funcions en els centres de persones majors dependents

CENTRE DE DIA 9 D'OCTUBRE

Codi

Denominació

R.Anuals

Dedicació

Reserva

L1A010134CD3

Psicòleg Director

22601,24

¾ Jornada

Laboral

L1D040100CD3

Auxiliar infermeria

14645,88

Total

Laboral

L2D040100CD3

Auxiliar infermeria

14645,88

Total

Laboral

L3D040100CD3

Auxiliar infermeria

14645,88

Total

Laboral

L1E050312CD3

Auxiliar de cuina

6538,95

½ jornada

Laboral

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL COLLET

Codi

Denominació

R.Anuals

Dedicació

Reserva

L1A010100DPP

Psicòleg/a-Director/a*

30.134.99

Total

Laboral

L1B020200DPP

DUE *****

21417,48

Total

Laboral

L2B020200DPP

DUE *****

21417,48

Total

Laboral

L1B020300DPP

Fisioterapeuta

21417,48

Total

Laboral

L1DO40400DPP

Governanta

14742,85

Total

Laboral

L1DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L3DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L4DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L5DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L7DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L8DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L9DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L10DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L11DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L12DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L13DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L14DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L15DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L16DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L18DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L20DO40134DPP

Aux.Ocupacional***

10984,41

¾ Jornada

Laboral

L22DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L23DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L24DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L25DO40100DPP

Aux.Ocupacional**

14645,88

Total

Laboral

L26DO40100DPP

Aux.Ocupacional

14645,88

Total

Laboral

L27DO40100DPP

Aux.Ocupacional

14645,88

Total

Laboral

L28DO40100DPP

Aux.Ocupacional

14645,88

Total

Laboral

L1DO40400DPP

Cuidador/a ***

14645,88

Total

Laboral

L2DO40400DPP

Cuidador/a ***

14645,88

Total

Laboral

L3DO40400DPP

Cuidador/a ***

14645,88

Total

Laboral

L11DO40400DPP

Cuidador/a ***

14645,88

Total

Laboral

L13DO40400DPP

Cuidador/a ***

14645,88

Total

Laboral

L1DO40300DPP

Cuiner/a *****

14397,36

Total

Laboral

L2DO40312DPP

Cuiner/a *****

7198,68

½ Jornada

Laboral

L1D040500DPP

Oficial Manteniment

14397,36

Total

Laboral

L1E050300DPP

Auxiliar Cuina *****

13077,89

Total

Laboral

L1B010112DPP

Director/a*

11970,18

½ Jornada

Laboral

L29DO40100DPP

Aux.Ocupacional

14645,88

Total

Laboral

L30DO40100DPP

Aux.Ocupacional

14645,88

Total

Laboral

L31DO40100DPP

Aux.Ocupacional

14645,88

Total

Laboral

L1D040634DPP

Auxiliar de direcció @

10.707,27

¾ Jornada

Laboral

*Inclou plus de Direcció (271,02 Grup A / 210,24 Grup B Jornada completa)

** D'acord amb les necessitats del servei podrà ser d'aplicació per aquest lloc de treball el plus de festivitat/nocturnitat.

*** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat

***** Places que cobren plus de festivitat per dia treballat

RESIDÈNCIA SANT FRANCESC

Codi

Denominació

R.Anuals

Dedicació

Reserva

L1B020100DPA

Director/a*

23940,37

Total

Laboral

L1B020400DPA

Educador/a **

21417,48

Total

Laboral

L1D040100DPA

Cuidador/a***

14645,88

Total

Laboral

L2D040100DPA

Cuidador/a***

14645,88

Total

Laboral

L3D040100DPA

Cuidador/a***

14645,88

Total

Laboral

L4D040100DPA

Cuidador/a***

14645,88

Total

Laboral

L5D040100DPA

Cuidador/a***

14645,88

Total

Laboral

L6D040112DPA

Cuidador/a***&

7322,94

Total

Laboral

L1DO40312DPA

Cuiner/a *****

7198,68

½ jornada

Laboral

L1EO50100DPA

Operari/a Neteja

13077,89

Total

Laboral

*Inclou plus de direcció

** Lloc de treball amb funcions sobre els centres de discapacitats.

*** Places que inclouen plus de nocturnitat i cobren festivitat per dia treballat

***** Places que cobren plus de festivitat

& 6 mesos a l'any

Décimo.- Aprobar, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio 2015, integrado por el Presupuesto del Ayuntamiento de Benicarló y el del Organismo Autónomo de Centros Sociales Especializados (OACSE), con el siguiente resumen por capítulos:

I.- PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 2015

A.- GASTOS.

Capítulo

Denominación

Importe

I

Gastos de personal

8.400.527,80

II

Gastos corrientes en bienes y servicios

7.176.512,92

III

Gastos financieros

219.100,00

IV

Transferencias corrientes

1.124.074,50

VI

Inversiones reales

1.444,803,92

VIII

Activos financieros

6.000,00

IX

Pasivos financieros

1.678.980,86

Total

20.050.000,00

B.- INGRESOS.

Capítulo

Denominación

Importe

I

Impuestos directos

8.813.872,27

II

Impuestos indirectos

24.004,00

III

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.108.776,50

IV

Transferencias corrientes

5.781.475,56

V

Ingresos patrimoniales

144.794,78

VIII

Activos financieros

6.000,00

IX

Pasivos financieros

1.717.076,89

Total

20.050.000,00

II.- PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CENTROS SOCIALES ESPECIALIZADOS (OACSE) 2015

A.- GASTOS.

Capítulo

Denominación

Importe

I

Gastos de Personal

2.391.722,39

II

Gastos bienes corrientes

566.218,00

III

Gastos financieros

1.500,00

IX

Pasivos Financieros

14.489,61

Total

2.973.930,00

B.- INGRESOS.

Capítulo

Denominación

Importe

III

Tasas y otros ingresos

210.000,00

IV

Transferencias corrientes

2.763.930,00

Total

2.973.930,00

Undécimo.- Exponer al público el expediente del Presupuesto General para el ejercicio 2015, integrado por el Presupuesto del Ayuntamiento de Benicarló y por el Presupuesto del OACSE, durante un plazo de quince días, mediante edictos en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, al efecto de que las personas interesadas puedan examinarlos y presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren pertinentes.

Duodécimo.- Entender aprobados definitivamente la Plantilla del Ayuntamiento de Benicarló y del OACSE, así como el Presupuesto General para el ejercicio 2015, en el supuesto que, transcurrido el plazo de exposición pública, no se presente ninguna reclamación o alegación.

Decimotercero.- La Plantilla del Ayuntamiento de Benicarló y del OACSE para el ejercicio 2015, así como el Presupuesto General definitivamente aprobados, se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia y remitidos a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma en el plazo de 30 días, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundio de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.»

Deliberación:

Sr. Serrano.

El Sr. Serrano fa un breu resum de la proposta d'aprovació del pressupost que es presenta, incidint en el fet que es tracta d'un pressupost realista i que s'adapta en un 95% als ingressos reals que tindrà l'Ajuntament durant l'exercici 2015.

Sra. Miralles:

En primer lloc, fa constar que l'equip de govern ha presentat la proposta d'aprovació del Pressupost municipal per al 2015 en 4 mesos de retard incomplint allò que marca la Llei.

A continuació, indica que després d'estudiar la proposta presentada han arribat a la conclusió que és un còpia i enganxa dels pressupostos dels anys anteriors i que no aporten cap novetat ni progrés per poder tirar endavant a la ciutat.

Considera que es porta una política recaptadora que comporta pagar el que toca i el que no correspon. També creu que Benicarló s'ha anat endarrerint en inversions i avanços que no tenim i que podrien traure'ns de la crisi

Tot i això, manifesta que el seu grup no diu que els ingressos estan unflats perquè s'ajusten a l'estat de comptes facilitat a 31 de desembre de 2014, però consideren que si no hi ha ingressos no es podran fer despeses i per això algunes partides es queden curtes i altres desapareixen.

Diu també que l'any 2011 es va muntar l'IBI un 18% i que si haguera apujat d'una manera progressiva la butxaca dels ciutadans no ho haguera notat tant i ara segurament hi haurien més ingressos.

Considera també significativa la baixada dels ingressos relatius a l'IAE, que són un 16% menys que l'any passat i fins un 21% menys del que es va recaptar el 2014. Per això, creu que no es veu enlloc una política d'emprenedors, d'inversions productives que pogueren traure a Benicarló de la crisi i tirar endavant. Per tant, manifesta que es va cap endarrere, com els crancs.

Ressalta que la partida d'ingressos per multes presenta un increment del 26% i que d'ací es traurà el que no es pensa recaptar en altres partides. Creu, per tant, que això significa que enguany ens fregiran a multes i que ja ens podem preparar.

Diu que les transferències de la Generalitat l'any passat van disminuir un 24% i que aquest exercici ho deixen més o menys igual. També manifesta que, fins ara, el que pressuposten pertanyent a la Generalitat i la Diputació no es cobra i els diners no arriben, perquè la Generalitat paga tard, malament o no paga i els diputats del poble no fan res, --i la Sra. Miralles fa un incís per dir que a veure si en la pròxima legislatura, si l'alcalde va a València, les inversions arriben més a Benicarló i els diners que ens deu la Generalitat es cobren a l'hora--. Per tot l'exposat, la Sra. Miralles considera que l'Ajuntament no pot pagar proveïdors i no pot fer el que ha de fer i es conforma. Per tant, creu que l'equip de govern hauria de reclamar a totes hores el que ens deuen.

Quant a la Diputació, la Sra. Miralles indica que han pressupostat 88.000 EUR, xifra que considera ridícula totalment, tenint en compte que la Diputació té un pressupost de 120.000.000 EUR.

D'altra banda, destaca que del capítol d'ingressos han desaparegut les subvencions de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i es pregunta si és perquè no deuen de tenir diners i que de res ens val tenir un secretari general del poble a la Federació.

Quant al Capítol de despeses, diu que com sempre és una còpia pràcticament del de l'any passat adaptat per aquest any. Tot i això, creu que, com no hi ha ingressos i augmenten les despeses fixes un percentatge elevat, només es disposa de 15% del pressupost per a maniobrar.

També indica que els salaris de personal s'emporten un 42%, el 38% de les despeses corrents i la meitat contractes de serveis, la majoria en la mercantil FCC. És a dir, la Sra. Miralles assegura que quasi totalitat del pressupost se l'emporten les despeses de personal i els contractes de serveis.

En el capítol de despeses, ressalta que ens gastem 4.000 EUR en medi ambient i en promoció social es mantenen les mateixes despeses pressupostades per a l'any passat, 135.000 EUR, quantitats que considera insuficients. Assegura també que, des de fa dos anys, al mes de juny, els tècnics passen un informe dient que ja no queden diners, sobretot per a prestacions econòmiques individuals.

La Sra. Miralles continua dient que la quantitat pressupostada suposa una despesa per habitant de 4'8 EUR, quan altres municipis de l'envergadura del nostre gasten fins a 27 EUR per habitant en prestacions econòmiques individuals, que tanta falta fan en èpoques de crisis. Indica que la mitjana està entre 10 i 11 EUR per habitant i Benicarló en 4'8. Per tant, considera que la partida de Promoció Social l'any passat ja es va quedar curta i enguany també està mal pressupostada.

Quant a la partida dels drets reconeguts, indica que l'any 2014 va ser d'1.150.000 EUR i enguany d'1.035.000 EUR, per tant, creu que ací ens en faltaran d'entrada 100.000 EUR. Estima també que es farà curt en la quantitat destinada al menjador social, ja que durant el 2014 ens vam gastar 37.000 EUR.

La Sra. Miralles es refereix també a la partida de Foment de l'Ocupació, on ens gastem 40.000 EUR en material per al taller d'ocupació que avui ja està en marxa.

Pel que fa a la partida de Promoció Econòmica considera que aquesta partida és la que demostra les intencions que en matèria de polítiques d'ocupació i de foment té l'equip de govern. Indica que es destinen 60.000 EUR per a promoció econòmica, cada any menys i encara en sobren. Indica que l'any passat es van pressupostar 70.000 EUR i només se'n van gastar 40.000 EUR, i l'any anterior 6.000 EUR i que, per tot açò, aquest any li han tret 10.000 EUR a aquesta àrea. És a dir, la Sra. Miralles considera que tenim 40.000 EUR per al material del taller d'ocupació, que és tot el que s'ha fet en matèria d'ocupació durant aquesta legislatura i que és l'únic taller d'ocupació que s'ha portat a terme en la legislatura. Assegura, a més, que no s'han destinat diners a plans d'ocupació i que l'únic a què s'han destinat diners en tota la legislatura són 18.000EUR del Pla de les Administracions Conjuntes, que està funcionant en aquest moment. Segons la Sra. Miralles aquesta és l'aposta que l'equip de govern fa en matèria de promoció econòmica, amb quasi 3.000 parats que hi ha a Benicarló, els quals no tenen cap resposta per part de l'equip de govern.

Quant al Conservatori, destaca que l'Ajuntament està assumint unes despeses que no li pertoquen, concretament, 668.000 EUR. Així doncs, considera que l'equip de govern hauria de ser més reivindicatiu amb els seus governs a València, ja que l'Ajuntament any rere any ha de posar uns diners per a un servei que ha de donar la Generalitat Valenciana.

En el tema d'Educació, la Sra. Miralles considera que seguim sent l'únic Ajuntament que no té ajudes directes per a educació, llibres, beques de menjador, guarderies, etc., en l'època de crisi en què estem, ja que l'Ajuntament no ha tingut mai partides per aquestos conceptes.

Ara bé, manifesta que els pareixen excessiu els 417.350 EUR que es destinen a òrgans de govern, així com els 20.000 EUR en protocol i els 32.000 EUR que es destinen a publicitat i propaganda. Afegeix que l'any passat van pressupostar el mateix i se'n van gastar 48.600. De fet, la Sra. Miralles fa constar que estes partides sempre els pareixeran prescindibles.

A continuació, ressalta els 2.300 EUR de Participació Ciutadana i pregunta per a què es posen perquè no es fa res, ja que només s'han gastat 1.100 EUR en telecomunicacions. Sobre aquesta xifra indica que els agradaria saber qui té aquest telèfon i per a què es dedica.

En el capítol d'inversions, la Sra. Miralles explica que es pressuposta un 27% menys en inversions a crèdit que l'any passat i que el total d'inversions és de 1.444.000EUR, dels quals, --diu--, que si descompten els 273.000 EUR que es fan de recursos propis donen un resultat d'1.171.000 EUR en operacions de crèdit. Segons la Sra. Miralles, com els recursos són els que són i l'Ajuntament no té diners per a res, la majoria de les inversions s'han de realitzar en operacions de crèdit i l'única que es fa en recursos propis és una que els ciutadans hem pagat amb el rebut de l'aigua per a fer inversions, que són les del clavegueram i de l'aigua. De fet, indica que estos 273.000 EUR no els paga l'Ajuntament, sinó que els paguen els veïns amb els rebuts de l'aigua dins del Pla Director.

La Sra. Miralles també destaca els 321.000 EUR que figuren com a expropiacions de Corts Valencianes i que són el relatius a ODEMIRA. En aquest sentit, considera que any rere any es destinaran a inversions en una partida a fons perdut per no presentar-nos a un judici, la qual cosa considera que és una vergonya de l'equip de govern d'aquesta legislatura, que no ha assumit cap responsabilitat política en cap moment. Afegeix també que encara s'estan esperant els informes dels advocats que l'alcalde havia de donar a l'oposició.

Dels diners d'inversions que es destinen a la capella del Convent de Sant Francesc tots els anys, la Sra. Miralles opina que, una vegada conclosa la primera fase, es podria esperar i estos 333.000 EUR destinar-los a altres inversions.

La Sra. Miralles també indica que no s'ha destinat ni un euro a caminis rurals i que el regidor va dir en la última reunió del Consell Agrari que s'hauria d'arreglar, com a mínim, el camí de la Fossa del Pastor, encara que fóra en dos fases, així com altres camins que tenen molta importància atés l'ús que se'ls dóna. Per tant, considera que cada any s'hauria de destinar una partida per a aquesta finalitat. De fet, creu que, des que la Taula del Sènia va deixar de rebre diners del Govern Central, la Taula del Sénia ha deixat d'arreglar-nos els camins i l'Ajuntament no destina diners a aquesta finalitat.

També diu que tampoc hi ha ni un euro destinat a la reparació dels edificis municipals i hi ha edificis municipals als quals no es destina cap inversió, com ara l'edifici dels bombers, el del Dr. Pera, el del carrer Major, el del Tossal de la Figuera o l'antic Centre de Salut. En aquest sentit, la Sra. Miralles manifesta que no demana que s'arregle en un any, però sí en un pla plurianual o que cada any es destinen en el capítol d'inversions uns diners per a estos edificis, per tal que, en 4, 5 o 6 anys, els tinguérem arreglats i els poguérem donar ús. De fet, recorda que l'alcalde, a cada moment al principi de legislatura, li deia el que es pagava de lloguer de l'edifici de la Policia i de la Biblioteca i que s'arreglaria l'edifici dels bombers i es passaria allí, però la Sra. Miralles no veu cap intenció de fer-ho.

Tot seguit, manifesta que cada any l'Ajuntament es gasta molts diners en aplicacions informàtiques i aquest Ajuntament té un funcionament obsolet, amb papers que van d'ací cap a allà, de departament en departament. Per tant, pregunta si no es podria modernitzar una mica aquesta administració, perquè els ciutadans no hagueren de fer 40 viatges per a un tràmit o cues, com passa per matricular-se a l'Esport Escolar o a la Universitat Popular, ja que considera que tot açò és molt antic. I, conclou el tema, dient que li pareix bé fer inversions en aplicacions informàtiques, però que cal que es noten en la relació amb els ciutadans a l'hora de fer tràmits.

Pel que fa al Pressupost de l'OACSE, destaca que és més o menys el mateix de tots els anys, aproximadament 3.000.000 EUR. Indica que l'Ajuntament enguany ha augmentat un 8% l'aportació, ja que de 300.000 EUR ha passat a 324.000 EUR. Ara bé, matisa que els usuaris també paguen més i que, amb tot el tema del copagament també pagaran més. Però, segons la Sra. Miralles, el que és més greu és que ho pagaran directament a la Conselleria i, per tant, els ingressos que tenia aquest Ajuntament de les aportacions dels usuaris, ara no es tindran, perquè la Generalitat serà qui ens ho pagarà quan li donarà la gana i la Generalitat paga tard i malament. A més, considera que si l'Ajuntament paga més i els usuaris paguen més, la Generalitat del Partit Popular serà l'única que pague menys. De fet, creu que la Generalitat destina cada vegada menys a serveis socials i, per a la Sra. Miralles, això és greu perquè és aquesta institució que té les competències en aquesta matèria.

Finalment, la Sra. Miralles vol fer constar que durant 4 anys s'ha està incomplint la llei portant el pressupost tard. També indica que s'estan repetint els mateixos erros que any rere any l'interventor fa constar en el seu informe, en el qual indica, per exemple, que no està feta la relació dels llocs de treball del personal de l'Ajuntament, on s'hauria de fer un estudi de tots els llocs de treball i s'haurien d'analitzar els contractes temporals, perquè alguns d'aquestos es repeteixen any arrere any, i on també diu que l'aplicació de l'acord col·lectiu de les condicions de treball dels funcionaris a dia d'avui suposa un augment retributiu superior al que està establit per llei o que el Ple hauria d'establir els criteris per tal que l'alcalde aplique la productivitat i que estos criteris tampoc estan clars.

Així doncs, la Sra. Miralles indica que, per tot l'exposat i perquè consideren que estos pressupostos no solucionen els problemes dels ciutadans de Benicarló, perquè no porten a cap lloc, no tenen polítiques d'ocupació i no solucionen els problemes que té la gent que pateix, el seu grup votarà en contra. I, conclou dient, que el govern de Partit Popular, després de 24 anys, han arribat a fer un pressupost al qual anomenen de subsistència, i com que ells no volen un pressupost de subsistència i volen un pressupost de progrés que porte Benicarló endavant, reitera que el seu grup votarà en contra.

Sr. Ferrer:

El Sr. Ferrer diu que estos pressupostos són continuistes i no aporten res de nou. Continua dient que vol centrar-se en l'ocupació perquè creu que és importantíssima. En aquest sentit, considera que no es tracta de donar feina, sinó tractar d'afavorir la creació de llocs de treball, per exemple, estimulant la creació de empreses, estimulant la contractació, donant ajudes a qui contracte gent de forma indefinida, pagant o bonificant part de la Seguretat Social, rebaixant l'impost d'activitats a les empreses que contracten treballadors, etc. Ara bé, creu que tot açò estos pressupostos no ho recullen.

Indica igualment que es maquillen les dades dient que l'atur ha abaixat un 12%, ja que l'atur no ha abaixat un 12%, sinó que, com a molt, un 2%. De fet, manifesta que a Benicarló una persona de cada 5 no troba feina i no es fa res per arreglar la situació.

També creu que hi ha un desengany de la gent cap als qui els governa i els administra, perquè es fa malament. Considera que els ciutadans han perdut la possibilitat de participar en l'elaboració d'aquestos pressupostos, així com l'oposició que tampoc ha pogut participar. I recorda que el Sr. Serrano va dir l'any passat que si es volien més diners s'hauria de recaptar més i, en aquest sentit, el Sr. Ferrer pregunta que quina millora social s'ha produït per la recaptació de més impostos i si la gent de Benicarló està millor, ja que ell creu que no i que la gent està igual o pitjor. Per tant, considera que caldria recaptar més del qui té més i afluixar la política de recaptació als que creen economia, als que creen empreses als que contracten treballadors.

A continuació, el Sr. Ferrer enuncia una sèrie de polítiques que podrien ajudar a millorar l'economia del poble, com ara l'aprovació del Pla general, ja que hi ha molta gent que no vol construir il·legalment i tenen diners i ganes. Tot i això, el Sr. Ferrer considera que l'equip de govern ha tingut por de tirar endavant el Pla General per pressions de gent, que al final potser els donen l'esquena. I indica que diu això perquè el Sr. Serrano va comparar en roda de premsa els 24.000 EUR d'ICIO amb els 3.000.000 EUR que hi havien al 2005. Respecte a eixes dades, el Sr. Ferrer pregunta què han fet per evita-ho i què han fet per estimular la construcció, ja que el seu grup creu que no s'ha fet res i per això el Pla general segueix parat.

Considera també que el que hi ha pressupostat per el tema d'ODEMIRA està amagat en inversions. En aquest sentit, el Sr. Ferrer creu que això no és una inversió, sinó un deute que té l'Ajuntament. A més, indica que està convençut que els informes dels advocats els hauran guardat fins a finals de maig o juny.

En allò referent als projectes per executar, ressalta també l'arranjament de camins. Quant a aquest tema, indica que el regidor d'Agricultura va dir que reparar el camí de la Fossa del Pastor estava pressupostat amb 400.000 EUR i que es podria fer per fases i que, quan ell li va preguntar per quan hi havia pressupostat per a enguany, el regidor no va saber què contestar. A continuació, el Sr. Ferrer cita també la partida de Povet, que està paralitzada completament, així com el PAI Sant Gregori, que tampoc saben si tirarà endavant, perquè s'acaba la legislatura i no han fet res. Sobre la fundació Compte Fibla, pregunta on estan els diners per a netejar i asfaltar el que vam començar i no s'ha acabat. També diu que no se sap res del viver d'empreses que es volia fer a l'eixida de Vinaròs.

Tot seguit, el Sr. Ferrer es refereix a la promoció econòmica, ja que considera que hi ha moltes maneres de fer promoció econòmica, com ara formar la gent o alleujant d'impostos als que fomenten l'ocupació. El Sr. Ferrer també indica que no veuen cap intenció de fomentar el comerç, el Turisme o Benestar Social, encara que considera que sí que hi ha diners, però no se sap el que es vol fer.

El Sr. Ferrer cita, a continuació, el projecte de les naus d'Orero, el pàrquing de la plaça de Mossén Tomás i indica que està parat.

I, quant al Centre Geriàtric, el Sr. Ferrer considera que no es té a la gent gran en les millors condicions. Per això, pregunta pels deutes que altres administracions tenen amb l'Ajuntament.

Pel que fa a l'enllaç amb Peníscola, el Sr. Ferrer pregunta per què no es fa si a Peníscola el van fer fins la Ratlla del Terme. També es refereix a la Depuradora, que --diu--, hauria d'estar finalitzada des del desembre de fa 14 anys. I, en aquest sentit, pregunta com es pot permetre que ens cobren uns diners per depuració d'aigües sense que es done el servei. Aprofita, igualment, per preguntar per l'estat del CEIP Ángel Esteban.

Finalment, conclou dient, que aquest pressupost no s'ha intentat consensuar amb ningú, que no aporta res de nou i que no aporta res per millorar la situació econòmica dels ciutadans. Per tant, el Sr. Ferrer manifesta que el Grup Compromís no el pot aprovar.

Sr. Serrano:

En primer lloc, el Sr. Serrano manifesta que podria estar conforme en moltes coses que s'han dit, com per exemple que fan falta més diners per a medi ambient, per a prestacions socials, per a promoció econòmica, turisme, per al menjador social, per a educació, per a joventut o per a plans d'ocupació. Ara bé, demana que també li diguem d'on poden fer que surten estos diners. Explica que l'Ajuntament ha de gastar el que hi ha, perquè hi han unes obligacions fixes que són les despeses de personal i els contractes que ja han estat signats que no són la meitat de les despeses corrents, sinó molt més. Comenta que només poden sortir més ingressos recaptant més i per a açò només hi ha una fórmula, augmentar els impostos. Per tant, demana que no li diguen que cal gastar més, sinó que li expliquen d'on ingressar més.

Ressalta que el còpia i enganxa que diuen no sap d'on el trauen, ja que hi ha uns ingressos en un exercici tancat del 2013 i una execució al 30 de novembre de 2014 que són ingressos reals. Insisteix, per tant, que l'únic que han fet es complir amb les obligacions que ha adquirit l'Ajuntament i, si no hi ha hagut prou diners, s'han hagut de buscar. Considera, doncs, que en temps de bonança l'Ajuntament va poder destinar més diners a tot allò, però en l'actualitat, amb els ingressos que compten, no es pot fer més.

Quant al que han dit sobre el fet que en l'IAE els diners han baixat i hi ha menys diners consignats que al 2014, contesta només cal revisar el padró de l'IAE, on hi ha uns ingressos estimats i estos són els que s'han posat. Indica que si ha baixat l'activitat econòmica i hi ha menys empreses al padró, per lògica es recapta també menys, per tant, hi ha menys ingressos al Pressupost. Si no --manifesta, el Sr. Serrano--, tindrien un pressupost unflat. A més, explica que, per la Llei de Sostenibilitat, els capítols 1, 2 i 3 no poden augmentar la quantitat consignada l'any anterior.

En resposta al comentari de la Sra. Miralles «a multes ens fregiran», li diu que no és així. Li demana, a més, que que revise l'estat d'execució i mire on estan les denúncies per veure que al 2014 hi ha com ingressos reals 207.633'14 EUR a 30 de novembre i se'n han posat 209.000 EUR, per tant, la intenció no és fregir ningú .

De les transferències de la Generalitat, el Sr. Serrano diu que arriben quan arriben i si no arriben es reclamen, però que les institucions paguen quan poden. Quant a l'afirmació que de la FVMP no hi ha res, indica que no poden posar rés perquè no saben si sortira alguna línia d'ajuts a través de la Federació.

També manifesta el Sr. Serrano que li ha cridat l'atenció l'afirmació sobre les despeses destinades als òrgans de govern, ja que quan estava l'oposició governant es feien diverses modificacions a l'any destinades a suplementar les despeses destinades a òrgans de govern i no eren modificacions de 20.000 EUR com aquesta, sinó de 40.000 EUR, 50.000 EUR i 60.000 EUR.

En el tema d'inversions, recalca, pel que fa clavegueram, que es va modificar la taxa municipal per aquest concepte i que eixa diferència que es va augmentar l'Ajuntament la destina a la millora del servei. Per tant, --indica--, no ho fa l'Epsar, perquè l'Epsar és una altra cosa.

Quant a l'afirmació que no s'ha reparat cap camí des que no ho fa la Taula del Sénia, el Sr. Serrano contesta que el camí del Puig s'ha asfaltat i el del Sant Gregori també i que els ha arreglat l'Ajuntament.

En referència als edificis municipals, diu que el manteniment dels edificis municipals el porta l'Ajuntament i, quan hi ha alguna cosa per arreglar, la Brigada ho fa i per això s'assigna als Serveis Municipals consignació per a aquesta finalitat. D'altra banda, assegura que l'obra de l'Edifici del Tossal de la figuera pràcticament està finalitzada.

Pel que fa a les aplicacions informàtiques, el Sr. Serrano indica que, tal com s'ha informat, està prevista la implantació de l'administració electrònica.

També comenta, quant a les obres de la capella del Convent de Sant Francesc, que l'any passat es van pressupostar diners per a finalitzar la capella, però que aquesta consignació inicial que s'havia pressupostat s'anava baixant perquè hi havia uns problemes tècnics amb Conselleria que no autoritzaven a tirar endavant la segona fase. Explica que ara aquest tema està salvat i es finalitzarà el projecte. Per tant, --diu--, s'han consignat diners per a aquesta finalitat, a banda de demanar una subvenció al Ministeri per a l'obra. Així doncs, indica que si ens concedeixen la subvenció, bé parcialment o totalment, es farà una modificació i el diferencial o la totalitat d'allò pressupostat es destinarà a altres inversions.

Quant a l'OACSE, comenta que la pujada de l'aportació no té a veure amb el copagament, sinó amb el pressupost de l'Organisme que és molt ajustat i resta per pagar la part proporcional de la paga extra de 2012. Per això, --explica, el Sr. Serrano-- que, si no s'haguera fet aquesta pujada, haguera sigut complicat amb el capítol 1 fer front al pagament.

Respecte a la intervenció del Sr. Ferrer, el Sr. Serrano considera que del pressupost ha parlat poc, ja que s'ha limitat a fer un repàs de com es troba la ciutat. Tot i això, quant a l'afirmació que l'Ajuntament no ajude en res, assegura que no és certa. De fet, explica que al mes de novembre es va aprovar la modificació d'una ordenança per tal de canviar els criteris econòmics perquè les despeses de llicència d'apertura i les despeses administratives inicials foren 0 EUR per als comerços que s'instal·laren a Benicarló. Segons el Sr. Serrano, açò suposava un estalvi per alguns comerços que va de 600 a 900 EUR. Diu també que no s'ha modificat per a negocis, com ara bars i restaurant, perquè s'han de fer unes comprovacions tècniques que no ho permeten.

Sobre la demana del Sr. Ferrer que es cobre més a qui més té, el Sr. Serrano li demana que li explique com pot fer-ho l'Ajuntament. I, quant als terrenys expropiats de l'av. de les Corts Valencianes, l'Ajuntament diu que no amaga res i que les despeses relatives a expropiacions són considerades inversions i no despeses corrents, per tant, cada cosa està posada on ha d'estar.

Finalment, indica que, en vies publiques, en el pressupost hi ha consignats 75.000 EUR i que, amb aquesta quantitat, es poden arreglar coses.

Sra. Miralles:

La Sra. Miralles considera que el Sr. Serrano quan diu que té tota la raó, no fa res més que reconèixer el fracàs de la política del Partit Popular des de fa 24 anys. Segons la Sra. Miralles, les polítiques pressupostàries i recaptadores són les que ens han portat a subsistir i que d'açò té la culpa la política que fa el Partit Popular, la que fa que l'Ajuntament assumisca coses que no ens pertoquen. De fet, considera que entre el Conservatori, Odemira i altres assumptes ens gastem molts diners.

També creu que en els pressupostos hi ha vicis en despeses que s'arrastren des de fa molts anys i demana al Sr. Serrano que no faça responsables els altres grups i que no li pregunte a ella d'on ha de traure els diners, perquè és ell qui ho ha de saber.

A continuació, pregunta que qui té la responsabilitat d'aprovar el Pla General, ja que si estigues aprovat hi hauria més ingressos per construcció i més llocs de treball. També demana al Sr. Serrano que no els diga que es recapta menys d'ICIO, perquè el que s'ha recaptat menys d'ICIO s'ha ingressat de més en IBI, ja que les vivendes que es van fer en anys passats i que van pagar l'ICIO se suposa que ara estaran pagant l'IBI. Per tant, la Sra. Miralles considera que si no es tenen més ingressos és perquè no s'han fet les coses bé.

La Sra. Miralles continua dient que, en referència a les ajudes, no hi ha ajudes directes a les persones que no tenen per a viure. De fet, manifesta que s'han aprovat partides grans en Benestar Social, però no s'ha portat a terme una política d'ajuts.

Quant al fet que que no hi ha res pressupostat de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la Sra. Miralles indica que ella no vol que es consigne res si després no ho hem de cobrar-ho. Ara bé, considera que si a ells tampoc els arriben diners per gestionar, no sap per a què estan.

També recalca, quant al clavegueram, que ella ja ho sap que l'única inversió que es fa és amb fons propis i que l'han pagat tots els benicarlandos i no amb fons de l'Ajuntament.

A continuació, sobre el tema dels edificis públics, explica que ella el que diu és què l'Ajuntament, en el capítol d'inversions, no ha posat ni un euro per arreglar alguns edificis municipals que s'haurien de posar en marxa, com l'antic Centre de Salut. De fet, insisteix que creu que, en el capítol d'inversions, s'hauria de posar una partida destinada a arreglar estos edificis, com la partida que hi havia l'any passat. També diu que s'haurien d'arreglar els locals de propietat municipal que ara estan tancats, per donar-los un ús i posa com a exemple les tres plantes de l'edifici de la pl. del Dr. Pera que estan tancades, el Centre de salut vell o l'edifici de l'antic parc de bombers.

Quant a la qüestió de l'ocupació, indica que està d'acord en allò que ha dit el Sr. Ferrer referent a les declaracions del Sr. Urquizu, ja que també opina que són unes dades trampa perquè va dir que l'atur a Benicarló havia baixat un 12%, quan això no és així. En aquest sentit, diu que el Sr. Urquizu va comparar les dades de gener del 2014 al desembre de 2014, quan gener sempre és un mes difícil i desembre sempre és un mes millor perquè es contracta més gent. Per tant, considera que, si vol saber com realment ha evolucionat l'atur, cal conmparar de desembre de 2013 a desembre de 2014 i aleshores veuria que només ha abaixat un 5%. Ara bé, creu que el mes greu és que, des de juny del 2011, --data en què l'equip de govern actual va entrar a l'Ajuntament de Benicarló--, fins ara, l'atur ha augmentat un 16'83 % i considera que és perquè any rere any en el pressupost no es recullen polítiques d'ocupació i perquè no es vol solucionar.

Finalment, la Sra. Miralles es refereix als camins i diu que, si bé el Sr. Serrano diu s'han arreglat el camins del Puig i de Sant Gregori, estes obres estaven incloses en els pressupostos de l'any passat en inversions, mentre que enguany no hi ha ni un euro en inversions per a la reparació de camins.

Sr. Ferrer:

El Sr. Ferrer comença la seua intervenció preguntant al Sr. Serrano si el que prefereix es recaptar més o que la gent del poble estiga millor. A continuació, quant a la pregunta del Sr. Serrano de com millorar coses, el Sr. Ferrer li diu que traga els diners destinats a la capella, que són 333.000 EUR, i els destine a bonificar la Seguretat Social d'aquelles persones que es contracten almenys per un any i a rebaixar l'IAE a les persones que posen en marxa empreses de nova creació. De fet, el Sr. Ferrer considera que és possible que hi hagen menos ingressos de moment, però les persones viuran millor i després es recaptarà més.

També es refereix a la pregunta del Sr. Serrano de com es pot cobrar més a qui més té i menys al que menys té i el Sr. Ferrer li contesta que pot apujar l'IBI de tots el solars, cases tombades i comerços tancats del centre comercial de Benicarló i possiblement es decidiran a llogar a més bon preu i a obrir més negocis, cosa que crearia ocupació. Segons el Sr. Ferrer, caldria començar pel que té l'Ajuntament.

Tot seguit, reitera que estos pressupostos no pensen en la gent de Benicarló, que té dret al treball. Segons el Sr. Ferrer, una cinquena part de la gent de Benicarló que no té ocupació no se sent representada en estos pressupostos. De fet, considera que a la gent que no té feina li importa ben poc si la capella està arreglada o no, ja que allò prioritari és tenir feina i cobrir les seues necessitats bàsiques.

Quant a l'afirmació del Sr. Serrano que diu que hi ha bonificacions de 600 o 900 EUR i el Sr. Ferrer pregunta si creu que açò és suficient, ja que ell creu que no ho és. També es refereix a la intervenció del Sr. Serrano, quan ha dit que es destinaran 75.000 EUR a arreglar vials i pregunta quins seran i amb qui es consensuarà la decisió de quins tenen prioritat.

I, referent a la qüestió d'ODEMIRA, el Sr. Ferrer comenta que ja no diuen ni el nom i que li diuen expropiacions de Corts Valencianes. Tot i això, reitera que el tema d'ODEMIRA és un deute que té l'Ajuntament i que si s'hagueren posat d'acord per anar a judici i hagueren defensat els interessos dels ciutadans açò no haguera passat i ja estaria pagat.

Sobre el tema de la depuració de les aigües, diu al Sr. Serrano que ho paguen tots els benicarlandos incloent els que estan a l'atur. En aquest sentit, recorda que en un Ple es va proposar que fins que no començaren les obres no es pagara el cànon, però que el Partit Popular va votar en contra, encara que ni el Sr. Serrano ni la Sra. Miralles ni l'alcalde ni ell mateix estaven.

Acaba dient que creu que hi ha solucions i, encara que possiblement pensen diferent, considera que a vegades podrien seure junts i consensuar possibles solucions. Finalment, reitera que són uns pressupostos que no li agraden, que no agraden a molts ciutadans, que considera que podrien ser millors i, per tant, no votaran a favor.

Sr. Serrano:

Respecte al que ha exposat la Sra. Miralles, el Sr. Serrano diu que està clar que ella i ell tenen punts de vista completament diferents.

Quant a la qüestió de no assumir despeses que no li pertoquen a l'Ajuntament, el Sr. Serrano indica que l'equip de govern ha fet moltíssimes gestions per no haver d'assumir-les i poder destinar els diners a altres coses, però és el que hi ha i, ara per ara, l'Ajuntament de Benicarló, amb el que hi ha, no pot fer meravelles, perquè no hi ha marge de maniobra. Així doncs, reitera que els números són els que són i no hi ha més i s'ha de complir amb les obligacions que té actualment l'Ajuntament.

Sobre el tema de la Federació, manifesta que si no hi ha cap línia de subvenció, no n'hi ha i no és pot posar.

Quant a la reparació de camins rurals, indica que l'any passat es van arreglar dos camins i que hi ha un marge que l'Ajuntament hauria pogut posar al capítol d'inversions per a operacions de crèdit que poden ser fins al 100% del que s'amortitza l'any anterior, on hi ha uns 600.000 EUR. Ara bé, explica que es va creure oportú deixar açò perquè la corporació que entre tinga un marge de maniobra, en poder augmentar la partida d'inversions en 600.000 EUR més, en allò que considere.

A continuació, s'adreça al Sr. Ferrer per dir-li que no distingeix entre el que són despeses i el que són inversions, ja que no es poden agarrar els 300.000 EUR d'inversions destinats a la capella del Convent de Sant Francesc per traure la Seguretat Social a empreses. També diu que, per a la capella del Convent de Sant Francesc, l'Ajuntament ha demanat una subvenció al Ministeri de Cultura de 297.000 EUR i que, per a poder demanar aquesta subvenció, l'Ajuntament ha de tindre en el pressupost consignació suficient per executar la totalitat de l'obra que són uns 333.000 EUR. Continua explicant que el Ministeri, a falta d'aportar una documentació que ha sol·licitat, sí que subvencionarà l'obra, però no saben el percentatge. Així doncs, diu que si ens donen la meitat, uns 150.000 EUR, i no haguera estat consignada la quantitat total, la subvenció s'haguera perdut. Per tant, assegura que, una vegada concedida la subvenció, aquesta quantitat es pot destinar a altres coses.

En el tema de l'IBI dels locals, el Sr. Serrano manifesta que no creu que legalment es puga fer el que proposa el Sr. Ferrer. Ara bé, diu que possiblement es podrien buscar altres fórmules.

D'altra banda, el Sr. Serrano indica que afirmar que finalitzar la capella del Convent de Sant Francesc no val per a res, no és cert, ja que l'any 2014 pel Museu van passar 28.600 persones i la majoria era gent de fóra. El Sr. Serrano assegura també que es fa molta programació i que, si la capella estiguera finalitzada, se'n podrien fer més, cosa que generaria treball i diners al poble. Per tant, considera que tindre la capella finalitzada genera una activitat econòmica i tot el que genera activitat econòmica és bo per a tots.

Finalment, el Sr. Serrano indica que, per tot el que s'ha exposat, ells van a aprovar estos pressupostos.

Alcalde:

L'alcalde comença la seua intervenció dient que és normal que el Ple on s'aproven els pressupostos s'aprofite per a fer discurs polític, però que ha escoltat coses curioses i que, fins i tot, creu que hi ha algun partit polític que ha vingut al Ple sense mirar-se els pressupostos. De fet, es pregunta com es pot criticar la finalització de les obres de la capella perquè no és el moment i volen comprar la Casa del Marqués pel doble de l'import que s'oferia anteriorment.

Explica també que les obres de la Fundació Compte Fibla es fan dels diners a la baixa del carrer de les Moreres, per tant, no ha d'estar consignat al Pressupost municipal, ja que ho paga l'empresa que va fer el carrer de les Moreres.

Finalment, indica que no entén com es pot dir que hi havia coles per matricular-se a l'Esport Escolar, quan per l'Esport Escolar les sol·licituds es porten als centres escolars i cada centre després les porta a l'Ajuntament. Per tant, conclou dient que pareix que hi ha algun grup polític que no passa ni per l'Ajuntament.

Votación:

Sometido el dictamen a votación del Pleno de la Corporación, se aprueba con 12 votos a favor (Grupo Popular) y 8 en contra (Grupos Socialista y Compromís) el dictamen transcrito.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 12.31 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 13 de febrer de 2015

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa