Ple extraordinari núm.8 de data 10/06/2015

10/06/2015

ALBERTO J. ARNAU ESTELLER, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓCERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 8/2015 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 10 de juny de 2015, és del següent tenor literal:


ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 8/2015, QUE VA TENIR LLOC EL DIA 10 DE JUNY DE 2015.


A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13.30 hores del dia 10 de juny de 2015 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde en funcions, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Pedro López González.

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sr. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Alberto J. Arnau Esteller

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (Viceinterventor)


El president declara oberta la sessió i es procedeix a tractar el següent punt de l'ordre del dia:

PUNT ÚNIC. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA NÚM. 6/2015 DE 30 D'ABRIL I EXTRAORDINÀRIA 7/2015 DE 14 DE MAIG.

Per assentiment dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de les actes de les sessions següents:

  • Acta de la sessió ordinària núm. 06/2015, de 30 d'abril de 2015.

  • Acta la sessió extraordinària núm. 07/2015, de 14 de maig de 2015.

Com que no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 13.35 hores. En dono fe.

I, perquè conste als efectes procedents, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde en funcions.
Vist i plau


L'alcalde
Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 10 de juny de 2015