Ple núm. 9 constitutiu de data 16/06/2015

13/06/2015

ALBERTO J. ARNAU ESTELLER, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,CERTIFICO: Que l'acta de la sessió constitutiva de la corporació municipal, que va tenir lloc el dia 13 de juny de 2015, és del següent tenor literal:


ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 9/2015, CONSTITUTIVA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL, QUE VA TENIR LLOC EL DIA 13 DE JUNY DE 2015A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, a les 11.00 hores del dia 13 de juny de 2015 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els regidors i regidores electes:

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. Domingo Roca Prats

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Carlos Flos Fresquet

Sra. Filomena Agut Barceló

Sr. Ildefonso Añó Lores

Sr. Román Sánchez Mateu

Sra, Mata Escudero Albor

Sr. Joaquím Bueno Bosch

Sr. Josep Manel Barbera Sorlí

Sra. Susana Pérez Alonso

Sr. Juan Antonio Maña Ferrer

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Juan Manuel Cerda Tena

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. María Jovaní Palau

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. José Antonio Simó Ramón

Sr. Benjamín Martí Esbrí

Sr. Juan José Cornelles Batiste

Sr. José María Compte Brosed

Secretari: Alberto J. Arnau Esteller

De conformitat amb els tràmits procedimentals que preveuen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General i l'article 37 del Reglament d'Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, tenen lloc els actes següents.

Per part del secretari s'inicia la sessió llegint l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General i l'acta de proclamació de candidats emesa per la Junta Electoral de Zona de Vinaròs el passat 3 de juny, que acredita el nombre d'electors, votants, vots a candidatures, vots vàlids, vots nuls i vots en blanc, a més del nombre de vots obtinguts per cada candidatura i la relació nominal dels regidors electes.

Així mateix, per part del secretari es fa constar:

  • Que tots els regidors i regidores electes han acreditat la seua personalitat davant la Secretaria amb el seu document nacional d'identitat.

  • Que tots els regidors i regidores electes han formulat, sota la seua responsabilitat, davant la Secretaria, les respectives declaracions de béns i declaracions d'activitats i possibles causes d'incompatibilitat amb el càrrec de regidor.

  • Que s'ha posat a disposició de tots els regidors i regidores electes l'actual estat de comptes bancaris municipals.

  • Que s'ha posat a disposició de tots els regidors i regidores electes l'inventari de béns i drets municipals.

A continuació es procedeix a la constitució de la Mesa d'Edat que ha de presidir aquesta sessió. D'acord amb els antecedents que consten en l'Ajuntament, el secretari informa que entre els regidors presents el de major edat és el Sr. Domingo Roca Prats i la regidora més jove la Sra. Susana Pérez Alonso, i tots els assistents donen la seua conformitat, per la qual cosa es constitueix la Mesa d'Edat amb els esmentats regidors i actua com a secretari el Sr. Alberto J. Arnau Esteller, que ho és de la corporació.

La mesa constituïda comprova les credencials presentades davant Secretaria i l'acreditació de la personalitat dels regidors i regidores electes, d'acord amb les certificacions que a l'Ajuntament ha remès la Junta Electoral de Zona de Vinaròs i les considera suficientment vàlides.

Una vegada s'ha posat de manifest tot això i atés que hi ha quòrum suficient per a celebrar la sessió constitutiva de la corporació, per part del president es declara oberta la sessió.

1r. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL.

D'acord amb el que disposa l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General, per part de la Presidència es convida els regidors i regidores electes a prendre possessió dels seus càrrecs, previ jurament o promesa del càrrec. Seguidament, es procedeix a prestar jurament o promesa del càrrec, procedint cada un dels regidors, després de la crida de forma individualitzada, a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa en els termes següents, i la Presidència lliura els distintius propis del càrrec. En primer lloc ho fan els components de la Mesa d'Edat i seguidament la resta de regidors electes per ordre alfabètic.

Domingo Roca Prats:

Prometo per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Susana Pérez Alonso:

Prometo, per imperatiu legal, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia del País Valencià.

Filomena Agut Barceló:

Juro, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Ildefonso Añó Lorés:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Josep Manel Barberà Sorlí:

Promet, per imperatiu legal, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al cap de l'Estat, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia del País Valencià.

Joaquím Bueno Bosch:

Prometo, per imperatiu legal, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia del País Valencià.

Juan Manuel Cerdá Tena:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

José Ma. Compte Brosed:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Juan José Cornelles Batiste:

Juro, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Marta Escudero Albor:

Prometo, per imperatiu legal, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia del País Valencià.

Ma. Nieves Eugenio Bayo:

Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Carlos Flos Fresquet:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Pedro Joaquín García Bautista:

Juro, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

María Jovaní Palau:

Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Juan Antonio Maña Ferrer:

Juro, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Benjamín Martí Esbrí:

Juro, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Rosa Ana Marzá Caldés:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Rosario Miralles Ferrando:

Juro, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

José Joaquín Pérez Ollo:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Román Sánchez Mateu:

Prometo, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

José Antonio Simó Ramón:

Juro, per la meua consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Conclòs el tràmit, la presidència de la mesa declara constituïda la corporació municipal per al mandat 2015-2019.2n. ELECCIÓ D'ALCALDE/ESSA.

A continuació, el secretari llegeix l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de Règim Electoral General i explica el procediment per tal d'elegir alcalde o alcaldessa. Igualment exposa que el sistema de votació serà l'habitual, aixecant la mà.

El president de la mesa, el senyor Roca Prats, pregunta qui dels regidors electes que encapçalen les corresponents llistes presenta candidatura a alcalde. Presenten candidatura la senyora Miralles Ferrando i el senyor Mañá Ferrer.

Seguidament, la Sra. Escudero Albor, cap de llista del grup Compromís-ERPV, fa constar:

«Jo, Marta Escudero, en representació del grup Compromís-Esquerra Republicana, retiro la meua candidatura a l'Alcaldia de Benicarló i anuncio, per responsabilitat, el vot favorable a Xaro Miralles, del PSPV, per assegurar un govern de progrés a Benicarló».

A continuació, es proclamen candidats al càrrec d'alcalde o alcaldessa la Sra. Rosario Miralles Ferrando (Partit Socialista Obrer Espanyol) i el Sr. Juan Antonio Maña Ferrer (Partit Popular).

Efectuada la votació, s'obté el resultat següent: Rosario Miralles Ferrando, 14 vots; i Juan Antonio Mañá Ferrer, 7 vots. En conseqüència, havent obtingut la candidata del Partit Socialista la majoria absoluta dels vots dels regidors, la presidència de la mesa proclama alcaldessa electa Rosario Miralles Ferrando, que accepta el nomenament i fa el jurament com a alcaldessa.

Fa ús de la paraula el Sr. Domingo Roca:

«En la primera legislatura democràtica vaig ser el regidor electe més jove. En aquesta ocasió sóc el de més edat i tinc l'honor de donar la vara d'alcaldessa a Xaro, i li demano que siga l'alcaldessa de tota la ciutadania de Benicarló».

Seguidament la Sra. Rosario Miralles pren possessió del càrrec i, per tant, assumeix des d'aquest moment la presidència de la sessió.

Tot seguit, la senyora alcaldessa dóna les gràcies a tots els assistents i pregunta als regidors si algú vol fer ús de la paraula, i es produeixen les intervencions següents:

En primer lloc pren la paraula, la Sra. Escudero Albor, cap de llista de Compromís-ERPV:

«Compromís juntament amb Esquerra Republicana ocuparem aquesta legislatura quatre espais en aquest saló de plens: quatre regidors. Quatre persones il·lusionades, confiades, amb una nova manera d'entendre la política. Quatre persones preparades per a treballar, per a projectar, per a impulsar la seua ciutat. Quatre persones al servei d'un poble que estimen, Benicarló. Quatre persones que amb valentia volem encetar un nou camí.

El camí del canvi, el camí del progrés. Un camí que marcarà un punt d'inflexió en la història de Benicarló. Un canvi de govern però també un canvi de cicle polític. Perquè l'hora que esperàvem, que demanàvem, que desitjàvem ja ha arribat. L'hora del canvi ja és a Benicarló.

Aquestes quatre persones estem ací pel vostre suport. Per aquells 1840 vots del passat 24 de maig, que vam rebre amb alegria, però també amb molta responsabilitat. Sou indispensables, gràcies per haver permès que avui, aquestes 4 persones iniciem el camí que veníem a fer. El camí cap a un Benicarló millor.

Felicitem els nostres nous companys de camí, Partit Socialista, Partit Popular i Ciutadans, persones que compartiran amb nosaltres dies de feina i esforços dins d'aquest projecte engrescador que és aconseguir el Benicarló que volem.

Enhorabona especialment a Xaro Miralles, per assolir aquestes fites necessàries al nostre poble: a partir d'avui un govern de progrés guiarà Benicarló, amb ella al capdavant, i tindrem la primera dona alcaldessa, pujant graons i aconseguint equilibris dins de la igualtat de gènere.

No ens oblidem dels que no tindran una cadira reservada en aquest saló de plens aquests 4 anys, però que també han de sentir-se orgullosos de ser una peça del canvi, els representants de moltes veus benicarlandes. Us tendim la mà perquè les veus que representeu es puguen sentir dins d'aquesta casa, que és la de tots. Vosaltres també sou canvi i us necessitem per al canvi.

I felicitats a aquella força imparable, al veritable motor, a aquella peça indispensable dins la democràcia que és la ciutadania. Gràcies per participar-hi, per decidir. Gràcies per la crítica i pel suport. Gràcies per la confiança.

Nosaltres, a canvi, us oferim seny, coherència i responsabilitat. Us oferim compromís, us oferim canvi.

Un canvi que no pot consistir ni en la continuïtat ni en el retorn al passat. Us oferim modernitat i noves formes d'entendre i de fer política. Un canvi que ha de passar per les persones. Un canvi d'eix i de perspectiva, on les persones siguen la màxima prioritat, l'origen i l'objectiu de totes les polítiques de l'Ajuntament. Un canvi que garanteix un govern participatiu i transparent, que oferisca un horitzó de vida digna per a la ciutadania.

Us oferim compromís de treball per a assegurar benestar, uns bons serveis per a la nostra ciutat. Treball per a construir un poble accessible per a tots, acollidor per als que vénen de fora. Treball per a aconseguir vertebració territorial. Treball per a reduir l'exclusió i aconseguir integració.

Us oferim mans netes i idees clares. Us oferim valentia enfront dels reptes que se'ns presenten: l'atur, l'escassesa, la manca de dinamisme.

Us portem propostes, idees per a construir una ciutat educadora, una ciutat sostenible, esportiva. Una ciutat compromesa amb la seua cultura, llengua i patrimoni.

Fem una crida a aquest equip que avui es forma per a aconseguir un ajuntament aliat de la ciutadania, que la faça participar tots els dies d'aquests quatre anys de legislatura que comencen, un ajuntament que camine al costat de la gent.

Fem una crida també a la ciutadania perquè ens ajuden a conformar aquest tàndem perfecte poble-Ajuntament, la unió ferma i decidida que Benicarló necessita.

Ajuntament i poble caminarem junts, amb valentia i amb confiança. Ens espera un destí millor, urgent i necessari. Hem vingut per a treballar, farem del nostre poble el Benicarló que tots volem, el Benicarló que ens mereixem».

En segon lloc, pren la paraula el Sr. Martí Esbrí, cap de llista del partit Ciutadans:

«Avui encetem una legislatura de quatre anys en què tenim molta feina per a fer, sabem que haurem de fer força tots a una, estiguem on estiguem, sabem que els 21 que som haurem de fer un gran equip i treballar molt perquè la situació en què estem en aquest moment a Benicarló no és la millor situació en què s'ha estat. També sabem que la nostra gent és gent molt valenta i molt forta i que tirarem endavant. Sabem que altres vegades hem estat en una situació roïna com la que s'està patint en l'actualitat, però sabem que tots a una ens en sortirem.

Confio que aquesta corporació de 21 membres, tots a una, col·laborem i treballem ben fort i dur per a tirar endavant el carro, i que la ciutadania que ens ha donat el suport a tots nosaltres no es penedisca d'haver-ho fet».

A continuació, el Sr. Mañá Ferrer, cap de llista del Partit Popular, fa la intervenció següent:

«Simplement m'agradaria recollir el nostre sentiment i, per açò, m'agradaria referir-me a un article d'opinió que vaig adreçar a molta gent i que m'agradaria reproduir, perquè entec que representa el que nosaltres sentim en aquests moments.

El dia después

En un primer artículo de opinión en el periódico Mediterráneo del pasado mes de febrero, titulado 'Regeneración democrática', ponía de manifiesto que se estaba exigiendo por nuestros ciudadanos un cambio efectivo en la conducta de sus representantes políticos.

En un posterior artículo, titulado 'Nuevos tiempos', opinaba que la irrupción de nuevos partidos en el panorama político español había comportado un replanteamiento de los esquemas clásicos, y que con nuevas formas de hacer y entender la política se conseguiría que gente noble, buena y preparada se acercara a la política municipal entendida como servicio.

Entendiendo que algunos habíamos recibido el mensaje 'alto y claro', y que cabían dichas nuevas formas de hacer y entender la política municipal, nos hemos presentado a las elecciones, con un equipo ilusionado, con unos valores y con un proyecto real, sobre la premisa de que lo primero siempre sería Benicarló.

Creo que hemos contribuido con responsabilidad a intentar mejorar Benicarló.

Éramos conscientes de que circunstancias ajenas a la política municipal de Benicarló podían también influir decisivamente en la voluntad popular.

Siempre he manifestado que los cambios de regeneración democrática deben ser desde dentro y desde abajo, y a la vista de los resultados electorales generales, somos muchos los que creíamos y seguimos creyendo que procede exigir una muy profunda reflexión al más alto nivel.

Pero ahora lo que debe preocuparnos es el futuro de Benicarló.

Desde la responsabilidad, tenemos la obligación de contribuir a incorporar en Benicarló aquellas medidas y objetivos que durante la campaña electoral,todos, hemos compartido en su mayoría.

Si bien las formas propuestas de llevarlas a cabo han podido ser distintas, con diálogo y participación seguro que encontraremos los cauces adecuados.

Representamos la voluntad de muchos electores que han creído en nuestro proyecto y que han confiado en nosotros para liderar un nuevo proyecto para Benicarló.

Dicho proyecto continúa existiendo, y en la medida en que sea compartido por las demás formaciones políticas, con independencia de su representación municipal, nos tendrán a su lado para llevarlo a cabo.

Tenemos una gran responsabilidad, y ello nos obliga a compartir puntos de encuentro si realmente queremos lo mejor para Benicarló.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros, en nuestros valores y en nuestro proyecto, y esperamos poder colaborar para conseguir 'el Benicarló que volem'."

Per tot el que siga bo per a Benicarló, senyora alcaldessa, ens tindrà al seu costat i només li desitjo el millor per a aquesta nova legislatura».

Finalment, fa ús de la paraula l'alcaldessa, Rosario Miralles Ferrando:

«Moltes gràcies a tots tres portaveus ací presents i moltes gràcies també pel suport que he rebut de tots els grups municipals.

Senyors regidors, senyores regidores, autoritats, senyor jutge de Pau, veïns i veïnes de Benicarló, a tots molt bon dia.

La voluntat dels ciutadans, lliurement i democràtica expressada a les urnes el passat dia 24 de maig, va decidir un canvi en la composició d'aquesta corporació, van decidir que jo siga la primera alcaldessa de Benicarló. Vull enviar als benicarlandos, tots ells representats en aquest saló de plens pels membres de la corporació, un missatge de reconeixement i de compromís. Aquest èxit no fa sinó incrementar la meua responsabilitat davant la confiança que els electors han dipositat en nosaltres.

En primer lloc, vull expressar el meu agraïment a tots els ciutadans que amb el seu vot atorgaren un triomf històric a la candidatura municipal socialista que he tingut el privilegi de liderar. Estic molt agraïda també a tantes i tantes persones que durant els últims dies m'han transmès el seu calor, suport i confiança.

Sóc benicarlanda per elecció i ser alcaldessa de la nostra ciutat, de la ciutat de la meua família, dels meus fills, és el major honor que pot tenir una persona amb vocació de servei públic. Em sento plenament orgullosa d'aquest repte que accepto amb honor i responsabilitat i així serà cada dia dels pròxims quatre anys.

En aquest moment de solemnitat institucional i de gran emoció personal vull mostrar la meua gratitud a tots els benicarlandos, els qui em van votar i els que amb tota la legitimitat van preferir altres opcions polítiques. A tots, el meu reconeixement i la meua felicitació. Des d'aquest moment sóc alcaldessa de tots i al servei de tots treballaré. Aquesta serà la meua tasca tal com ho ha sigut en els últims anys com a regidora i ara com a alcaldessa, per això el meu agraïment també inclou moltes persones que m'han ajudat en aquest repte. Començant per la meua família. A Claudio i als meus fills Ana i Raf , a ma mare i les meues germanes i, és clar, un record per a mon pare i els meus sogres. Gràcies també al meu equip, als companys del Partit Socialista als membres d'aquesta corporació i als treballadors d'aquest Ajuntament.

També vull manifestar en aquest acte la màxima consideració cap als membres de la corporació anterior amb l'alcalde Marcelino Domingo al capdavant. No tinc cap dubte que han exercit el càrrec amb la màxima dedicació i esforç per a aconseguir el millor per a Benicarló.

Però el meu agraïment va dirigit sobretot a la societat benicarlanda que ha col·laborat amb nosaltres, que ens ha orientat i ha sigut un interlocutor permanent per a elaborar un projecte de present i de futur per a la nostra ciutat.

Hem de retrobar la complicitat amb la ciutadania i això significa especialment esforçar-nos a projectar una imatge de la política vinculada als valors de servei, d'humilitat, de coherència i de justícia social.

I també hem de trobar noves formes d'informació i participació ciutadana que permeten corresponsabilitzar els ciutadans amb el govern de la cosa pública, en el bé comú.

El respecte per la diversitat, la igualtat d'oportunitats personals, formatives i professionals i el cobriment de les necessitats bàsiques de les famílies, sobretot de les persones dependents i amb qualsevol tipus de necessitat, seran el nostre objectiu.

Qui ens dediquem a la política sabem que ser alcalde o regidor és el més gratificant, ja que l'Ajuntament, com administració més propera al ciutadà, té la capacitat i l'obligació de transformar Benicarló, però també una de les funcions més exigents, com és atendre i solucionar els problemes dels nostres veïns i veïnes. Aquesta corporació assumeix des d'avui mateix la responsabilitat de portar les regnes d'una ciutat que demana un canvi, així ho han dit els benicarlandos de forma nítida a les urnes. Ens trobem en un moment en què Benicarló té molts problemes per resoldre, però també amb moltes possibilitats de futur que hem d'aprofitar si treballem tots amb un objectiu comú que no és un altre que Benicarló. I aquest és el meu objectiu: allí on estiguen els benicarlandos i allí on hi haja un problema, allí estarà la seua alcaldessa.

No sé encara si governaré amb el suport d'una majoria, la que representa la unió de dos forces polítiques a les quals els aproximen més coses de les que de vegades sabem explicar. Vull donar les gràcies als companys de Compromís-Esquerra Republicana pel seu suport en aquesta investidura, junts sumem més vots i molta més força.

Vull també brindar-me a la resta de grups polítics aquí representats per a escoltar i recollir les seues propostes. Aquest govern treballarà des del respecte i la consideració al paper de tots els grups, buscant consens quant aquests siguen possibles i assumint les crítiques legítimes en el paper de control que teniu encomanat. Igualment, farem un esforç especial per a procurar la participació activa en la presa de decisions dels veïns i veïnes que vulguen implicar-se en el futur de Benicarló.

Per això, convido a tots a posar-nos d'acord i, des de la lògica discrepància política, posar-nos a treballar pel futur del nostre poble, al qual tots estimem per igual.

La nostra força democràtica hauria d'estar en l'esforç per a demostrar als ciutadans la nostra capacitat de diàleg i de trobada, de debat enriquidor entre els representants polítics, perquè és moltíssim més el que ens uneix que el que ens separa: Benicarló.

La gent ens ha votat i ens ha donat suport per a gestionar i solucionar els seus problemes i nosaltres, els regidors, hem de donar exemple de responsabilitat, treball i tolerància.

Per això, el nostre projecte està obert a tots i pretenem incorporar el major nombre de voluntats en el nostre desig d'aconseguir un Benicarló millor. Per això obrirem les portes a la plena col·laboració amb la resta d'administracions, a la Generalitat i a la Diputació per a fer realitat els interessos generals de la ciutat. El compromís d'una alcaldessa és defendre per damunt de tot els interessos dels veïns i veïnes de la seua ciutat i, per això, demanarem tota la col·laboració institucional de les altres administracions, que també han de recordar Benicarló.

Des d'aquest Ajuntament exigirem les inversions que ens corresponen i que necessitem per al desenvolupament econòmic del nostre poble.

Benicarló ha de tornar a ser el centre de l'activitat econòmica de la comarca. El nostre municipi és un poble d'emprenedors i emprenedores, de gent treballadora de sol a sol. L'Ajuntament ha d'estar al costat seu. Com també ha d'estar al costat de les persones aturades i posar les eines que tenim al seu servei.

Per tant, destinarem tots els esforços necessaris per a impulsar el sector de l'agricultura, la pesca, el turisme, la gastronomia, les festes i les falles, la indústria i el comerç, com a motors de l'economia i l'ocupació local.

La cultura és i serà una finalitat, i no una estratègia. Aquesta Alcaldia i aquest grup municipal apostem pel sentit social de la cultura.

La cohesió social i la identitat només es podran garantir si som capaços de bastir unes polítiques culturals que, des de la diversitat d'orígens i de referents, busquen l'enriquiment de la nostra pròpia cultura.

Això també comporta ressaltar la nostra identitat, la trajectòria històrica de Benicarló, el patrimoni material i immaterial, els valors i la llengua i, sobretot, donar protagonisme a la societat benicarlanda a través de les seues associacions culturals, esportives i socials.

La ciutat que volem ha de ser un espai d'educació i cultura, les millors eines per a aconseguir els objectius de més igualtat i integració social. Hem de fer el possible per a apropar la cultura a l'escola per a aconseguir que els nostres xiquets i joves coneguen el món de les arts, de la ciència, de les humanitats i de la tecnologia i com aquestes participen en la vida de la nostra ciutat.

Volem que Benicarló siga també una ciutat amable, per això hem de pensar en les persones que vivim aquí. Aquest projecte implica ser respectuosos en el medi ambient, tenir una planificació urbanística que impedisca creixements desordenats i que evite cares i injustificades infraestructures.

Benicarló volem que siga, en definitiva, un espai de convivència on la gent puga viure tranquil·la i amb tota la confiança de seguretat ciutadana.

Amb tota la humilitat vos parlo des del cor i amb emoció. Per la voluntat dels benicarlandos el Partit Socialista ha guanyat les eleccions i sóc l'alcaldessa de Benicarló. És l'honor més gran que tindré en la meua vida, vos ho puc assegurar. Assumeixo el càrrec amb respecte, responsabilitat i honestedat i em comprometo a respondre a la vostra confiança amb humilitat, il·lusió, responsabilitat, però sobretot amb molt molt de treball.

Moltes gràcies a tots».

Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidencia alça la sessió a les 11:45 hores. En dono fe.

I, perquè conste als efectes procedents, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa.
Vist i plau


L'alcaldessa
Rosario Miralles Ferrando

Benicarló, 17 de juny de 2015