Ple ordinari núm. 11 de data 30/07/2015

30/07/2015

ALBERTO J. ARNAU ESTELLER, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 11/2015 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 30 de juliol de 2015, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINARIA NÚM. 11/2015 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 30 DE JULIOL DE 2015

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, sent les 21.00 hores del dia 30 de juliol de 2015, es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario Miralles Ferrando:

President: Sra. Rosario Miralles Ferrando

Regidors: Sr. Juan Domingo Roca Prats

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Carlos Flos Fresquet

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sr. Ildefonso Añó Lores

Sr. Román José Sánchez Mateu

Sra. Marta Escudero Albor

Sr. Joaquím Bueno Bosch

Sr. Josep Manel Barberà Sorlí

Sra. Susana Pérez Alonso

Sr. Juan Antonio Mañá Ferrer

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Juan Manuel Cerdá Tena

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. María Jovaní Palau

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. José Antonio Simó Ramón

Sr. Benjamín Martí Esbrí

Sr. Juan José Cornelles Batiste

Sr. José María Compte Brosed

Secretari: Sr. Alberto J. Arnau Esteller.

Interventor: Sr. Antonio Losilla Pallares


La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 2 de juliol de 2015, i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:PART RESOLUTÒRIA

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES NÚM. 9 (13/06/2015) I NÚM. 10 (06/07/2015).

Per assentiment dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de les actes núm. 9, de data 13/06/2015, i la núm. 10, de data 06/07/2015.

2n. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE REINA, DULCINEA I DAMES DE LA CORT D'HONOR DE LES FESTES PATRONALS DE 2015.

Exp. 47/2015 Cultura.

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports de data 21 de juliol de 2015, del següent tenor literal:

«2. APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE REINA, DULCINEA I DAMES DE LA CORT D'HONOR DE LES FESTES PATRONALS DE 2015.

Es llig la proposta formulada pel regidor delegat de Festes, que diu el següent:

"Vist l'escrit presentat pel Sr. José Manuel Cabrera Rodríguez, president de la Comissió de Festes, que reunits en dates 26-03-15 i 02-05-15 van acordar proposar a Il·lma. Corporació Municipal el nomenament de reina, dulcinea i dames de la cort d'honor de les festes patronals de 2015 per a la seua aprovació.

El regidor delegat de Festes proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:

1r. Aprovar el nomenament dels càrrecs de reina, dulcinea i dames de la cort d'honor de les festes patronals de 2015 que es detallen a continuació:

Reina de les festes patronals de 2015: Maricint Quixal Orero

Dulcinea: Camille Vernat

Dames de la cort d'honor:

Celia Calvet Gil

Blanca Fontanet Cortés

Carmen López Oms

Raquel García Miralles

María Serrano Roig

Ana Añó Ayza

Andrea Molina Gil

Mar Libertad Gracia Febrer

Dames infantils:

Noray Jiménez Orero

Marina Jiménez Orero

Laia Pérez Roig

Leyre Capafons Carda"

La Comissió, per unanimitat, acorda dictaminar favorablement la proposta presentada.»

Votació:

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat el dictamen transcrit.

L'alcaldessa fa constar que ja han estat nomenades com a reina, dulcinea i dames i dames infantils, i que a partir d'aquest moment ja es poden considerar la màxima representació de la ciutat. L'alcaldessa en nom propi i en el de tota la corporació els desitja que passen unes bones festes i un bon any i que gaudisquen d'unes vivències meravelloses i inoblidables. Igualment, les felicita pel seu nomenament, a totes elles i a les seues famílies.

Tots els assistents els dediquen un fort aplaudiment.

3r.DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DEL MANTENIDOR DE LES FESTES PATRONALS DE 2015

Exp. 45/2015 Cultura.

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports de data 21 de juliol de 2015, del següent tenor literal:

«3. APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DEL MANTENIDOR DE LES FESTES PATRONALS DE 2015.

Vista la proposta de l'Alcaldia, del següent tenor literal:

"PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL MANTENIDOR DE LES FESTES PATRONALS DE 2015

El pròxim mes d'agost tindrà lloc la celebració de les festes patronals de la nostra ciutat i, d'entre els actes que es programen, l'exaltació de la reina de les festes patronals i la seua cort d'honor, amb la imposició de bandes i el pregó de festes, destaca per la seua importància.

Motiu pel qual, per al pregó de les festes patronals de 2015, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament el nomenament del Sr. AGUSTÍN CERDÁ MASIP com mantenidor de les festes patronals de 2015.

Naix a Benicarló l'any 1980. Després de cursar estudis primaris al col·legi La Salle de la nostra localitat, cursa el batxillerat a La Salle de Paterna on es gradua amb la millor nota mitjana de la seua promoció.

L'any 1998 enceta els seus estudis d'Economia a la Universitat de València i es gradua quatre anys després amb el Premi Extraordinari de Llicenciatura. Simultanieja aquests estudis amb els de Dret en què aconsegueix també el Premi Extraordinari de Llicenciatura.

L'any 2003 enceta la seua trajectòria professional com a advocat associat al despatx Cuatrecasas, Gonçalves Pereira i passa per les seues oficines de Madrid, Barcelona i València.

L'any 2006 guanya una beca de la fundació de Caja Madrid pels seus mèrits professionals i acadèmics, que li és entregada pels reis d'Espanya i li permet cursar estudis de postgrau a la Universitat de Harvard (EUA). Fou un dels només 20 candidats a tot el món seleccionat per aquesta prestigiosa universitat per al programa International Finance i un dels admesos al seu Master in Laws, considerat mundialment el programa més prestigiós en aquesta especialitat.

Després de graduar-se per la Universitat de Harvard, és contractat pel despatx de Nova York Chadbourne & Parke i enceta la seua etapa professional a Nova York, on té ocasió de prestar assessorament legal en alguns dels projectes d'infraestructura i operacions financeres més rellevants que es fan als EUA i a l'Amèrica Llatina.

L'any 2011 és contractat com a consultor internacional a la seu de Washington, DC (EUA) del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) per tal d'assessorar en la vessant legal projectes de desenvolupament claus per a la regió llatinoamericana.

En l'actualitat, és el soci més jove de la firma Cuatrecasas, Gonçalves, Pereira, nomenada millor firma d'advocats d'Espanya l'any 2014 per la prestigiosa publicació Chambers, i la quarta firma per volum de facturació de l'Europa continental, amb presència en 10 països i 25 oficines a tot el món, en la qual s'especialitza en assessorament legal en operacions financeres complexes i amb vessant internacional.

En la vessant docent ha sigut professor col·laborador d'ICADE on, entre altres programes, ha impartit classes en el Máster Universitario en Derecho Internacional y Europeo de los Negocios; de la Universitat de València en el Programme in European Private Law for Postgraduates, impartit per estudiants de postgrau d'algunes de les universitats més prestigioses d'Europa (la Universitat de Cambridge i Max-Planck Insititut Fürm, entre d'altres); de Analistas Financieros Internacionales, i ponent en aspectes de dret espanyol en jornades organitzades a centres de negocis internacionals com Nova York, Washington o Miami.

Ha publicat articles en el seu camp d'especialització en algunes de les revistes més prestigioses, nacionals i internacionals, i està considerat pel mercat com un dels joves advocats amb més prestigi i futur en el camp del dret dels negocis.

Per tot l'exposat aquesta Alcaldia proposa l'adopció de l'acord següent:

 • Nomenar AGUSTÍN CERDÁ MASIP mantenidor de les festes patronals de Benicarló, 2015."

La Comissió, per unanimitat, dictamina favorablement i proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció d'aquest acord:

Nomenar el Sr. AGUSTÍN CERDÁ MASIP mantenidor de les festes patronals de Benicarló 2015.»

Votació:

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat el dictamen transcrit.

4t. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTES DE LES FESTES PATRONALS DE 2015.

Exp. 48/2015 Cultura.

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports de data 21 de juliol de 2015, del següent tenor literal:

«4. APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTES DE LES FESTES PATRONALS DE 2015.

Atés el programa de les festes patronals de 2015 proposat per la Comissió de Festes 2015.

Atesa la proposta presentada pel regidor delegat de Festes, del següent tenor literal:

"Relació de fets

Vist l'escrit presentat pel Sr. José Manuel Cabrera Rodríguez, president de la Comissió de Festes, per tal d'elevar a la corporació municipal, per a la seua aprovació, el programa d'actes de les festes patronals de 2015.

El regidor delegat de Festes proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció de l'acord següent:

1r. Aprovar el programa d'actes de les festes patronals de 2015, redactat pels components de la Comissió de Festes."

La Comissió, per unanimitat, acorda dictaminar favorablement la proposta presentada.»

Votació:

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la Corporació, per unanimitat s'aprova el dictamen transcrit.

5é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS DE 2016 I DE LES FESTES ESCOLARS DEL CURS 2015/2016.

Exp. 40/2015

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports de data 21 de juliol de 2015, del següent tenor literal:

«5. APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS DE 2016 I DE LES FESTES ESCOLARS DEL CURS 2015/2016.

Vista la proposta formulada pel Consell Escolar Municipal en data 2 de juliol de 2015, corresponent a la designació de les festes escolars per al curs 2015/2016.

Vista la proposta formulada per l'alcaldessa en data 3 de juliol de 2015, per la qual es proposa designar els dies 9 de maig, festivitat de Sant Gregori, i 24 d'agost, festivitat de Sant Bartomeu, com a festes locals per a l'any 2016; així com els dies 16, 17 i 18 de març de 2016, com a festes escolars per al curs 2015-2016, d'acord amb la proposta del Consell Escolar Municipal.

La Comissió dictamina per unanimitat proposar al Ple de l'Ajuntament l'adopció d'aquests acords:

Primer. Designar festes locals per al pròxim any 2016 els dies 9 de maig, festivitat de Sant Gregori, i 24 d'agost, festivitat de Sant Bartomeu.

Segon.- Designar festes escolars per al pròxim curs 2015/2016 els dies 16, 17 i 18 de març de 2016.»

La Comissió, per unanimitat, acorda dictaminar favorablement la proposta presentada.»

Votació:

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat el dictamen transcrit.

6é. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ A LA XARXA DE CIUTATS VALENCIANES RAMON LLULL.

Exp. 42/2015 Cultura.

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports de data 21 de juliol de 2015, del següent tenor literal:

«7. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ A LA XARXA DE CIUTATS VALENCIANES RAMON LLULL.

Es llig la proposta del tinent d'alcalde delegat de Cultura, que diu així

"Vist que, en data 31 de març de 2008, es va crear al Principat d'Andorra la Fundació Pública Ramon Llull.

Vist que aquesta fundació té com a finalitats principals intensificar l'estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana (anomenada valencià a les nostres terres), des dels orígens fins avui, en totes les modalitats i mitjans d'expressió, així com fomentar la projecció exterior de la nostra llengua i dels àmbits culturals diversos que s'hi expressen.

Vist també, que són objectius de la fundació vetlar pel compliment de la legislació sobre la llengua, en col·laboració amb altres organismes públics o privats que comparteixen les finalitats de la fundació i coadjuvar a impulsar les actuacions del Consorci de l'Institut Ramon Llull que siguen coincidents amb les finalitats de la fundació.

Atès l'interès que sempre ha demostrat aquesta corporació municipal per promoure el desenvolupament global i la projecció exterior del valencià i dels àmbits culturals diversos que s'hi expressen, una voluntat que és coincident amb la de la Fundació Ramon Llull.

Per tot això, el tinent d'alcalde delegat de Cultura proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció d'aquest acord:

Sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló a la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull."

Conclosa la lectura, el Sr. Pérez Ollo pren la paraula per a indicar que lamenta l'absència del promotor de la proposta a la Comissió, ja que li podria haver facilitat informació sobre alguns dubtes que se li plantegen com poden ser la finalitat d'aquesta associació, què pot implicar econòmicament a l'Ajuntament l'adhesió, etc. Indica que la seua formació política està a favor de la difusió de la cultura, de l'idioma, etc., però que en aquest cas, com ja ha dit anteriorment, necessiten més informació sobre el tema.

El Sr. Cornelles Batiste també manifesta la falta d'informació sobre l'assumpte.

Sotmesa a votació, la proposta es dictamina favorablement per 5 vots a favor (PSOE i Compromís) i 4 vots en contra (PP i C's).»

Deliberació:

Sr. Mañá:

Comença la intervenció el Sr. Mañá dient que la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull és una associació de municipis valencians que es crea amb l'objectiu d'incorporar-se a la Fundació Ramon Llull. La creació d'aquesta associació --continua dient el Sr. Mañá-- es porta a terme davant la negativa de la Generalitat Valenciana de formar part de la Fundació Ramon Llull. El grup Compromís presentà una proposició de llei a les Corts Valencianes en aquest sentit i no s'aprovà, amb els vots en contra del Partit Popular i del Partit Socialista. En aquesta fundació estan com a patrons el Govern d'Andorra, la Generalitat de Catalunya, el Govern de les illes Balears, el Consell General dels Pirineus Orientals i l'Ajuntament de l'Alguer, a Sardenya. En els estatuts de la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull, es preveu que, si la Generalitat Valenciana en algun moment entrara a formar part de la Fundació, la Xarxa deixaria de ser patró d'aquesta.

Segueix el Sr. Mañá dient que els estatuts d'aquesta associació, en l'article , proclama la participació activa de cara a adquirir els compromisos que té la Fundació Ramon Llull, entre d'altres, el pagament de quotes, de derrames i altres aportacions econòmiques que estan establides a l'article 27é dels mateixos estatuts,. D'acord amb l'article 4t dels estatuts de la fundació les seues finalitats són la projecció i difusió exterior de la llengua i cultura catalana i l'enfortiment de les marques Cultura Catalana, Catalunya i Barcelona, des d'una perspectiva cultural.

Exposat tot açò, el Sr. Mañá diu que la posició del seu grup és demanar la retirada del punt de l'ordre del dia perquè consideren que l'expedient està incomplet o, en cas contrari, votaran en contra. En la Comissió Informativa no va poder estar present el seu president, el Sr. Barberà, i no es van donar massa explicacions. També els hauria agradat veure actes d'aquesta associació per a analitzar a què s'han dedicat des de la seua creació, quins són els compromisos econòmics que s'hi adquirixen, quins municipis estan adherits, quins actes es fan, etc.

D'altra banda, el motiu de votar en contra és la negativa de la Generalitat Valenciana en el seu moment a adherir-se a la fundació quan es va crear, amb els vots del Partit Popular i del Partit Socialista, i la nostra posició és coneguda i no farem política d'aquest punt, però també ve donat per la posició en el seu dia del Sr. Ximo Puig, avui president de la Generalitat, i del Partit Socialista. Pel repartiment que avui en dia hi ha a la Generalitat --continua exposant el Sr. Mañá-- s'entén que seria possible que aquesta determinara la conveniència o no de la integració i quins motius són els que podrien portar a l'adhesió. Ells no comparteixen les finalitats de l'associació Ramon Llull, tampoc les de la Xarxa, lamenten la total absència de la diferenciació del valencià, reconegut com a idioma propi de la Comunitat en l'article 6é de l'Estatut d'Autonomia del País Valencià i tampoc comparteixen l'aportació de quotes econòmiques que no saben on i com es destinarien. Ells consideren que falta també l'informe d'Intervenció que entenen necessari. Consideren --diu el Sr. Mañá-- que s'està fent política amb la llengua.

Per tot açò, demanen la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia i, si no, votaran en contra. Creuen que hi ha hagut un canvi de criteris polítics en el Partit Socialista d'ençà que es va votar en contra de la proposició no de llei fins que el Sr. Ximo Puig, actual president de la Generalitat, va iniciar el procés d'adhesió a la fundació i també els agradaria saber actualment quina és la postura d'aquest partit. Poden entendre que s'ha hagut de pactar amb el grup Compromís i que forme part del preu que s'ha de pagar per la col·laboració política.

Igualment, explica el Sr. Mañá que el fet de portar aquest punt al primer Ple ho entenen com un oportunisme polític i consideren que hi ha altres necessitats per a la ciutadania i que aquest tema no és d'àmbit local. Els agradaria saber quina és la postura de la Generalitat Valenciana i quina és la seua decisió perquè podria ser que la intenció de la Generalitat Valenciana fóra que es presentara com una proposta des dels distints equips de govern i que darrere de tot açò el que hi haguera fóra la intenció que foren els municipis els que traslladen quina és la seua postura. Així, la Generalitat Valenciana ho tindria més fàcil per a prendre decisions que, altrament, serien més incòmodes i molestes.

Sr. Martí:

Comença la intervenció el Sr. Martí exposant que ells volen fer constar que aquesta xarxa és una xarxa pancatalanista, el sentit de la qual és ser una ferramenta per a la projecció exterior de la llengua i la cultura catalana. Es fa constar en premsa que algun dels regidors del grup Compromís vol entrar dins del que és el flux cultural anomenat Països Catalans i el Sr. Martí diu que el terme Països Catalans no està regulat, que es pot parlar de Catalunya o de la Comunitat Valenciana, però que no es poden inventar termes que no existeixen i que quan es diu això s'està faltant a la llei, i al seu grup no li agrada que se'ls considere Països Catalans, perquè no ho són. Exposa que podrien pensar que és una qüestió de política lingüística, que podria agradar o no agradar, però que açò és política territorial i recorden que els ciutadans espanyols tenen drets com a ciutadans, que els territoris no tenen drets, que tenen dret els ciutadans, drets i obligacions, i que els regidors d'Esquerra Republicana, del País Valencià o de Catalunya, estiguen encantats del fet de separar Catalunya d'Espanya els pareix fins i tot normal, però el que no tenen tan clar és que els votants de Compromís, tots vulguen la secessió i menys encara que la Comunitat Valenciana formara part d'aquesta. El seu grup --diu-- tampoc entendria que el Partit Socialista es posicionara al costat dels secessionistes i estan convençuts que molts benicarlandos que els han votat tampoc. El Sr. Martí carrega tot açò en la consciència de cadascú.

Per suposat ells demanen la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia --diu el Sr. Martí-- i pels mateixos motius que ho ha demanat el grup Popular. Consideren més que justificada aquesta retirada i que els ofén que aquest punt estiga en l'ordre del dia. Fa constar que en el cas que no es retire ells votaran en contra. El Sr. Martí continua exposant que ells consideren que aquest tipus de debats obrint divisions creen conflictes i fan perdre temps en un poble que té molts problemes, molt més importants i que no s'estan resolent.

Manifesta que ells no volen que se'ls importe el catalanisme, que ells volen exportar el valencianisme, que aposten per un sistema lingüístic que no és la immersió en valencià, ni al català. Ells --segueix dient el Sr. Martí-- aposten per un sistema lingüístic on la gent surta preparada per a viure en un món real, en un món global, on domine el castellà perquè el parlen 550 milions de persones, el valencià perquè és la nostra llengua materna i s'ha de cuidar i tenim l'obligació de fer-ho i l'anglès perquè hi ha 7.000 0 8.000 milions de persones a tot el món que o bé el parlen o el xampurregen i és l'idioma dels negocis, i perdre el temps en tot açò és una bogeria. El que el seu grup vol --diu-- és cuidar la cultura de Benicarló, la cultura valenciana i la cultura espanyola, no la cultura catalana.

Finalitza insistint que ho descarrega tot sobre la consciència de cadascú i sobretot en la del Partit Socialista. Segueix dient que sembla que açò no tinga importància, però que fa uns anys aquests mateixos debats es feien a Catalunya i ara ja s'estan agafant unes tisores per a retallar un tros d'Espanya. El primer pas no ha de ser important --recalca el Sr. Martí-- allò que ha de ser important és l'objectiu, i si l'objectiu és roín el primer pas sí que en té, d'importància. Torna a demanar la retirada del punt de l'ordre del dia i en cas contrari ells votaran en contra.

Sr. Barberà:

En primer lloc el Sr. Barberà contesta al Sr. Martí dient que ell no ha entés bé res del que ha dit. Continua el Sr. Barberá dient-li al Sr. Martí que ha obert un debat que no es porta al Ple, que si vol un dia poden presentar una moció sobre l'independentisme i en parlaran. Creuen que no és el millor moment per a fer-ho i que no és el que s'ha de tractar avui, però el podrien fer, que segurament no es posarien d'acord, però que podria ser interessant.

El Sr. Barberà segueix la seua intervenció dient que avui el debat no és l'independentisme, que no és això el que es porta a debatre al Ple, el que es porta és la promoció de la nostra cultura i la nostra llengua.

El Sr. Barberà llegeix el que al diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua posa sobre la paraula català i que diu «llengua romànica parlada a Catalunya, així com a les illes Balears, al departament francés dels Pirineus orientals, al Principat d'Andorra, a la franja oriental d'Aragó, a la ciutat de l'Alguer i a la Comunitat Valenciana, on rep el nom de valencià». Continua exposant el Sr. Barbera que no estan demanant res més que adherir-se a una xarxa que seria el referent valencià del que és l'Instituto Cervantes per al castellà. Una xarxa adherida a una fundació que farà que els nostres creadors en llengua pròpia, el valencià, tinguen més visibilitat a l'exterior, puguen anar a les universitats estrangeres on s'ensenya el català a nivell europeu, que en són moltes, i que pugen gaudir que els traduïsquen les seues propostes, les seues obres a diferents llengües, que és el que fa la Fundació Ramon Llull. No és com l'Institut Ramon Llull, fundat pel Govern de Catalunya i el de les illes Balears en el seu moment. L'Institut Ramon Llull sí que preveu als seus estatuts el que ha dit el Sr. Mañá. La fundació no fa això. Els estatuts de la Fundació són els de la promoció de la llengua, però no la promoció de la marca Catalunya, ni de la marca Barcelona, això ho fa l'Institut Ramon Llull. Són dues coses diferents i s'ha de tenir en compte.

Comenta el Sr. Mañá --diu el Sr. Barberà-- que s'està fent política, que està content que es faça política per fi a l'Ajuntament, considera que és divertit i interessant. Respecte a la falta d'informació està d'acord que és així, que ell no va poder assistir a la sessió de la Comissió Informativa per problemes de salut, però que ell està tots els dies a l'ajuntament i n'haurien pogut parlar en qualsevol moment, però que ho pot explicar ara i no passa res. Exposa el Sr. Barberà que els pobles que estan entrant ara a la Xarxa: Atzeneta del Maestrat, Benicàssim, Faura, Morella, Onda, la Salzadella, Vistabella del Maestrat, l'Alcúdia, Alginet, Bellreguard... i així fins a una cinquantena, no en són pocs. Han anat sumant-se. Si bé és cert --clarifica-- que Vinaròs, quan va entrar el govern del Partit Popular se'n va sortir i van tenir molts problemes igual que va passar a Benicarló, que es va intentar eliminar el Reglament de Normalització Lingüística del Valencià entenent que ja estava normalitzat. Això no era política lingüística? --pregunta el Sr. Barberà. Ell entén que sí. Uns aposten per no defensar els drets de la llengua pròpia i els altres apostem per defensar la seua promoció --seguix dient el Sr. Barberà-- i no passa absolutament res.

Pel que fa a l'entrada de la Generalitat --comenta-- ell espera que entre a formar part de la Fundació. El seu partit com tots saben no té representació a les Corts Valencianes i, per tant, no poden defensar políticament açò. Que ells esperen que s'adherisca i que aleshores la Xarxa ja no siga necessària, però de moment creu que no han de perdre el tren perquè és interessant i dóna possibilitats als nostres creadors, i pot posar Benicarló en lloc destacat dins dels indrets on es parla valencià, l'onzena llengua més parlada a Europa.

Referent a les quotes --diu el Sr. Barberà-- que si bé és cert que els estatuts marquen la possibilitat de quotes, no marquen l'obligatorietat --alcareix--; aquestes quotes són zero des de la creació de la Xarxa. A més tenim el compromís del president, l'alcalde de Xeresa, el senyor Ferrandis, que ell mateix, quan va presentar la moció al seu municipi per a entrar-hi, va fer constar que si hi havia quotes ells se'n sortirien. És un funcionament de coordinació, de coordinació amb les universitats, de coordinació amb la Xarxa Lluís Vives d'universitats a l'exterior --segueix explicant el Sr. Barberà--, que no s'està parlant en cap moment d'independentisme, s'està parlant de promoció cultural que entenen que és la feina de l'Ajuntament de Benicarló i de la seua regidoria: promocionar la cultura de Benicarló, que els creadors benicarlandos tinguen potencial, que no se n'hagen d'anar a viure a València o a Barcelona per tal d'estar reconeguts, que tinguen la seua xarxa, que tinguen les seues reunions i que puguen fer millor la seua feina.

Sr. Mañá:

Creu que les posicions estan molt clares --diu el Sr. Mañá--, que el seu grup ha estat molt respectuós i que valoren molt la defensa de les identitats. Pensen que el que s'ha de posar en valor són els valors propis i considera que la perspectiva és distinta i que hi ha unes connotacions que fa que no es puguen posar mai d'acord. Ells respecten el plantejament del Sr. Barberà i simplement esperen que ells respecten el seu. És un plantejament que no comparteixen, això ja va quedar clar a nivell d'acords, inclús a nivell de Diputació provincial, i independentment que l'expedient estiga incomplet considera que li falta molta informació, que necessitarien saber per a què ha servit durant aquests anys la Xarxa i què s'ha fet més enllà del que siga l'atorgament dels premis que ha donat la Fundació. Repeteix que fa falta molta informació i que se'ls està demanant que s'adherisquen a una associació que desconeixen i que a més de tot açò falta l'informe d'Intervenció. Així i tot --manifesta el Sr. Mañá-- el seu posicionament sempre estarà en contra. Continua dient que s'està fent un ús polític innecessari de la llengua en aquests moments i que aquest tema té més rerefons.

Sr. Barberà:

Diu que efectivament la perspectiva és diferent i que ho és perquè tal com ha quedat clar a la Generalitat i a la Diputació el seu grup defensa coses acientífiques, i que ells diuen que no s'apunten perquè això és català. I ell pot respectar el dret que ells tenen a dir això, però no pot respectar l'opinió perquè aquesta opinió és acientífica.

Respecte a l'expedient --explica Barberà-- van considerar que l'informe d'Intervenció no feia falta per ser a cost zero. Si posteriorment se'n posaren, de quotes, ja discutirien si es vol continuar o no i ja es demanaria l'informe corresponent a Intervenció. Segueix explicant que simplement el que es persegueix és potenciar la cultura pròpia, i potenciar-la més és el que es farà amb açò, amb ferramentes extres que no tindríem si no ens adherim a la Xarxa. Torna a recalcar que no és un tema de nacionalisme, ni d'independentisme, ni d'annexionisme, és un tema --afirma el Sr. Barberà-- lingüístic i cultural. Apuntar-se a l'Instituto Cervantes és un problema? --pregunta. I apuntar-se ací sí? Els peruans són menys peruans per estar en l'Instituto Cervantes? Considera que no. Els valencians són menys valencians per estar en la Xarxa? També considera que no i no veu on està el problema.

Interventor:

Des del seu punt de vista , té raó el portaveu del grup popular, el Sr. Mañá. En el punt sisé dels estatuts de l'associació diu que entre els deures de l'associació està el de contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques. Per tant, fa falta un informe de les conseqüències econòmiques d'aquesta adhesió i una fiscalització per part de la Intervenció municipal. No és suficient el compromís d'algú que les quotes siguen o no siguen zero. Tot açò ha de constar molt clar en l'expedient i l'acord s'ha de prendre en els termes que consten en l'expedient. Per tant, en aquest punt falta la fiscalització per part de la Intervenció municipal i una valoració de quines serien les despeses i conseqüències econòmiques per a l'Ajuntament. Si no és així, no s'hauria de sotmetre aquest punt a votació.

Alcaldessa:

Tenint en compte l'explicació de l'Interventor de l'Ajuntament consideren que sí que falta l'informe econòmic en l'expedient, atés el que estipula el punt sisé dels estatuts de l'associació. Per tot açò es retirarà aquest punt de l'orde del dia i es tractarà la propera sessió que es faça amb tots els informes.

7é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ.

Exp. 37/2015 Esports.

Dono compte a la Corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports de data 21 de juliol de 2015, del següent tenor literal:

«FORA DE L'ORDRE DEL DIA I PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA, ACORDADA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS, SE SOTMET A CONSIDERACIÓ LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA AL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ.

Pren la paraula el Sr. Carlos Flos, com a regidor d'Esports, per a informar dels motius pels quals es porta aquest assumpte al Ple per urgència i del contingut de la proposta de subvenció, que és del següent tenor literal:

"PROPUESTA DE CREACIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA CON EL CLUB DE NATACIÓN DE BENICARLÓ PARA LA CELEBRACIÓN DE LA COPA DE ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS R.F.E.N. CON LA TRAVESIA PEÑÍSCOLA-BENICARLÓ

El Concejal que suscribe, atendiendo las peticiones realizadas por el presidente de CLUB DE NATACIÓN BENICARLÓ, proponiendo una subvención económica nominativa, motivada por razones de interés general, público y social para el municipio, por tratarse de un club enraizado en nuestra ciudad, siendo un ejemplo de inserción ,deportividad y sacrificio , trabajando la igualdad de las personas con discapacidad.

Tiene a bien informar lo siguiente :

Desde 23 ediciones la travesía a nado Peñiscola-Benicarló, organizada por el Club de Natación Benicarló, ha representado uno de los eventos deportivos fijos en el calendario deportivo estival del municipio. Este año 2015, a propuesta de la Real Federación Española de Natación, se ha decidido incluir dentro del calendario oficial de la Copa de España de Aguas Abiertas, la citada prueba.

La inclusión de dicha prueba, dentro del calendario de la Copa de España, representa para el municipio de Benicarló y para el club organizador un plus de exigencia en cuanto a requisitos organizativos, de personal, económicos, de participación de deportistas, de previsión de asistencia, etc; y por tanto, también representa indirectamente un beneficio turístico para el municipio de Benicarló.

Vista la documentación entregada por el CN Benicarló, para la celebración de la Copa de España de Aguas Abiertas R.F.E.N. con la Travesia Peñíscola-Benicarló.

Vista la tradición de la citada prueba dentro del calendario deportivo benicarlando.

Vista la importancia a nivel organizativo y económico que la inclusión de la citada prueba comporta, dentro del calendario nacional de la R.F.E.N.

Vista la importancia que para el desarrollo turístico y de marca, que representa este tipo de pruebas deportivas para nuestro municipio, así como las exigencias organizativas y económicas que dicha prueba demanda.

Siendo que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones prevé la posibilidad de conceder una subvención nominativa al Club Natación Benicarló al objeto de organizar la travesía a nado Peñiscola-Benicarló, la cual ha sido aceptada por la Real Federación Española de Natación incluyéndola en el calendario oficial de la Copa de España de Aguas abiertas.

Siendo que el presupuesto 2015 existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación presupuestaria 3410.48902.

Por tanto, el Concejal que suscribe, atendiendo todo lo expuesto y de acuerdo con la normativa vigente tiene a bien proponer:

PRIMERO.- La concesión de una subvención nominativa al Club Natación Benicarló para la realización de la «travesía a nado Peñíscola-Benicarló Copa de España de Aguas Abiertas» edición 2015 por importe de 2.400,00EUR con cargo a la aplicación presupuestaria 3410.48902 del presupuesto 2015."»

Deliberació:

Sr. Pérez Ollo:

El Sr. Pérez Ollo diu que tots sabem que quan hi ha canvi de govern els acords que s'han pres amb anterioritat al canvi no és d'obligat compliment, però que a tots els agrada, i a ell en particular, que actes com aquest tinguen continuïtat. Ells consideren que és bo per a l'esport, el turisme, el prestigi i també per a la dinamització econòmica del poble que es mantinguen i s'aposte per aquest tipus d'esdeveniments. Com a regidor delegat d'Esport de l'anterior legislatura, agraeix que se seguisca en aquesta dinàmica que comparteixen i perquè creu que s'ha de continuar en aquesta línia.

Els membres de la Comissió dictaminen per unanimitat informar favorablement la proposta presentada.

Votació:

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat el dictamen transcrit.

8é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DE PREMIATS EN LA GALA DE L'ESPORT DE 2015.

Exp. 25/2015 Esports.

Dono compte a la Corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa de Cultura i Esport de data 2 de juny de 2015, del següent tenor literal:

«4. DONAR COMPTE DELS ASSUMPTES SEGÜENTS:

[...]

Valoracions de les candidatures a la Gala de l'Esport. Es llig l'acta del Consell Consultiu d'Esports de data 12 de maig, de la qual resulta que després de la baremació es proposen els guardons següents:

Millor esportista: Francisco Peña Pau (Club Cazadores San Huberto)

Trajectòria esportiva: Miguel Gea Gellida (Club Ajedrez Benicarló)

Entitat més destacada: Club Baloncesto Benicarló

[...]»

Votació:

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat el dictamen transcrit.

9é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA PERSONA DESTACADA EN L'ÀMBIT D'ACCIÓ SOCIAL.

Exp. B5-39/2015.

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat de data 19 de maig de 2015, del següent tenor literal:

«3r. Dictamen sobre la proposta del CMBS de nomenament de la persona destacada de l'àmbit de l'acció social de 2015

Es dóna compte del contingut de la proposta següent:

"En la reunió del Consell Municipal de Benestar Social del dia 18 de maig, es va acordar proposar la designació de José María García Coscollano, voluntari actiu de l'entitat Creu Roja Benicarló, com a persona destacada de l'àmbit de l'acció social de l'any 2015.

Per tot el que s'ha exposat, la regidora delegada de l'àrea de Benestar Social proposa a la Comissió Informativa de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat l'adopció dels acords següents:

Dictaminar favorablement el nomenament com a persona destacada en l'àmbit de l'acció social per a l'any 2015 del Sr. José María García Coscollano, voluntari actiu de l'entitat Creu Roja Benicarló, i sotmetre aquest dictamen a l'aprovació, si escau, del Ple de l'Ajuntament."

Finalment, la presidenta sotmet la proposta a dictamen i els membres assistents de la Comissió Informativa de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat l'aproven per unanimitat.»

Votació:

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat el dictamen transcrit.

10é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA PERSONA DESTACADA EN L'ÀMBIT CULTURAL DE LA CIUTAT DE BENICARLÓ DE 2015.

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa de Cultura i Esport de data 19 de maig de 2015, del següent tenor literal:

«2. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA PERSONA DESTACADA EN L'ÀMBIT CULTURAL DE 2015.

Exp. 32/15 Cultura.

Vista la proposta de la regidora, que diu:

"Relació de fets

D'acord amb el que disposa la base 5a del Reglament que estableix les bases per al nomenament de la Persona Destacada en l'Àmbit Cultural de la ciutat de Benicarló, s'ha fet la corresponent convocatòria per tal que aquelles persones o entitats que vulguen presentar candidatures ho puguen fer.

Atesa la proposta realitzada pel Ple del Consell Municipal de Cultura en la sessió de data 13 de maig de 2015, del següent tenor literal:

"2n. Persona destacada en l'àmbit cultural.

Es dóna compte que la proposta presentada per l'Associació Cultural Diabolus ha estat fora de termini i que les propostes presentades dins de termini, son les següents:

 • Associació L'estel del Collet: José Luis Guzmán Grau

 • Coral Polifònica Benicarlanda: Ma. Luisa López Prats, Lissy

 • Centre d'Estudis del Maestrat: Inés Borrás Beltrán i Javier Hernández Ruano.

Una vegada conclosa la lectura dels currículums de cadascuna de les persones proposades, es procedeix a la votació per part dels assistents (amb l'excepció de la presidenta, que s'absté), i resulta la següent:

 • José Luis Guzmán Grau: 14 vots

 • Ma. Luisa López Prats, Lissy: 6 vots

 • Inés Borrás Beltrán: 2 vots

 • Javier Hernández Ruano: 0 vots.

Atés tot açò, s'acorda proposar el senyor José Luis Guzmán Grau, presentat per l'Associació L'Estel del Collet, com a Persona Destacada en l'Àmbit Cultural de 2015."

Per tot el que s'ha exposat i en compliment de la base setena de l'esmentat reglament, la regidora delegada de Cultura, Ma. Nieves Eugenio Bayo, proposa a la Comissió Informativa de Cultura i Esport, per a dictaminar i traslladar al Ple de l'Ajuntament per a la seua aprovació, si escau, l'adopció dels acords següents:

Primer. Nomenar el Sr. José Luís Guzmán Grau persona destacada en l'àmbit cultural de 2015.

Segon. Traslladar aquest acord a l'interessat per al seu coneixement i satisfacció."

La comissió, per assentiment de tots els assistents, acorda dictaminar favorablement aquesta proposta i proposar al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels acords següents :

 1. Nomenar el Sr. José Luís Guzmán Grau persona destacada en l'àmbit cultural de 2015.

 2. Traslladar aquest acord a l'interessat per al seu coneixement i satisfacció.»

  Votació:

  Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat el dictamen transcrit.

11é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE MUSEOLÒGIC DEL MUSEU DE LA CIUTAT DE BENICARLÓ.

Exp. 91/13 MUCBE.

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa de Cultura i Esports de data 19 de maig de 2015, del següent tenor literal:

«3. PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE MUSEOLÒGIC DEL MUSEU DE LA CIUTAT DE BENICARLÓ.

Exp. 91/13. MUCBE

Vista la proposta de la regidora, que diu:

"Relació de fets

En data 25/06/2005 es va inaugurar el Museu de la Ciutat de Benicaló, Centre Cultural Convent de Sant Francesc, amb el projecte museològic bàsic redactat per la Sra. Ana Meseguer Branchat. Aquest projecte plantejava la major part de les sales del convent com a espais expositius permanents. Després de 10 anys funcionant, s'ha constatat que si és un equipament viu és just no tenir totes les sales permanents, sinó més aviat ser un espai obert a les propostes dels ciutadans i de les entitats i on tenen cabuda mostres itinerants i temporals.

Des de la Conselleria de Cultura s'ha instat aquesta Regidoria a tramitar tota la documentació necessària per a declarar aquest espai com a museu permanent reconegut. I vist que un dels documents requerits és el projecte museològic actualitzat en el moment de sol·licitar el reconeixement, s'ha procedit a redactar l'actualització del projecte museològic bàsic del convent de Sant Francesc.

Vista la proposta de data 8 de gener de 2014, de la regidora de Cultura, la Sra. Nieves Eugenio Bayo, d'actualització del projecte museològic bàsic del Museu de la Ciutat de Benicarló.

Analitzada l'actualització de projecte museològic bàsic del Museu de la Ciutat de Benicarló, feta per la tècnica de Promoció Cultural, la Sra. Lorena Luján Edo.

Per tot el que s'ha exposat, la regidora delegada de l'àrea de Cultura proposa que s'adopte l'acord següent:

Primer. Aprovar l'actualització de projecte museològic bàsic del Museu de la Ciutat de Benicarló, redactat per la tècnica de Promoció Cultural, per tal de poder remetre el document a la Direcció General de Patrimoni i sol·licitar la declaració de museu reconegut."

Conclosa la lectura, els membres de la Comissió dictaminen per assentiment de tots els assistents, proposar al Ple municipal l'aprovació de la proposta transcrita anteriorment.»

Deliberació:

Sr. Barberà:

Explica el Sr. Barberà que el MUCBE no consta com a museu pròpiament dit i senzillament es tracta de canviar-ho per a poder demanar les subvenciones que pertoquen, poder organitzar noves troballes, etc. Simplement ho aclarix per a coneixement de tothom.

Sra. Eugenio:

La Sra. Eugenio exposa que això és com ha dit el Sr. Barberà, però que ella voldria explicar que l'any 2005 el primer projecte que es va fer del MUCBE era un projecte de sales i d'exposicions permanents. Posteriorment --continua dient-- s'ha vist que dins del museu s'havien de fer altres coses i convertir-lo en un espai més viu. Durant els últims quatre anys s'han portat a terme exposicions més dinàmiques, exposicions temporals, concerts, teatre, xarrades i tot això, efectivament, ha fet d'aquest museu un espai més viu. Continua explicant la Sra. Eugenio que el MUCBE no tenia la qualificació de museu, era un centre cultural i que va ser la Conselleria de Cultura, tenint en compte tota l'activitat portada a terme en els últims anys, qui els va proposar la possibilitat de qualificar-lo com a museu.

Tot això ha portat --diu la Sra. Eugenio-- a haver de fer un nou projecte i incloure-hi tot allò al que anirà destinat per tal de tenir la possibilitat que Benicarló tinga un museu reconegut, que serà l'únic de la comarca, i entrar a formar part dels museus de la Comunitat Valenciana. Ells consideren --comenta-- que açò serà important per a la ciutat.

  Votació:

  Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat el dictamen transcrit.

12é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE SANT GREGORI CORRESPONENT A L'EXERCICI 2015.

Exp. 29/15-GT

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 23 de juliol de 2015, del següent tenor literal:

«2n. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE SANT GREGORI CORRESPONENT A L'EXERCICI 2015 (EXP. 29/15-GT).

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Personal de data 13 de maig de 2015, del següent tenor literal:

  «I. Visto el informe del encargado del Mercado Central, Juan Aran Lujan, de fecha 11 de mayo de 2015, relativo a la recaudación de la tasa por ocupación de la vía pública de los puestos de la Festividad de «Sant Gregori», en el que se indica que se recaudaron un total de 3.650,00 euros.

  Del importe total de 3.650,00EUR recaudados, 1.030,00EUR fueron ingresados directamente por los interesados en el Banco Sabadell, en la cuenta ES98 0081 0276 0500 0100 0309, cuyo titular es este Ayuntamiento y 2.620,00EUR fueron recaudados en efectivo el día 09 de mayo de 2015 por el encargado del Mercado Central e ingresados en la cuenta arriba citada.

II.- Consultados los registros contables de este departamento se comprueba que se han realizado los siguientes ingresos por el concepto tasa por ocupación de la vía pública de los puestos de la Festividad de «Sant Gregori» 2015:

REFERENCIA TALÓN INGRESO

FECHA

ENTIDAD BANCARIA

IMPORTE

120150000740

31/03/15

Banco Sabadell

160,00 EUR

120150000787

30/04/14

Banco Sabadell

700,00 EUR

Pendiente contabilización

11/05/15

Banco Sabadell

2.790,00 EUR

Total3.650,00 EUR

Fundamentos de derecho:

Ordenanza T-14. Reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local.

Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales.

Artículo 50.

Corresponde al Pleno, una vez constituido conforme lo dispuesto en la legislación electoral, las siguientes atribuciones:

11.- La determinación de los recursos propios de carácter tributario, la aprobación y modificación de los presupuestos, la disposición de gastos en los asuntos de su competencia y la aprobación de las cuentas.

Por todo lo expuesto, el teniente de alcalde delegado del Área de Economía, Hacienda y Personal eleva a la Comisión Informativa de Economía y Hacienda la siguiente:

PROPUESTA

ÚNICO.- Aprobar la rendición de cuentas realizada por el encargado del Mercado, Juan Arán Lujan, y los ingresos efectuados, correspondientes a la recaudación de la tasa por ocupación de la vía pública de los puestos de la Festividad de Sant Gregori 2015, que asciende a un total de 3.650,00 euros.»

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Votació:

  Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat el dictamen transcrit.

13é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ, AMB CARÀCTER PROVISIONAL, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL T-2, CORRESPONENT A LA TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL.

Exp. 50/15-GT

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 23 de juliol de 2015, del següent tenor literal:

«5é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ, AMB CARÀCTER PROVISIONAL, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL T-2, CORRESPONENT A LA TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL (EXP. 50/15-GT).

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 3 de juliol de 2015, del següent tenor literal:

"Relación de hechos

I.- Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Policía y Seguridad de 2 de abril de 2015, remitido por el concejal-delegado de Policía y Seguridad el 15 de abril de 2015, en el que se propone la modificación de la ordenanza T-2 reguladora de la tasa por Cementerio Municipal, con el fin de asignar nuevas tarifas de concesión de nichos a cada fila, por haber variado la demanda a consecuencia de la nueva disposición de los nichos en el Cementerio Municipal.

II.- Vista la providencia de Alcaldía de fecha 25 de junio de 2015, en la que se dispone Iniciar expediente de modificación de la ordenanza fiscal T.2. reguladora de la tasa por cementerio municipal, con el fin de asignar nuevas tarifas de concesión de nichos.

III.- Visto el informe técnico-económico nº 459/15 del tesorero de fecha 3 de julio de 2015.

IV.- Vista la propuesta del teniente de alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos de fecha 3 de julio de 2015, de fijación de tarifas para la concesión nichos de la primera a la cuarta fila.

V.- Visto el informe nº 460/15 del tesorero, de fecha 3 de julio de 2015, fiscalizado de conformidad por el interventor.

Fundamentos de derecho

Ordenanza fiscal T.2. reguladora de la tasa por cementerio municipal

Artículos del 15 al 20 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.

Artículo 22.2.d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Por todo lo expuesto, el teniente de alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos eleva a la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos la siguiente

PROPUESTA:

PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación de la ordenanza fiscal T.2 reguladora de la tasa por cementerio municipal, cuya redacción es la siguiente:

"TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

(ORDENANZA FISCAL REGULADORA)

ARTÍCULO 1º.-FUNDAMENTO Y NATURALEZA

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de, 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y el art. 20.4.p) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Ayuntamiento de Benicarló acuerda modificar la Tasa de Cementerio Municipal, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado RDL.

ARTÍCULO 2º.-HECHO IMPONIBLE

Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación de los servicios del Cementerio Municipal, tales como:

a) Ocupación de los nichos/columbarios.

b) Reducción, colocación de lápidas, verjas y adornos.

c) Cualesquiera otros que, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de funcionamiento y de la prestación de servicios relativos al Cementerio de Benicarló, sean procedentes o se autoricen a instancia de parte.

ARTÍCULO 3º.- SUJETO PASIVO

Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la concesión de la autorización o de la prestación del servicio y en su caso, los titulares de la autorización concedida.

ARTÍCULO 4º.- RESPONSABLES

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 42 de la Ley General Tributaria.

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 5º.- EXENCIONES SUBJETIVAS

Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:

a) Cadáveres de los que no se haga responsable nadie o cuyos familiares no cuenten con recursos para el abono de la tasa por los servicio funerarios que correspondan. Se les asignarán aquellos nichos reservados y utilizados por el Ayuntamiento para estos casos, ubicados en la 4ª fila. Para este supuesto será necesario el informe de los Servicios Sociales Municipales.

b) Las inhumaciones que ordene la Autoridad Judicial.

ARTÍCULO 6º.-CUOTA TRIBUTARIA

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa:
CONCEPTO

NICHOS

COLUMBARIOS

1.

Por la concesión de nichos o columbarios municipales:
1.1.

Por cada nicho o columbario situado en la fila 1ª

549 EUR


69 EUR

1.2.

Por cada nicho o columbario situado en la fila 2ª

1133 EUR


225 EUR

1.3.

Por cada nicho o columbario situado en la fila 3ª

371 EUR


236 EUR

1.4.

Por cada nicho o columbario situado en la fila 4ª


86 EUR

46 EUR

1.5.

Por cada columbario situado en la fila 5ª


-

37 EUR

1.6.

Por cada columbario situado en la fila 6ª


-

30 EUR

2.

Por inhumaciones - exhumaciones:2.1.

En nicho situados en la fila 1ª


57 EUR

-

2.2.

En nicho o columbario situados en la fila 2ª


159 EUR

-

2.3.

En nicho o columbario situados en la fila 3ª


78 EUR

-

2.4.

En nicho o columbario situados en la fila 4ª


12 EUR

-

3.

Exhumaciones para traslado a otros cementerios

139 EUR


35 EUR

4.

Por colocación de material y personal empleado en tapiar

16 EUR


16 EUR

5.

Expedición de títulos de derechos funerarios

5 EUR


5 EUR

6.

Expedición de títulos por extravío, duplicado

9 EUR


9 EUR

7.

Transmisión de derechos funerarios


14 EUR

14 EUR

8.

Permisos colocación lápidas u otros elementos decorativos

1 EUR


1 EUR

9.

Estancia en el depósito de cadáveres/día

14 EUR


-

10.

Autorización transmisión títulos


19 EUR

19 EUR

11.

Utilización de la sala de autopsias

92 EUR

-


12.

Colocación de una lápida retirada por enterramiento

40 EUR


40 EURARTÍCULO 7º.-NORMAS DE GESTIÓN

Los derechos señalados en la presente tarifa por concesiones, permisos o servicios que se presten a solicitud del interesado, se devengarán desde el instante mismo en que se solicite la expedición de los títulos o permisos correspondientes.

ARTÍCULO 8º.-INHUMACIONES

Se autoriza la inhumación de cadáveres en los nichos o urnas y autorizados cuando se acredite el vínculo familiar o la transmisión de los derechos funerarios.

Dichas inhumaciones, están sujetas a autorización expresa.

Tales autorizaciones sólo podrán otorgarse cuando desde la anterior inhumación hayan transcurrido los plazos que para cada supuesto fija el Reglamento de la Policía Sanitaria y Mortuoria o las autoridades competentes.

ARTÍCULO 9º.- TRANSMISION DE TITULOS DE PROPIEDAD

Los títulos de propiedad de los nichos o columbarios se podrán transmitir "intervivos" por donación. Por autorización de la transmisión el Ayuntamiento cobrará una tasa, además de la correspondiente a la expedición del nuevo título.

ARTÍCULO 10º.- CONCESIÓN DE SEPULTURA

La concesión de sepultura en los respectivos nichos o columbarios se entenderá sin derecho a lápida.

ARTÍCULO 11º.- CONSTRUCCIÓN DE SEPULTURAS

1. La construcción de nichos o columbarios habrá de hacerse siempre por el Ayuntamiento, prohibiéndose la construcción directa de esta clase de sepulturas por particulares.

2. El Negociado de Cementerio no expedirá ninguna licencia de ocupación de sepultura, después del primer enterramiento, sin que se exhiba por la parte interesada el oportuno título de posesión o duplicado, para anotar en el mismo la nueva inhumación.

Todo gravamen o derecho que no hubiera sido pagado a su debido tiempo, será exigido en el acto de solicitar, alguna nueva autorización o posesión, y su pago deberá ser previo a la expedición de la oportuna autorización o licencia.

3. Los gastos que se originen en obras por razón de seguridad o reconstrucción de nichos o columbarios cedidos por el Ayuntamiento, así como panteones o tumbas de propiedad particular, estarán a cargo de los concesionarios o dueños respectivos.

Los interesados que se nieguen a efectuar tales obras o a pagar su importe, o no contestaran a los requerimientos de la Alcaldía en el plazo que se les señale, se entenderá que renuncian a la propiedad del inmueble o a la cesión del mismo, en cuyo caso quedará este a favor del Ayuntamiento, quien podrá efectuar las obras necesarias y desalojarlos para nuevas ocupaciones, previa la tramitación del correspondiente expediente.

ARTÍCULO 12º.- GESTIÓN

1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir, cuando se presente la solicitud que inicie la tramitación de documentos, autorizaciones o expedientes sujetos a la tasa.

2. La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, debiéndose realizar el pago en efectivo con carácter previo a la retirada de la documentación o autorización solicitada.

ARTÍCULO 13º.- INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Las infracciones y defraudaciones de los derechos de ésta exacción municipal, sin perjuicio del pago de las cantidades defraudadas por los interesados, se satisfarán con multas en la cuantía autorizada por lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

ARTÍCULO 14º.-NORMAS COMPLEMENTARIAS

En lo no previsto en la presente ordenanza y que haga referencia a su aplicación, gestión, liquidación, inspección y recaudación de ésta Tasa se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo y demás legislación vigente de carácter local y general que le sea de aplicación según previene el artículo 12º del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

DISPOSICION FINAL

La modificación de la presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno el día _________________ y no habiéndose presentado reclamaciones a la misma en el período de exposición al público, entrará en vigor el día ______________________, después de ser publicado su texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón nº ___________________________, y continuará en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.'

SEGUNDO.- Exponer al público el citado expediente para su examen y presentación de las reclamaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de 30 días hábiles, a contar del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos acuerdos se entenderán definitivamente adoptados, si durante el plazo de referencia no se presentara reclamación alguna."

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Deliberació:

Sr. Flos:

Simplement --diu el Sr. Flos-- vull explicar el fet d'aquest modificació. Diu el Sr. Flos que l'únic que s'ha fet ha estat adaptar els preus a la demanda dels nínxols del cementeri. Abans eren unes files les més demandades i ara en són unes altres. Aclareix que el preu de la fila completa és pràcticament el mateix. La fila segona i quarta no han modificat el preu i sí que ho han fet la tercera i la primera; la primera abans valia 363 EUR i ara valdrà 549 EUR, i la tercera que abans valia 556 EUR ara en valdrà 371 EUR. Tanmateix, torna a explicar que el preu de la fila sencera no s'ha modificat.

Votació:

Sotmesa la proposta a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat el dictamen transcrit.

PART DE CONTROL:

14é. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.

Exp. I-002/15-HCADGC

Dono compte a la corporació de l'informe núm. 149722015 de la Llei de Morositat corresponent al primer trimestre de 2015, emés per l'interventor i el tresorer de l'Ajuntament, de data 29 d'abril de 2915.

La corporació en queda assabentada.

15é. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME RELATIU AL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.

Exp. I-003/14-HPP.

Dono compte a la corporació de l'informe núm. 136/2015 del Pla d'ajust corresponent al primer trimestre, emés pel viceinterventor de l'Ajuntament, de data 23 d'abril de 2015.

La corporació en queda assabentada.

16é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE 17 DE JULIOL DE 2015 SOBRE LES PRESIDÈNCIES I VICEPRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES.

Exp. 44/2015 Secretaria.

Dono compte a la corporació del Decret de l'Alcaldia de 17 de juliol de 2015, del següent tenor literal:

«DECRET

Delegació de presidències efectives i vicepresidències de les comissions informatives.

Relació de fets

Primer. Per Reial Decret 233/2015, de 30 de març, es van convocar eleccions locals per al dia 24 de maig de 2015.

Segon. Portades a terme les eleccions i a la vista del resultat, el passat dia 13 de juny de 2015 va tenir lloc la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i es va procedir, igualment, a l'elecció d'alcaldessa.

Tercer. Per acord del Ple de 6 de juliol de 2015 es van constituir les comissions informatives permanents.

Fonaments de dret

D'acord amb els articles 38 i 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i amb la norma b) 4a) del Reglament Orgànic Municipal.

D'acord amb la proposta formulada per les diferents comissions informatives, prèvia votació efectuada en el seu si.

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Delegar la presidència efectiva de les diferents comissions informatives en els següents membres de la corporació:

 • Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori: Sra. Rosario Miralles Ferrando.

 • Comissió Informativa de l'Àrea de Servei al Ciutadà: Sra. Rosa Ana Marzá Caldés.

 • Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports: Sr. Josep Manel Barberà Sorlí.

 • Comissió Informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut: Sra. Marta Escudero Albor.

 • Comissió Informativa del Àrea de Serveis Generals i Policia i Seguretat: Sr. Joaquim Bueno Bosch.

 • Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni: Sr. Román José Sánchez Mateu.

 • Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics: Sr. Carlos Flos Fresquet.

 • Comissió Especial de Comptes: Sr. Carlos Flos Fresquet.

Segon. Designar vicepresidents de les esmentades comissions informatives els següents membres de la corporació:

 • Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori: Sra. Rosa Ana Marzá Caldés.

 • Comissió Informativa de l'Àrea de Servei al Ciutadà: Sr. Román José Sánchez Mateu.

 • Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports: Sr. Joaquim Bueno Bosch.

 • Comissió Informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut: Sra. Filomena Natividad Agut Barceló.

 • Comissió Informativa del Àrea de Serveis Generals i Policia i Seguretat: Sra. Marta Escudero Albor.

 • Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni: Sra. Rosa Ana Marzá Caldés.

 • Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics: Sr. Román José Sánchez Mateu.

 • Comissió Especial de Comptes: Sr. Román José Sánchez Mateu.

Tercer. Notificar aquesta resolució als interessats, traslladar-la a les secretaries de les comissions informatives i donar compte al Ple en la primera sessió que tinga lloc.»

La corporació en queda assabentada.

17é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINENCES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 D'ABRIL DE 2015 FINS AL 15 DE JULIOL DE 2015.

Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i de les tinences de l'Alcaldia delegades dictats des del 16 d'abril de 2015 al 15 de juliol de 2015.

18é. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

No n'hi ha.

I, com que no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 21.45 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa.


Vist i plau,Benicarló, 30 de juliol de 2015

L'alcaldessa

Rosario Miralles Ferrando