Ple ordinari núm. 14 de data 29/10/2015

29/10/2015

ALBERTO J. ARNAU ESTELLER, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 14/2015 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 29 d'octubre de 2015, diu literalment:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚMERO 14/2015, DE 29 D'OCTUBRE DE 2015

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, sent les 21.00 hores del 29 d'octubre de 2015, es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que s'esmenten a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario Miralles Ferrando.

Presidenta: Rosario Miralles Ferrando

Regidors/es: Juan Domingo Roca Prats

Rosa Ana Marzá Caldés

Carlos Flos Fresquet

Filomena Natividad Agut Barceló

Ildefonso Añó Lores

Román José Sánchez Mateu

Marta Escudero Albor

Joaquím Bueno Bosch

Josep Manel Barberà Sorlí

Susana Pérez Alonso

Juan Antonio Mañá Ferrer

José Joaquín Pérez Ollo

Juan Manuel Cerdá Tena

María Nieves Eugenio Bayo

Pedro Joaquín García Bautista

José Antonio Simó Ramón

Benjamín Martí Esbrí

Juan José Cornelles Batiste

José María Compte Brosed

Secretari: Alberto J. Arnau Esteller

Interventor: Antonio Losilla Pallares

La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 26 d'octubre de 2015, i s'examinen els següents punts de l'ordre del dia:

1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO 13/2015 (24/09/2015).

Per assentiment dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta ordinària número 13/2015, de 24 de setembre.

Seguidament, s'acorda fer un canvi en l'ordre dels punts de l'ordre del dia, de manera que en el lloc del punt segon es tracte el punt desé, el dictamen sobre la proposta de ratificació del nomenament de les falleres majors i de la Cort d'Honor de 2016, a fi que, una vegada s'haja votat, els interessats i interessades puguen abandonar el saló de plens si ho desitgen.

2n. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE LES FALLERES MAJORS I DE LA CORTS D'HONOR DE 2016.

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Esports, del 6 d'octubre de 2015, que diu literalment:

«PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE LES FALLERES MAJORS I DE LES CORTS D'HONOR DE 2016.

Es llig la proposta formulada pel regidor delegat de Falles, que diu el següent:

"PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE LES FALLERES MAJORS I DE LES CORTS D'HONOR DE 2016.

Atés l'escrit presentat per la Junta Local Fallera, de data 29 de setembre de 2015, en què proposa que la corporació municipal aprove els nomenaments de la Fallera Major, la Fallera Major Infantil i les seues corts d'honor per a les properes festes falleres.

Per tot això, el regidor delegat de Festes i Falles proposa a la corporació municipal l'adopció de l'acord següent:

Primer. Ratificar el nomenament de la Junta Local Fallera de les falleres majors i la seua Cort d'Honor per al 2016 i nomenar:

FALLERA MAJOR INFANTIL DE BENICARLÓ PER AL 2016:

 • Noa Pegueroles Ruíz

CORT D'HONOR INFANTIL:

 • Mireia Bayarri Burriel

 • Paula Del Valle Añón

 • Iziar García Arrufat

 • Alejandra Mulet Herrero

 • Patricia Castell Fleque

 • María Marzá Gil

 • Lola López Cano

FALLERA MAJOR DE BENICARLÓ PER AL 2016:

 • Rosa Rillo Alberich

CORT D'HONOR:

 • Ilu Ortega Romero

 • Amparo Arrufat Foix

 • Ainoa Hernández Bayarri

 • Jéssica Peraire Mundo

 • Raquel Peraire Pomada

 • Ruth Fernández Albiol

 • Beatriz Pla Hernández

 • Patricia Comi Sánchez

 • Carla Forés Montaña

Segon. Traslladar aquest acord a la Junta Local Fallera per al seu coneixement i satisfacció."

La Comissió, per unanimitat, acorda dictaminar favorablement la proposta presentada.»

Votació

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat el dictamen transcrit.

L'alcaldessa felicita les persones designades i diu a Rosa, Noa i les seues corts que seran elles les que tindran l'honor de representar el món faller benicarlando. Els demana que, ja que tenen l'oportunitat de representar Benicarló en les properes festes falleres, ho facen amb totes les ganes i tota la il·lusió i amb la mateixa excel·lència amb què ho han fet les seues antecessores Marga i Carla. En nom de tota la corporació els transmet les felicitacions més sinceres.

El Ple de l'Ajuntament i tots els presents reten un fort aplaudiment a totes elles.

3r. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER ESTELLER IMPORT, SL CONTRA L'ACORD DEL PLE DE 14/05/2015, D'APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL PARCIAL DEL PAI DEL SECTOR 11, COLLET II, I L'APROVACIÓ D'UN CONVENI URBANÍSTIC AMB IFF-BENICARLÓ, SL.

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa de Serveis al Territori, de 21 d'octubre de 2015, que literalment diu així:

«Dictamen sobre la proposta de desestimació del recurs de reposició interposat per Esteller Import, SL contra l'acord del Ple de 14/05/2015, d'aprovació de la suspensió temporal parcial del PAI del sector 11, Collet II, i l'aprovació d'un conveni urbanístic amb IFF-Benicarló, SL.

Se sotmet a consideració de la Comissió el següent informe proposta del TAG d'Urbanisme, Jesús Hernández Lahera, de 25 de setembre de 2015:

"Visto el recurso de reposición presentado por D. Juan Francisco Esteller Arín, actuando en nombre y representación de la mercantil ESTELLER IMPORT S.L., NIF: B-12234621, con domicilio a efectos de notificaciones en la Avenida Magallanes número 1 de Benicarló, en fecha 8/07/15 (registro de entrada número 11 179) contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 14/05/15, por el que se aprobó la suspensión temporal parcial de la ejecución del Programa de Actuación Integrada del Sector 11 Collet II de suelo urbanizable del PGOU y la aprobación del Convenio Urbanístico, para la ejecución del citado P.A.I.D, entre el Ayuntamiento de Benicarló y la sociedad mercantil IFF-Benicarló, S.L., en el expediente PAID/501 de Urbanismo; por este Técnico de A.G. de Urbanismo se informa lo siguiente:

Exposición de hechos

I.- En fecha 14 de mayo de 2015, el Pleno del Ayuntamiento adoptó el siguiente acuerdo:

"...3.- Aprobar la Propuesta de suspensión temporal parcial de la ejecución del Programa de Actuación Integrada del Sector 11 "Collet II", de suelo urbanizable del PGOU aprobado por el Pleno de la corporación, en fecha 28 de diciembre de 2006, de conformidad con el documento redactado por los servicios técnicos municipales en septiembre de 2014, y que fue expuesta al público tras la publicación del correspondiente anuncio en el B.O.P. de Castellón nº 138, de 15 de noviembre de 2014, procediendo a la división de la ejecución del mismo en dos fases, con el desarrollo inmediato de la primera, y dejando en suspensión la ejecución de la segunda fase, por dos años, prorrogables por otros dos más.

4.- Aprobar el Convenio urbanístico para la ejecución de Programa de Actuación Integrada del Sector 11 "Collet II", de suelo urbanizable del PGOU, entre el Ayuntamiento de Benicarló y la sociedad mercantil IFF-Benicarló, S.L.,según redacción que se adjunta en documento Anexo, resultado de la modificación del borrador suscrito por las partes en fecha 14 de agosto de 2014, que fue expuesto al público tras la publicación del correspondiente anuncio en el el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de fecha 15/11/2014, y de conformidad con lo informado por el T.A.G de Urbanismo, en fecha 2/2/2015, y visto el informe del Secretario de la corporación en fecha 27/3/2015, y tras las consideraciones expuestas por el informe externo emitido por el Sr. Jorge Lorente Pinazo, en fecha 12/3/2015.

5.- Notificar este acuerdo a las personas interesadas y ordenar su publicación en el B.O.P. de Castellón, e indicar que, contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo dicta en el plazo de un mes (artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de esta jurisdicción de Castelló de la Plana, en el plazo de dos meses (artículos 10, 45 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa). Estos plazos empezarán a contarse a partir del día siguiente de la notificación (o de la publicación, si ésta es posterior). Todo esto, sin perjuicio que las personas interesadas puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente."

  II.- En fecha 8 de julio de 2015 (registro de entrada número 7.042) D. Juan Francisco Esteller Arín, actuando en nombre y representación de la mercantil ESTELLER IMPORT S.L., NIF: B-12234621, con domicilio a efectos de notificaciones en la Avenida Magallanes número 1 de Benicarló, interpone recurso de reposición contra la resolución citada en el expositivo anterior.

Fundamentos de derecho

  Primero.- Desde el punto de vista jurídico, procede manifestar que concurren en el escrito presentado, los requisitos generales de carácter formal exigidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJPAC), personalidad suficiente y legitimación en la causa de la parte recurrente e interposición del recurso de reposición en tiempo y forma.

  Segundo.- Constando en el expediente un escrito de oposición al presente recurso, redactado por la mercantil IFF BENICARLÓ, S.L. (en adelante IFF BENICARLÓ, S.L), registrado de entrada en el Ayuntamiento de Benicarló en fecha 31/08/15 y número 13 261, hacemos nuestras sus argumentaciones que pasamos a exponer.

  Una lectura del contenido del Recurso de Reposición interpuesto por la mercantil Esteller Import, S.L. evidencia que el mismo se articula partiendo de un razonamiento que no se ajusta a la realidad de los hechos, cual es que dicha mercantil debe abonar en este momento parte de sus cargas de urbanización.

En primer lugar, ni la propuesta de suspensión temporal parcial ni el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Benicarló e IFF BENICARLÓ, S.L., aprobados por el Acuerdo recurrido en Reposición, prevén que los demás propietarios del Sector abonen ahora importe alguno en concepto de carga de urbanización hasta que se desarrolle la segunda fase de la Unidad de Ejecución. El único obligado a abonar el importe correspondiente a la cuota "cero" es IFF BENICARLÓ, S.L.

Así, se desprende de las siguientes afirmaciones contenidas en el Recurso de Reposición:

"...no se ha tenido en cuenta a la hora de delimitar las fases de ejecución del PAI, que una serie de propietarios, incluida esta parte, se van a ver en la obligación de sufragar distintos gastos de gestión, inscripción registral de la reparcelación, y de otro tipo...

(...)

Ello se hace sin indicar en dicho documento la cantidad a la que ascenderá dicha cuota nº 0, ni la repercusión de la misma a cada propietario...

...la que se denomina "Cuenta de liquidación provisional. A financiar en Fase 1, la cual se entiende que son las cantidades que el Ayuntamiento pretende que satisfagan de forma inmediata todos los propietarios afectados por el Programa, aunque estos nada tengan que ver con la ejecución de la Fase 1ª de las obras de urbanización.

En concreto para mi representada, figura una cantidad de 17.681,08 EUR, que coincide con el concepto "indemn.cuota" del proyecto de reparcelación que -como se ha dicho- fue aprobado el 24/09/2009.

(...)

Pero es que además, el mantener el Proyecto de Reparcelación del año 2009, va a provocar una serie de perjuicios a todos aquellos propietarios que no van a obtener sus parcelas urbanizadas ahora, pero si van a tener que contribuir a determinadas cargas del Programa desde el primer momento.

(...)

Así, la aprobación realizada por el Ayuntamiento de Benicarló en el acuerdo aquí impugnado, conlleva que:

1) La inscripción de un único Proyecto de Reparcelación para todo el programa, supone que un propietario tenga que adelantar el pago de indemnizaciones, y excesos y defectos, de la cuenta de liquidación del mismo, ya que sin dicho presupuesto no podrá inscribirse el Proyecto de Reparcelación en el Registro ni iniciarse las obras de urbanización. En concreto, en lo que a esta parte se refiere, se pretende que adelante un mínimo de 17.681,08 EUR por tal concepto (que puede ser mayor, a resultas de lo que salga del Proyecto de Urbanización Modificado que también se pretende aprobar), cuando todas sus fincas de adjudicación se encuentran en la fase 2ª, es decir, en la que quedará suspendida".

... No es posible, conforme al principio de equidistribución citado, y al de la prohibición del trato desigual entre propietario del mismo Sector, que solo se produzcan cargas y deberes para unos propietarios, sin la oportuna correspondencia de derechos que quedaría suspendida en el tiempo hasta que se pudiera llevar a cabo la ejecución de la segunda fase de la urbanización. Este adelanto de recursos económicos sin contraprestación alguna no puede recaer sobre las espaldas de los propietarios minoritarios...".

Sin embargo, dichas afirmaciones resultan erróneas a la vista del contenido del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Benicarló e IFF BENICARLÓ, S.L. en fecha 21 de mayo de 2015, aprobado previamente por el Pleno del Ayuntamiento mediante el Acuerdo recurrido en reposición.

Así, se señala en el párrafo tercero de la cláusula Cuarta del convenio que "...en virtud de este convenio, y para viabilizar la ejecución de esta primera fase, IFF BENICARLÓ, S.L. se compromete a pagar hasta el 100% de los costes de la fase primera de la Unidad de Ejecución, en las condiciones que se dirán".

Añadiendo lo siguiente:

"Así pues IFF BENICARLÓ, S.L. pagará, en las condiciones previstas en el anexo documento 3, los siguientes conceptos: (a) el coste total de inscripción del proyecto de reparcelación en el Registro de la propiedad y (b) los que se exijan para poder realizar dicha inscripción así como (c) el coste total de los gastos de ejecución de las obras de urbanización de la primera fase de la Unidad de Ejecución, una vez descontada la baja que se haya podido producir como consecuencia de la licitación de dichas obras (Coste por contrata), (d) igualmente asumirá el (d) suplemento EPSAR y (e) los honorarios técnicos. La cantidad resultante de la suma por estos conceptos será la única exigible a IFF por la completa ejecución de la primera fase de la urbanización de la Unidad de Ejecución del Sector 11-Collet II. (...)

Estos pagos tienen la consideración de ingreso a cuenta de las cargas que a la Mercantil le puedan ser exigidas por la urbanización de la Unidad de Ejecución completa. Ello supone que se descontarán en la distribución que se haga de las cargas urbanísticas cuando se liquide definitivamente la segunda fase de la unidad de ejecución".

El tenor literal del convenio es claro a estos efectos: será IFF BENICARLÓ, S.L. el único propietario que deberá abonar el 100% de los costes correspondientes a la fase 1 de las obras de urbanización, incluyendo los costes correspondientes a la inscripción del Proyecto de Reparcelación en el Registro de la Propiedad y las indemnizaciones y demás compensaciones.

Además, el Anexo 3 del convenio establece expresamente que la cuota "cero" que comprenderá el pago de estos conceptos será abonado por IFF BENICARLÓ, S.L. por importe de 450.000 euros más el IVA correspondiente.

Es cierto que el documento de suspensión temporal parcial de las obras de urbanización del Sector 11 Collet II aprobado por el Ayuntamiento de Benicarló, establece una cuenta de liquidación provisional correspondiente a la fase 1 en la que establece un importe de 17.681,08 euros que correspondería abonar a Esteller Import, S.L. en concepto de "Indemn. Cuota" por la urbanización de la Fase 1, pero el citado documento establece que se trata de una cuenta de liquidación provisional a financiar en la Fase 1, financiación que asume íntegramente IFF BENICARLÓ, S.L. como se establece claramente en el convenio suscrito.

En efecto, la Estipulación Segunda del convenio establece lo siguiente:

"Por lo que respecta al coste de ejecución de las obras de la primera fase que debe abonar e ingresar IFF con cargo a la Unidad de ejecución, el mismo se corresponde con el siguiente desglose:

  • Costes relativos a la obra de urbanización: 3.035.437,85 euros + IVA, sin perjuicio de los ajustes que se produzcan como consecuencia de las exigencias de los suministradores.

  • Dicho coste máximo, constituirá el importe del Presupuesto base de licitación de las obras descritas en el documento 2, definido por el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

  • Suplemento de la EPSAR: 143.494,76 euros.

  • Compensación acreedores netos: 314.649,58 euros

  • Honorarios técnicos, en su porcentaje indicado, ya incluidos en otros epígrafes".

Si se comparan dichos importes con los importes previstos en la propuesta de suspensión temporal parcial aprobada por el Ayuntamiento podrá constatarse cómo IFF BENICARLÓ, S.L. abona el total de los importes correspondientes a la fase 1.

El importe que corresponde abonar a Esteller Import, S.L. por las obras correspondientes a la fase 1, serán abonadas cuando se le giren sus cuotas de urbanización al momento de ejecutarse la fase 2 de la urbanización.

Por tanto, y de conformidad con lo expuesto, es evidente que el punto de partida del recurso de reposición no se corresponde con el contenido del documento de suspensión temporal parcial ni con el convenio aprobados por el Ayuntamiento de Benicarló, procediendo la desestimación del recurso de reposición presentado por Esteller Import, S.L., en este punto.

Tercero.- Señala la mercantil recurrente en relación con la inscripción del Proyecto de Reparcelación en el Registro de la Propiedad, lo siguiente:

"Además, al ejecutarse la fase 1ª de las obras de urbanización, y entenderse el Programa como un todo, con una única Unidad de Ejecución, parte de la cual resulta suspendida en la ejecución de sus obras de urbanización y por lo tanto los terrenos incluidas en esa parte no conseguirán la condición jurídica de solar (fin último de los Programas Urbanísticos), nos encontramos con que mi representada es propietaria de fincas o terrenos de aportación en la fase 1ª, en concreto la Finca Registral nº 1828 de las inscritas en el Registro de la Propiedad de Vinaroz (Libro 242 de Benicarló), los cuales va a perder fruto de la inscripción de la actual reparcelación, siendo que no va a obtener ninguna indemnización por dicha pérdida.

En resumen, con la actual aprobación de la ejecución del Programa que se pretende (una sola unidad de ejecución, un solo proyecto de reparcelación, una sola cuenta de liquidación), resultaría gravemente perjudicada pues (...), perdería la propiedad de los terrenos afectados por la división de la ejecución de las obras de urbanización (que pasarían a otro propietario), y además no obtendría la urbanización de sus fincas adjudicadas que quedaría suspendida como mínimo por dos años, prorrogable por otros dos, según el propio acuerdo".

Añade, asimismo, que "en el caso de los terrenos propiedad de mi representada que quedarían afectados por la primera fase de ejecución de la urbanización, y por tanto, nos veríamos privados de parte de un terreno en el momento actual, esto produciría la cercenación de la actual parcela, dejándola sin una parte de la misma y sin ninguna contraprestación".

De lo señalado parece desprenderse que la recurrente sufre una suerte de expropiación, puesto que entiende que su parcela de origen pasa a ser propiedad de un tercero, sin que la mercantil reciba compensación alguna de ello.

Pues bien, confunde la recurrente la inscripción del Proyecto de Reparcelación en el Registro de la Propiedad con los efectos derivados de la aprobación del citado Proyecto y con la suspensión de la urbanización de los terrenos de la fase 2. Veamos:

En primer lugar, debemos señalar que la aprobación del Proyecto de Reparcelación tiene por efecto la sustitución de las fincas aportadas por las fincas de resultado, atribuyendo su titularidad a cada uno de los propietarios correspondientes, así como la transmisión a la Administración de los terrenos de cesión obligatoria.

Así lo establece el artículo 180 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana, (en idéntico sentido el artículo 69.2 de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la Actividad Urbanística):

"1. El acuerdo aprobatorio de la reparcelación se notificará a los interesados y, una vez definitivo en vía administrativa, se inscribirá en el Registro de la , previo otorgamiento de documento público, notarial o administrativo, que exprese su contenido. El Urbanizador, o la administración actuante, presentarán dicho documento público en el Registro de la Propiedad. Los gastos derivados de la inscripción se entenderán incluidos en los gastos de gestión del Urbanizador.

2. La aprobación de la reparcelación forzosa producirá, además de los efectos previstos en los artículos 168, 169 y 170.1 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio , los siguientes:

a) Transmisión, a la administración correspondiente, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio del suelo o su afectación a los usos previstos en el planeamiento, una vez recibida la urbanización.

b) Subrogación, con plena eficacia real, de las fincas resultantes por las fincas aportadas debiendo quedar establecida su correspondencia.

c) Afectación real de las fincas resultantes adjudicadas al cumplimiento de las cargas y al pago de los gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente".

Por tanto, la transmisión de los terrenos y parcelas de origen ya ha tenido lugar con ocasión de la aprobación del Proyecto de Reparcelación, sin que la inscripción en el Registro de la Propiedad sea, en modo alguno, constitutiva.

La inscripción del Proyecto de Reparcelación en el Registro de la Propiedad, tiene por objeto dotar de la fe pública registral a las parcelas resultantes del proyecto de reparcelación, sin que suponga modificación alguna respecto de la situación existente a partir de la aprobación del Proyecto de Reparcelación en 2009. De hecho, previamente a la inscripción del Proyecto en el Registro, deben haber percibido su compensación los acreedores netos, es decir, los que ostentan saldo acreedor en la cuenta de la reparcelación.

Señalado lo anterior, y contrariamente a lo que se desprende del contenido del Recurso de Reposición, no es que el recurrente entregue su parcela de origen y no obtenga nada a cambio, sino que tal como se contiene en el Proyecto de Reparcelación aprobado, la mercantil recurrente resulta adjudicataria de la parcela de resultado P4.

Cuestión distinta es que dicha parcela de resultado adjudicada a la recurrente no sea urbanizada con carácter inmediato, puesto que la urbanización de los terrenos de la fase 2 donde se integra dicha parcela ha quedado suspendida por plazo de dos años, de conformidad con el Acuerdo Plenario recurrido en reposición.

Sin embargo, dicha suspensión, no sólo encuentra amparo legal, sino que es respetuosa con el principio de equidistribución de beneficios y cargas, puesto que la urbanización de los terrenos (beneficio) no tendrá lugar hasta tanto el propietario abone las correspondientes cargas urbanísticas, obligación que no nacerá hasta dentro de dos años, en principio.

Procede, por tanto, la desestimación del recurso de reposición articulado por la mercantil Esteller Import, S.L., en este punto.

Cuarto.- Señala la parte recurrente en el Recurso de Reposición que "la mejor solución sería la de eliminar una de las Unidades de Ejecución (la que se pretende suspender), y reducir el Programa sólo con la que se va a desarrollar, donde sí se cumpliría el principio de equidistribución de derechos y cargas, ya que, o bien se me tendría que dar parcela mínima por los terrenos aportados, o bien sino fuera posible se me habría de indemnizar por los metros aportados, pero en todo caso, no estaría obligado a adelantar ninguna cantidad económica, a expensas de que se desarrolle o no finalmente la Unidad de Ejecución que queda suspendida".

Teniendo en cuenta que dicho razonamiento parte de una interpretación errónea del convenio, es evidente que carece de sentido, pues el mecanismo escogido por el Ayuntamiento de Benicarló de dividir la Unidad de Ejecución en dos fases, a fin de ejecutar la primera fase y suspender la ejecución de la segunda, no sólo resulta ajustado a Derecho sino que se ajusta al interés público que pretende satisfacer el Ayuntamiento en el caso que nos ocupa. No se pretende desprogramar los terrenos de la fase segunda, sino conservar la ordenación para ellos y prever el comienzo de la ejecución de la segunda fase tan pronto mejore la situación de los terrenos industriales en cuanto a valor y facilidad de transmisión en el mercado.

En todo caso, aun cuando la alternativa que plantea el recurrente está prevista, asimismo, por la normativa urbanística vigente (Disposición séptima de la LOTUP), la misma tiene carácter discrecional y conlleva una modificación del planeamiento. Así, dispone la citada Disposición Adicional lo siguiente:

"El planeamiento de desarrollo del plan general y los programas de actuaciones integradas, que hubieren iniciado su tramitación antes de la entrada en vigor de esta ley, podrán ser modificados con el objeto de subdividir las unidades de ejecución inicialmente previstas sobre la base del resultado de la formulación de la memoria de viabilidad económica y de los informes de sostenibilidad económica.

El acuerdo de aprobación de la modificación del plan parcial u otro instrumento de planeamiento de desarrollo deberá fijar las consecuencias de la subdivisión respecto del programa de actuación integrada adjudicado.

A tal efecto, podrá modificarse el programa para que este quede reducido al ámbito de una o varias de las unidades de ejecución delimitadas, de modo que el resto de unidades quede con ordenación aprobada pendiente de programar, salvo que la administración actuante, en el ejercicio de sus potestades de planeamiento, opte, si procede, por una desclasificación. Cuando se contravengan las condiciones sustanciales de programación de las unidades de ejecución delimitadas, el acuerdo podrá prever la convocatoria de un nuevo concurso de adjudicación".

Teniendo en cuenta que la modificación del planeamiento constituye una potestad discrecional de la Administración (como así lo ha declarado el Tribunal Supremo en múltiples ocasiones -por todas, Sentencia de 12 de diciembre de 2011-), y que el interés público que se persigue consistente en la urbanización de parte de los terrenos del Sector 11 Collet II se consigue asimismo, y con mayor eficacia a través del mecanismo aprobado por el Ayuntamiento de Benicarló (de hecho, la subdivisión en fases y la suspensión de las obras correspondientes a la fase 2 resultan más acordes con el interés público y asimismo con el de los propietarios, que mantienen sus terrenos con planeamiento e instrumentos de gestión aprobados, y con los fines perseguidos que desprogramar la Unidad 2), no resulta posible obligar al Ayuntamiento a modificar el mecanismo elegido para urbanizar parte de los terrenos, máxime cuando el mismo resulta plenamente conforme a Derecho, procediendo la desestimación del recurso de reposición en este punto.

Quinto.- Señala la parte recurrente que "lo que se consigue en realidad con esta forma de actuar es imponer únicamente deberes a esta parte, siendo que los derechos se dejan suspendidos en el tiempo "sine die", pues nadie puede saber cuándo se va a desarrollar y ejecutar la 2ª fase donde el Ayuntamiento decide concentrar todos nuestros derechos, de mantenerse -como al parecer se hace-la reparcelación aprobada en el año 2009".

Si bien es cierto que la ejecución de las obras de urbanización ha quedado suspendida por plazo de dos años, no es menos cierto que dicha suspensión se ha acordado en interés de los propietarios por cuanto los mismos desean verse liberados de tener que abonar en este momento las correspondientes cargas de urbanización.

Contrariamente a lo señalado por la recurrente, la suspensión no se ha acordado sine die, sino que la misma ha quedado fijada en un plazo máximo de dos años, máximo legalmente previsto por la D.A. 8º de la LOTUP.

No obstante, si los propietarios de la fase 2 deciden ejecutar las obras de urbanización de sus terrenos antes de que transcurra el plazo de suspensión, podrán solicitarlo al Ayuntamiento, sin que exista impedimento para ello.

Es más, el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento e IFF BENICARLÓ, S.L. así lo prevé en su Cláusula Primera, al señalar que los propietarios de la segunda fase "pueden solicitar en cualquier momento la ejecución inmediata de la fase segunda de la Unidad de Ejecución".

Sexto.- En mérito de lo expuesto, de conformidad con las disposiciones citadas y demás normativa de aplicación, procede elevar al Pleno del Ayuntamiento, como órgano competente para la resolución del citado expediente, la siguiente:

Propuesta de Resolución

Primero.- Desestimar el recurso de reposición presentado en fecha 8 de julio de 2015 (registro de entrada número 11 179), por D. Juan Francisco Esteller Arín, actuando en nombre y representación de la mercantil ESTELLER IMPORT S.L., NIF: B-12234621, con domicilio a efectos de notificaciones en la Avenida Magallanes número 1 de Benicarló, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 14/05/15, por el que se aprobó la suspensión temporal parcial de la ejecución del Programa de Actuación Integrada del Sector 11 Collet II de suelo urbanizable del PGOU y la aprobación del Convenio Urbanístico, para la ejecución del citado P.A.I.D, entre el Ayuntamiento de Benicarló y la sociedad mercantil IFF-Benicarló, S.L., en el expediente PAID/501 de Urbanismo, de conformidad con los motivos expuestos en los fundamentos de derecho segundo a quinto del informe del TAG de urbanismo, Sr. Hernández Lahera de fecha 25/09/15, que figura en el expediente.

Segundo.- Notificar la presente resolución a la interesada, indicándole que contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Castellón, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al recibí de la notificación del presente acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime procedente."

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'acorda per unanimitat dictaminar-ne favorablement l'aprovació.»

Deliberació

L'alcaldessa fa un resum breu del contingut de l'expedient i de les propostes del dictamen.

Com que no hi ha deliberació, es passa a votació del punt.

Votació

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova el dictamen transcrit per unanimitat dels membres assistents.

4t. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE NO ADMETRE A TRÀMIT EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER JUAN LORES ESPINOSA CONTRA L'ACORD DEL PLE DE 14/05/2015, D'APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ TEMPORAL PARCIAL DEL PAI DEL SECTOR 11, COLLET II, I L'APROVACIÓ D'UN CONVENI URBANÍSTIC AMB IFF-BENICARLÓ, SL.

Dono compte a la corporació, del dictamen emés per la Comissió Informativa de Serveis al Territori, de 21 d'octubre de 2015, que diu literalment així:

«Dictamen sobre la proposta de no admetre a tràmit el recurs de reposició interposat per Juan Lores Espinosa contra l'acord del Ple de 14/05/2015, d'aprovació de la suspensió temporal parcial del PAI del sector 11, Collet II, i l'aprovació d'un conveni urbanístic amb IFF-Benicarló, SL.

Se sotmet a consideració de la Comissió el següent informe proposta del TAG d'Urbanisme, Jesús Hernández Lahera, de 24 de setembre de 2015:

"Visto el escrito presentado en fecha 14 de julio de 2015 (registro de entrada número 11 433) por D. JUAN LORES ESPINOSA, NIF: 18899483S, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Toledo número 28, de Benicarló, mediante el que interpone recurso de reposición, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 14/05/15, por el que se aprobó la suspensión temporal parcial de la ejecución del Programa de Actuación Integrada del Sector 11 Collet II de suelo urbanizable del PGOU y la aprobación del Convenio Urbanístico, para la ejecución del citado P.A.I.D, entre el Ayuntamiento de Benicarló y la sociedad mercantil IFF-Benicarló, S.L., en el expediente PAID/501 de Urbanismo; por este Técnico de A.G. de Urbanismo se informa lo siguiente:

Exposición de hechos

I.- En fecha 14 de mayo de 2015, el Pleno del Ayuntamiento adoptó el siguiente acuerdo:

"...3.- Aprobar la Propuesta de suspensión temporal parcial de la ejecución del Programa de Actuación Integrada del Sector 11 "Collet II", de suelo urbanizable del PGOU aprobado por el Pleno de la corporación, en fecha 28 de diciembre de 2006, de conformidad con el documento redactado por los servicios técnicos municipales en septiembre de 2014, y que fue expuesta al público tras la publicación del correspondiente anuncio en el B.O.P. de Castellón nº 138, de 15 de noviembre de 2014, procediendo a la división de la ejecución del mismo en dos fases, con el desarrollo inmediato de la primera, y dejando en suspensión la ejecución de la segunda fase, por dos años, prorrogables por otros dos más.

4.- Aprobar el Convenio urbanístico para la ejecución de Programa de Actuación Integrada del Sector 11 "Collet II", de suelo urbanizable del PGOU, entre el Ayuntamiento de Benicarló y la sociedad mercantil IFF-Benicarló, S.L.,según redacción que se adjunta en documento Anexo, resultado de la modificación del borrador suscrito por las partes en fecha 14 de agosto de 2014, que fue expuesto al público tras la publicación del correspondiente anuncio en el el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón de fecha 15/11/2014, y de conformidad con lo informado por el T.A.G de Urbanismo, en fecha 2/2/2015, y visto el informe del Secretario de la corporación en fecha 27/3/2015, y tras las consideraciones expuestas por el informe externo emitido por el Sr. Jorge Lorente Pinazo, en fecha 12/3/2015.

5.- Notificar este acuerdo a las personas interesadas y ordenar su publicación en el B.O.P. de Castellón, e indicar que, contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo dicta en el plazo de un mes (artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y 107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de esta jurisdicción de Castelló de la Plana, en el plazo de dos meses (artículos 10, 45 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa). Estos plazos empezarán a contarse a partir del día siguiente de la notificación (o de la publicación, si ésta es posterior). Todo esto, sin perjuicio que las personas interesadas puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente."

II.- En fecha 10 de junio de 2015 se notificó la anterior resolución al recurrente, con la indicación de que disponía de un plazo de un mes, para interponer con carácter potestativo recurso de reposición, tal y como consta en la diligencia firmada por la Auxiliar de Planeamiento y Gestión, Sra. Peña Molina, en fecha 17/07/15 que figura en el presente expediente (documento número 250 del mismo).

III.- En fecha 14 de julio de 2015 (registro de entrada número 11 433) se presenta escrito por D. JUAN LORES ESPINOSA, NIF: 18899483S, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Toledo número 28, de Benicarló, mediante el que interpone recurso de reposición, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 14/05/15, citado en el expositivo primero.

Fundamentos de derecho

Primero.- El artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dispone:

"1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión".

Segundo.- Desde el punto de vista jurídico, procede manifestar que concurren en el presente recurso, los requisitos generales de carácter formal exigidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, personalidad suficiente y legitimación en la causa de la parte recurrente, pero no así el requisito de la interposición del recurso de reposición en tiempo.

Y ello es así, puesto que el recurrente recibe la comunicación del acuerdo plenario, de fecha 14/05/15, en fecha 10 de junio de 2015 y el recurso de reposición se presenta por el interesado, en fecha 14 de julio de 2015, es decir, una vez que ya ha transcurrido el mes de plazo que se le señalaba en la comunicación citada, para la impugnación del citado acuerdo plenario.

Por todo ello, no procede la admisión del recurso de reposición, interpuesto en fecha 14 de julio de 2015 (registro de entrada número 11 433) por D. JUAN LORES ESPINOSA, NIF: 18899483S, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Toledo número 28, de Benicarló, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 14/05/15, por el que se aprobó la suspensión temporal parcial de la ejecución del Programa de Actuación Integrada del Sector 11 Collet II de suelo urbanizable del PGOU y la aprobación del Convenio Urbanístico, para la ejecución del citado P.A.I.D, entre el Ayuntamiento de Benicarló y la sociedad mercantil IFF-Benicarló, S.L., en el expediente PAID/501 de Urbanismo, por extemporáneo.

Tercero.- En mérito de lo expuesto, de conformidad con las disposiciones citadas y demás normativa de aplicación, procede elevar al Pleno del Ayuntamiento, como órgano competente para la resolución del citado expediente, la siguiente:

Propuesta de Resolución

Primero.- No admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto, en fecha 14 de julio de 2015 (registro de entrada número 11 433) por D. JUAN LORES ESPINOSA, NIF: 18899483S, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Toledo número 28, de Benicarló, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 14/05/15, por el que se aprobó la suspensión temporal parcial de la ejecución del Programa de Actuación Integrada del Sector 11 Collet II de suelo urbanizable del PGOU y la aprobación del Convenio Urbanístico, para la ejecución del citado P.A.I.D, entre el Ayuntamiento de Benicarló y la sociedad mercantil IFF-Benicarló, S.L., en el expediente PAID/501 de Urbanismo, por extemporáneo.

Segundo.- Notificar la presente resolución al interesado, indicándole que contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Castellón, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al recibí de la notificación del presente acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime procedente."

Sotmesa a votació l'anterior proposta, s'acorda per unanimitat dictaminar-ne favorablement l'aprovació.»

Deliberació

L'alcaldessa fa un resum breu del contingut del recurs i de les propostes motivades del dictamen.

Com que no hi ha deliberació, es passa a votació del punt.

Votació

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova el dictamen transcrit per unanimitat dels membres assistents.

5é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA ESPECIAL PER AL SEGUIMENT DEL PROCEDIMENT D'APROVACIÓ DEL PLA GENERAL.

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa de Serveis al Territori, de 21 d'octubre de 2015, que diu així:

«Dictamen sobre la proposta de creació de la Comissió Informativa Especial per al seguiment del procediment d'aprovació del Pla General.

Se sotmet a consideració de la Comissió la següent proposta de l'Alcaldia, de data 14 d'octubre de 2015:

"Relació de fets

El Ple de l'Ajuntament de Benicarló va iniciar l'any 2003 els tràmits per a la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana.

En data 23 de setembre de 2004, es van contractar els serveis de la societat mercantil Territorio y Ciudad, SL per a fer els treballs de redacció tècnica de la documentació necessària.

Després de processos de participació pública i diversos canvis legislatius, es va consensuar un document d'inici l'any 2009, que va ser tramés a la conselleria competent en matèria de Medi Ambient, la qual va emetre el corresponent document de referència (ara document d'abast), que ha de servir de base per a la redacció de la versió preliminar del pla i la corresponent avaluació ambiental estratègica.

Amb l'objectiu de finalitzar el procediment encetat d'aprovació del nou Pla General amb el consens de tots els membres de la corporació i, alhora, amb l'objectiu de dinamitzar el procés, cal crear un òrgan que faça les funcions d'assistència, consulta i vigilància en totes les decisions lligades al procediment d'aprovació d'aquest planejament.

Fonaments de dret

De conformitat amb el que disposa l'article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

De conformitat amb el que disposa l'article 31 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.

De conformitat amb el que disposen els articles del 123 al 126 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Proposo al Ple de la corporació que adopte els acord següents:

Primer. Constituir la Comissió Informativa Especial per al seguiment del procediment d'aprovació del Pla General de Benicarló, que tindrà caràcter temporal i que s'extingirà automàticament una vegada aprovat definitivament aquest document de planejament.

Segon. La Comissió Informativa Especial per al seguiment del procediment d'aprovació del Pla General de Benicarló és un òrgan sense atribucions resolutòries i té com a funció estudiar, emetre informes o consultar els assumptes relacionats amb el procediment d'aprovació del Pla General de Benicarló. Els dictàmens de la Comissió Informativa Especial per al seguiment del procediment d'aprovació del Pla General de Benicarló tindran caràcter preceptiu i no vinculant.

Tercer. La Comissió Informativa Especial per al seguiment del procediment d'aprovació del Pla General de Benicarló estarà composta per quatre membres, un per cadascun dels quatre grups polítics amb representació: grup del Partit Socialista del País Valencià, grup de Compromís-ERPV, grup del Partit Popular i grup de Ciutadans.

Així mateix, assistirà a les sessions d'aquesta Comissió el personal tècnic de l'Ajuntament de Benicarló que siga requerit en cada convocatòria, en qualitat d'assessors, segons els punts de l'ordre del dia que s'hagen de tractar, i amb caràcter general assistiran a totes les sessions els arquitectes municipals, el TAG d'Urbanisme, el tècnic de Medi Ambient i la tècnica de gestió d'Urbanisme.

Quart. L'Alcaldia assumirà la presidència nata de la Comissió Informativa Especial per al seguiment del procediment d'aprovació del Pla General de Benicarló.

Cinquè. Les sessions de la Comissió Informativa Especial per al seguiment del procediment d'aprovació del Pla General de Benicarló les convocarà l'Alcaldia quan ho considere convenient i oportú perquè així ho requerisca el desenvolupament efectiu del procediment que en justifica l'existència."

Sotmesa a debat i votació la proposta anterior, s'acorda per unanimitat dictaminar favorablement l'aprovació de la proposta, amb una esmena pel que fa al punt dispositiu tercer, que quedarà redactat així:

Tercer. La Comissió Informativa Especial per al seguiment del procediment d'aprovació del Pla General de Benicarló estarà composta per les mateixes persones pertanyents als grups polítics amb representació, que siguen membres titulars de la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori. Els suplents també seran els mateixos que en la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis al Territori.

Així mateix, assistirà a les sessions d'aquesta Comissió el personal tècnic de l'Ajuntament de Benicarló que siga requerit en cada convocatòria, en qualitat d'assessors, segons els punts de l'ordre del dia que s'hagen de tractar, i amb caràcter general assistiran a totes les sessions els arquitectes municipals, el TAG d'Urbanisme, el tècnic de Medi Ambient i la tècnica de gestió d'Urbanisme.

Deliberació

L'alcaldessa explica breument el contingut de l'expedient i dels acords proposats al Ple per a aprovar-los.

El senyor Martí intervé i diu que estan d'enhorabona perquè el Pla General de Benicarló deu haver sigut el que més temps ha estat tramitant-se, afirma que estan contents perquè és un tema que portaven tots els partits polítics al seu programa. La transparència és bàsica --assegura-- i més en un tema tan important com és l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana.

El Pla General és bàsic --continua-- per el desenvolupament econòmic d'una ciutat i també és fonamental que el desenvolupament d'aquest siga transparent. També és bo saber què contestar quan veïns de Benicarló ens pregunten sobre el pla.

El seu grup polític espera que, quan es convoque el Consell, els veïns puguen participar-hi i aportar idees, i entre tots fer un Pla General que siga bo per a tots els benicarlandos o per a la majoria.

L'alcaldessa contesta al senyor Martí que ella porta 8 anys de regidora a l'Ajuntament i que mai s'havia convocat una comissió de seguiment del Pla General. Diu que en aquests 8 anys només els havien convocat dues vegades a dues reunions amb l'equip redactor del pla, una a l'estiu del 2012 i l'altra a l'estiu del 2014.

L'alcaldessa continua la seua intervenció dient que considera necessari fer aquesta comissió perquè tots sapiguem en un moment donat com està el tema, cap a on es va, què és el que s'ha de fer i quines són les actuacions al respecte; i pensa igual que el senyor Martí. La necessitat de crear aquesta comissió --explica-- el seu grup ja la va exposar en campanya electoral i, per tot això, avui porten al Ple aquesta proposta per a aprovar-la i poder començar a treballar.

Votació

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova el dictamen transcrit per unanimitat dels membres assistents.

6é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ, AMB CARÀCTER PROVISIONAL, DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL T-9, REGULADORA DE LA TAXA PER SERVEI MUNICIPAL DE MERCAT AL DETALL (EXP. 42/15-GT).

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 19 d'octubre de 2015, que diu literalment:

«Dictamen sobre la proposta d'aprovació, amb caràcter provisional, de la modificació de l'Ordenança Fiscal T-9, reguladora de la Taxa per Servei Municipal de Mercat al Detall (exp. 42/15-GT).

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 29 de setembre de 2015, que literalment és la següent:

"Relación de hechos

I.- Vista la providencia del teniente alcalde del Área de Economía, Hacienda y Personal de fecha 25 de septiembre de 2015, de incoación de expediente de modificación de la ordenanza T.9. tasa por la prestación del servicio municipal de mercado al por menor, con el fin de revisar el coste del consumo de eléctrico de climatización desde septiembre de 2014 a agosto de 2015 y repercutirlo en función de los porcentajes previstos en la misma ordenanza, aplicando el redondeo al entero más próximo, teniendo en cuenta que deberá repercutirse el coste de consumo eléctrico de los puestos desocupados sobre el total de puestos en uso en la actualidad.

II.- Visto el informe técnico-económico nº 703/15 del tesorero, de fecha 29 de septiembre de 2015.

III.- Vista la propuesta del teniente de alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos de fecha 29 de septiembre de 2015, de fijación de tarifas.

IV.- Visto el informe propuesta del tesorero nº 704/15-GT de fecha 29 de septiembre de 2015, fiscalizado de conformidad por el interventor.

Fundamentos de derecho

Ordenanza T.9.-Tasa por el servicio de mercado al por menor.

Artículo 15 al 20 del Real Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.

Artículo 22.2.d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Por todo lo expuesto, el teniente de alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos eleva a la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos la siguiente propuesta:

PRIMERO.- Aprobar, con carácter provisional, la modificación de la ordenanza fiscal T.9 reguladora de la tasa por mercado al por menor, cuya redacción íntegra es la siguiente:

'ARTÍCULO 1º.- HECHO IMPONIBLE

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.4.u) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, el Ilmo. Ayuntamiento de Benicarló acuerda modificar la Tasa por la prestación del servicio municipal de mercado al por menor que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado RDL.

ARTÍCULO 2º.- SUJETOS PASIVOS

Están obligados al pago de la tasa regulado en esta Ordenanza, quiénes utilicen y se beneficien de los distintos servicios, instalaciones o actividades prestadas o realizadas por el Ayuntamiento de Benicarló a que se refiere el artículo anterior.

ARTÍCULO 3º.- CUANTÍA

CASETA/PUESTO/LOCAL

euros/mes

(*)euros/año

Casetas números 12 al 19

66

397 EUR

Casetas números 5,6,25 y 26

62

402 EUR

Casetas número 2,3,4,27,28,29 y 30 y las comprendidas entre los números 7 y el 24 inclusive.

57

398 EUR

Puestos:31,36,37,42,43,48,49,54,55,61,62,68,69,74,75,80,81,86,87,92,93,99,100,106,107,113,114,120,121,127,128,134,135,141,142,148,149,155,156,162

23

138 EUR

Los demás puestos

20

133 EUR

Cafetería y otros servicios

314

1.784 EUR

Puestos de sótano 1 al 20

8EUR/m2

0 EUR

(*) las cantidades fijadas en esta columna corresponden a la parte proporcional de cada puesto en el consumo eléctrico de aire acondicionado desde septiembre de 2014 a agosto de 2015 (24.265,27 EUR) y son en porcentaje el 10,67; 4,94; 19,42; 18,93; 39,76 y 6,28, respectivamente.

ARTÍCULO 4º.- DEVENGO

Se devengará el día 1 de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el periodo impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo semestral de la cuota. En los casos de inicio en el uso la tasa se exigirá en régimen de autoliquidación.

Las cantidades fijadas en la columna 2ª del artículo anterior y que se refieren al consumo eléctrico del aire acondicionado del mercado municipal serán pagaderas a partes iguales en los recibos de la tasa del primer y segundo semestre del año. Anualmente se revisará lo consumido y se repercutirá en función de los porcentajes fijados.

No se podrá solicitar devolución de los importes pagados en concepto de consumo eléctrico del aire acondicionado. En el caso de alta nueva se pagará el importe correspondiente al período anterior, pero en el caso de causar baja, no se repercutirá al interesado el importe de consumo eléctrico del último período en que fue concesionario. Por consiguiente, queda compensado uno por otro y no procede la devolución de lo ingresado por este concepto.

ARTÍCULO 5º.- RÉGIMEN DE INGRESO

1.- Se confeccionará un padrón anual que se tramitará y será puesto al cobro de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º y en el calendario fiscal en la Ordenanza reguladora de la Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público local, siendo independiente de las obligaciones de entrada que el Ayuntamiento imponga por una sola vez en los casos de subasta, cesión o traspaso debidamente autorizados.

 1. De no abonarse las cuotas correspondientes en el plazo establecido anteriormente, las liquidaciones serán providenciadas de apremio y notificadas para su ingreso en ejecutiva, y en caso de no procederse al pago en este período, se retirará el permiso para ocupar el puesto o caseta.

 2. La liquidación y recaudación de las cuotas, se llevará a efecto por medio de domiciliaciones bancarias que el adjudicatario tendrá obligación de facilitar a la recaudación municipal dentro de los 5 primeros días, a contar desde el acuerdo de adjudicación, y dar cuenta posteriormente de las posibles variaciones.

2.- Los puestos y casetas no adjudicados o sobrantes podrán ser concedidos, con una duración temporal hasta que finalice el plazo de concesión de todos los puestos adjudicados en la subasta pública, y con las siguientes condiciones:

 1. Al formalizar el contrato el concesionario abonará al Ayuntamiento, en concepto de derecho de entrada, una cantidad equivalente al 100% de la pagada en la última subasta por el puesto de la misma categoría por el cual se haya pagado más si se formaliza el contrato dentro de los tres primeros años del decenio; el 80% si el contrato se formaliza durante los años 4º, 5º y 6º, y el 60% si se formaliza en los últimos 4 años del decenio.

 2. Los concesionarios de esta modalidad estarán obligados al pago de la tasa establecida en el artículo 3.

ARTÍCULO 6º.- GESTIÓN DE LA TASA

En los casos de inicio en el uso la tasa se exigirá en régimen de autoliquidación. En los años sucesivos, se gestionará a través de padrón, del siguiente modo:

 • Será aprobado durante el mes de febrero.

 • Será expuesto al público desde su aprobación y durante el mes de marzo. Esta exposición, dada su peculiaridad se realizará únicamente a través de edictos que se colocarán en lugares visibles del mercado y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

 • El periodo de cobro será:

 1. Para el primer semestre del 1 al 30 de abril (este incluirá las cantidades fijadas en la columna 2ª del artículo 3º y que se refieren al consumo eléctrico del aire acondicionado del mercado municipal).

 2. Para el segundo semestre del 1 al 31 de agosto.

DISPOSICIÓN FINAL

La modificación de la presente Ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno _____________________ y no habiéndose presentado reclamaciones a la misma en el período de exposición al público, entrará en vigor el día 1 de enero de 2016, después de ser publicada la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón número _______, y continuará en vigor hasta que se acuerde su derogación o modificación expresa.'

SEGUNDO.- Exponer al público el citado expediente para su examen y presentación de las reclamaciones que se estimen oportunas, durante el plazo de 30 días hábiles, a contar del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos acuerdos se entenderán definitivamente adoptados, si durante el plazo de referencia no se presentara reclamación alguna."

En conseqüència la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a aprovar-la.»

Deliberació

El senyor Flos explica resumidament les propostes del dictamen que avui es pretén aprovar.

Seguidament, com que no hi ha deliberació es passa a la votació del punt.

Votació

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova el dictamen transcrit per unanimitat dels membres assistents.

7é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚMERO 8/2015 (EXP. I-001/15-HCADGP).

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 19 d'octubre de 2015, que literalment diu:

«Dictamen sobre la proposta d'aprovació de l'expedient del reconeixement extrajudicial de crèdits número 8/2015 (exp. i-001/15-HCADGP).

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 13 d'octubre de 2015, que diu literalment:

"Vist l'informe número 323/2015 emés per l'interventor, de 13 d'octubre de 2015, en què es formula l'objecció de legalitat a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 8/2015, referent a la relació de factures número F/2015/801.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; amb l'article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos i amb l'article 50.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al Ple de la corporació l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Resoldre la discrepància formulada per l'interventor en el seu informe número 323/2015, de 13 d'octubre de 2015.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits número 8/2015, adjuntat com a annex, per un import total de 146,62 euros, que corresponen a les factures que s'agrupen en la relació número F/2015/801."

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a aprovar-la.»

Deliberació

El senyor Flos explica breument el perquè d'aquesta proposta d'aprovació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. Diu que el motiu es dóna perquè la factura la presenta una comunitat de béns i l'Ajuntament no pot contractar aquest tipus de mercantils.

Com que no hi ha deliberació, es passa a la votació del punt.

Votació

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova el dictamen transcrit per unanimitat dels membres assistents.

8é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚMERO 9/2015 (EXP. I-001/15-HCADGP).

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 19 d'octubre de 2015, que literalment diu:

«Dictamen sobre la proposta d'aprovació de l'expedient del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 9/2015 (exp. i-001/15-HCADGP).

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 13 d'octubre de 2015, que transcrit literalment diu així:

"Vist l'informe número 324/2015 emés per l'interventor, de 13 d'octubre de 2015, en què es formula l'objecció de legalitat a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 9/2015, referent a la relació de factures número. F/2015/901.

Atés que les factures que es pretenen aprovar responen a situacions arrelades en l'administració municipal des de fa temps i que s'estan prenent les mesures adients per a ajustar a dret aquestes actuacions.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; amb l'article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos i amb l'article 50.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al Ple de la corporació l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Resoldre la discrepància formulada per l'interventor en el seu informe número 324/2015, de 13 d'octubre de 2015.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits número 9/2015, adjuntat com a annex, per un import total de 107.599,36 euros, que corresponen a factures que s'agrupen en la relació número F/2015/901."

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a aprovar-la.»

Deliberació

El senyor Flos explica que les factures presentades vulneren la Llei de Contractació ja que el total supera els 18.000 euros i que, per tant, aquest servei s'hauria d'haver licitat. Igual que el servei de recollida selectiva d'escombraries, tal com ja es va explicar en el ple anterior, es licitarà juntament amb la recollida d'escombraries al 2016, i el servei de recaptació en via executiva ja està a punt de sortir a licitació. També diu que s'està preparant una borsa de treball per a oferir el servei d'atenció domiciliaria per part de l'Ajuntament i no haver-lo de contractar.

Com que no hi ha deliberació, es passa a la votació del punt.

Votació

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova el dictamen transcrit per unanimitat dels membres assistents.

9é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚMERO 10/2015 (EXP. I-001/15-HCADGP).

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 19 d'octubre de 2015, que literalment:

«Dictamen sobre la proposta d'aprovació de l'expedient del reconeixement extrajudicial de crèdits número 10/2015 (exp. i-001/15-HCADGP).

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 13 d'octubre de 2015, que transcrit literalment diu així:

"Vist l'informe número 325/2015 emés per l'interventor, de 13 d'octubre de 2015, en què es formula l'objecció de legalitat a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 10/2015, referent a la relació de factures número F/2015/1001.

Atés que les factures que es pretenen aprovar responen al subministrament d'energia elèctrica a les escoles de primària del municipi.

Al marge de si correspon o no a l'Ajuntament assumir el pagament dels subministraments d'energia elèctrica o gas a les escoles de primària del municipi, qüestió no pacífica, en qualsevol cas, per raons d'interès públic, l'Ajuntament no pot deixar d'atendre aquests pagaments mentre no ho assumisca l'administració autonòmica, si finalment és aquesta administració a qui correspon atendre aquestes despeses.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; amb l'article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos i amb l'article 50.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al Ple de la corporació l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Resoldre la discrepància formulada per l'interventor en el seu informe número 325/2015, de 13 d'octubre de 2015.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits número 10/2015, adjuntat com a annex, per un import total de 6.882,89 euros, que corresponen a factures que s'agrupen en la relació número F/2015/1001."

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a aprovar-la.»

Deliberació

El senyor Flos explica breument, tal com ja consta en el dictamen, el motiu d'aquesta proposta d'aprovació d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.

Com que no hi ha deliberació, es passa a la votació del punt.

Votació

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova el dictamen transcrit per unanimitat dels membres assistents.

10é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE L'ENTITAT DANY CEREBRAL SOBREVINGUT ATENEU CASTELLÓ I LA POSTERIOR FIRMA DEL CONVENI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D'ATENCIÓ INTEGRAL DE PERSONES AMB DANY CEREBRAL ADQUIRIT A LA ZONA NORD DE CASTELLÓ.

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió de Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut, de 26 d'octubre de 2015, que diu literalment:

«Proposta d'aprovació de subvenció nominativa a favor de l'entitat Dany Cerebral Sobrevingut Ateneu Castelló i la posterior firma del conveni per al desenvolupament del programa d'atenció integral de persones amb dany cerebral adquirit a la zona nord de Castelló durant el 2015.

La Fundació Ateneu Castelló ha presentat a l'Ajuntament de Benicarló una sol·licitud de conveni de col·laboració per a desenvolupar el programa d'atenció integral de persones amb dany cerebral adquirit a la zona nord de Castelló.

En l'informe de la coordinadora de Serveis Socials, de 16 d'octubre, s'indiquen els antecedents de col·laboració amb l'entitat en exercicis anteriors i la voluntat de mantenir aquest suport en l'exercici actual. La col·laboració econòmica suposa l'aprovació d'una subvenció nominativa a favor de l'entitat, per import de 2.500 euros, que haurà de ser aprovada pel Ple municipal. L'informe argumenta, aixi mateix, la finalitat del projecte i l'interés públic atribuïble a l'entitat i a la col·laboració que es presta.

Pel que fa al procediment, l'informe de la coordinadora indica que serà necessària la signatura posterior d'un conveni, la proposta del qual s'hi adjunta.

Consta en l'expedient un informe de la Secretaria General, de 21 d'octubre de 2015.

S'ha emés un informe del viceinterventor municipal, amb resultat de fiscalització favorable i document comptable RC per l'import indicat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3410.48900.

Per tot el que s'ha exposat, la regidora delegada de Benestar Social proposa que la Comissió Informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut dictamine favorablement i trasllade al Ple municipal l'adopció d'aquests acords:

Primer. Aprovar la subvenció nominativa, per import de 2.500,00 euros, a favor de l'entitat Dany Cerebral Sobrevingut ATENEU Castelló, per al programa d'atenció integral de persones amb dany cerebral adquirit a la zona nord de Castelló durant el 2015.

Segon. Subscriure posteriorment un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Benicarló i l'entitat Fundació Dany Cerebral Sobrevingut ATENEU Castelló per a desenvolupar del projecte indicat durant l'exercici de 2015.»

Sotmesa a votació, els membres de la Comissió accepten per unanimitat el contingut de la proposta i acorden elevar-la al Ple municipal per a aprovar-la definitivament.»

Deliberació

La senyora Escudero explica les característiques i els objectius d'aquesta entitat i què motiva aquest conveni de col·laboració. Diu que aquesta entitat ofereix atenció personalitzada a les persones amb dany cerebral que tenen seqüeles greus, perquè puguen arribar al major grau d'autonomia i independència i, alhora, dóna suport familiar orientant a normalitzar l'entorn familiar.

Aquesta associació --continua-- presta un servei a nivell comarcal i per aquest motiu rep una subvenció de la Diputació i --afegeix-- les característiques d'aquesta associació fan que no siga objectiu valorar la subvenció amb els mateixos criteris que la resta d'entitats, tant pel servei que presta com per l'àmbit territorial. Aquesta associació --segueix-- també rep per part de l'Ajuntament altre tipus de suport, l'espai que se li cedeix a l'edifici Irta i l'equipament d'aquest espai.

També diu la senyora Escudero que probablement aquest conveni sofrirà canvis en el proper exercici, atés que l'equip de govern vol parlar amb la Conselleria de Sanitat perquè el volum d'atencions sanitàries està creixent i podria ser possible transferir algunes de les competències que s'estan assumint a nivell municipal.

Com que no hi ha deliberació, es passa a la votació del punt.

Votació

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova el dictamen transcrit per unanimitat dels membres assistents.

11é. MOCIONS.

Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal, se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita i presentada pel grup municipal del Partit Popular.

Proposta per a instar la Generalitat valenciana a transferir els diners per a fer front al pla de Xarxa Llibres i a publicar la normativa per a la concessió de les ajudes.

L'alcaldessa dóna compte de la presentació d'aquesta moció per part del Partit Popular i dóna la paraula al senyor Mañá.

El senyor Mañá explica que el que es pretenia en aquesta moció ja s'ha fet i, com que després es tractarà el tema, la retira.

L'alcaldessa apunta que aquesta moció es retira perquè el que es demana ja s'ha fet i, per tant, aquesta moció ja no hi té cap sentit.

12é. DESPATX D'URGÈNCIA.

URGÈNCIA 1a. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT D'INCREMENT DE L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA, EL SUBCONCEPTE DE LA QUAL ÉS 15.100 (Exp. I-012/15-HOTRO).

Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal, se sotmet a consideració de la corporació el contingut del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 28 d'octubre de 2015, que diu literalment:

«Dictamen sobre la proposta d'aprovació de l'expedient d'increment de l'aplicació pressupostària, el subconcepte de la qual és 15100 (exp. i-012/15-HOTRO).

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 22 d'octubre de 2015, que literalment és la següent:

"Visto que en el Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2015 se observa que en el subconcepto de la aplicación presupuestaria 15100 «Gratificaciones», no existe consignación suficiente para atender el gasto de los posibles servicios que se realicen hasta final del año 2015, fuera de la jornada normal de trabajo.

Visto el informe favorable nº 339/2015, emitido por el Sr. Interventor en fecha 22 de octubre de 2015.

Ante la situación descrita, y previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos, propongo al Pleno de la Corporación la adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Autorizar un aumento en la consignación presupuestaria de la aplicación presupuestaria, cuyo subconcepto sea 15100 «Gratificaciones», por un importe total de 27.182,20 EUR, de acuerdo con el siguiente detalle:

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

1320 15100

Seguridad y orden público. Gratificaciones

10.729,40 EUR

1510 15100

Urbanismo. Gratificaciones

1.500,00 EUR

4312 15100

Mercados. Gratificaciones

8.562,00 EUR

9200 15100

Administración general. Gratificaciones

6.390,80 EUR


TOTAL

27.182,20 EUR

"

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a aprovar-la.»

Deliberació

El senyor Flos explica el perquè d'aquest expedient i de les propostes del dictamen.

Com que no hi ha deliberació, es passa a la votació del punt.

Votació

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova el dictamen transcrit per unanimitat dels membres assistents.

URGÈNCIA 2a. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 2/2015 (Exp. I-002/15-HPMP).

Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal, se sotmet a consideració de la corporació el contingut del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 28 d'octubre de 2015, que diu:

«Dictamen sobre la proposta d'aprovació de l'expedient de la modificació pressupostària número 2/2015 (exp. i-002/15-hpmp).

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 26 d'octubre de 2015, que és la següent:

"Vista la providencia de Alcaldía de fecha 13 de octubre de 2015, en virtud de la cual se propone la creación creación de un crédito extraordinario en el anexo de inversiones del presupuesto municipal para el ejercicio 2015, asociado al funcionamiento de un servicio, para la realización del proyecto: "Adaptación Sant Gregori", por importe de 73.007,76 EUR, y que se financiará con la baja del proyecto: "Adaptación Sant Gregori" (3370.61900-9), del mismo importe, que consta actualmente en el anexo de inversiones de 2015 y que se corresponde con una inversión destinada al uso general.

Vista la necesidad de la realización de la citada obra pública durante el presente ejercicio de 2015, así como los trabajos de adecuación de la instalación eléctrica de baja tensión en el citado edificio municipal, motivo por el cual se propone el inicio del citado expediente de modificación del presupuesto general del Ayuntamiento de Benicarló, en la modalidad de crédito extraordinario, dado que queda justificado por el carácter específico y determinado del gasto a realizar, así como la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, ya que el objetivo de las obras descritas consiste en la adaptación a la normativa sectorial de la actividad que se está ejerciendo en dicho edificio de propiedad municipal.

Visto el contenido de la propuesta suscrita por el Teniente de Alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos de fecha 22 de octubre de 2015, intervenida y conformada por el Sr. Interventor en fecha 22 de octubre de 2015, relativo a la modificación presupuestaria.

Considerando que el artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que serán de aplicación las normas sobre información, reclamación y publicidad de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 del citado texto legal.

Considerando que es competencia del Pleno de la corporación la aprobación de las modificaciones presupuestarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Visto lo anterior, y previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos, esta Tenencia de Alcaldía delegada del Área de Hacienda y Servicios Económicos, propone al Pleno de la Corporación la adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero.- Aprobar, inicialmente, el expediente de modificación presupuestaria núm. 2/2015 por importe de 73.007,76 EUR, con el siguiente detalle:

I) Dar de baja el siguiente proyecto, que consta en el anexo de inversiones para el ejercicio 2015 y que se corresponde a una inversión destinada al uso general:

Proyecto núm.

Aplicación presupuestaria

Denominación

Importe

Prog.

Econ.

9

3370

61900

Adaptación Sant Gregori

73.007,76 EUR

Total

73.007,76 EUR

II) Modificar el Presupuesto de gastos con un crédito extraordinario por importe de 73.007,76 EUR, financiado con las baja del proyecto descrito en el apartado I), con el objeto de financiar el siguiente proyecto:

Crédito extraordinario

Proyecto núm.

Aplicación presupuestaria

Denominación

Importe

Prog.

Econ.

21

3370

62200

Instalación eléctrica y ascensor edificio San Gregorio

73.007,76 EUR

Total

73.007,76 EUR

Segundo. - Exponer al público durante un plazo de quince días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, a efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones. Se considerará definitivamente aprobada si durante el citado período de exposición no se presentan reclamaciones.

Tercero.- Publicar la modificación presupuestaria, una vez aprobada definitivamente, resumida por capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. Sin embargo, no entrará en vigor hasta que no se haya llevado a cabo esta publicación."

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a aprovar-la.»

Deliberació

El senyor Flos explica els motius d'aquest expedient i de les propostes del dictamen.

Com que no hi ha deliberació, es passa a la votació del punt.

Votació

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova el dictamen transcrit per unanimitat dels membres assistents.

URGÈNCIA 3a. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚMERO 3/2015 (Exp. I-003/15-HPMP).

Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal, se sotmet a consideració de la corporació el contingut del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 28 d'octubre de 2015, que literalment diu així:

«Dictamen sobre la proposta d'aprovació de l'expedient de la modificació pressupostària número 3/2015 (exp. i-003/15-HPMP).

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 26 d'octubre de 2015, que és literalment:

"Siendo necesario dotar de mayor crédito la aplicación presupuestaria correspondiente a los Servicios de Recaudación (9310.22708).

Visto que en el capítulo I del programa 1320 "Seguridad y Orden Público" existe crédito disponible correspondiente a las plazas que no han estado ocupadas durante el presente ejercicio.

Visto el contenido de la propuesta suscrita por el Teniente de Alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos de fecha 22 de octubre de 2015, intervenida y conformada por el Sr. Interventor en fecha 22 de octubre de 2015, relativo a la modificación presupuestaria.

Considerando que el artículo 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone que las modificaciones presupuestarias a que se refiere el artículo 179 del citado texto legal, en cuanto sean aprobadas por el Pleno, seguirán las normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los artículos 169, 170 y 171 del citado Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Considerando que es competencia del Pleno de la corporación la aprobación de las modificaciones presupuestarias, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Visto lo anterior, y previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos, esta Tenencia de Alcaldía delegada del Área de Hacienda y Servicios Económicos, propone al Pleno de la Corporación la adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero.- Aprobar, inicialmente, el expediente de modificación presupuestaria núm. 3/2015, mediante transferencia de créditos, por importe de 120.000,00 EUR, con el siguiente detalle:

- Créditos a disminuir

Aplicación presupuestaria

Denominación

Importe

Prog.

Econ.

1320

12000

Seguridad y orden público. Sueldos del Grupo A1

15.526,70 EUR

1320

12003

Seguridad y orden público. Sueldos del Grupo C1

16.000,00 EUR

1320

12006

Seguridad y orden público. Trienios

10.000,00 EUR

1320

12100

Seguridad y orden público. Complemento de destino

25.000,00 EUR

1320

12101

Seguridad y orden público. Complemento específico

53.473,30 EUR

TOTAL

120.000,00 EUR

- Créditos a aumentar

Aplicación presupuestaria

Denominación

Importe

Prog.

Econ.

9310

22708

Admón. Financiera y tributaria. Servicios de recaudación

120.000,00 EUR

TOTAL

120.000,00 EUR

Segundo. - Exponer al público durante un plazo de quince días hábiles, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, a efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones. Se considerará definitivamente aprobada si durante el citado período de exposición no se presentan reclamaciones.

Tercero.- Publicar la modificación presupuestaria, una vez aprobada definitivamente, resumida por capítulos, en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón. Sin embargo, no entrará en vigor hasta que no se haya llevado a cabo esta publicación."

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a aprovar-la.»

Deliberació

El senyor Flos explica els motius d'aquest expedient i de les propostes del dictamen.

Com que no hi ha deliberació, es passa a la votació del punt.

Votació

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova el dictamen transcrit per unanimitat dels membres assistents.

URGÈNCIA 4a. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚMERO 11/2015 (Exp. I-001/15-HCADGP).

Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal, se sotmet a consideració de la corporació el contingut del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 28 d'octubre de 2015, que literalment diu:

«Dictamen sobre la proposta d'aprovació de l'expedient del reconeixement extrajudicial de crèdits número 11/2015 (exp. i-001/15-HCADGP).

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 27 d'octubre de 2015, que literalment és aquesta:

"Vist l'informe número 341/2015 emés per l'interventor, de 26 d'octubre de 2015, en què es formula l'objecció de legalitat a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 11/2015, referent a la relació de factures número F/2015/1101.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; amb l'article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos i amb l'article 50.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al Ple de la corporació l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Resoldre la discrepància formulada per l'interventor en el seu informe número 341/2015, de 26 d'octubre de 2015.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits número 11/2015, adjuntat com a annex, per un import total de 13.311,95 euros, que corresponen a factures que s'agrupen en la relació número F/2015/1101."

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a aprovar-la.»

Deliberació

El senyor Flos explica els motius d'aquest expedient i de les propostes del dictamen. Afirma que les factures són les últimes que quedaven del lloguer dels terrenys on està ubicat el col·legi Àngel Esteban. Comenta que en el ple anterior el senyor Sànchez ja va explicar per què es portaven mitjançant un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i exposa que ja s'està preparant el contracte per a regularitzar aquest tema i que aquestes són les últimes que s'aprovaran mitjançant aquest sistema.

Com que no hi ha deliberació, es passa a la votació del punt.

Votació

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova el dictamen transcrit per unanimitat dels membres assistents.

URGÈNCIA 5a. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚMERO 12/2015 (Exp. I-001/15-HCADGP).

Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal, se sotmet a consideració de la corporació el contingut del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 28 d'octubre de 2015, que diu:

«Dictamen sobre la proposta d'aprovació de l'expedient del reconeixement extrajudicial de crèdits número 12/2015 (exp. i-001/15-HCADGP).

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 27 d'octubre de 2015, que és la següent:

"Vist l'informe número 342/2015 emés per l'interventor, de 26 d'octubre de 2015, en què es formula l'objecció de legalitat a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 12/2015, referent a la relació de factures número F/2015/1201.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; amb l'article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos i amb l'article 50.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al Ple de la corporació l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Resoldre la discrepància formulada per l'interventor en el seu informe número 342/2015, de 26 d'octubre de 2015.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits número 12/2015, adjuntat com a annex, per un import total de 2.720,00 euros, que corresponen a factures que s'agrupen en la relació número F/2015/1201."

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a aprovar-la.»

Deliberació

El senyor Flos explica el perquè d'aquest expedient i de les propostes del dictamen. Afirma que les factures corresponen a distints mitjans de comunicació i que es porten al Ple per aquesta via perquè vulneren la Llei de Contractes, ja que --assegura-- hi hauria d'haver contractes i no n'hi ha, i que el servei s'ha prestat i, per tant, s'ha de pagar.

Com que no hi ha deliberació, es passa a la votació del punt.

Votació

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova el dictamen transcrit per unanimitat dels membres assistents.

URGÈNCIA 6a. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS NÚMERO 13/2015 (Exp. I-001/15-HCADGP).

Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal, se sotmet a consideració de la corporació el contingut del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 28 d'octubre de 2015, que diu:

«Dictamen sobre la proposta d'aprovació de l'expedient del reconeixement extrajudicial de crèdits número 13/2015 (exp. i-001/15-HCADGP).

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, de 27 d'octubre de 2015, que diu així:

"Vist l'informe número 343/2015 emés per l'interventor, de 26 d'octubre de 2015, en què es formula l'objecció de legalitat a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits número 13/2015, referent a la relació de factures número F/2015/1301.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; amb l'article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos i amb l'article 50.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al Ple de la corporació l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Resoldre la discrepància formulada per l'interventor en el seu informe número 343/2015, de 26 d'octubre de 2015.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits número 13/2015, adjuntat com a annex, per un import total de 59.532,00 euros, que corresponen a factures que s'agrupen en la relació número F/2015/1301."

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a aprovar-la.»

Deliberació

El senyor Flos explica el motiu d'aquest expedient i de les propostes del dictamen. Diu que les factures corresponen al pagament de les marquesines i que el reconeixement extrajudicial és perquè l'Ajuntament no té competències en aquesta matèria. Explica que les marquesines van ser canviades per l'anterior equip de govern, després d'haver-ho requerit en repetides ocasions a la Generalitat, i com que no hi van obtenir resposta van decidir fer-ho.

Com que no hi ha deliberació, es passa a la votació del punt.

Votació

Sotmés a votació del Ple de la corporació, s'aprova el dictamen transcrit per unanimitat dels membres assistents.

PART DE CONTROL

PUNT 13é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I DE LES TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES, DEL 16 DE SETEMBRE AL 15 D'OCTUBRE DE 2015.

Per a complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i de les tinències d'alcaldia delegades dictats del 16 de setembre de 2015 al 15 d'octubre de 2015.

La corporació en queda assabentada.

PUNT 14é. PRECS I PREGUNTES

Moció presentada pels grups Socialista i Compromís-Esquerra Republicana sobre el pla Xarxa Llibres del consell.

En primer lloc, es debat i es vota la urgència.

L'alcaldessa explica la urgència en aquest punt i diu que s'insta el president de la Diputació a prendre els acords necessaris, igual que ha fet la Diputació de València, amb la finalitat d'ajudar els ajuntaments de la província a fer front al pagament de la Xarxa Llibres. La Diputació de València --explica--, molt generosa i utilitzant els romanents de tresoreria, de què la de Castelló també disposa, ha fet una operació molt interessant que si s'aplicara a la província de Castelló ens beneficiaria a tots els ajuntaments. La urgència ve donada --diu-- perquè només hi ha 15 dies per adherir-se al pla Xarxa Llibres i els ajuntaments hauran de fer unes modificacions pressupostaries de cara a adoptar aquests acords.

El senyor Mañá exposa que s'oposaran a la urgència, perquè entenen que l'ordre ja ha sortit, que hi ha quinze dies hàbils, que són tres setmanes, que aquest tema pot dur-se també per Junta de Govern Local, i que no han tingut el temps necessari i no entenen la urgència de tractar aquest punt. Diu que ells entenen que, segons la normativa, primerament seran els ajuntaments els que hagen de demanar l'adhesió a la xarxa i que després els ajuntaments que ho hagen fet podran demanar els diners a la Diputació i que l'Ajuntament es podria trobar amb una falta de legitimació davant de la Diputació en el moment de demanar els diners que li pertocaren.

L'alcaldessa recorda al senyor Mañá que no s'està tractant l'adhesió al pla Xarxa Llibres sinó el fet de demanar a la Diputació que prenga els acords necessaris per a ajudar econòmicament els ajuntaments de manera genèrica. Afirma que l'Ajuntament sí que s'adherirà al pla Xarxa Llibres, que només hi ha quinze dies per fer-ho i que el tema del finançament també corre pressa.

El senyor Martí demana la paraula i exposa que ells creuen que és un tema important i bàsic, en els temps que corren, per a ajudar les famílies amb fills i amb edat d'escolarització obligatòria, i assegura que s'ha de fer tot el possible perquè al final aquesta gent puga disposar de l'ajuda.

Però també és veritat --diu el senyor Martí-- que tenim un acord segons el qual les coses les parlem primer i les presentem després. Sí que és cert que l'ordre va sortir després de la Junta de Portaveus i que no es va poder tractar, però assegura que ells han trobat a faltar una mica més de diàleg. Comenta que ells també volien presentar una moció, igual que el Partit Popular, i que no ho han fe i que en canvi l'equip de govern sí que l'ha presentada. Com que l'objectiu és bo diu que votaran a favor de la urgència de la moció, però adverteix que agrairien que davant d'aquestes situacions comptaren amb ells i que els explicaren les coses amb temps.

L'alcaldessa aclareix que la moció del grup Popular sí que s'ha presentat i que, de fet, estava en l'ordre del dia, però que s'ha retirat pel motiu que ja s'ha explicat. Quant a la moció del grup Ciutadans no es presentà per indicació del secretari i perquè no es pot tractar en sessió pública un tema que afecta un bé privat, del qual l'Ajuntament no pot iniciar expedient si no és a petició de part. I explica que se li va indicar, al senyor Martí, que si ho volia tractar en el Ple ho fera com a prec. Exposa l'alcaldessa que les mocions es poden presentar al Ple fins a la mateixa sessió, que sí que és cert que tenen l'acord de portar les mocions a la Junta de Portaveus per si es considerara oportú consensuar-les, tot això sempre que no siguen urgents, com és el cas.

Així i tot, i donada la urgència --continua dient l'alcaldessa--, es va enviar per correu electrònic als portaveus perquè n'estigueren assabentats i, si ho consideraven, poder traslladar-la als seus companys.

Votació de la urgència

Es declara la urgència, acordada amb 14 vots favorables (grups Socialista i Compromís-Esquerra Republicana) i 6 vots en contra (grup Popular) i, per tant, se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció presentada pels grups Socialista i Compromís-Esquerra Republicana.

Seguidament el senyor Flos llig la moció presentada:

«Rosa Ana Marzá Caldés, com a portaveu del grup Socialista, i Marta Escudero Albor, com a portaveu del grup Compromís-ER a l'Ajuntament de Benicarló, a l'empara del que preveu l'article 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta aquesta proposta de resolució per a incloure-la en l'ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple i als efectes del debatre-la i votar-la.

Exposició de motius

Sent conscients de la greu situació econòmica que travessa la Generalitat Valenciana, açò no serà impediment perquè s'adopten mesures que repercutisquen directament en les persones. Per a aconseguir aquest objectiu cal prioritzar despeses, millorar la gestió i treballar conjuntament totes les administracions públiques.

El pla Xarxa Llibres té en la seua mateixa concepció un canvi important en la cultura de cooperació i col·laboració entre totes les administracions públiques: la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments, treballant junts per a donar respostes a les necessitats de la ciutadania.

I és en aquesta col·laboració i en aquesta cooperació on radica el sentit de la moció.

En la investidura del president de la Diputació de Castelló, que va tenir lloc fa només quatre mesos, el vicepresident Barrachina anunciava davant de la província de Castelló el superàvit dels comptes d'aquesta institució i un romanent de 36 milions d'euros que es posarien a disposició dels ajuntaments per a les necessitats que puguen sorgir.

La Diputació ha manifestat en acord plenari, consensuat per tots els grups polítics, la seua voluntat d'adherir-se al pla Xarxa Llibres del Consell per a garantir la gratuïtat dels llibres de text a tots els alumnes que cursen l'educació obligatòria al nostre territori.

La Diputació de València va aprovar en la sessió plenària del 20 d'octubre passat habilitar els 16,2 milions d'euros corresponents a la seua participació i la dels ajuntaments de la província en el programa de gratuïtat de llibres de text de la Generalitat Valenciana, mitjançant l'aprovació d'una modificació pressupostària.

La corporació provincial abona amb aquest import la part que li correspon i també la que li toca pagar als ajuntaments el 2015 per a ajudar els municipis que puguen tenir problemes per a fer front a aquesta despesa.

La mesura permetrà als ajuntaments planificar la seua incorporació econòmica al programa per a l'any 2016 i evitar, així, que aquells ajuntaments que puguen tenir alguna dificultat per a fer front al pagament dels llibres tinguen la liquiditat necessària.

Per tot açò es presenta la següent

Proposta de acord

El Ple de l'Ajuntament de Benicarló insta el president de la Diputació a:

1. Adoptar els acords necessaris per a copiar el model de la Diputació de València, amb la finalitat d'ajudar els ajuntaments de la província a fer front al pagament de les seues quotes de la Xarxa Llibres en l'exercici de 2015.

2. Adoptar els acords necessaris per a garantir la dotació pressupostària corresponent a la participació econòmica dels ajuntaments de la província de Castelló que manifesten la seua voluntat d'adherir-se al pla Xarxa Llibres en tot el que s'hi ha esmentat.»

Deliberació

El senyor Flos diu que l'única cosa que s'està demanant a la Diputació de Castelló és que siga honesta amb els seus ajuntaments. La Diputació de Castelló té romanents per a fer front a aquesta despesa igual que ho ha fet la de València, que ha permés als seus ajuntaments abonar els 100 euros a partir de l'1 de desembre, sense fer cap tipus de modificació pressupostària el 2015, cosa que estalvia temps i recursos, i així es pot donar un servei immediat al ciutadà. Tot això --explica-- ha estat possible per als ajuntaments de València perquè la seua diputació ha aportat els 33,33 euros del 2015 que li corresponen, més els 33,33 euros pertanyents al 2016, els ha transferit a la Generalitat i aquesta transferirà als ajuntaments els 100 euros que s'han d'abonar a les famílies. Tanmateix, els ajuntaments hauran de reservar una partida en el pressupost del 2016 dels diners que la Diputació els ha avançat.

La Diputació de Castelló --prossegueix-- sí que ha reservat una partida, però demana als ajuntaments que paguen ells els 100 euros i que, quan justifiquen els pagaments amb les factures, els abonaran els 33,33 euros que li corresponen. Això suposaria als ajuntaments de la província de Castelló fer modificacions pressupostàries, amb el que comporta de temps i d'esforç, per tal de buscar diners en uns pressupostos del 2015 quasi exhaurits.

Aquestes són les raons que els han portat a presentar la moció.

El senyor Mañá fa ús de la paraula i diu que la seua abstenció no és per no compartir els acords proposats, perquè la Diputació pot i ha d'assumir-los, sinó més aviat per les formes.

Ahir --continua dient-- l'alcaldessa els va passar la moció per correu electrònic. Efectivament, sense tenir cap obligació de fer-ho. Assegura que ell ha vist el correu electrònic aquest matí i que el seu grup ha considerat que no és un tema urgent i, per tant, s'hauria pogut passar per la Junta de Portaveus o fins i tot convocar avui de matí els caps de l'oposició per a plantejar-ho. Adverteix que ells haurien pogut fer les gestions corresponents amb els seus companys de la Diputació, tots tenen companys amb càrrecs a la Diputació --diu-- que en coneixen el mecanisme i se'ls hauria pogut cridar i preguntar-los-ho, fins i tot forçant-los a fer les modificacions necessàries; però per a tot això és necessari conéixer quina és la situació i que a data d'avui no la coneixen. Aquesta qüestió de forma, sense ser necessària, sí que hauria estat convenient per a la bona fi i si es volia tenir el suport del seu grup.

A més --explica el senyor Mañá--, no és només una qüestió de forma si no també de fons en la qual ens podrien trobar, perquè segons l'ordre primer cal fer la sol·licitud d'adhesió. Per acabar, el senyor Mañá diu que per tot el que ha exposat el seu grup s'hi abstindrà.

L'alcaldessa exposa que demà portaran a la Junta de Govern Local la proposta de l'acord d'adhesió. El motiu que no s'haja portat avui al Ple --explica-- és perquè l'ordre es va publicar ahir. L'expedient ha de ser fiscalitzat per Intervenció, Intervenció no ha tingut temps de fer-ho, i hauria estat un expedient que no haurien tingut temps ni de veure'l perquè s'hauria acabat a última hora del matí i, per això, es portarà demà a la Junta de Govern Local, però tal com ha dit abans la moció que s'està tractant no té res a veure amb l'acord d'adhesió.

El senyor Flos explica que el que s'està demanant mitjançant aquesta moció és que la Diputació de Castelló faça el mateix que la de València, i així els ajuntament no hauran de pensar ni buscar més per a traure els diners del pressupost actual. El 2016 els ajuntaments ja ho podran pressupostar. Amb aquesta mesura, els pares dels alumnes dels ajuntaments de la província de València, el dia 1 de desembre, podran ja cobrar aquesta quantitat gràcies a la seua diputació.

No diem --continua explicant-- que la Diputació de Castelló no vulga pagar i el que s'està demanat és que donen el mateix pas que ha donat la de València, i així els pares i alumnes dels ajuntaments de Castelló no es veurien agreujats en comparació amb els dels ajuntaments de València.

Que des de la Diputació de Castelló --diu-- els estiguen dient que paguen els ajuntaments i que quan tinguen les factures ja ho abonaran, dificulta el procés i, encara més, es podria arribar a pensar que d'alguna manera estant boicotejant el pas que ha donat la Generalitat. Ell no vol pensar això --continua dient-- però saben que té romanents i que ho pot fer. Aquest és el motiu pel qual demanen adoptar els acords proposats en la moció i, així, poder demanar a la Diputació de Castelló que donen facilitats als municipis perquè al capdavall --acaba-- la Diputació és l'ajuntament de tots i els ha de donar suport. En aquests moments el suport es necessari i, per tant, s'ha de demanar.

A continuació, pren la paraula el senyor Martí per a expressar que, a ells, els importen més els problemes dels ciutadans que la política i creuen que fer aquest toc a la Diputació és bo per als ciutadans i que, per tant, s'ha de fer, i entenen que és urgent ja que va sortir ahir i que és bo haver-ho portat al Ple perquè els ciutadans que estan ací pugen saber per què es fan les coses.

El senyor Martí considera que el que ha explicat el senyor Flos és senzill: els ajuntament no tenen, en les dates en què estem, liquiditat per a fer front al pagament i, ja que la Diputació presumeix de la seua, està bé demanar-los que traguen ells els seus diners per a ajudar la gent, no els ajuntaments, i que paguen i que la gent a la que li pertoca puga cobrar els 100 euros al més prompte possible. El 2016 ja ho regularem, es dotarà una partida en el pressupost del 2016 i ja se li tornaran els diners.

Entenen --diu el senyor Martí-- que és un tema important per a moltes persones que avui dia estan passant situacions límit i que ells des d'on estan han d'ajudar-les.

El senyor Mañá, en un segon torn de paraula, vol especificar dues coses.

Primera, que si és ben cert que en un principi la Diputació provincial en els seus plantejaments va dir que una vegada que presentaren les factures aportaria els diners, ell creu que això ha quedat ja descartat des del moment que s'ha publicat una ordre que, segons la interpretació que en fan, la Diputació haurà de pagar abans i que quan tinguen els diners de la Diputació i de la Generalitat els ajuntaments pagaran. Entenen que això comporta l'obligació de la Diputació a pagar abans i no el que retenia en un primer moment. És el que entenen ells --hi insisteix--, perquè, com que no hi ha hagut temps per la urgència de portar-ho al Ple, no han pogut preguntar moltes coses sobre aquest tema, que és important i els hauria agradat poder-ho plantejar.

Independentment de tot això --afegeix--, hi ha el tema de l'acord de la Diputació de València, que a ells els hauria agradat tenir-lo per a saber quins són els termes. Diu que la finalitat ja la sap, però que hi ha vegades que saber la finalitat no és prou i cal conéixer-ne els termes. La senyora alcaldessa --recorda-- ha dit en aquesta sessió que demà en la Junta de Govern Local es tractarà l'adhesió a la Xarxa Llibres. Doncs afirma que l'oposició, o almenys ell, no sap quina serà la postura de l'Ajuntament, si en pagarà una part el 2015 i l'altra el 2016 o tot el 2016. S'està parlant que hi ha un termini de quinze dies hàbils, que són tres setmanes, tres setmanes per a poder-ho demanar, i que davant de tot això es pregunta: Tanta presa hi ha per haver-ho de fer demà? No se'ls hauria pogut explicar, a l'oposició, el que hi ha? Creu que no es pot tractar per urgència aquest tema sense donar a l'oposició la informació i transparència que es pretén.

Per acabar diu que, per un tema de formes, s'hi abstendran, encara que entenen que és justa i necessària la reclamació, i que ja els agradaria que la Diputació de Castelló participara, sobretot perquè ells han de defensar els interessos del seu poble; però també entenen que, amb el temps i forma que cal i sempre que siga així, els tindran al costat; si no, s'hi abstendran.

Pren la paraula en un segon torn el senyor Flos per a aclarir que el que es tractarà en la Junta de Govern és si l'Ajuntament s'hi adhereix o no, res més que això. Després --continua dient-- ja veurem si paguem en 2015 o en 2016. Si la Diputació de Castelló fa el mateix que la de València, està clar el que s'ha de fer; si no, es farien les modificacions o el que corresponguera.

L'alcaldessa respon al senyor Mañá preguntant-li com no ha de ser urgent si en l'ordre es diu que les peticions es resoldran per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds. O siga, que com més prompte millor. A Peníscola ho han enviat avui. Sense cap tipus d'informe d'Intervenció, avui ja ho han enviat. Per què? Doncs perquè la sol·licitud és important enviar-la al més prompte possible si s'han de resoldre per ordre d'entrada.

Votació

Sotmesa la moció a votació del Ple de la corporació, s'aproven els acords proposats per 14 vots a favor (grups Socialista i Compromís-Esquerra Republicana) i 6 abstencions (grup Popular).

PRECS

El senyor Pérez vol insistir en un prec que ja va fer en el ple anterior. Diu el senyor Pérez que el que se li va contestar en el ple anterior, sobre el cobrament de les mensualitats pels serveis de consergeria, no s'ajusta a la realitat. Exposa que les paraules que les paraules que van dir són que els treballadors de consergeria «ja estan al dia», que a només una persona se li devia un mes, que estava tot clar. El regidor d'Esports i d'Hisenda va dir que n'estava assabentat i l'alcaldessa va dir que «ja s'ha solucionat» i que eren problemes tècnics, qüestions de plecs que vénen de l'anterior legislatura. Doncs no --diu. Aquest servei corresponia a un plec amb vigència fins a finals de 2016. Que uns ciutadans que treballen no cobren --explica-- és una preocupació. I els parlo de sensibilitat --diu-- perquè no havien cobrat. Aquests plecs no requereixen cap estudi sinó simplement tenir voluntat i preocupar-se que es cobre. Això va ocórrer en el ple del 24 de setembre i el conserge va cobrar el dia 6 d'octubre i es va dir que cobraren juliol i agost, motius pels quals vostés --diu-- o no s'ajusten a la realitat o van mentir. Continua dient que el 10 d'octubre ja haurien d'haver cobrat setembre. Considerant tot això --afegeix-- o bé no s'ajusten a la realitat en la contestació o van mentir.

Ja s'és a finals d'octubre i ell es pregunta: Què ocorrerà? Ja estem de nou a finals d'octubre se li deuran, quan es cobre, setembre i octubre i ja estem a novembre; quasi tres mesos.

Prega --explica el senyor Pérez-- que, tenint en compte els antecedents, no es mentisca als ciutadans i als responsables que hi ha ací o, simplement, que s'assabenten bé del tema. Espera que se solucione definitivament i que aquestes famílies puguen viure del treball maldecaps causats per l'administració.

RESPOSTES A LES PREGUNTES FETES EN EL PLE DEL DIA 24 DE SETEMBRE DE 2015

1r. Preguntes fetes pel senyor Mañá sobre la utilització de l'himne de la Comunitat Valenciana en actes de l'Ajuntament.

En el passat Acte de Proclamació de la Reina i la Cort d'Honor es va suprimir el tradicional himne regional després de la interpretació de l'havanera «Vents de nostàlgia» a càrrec de la Coral Polifònica Benicarlanda. Qui va decidir aquesta supressió? Va ser l'Alcaldia o una decisió de l'equip de govern? Cal entendre que va ser una substitució?

L'alcaldessa contesta dient que no és cert i que no es va suprimir l'himne després de «Vents de nostàlgia». Simplement --diu-- no estava previst que després d'aquesta peça s'interpretara l'himne. Comenta l'alcaldessa que el senyor Mañá fa referència a la Llei 8/1984, de 4 desembre, i ella explica que aquesta llei, mitjançant la qual es regulen els símbols de la Comunitat Valenciana, desenvolupa en el títol II tot allò referent a l'himne oficial de la Comunitat valenciana, i que diu: «En els actes solemnes que se celebren al territori de la Comunitat Valenciana l'Himne Oficial serà interpretat conjuntament amb l'Himne Nacional». També recull que en els actes oficials de la Generalitat Valenciana es podrà interpretar l'himne de la Comunitat Valenciana. Igualment, l'article cinqué diu que reglamentàriament s'establiran els actes en què serà obligatòria o potestativa la interpretació l'himne. I en aquest cas concret --explica l'alcaldessa-- no s'han establit mai i, per tant, no hi ha cap normativa que diga en quins casos s'ha d'interpretar i en quins no, tret dels actes oficials de la Generalitat Valenciana.

L'acte de la proclamació de la Reina de les festes patronals s'entén que no és cap acte oficial de la Generalitat i, per tant, la interpretació de l'himne no hi té cabuda. Continua explicant que, a més, ho han consultat a experts en protocol i els han confirmat que la interpretació de l'himne oficial en aquest acte hauria estat inadequada, que el més adequat en aquests casos és interpretar l'himne del municipi o, si no n'hi ha, com és el cas de Benicarló, interpretar alguna peça identificativa del poble, que és el que es va fer.

Sobre de qui va ser la decisió i si l'equip de govern n'estava assabentat, l'alcaldessa contesta que va ser una decisió d'ella, consensuada amb tot l'equip de govern, i que va vindre donada perquè ella, quan va invitada als pobles del voltant, a les presentacions de les reines de les festes, que sol anar a tots, a Càlig, a Sant Mateu, a Vinaròs... a molts --especifica--, en cap d'aquests pobles s'interpreta l'himne de la Comunitat, i als municipis que tenien himne local era aquest el que s'interpretava. Com que a Benicarló no hi ha himne local, ella va pensar que l'havanera «Vents de Nostàlgia» fa referència a Benicarló, és una peça molt bonica i la va considerar molt adequada, i que no hi havia cap altre motiu ni intenció.

Es preveu mantenir en el futur la supressió de l'himne regional en aquest acte?

L'alcaldessa contesta que, com ja li ha dit, protocol·làriament no és adequat que sone.

Es preveu en el futur suprimir l'himne regional en altres actes?

No --diu l'alcaldessa--, de fet es va posar el dia 9 d'octubre i se seguira posant sense cap problema.

Tenint en compte que dos regidors de l'equip de govern es van quedar asseguts als seus seients la nit de la serenata a Sant Bartomeu mentre s'interpretava l'himne regional, va tenir alguna cosa a veure aquesta supressió de l'himne regional amb els pactes de govern entre PSPV i Compromís-ER?

L'alcaldessa contesta que no i que aquest fet es va produir després de la presentació de la Reina.

En els pactes de govern entre PSPV i Compromís-ER s'estableix el respecte a l'Estatut d'Autonomia?

Segueix contestant l'alcaldessa i diu que no només el respecte sinó que tots els que conformen l'Ajuntament el dia de la constitució ho van prometre i se sobreentén des del moment que són regidors d'un ajuntament.

2n. Preguntes fetes pel senyor Mañá sobre la convocatòria de subvencions per a l'elaboració de plans estratègics de turisme (BOP).

Contesta a les preguntes la senyora Marzá.

Concorrerà l'Ajuntament en la convocatòria?

La senyora Marzá diu que la resposta és sí, que pensen de forma seriosa i ferma que sí que s'ha de treballar en un pla estratègic de turisme. Ella creu que hi estan d'acord tots els grups polítics; primerament, perquè aixi ho van dir tots en campanya i, després, perquè s'està dient seguit seguit. Es necessita un pla que ens indique on estem i on volem anar, i tots sabem que, de fàcil, no en té res.

Cal marcar les accions que cal desenvolupar?

Continua la senyora Marzá explicant que cal marcar les accions que s'hauran de dur a terme: unes ràpides, a curt termini, perquè el dia a dia del nostre poble ens ho requereix, i d'altres a mitjà i llarg termini; d'ací, la planificació turística.

Benicarló --continua exposant-- té un pla estratègic que data del 2003, redactat per la Conselleria de Turisme, un projecte que, per cert, va suposar un any de treball.

Aquest pla va fer un diagnòstic de quina era la situació del municipi en aquell moment i en el qual es proposaven línies d'actuació sobre les quals calia desenvolupar el model turístic del poble, i fruit d'aquest estudi i gràcies al pla estratègic va nàixer el pla de competitivitat turística, que es va crear per a desenvolupar un dels productes turístics que allí es va fixar, como era el sector nàutic. Cal valorar entre tots si els quasi 2 milions d'euros que ha portat aquest pla en inversions entre els municipis de Benicarló i Pescola han aconseguit el seu objectiu.

El pla de competitivitat --diu-- pretenia potencia el sector nàutic i totes les seues variants, ficar-lo en valor i, en comptes d'això, tindrem una reparació en un tram de la Mar Xica, una neteja de cara a la plaça del Morrongo i 300 m2 de passeig. Ella anticipa que no compensa haver abandonat el projecte de desenvolupament del passeig sud, que anava des de el port i fins a la Caracola, projecte pel qual s'hauria d'haver lluitat.

La senyora Marzá pregunta: «Després de 12 anys, l'Ajuntament ha posat a disposició tots els recursos necessaris per portar a terme línies d'actuació reflectides en aquell pla estratègic? S'han dut a terme les totes les mesures allí previstes? El pla estratègic s'ha quedat obsolet? La realitat de Benicarló des del 2003 ha canviat tant?». Respon dient que en alguns aspectes sí i en altres --creu que tots estarem d'acord-- doncs no.

La tècnica de l'Ajuntament encarregada del pla de competitivitat --continua explicant-- li ha dit que l'avaluació d'aquest pla estratègic no s'ha fet. També l'han informada que des del 2009 no surten subvencions per a portar endavant plans d'excel·lència o de competitivitat. De fet, el nostre va ser un dels últims --diu-- i actualment està encara en període de pròrroga, i és possible que a hores d'ara calga una anàlisi seriosa sobre els resultats.

Després de 3 mesos a la Regidoria --diu la senyora Marzá--, ficant-nos al dia, coneixent l'àrea, el personal de què disposem, tenint en compte que vam entrar com a regidors a l'estiu, època de vacances, no per a ells --especifica--, poquet a poquet està ficant-se al dia de tot el que suposa el turisme per a Benicarló.

Es pensa elaborar un pla estratègic de turisme? En cas afirmatiu, què s'ha fet fins avui?

Explica la senyora Marzá que, quan la Diputació trau el 12 de setembre la convocatòria de subvencions per a elaborar plans estratègics, ho va traslladar als tècnics per a conéixer la seua opinió i fer una anàlisi de la situació. Ella no sols es va quedar amb aquesta opinió --diu-- i es va posar en contacte amb el Patronat de Turisme a nivell provincial per tal d'informar-se; també ho va comentar amb les persones que des de Conselleria gestionen el pla de competitivitat. Ells mateixos --comenta-- la van remetre a parlar amb l'equip tècnic de Conselleria que porta el disseny i l'assessorament en plans d'acció estratègica, que casualment són els mateixos tècnics que van redactar el projecte que s'hauria d'haver implantat en 5 o 6 anys. Quina sorpresa --exclama--, després d'una primera anàlisi interna del pla, veure que pràcticament no s'ha fet res i que de les 80 mesures d'implantació ràpida la gran majoria estan per executar. Amb tot això, la imatge que s'ha donat als tècnics de Conselleria és de poc rigor i poca seriositat.

Continua dient la senyora Marzá que, en la reunió que hi va mantenir, els va fer partícips de la preocupació i les mancances en el tema i els va transmetre la seua preocupació i també l'interés de treballar per a resoldre aquesta situació. Es va acordar, i en això --diu-- es va comprometre, iniciar un procés de revisió del grau d'execució del Pla Estratègic de Turisme de Benicarló, elaborat el 2002-2003, amb l'Agència Valenciana de Turisme. Igualment, es va comprometre a col·laborar amb l'Agència Valenciana de Turisme per tal de veure tot el que s'ha executat i el que no s'ha executat i mirar les accions, actualment necessàries, per a desenvolupar turísticament el municipi, a mitjà i llarg termini.

Una cosa que ella considera molt important --assegura-- és fer-ho de forma coordinada amb el Consell de Turisme, en què hauran de participar de forma activa els tècnics de l'Ajuntament, els de la Conselleria, els representants dels grups polítics, i en el qual s'implica també la gent vinculada als sectors econòmics, que tenen tant a dir i convé la seua implicació.

Cal estudiar en profunditat temes com ara la revisió del paper de l'estació nàutica, una possible modificació del PGOU per a afavorir la instal·lació d'establiments turístics, l'adaptació a les demandes dels nostres veïns i dels turistes que hi vénen, la promoció de les nostres empreses i la creació de noves que donen servei al sector, especialment, d'oci, festiu, cultural i esportiu. Considera que l'única manera d'avançar és treballant tots a una, i des d'ací ho llança.

Especifica que no tot ha de ser diagnòstic i accions. S'han d'establir --aclareix-- uns indicadors de seguiment, avaluacions, una taula de seguiment, tot això per a anar veient si les accions que s'implementen dins del pla funcionen. La seua intenció --afirma-- és que un pla no siga només un dossier guardat en un armari. Per tot això ells sí que consideren necessari treballar en aquesta direcció, en aquest objectiu i, sobretot, tots junts.

El senyor Mañá pren la paraula per a dir que s'alegra que s'haja concorregut en la convocatòria i espera que la subvenció hi arribe. S'alegra que hi haja un pla estratègic de turisme havent-se adaptat el que ja hi ha, i també diu que per a tot això els tindran al seu costat per al que faça falta.

L'únic que lamenta el senyor Mañá és que que totes aquestes explicacions no es donen en les comissions informatives i que les hagen de rebre fent preguntes en el ple. Demana i prega --continua dient-- que en les comissions informatives se'ls informe i així s'estalviarien haver de fer preguntes en el ple.

La senyora Marzá diu que agraeix la pregunta al senyor Mañá i que tot el que ha dit abans és cert, i es compromet a fer-ho. En el Consell de Turisme ja s'ha comentat la iniciativa i aprofita per a dir que segurament es fusionarà aquest consell de turisme amb el de comerç i desenvolupament local perquè al cap i a la fi tot és promoció econòmica. El turisme és un sector en el qual no s'ha treballat els últims anys, no s'hi ha apostat i sobre això tots els ciutadans haurien de fer una reflexió. Torna a repetir que es compromet que això siga aixi, a donar-los tota la informació i fer-los-en partícips. El que ha fet ha sigut traslladar tot això als seus companys. Es farà un estudi per a fer un diagnòstic d'allò que s'ha executat i del que no s'ha executat i, una vegada feta la diagnosi, es traslladarà a tots els grups no només perquè en siguen sabedors sinó perquè hi puguen aportar opinions i fer propostes a l'hora de posar-nos a treballar. Demana que s'hi col·labore i que s'hi participe i reconeix que ella és nova i que intentarà millorar.

L'alcaldessa intervé i pregunta a la senyora Marzá si els pot dir on estava el Pla Estratègic. La senyora Marzá respon que, concretament, estava al despatx de la tècnica del Pla de Competitivitat i, al de l'Alcaldia, hi havia el Pla d'Acció Comercial, que aquest és un altre pla del qual --ja els anticipa-- que la seu intenció és treballar en la mateixa línia.

L'alcaldessa diu que simplement vol demostrar que són plans que estaven a l'ajuntament, però que estaven abandonats. Mai s'han posat en marxa ni s'ha fet un seguiment ni s'han estudiat. Afirma que el grup Popular reclama que es facen plans estratègics i els que s'han fet mai s'han posat en marxa, i això és greu. Aquests plans, quan es van obrir, estaven plens de pols i es veia que no s'havien obert durant molts anys.

3a. S'ha parlat molt de la participació ciutadana; tots els grups polítics. Però tenint en compte les comissions que s'han convocat fins ara, es convocarà els regidors de l'oposició? A què es deu que pràcticament no es convoquen comissions, tret del regidor de Cultura? No arriben a un 50%, tal com ha dit, exceptuant les convocades pel regidor de Cultura i tres comissions de Governació i d'Hisenda.

S'ha parlat molt de la participació ciutadana; tots els grups polítics. però tenint en compte les comissions que s'han convocat fins ara, es convocarà els regidors de l'oposició?

L'alcaldessa respon que als regidors de l'oposició sempre se'ls ha convocat.

A què es deu que pràcticament no es convoquen comissions, tret del regidor de Cultura? No arriben a un 50%, tal com ha dit, exceptuant les convocades pel regidor de Cultura i tres comissions de Governació i d'Hisenda.

L'alcaldessa diu que s'ha preocupat de saber quantes comissions s'han convocat des de la nova legislatura; en concret, des del dia 16 de juliol, en què es van constituir, havent passat 4 mesos si comptem el més de juliol, perquè com ja ha dit es van constituir el dia 16.

Exposa l'alcaldessa que, de comissions de Cultura i Esport, se'n han constituït 6 de 8, un 75 %. De Serveis al Ciutadà, se n'han convocat 4 de 8, el 50 %. D'Urbanisme, 5 de 8, un 62,5 %. D'Hisenda, se'n han convocat 7 i 2 de la Comissió Especial de Comptes, el 112 %. De Policia, se'n han convocat 6 de 8, el 75 %. I la Comissió de Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut, 4 de 8, el 50 %. Això dóna una mitjana de comissions convocades en aquests 4 mesos del 70,75 %, i no del 50 % com ha dit el senyor Pérez.

L'alcaldessa recorda que ells, en la legislatura passada, també es van queixar d'aquest tema. S'ha de considerar que en aquestos 4 mesos, incloent-hi el mes d'agost, mes en què molts funcionaris estan de vacances, la mitjana de convocatòries de comissions és bona. Explica que el grup Popular es queixa que si no es convoquen comissions no hi poden participar, però ella, llegint les actes de les comissions convocades, comprova que en les que s'han convocat no han parlat molt i que, a ells, sí que els agradaria que hi participaren i que hi portaren propostes.

Manifesta l'alcaldessa que ella el que sí que pot dir és que durant l'anterior legislatura es van convocar, més o menys, el 60 % de les comissions informatives i que fins i tot en alguns casos passaven mesos sense que es convocaren. Per aquests motius, no poden acusar aquest equip de no convocar comissions informatives perquè sí que se'n convoquen i són molts els punts que van al Ple ja dictaminats. No obstant això, intentaran convocar-ne més i fer-ne dos de cada al mes. Assegura que entén la seua reivindicació.

Es dóna la paraula al senyor Pérez Ollo, qui exposa:

«Que no es exacto lo que ha dicho la alcaldesa Que él dispone de las fechas de las convocatorias de comisiones Informativas, sin contar la constitutiva. Que cuando hicieron esta pregunta es porqué ya vislumbraron ciertas intenciones, y espera que la animadversión no la ciegue y analice el porqué de la pregunta, sobre todo el porqué. Cree --continua explicando-- que comparten el porqué de las comisiones informativas, que son comisiones de trabajo, y cuando él era Presidente las convocaba, y compartía. Que el grupo Socialista, en la anterior legislatura, ya hablo sobre este tema en junio y julio del 2011. Él ha creído oportuno esperar unos meses mas y esperar a ver la dinámica de las convocatorias. No está de acuerdo en que ellos no participan de las comisiones -- y comenta-- Son pocas las que se convocan y solo con los puntos de dar cuenta, o ruegos y preguntas. No le sienta bien --considera que a ninguno de los diez concejales de la oposición--, lo que ha dicho la alcaldesa al respecto, y le preocupa, a la vista de como van los acontecimientos, le pide que lo analice todo en global, no solo la pregunta concreta, no si fueron 5 o 7, (que el dice que fueron 4 de 7 de contratación, Hacienda 6 de 8, Bienestar Social, 3 de 7, Cultura 5 de 7, Turismo 3 de 7, Urbanismo 3 de 7 y Gobernación 5 de siete) Puede que no cuadre --dice-- y en alguna puede haber un error, pero esté no es el tema en si, --dice-- el tema es lo global, en la intencionalidad de la participación. Él ya le habló de participación --continua diciendo-- porqué ellos siempre han estado de acuerdo en eso.

El señor Pérez explica que a ellos les gustaría que se preocupase por estos temas al igual que algunos concejales, porqué les preocupa que sigan en la misma dinámica, y espera que cambien y den participación en las comisiones de trabajo y que sean convocadas con contenidos para debatirlos.

En la legislatura pasada algún concejal ya hablo de retribuciones en el mes de julio de 2011, si es cierto que alguno, no usted ni ninguno de sus componentes, y cree que eso es falta de miras, él no le hablará de retribuciones económicas, --considera, dice-- que quien utiliza argumentos de ese estilo tan simplistas denota limitaciones, incluso además ciertas carencias y por supuesto una falta de capacidad de análisis de la situación. Ni la alcaldesa lo ha hecho ni el tampoco, y cree no lo van a hacer.

Ciertas sospechas tenían --dice-- cuando el 16 de julio se estructuraron las comisiones Informativas y la concejal de Turismo y Comercio después se señalar los días y horas de las comisiones dijo: "Bé, si es convoquen" a lo que la alcaldesa apostilló: "com?". "Que si es convoquen" --respondió la concejal de Turismo-- y la alcaldesa dijo: "a, això, si es convoquen". Esto se produjo el día 16 de julio y estábamos todos, y él se pregunta si la alcaldesa llegará o no llegará. Que si sus intenciones son buenas seguirán teniendo su apoyo, y ese es el fondo de la cuestión, no la cantidad de las comisiones, porqué aquí económicamente no vamos a hablar de eso y la oposición de la bancada donde él se encuentra no hablará de esas cuestiones. ¿Que quiere la alcaldesa que piensen cuando la realidad de hoy en día va de acuerdo con las manifestaciones del día 16 de julio? --pregunta el senyor Pérez-- Pues que muchos no llegan y ella lo sabe.

Continua exponiendo que el cree que hay que convocar las comisiones, no anunciar en prensa las actividades, por ejemplo lo de la semana del comercio, que salió en prensa y la oposición no pudo hablar ni debatir, ni opinar en ese sentido y la alcaldesa ya pidió una vez disculpas en eso, pero siguen igual.

Han habido personas en la anterior legislatura, que en julio de 2011 dijeron que había obligación de convocarlas, aunque solo sea con el punto de ruegos y preguntas, porqué según ellos eran derechos de la oposición. Ellos lo que quieren es trabajar y participar y no entrar en si se vulneran sus derechos, como lo hicieron compañeros de la señora Miralles en la legislatura pasada con ella al frente. De igual forma lo hicieron el señor Ferrer y el señor Mascarell, en la misma línea, dando importancia a la participación, para entre todos colaborar a la mejora de Benicarló, y el coincide con eso, y comenta de nuevo que como Teniente de Alcaldía y bajo su responsabilidad, se convocaron todas las comisiones.

Ya para finalizar el señor Pérez Ollo dice: ¿Que opinaría la alcaldesa si él le dijera: "Cuando el compromiso es de trabajar todos juntos, la oposición no puede estar al margen. La oposición no puede conocer asuntos y decisiones del equipo de gobierno por la prensa"? ¿Qué opinaría ella si le dijese: Queremos colaborar y aportar nuestras ideas y nuestro trabajo" No podemos permitirnos, Benicarló no puede, malgastar ningún esfuerzo, ninguna energía, ningún talento. Esta ciudad necesita de todos desde las diferentes responsabilidades? Y a él estas frases le parecieron geniales, ¿las recuerda ella? --pregunta el señor Pérez Ollo-- . Cuando el las oyó de la jefa de la oposición él pensó que muy bien. Que él como teniente de alcalde, tenía que convocar urgentemente el Plenari d'Esports y al Consell d'Esports para que todos participasen, y él lo que le pide es eso mismo.»

Pren la paraula l'alcaldessa assegurant que, en ocasions, no l'entén i no sap exactament què vol dir. Diu que ella no ha parlat d'economia i que no ha dit que ells, com que estan en l'oposició, cobren per assistències i que per això per açò volen que es convoquen comissions. Això ella no ho ha dit --hi insisteix. Diu que l'únic que ha parlat d'economia ha estat ell i que sí que pareix que hi haja un rerefons, i que en realitat el que vol és això, però que no vol acusar-lo de res --vol que quede clar-- però que si fóra així estarien legitimats per a reclamar-ho, perquè així està previst en el pressupost.

Sobre el fet que no coincidisquen les seues xifres amb les d'ella, assegura que les que ella ha donat li les han facilitades els secretaris de les comissions responent a la seua petició, que sent molt que no coincidisquen però que les que ella té són les oficials.

Continua dient l'alcaldessa que no sap realment de què se'ls està acusant, que parla de falta de capacitat d'anàlisi, de si arribarà o no arribarà --això no sap què vol dir, comenta--, que diu que l'oposició s'assabenta per la premsa i ella li recrimina que diga això quan precisament durant la legislatura anterior ells es van haver d'assabentar per la premsa de moltíssimes coses i, a més, de coses importantíssimes. Ella creu --segueix exposant-- que actualment s'estan convocant tots els portaveus de l'oposició per a tots els assumptes importants sobre els quals s'ha de pronunciar l'Ajuntament.

Pel que fa a la convocatòria de les comissions, si d'alguna se n'ha fet menys de les establides, doncs d'ara endavant es procurarà convocar-les totes encara que siga amb el punt de donar compte.

Li consta que en l'àrea de Benestar Socials s'han convocat comissions amb molts punts per a tractar i que possiblement es podria dividir en dues. Assegura que és una àrea en la qual s'està treballant moltíssim i que se n'han convocat poques, però amb una gran quantitat de temes i que en cadascuna s'han portat tants punts que hi hauria no per a dues sinó en moltes ocasions per a més i tot, i afirma que no entén de què se'ls està acusant. Els diu que si en les comissions volen participar, aportar idees, debatre... ho poden fer tranquil·lament, perquè no se'ls està impedint fer-ho. Ella pensa que les comissions informatives s'estan convocant amb prou intensitat. Volen que es convoquen totes? --pregunta. Doncs es convocaran totes encara que siga amb el punt de donar compte de tot el treball que s'està fent, que és moltíssim.

Pren la paraula la senyora Escudero per a dir que s'està parlant de les comissions informatives, de les juntes de govern, de les juntes de portaveus i que ella vol llançar a l'oposició un repte per a explorar noves vies de participació. Adverteix que parlarà de l'àrea que coneix, des de la qual ara fa un mes se'ls va convidar a conéixer el servei de Benestar Social per dins, a conéixer quin treball s'hi estava fent, a conéixer als professionals i se'ls va oferir així el contacte real amb el treball que s'està fent dia a dia en l'àrea. Creu que cal començar a treballar en noves vies de participació reals perquè, en les comissions informatives, la burocràcia se'ls traga moltes vegades i pot ser que s'hagen d'obrir nous camins de participació. En la seua àrea es constituiran dins de no res les taules de participació i espera que siga una idea que s'exporte a les altres àrees. En aquestes és el lloc on realment es podrà exercir aquesta participació que s'està demanant. Per tant, ella els demana que siguen valents per a fer una participació real no només en els òrgans, que probablement s'han quedat massa encotillats, i cal tenir la valentia de traure la participació cap a fora.

L'alcaldessa intervé per a de dir que les comissions, com ha assenyalat la senyora Escudero, són per a dictaminar punts que després van al Ple. No són llocs on es puga debatre molt si no és en el punt de precs i preguntes o en alguns punts concrets que són més propicis per al debat. Ella recorda la Comissió d'Urbanisme en què es va tractar la formació de la Comissió de Seguiment del Pla General. En un primer moment, la proposta era que només hi haguera un representant de cada grup municipal i allí es va acordar que n'hi haguera més. Hi va haver una estona de debat en aquest sentit i també sobre el sistema de votació i d'acord i, finalment, es va acordar que aquesta comissió estiguera integrada pels mateixos que formaven part de la Comissió Informativa d'Urbanisme i, sense cap imposició de l'equip de govern, es va acordar entre tots els que hi van assistir i aquest és el tarannà de l'equip de govern actual.

En relació amb el que ha dit el senyor Pérez, ella pensa que en moltes coses no té raó, perquè tal com ha dit la senyora Escudero, més òrgans de participació i més temes de participació no poden oferir-ne.

Els punts en el torn de precs i preguntes --així ho confirma el secretari-- han de ser breus i concisos i ens ho estem saltant --diu l'alcaldessa--, perquè hi ha hagut una intervenció del portaveu, hem contestat i ella creu que ja no hi té cabuda res més.

Intervé el senyor García i diu que només ho fa per a resumir el que ha exposat el senyor Pérez en un exemple fàcil. El que no és lògic --diu-- és que en les comissions informatives es done compte d'activitats que ja s'han fet, com ara els actes i el lliurament de premis del comerç.

L'alcaldessa respon que ells ho han fet en nombroses ocasions, considera que la pregunta ja està contestada, que ells ja han tingut la rèplica i tanca la qüestió.

4a. Hi ha plecs que no han sortit a licitació, tot i que estan preparats des de fa molts mesos, d'abans del canvi de govern. Hi ha consignació pressupostaria, es passaran factures. Es tracta de la consergeria del pavelló. On està el problema? Saben que això està pendent? Es pensa donar instruccions al regidor de Contractació per tal de solucionar-ho?

Pren la paraula el senyor Sánchez com a regidor de Contractació i diu que, en el cas del conserge del pavelló municipal, com ja es va explicar en la Comissió Informativa del 5 d'octubre, i satisfactòriament segons va reconéixer el senyor Pérez en el transcurs de la sessió, s'ha patit un retard a partir de l'informe d'Intervenció, que qüestiona i demana aclariments sobre la forma de contractació, i que s'ha hagut de refer el plec de clàusules tècniques. Assegura li consta que ja s'han fet les modificacions, que s'ha tirat i considera que en breu podrà licitar-se.

El senyor Pérez diu que està satisfet que per una pregunta en el Ple es portara el punt a la comissió perquè que encara està igual.

El senyor Sánchez contesta que no està igual. Diu que no s'ha acabat de concretar la contractació però que s'està avançant i que des del dia en què es va fer l'explicació fins avui s'ha seguit treballant en aquest tema.

5a. Més plecs per licitar: els monitors de la campanya d'hivern i la de l'esport escolar. No se sap com es farà i a quina empresa es donarà. Fins al que sabem, el departament d'esport ja ha fet el seu treball així com el seu regidor. On està el problema? Saben que això està pendent? Es pensa donar instruccions al regidor de Contractació per a solucionar-ho?

El senyor Sánchez pren la paraula per a respondre i diu que també s'està resolent un tema tècnic i que també es van explicar els motius en la mateixa comissió del 5 d'octubre. Explica que s'està pendent d'un informe tècnic que ha retardat la licitació, però que les campanyes han començat amb normalitat a partir d'un contracte menor i que tan prompte com es puga es licitarà el contracte per tal de tenir un contracte com cal, a partir del mes de gener.

Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 23.00 hores. En dono fe.

I, perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa.


Vist i plau

Benicarló, 29 d'octubre de 2015

L'alcaldessaRosario Miralles Ferrando1