Ple extraordinari núm. 15 de data 23/11/2015

23/11/2015

MARÍA NÚRIA BENÍTEZ BELTRÁN, LLICENCIADA EN DRET, SECRETARIA GENERAL ACCTAL. DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 15/2015 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 23 de novembre de 2015, diu literalment:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ESTRAORDINÀRIA NÚMERO 15/2015, DE 23 DE NOVEMBRE DE 2015

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, sent les 13.00 hores del 23 de novembre de 2015, es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que s'esmenten a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario Miralles Ferrando.

Presidenta: Rosario Miralles Ferrando

Regidors/es: Rosa Ana Marzá Caldés

Carlos Flos Fresquet

Filomena Natividad Agut Barceló

Ildefonso Añó Lores

Román José Sánchez Mateu

Marta Escudero Albor

Josep Manel Barberà Sorlí

Susana Pérez Alonso

Juan Antonio Mañá Ferrer

José Joaquín Pérez Ollo

Juan Manuel Cerdá Tena

María Nieves Eugenio Bayo

María Jovaní Palau

Pedro Joaquín García Bautista

José Antonio Simó Ramón

Benjamín Martí Esbrí

Juan José Cornelles Batiste

José María Compte Brosed

Secretari: Mª. Nuria Benítez Beltrán

La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 18 de novembre de 2015, i s'examinen els següents punts de l'ordre del dia:

1R. I ÚNIC.- SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ D'ELECCIONS GENERALS EL PROPER DIA 20 DE DESMBRE DE 2015.

Per complir el que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, segons la redacció donada per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, es procedix davant el Ple de la corporació al sorteig per a la designació de president i dos vocals per a cadascuna de les vint-i-nou meses que es constituiran en aquest municipi, així com els seus respectius suplents, dos per cadascun dels membres de les meses.

En aquest sentit, amb caràcter previ, s'ha configurat un programari informàtic per possibilitar l'automatització del procediment i sobre la base d'aquest programari s'han elegit a l'atzar per distints membres de la corporació un número de quatre dígits, del 0 al 9, i dos números d'un dígit, de l'1 al 9.

Els números seleccionats són el 4571 i els 8 i 5.

Aplicada la fórmula detallada en l'informe elaborat pels Serveis Informàtics, informe que consta en l'expedient, resulta la relació de les persones que formaran les respectives meses. Aquesta relació s'imprimix i es llig públicament en el mateix acte.

Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 13:30 hores. En dono fe.

I, perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa.


Vist i plau

Benicarló, 23 de novembre de 2015

L'alcaldessaRosario Miralles Ferrando1