Ple extraordinari núm. 4 de data 7 de març de 2016

07/03/2016ALBERTO J. ARNAU ESTELLER, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓCERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 4/2016 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 7 de març de 2016, diu literalment:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚMERO 4/2016, DE 7 DE MARÇ DE 2016

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, sent les 13.00 hores del 4 de març de 2016, es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que s'esmenten a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario Miralles Ferrando.

Presidenta: Rosario Miralles Ferrando

Regidors/es: Juan Domingo Roca Prats

Rosa Ana Marzá Caldés

Carlos Flos Fresquet

Filomena Natividad Agut Barceló

Ildefonso Añó Lores

Román José Sánchez Mateu

Marta Escudero Albor

Joaquím Bueno Bosch

Josep Manel Barberà Sorlí

Susana Pérez Alonso

Juan Antonio Mañá Ferrer

Juan Manuel Cerdá Tena

María Nieves Eugenio Bayo

María Jovaní Palau

Pedro Joaquín García Bautista

José Antonio Simó Ramón

Benjamín Martí Esbrí

Juan José Cornelles Batiste

José María Compte Brosed

Secretari: Alberto J. Arnau Esteller

Interventor: Antonio Losilla Pallares

La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 3 de març de 2016, i s'examinen els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

1r. RATIFICAR EL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 12 DE GENER DE 2016 I APROVAR L'ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE I INTEGRAT DE L'ÀREA URBANA BENICARLÓ - VINARÒS.

Expedient: ALT/2643

Prèvia urgència adoptada per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, a l'empara del que disposa l'article 116.2 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, i per no estar dictaminada prèviament per la Comissió Informativa, dono compte a la corporació de la proposta emesa per l'Alcaldia, de data 1 de març de 2016.

«Relación de hechos

I. Vista la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (B.O.E. nº 275, de 17 de noviembre de 2015).

II. Vista la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área Urbana Benicarló-Vinaròs.

III. Visto que por Decreto de Alcaldía, de fecha 12 de enero de 2016, se resolvió aprobar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área Urbana Benicarló-Vinaròs, y solicitar las ayudas previstas en la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y que se dio cuenta al Pleno de la corporación de dicha resolución en fecha 28 de enero de 2016.

IV. Visto que en fecha 13 de enero de 2016 se presentó por vía telemática la solicitud de ayuda al Fondo de Desarrollo Regional 2014-2020.

V. Visto que en fecha 29 de febrero de 2016 se ha recibido oficio de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que se requiere subsanación de la documentación presentada, ya que se entiende que la Estrategia no está aprobada por el órgano competente, y se otorga un plazo de diez días hábiles para proceder a la subsanación.

VI. Visto que, consultado con la referida administración estatal, se considera órgano competente para la aprobación el Pleno o la Junta de Gobierno Local.

Por todo lo anterior, propongo al Pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo:

1. Ratificar el Decreto de Alcaldía de fecha 12 de enero de 2016 y aprobar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área Urbana Benicarló-Vinaròs.

2. Solicitar las ayudas previstas en la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (B.O.E. nº 275, de 17 de noviembre de 2015).

3. Comunicar este acuerdo a la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a efectos de que se entiendan subsanadas las deficiencias detectadas y se continúe con el procedimiento previsto en la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.»

Seguidament, l'alcaldessa explica l'expedient i les propostes.

Votació

Sotmesa la proposta a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

PART DE CONTROL

2n. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA PRESENTADA PER JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ OLLO AL CÀRREC DE REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.

Es dóna compte de la renúncia al càrrec de regidor del grup municipal del Partit Popular, presentada pel senyor José Joaquín Pérez Ollo, mitjançant l'escrit amb número de registre d'entrada 3670, de 26 de febrer 2016.

La Corporació en queda assabentada.

I, perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa.Vist i plau

Benicarló, 7 de març de 2016

L'alcaldessaRosario Miralles Ferrando