Ple ordinari núm. 6 de data 28 d'abril de 2016

28/04/2016ALBERTO J. ARNAU ESTELLER, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓCERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 6/2016 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 28 d'abril de 2016, diu literalment:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚMERO 6/2016, DE 28 D'ABRIL DE 2016

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, sent les 21.00 hores del 28 d'abril de 2016, es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que s'esmenten a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario Miralles Ferrando.

Presidenta: Rosario Miralles Ferrando

Regidors/es: Juan Domingo Roca Prats

Rosa Ana Marzá Caldés

Carlos Flos Fresquet

Filomena Natividad Agut Barceló

Ildefonso Añó Lores

Román José Sánchez Mateu

Marta Escudero Albor

Joaquim Bueno Bosch

Susana Pérez Alonso

Juan Antonio Mañá Ferrer

José M. Serrano Forner

Pedro Joaquín García Bautista

Juan Manuel Cerdá Tena

María Nieves Eugenio Bayo

María Jovaní Palau

José Antonio Simó Ramón

Benjamín Martí Esbrí

Juan José Cornelles Batiste

José María Compte Brosed

Secretari: Alberto J. Arnau Esteller

Interventor: Antonio Losilla Pallares


Excusa l'absència: Josep Manel Barberà Sorlí

La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 25 d'abril de 2016, i s'examinen els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

1r. PRESA DE POSSESSIÓ DE JOSÉ M. SERRANO FORNER COM A REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ.

El secretari dóna compte de la credencial de regidor a favor de José Maria Serrano Forner, emesa per la Junta Electoral Central, que en l'expedient consta tota la documentació pertinent i que es compleixen els requisits establerts per la legislació de règim local per a poder prendre possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament.

Seguidament, el senyor Serrano fa el jurament com a regidor:

«Juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Benicarló, amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana».

2n. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

 • Núm. 1, extraordinària, de data 11/01/2016

 • Núm. 4, extraordinària, de data 07/03/2016

S'aproven per unanimitat les actes esmentades.

3r. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA DE SUSPENSIÓ CAUTELAR D'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES EN LA PARCEL·LA 10 DEL POLÍGON 6 I L'ENTORN A FI D'ESTABLIR LA DELIMITACIÓ DEFINITIVA D'UN ÀMBIT DE PROTECCIÓ DEL POBLAT IBÈRIC DEL MAS DE FABRA.

Expedient: MPG/2612

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa de Serveis al Territori, de data 20 d'abril de 2016, que diu literalment:

«La Comissió Informativa de Serveis al Territori, en la sessió del dia 20 d'abril de 2016, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, va tractar, entre d'altres, el següent assumpte inclòs en l'ordre del dia:

3. Dictamen sobre la proposta de suspensió cautelar de l'atorgament de llicències en la parcel·la 10 del polígon 6 i l'entorn a fi d'establir la delimitació definitiva d'un àmbit de protecció del poblat ibèric del Mas de Fabra.

Se sotmet a consideració de la comissió la proposta de l'Alcaldia, de data 14/4/2016.

"Relació de fets

 1. Atés que en data 2/10/2015 els serveis tècnics municipals van redactar un document per a la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, amb l'objectiu d'establir la protecció de l'àmbit del poblat ibèric del Mas de Fabra, amb la classificació com a sòl no urbanitzable de protecció arqueològica dels terrenys ocupats per aquest assentament, en la parcel·la 10 del polígon 6 i l'entorn.

  Així mateix, es va redactar document de consulta per a determinar el procediment d'avaluació ambiental corresponent en relació amb aquesta proposta de modificació.

 2. Atés que, mitjançant l'acord de data 29/02/2016, la Comissió d'Avaluació Ambiental, òrgan competent de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, de la Generalitat Valenciana, va resoldre:

Emetre un informe ambiental i territorial estratègic favorable en el procediment simplificat d'avaluació ambiental estratègica de la modificació puntual del Pla General sobre protecció de l'àmbit del poblat ibèric del Mas de Fabra de Benicarló, per considerar que no té efectes significatius en el medi ambient, amb el compliment de les determinacions que s'inclouen en el dit informe.

Les determinacions o condicions que caldrà tindre en compte són:

1. Per a la delimitació definitiva de l'entorn de protecció caldrà considerar el paisatge com a criteri, analitzar la visibilitat i l'accessibilitat (física i visual) a aquest recurs del paisatge, i restringir, especialment, els usos i construccions possibles en l'àmbit, per a la qual cosa caldrà redactar un estudi d'integració del paisatge.

2. Tant l'àmbit objecte de protecció directa, com l'entorn que finalment es delimite, passaran a formar part de la Infraestructura Verda de la Comunitat Valenciana. El planejament municipal haurà d'integrar-ne els àmbits citats i el règim de protecció, de conformitat amb el que estipulen els articles 5 i 23 de la Llei 5/2014.

3. Amb caràcter previ a l'aprovació definitiva caldrà obtenir el pronunciament de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport sobre l'afecció al patrimoni cultural.

 1. Atés l'informe emés per la tècnica de Gestió d'Urbanisme, de 14 d'abril de 2016, sobre el procediment d'aprovació de l'esmentat document de planejament.

 2. De conformitat amb el que preveu l'article 64 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP).

Per tot el que s'ha exposat, proposo al Ple de la corporació que, previ dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori, adopte els acord següents:

Primer. Suspendre l'atorgament de llicències d'activitat, parcel·lació de terrenys, edificació i demolició en la parcel·la 10 del polígon 6, en la qual va aparéixer recentment un assentament arqueològic, i en l'entorn, espai delimitat amb caràcter provisional pels serveis tècnics municipals en el document de modificació del Pla General, redactat en data 2/10/2015, a fi d'establir la delimitació definitiva d'un àmbit de protecció del poblat ibèric del Mas de Fabra i elaborar una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló que classifique com a sòl no urbanitzable d'especial protecció, clau 13.2b, els terrenys efectivament ocupats per aquest assentament.

  Àmbit de la suspensió de llicències:
  Finques afectades per la suspensió de llicències:

  Polígon

  Parcel·la

  Referència cadastral

  Zona afectada

  5

  121

  12027A005001210000YU

  Subparcel·les cadastrals: e, f, g, h

  5

  127

  12027A005001270000YG

  Tota la parcel·la

  5

  151

  12027A005001510000YS

  Subparcel·les cadastrals: e, f, g, h

  6

  9002

  12027A006090020000YG

  Tram del camí públic d'Ulldecona

  6

  6

  12027A006000060000YY

  Tota la parcel·la

  6

  7

  12027A006000070000YG

  Tota la parcel·la

  6

  406

  12027A006004060000YX

  Tota la parcel·la

  6

  9031

  12027A006090310000YA

  Tota la parcel·la

  6

  10

  12027A006000100000YG

  Tota la parcel·la

  6

  405

  12027A006004050000YD

  Subparcel·les cadastrals: d, e, i

  La suspensió cautelar de llicències tindrà una durada màxima de dos anys a comptar des de la data de la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. El termini s'interromprà i s'alçarà la suspensió si, transcorregut un any, no se sotmet a exposició pública la proposta de modificació del planejament.

Segon. Ordenar la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, tot indicant que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan que el va adoptar en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació. També es pot impugnar directament davant del corresponent jutjat contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí que puga exercitar qualsevol altra acció que estime procedent."

Sotmesa a votació la proposta anterior, s'acorda per unanimitat dictaminar-ne favorablement l'aprovació.»

Deliberació

L'alcaldessa explica l'expedient i les propostes d'acord dictaminades i presentades.

Votació

Sotmés el dictamen a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

4t. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 2/2016 (EXP. I-001/16 HCADGP).

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, de data 18 d'abril de 2016.

«2. Dictamen sobre la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2016 (Exp. I-001/16-HCADGP).

Se sotmet a consideració de la comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent de l'Alcaldia delegat d'Hisenda i Serveis Econòmics, de data 1 d'abril de 2016.

"Vist l'informe 77/2016 emés per l'interventor, de data 30 de març de 2016, sobre l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2016, pel que fa a la relació de factures F/2016/2.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; amb l'article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos i l'article 50.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vist tot això, i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al Ple de la corporació, l'adopció de la següent

Proposta d'acord

Primer. Resoldre la discrepància formulada per l'interventor en l'informe 77/2016, de data 30 de març de 2016, per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nul·les de ple dret.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2016, que es presenta en l'annex adjunt, per un import total de 84.098,06 euros, que corresponen a factures que s'agrupen en la relació de factures F/2016/2."

En conseqüència, la Comissió, per sis vots a favor dels representants dels grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló, Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i Ciutadans-C's de Benicarló; i tres abstencions dels representants del grup municipal del Partit Popular, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a aprovar-la.»

Deliberació

El senyor Flos explica l'expedient i a les factures que correspon.

Seguidament, el senyor Mañá pren la paraula i diu que en l'informe consta l'objecció per part de l'interventor i ells s'alegren que s'estiga treballant perquè es tinga un pla de publicitat, que comparteixen el que diu l'interventor en l'informe i recalca que no es tracta d'un tema de quantia sinó d'ordenar i que se sàpiga com s'han de fer les coses. Manifesta que s'abstindran.

El senyor Flos respon que s'està treballant en això, que la tècnica de Premsa es reunirà la pròxima setmana amb l'interventor per a veure com es pot fer i tirar-ho endavant. L'interventor ja va dir un any abans d'arribar l'actual equip de govern que calia fer-ho i no es va fer, i afegeix que en l'actualitat s'està treballant per a poder tenir aquest pla d'ací a poc temps.

Votació

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per majoria absoluta amb 13 vots a favor (grups del PSPV-PSOE de Benicarló, Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i Ciutadans-C's de Benicarló) i 7 abstencions (grup del Partit Popular).

5é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 3/2016 (EXP. I-001/16 HCADGP).

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, de data 18 d'abril de 2016.

«3. Dictamen sobre la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 3/2016 (Exp. I-001/16-HCADGP).

Se sotmet a consideració de la comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent de l'Alcaldia delegat d'Hisenda i Serveis Econòmics, de data 12 d'abril de 2016.

"Vist l'informe 107/2016 emés per l'interventor, de data 12 de abril de 2016, sobre l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2016, pel que fa a la relació de factures F/2016/3.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; amb l'article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos i l'article 50.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vist tot això, i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al Ple de la corporació, l'adopció de la següent

Proposta d'acord

Primer. Resoldre la discrepància formulada per l'interventor en l'informe 107/2016, de data 12 d'abril de 2016, per tractar-se d'actuacions de l'administració municipal nul·les de ple dret.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit 3/2016, que es presenta en l'annex adjunt, per un import total de 13.815,92 euros, que corresponen a factures que s'agrupen en la relació de factures F/2016/3."

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a aprovar-la.»

Deliberació

El senyor Flos explica l'expedient i a les factures que correspon.

Votació

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

6é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 4/2016 (EXP. I-001/16 HCADGP).

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, de data 18 d'abril de 2016.

«4. Dictamen sobre la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2016 (Exp. I-001/16-HCADGP).

"Vist l'informe 108/2016 emés per l'interventor, de data 12 d'abril de 2016, sobre l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2016, pel que fa a la relació de factures F/2016/4.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; amb l'article 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos i l'article 50.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vist tot això, i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al Ple de la corporació, l'adopció de la següent

Proposta d'acord

Primer. Resoldre la discrepància formulada per l'interventor en l'informe 108/2016, de data 12 d'abril de 2016, per tractar-se d'una actuació de l'administració municipal nul·la de ple dret.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit 4/2016, que es presenta en l'annex adjunt, per un import total de 983,59 euros, que correspon a la factura de la relació de factures F/2016/4."

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement elevar al Ple de la Corporació l'esmentada proposta d'acord per a aprovar-la.»

Deliberació

El senyor Flos explica l'expedient i a les factures que correspon.

Votació

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

7é. DICTAMEN SOBRE L'EXPEDIENT 45/2016, DE RECURSOS HUMANS, DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ DE L'ANY 2016.

Exp. 45/2016-RH

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa de Serveis Generals i Policia i Seguretat, de data 21 d'abril de 2016.

«Dono compte de la proposta de modificació inicial de la plantilla de l'any 2016, de la regidora delegada de Recursos Humans, de data 21 d'abril de 2016.

"L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local disposa:

1. Correspon a cada corporació local aprovar anualment, a través del pressupost, la plantilla, que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

Les plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència i s'hauran d'establir d'acord amb l'ordenació general de l'economia, sense que les despeses de personal puguen depassar els límits que es fixen amb caràcter general.

En el mateix sentit, hi ha l'article 126.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local (d'ara endavant TRRL).

L'article 127 del TRRL assenyala que, una vegada aprovada la plantilla, ha de ser publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província.

La disposició addicional tercera del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat disposa:


En aplicació del principi de transparència que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les comunitats autònomes i entitats locals han de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques informació relativa les despeses de personal, amb menció dels òrgans de dependència, retribucions, classes de personal, dotacions o plantilles entre altra informació.

El Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques ha de determinar per reglament la forma, el contingut, el desglossament i la periodicitat en què aquesta informació ha de ser remesa.

El que disposa aquesta disposició addicional té caràcter bàsic i es dicta a l'empara del que disposen els articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució.


La plantilla és el document administratiu que exposa la relació de les places de l'entitat local, degudament classificades i agrupades, i que sintetitza l'estructura de categories que hi ha en aquesta entitat local. Se'n deriven com a funcions la de classificació del personal, la de selecció i l'econòmica. La primera i segona donen lloc a la plantilla de places, i la tercera a la plantilla pressupostària.

La determinació de la plantilla forma part de la potestat d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local atribueix a les corporacions locals, amb les limitacions legals que la legislació vigent establisca en cada moment.

Es proposa la creació d'una (1) plaça de tècnic d'Administració General i la consegüent amortització d'una (1) plaça de porter ordenança en haver quedat vacant per jubilació.

La plantilla de 2016 està formada per 200 empleats públics igual que el 2015, per la qual cosa no s'incrementa amb l'actual proposta de modificació.

La Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2016, en el títol III, relatiu a despeses del personal, estableix amb caràcter bàsic que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior a l'1 per cent respecte de les vigents a 31 de desembre de 2015, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest.

Així mateix, l'article 20.1 determina que durant l'exercici 2016 només es podrà procedir a la incorporació de personal nou amb subjecció als límits i requisits establits en els següents apartats del mateix precepte.

Es justifica la creació d'una plaça de tècnic d'Administració General pertanyent a l'escala d'Administració General per la manca de personal jurídic en diferents serveis de l'Ajuntament el tècnic o responsable del qual pertany a l'escala d'Administració Especial. En l'actual plantilla de l'Ajuntament hi ha dues places de tècnic d'Administració General que presten els seus serveis en Contractació i Patrimoni i en Urbanisme. En aquells serveis on no hi ha tècnics pertanyents a l'escala d'Administració General, els informes jurídics han d'emetre'ls el secretari en la seua condició de TAG, per falta de tècnics en plantilla que puguen fer-ho.

La plaça de secretari general està vacant després de la jubilació del titular, Carlos Bravo Sánchez. Des del 21 de novembre de 2014 i fins ara, el secretari de Peníscola, funcionari amb habilitació de caràcter nacional de categoria superior, està acumulat a Benicarló. Això significa que no està a temps complet sinó aproximadament unes 12 hores setmanals, de manera que, tenint en compte el volum de serveis que presta l'Ajuntament i l'actual estructura organitzativa abans esmentada, la creació d'una nova plaça de TAG està justificada.

La forma ordinària de cobrir la plaça de Secretaria seria a través del concurs unitari en què s'ofereixen les places vacants de les entitats locals, de participació obligatòria quan la plaça està vacant, excepte el primer any, que és voluntari. No obstant això, atés l'interés a cobrir la plaça, l'alcaldessa va sol·licitar el passat mes d'octubre la participació en el concurs unitari per a cobrir la plaça de Secretaria. En el BOE de 15 març 2016, es publiquen les adjudicacions del concurs unitari sense que la Secretaria de l'Ajuntament de Benicarló haja estat adjudicada. Igualment, s'ha sol·licitat la participació en el concurs ordinari de 2016, que està pendent de convocar-se.

Vistes les actuals limitacions pressupostàries i d'incorporació de nou personal, i la situació organitzativa de l'Ajuntament, es justifica l'amortització de la plaça de porter ordenança que va quedar vacant per jubilació, entenent que és més necessari tenir en plantilla un TAG que un porter ordenança .

Vist l'informe del tècnic de Recursos Humans de 18 d'abril de 2016.

Vist que l'interventor informa que hi ha crèdit adequat i suficient per a atendre la modificació proposada.

D'acord amb el que preveu l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local es proposa al Ple de la corporació l'adopció d'aquests acords:

Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla d'aquest Ajuntament per a l'exercici de 2016, sense que s'haja incrementat el nombre total de places respectes de la plantilla ja aprovada, en el sentit següent:

I. Creació de la següent plaça en la plantilla de 2016:

Nbre. places

Denominació

Escala

Subescala

Grup

Subgrup

1

Tècnic/a d'Administració General

Administració General

Tècnica

A

A1II. Amortització de la següent plaça en la plantilla de 2016:

Nbre. places

Denominació

Escala

Subescala

Grup

Subgrup

1

Porter ordenança

Administració General

Subalterna

AP

-


Segon. Exposar al públic l'expedient durant el termini de quinze dies mitjançant edictes en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló per tal que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar les al·legacions o reclamacions que consideren pertinents.

Tercer. Donar per aprovada definitivament la modificació de la plantilla per a l'any 2016 en el supòsit que, transcorregut el termini d'exposició pública, no es presente cap reclamació o al·legació.

Quart. La plantilla definitivament aprovada es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i serà remesa a l'Administració de l'Estat i de la comunitat autònoma dins del termini de 30 dies, en compliment del que estableix l'article 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. Igualment, es donarà compliment a la disposició addicional tercera del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol."

Deliberació

La senyora Escudero explica l'expedient i les propostes d'acord dictaminades i presentades.

Votació

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

8é. DICTAMEN SOBRE L'APROVACIÓ DEL II PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ CONTRA LES ADDICCIONS. BENICARLÓ 2016-2019.

Exp. BS-21/2016

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut, de data 18 d'abril de 2016.

«Diligència per fer constar que la Comissió Informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut, en la reunió ordinària del dia 18 d'abril de 2016, va tractar, entre d'altres, l'assumpte següent:

3. Dictamen sobre la aprovació del II Pla Municipal de Prevenció i Actuació contra les Addiccions, 2016-2019

La secretària llig la proposta de la regidora delegada de Benestar Social.

"Relació de fets

En data 22 de desembre de 2009, el Ple de l'Ajuntament va aprovar el I Pla Municipal de Prevenció i Actuació contra les Addiccions, en el qual es planifica el marc d'actuació municipal en aquesta matèria i que la legislació vigent estableix com a requisit imprescindible per a l'obtenció de fons per al desenvolupament de programes de prevenció i inserció social, informació i assessorament a la població i per al manteniment de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives.

D'acord amb les directrius de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s'ha obert un procediment de renovació d'aquesta primera edició. La coordinadora de Serveis Socials ha emés un informe en data 13 de abril de 2016 sobre els aspectes més principals de l'elaboració del II Pla Municipal de Prevenció i Actuació contra les Addiccions, el text del qual s'ha remés a la Conselleria perquè informe sobre la seua conformitat. La redacció del pla recull les aportacions d'agents socials de diferents àmbits per tal d'adequar-lo a les necessitats i circumstàncies del nostre municipi. Es preveu una vigència per al nou pla de quatre anys.

Proposta

Per tot l'exposat, la regidora delegada de Benestar Social proposa a la Comissió Informativa de Benestar Social, Sanitat, Participació Ciutadana i Joventut que adopte els acords següents:

Primer. Dictaminar favorablement el text del II Pla Municipal de Prevenció i Actuació contra les Addiccions. Benicarló 2016-2019.

Segon. Traslladar-lo al Ple municipal per a l'aprovació definitiva.

[S'adjunta el text proposat]"

Sotmesa la proposta a votació, els membres de la Comissió n'accepten per unanimitat el contingut i acorden elevar-la al Ple municipal per a l'aprovació definitiva.»

Deliberació

La senyora Escudero explica l'expedient i les propostes d'acord dictaminades i presentades.

Votació

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

9é. DICTAMEN SOBRE LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES DE 2016 I DE NADAL I REIS 2016-2017, I DELS DIES DE CELEBRACIÓ DE LES FESTES PATRONALS.

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa de Serveis al Territori, de data 20 d'abril de 2016.

«2. Proposta d'aprovació de la composició de la Comissió de Festes de 2016 i de Nadal i Reis 2016-2017, i dels dies de celebració de les festes patronals de 2016.

Exp. 33/2016

Es llig la proposta del regidor delegat de Festes.

"Proposta d'aprovació de la composició de la Comissió de Festes de 2016 i de Nadal i Reis 2016-2017, i dates de celebració de les festes patronals de la ciutat.

Relació de fets

Vist l'escrit presentat per Guillem Escuder Caldés, en què proposa la composició de la Comissió de Festes per a les festes patronals de 2016 i de Nadal i Reis 2016-2017, així com la data de celebració de les festes patronals de 2016.

El regidor delegat Festes proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció d'aquests acords:

Primer. Aprovar la següent composició de la Comissió de Festes per a les festes patronals de 2016 i de Nadal i Reis 2016-2017.

President: Guillem Escuder Caldés

Vocals:

Yaiza López Esteller

Georgina Igual Alsina

Juan Maluenda Cerdá

Ángel Laguna Marqués

Javier Cebollero Pardina

David Gil Llorach

Cristian Arín Esteller

Juan Iván Alemán Borja

Enric Violat Gallego

Javier Giner Tobias

Miguel Bosch Coll

Rubén García Soriano

Javier Esteller Miquel

Guillem Fidel Ripollés Prats

Alejandro Ancosta Fresquet

Rafael Bueno Miralles

José Manuel Esteller Miquel

Alexis Beltrán Garriga

Segon. Designar els dies compresos del 19 al 28 d'agost de 2016, ambdós inclosos, per a celebrar les festes patronals de la ciutat."

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per 8 vots a favor (del grup socialista, de Compromís Esquerra Republicana i del grup popular) i 1 abstenció (de Ciutadans).

El senyor Cornelles Batiste indica que s'ha abstingut perquè ha rebut informació insuficient, per exemple sobre els perfils dels components de la Comissió, i pel que fa a les dates de realització diu que, tenint en compte que Benicarló és una població turística i comercial i que el mes d'agost és el de més impacte per a aquests sectors, estima que com més al final de mes es realitzen millor.

El senyor Añó Lores diu que el tema ja es va tractar en una sessió passada d'aquesta comissió i que formar part de la Comissió de Festes és totalment voluntari per part dels interessats que així ho desitgen i que encara poden presentar-se per a formar-ne part.»

Deliberació

El senyor Añó explica l'expedient i les propostes d'acord dictaminades i presentades.

El senyor Compte pren la paraula i diu que, a ells, els hauria agradat que l'elecció dels membres de la comissió haguera estat més oberta i participativa i que se li haguera donat més divulgació, tenint-ne en consideració la importància que té. Això --afirma-- sense tindre res en contra de ningú dels integrants, sinó tot el contrari, són persones voluntàries i ho faran bé --assegura. Explica que no és per la gent que la conforma sinó pel procediment. Tot seguit, felicita tota la comissió i els desitja que vaja tot bé i ofereix tot els seu suport. Subratlla que els agradaria que per l'any que ve s'animara la ciutadania i la gent que té aquest tipus d'inquietud a participar-hi.

El senyor Añó explica que tot s'ha fet amb transparència total: es va posar damunt de la taula el nom dels components de la comissió, es va demanar a tots els grups si tenien gent que en volguera formar part, s'han acceptat totes les sol·licituds i creu que han d'estar agraïts a tota la gent voluntària que s'ha presentat per tal d'organitzar les festes de Benicarló, qui faran un magnífic treball.

El senyor Añó creu que l'únic que pot fer l'Ajuntament és donar-los el seu suport, perquè en definitiva el que fan és treballar de forma voluntària i desinteressada per la seua ciutat i, per tant, per l'Ajuntament de Benicarló.

El senyor Compte, en un segon torn de paraula, diu que no és per la transparència sinó més prompte per fer més divulgació.

L'alcaldessa explica que la Comissió de Festes no es forma per elecció sinó que les persones es presenten voluntàriament, i reitera l'agraïment que ja ha manifestat el senyor Añó. Assegura que la gent d'aquesta comissió treballa i col·labora de forma altruista i que dediquen hores de la seua vida quotidiana a organitzar les festes de Benicarló, i això sempre s'ha d'agrair.

Continua dient que el regidor de Festes, el senyor Añó, ja va fer una roda de premsa difonent que qui es volia apuntar ho podia fer i, a més, si qualsevol persona en qualsevol moment s'hi vol incorporar, ho pot fer; no és una comissió tancada.

Votació

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

PART DE CONTROL

10é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES DEL 16 DE MARÇ AL 15 D'ABRIL DE 2016.

Per a complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i de les tinències de l'Alcaldia delegades dictats des del 16 de març fins al 15 d'abril de 2016.

La corporació en queda assabentada.

PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

El senyor Mañá, en relació amb les convocatòries de subvencions de la Diputació, exposa que al març se n'han publicat unes quantes en el BOP per a distintes activitats i actes diversos.

 • Redacció de plans estratègics per a turisme per a ajuntaments:

I pregunta:

 1. Si hi ha la intenció d'elaborar un pla estratègic per a Turisme.

 2. Si s'ha concorregut a les subvencions següents:

 • Destinades a entitats privades per a portar a terme accions innovadores, foment de l'ocupació i per a innovació i promoció econòmica.

 • Per a entitats privades per tal de subvencionar esdeveniments o activitats culturals.

 • Quant a Educació, la campanya Escuela de Educandos, els beneficiaris de la qual són les associacions musicals i bandes de música.

 • Les campanyes Descubre el mar i Descubre la montaña, destinades a centres de secundària de la província de Castelló.

 • Pel que fa a Esport, 40 beques per a esportistes (afirma que a Benicarló hi ha persones que reuneixen aquestes condicions) i també subvencions per a carreres de muntanya i asfalt.

Pregunta si s'ha fet alguna gestió referent a tot això, si s'han difós en l'àmbit local de cara a les distintes entitats i associacions, bé siguen comercials, esportives o culturals, que puguen accedir a aquestes ajudes.

Seguidament i petició de la senyora Jovaní, es transcriu literalment el text de la seua intervenció que ella mateix ha redactat per a l'acta.

"La senyora Jovaní diu que el diumenge 24 d'abril va anar a visitar la Fira del Llibre, a la Plaça Sant Bertomeu, que se celebrava per el Dia Internacional del Llibre i que com tots saben és el 23 d'abril en record dels escriptors universalment coneguts: Cervantes i Shakespeare; i que es va quedar sorpresa per la posada en escena que es va trobar. Té entés que és l'Ajuntament l'encarregat de la logística necessària i li va sorprendre que els estants estigueren vestits amb una senyera que no sabia si era la de la Corona d'Aragó o la catalana. Va afegir: Imagines vosté que se'n va a Amposta o Tortosa a la Fira del Llibre i veu que els estants estan vestits amb la senyera de la Comunitat Valenciana, a vosté no li sorprendria?

I pregunta a l'alcaldessa: Disposa este Ajuntament de teixit amb les senyeres oficials per aquestos actes? Si la resposta és sí, perquè no s'utilitze en estos actes oficials? Si la resposta és no, dispose este Ajuntament de pressupost per a comprar-ne?

Jovaní també va observar que a l'estant principal hi havia un cartell que dia "Diada de Sant Jordi". De tots és sabut -afirma- que el dia 23 d'abril coincidixen el Dia Internacional del Llibre i la festivitat de Sant Jordi, San Jorge, Saint George, ... és universalment conegut, té molts noms.

Entre la senyera i el cartell no li va quedar clar que s'estava celebrant.

Pregunta a l'alcaldessa: No li pareix que s'està fent un ús massa polític del Dia Internacional del Llibre, que realment té com a objectiu fomentar la lectura? Estem intentant copiar tot el que es fa a Catalunya? És part dels objectius de vosté i del seu equip de govern anar canviant la identitat, a poc a poc, del nostre poble? "

L'alcaldessa manifesta que li estranya que el senyor Mañá faça apologia de totes les subvencions que convoca la Diputació perquè, l'Ajuntament de Benicarló, se l'ha discriminat. Li recorda que Benicarló no ha pogut accedir als plans provincials. La Diputació discrimina els ciutadans de Benicarló per viure en un poble de més de 20.000 habitants a l'hora de donar subvencions per a la rehabilitació d'habitatges amb una antiguitat de més de 50 anys.

Assegura que l'Ajuntament concorre a totes les subvencions, a totes les que poden accedir com a Ajuntament. En aquest moment, no sap si des dels departaments s'ha instat les entitats a fer-ho; no li ho pot contestar

La senyora Marzá pren la paraula i diu que des del departament de Turisme s'han demanat tres subvencions. Una, la del Pla Estratègic de Turisme, en què s'està recavant actualment tota la documentació. Una altra, la de festes d'interès turístic, es va demanar per a la Festa de la Carxofa perquè tenia un import més alt i era de la qual es podia traure més diners i assenyala que aquesta ja està enviada i tramitada. I una altra, la de dotar de personal les oficines de turisme, es va trametre la sol·licitud però la Diputació ens deixa fora per ser un municipi de més de 20.000 habitants.

Continua explicant la senyora Marzá que la Generalitat també ha tret subvencions destinades al turisme, de les quals ja van donar compte en la Comissió Informativa. A les que no s'ha optat o bé és perquè la dotació pressupostaria és la que hi ha o bé per altres situacions que no ho permeten.

El senyor Mañá pren la paraula i aclareix que ell de turisme només ha formulat una pregunta. Diu que li pareix molt bé que es demanen totes les que interessen a l'Ajuntament i que puga complir. També explica que no estava fent cap apologia de les subvencions de la Diputació ni molt menys, i que a igual que la resta de grups de l'Ajuntament creuen que si bé la Diputació ha d'assistir i donar suport als pobles menuts, en la proporció que li correspon també ho ha de fer a l'Ajuntament de Benicarló, i que en aquestes coses quan no hi ha una proporcionalitat es produeix una discriminació. Segueix dient que, a ell, el que li interessa són les subvencions destinades a particulars, entitats o associacions. Comenta que la gent, en moltes ocasions, no té accés al BOP i que, en aquest sentit, l'Ajuntament sí que podria fer un esforç per tal de difondre-les i que arribaren als possibles interessats, i també ajudar-los en les sol·licituds.

La senyora Marzá diu que està quasi completament d'acord amb el que el senyor Mañá ha dit, en tots els comentaris que ha fet, però que s'ha de tenir en compte, en el tema de les subvencions, que de vegades no interessa demanar-les, algunes perquè no podem optar i unes altres perquè no interessa per tot el que implica o bé perquè no són convenients.

L'alcaldessa diu que les preguntes que han fet els distints regidors es contestaran en la pròxima sessió del Ple i recalca que, si bé la Diputació trau moltes subvencions, els pobles grans estem discriminats. Afegeix que són els que més aporten i que després això no repercuteix. Insisteix que solidaritat, sí; però discriminació, no. I, per acabar, assegura que les altres diputacions de la comunitat i de la resta de províncies espanyoles no es comporten d'aquesta forma.

Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 21:45 hores. En dono fe.

I, perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa.
Vist i plau

Benicarló, 28 d'abril de 2016

L'alcaldessa
Rosario Miralles Ferrando