Ple extraordinari núm.m 1 de data 19 de gener de 2017

19/01/2017

FCO. JAVIER LATORRE PEDRET, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 1/2017 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari i urgent, el dia 19 de gener de 2017, diu literalment:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚMERO 1/2017, DE 19 DE GENER DE 2017.

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, sent les 13.00 hores del 19 de gener de 2017, es reuneixen, amb caràcter extraordinari i urgent en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que s'esmenten a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario Miralles Ferrando:

Presidenta: Rosario Miralles Ferrando

Regidors/es: Juan Domingo Roca Prats

Carlos Flos Fresquet

Filomena Natividad Agut Barceló

Ildefonso Añó Lores

Román José Sánchez Mateu

Marta Escudero Albor

Joaquím Bueno Bosch

Josep Manel Barberà Sorlí

Susana Pérez Alonso

Juan Antonio Mañá Ferrer

José Mª. Serrano Forner

Juan Manuel Cerdá Tena

María Nieves Eugenio Bayo.

Pedro Joaquín García Bautista

José Antonio Simó Ramón

Benjamín Martí Esbrí

Juan José Cornelles

José María Compte Brosed

Secretari: Alberto J. Arnau Esteller

Interventor: Antonio Losilla Pallares


Excusen l'absència: Rosa Ana Marzá Caldés

María Jovaní Palau

La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 17 de gener de 2017, i s'examinen els següents punts de l'ordre del dia:

1r RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA

Se sotmet a consideració de la corporació el caràcter d'urgent de la convocatòria.

Deliberació

Sr. Flos:

El Sr. Flos diu que el caràcter de la urgència ve donat perquè l'aprovació del compte és necessària per enviar aquest document al més prompte possible a la Sindicatura de Comptes.

Sra. Miralles, alcaldessa:

Clarifica l'alcaldessa el Ple és qui ha d'aprovar el Compte, per tant, s'ha convocat aquest Ple extraordinari per donar compliment i poder enviar-lo a la Sindicatura.

Sr. Serrano:

El Sr. Serrano diu que el seu grup considera que la urgència de la convocatòria d'un Ple per aprovar el Compte General, no està motivada. Segons el Sr. Serrano, després de dos mesos i mig de retard en la presentació del document i tenint en compte que la propera setmana es convocarà el Ple ordinari, el seu grup no considera aquesta urgència, per tant, votaran en contra.

Sr. Flos:

El Sr. Flos explica que la urgència està en no dilatar més el procés i poder enviar el document al més prompte possible.

Votació

S'acorda el caràcter urgent de la convocatòria per 13 vots a favor (grups municipals PSPV-PSOE Benicarló, Compromís- Esquerra Republicana del País Valencià i Ciutadans -C'S Benicarló) i 6 vots en contra (grup del Partit Popular).

2n DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2015 (AJUNTAMENT DE BENICARLÓ I OACSE) (EXPS. I-001/16-HPCG I I-001/15-HPCG-OACSE).

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 11 de gener de 2017, que és del següent tenor literal:

«Visto el expediente de la Cuenta General del ejercicio 2015, dictaminado favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en fecha 21 de noviembre de 2016.

Visto que el expediente de aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, integrada por la del Ayuntamiento de Benicarló y la del Organismo Autónomo de Centros Sociales Especializados (OACSE) se ha expuesto al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Benicarló y mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón núm. 142, de fecha 24 de noviembre de 2016, sin que durante dicho período de exposición pública se haya presentado reclamación, reparo u observación alguna; según consta acreditado en los expedientes núm. I-001/16-HPCG y núm. I-001/15-HPCG-OACSE, mediante certificado expedido por la Secretaría accidental de fecha 4 de enero de 2017 y diligencia de exposición al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Benicarló, expedida por la Secretaría General en fecha 11 de enero de 2017.

Visto que la Junta Rectora del Organismo Autónomo de Centros Sociales Especializados, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de enero de 2017, adoptó acuerdo de aprobación de la Cuenta General del OACSE del ejercicio 2015, así como de remisión al Ayuntamiento de Benicarló de la citada Cuenta General del OACSE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; según queda acreditado mediante certificado expedido por la Secretaría General del OACSE de fecha 11 de enero de 2017.

Visto todo ello, esta Tenencia de Alcaldía delegada del Área de Hacienda y Servicios Económicos eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, la adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Primero. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2015, integrada por la del Ayuntamiento de Benicarló y la del Organismo Autónomo de Centros Sociales Especializados.

Segundo. Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la integra a la fiscalización de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, tal y como se establece en el artículo 212.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

En conseqüència, la Comissió Especial de Comptes, per cinc vots a favor dels representants del grup municipal PSPV-PSOE de Benicarló i del grup municipal Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i quatre abstencions dels representants del grup municipal del Partit Popular i del grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló, emet un dictamen favorable sobre elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Deliberació:

Sr. Flos:

Explica l'expedient i els acords proposats al dictamen.

Sr. Serrano:

El Sr. Serrano indica que la Generalitat, abans de pagar qualsevol subvenció, demana la justificació amb una sèrie de documentació que s'ha d'adjuntar. Entre aquestos documents, --diu, el Sr. Serrano--, figura un certificat d'haver presentat el Compte General. Així doncs, el Sr. Serrano pregunta si, durant aquestos dos mesos i mig que portem de retard, la Generalitat ha demanat a l'Ajuntament la presentació d'aquest document per poder cobrar alguna de les subvencions i que, en cas de ser així, quines subvencions són i quants diners suposen. També pregunta si es perdran aquestes subvencions.

D'altra banda, el Sr. Serrano manifesta que el seu grup no entrarà a valorar el contingut del Compte General, ja que aquest el fa l'interventor a criteri d'ell. Ara bé, manifesta que el que no poden fer és aprovar uns comptes generals on s'ha demostrat la incompetència de l'equip de govern, del qual l'alcaldessa és la màxima responsable, perquè la que ha de presentar els comptes és ella.

Per tant, finalitza dient que el seu grup, en aquest punt, s'abstindrà.

Sr. Martí:

El Sr. Martí avança que ells també s'abstindran, tot i que han votat a favor de la urgència perquè, estar limitats en subvencions, pot perjudicar l'Ajuntament. Per tant, considera que, com abans es faça la feina pendent, millor per a tots, a més que, si ja porten retard, no cal portar-ne més.

A continuació, explica que el motiu de l'abstenció és que l'any passat també van anar justos de temps i el motiu que van donar és que es van trobar el que es van trobar. En canvi, ara, després d'any i mig, segons el Sr. Martí, es torna a anar just de temps.

Continua el Sr. Martí dient que les no conformitats existents en l'informe de l'interventor són calcades a les de l'any anterior. Per tant, considera que haurien d'abordar-se aquestos punts per tal que l'any vinent no tornen a sortir. I, finalment, concliu dient que per tot açò el seu grup s'abstindrà.

Sr. Flos:

El Sr. Flos s'adreça al grup Ciutadans per dir-los que l'any passat no va haver cap retard en la presentació del Compte General. A continuació, quant a l'afirmació que hi ha coses que s'han de millorar, el Sr. Flos assegura que s'intenta i en això estan, però apunta que han de tindre en compte que s'està aprovant el Compte General de 2015 i l'equip de govern actual va entrar a finals del mes de juny d'eixe mateix any.

Quant a la pregunta feta del Sr. Serrano sobre si afecta les subvencions, el Sr. Flos contesta que les subvencions fins que no es presenta el Compte General no s'abonen i que, una vegada es presenta, s'abonen i no es perden.

Sra. Miralles, alcaldessa:

La Sra. Miralles manifesta que l'Alcaldia dóna suport total a tots els tècnics de l'Ajuntament i que, si els tècnics de la casa van dir que no comportava conseqüències, ella creu que fonamentadament ho deuen dir.

Continua dient que el que no sap és si s'han retingut subvencions, però el que sí que pot dir és que l'OACSE, a 30 de desembre, tenia ingressats tots els diners de subvencions. Segons la Sra. Miralles, en paraules de l'interventor, des de la televisió en blanc i negre, això no passava.

L'alcaldessa conclou dient que presentar el Compte General en aquest moment no ha tingut cap conseqüència per l'Ajuntament, per tant, considera que no cal crear alarma social en el sentit que s'estan fent les coses molt malament.

Votació

El punt s'aprova per 10 vots a favor (grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 9 en contra (grups municipals del Partit Popular i Ciutadans-C'S Benicarló).

Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 13:10 hores. En dono fe.

I, perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa.


Vist i plau

Benicarló, 19 de gener de 2016

L'alcaldessa
Rosario Miralles Ferrando