Protocol de col·laboració entre Conselleria d’Educació, Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ajuntament de Benicarló per a la coordinació de les actuacions en matèria de normalització del valencià

23/03/2017

Protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'Ajuntament de Benicarló per a la coordinació de les actuacions en matèria de normalització del valencià, subscrit el 23 de novembre de 2009


Objectiu

L'objectiu d'este protocol de col·laboració és impulsar, així com consolidar, en les administracions públiques les estructures de promoció del valencià que en faciliten l'ús en eixes administracions, en les seues relacions amb les ciutadans i en la projecció social, mitjançant la realització de projectes, estudis i activitats que promoguen el coneixement i l'ús del valencià en tots els àmbits socials a través d'una xàrcia d'oficines de promoció del valencià que aglutinaria qualsevol tipus de servicis lingüístics amb idèntic objectiu.


Actuacions

Les actuacions i els servicis que, de manera específica, han de dur a terme les institucions firmants d'este protocol de col·laboració han de comprendre els aspectes següents:

a) Organitzar conjuntament activitats i programes relacionats amb la normalització del valencià en els diferents àmbits d'ús social.

b) Assessorar-se mútuament en totes aquelles qüestions relacionades amb les funcions pròpies de les oficines de promoció del valencià (OPV).

c) Acostar l'actuació administrativa de promoció del valencià a la ciutadania i potenciar les relacions entre esta i les administracions.

d) Potenciar les OPV i altres servicis lingüístics com a centres de dinamització social del valencià, i afavorir-ne la consolidació com a centres de referència en qüestions de normalització lingüística.

e) Participar en els estudis sobre la situació de l'ús del valencià en l'àmbit competencial que han d'identificar els factors socials, culturals i econòmics que en condicionen la dinàmica.

f) Fer propostes d'actuació sobre les estratègies i les inversions que cal dur a terme, tant en les actuacions de caràcter municipal com en les d'àmbit supramunicipal.

g) Dur a terme actuacions de caràcter promocional que dinamitzen l'ús del valencià en l'àmbit municipal i supramunicipal.

h) Difondre la normativa lingüística emanada de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

i) Qualssevol altres actuacions i projectes que contribuïsquen a la modernització efectiva de l'estructura organitzativa (OPV, gabinets, servicis, etc.) i que tinguen per finalitat l'ampliació dels usos socials del valencià.


Obligacions econòmiques

Aquest protocol de col·laboració no estableix obligacions econòmiques a cap de les parts signants