Convenis i protocols subscrits amb altres administracions

21/01/2020

Convenis i protocols subscrits amb altres administracions

Protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Educació, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'Ajuntament de Benicarló per a la coordinació de les actuacions en matèria de normalització del valencià, subscrit el 23 de novembre de 2009

Objectiu

L'objectiu d'este protocol de col·laboració és impulsar, així com consolidar, en les administracions públiques les estructures de promoció del valencià que en faciliten l'ús en eixes administracions, en les seues relacions amb les ciutadans i en la projecció social, mitjançant la realització de projectes, estudis i activitats que promoguen el coneixement i l'ús del valencià en tots els àmbits socials a través d'una xàrcia d'oficines de promoció del valencià que aglutinaria qualsevol tipus de servicis lingüístics amb idèntic objectiu.

Actuacions

Les actuacions i els servicis que, de manera específica, han de dur a terme les institucions firmants d'este protocol de col·laboració han de comprendre els aspectes següents:

a) Organitzar conjuntament activitats i programes relacionats amb la normalització del valencià en els diferents àmbits d'ús social.

b) Assessorar-se mútuament en totes aquelles qüestions relacionades amb les funcions pròpies de les oficines de promoció del valencià (OPV).

c) Acostar l'actuació administrativa de promoció del valencià a la ciutadania i potenciar les relacions entre esta i les administracions.

d) Potenciar les OPV i altres servicis lingüístics com a centres de dinamització social del valencià, i afavorir-ne la consolidació com a centres de referència en qüestions de normalització lingüística.

e) Participar en els estudis sobre la situació de l'ús del valencià en l'àmbit competencial que han d'identificar els factors socials, culturals i econòmics que en condicionen la dinàmica.

f) Fer propostes d'actuació sobre les estratègies i les inversions que cal dur a terme, tant en les actuacions de caràcter municipal com en les d'àmbit supramunicipal.

g) Dur a terme actuacions de caràcter promocional que dinamitzen l'ús del valencià en l'àmbit municipal i supramunicipal.

h) Difondre la normativa lingüística emanada de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

i) Qualssevol altres actuacions i projectes que contribuïsquen a la modernització efectiva de l'estructura organitzativa (OPV, gabinets, servicis, etc.) i que tinguen per finalitat l'ampliació dels usos socials del valencià.

Obligacions econòmiques

Aquest protocol de col·laboració no estableix obligacions econòmiques a cap de les parts signants

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA I L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ PER A REALITZAR ACTUACIONS DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ, SUBSCRIT EL 3 D'OCTUBRE DE 2018

Objectiu

L'objecte del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Benicarló i l'AVL és realitzar actuacions destinades a promoure el coneixement i l'ús del valencià en el municipi de Benicarló.

Actuacions

2.1 L'Ajuntament de Benicarló es compromet a:

Matèria

Iniciativa

Descripció concreta

Toponímia

Nomenclàtor carrers

Actualitzar i revisar el nomenclàtor oficial de les vies urbanes del municipi en valencià.

Senyalització

Revisar la retolació en valencià, en el termini màxim de quatre anys, de tots els carrers i la resta de la toponímia local (camins, carreteres locals, barrancs, rius, partides, urbanitzacions...), per esmenar possibles errades que s'han anat cometent al llarg dels anys i garantir que la retolació estiga exclusivament en valencià.

Revisar la senyalització de les oficines i dependències municipals per esmenar possibles errades que s'han anat cometent al llarg dels últims anys i garantir que la senyalització estiga exclusivament en valencià.

Comunicació

Pàgina web

Continuar mantenint i implementant la versió valenciana del web municipal, a la qual es continuarà accedint per defecte.

Posar un enllaç al web i al butlletí electrònic de l'AVL en la pàgina web municipal.

Promoció del valencià

Oficina de Promoció Lingüística

Continuar mantenint i dotant de recursos suficients l'oficina de promoció lingüística Aviva, Agència de Promoció del Valencià.

Continuar participant activament en les activitats derivades del protocol de col·laboració amb la Conselleria de Cultura i l'AVL per a la promoció del valencià.

Cessió d'instal·lacions a l'AVL

Facilitar les instal·lacions municipals per a la celebració de congressos, jornades, presentacions de llibres i qualsevol altre tipus d'acte organitzat o patrocinat per l'AVL.

Programació cultural i formació

Continuar oferint almenys un 75% de la programació cultural i de l'oferta formativa de l'ajuntament en valencià.

Personal

Coneixements de valencià

Classificar els llocs de treball amb un determinat nivell de coneixements de valencià d'acord amb els certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, de manera que en tota unitat administrativa hi haja llocs de treball de funcionaris amb l'acreditació oficial de coneixement de valencià.

2.2 L'AVL es compromet a:

Matèria

Iniciativa

Descripció concreta

Assessorament

Assessorament genèric

Assessorar en matèria lingüística el personal al servici de l'Ajuntament, mitjançant consulta escrita o telefònica, i a través de la participació en les jornades formatives que organitze l'AVL.

Assessorament en matèria de toponímia

Assessorar des del punt de vista lingüístic i jurídic per a l'elaboració del nomenclàtor oficial de les vies urbanes, la retolació dels carrers i de la resta de toponímia local i la senyalització de les dependències municipals.

Biblioteques

Dotació de fons de l'AVL

Proveir de les publicacions de l'AVL a la Biblioteca municipal.

Promoció

Assessorament Junta Local Fallera

Assessorar des del punt de vista lingüístic a la Junta Local Fallera.

Literatura

Designar un representant de l'AVL en els Premis Literaris Ciutat de Benicarló.

Programació cultural AVL

Posar a disposició de l'Ajuntament la programació cultural pròpia de l'AVL (exposicions itinerants de l'Escriptor de l'Any, presentacions de llibres, espectacles...)

Divulgació de l'AVL

Incorporar, amb règim de preferència, als alumnes de les escoles i instituts de la localitat als programes de difusió de la llengua i de la literatura -com ara "Acosta't a l'AVL" - organitzats per l'AVL.

Foment del valencià

Incloure el municipi en totes les campanyes publicitàries de l'AVL de foment del valencià.

Participar en totes les línies de subvenció que puga crear l'AVL per als municipis amb els quals s'han firmat convenis singulars de col·laboració.

Obligacions econòmiques

Finançament de les aProtocolctivitats de la clàusula segona:

El finançament de les actuacions arreplegades en la clàusula segona correrà a càrrec de la institució encarregada d'assumir els compromisos.

Finançament d'altres actuacions d'interés comú (clàusula tercera):

Els termes del finançament seran acordats de mutu acord entre l'Ajuntament de Benicarló i la Junta de Govern de l'AVL d'acord amb els procediments i límits establits en la Llei de Contractes del Sector Públic.

Adhesió de l'Ajuntament de Benicarló a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, per acord del Ple dels Serveis Lingüístics Valencians de 26 de novembre de 2019

Objectiu

a) Crear un espai de treball on s'elaboren estratègies conjuntes de planificació lingüística mitjançant les quals es puguen assolir els seus objectius de manera més eficaç.

b) Articular-se com un canal àgil de comunicació entre el departament del Consell amb competències en matèria de política lingüística i els serveis lingüístics valencians de les entitats locals i les universitats públiques, a fi d'intercanviar informació d'interès relativa a les activitats de dinamització que realitzen cadascuna d'aquestes.

c) Organitzar conjuntament activitats i programes relacionats amb la normalització del valencià en els diferents àmbits d'ús social.

d) Facilitar que les administracions que la integren puguen compartir eines i recursos en totes aquelles qüestions relacionades amb les funcions pròpies dels serveis lingüístics valencians.

e) Impulsar, de manera conjunta i coordinada, accions formatives i de reciclatge dels professionals que integren els serveis lingüístics valencians.

f) Potenciar i visibilitzar els serveis lingüístics valencians com a centres de dinamització social del valencià, i afavorir-ne la consolidació com a centres de referència en qüestions de normalització lingüística.

g) Fixar criteris d'avaluació i indicadors unificats que permeten obtindre dades sobre la incidència de les activitats dels serveis lingüístics valencians en la normalització del valencià.

Actuacions

Les que determine el Ple dels Serveis Lingüístics Valencians dins dels objectius que té assignats.

Obligacions econòmiques

No se'n deriven.

Documentació complementària

DECRET 13/2019, de 8 de febrer, del Consell, de creació de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians.