Ple extraordinari núm. 6 de data 31 de març de 2017

31/03/2017

FRANCISCO JAVIER LATORRE PEDRET, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLO

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 06/2017 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 31 de març de 2017, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 06/2017 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 31 de març de 2017.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13.00 hores del dia 31 de març de 2017, es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario Miralles Ferrando.

Presidenta: Rosario Miralles Ferrando

Regidors/es: Juan Domingo Roca Prats

Rosa Ana Marzá Caldés

Filomena Natividad Agut Barceló

Ildefonso Añó Lores

Carlos Flos Fresquet

Román José Sánchez Mateu

Marta Escudero Albor

Joaquím Bueno Bosch

Susana Pérez Alonso

Juan Antonio Mañá Ferrer

José María Serrano Forner

Pedro Joaquín García Bautista

Juan Manuel Cerdá Tena

María Nieves Eugenio Bayo

María Jovaní Palau

José Antonio Simó Ramón

Benjamín Martí Esbrí

Juan José Cornelles Batiste

José María Compte Brosed

Secretari : Francisco Javier Latorre Pedret

Interventor: Antonio Losilla Pallarés

Excusa l'absència: Josep Manel Barberá Sorlí

La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 28 de març de 2017, i s'examinen els següents punts de l'ordre del dia:

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES SEGÜENTS:

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2, DE DATA 26 DE GENER DE 2017.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 3, DE DATA 9 DE FEBRER DE 2017.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 4, DE DATA 15 DE FEBRER DE 2017.

SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 5, DE DATA 23 DE FEBRER DE 2017.

S'aproven per unanimitat dels membres assistents.

2. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE LA REGIDORA DE RRHH DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Exp. 90/2016

Dono compte del dictamen de la Comissió informativa de l'Àrea de Serveis Generals i Policia i Seguretat, que va tenir lloc en data 28 de febrer de 2017, del següent tenor literal:

«L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local disposa:

2. Les corporacions locals han de formar la relació de tots els llocs de treball existents en la seua organització, en els termes previstos a la legislació bàsica sobre funció pública.

Correspon a l'Estat establir les normes d'acord amb les quals s'han de confeccionar les relacions de llocs de treball, la descripció de llocs de treball tipus i les condicions requerides per a la seua creació, així com les normes bàsiques de la carrera administrativa, especialment pel que fa a la promoció dels funcionaris a nivells i grups superiors.

En el mateix sentit, hi ha l'article 126.4 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

La determinació de les relacions de llocs de treball forma part de la potestat d'autoorganització que l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local atribueix a les corporacions locals, amb les limitacions legals que la legislació vigent establisca en cada moment.

Vista la meua proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball de data 7 de setembre de 2016 i la modificació de data 23 de gener de 2017.

La relació de llocs de treball està subjecta a negociació, de conformitat amb l'article 37 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i s'ha complit com es desprén de les actes de la Mesa de Negociació de 21 de setembre de 20016 i de 14 de desembre de 2016.

Vist l'informe del tècnic de Recursos Humans de 6 de febrer de 2017 i del viceinterventor de 10 de març de 2017 i que l'alcaldessa sol·licitarà un informe al secretari general.

La relació de llocs de treball està subjecta a negociació, de conformitat amb l'article 37 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i s'ha complit com es desprén de les actes de la Mesa General de Negociació del 21 de setembre de 2016, 14 de desembre de 2016 i 3 de març de 2017.

La relació de llocs de treball fou aprovada pel Ple i posteriorment publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 8, de 17 de gener 2013. Posteriorment, ha estat modificada en tres ocasions per acord del Ple i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 12, de 28 de gener de 2014, número 31, de 12 de març de 2015 i número 23, de 23 de febrer de 2016.

Ateses les actuals necessitats en els diferents serveis de l'Ajuntament, es requereix la creació i modificació de diferents llocs de treball.

D'acord amb el que preveu l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local es proposa al Ple de la corporació l'adopció d'aquests acords:

Primer. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament.

I. Creació de llocs de treball

A. Funcionaris

Codi Tipus Denominació Grup C.D. C. E. Jornada F. Prov. Titulació acadèmica

1SSO160126 F Coordinador/a de Serveis Socials A1/A2 26 18.093,00 Completa C T. Superior/T. Mitjana

OALC010220 F Responsable de Gestió d'Ordenances C1 20 10.028,73 Completa C Bachiller o FP-2

5PLO570420 F Agent Policia Local 2ª act. C1 20 11.459,54 Completa C Bachiller o FP-2

5PLO570520 F Agent Policia Local 2ª act. C1 20 11.459,54 Completa C Bachiller o FP-2

5PLO570620 F Agent Policia Local 2ª act. C1 20 11.459,54 Completa C Bachiller o FP-2

7TUR700125 F Tècnic Turisme A2 25 11.601,87 Completa C T. Mitjana

7CYA720118 F Auxiliar Promoció Econòmica C2 18 6.892,62 Completa C Grd. Escolar o equiv.

B. Laboral

Cap

C. Eventual

Cap

II. Amortització de llocs de treball

A. Funcionaris

Cap

B. Laboral

Cap

C. Eventual

Cap

III. Modificació de llocs de treball

A. Funcionaris

Característiques LT (actuals)

Característiques lT (noves)

1SYC172225 PROMOTOR CULTURAL C.E. 11.601,81EUR

1SYC17225 DIRECTOR DEL MUCBE I PROMOTOR CULTURAL C.E. 13.416,66EUR

1SSO161124 TREBALLADOR SOCIAL

Forma de provisió: Lliure designació

1SSO161124 TREBALLADOR SOCIAL

Forma de provisió: Concurs

1SEC102014 AUXILIAR TELEFONISTA

Grup E/D, Subgrup AP/C2, T. acadèmica Cert. Escolar/ Grad. Escolar

1SEC102014 AUXILIAR TELEFONISTA

Grup E, Subgrup AP, T. acadèmica Cert. Escolar

1SEC102114 CONSERGE NOTIFICADOR

Grup E/D, Subgrup AP/C2, T. acadèmica Cert. Escolar/ Grad. Escolar

1SEC102214 CONSERGE NOTIFICADOR

Grup E, Subgrup AP, T. acadèmica Cert. Escolar

1SEC102214 NOTIFICADOR

Grup E/D, Subgrup AP/C2, T. acadèmica Cert. Escolar/ Grad. Escolar

1SEC102214 NOTIFICADOR

Grup E, Subgrup AP, T. acadèmica Cert. Escolar

B. Laboral

Cap

C. Eventual

Cap

F: Lloc de treball de naturalesa funcionarial. C.E.: Complement específic

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL CONSOLIDADA


Va ser aprovada en sessió plenària que va tindre lloc el 19/12/2012 i publicada en el BOP de Castelló núm. 8 de 17/01/2013. Les seues posteriors modificacions van ser aprovades en sessions plenàries que van tindre lloc el 10/12/2013 i el 13/02/2015 i publicades en el BOP de Castelló núm. 12 de 28/01/2014 i en el BOP de Castelló núm. 31 de 12/03/2015 respectivament. Per últim l'actual RLT consolidada va ser aprovada en sessió plenària que va tindre lloc l'11/01/2016 i es va publicar íntegrament en el BOP de Castelló núm. 23 de 23 de febrer de 2016.

ALCADIA PRESIDÈNCIA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

0ALC010120

F

SECRETARIA ALCALDIA

C

C1

20

8.293,96

Completa

L.D.

Batxiller.-FP-2

OALC010220

F

RESPONSABLE DE GESTIÓ D'ORDENANCES

C

C1

20

10.028,73

Completa

C

Batxiller.-FP-2

ARXIU I BIBLIOTECA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1AYB120218

F

AUXILIAR ADMINISTRATIU ARXIU

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

1AYB121120

F

COORDINADOR/GESTOR ARXIU/ BIBLIOTECA

C/B

C1/A2

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2/

T. mitjana

1AYB121220

F

COORDINADOR/GESTOR ARXIU/BIBLIOTECA

C/B

C1/A2

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2/

T. mitjana

GOVERNACIÓ

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1GOB110120

F

CAP NEGOCIAT GOVERNACIÓ

C

C1

20

10.028,73

Completa

C

Batxiller.-FP-2

1GOB110220

F

ADMINISTRATIU GOVERNACIÓ

C

C1

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2

INFORMÀTICA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

L

lei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1INF130126

F

CAP DE SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ

B

A2

26

15.269,50

Completa

C

T. mitjana

1INF130325

F

ANALISTA SISTEMES

B

A2

25

11.601,81

Completa

C

T. mitjana

1INF130220

F

PROGRAMADOR

C

C1/B

20

8.293,96

Completa

C

FP-2/T. Superior de FP

1INF130318

F

AUXILIAR INFORMÀTICA

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1MEC180125

F

CAP GABINET COMUNICACIÓ

B

A2

25

11.601,81

Completa

C

T. mitjana

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1NLI140125

F

TEC. MITJÀ NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA

B

A2

25

11.601,81

Completa

C

T. mitjana

PATRIMONI - CONTRACTACIÓ

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1PYC150128

F

TÈCNIC CONTRACTACIÓ

A

A1

28

17.131,22

Completa

C

T. Superior

1PYC151120

F

ADMINISTRATIU CONTRACTACIÓ/

PATRIMONI

C

C1

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2

1PYC151218

F

AUXILIAR CONTRACTACIÓ/

PATRIMONI

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

RECURSOS HUMANS

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1REC110025

F

TÈCNIC RECURSOS HUMANS

B

A2

25

11.601,81

Completa

C

T. mitjana

1REC110320

F

ADMINISTRATIU RECURSOS HUMANS

C

C1

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2

1REC110318

F

AUXILIAR RECURSOS HUMANS

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

SECRETARIA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1SEC100130

FHE

SECRETARI GENERAL

A

A1

30

34.962,10

Completa

C

T. Superior

1SEC101028

F

TÈCNIC JURÍDIC

A

A1

28

17.131,22

Completa

C

T. Superior

1SEC101020

F

ADMINISTRATIU SECRETARIA

C

C1

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2

1SEC101120

F

ADMINISTRATIU SECRETARIA

C

C1

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2

1SEC101318

F

AUXILIAR SECRETARIA

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

1SEC101518

F

AUXILIAR REGISTRE

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

1SEC102014

F

AUXILIAR TELEFONISTA

E

AP

14

6.440,99

Completa

C

Cert. escolar

1SEC102114

F

CONSERGE-NOTIFICADOR

E

AP

14

6.742,70

Completa

C

Cert. escolar

1SEC102214

F

NOTIFICADOR

E

AP

14

6.440,99

Completa

C

Cert. escolar

SERVEIS SOCIALS

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1SSO160126

F

COORDINADOR SERVEIS SOCIALS

A/B

A1/A2

26

18.093,00

Completa

C

T. Superior/T. mitjana/

1SSO160128

F

PSICÒLEG

A

A1

28

18.093,71

Completa

C

T. Superior

1SSO161224

F

TREBALLADOR SOCIAL

B

A2

24

13.416,66

Completa

C

T. mitjana

1SSO161124

F

TREBALLADOR SOCIAL

B

A2

24

13.416,66

Completa

C

T. mitjana

1SSO161324

F*

TREBALLADOR SOCIAL

B

A2

24

13.416,66

Completa

C

T. mitjana

1SSO161424

F*

TREBALLADOR SOCIAL

B

A2

24

13.416,66

Completa

C

T. mitjana

1SSO162124

F*

EDUCADOR CARRER

B

A2

24

13.416,66*

Completa

C

T. mitjana

1SSO163114

F

AUXILIAR D'AJUDA DOMICILI

E

AP

14

7.320,94*

28 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SSO163214

F

AUXILIAR D'AJUDA DOMICILI

E

AP

14

7.320,94

Completa

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SSO163314

F

AUXILIAR D'AJUDA DOMICILI

E

AP

14

7.320,94*

28 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SSO163414

F

AUXILIAR D'AJUDA DOMICILI

E

AP

14

7.320,94*

28 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SSO163514

F*

AUXILIAR D'AJUDA DOMICILI

E

AP

14

7.320,94*

28 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SSO164120

F

ADMINISTRATIU SERVEIS SOCIALS

C

C1

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2

1SSO164118

F

AUXILIAR SERVEIS SOCIALS

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

1SSO164218

F

AUXILIAR SERVEIS SOCIALS

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

SOCIETAT I CULTURA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1SYC171220

F

COORDINADOR OFICINA TURISME

C/B

C1/A2

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2/

T. mitjana

1SYC171320

F

ADMINISTRATIU ESPORTS I JOVENTUD

C

C1

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2

1SYC171518

F

AUXILIAR ADMINISTRATIU CULTURA

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

1SYC172125

F

TÈCNIC ESPORTIU

A

A1

25

13.734,85

Completa

C

T. Superior

1SYC172225

F

DIRECTOR DEL MUCBE I PROMOTOR CULTURAL

B

A2

25

13.416,66

Completa

C

T. mitjana

1SYC172120

F

CAP NEGOCIAT SOCIOCULTURAL

C/B

C1/A2

20

10.028,73

Completa

C

Batxiller.-FP-2/

T. mitjana

1SYC172220

F*

GESTOR CULTURAL

C

C1

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2

1SYC172318

F

AUXILIAR ADMINISTRATIU ESPORTS

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

1SYC172320

F

ANIMADOR SOCIOCULTURAL

C

C1

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2

1SYC172418

F

AUXILIAR ADMINISTRATIU CONSERVATORI

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

1SYC172420

F

ENCARREGAT CONTROL

C

C1

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2

1SYC172520

F

LOCUTOR

C

C1

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2

1SYC173114

F

CONSERGE CULTURAL

E

AP

14

6.440,99

Completa

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SYC173214

F*

CONSERGE CULTURAL

E

AP

14

6.440,99

Completa

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SYC174120

F

PROFESSOR-DIRECTOR CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

10.996,06

Completa

C

T. mitjana/T. superior

1SYC174220

F

PROF.-CAP D'ESTUDIS CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

8.702,39

Completa

C

T. mitjana/T. superior

1SYC174320

F

PROF.-SECRETARI CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

8.702,39

Completa

C

T. mitjana/T. superior

1SYC174420

F

PROF.-CAP DEPARTAMENT CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

7.582,49

Completa

C

T. mitjana/T. superior

1SYC174520

F

PROF.-CAP DEPARTAMENT CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

7.582,49

Completa

C

T. mitjana/T. superior

1SYC174620

F*

PROF.-CAP DEPARTAMENT CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

7.582,49

Completa

C

T. mitjana/T. superior

1SYC174720

F*

PROF.-CAP DEPARTAMENT CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

7.582,49

Completa

C

T. mitjana/T. superior

1SYC174820

F

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.909,25

Completa

C

T. mitjana/T. superior

1SYC174920

F

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.909,25

Completa

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175020

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.909,25

Completa

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175120

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.909,25

Completa

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175220

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.909,25

Completa

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175320

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.909,25*

25 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175420

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.909,25*

25 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175520

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.909,25*

25 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175620

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.909,25*

25 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175720

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.909,25*

25 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175820

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.909,25*

25 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175920

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.909,25*

25 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC176020

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.909,25*

17 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC176120

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.909,25*

8 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC176220

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.909,25*

8 h

C

T. mitjana/T. superior

INTERVENCIÓ

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

2INT200130

FHE

INTERVENTOR

A

A1

30

34.962,10

Completa

C

T. Superior

2INT200230

FHE

VICEINTERVENTOR

A

A1

30

34.962,10

Completa

C

T. Superior

2INT210120

F

CAP NEGOCIAT D'INGRESSOS

C

C1

20

10.028,73

Completa

C

Bachiller-FP-2

2INT210220

F

CAP NEGOCIAT DESPESES I COMPTABILITAT

C

C1

20

10.028,73

Completa

C

Bachiller-FP-2

2INT220120

F

ADMINISTRATIU INTERVENCIÓ

C

C1

20

8.293,96

Completa

C

Bachiller-FP-2

2INT220118

F

AUXILIAR INTERVENCIÓ

C

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

TRESORERIA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

3TES300130

FHE

TRESORER

A

A1

30

34.962,10

Completa

C

T. Superior

3TES301120

F

CAP NEGOCIAT TRESORERIA

C

C1

20

10.028,73

Completa

C

Batxiller.-FP-2

3TES301218

F

AUXILIAR TRESORERIA

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

3TES301318

F

AUXILIAR TRESORERIA

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar/ Batxiller.-FP-2

3TES301418

F

AUXILIAR RECAPTACIÓ

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

3TES301520

F

CAP NEGOCIAT GESTIÓ TRIBUTARIA

C

C1

20

10.028,73

Completa

C

Batxiller.-FP-2

3TES301618

F

AUXILIAR GESTIÓ TRIBUTARIA

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

BRIGADA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad./

Requisits específics

4BRI010118

F*

ENCARREGAT

D/C

C2/C1

18

7.701,53

Completa

C

Grad. Escolar/ Batxiller.-FP-2

4BRI020118

F*

CAP GRUP ELECTRICITAT

D

C2

186.995,10


Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030018

F

OFICIAL DE SERVEIS

D

C2

18

6.995,10

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

Permís de conduir classe C1

4BRI030118

F*

OFICIAL MANTENIMENT

D

C2

18

6.995,10

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030218

F*

OFICIAL D'OBRES

D

C2

18

6.995,10

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030318

F

OFICIAL D'OBRES

D

C2

18

6.995,10

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030418

F*

OFICIAL ELECTRICISTA

D

C2

18

6.995,10

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030518

F*

OFICIAL ELECTRICISTA

D

C2

18

6.995,10

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030618

F*

OFICIAL DE SERVEIS

D

C2

18

6.995,10

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

Permís de conduir classe C1

4BRI030718

F

OFICIAL D'OBRES

D

C2

18

6.995,10

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030818

F*

OFICIAL DE SERVEIS

D

C2

18

6.995,10

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030918

F

OFICIAL D'OBRES

D

C2

18

6.995,10

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI031018

F*

OFICIAL D'OBRES

D

C2

18

6.995,10

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI031118

F*

OFICIAL ELECTRICISTA

D

C2

18

6.995,10

CompletaC

Grad. Escolar o equiv.

4BRI031218

F*

OFICIAL MECANIC

D

C2

18

6.995,10

CompletaC

Grad. Escolar o equiv.

4BRI040114

F*

PEÓ

E

AP

14

6.504,50

Completa

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040214

F*

PEÓ

E

AP

14

6.504,50

Completa

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040314

F*

PEÓ

E

AP

14

6.504,50

Completa

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040414

F*

PEÓ

E

AP

14

6.504,50

Completa

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040514

F*

PEÓ

E

AP

14

6.504,50

Completa

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040614

F*

PEÓ

E

AP

14

6.504,50

Completa

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040714

F*

PEÓ

E

AP

14

6.504,50

Completa

C

Cert. Escolaritat o equiv.

Permís de conduir classe B

4BRI040814

F*

PEÓ

E

AP

14

6.504,50

Completa

C

Cert. Escolaritat

o equiv.


4BRI040914

F*

PEÓ

E

AP

14

6.504,50

Completa

C

Cert. Escolaritat o equiv.

Permís de conduir classe B

4BRI050114

F

NETEJADOR

E

AP

14

6.504,50

Completa

C

Cert. Escolaritat o equiv.

4BRI050214

F*

NETEJADOR

E

AP

14

6.504,50

Completa

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI050314

F*

NETEJADOR

E

AP

14

6.504,50

Completa

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI060118

F

AUX.ADMINIST SERV PÚBLICS

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI060218

F

AUX.ADMINIST SERV PÚBLICS

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI130118

F*

OFICIAL CEMENTERI

D

C2

18

8.585,93

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI140114

F*

PEÓ CEMENTERI

E

AP

14

8.626,59

Completa

C

Cert. Escolaritat

o equiv.


URBANISME, OBRES I SERVEIS

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

4UOS400128

F

ARQUITECTE SUPERIOR-CAP SERVEI URB. OBRES I SERV.

A

A1

28

19.694,27

Completa

C

T. Superior

4UOS400228

F

ARQUITECTE

A

A1

28

17.131,22

Completa

C

T. Superior

4UOS402126

F

ARQUITECTE TÈCNIC

B

A2

26

15.269,50

Completa

C

T. mitjana

4UOS403125

F

INSPECTOR OBRES/

MEDI AMBIENT

B

A2

25

15.269,50

Completa

C

T. mitjana

4UOS403220

F

DELINEANT

C

C1/B

20

8.293,96

Completa

C

FP-2/T. Superior de FP

4UOS403320

F

DELINEANT

C

C1/B

20

8.293,96

Completa

C

FP-2/T. Superior de FP

4UOS403420

F

ADMINISTRATIU DE PLANEJAMENT I GESTIÓ

C

C1

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2

4UOS404126

F

ENGINYER TÉCNIC

B

A2

26

15.269,50

Completa

C

T. mitjana

4UOS404226

F

ENGINYER TÉCNIC

B

A2

26

15.269,50

Completa

C

T. mitjana

4UOS410128

F

ADJUNT CAP SERV. URB I OBRES

A

A1

28

18.979,62

Completa

C

T. Superior

4UOS411125

F

TÈCNIC GESTIÓ URB. OBRES I SERV.

B

A2

25

15.269,50

Completa

C

T. mitjana

4UOS412220

F

CAP. NEGOCIAT DISC.URB.

C

C1

20

10.028,73

Completa

C

Batxiller.-FP-2

4UOS412320

F

CAP. NEGOCIAT OBRES. SERV I ACT.

C

C1

20

10.028,73

Completa

C

Batxiller.-FP-2

4UOS413118

F

AUXILIAR PLANEJAMENT I GESTIÓ

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

4UOS413318

F

AUXILIAR DISCIP. URB.

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.

4UOS413518

F

AUXILIAR DISCIP. URB.

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.


POLICIA LOCAL

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

5PLO500130

F

INTENDENT PRINCIPAL

A

A1

30

22.317,63

Completa

C

T. Superior

5PL0510126

F

INTENDENT

B

A2

26

20.897,87

Completa

C

T. mitjana

5PL0510224

F

INSPECTOR POLICIA LOCAL

B

A2

24

14.634,40

Completa

C

T. mitjana

5PLO510324

F

INSPECTOR POLICIA LOCAL

B

A2

24

14.634,40

Completa

C

T. mitjana

5PLO520122

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

12.816,19

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO520222

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

12.816,19

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO520322

F

OFICIAL POLICIA LOCAL 2a ACT.

C

C1

22

12.816,19

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO520422

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

12.816,19

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO520522

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

12.816,19

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO520622

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

12.816,19

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO520722

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

12.816,19

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530420

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530520

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530620

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530720

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530820

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530920

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531020

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531420

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531520

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531620

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531720

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531820

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531920

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532020

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532420

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532520

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532620

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532720

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532820

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532920

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO533020

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO533120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO533220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO533320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO540120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO540220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO540320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO540420

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO550120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO550220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO550320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO550420

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5LPO550520

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5LPO550620

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5LPO550720

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5LPO550820

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5LPO550920

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.459,54

Completa

C

Batxiller.-FP-2

5PLO570320

F

AGENT POLICIA LOCAL 2a ACT.

C

C1

20

11.459,54

Completa

CBatxiller.-FP-2


5PLO570420

F

AGENT POLICIA LOCAL 2a ACT.

C

C1

20

11.459,54

Completa

CBatxiller.-FP-2


5PLO570520

F

AGENT POLICIA LOCAL 2a ACT.

C

C1

20

11.459,54

Completa

CBatxiller.-FP-2


5PLO570620

F

AGENT POLICIA LOCAL 2a ACT.

C

C1

20

11.459,54

Completa

CBatxiller.-FP-2


MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

6MAM600125

F

TÈCNIC MEDI AMBIENT I PART. CIUTADANA

B

A2

25

15.269,50

Completa

C

T. mitjana

6MAM610120

F

ADMINISTRATIU MEDI AMBIENT

C

C1

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2

6MAM621118

F

AUXILIAR MEDI AMBIENT

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.


PROMOCIÓ ECONÒMICA: COMERÇ I AGRICULTURA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

C.D.

C.E.

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

7CYA700125

F

TÈCNIC PROM. ECON. I OMIC

B/A

A2/A1

25

13.957,01

Completa

C

T. mitjana/T. superior

7TUR700125

F

TÈCNIC TURISME

B

A2

25

11.601,87

Completa

C

T. mitjana

7CYA711120

F

CAP NEGOCIAT PROM. ECO

C

C1

20

10.028,73

Completa

C

Batxiller.-FP-2

7CYA710120

F

ADMINISTRATIU DE PROM. ECON. I OMIC

C

C1

20

8.293,96

Completa

C

Batxiller.-FP-2

7CYA720118

F

AUXILIAR PROM. ECO

D

C2

18

6.892,62

Completa

C

Grad. Escolar o equiv.


7CYA720218

F

ENCARREGAT MERCAT

D

C2

18

6.995,10

Completa

C

Grad. Escolar o equiv. • F* : Llocs de treball de naturalesa funcionarial anteriorment reservats a personal laboral.

 • AP: Agrupacions professionals a què fa referència la disposició addicional setena de la LEBEP.

 • C.D.: Complement de destinació.

 • C.E.: Complement específic.

 • *: L'import del complement específic s'establix per a jornades de treball completes, per a jornades inferiors correspon la part proporcional.

 • C: Concurs.

 • L.D.: Lliure designació.

Segon. Publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Tercer. Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló de la Plana, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Potestativament, també es pot interposar un recurs de reposició davant del l'Alcaldia en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, atés el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També es podrà interposar qualsevol altre recurs que es considere oportú.La regidora de RRHH, la senyora Marta Escudero, explica les necessitats que hi ha hagut al llarg de 2016 quant a personal i altres possibles que hi haurà per la implantació de l'administració electrònica i l'oficina d'atenció ciutadana.

Concretament, indica que, amb la proposta de modificació dels llocs de treball, el que es pretén és, d'una banda, reforçar i potenciar la prefectura de Serveis Socials, equiparant-la a altres llocs de treball de l'Ajuntament, i, d'altra, amb el lloc de gestió d'ordenances, crear una figura per a gestionar totes les ordenances i les multes que es generen per incompliment d'ordenances i redacció dels corresponents expedients sancionadors (residus, excrements de gossos, etc.), ja que actualment ningú gestiona les sancions i a més falten ordenances per redactar.

Continua explicant que hi ha diversos policies que han complit 55 anys i, per tant, han de passar a segona activitat, segons la normativa autonòmica. També assegura que el lloc de treball de tècnic de Turisme no va estar mai a la RLT de l'Ajuntament, ja que es va contractar per a engegar el Pla de Competitivitat. En relació a això, assegura que s'ampliarà l'oficina amb informadors de turisme.

D'altra banda, indica que un auxiliar de Promoció Econòmica reforçarà la part administrativa fusionant àrees (Comerç, ADL i Agricultura). Respecte a la directora del Museu, la senyora Escudero diu que es canvia només el nom perquè les funcions són les mateixes que les que realitza actualment, tot i que hi ha un increment de la responsabilitat i la Conselleria va remetre un informe on indica que si ocorre algun incident el responsable de les obres ara seria el regidor de l'àrea i, amb el canvi de denominació, el director és el responsable, per tant, s'incrementa el CE.

Finalment, la senyora Escudero manifesta que fer una valoració objectiva porta temps, però ara no s'ha pogut fer, ja que s'han de fer reunions amb sindicats. Tot i això, assegura que es contractarà una empresa que valorarà tots els llocs de treball i que, per a això, en el pressupost hi ha una partida de 15.000 EUR.

El senyor Juan Antonio Mañá, representant del PP, diu que han deixat passar un temps raonable. Afegeix que han examinat l'expedient i que l'informe del tècnic de Recursos Humans diu que no hi ha valoracions objectives. Continua dient que també ho diu la Mesa de Negociació i que l'informe del viceinterventor conté objeccions de suspensió per la falta d'informe de l'interventor que indique si hi ha crèdit suficient per a fer front a la despesa. Segons el senyor Mañá, per alçar la suspensió, hauria d'haver-hi una discrepància de la regidora de RRHH.

La senyora Escudero contesta al senyor Mañá que no és necessari fiscalitzar la RLT.

El senyor Mañá insisteix en el fet que hauria d'incorporar-se un informe de l'interventor, tal com diu el viceinterventor, i sol·licita que es retire aquest punt de la comissió perquè falta esmenar determinats punts en els quals s'incorreria en nul·litat.

El senyor Serrano Forner, representant del PP, manifesta que el més arriscat és portar a Ple un assumpte on no s'han esmenat els errors oposats.

El senyor Juan José Cornelles, representant de Ciutadans, indica que li sembla bé optimitzar recursos.Sotmesa la proposta de la regidora de RRHH, de data 13 de març de 2017, de modificació de llocs de treball, s'aprova per 5 vots a favor dels representants del PSOE, senyors Roca Prats, Añó Lores i senyora Agut Barceló i de Compromís, senyor Bueno Bosch i senyora Escudero Albor, 3 vots en contra dels representants del PP, senyors Mañá Ferrer, Serrano Forner i Simó Ramón i una abstenció del representant de Ciutadans, el senyor Cornelles Batiste.»

Deliberació

Senyora Escudero:

La senyora Escudero, regidora delegada de Recursos Humans, explica l'expedient i els acords proposats.

Senyor Mañá:

El senyor Mañá pren la paraula i diu en els expedients corresponents a altres anys consta un informe de fiscalització fet pel viceinterventor. A més, indica que enguany consten algunes objeccions. A continuació, el senyor Mañá es refereix a aquests, que són el 3r fonament de dret que fa referència al fet que la valoració dels llocs de treball no és objectiva i, al 4t, on s'indica que es desconeix l'existència de crèdit adequat i suficient i si hi ha consignació al pressupost prorrogat del 2016 0 del pressupost del 2017, per a la creació de les places proposades. Segons el senyor Mañá, aquestes objeccions es fan basant-se en un article de la Llei de la Funció Pública Valenciana. A més, --continua explicant el senyor Mañá--, en l'informe també diu que s'ha de procedir a la suspensió de la tramitació de l'expedient, fins que s'esmene o bé fins que s'alce l'objecció pel plenari.

Per tant, el senyor Mañá considera hi ha dues qüestions, d'una banda, una qüestió de fons i, d'altra, una qüestió de forma. Segons el senyor Mañá, la qüestió de fons és que la valoració dels llocs de treball no és objectiva, tot i que aquesta objecció ell considera que la podria alçar el Ple. No obstant això, el senyor Mañá indica que s'ha de tenir en compte que s'hi ha manifestat en contra la Mesa General de Negociació, on estan tots els sindicats representats, que també hi ha els informes desfavorables del tècnic de Recursos Humans i del viceinterventor i el del secretari, que s'entén per la seua interpretació que també ho és.

Concretament, quant a l'informe del tècnic de Recursos Humans que analitza els distints llocs de treball, el senyor Mañá ressalta, pel que fa al lloc de de coordinador/a de Serveis Socials, que la proposta de la regidora de Recursos Humans és que el complement de destinació siga del 26, que és el més alt per als funcionaris del Grup A2 i que només el tenen assignat determinats llocs de treball (l'arquitecte tècnic, enginyer tècnic, intendent de la Policia Local i el cap de Serveis Informàtics). En canvi, --assegura el senyor Mañá--, tota la resta dels llocs classificats com a A2 tenen com a màxim un complement de destí de 25. Respecte al complement específic, el senyor Mañá indica que la regidora de Recursos Humans fa una proposta de retribució de 18.093 EUR, quan la resta dels A2 tenen com a màxim 15.265' 50 euros, a excepció de l'intendent de Policia.

Segons el senyor Mañá, tot això la regidora ho justifica dient que aquest lloc ja s'està cobrint i retribuint en productivitat, --que abans eren 200 EUR i ara 500 EUR-- i que el complement de destinació està justificat, perquè el tenen llocs semblants. Tot i això, el senyor Mañá entén que això no és així i que el complement específic de 18.093 EUR és per equiparar-lo al lloc de psicòloga, que està classificat com un A1, amb un complement de destinació 28.

D'altra banda, el senyor Mañá explica que, en l'informe del tècnic de Recursos Humans, també consta que la problemàtica de la creació d'aquest lloc de treball és la valoració econòmica, ja que un treballador social té un complement de destina de 24 i un complement específic de 13.416 EUR, per tant, el tècnic de Recursos Humans considera que amb aquesta proposta s'està incrementant la iniquitat interna, és a dir, que hi ha una desigualtat i falta d'harmonia en la valoració dels llocs de treball. Continua dient el senyor Mañá que l'informe també considera que no es respecten els criteris actuals sobre el que s'estableix per a un A2 i que entén que la valoració màxima que hauria d'estipular-se per aquest lloc és la màxima per a un A2. Així doncs, el senyor Mañá considera que el que entraria dins del que és raonable és que en compte d'un complement de destinació 26 fóra un 25 i que l'específic fóra com a màxim el que s'aplica als grups A2, 15.265 '25 EUR.

Per tant, reitera aquestes valoracions són considerades objectives i tenen l'objecció, tant per part del viceinterventor com per part dels sindicats representats en la Mesa de Negociació. No obstant això, el senyor Mañá indica que, sota la seua responsabilitat, el Ple té capacitat per alçar-la i aprovar-ho dins de les seues atribucions.

Quant a la qüestió de forma, el senyor Mañá manifesta que, segons l'informe del viceinterventor, l'article 34 de la Llei de la Funció Pública Valenciana parla de la creació, modificació i supressió dels llocs de treball i ens diu que no pot crear-se cap lloc de treball ni incrementar-se les retribucions sense disposar de crèdit adequat i suficient. Així doncs, segons el senyor Mañá, no hi ha constància que això es complisca i per això el viceinterventor recull l'objecció en el seu informe des d'un punt de vista formal. Per tant, el senyor Mañá considera que aquest defecte de forma determina que procedeix la suspensió de la tramitació de l'expedient, fins que s'esmene o es resolga pel Ple.

A més, el senyor Mañá exposa que el seu grup entén que existeix un altre defecte formal consistent en el fet que no s'ha formulat per part de l'òrgan competent, en aquest cas per la regidora de Recursos Humans, una formulació de discrepància. De fet, el senyor Mañá considera que existeix una proposta, una objecció, però no s'ha formulat una discrepància on la regidora indique que no està d'acord en el fet que se solucione aquesta objecció per l'òrgan corresponent, no tampoc s'ha fet la proposta d'alçar l'objecció. Per tant, el senyor Mañá opina que dóna la sensació que la discrepància no existeix.

El senyor Mañá continua dient que existeix la possibilitat d'alçar aquesta objecció formal amb un informe d'Intervenció complementari de l'anterior. En canvi, segons el senyor Mañá la regidora ha emés la proposta i diu que no cal fiscalitzar la RPT. Tot i això, el senyor Mañá entén que, atés que en l'expedient que consta una objecció per part d'un informe tècnic, cal una resposta tècnica que diga si escau o no aquesta fiscalització i no ha de ser la regidora qui alce l'objecció d'una manera interna i sobre una qüestió tècnica que no li competeix. De fet, el senyor Mañá explica que el tècnic de Recursos Humans ho va passar a fiscalització, perquè entenia que sí que feia falta. Per tant, segons el senyor Mañá, tot açò denota que la regidora no té raó i que sí que cal la fiscalització i, si no és així, algun tècnic ho haurà de dir.

Per tot açò, el senyor Mañá demana, --tal com ja va fer el seu grup a la Comissió--, que aquest punt es retire de l'ordre del dia, considerant que l'expedient estava incomplet. I, finalment, el senyor Mañá indica que entén que el Ple pot resoldre les discrepàncies quant al fons, però no les formals. De fet, considera que es podria incorre en una nul·litat i que aquesta podria ser sol·licitada per qualsevol tercer. Per tant, el senyor Mañá conclou reiterant la petició del grup municipal del Partit Popular que es retire aquest punt de l'ordre del dia, ja que, en cas contrari, hi votaran en contra.

Senyor Martí:

El senyor Martí comença la seua intervenció i manifesta que el seu grup entén que el canvi és per als valents i que no és fàcil fer canvis. Continua dient que és cert que existeixen objeccions tècniques, però que, en realitat, no hi ha canvis objectius. Tot i això, el senyor Martí indica que el que els preocupa és reiteradament al Ple s'adopten acords amb objeccions dels tècnics, ja que açò denota que l'equip de govern i els tècnics no s'entenen.

Segons el senyor Martí, el tema de Recursos Humans és complex, ja que en aquest moment hi ha llocs que no estan coberts ni definits i seria millor anant fent camí, encara que no s'estiga d'acord al cent per cent. De fet, considera que cal anar avançant i aleshores s'aniran veient les necessitats i es podrà definir millor. A més, el senyor Martí manifesta que el seu grup creu que és el moment de fer canvis i, potser, siga el moment de fer-los, encara que no siga de forma perfecta.

Continua dient que el fet d'haver molts informes tècnics que els donen motius per votar en contra, entenen que a vegades s'han d'impulsar els canvis per després poder anant millorant i perfeccionar les coses. Per tant, dit això, el senyor Martí manifesta que el seu grup s'abstindrà.

Senyora Escudero:

Pel que fa a les objeccions, en primer lloc, la senyora Escudero diu, quant a l'informe del viceinterventor en el punt que indica que s'ha de suspendre la tramitació de l'expedient fins solucionar les objeccions o bé alçar les discrepàncies, que això correspon al Ple de la corporació, per tant, ella no ha de fer cap document per alçar les discrepàncies, perquè és competència del Ple fer-ho.

Quant al tema del crèdit pressupostari, apunta la senyora Escudero que hi ha jurisprudència que indica que la creació o modificació dels llocs de treball no obliga a tenir-los pressupostats al pressupost de l'any, perquè la relació de llocs de treball pot ser un organigrama ideal de l'Ajuntament i en què hi haja llocs que no es cobrisquen mai, si no es donen les circumstàncies que així ho reclamen, per tant, no és necessari tenir-los pressupostats a l'any vinent. Segueix explicant la senyora Escudero que, de fet, es va parlar amb l'Àrea d'Intervenció quan es va tenir l'informe i es va coincidir en l'opinió que no era necessari informar del crèdit sobre la relació de llocs de treball, perquè si s'afegia s'havia de convocar novament la comissió, cosa que retardaria tot el procediment un altre mes, i si no es convocava la comissió, s'incorria en un defecte de forma, en afegir informes a un expedient ja dictaminat per tal de portar-lo al Ple.

En referència al lloc de coordinador/a de Serveis Socials, la senyora Escudero manifesta que el tècnic de Recursos Humans informa d'una manera subjectiva, ja que no hi ha una valoració de tots els llocs de treball de l'Ajuntament. Segons la senyora Escudero, es fixa un complement de destinació de 26, com a altres llocs de direcció, perquè aquest és un lloc de direcció d'una àrea on es té 22 persones al càrrec. Així doncs, posa com a exemple el cap de Serveis de Programació, que és un lloc de direcció que té tres persones per baix i té un complement de destinació de 26 o l'arquitecte tècnic, que ni tan sols és un lloc de direcció, i també té aquest complement. En aquest sentit, la senyora Escudero creu que, a una àrea com la de Serveis Socials, el lloc de direcció ha d'estar correctament valorat.

La senyora Escudero continua dient que, pel que fa al complement específic de 18.000 EUR i l'afirmació que no hi ha cap A2 dins de l'Ajuntament que el tinga, és cert que no tenen aquest complement de destinació, però que el tenen en productivitat, que no apareix a les fitxes, i que si es sumara possiblement el sobrepassaria.

A més, --explica la senyora Escudero--, que no ha sigut la intenció equiparar el lloc al de psicòleg/a, tot i que si s'haguera pogut fer, perquè si hi ha una persona que ha de coordinar i dirigir un lloc de treball és lògic que almenys tinga les mateixes retribucions per la responsabilitat, que la persona a la qual coordina, però no ha estat així. Per tant, --diu--, el que s'ha fet és recuperar una fitxa de coordinació de Serveis Socials que va existir a l'Ajuntament durant una temporada, que després es va amortitzar, i que tenia aquest complement específic.

Respecte a l'objectivitat en general, la senyora Escudero manifesta que sempre que es valore alguna cosa serà subjectivament, per tant, s'ha intentat buscar un mètode de valoració el més objectiu possible, tot i que mai ho serà.

Quant a l'advertència que fan els tres tècnics (tècnic de Recursos Humans, interventor i secretari) que consta a l'expedient, l'any 2009, en una legislatura anterior, la tècnica de Recursos Humans ja va informar que l'Ajuntament de Benicarló havia de fixar uns criteris de valoració objectius dels llocs de treball, per tal de no haver de fer més valoracions d'índole subjectiva i, fins al 2015, que ha estat governant el Partit Popular, han passat 6 anys i no s'ha fet. En canvi, --assegura la senyora Escudero--, que l'equip de govern actual porta menys de 2 anys i s'iniciarà enguany una valoració objectiva. De fet, la senyora Escudero reitera que hi ha dotació pressupostària per fer-ho i es farà. Tot i això, creu que el regidor que ha estat al càrrec durant els anys anteriors sabrà el que pot tardar a fer-se aquesta valoració objectiva a nivell de tot l'Ajuntament, a banda de la seua implantació, que ha de passar per meses de negociació, cosa que comporta un un procés molt llarg que, almenys, tardarà un parell d'anys.

A continuació, la senyora Escudero manifesta que les necessitats estan i quedar-nos quiets, no es pot, perquè l'obligació és donar un bon servei a la ciutadania, que és el que es pretén. Per tant, assegura que, si es fa aquesta valoració, valoraran els llocs de treball que ja estant en la plantilla i també els que es puguen crear fins que la valoració estiga finalitzada. De fet, --indica--, al mateix pla organitzatiu que es va elaborar l'any 2014 ja diu que per a fer un canvi organitzatiu no s'ha d'esperar que es donen les circumstàncies ideals, perquè podria donar-se el cas de no arribar mai.

Per finalitzar, la senyora Escudero afirma que ella posarà tots els recursos possibles perquè es donen aquestes circumstàncies ideals, però fins que es done aquest moment, s'ha de seguir treballant perquè hi ha necessitats i projectes que s'han d'iniciar i s'ha de donar servei a la ciutadania i és responsabilitat de tots començar a portar tot açò endavant.

Senyor Mañá:

Intervé el senyor Mañá i diu que vol destacar tres punts. En primer lloc, quant a la suspensió de l'expedient tenint en compte l'informe de fiscalització del viceinterventor, segons el senyor Mañà, la senyora Escudero ha reconegut que el que no vol és retardar la qüestió i que demanar un nou informe per aclarir les coses era afegir el nou informe a l'expedient, convocar una nova comissió informativa i un nou acord. En aquest sentit, el senyor Mañá pregunta si des del 16 de setembre de 2016, data de la proposta, i, --seguint la tesi d'ella--, açò va desvinculat del tema pressupostari i de plantilla, per què hi ha la necessitat, sense tenir l'expedient complet i sense els informes necessaris, d'arrossegar a tota la resta de regidors, quan només cal alçar unes discrepàncies de tipus tècnic i formal.

En segon lloc, el senyor Mañá es refereix a l'afirmació de la senyora Escudero que assegura que hi ha molta jurisprudència en aquest sentit, la qual el senyor Mañá, com a llicenciat en Dret i advocat que és, no s'atreviria a qualificar i creu ella tampoc ho hauria de fer, quan hi ha tècnics a l'Ajuntament que són els que ho han de dir i que estan qualificats per a tot açò i als quals la senyora Escudero ni pot ni ha de suplir. Segons el senyor Mañá, la senyora Escudero està assumint unes responsabilitats que no li corresponen i que no és aconsellable, sobretot, perquè no és necessari.

Quant a la valoració que la regidora fa sobre l'informe del tècnic de Recursos Humans, el senyor Mañá considera que la senyora Escudero sempre diu «que ella creu», però s'està fent una valoració econòmica d'un lloc de treball amb el que ella considera que ha de ser i no pot ser el que ella creu. Afig, però, que ell no diu que siga injust, però que, si el que es tracta de buscar és que hi haja transparència, equanimitat, algú els haurà de dir com s'ha de fer, perquè si des de Recursos Humans, encara que siga d'una manera subjectiva, se'ls està dient que el tècnic considera que uns altres paràmetres estarien més dins de la normalitat, no s'entén el perquè de tanta insistència a voler sortir de la línia normal i anar per damunt.

Senyora Escudero:

Pren la paraula la senyora Escudero i, referint-se a l'última part de la intervenció del senyor Mañá, aclareix que el tècnic de Recursos Humans en cap moment diu que la proposta feta per ella no siga legal, sinó que hi diu que no hi ha una valoració objectiva. Per tant, la senyora Escudero diu que ella fa una altra proposta que pot ser tan legal i tan subjectiva com pot ser la del tècnic.

A continuació, la senyora Escudero exposa que considera que un lloc de direcció ha d'estar a l'altura, siga en Serveis Socials o en qualsevol altra àrea. Aleshores, segons la senyora Escudero, la línia base són els llocs de no direcció. També diu que ella simplement està igualant els llocs de direcció i pensa que ja li toca a un departament com el de Serveis Socials, al que ningú ha mirat mai com a qualsevol altra àrea de l'Ajuntament.

Per finalitzar, la senyora Escudero indica que en l'última modificació de la RLT d'11 de gener del 2016, en la qual es va aprovar el lloc de tècnic de gestió de Secretaria i la d'administratius de Serveis Socials, el tècnic de Recursos Humans també diu que no hi ha cap valoració objectiva, com no n'hi ha hagut mai cap a l'Ajuntament. Aleshores, --assegura, la senyora Escudero--, no es va produir cap objecció per part dels grups de l'oposició i es va aprovar per unanimitat.

Per tant, la senyora Escudero demana que, si la falta d'objectivitat en aquell moment no va ser un motiu per votar en contra, que tampoc ho siga en aquest cas i els demana coherència en aquest sentit. La senyora Escudero entén que potser no els agraden els llocs de treballs proposats en aquesta modificació o consideren que les necessitats no són les mateixes, però la no objectivitat no és un motiu i per tant demana coherència a l'hora de la votació.

Votació:

De conformitat amb l'article 92.1 del Reial Decret núm. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es passa a votació la retirada del punt de l'ordre del dia, el qual se desestima per 13 vots en contra de la retirada (grups municipals PSPV - PSOE de Benicarló, Compromís - ERPV i Ciutadans C's Benicarló) i 7 a favor (grup municipal Partit Popular).

Seguidament, es passa el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació i s'adopten els acords proposats per 10 vots a favor (grups municipals PSPV - PSOE de Benicarló, Compromís - ERPV), 3 abstencions (grup municipal Ciutadans C's Benicarló) i 7 en contra (grup municipal del Partit Popular).

3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'OACSE; DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, AIXÍ COM DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2017, EL QUAL INCLOU EL DE L'OACSE (EXPS. 01/17-RPT-OACSE, 5/2017-RRHH, I-001/16-HPAP I I-012/17-OACSE).

Dono compte del dictamen de la Comissió informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 28 de març de 2017, que és del següent tenor literal:

«Vistos los antecedentes obrantes en los siguientes expedientes:

Expte. núm. I-001/16-HPAP

En este expediente se encuentra toda la documentación relativa al Presupuesto General para el ejercicio 2017, integrado por los siguientes presupuestos:

 • Presupuesto Municipal.

 • Presupuesto del OACSE (Organismo Autónomo de Centros Sociales Especializados).

El citado expediente contiene la siguiente documentación:

 • Providencia de inicio de expediente de Presupuesto General para el ejercicio 2017, suscrita por el Teniente de Alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos en fecha 30 de diciembre de 2016.

 • Resumen del estado de gastos y de ingresos por capítulos del Presupuesto General del ejercicio 2017.

 • Presupuesto de Gastos

 • Presupuesto de Gastos (clasificación orgánica)

 • Presupuesto de Gastos (clasificación por programas)

 • Presupuesto de Gastos (Por área de gasto y política)

 • Presupuesto de Gastos (clasificación económica - Resumen por capítulos)

 • Presupuesto de Gastos (orgánica, por programas y económica)

 • Presupuesto de Ingresos

 • Presupuesto de Ingresos (clasificación económica - resumen por capítulos)

 • Presupuesto de Ingresos (clasificación económica por subconceptos)

 • Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017.

 • Anexos

 • Anexo de Personal

 • Anexo de Inversiones

 • Anexo de Beneficios Fiscales en Tributos Locales

 • Anexo de Información relativa a los convenios suscritos con la Comunidad Autónoma (Generalitat Valenciana) en materia de Gasto Social.

 • Estado de Previsión de Movimientos y Situación de la Deuda

 • Presupuesto consolidado (Ayuntamiento-OACSE)

 • Liquidación Presupuesto Ejercicio 2015 (Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y de Gastos de 2015 (clasificación por capítulos); (Estado de Liquidación del Presupuesto de ingresos 2015 (resumen por clasificación económica) y (Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos 2015 (por aplicaciones presupuestarias)

 • Avance de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016 (Estado de ejecución -clasificación por capítulos- del Presupuesto de Ingresos y de Gastos (período desde el 01.01.2016 al 31.12.2016), (Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos 2016 (clasificación económica desde el 01.01.2016 al 31.12.2016), (Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos 2016 (clasificación orgánica, por programas y económica correspondiente al período desde el 01.01.2016 al 31.12.2016)

 • Memoria de Alcaldía del Presupuesto para el ejercicio 2017, de fecha 23 de marzo de 2017

 • Informe económico-financiero del Presupuesto del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017, suscrito por el Teniente de Alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos de fecha 22 de marzo de 2017

 • Informe de la Intervención municipal del Presupuesto General del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017 (Informe núm. 58/2017, emitido por el senyor Interventor en fecha 23 de marzo de 2017)

 • Informe de la Intervención municipal de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Presupuesto General del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017 (Informe núm. 59/2017, emitido por el senyor Interventor en fecha 23 de marzo de 2017)

Expediente núm. 12/2017, de Presupuesto del OACSE para el ejercicio 2017:

Consta en el expediente del Presupuesto del OACSE para el ejercicio 2017 la siguiente documentación:

 • Providencia de inicio de expediente del Pressupuesto del OACSE para el ejercicio 2017, suscrita por la Presidenta delegada del OACSE de fecha 3 de noviembre de 2016.

 • Anteproyecto del Presupuesto del OACSE para el ejercicio 2017.

 • Memoria de la Presidenta delegada del OACSE del Presupuesto del OACSE para el ejercicio 2017, suscrita en fecha 30 de enero de 2017

 • Informe núm. 19/2017, de fecha 1 de febrero de 2017, emitido por el senyor Interventor delegado del OACSE, en relación con la estabilidad presupuestaria.

 • Informe núm. 17/2017, de fecha 1 de febrero de 2017, emitido por el senyor Interventor delegado del OACSE, referente al Presupuesto del OACSE para el ejercicio 2017

 • Propuesta de la Presidenta delegada del OACSE, de fecha 1 de febrero de 2017, de aprobación del Presupuesto del OACSE para el ejercicio 2017

 • Certificado expedido por el Secretario del Ayuntamiento de Benicarló y del OACSE en fecha 17 de febrero de 2017, del acuerdo adoptado por la Junta Rectora del OACSE, en sesión extraordinaria celebrada el pasado día 13 de febrero de 2017, de aprobación del Presupuesto del OACSE para el ejercicio 2017.

Expediente núm. 01/2017-RPT (Plantilla de Personal y Relación de Puestos de Trabajo del OACSE para el ejercicio 2017):

Consta en el expediente de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo del OACSE para el ejercicio 2017, la siguiente documentación:

 • BOE núm. 303/17.12.2008 (págs. 50722 y ss.), en el que se publica la Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por el que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

 • DOCV núm. 6214/25.02.2010 (págs. 7654 y ss.), en el que se publica la Orden 1/2010, de 18 de febrero, de la Conselleria de Bienestar Social, de modificación de la Orden de 9 de abril de 1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, por la que se desarrolla el Decreto 40/1990, de 26 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre registro, autorización y acreditación de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana.

 • Informe-propuesta suscrito por la directora del OACSE, en fecha 3 de febrero de 2015, en relación con la Plantilla de Personal y RLT 2015.

 • Informe-propuesta suscrito por la directora del OACSE, en fecha 9 de diciembre de 2015, en relación con la Plantilla de Personal y RLT 2016.

 • Propuesta de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo del OACSE para el ejercicio 2016, suscrita por la Presidenta delegada del OACSE en fecha 9 de diciembre de 2015.

 • Contestación a la alegación al Presupuesto del OACSE para el ejercicio 2016, suscrita por la Presidenta delegada del OACSE en fecha 15 de febrero de 2016.

 • Providencia de incoación de expediente de la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de Trabajo del OACSE para el ejercicio 2017, suscrita por la Presidenta delegada del OACSE en fecha 13 de enero de 2017.

 • Informe-propuesta suscrito por la directora del OACSE, en fecha 27 de enero de 2017, en relación con la Plantilla de Personal y RLT 2017.

 • Traslado al Comité de Empresa del OACSE del extracto de la Plantilla y RLT 2017, del personal laboral del OACSE, con el detalle de los cambios previstos (Recibido en fecha 30.01.2017)

 • Acta de la reunión del Comité de Empresa y la Presidencia delegada del OACSE, de fecha 2 de febrero de 2017.

 • E-mail remitido por el Secretario General en fecha 3 de febrero de 2017, por el que se otorga el visto bueno a la propuesta realizada.

 • Acta de la reunión del comité de empresa y la Presidencia delegada del OACSE, de fecha 6 de febrero de 2017.

 • Propuesta suscrita por la Presidenta delegada del OACSE en fecha 7 de febrero de 2017, en relación con la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo del OACSE para el ejercico 2017.

 • Informe núm. 26/2017, emitido por el Interventor delegado del OACSE en fecha 8 de febrero de 2017, en relación con la fiscalización del expediente de la Relación de Puestos de Trabajo del OACSE para el ejercicio 2017.

 • Certificado expedido por el Secretario General del Ayuntamiento de Benicarló y del OACSE en fecha 17 de febrero de 2017, del acuerdo adoptado por la Junta Rectora del

  OACSE, en sesión extraordinaria celebrada el 13 de febrero de 2017, sobre aprobación de la Plantilla de funcionarios y personal laboral del OACSE para el ejercicio 2017; así como de la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo existentes en el OACSE para el ejercicio 2017, que incluye los puestos de trabajo reservados a personal laboral y personal funcionario.

Expediente núm. 5/2017-Recursos Humanos (Aprobación de la plantilla orgánica municipal correspondiente al ejercicio 2017)

Consta en el expediente de la Plantilla orgánica municipal correspondiente al ejercicio 2017 la siguiente documentación:

 • Providencia de inicio de expediente de Plantilla orgánica municipal correspondiente al ejercicio 2017, suscrita por la concejala delegada de Recursos Humanos en fecha 6 de febrero de 2017.

 • Informe núm. 35/2017/RRHH, emitido por el Técnico de Recursos Humanos de fecha 13 de marzo de 2017, a la aprobación inicial de la plantilla de plazas para 2017.

 • Propuesta de aprobción inicial de la plantilla del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017, suscrita por la concejala delegada de Recursos Humanos en fecha 13 de marzo de 2017.

 • Informe núm. 53/2017, de fecha 21 de marzo de 2017, emitido por el senyor Viceinterventor, en relación con la Plantilla de Personal para el ejercicio 2017.

 • Escrito suscrito por el Técnico de Recursos Humanos en fecha 22 de marzo de 2017, por el que se remite nuevamente el expediente núm. 5/2017 de Recursos Humanos a la Intervención municipal.

En uso de la competencia atribuida en la materia por el artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como lo dispuesto en los artículos 168 a 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Visto lo anterior, y previo dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos, por parte de esta Tenencia de Alcaldía delegada del Área de Hacienda y Servicios Económicos se propone al Pleno de la Corporación la adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

Primer. Aprovar, inicialment, la plantilla d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2017.

Inclou la creació d'una plaça de tècnic de Turisme i no hi ha modificació ni amortització de places respecte a les de 2016.

PLANTILLA PER A L'ANY 2017

DENOMINACIÓ

Grup

Subgrup

Nº. Places

Vacants/OPO*

1. ESCALA HABILITATS NACIONALS

SECRETARI

A

A1

1

-

INTERVENTOR

A

A1

1

-

VICEINTERVENTOR

A

A1

1

-

TRESORER

A

A1

1

-

2. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

2.1. SUBESCALA TÈCNICA

TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

A

A1

3

-

2.2. SUBESCALA DE GESTIÓ

TÈCNIC DE GESTIÓ

A

A2

3

1

2.3 SUBESCALA ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIU

C

C1

20

5 / OPO 2016 (4)

2.4. SUBESCALA AUXILIAR

AUXILIAR

C

C2

21

10

2.5. SUBESCALA SUBALTERNA

TELEFONISTA

AP

1

-

NOTIFICADOR

AP

1

-

CONSERGE MUSEU

AP

2

1

3. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

3.1. SUBESCALA TÈCNICA

3.1.1. TÈCNICS SUPERIORS

ARQUITECTE

A

A1

2

-

TÈCNIC ESPORTIU

A

A1

1

1

PSICÒLEG

A

A1

1

-

3.1.2. TÈCNICS MITJANS

ENGINYER TÈCNIC

A

A2

2

-

ARQUITECTE TÈCNIC

A

A2

1

-

INSPECTOR OBRES/M. AMBIENT

A

A2

1

-

TÈCNIC M. AMBIENT I PART. CIUTAD.

A

A2

1

-

TÈCNIC DE TURISME

A

A2

1

1

PROFESSOR-DIRECTOR CONSERVATORI

A

A2

1

-

PROFESSOR-CAP D'ESTUDIS CONSERVATORI

A

A2

1

-

PROFESSOR-SECRETARI CONSERVATORI

A

A2

1

-

PROFESSOR-CAP DEPART. CONSERVATORI

A

A2

4

-

PROFESSOR CONSERVATORI

A

A2

5

5

PROFESSOR CONSERVATORI

A

A2

10

JP

7 a 25 hores 1 a 17 hores 2 a 8 hores

10

TREBALLADOR SOCIAL

A

A2

4

2

EDUCADOR DE CARRER

A

A2

1

-

3.1.3. TÈCNICS AUXILIARS

DELINEANT

C

C1

2

-

3.2. SUBESCALA DE SERVICIS ESPECIALS

3.2.1. CLASSE COMESES ESPECIALS

TÈCNIC MITJÀ CAP GABINET COMUNICACIÓ

A

A2

1

-

PROMOTOR CULTURAL

A

A2

1

-

TÈCNIC NL

A

A2

1

1 / OPO 2016 (1)

INFORMÀTIC

A

A2

1

-

ANALISTA DE SISTEMES

A

A2

1

-

INFORMÀTIC

C

C1

1

-

GESTOR/COORDINADOR ARXIU BIBLIOTECA

C

C1

2

2

COORDINADOR OFICINA TURISME

C

C1

1

-

ANIMADOR SOCIOCULTURAL

C

C1

1

-

GESTOR CULTURAL

C

C1

1

-

ENCARREGAT DE CONTROL

C

C1

1

-

LOCUTOR

C

C1

1

1

AUXILIAR INFORMÀTICA

C

C2

1

1

AUXILIAR SAD

AP

5

1 a jornada completa

4 a 28 hores

1

3.2.2. CLASSE POLICIA LOCAL

INTENDENT PRINCIPAL

A

A1

1

1

INTENDENT

A

A2

1

-

INSPECTOR

A

A2

2

1 / OPO 2016 (1)

OFICIAL

C

C1

7

2 / OPO 2016 (2)

AGENT

C

C1

47

7 / OPO 2016 (4)

3.2.3. CLASSE PERSONAL D'OFICIS

ENCARREGAT MERCAT

C

C2

1

-

ENCARREGAT GENERAL

C

C2

1

1

ENCARREGAT DE GRUP

C

C2

1

-

OFICIAL

C

C2

14

10

NETEJADOR

AP

3

2

PEÓ

AP

10

9TOTAL PLANTILLA 2017 201

* Nombre de places vacants / L'Oferta d'Ocupació Pública de 2016 inclou part de les vacants.

Segon. Exposar al públic l'expedient durant el termini de quinze dies mitjançant edictes en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló per tal que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar les al·legacions o reclamacions que consideren pertinents.

Tercer. Donar per aprovada definitivament la plantilla per a l'any 2017 en el supòsit que, transcorregut el termini d'exposició pública, no es presente cap reclamació o al·legació.

Quart. La plantilla definitivament aprovada s'ha de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i remetre's a l'Administració de l'Estat i de la comunitat autònoma dins del termini de 30 dies, en compliment del que estableix l'article 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. Igualment, s'ha de complir la disposició addicional tercera del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.

Cinqué. Aprovar, inicialment, la plantilla de funcionaris i personal laboral de l'Organisme Autònom per a l'exercici 2017, que inclou les següents places de nova creació, amortització i modificació, amb el següent detall:

 1. CREACIÓ PLACES I/O LLOCS:


A.- FUNCIONARIS

Denominació

Nre.

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

Escala

Subescala

Classe

Categoria

Administratiu/va

1

C

C1

Administració

General

Administrativa

---------

-----------


B.- PERSONAL LABORAL

(cap)

C.- PERSONAL EVENTUAL

(cap)

 1. AMORTITZACIÓ PLACES I/O LLOCS:

A.- FUNCIONARIS

(cap)

B.- PERSONAL LABORAL

CENTRE DE DIA 09 D'OCTUBRE

Codi

Denominació

R. anuals

Dedicació

Reserva


L1E050312CD3

Auxiliar de cuina

6.604,33

½ jornada

Laboral


 1. MODIFICACIÓ DE PLACES I/O LLOCS:

        A.- FUNCIONARIS

(cap)


B.- PERSONAL LABORALCENTRE GERIÀRIC SANT BERTOMEU

Codi

Denominació

R. anuals

Dedicació

ReservaL15DO40100CG

Auxiliar d'infermeria***

14.792,33

Total

Laboral

L17DO40100CG

Auxiliar d'infermeria***

14.792,33

Total

Laboral

*** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat

L3B020200CG

DUE *****"

21.631,64

Total

Laboral

***** Plaça que cobra plus de festivitat per dia treballat " Llocs de treball amb funcions en els centres de persones majors dependents

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL COLLET

Codi

Denominació

R. anuals

Dedicació

Reserva


L20DO40100DPP

Auxiliar ocupacional***

14.792,33

Total

Laboral

*** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat


RESIDÈNCIA SANT FRANCESC

Codi

Denominació

R. anuals

Dedicació

Reserva


L6D040100DPA

Cuidador/a***

14.792,33

Total

Laboral

*** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat


L2D040112DPA

Cuidador/a***&

7.396,16

Parcial

Laboral

*** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat

& 6 mesos a l'any

CENTRE DE DIA 09 D'OCTUBRE

Codi

Denominació

R. anuals

Dedicació

Reserva


L1A010100CD3

Psicòleg director*

28.425,61 EUR

Total

Laboral

En funcions de psicòleg en altres centres de persones majors. Inclou plus de direcció.

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'OACSE PER A L'ANY 2017

A. PERSONAL FUNCIONARI

Denominació

Nre.

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

Escala

Subescala

Classe

Categoria

Tècnica de

Direcció/Organització

1

A

A1

Administració Especial

De Servicis especials

De comeses especials

-----------

Administratiu/va

2

C

C1

Administració General

Administrativa

-----------

-----------

Auxiliar

Administratiu

1

D

C2

Administració General

Auxiliar

-----------

-----------


Total places de funcionaris:4

B. PERSONAL LABORAL


Nre. places

Denominació
Titulació exigida

2

Psicòleg/a

Llicenciatura universitària o equivalent

1

Tècnic mitjà

Diplomatura universitària o equivalent

1

Director/a Centre Geriàtric Assistencial

Diplomatura universitària o equivalent

1*

Director/a Centre de Dia "El Collet"

Diplomatura universitària o equivalent

1

Educador/a

Diplomatura universitària o equivalent

1

Treballador/a social

Diplomatura universitària o equivalent

5

D.U.E

Diplomatura universitària o equivalent

2*

Fisioterapeuta

Diplomatura universitària o equivalent

19

Auxiliar d'infermeria

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

2

Governant/a

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

5**

Cuiner/a

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

2

Oficial de manteniment

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

1*

Animador/a sociocultural

Batxiller superior, FPII grau o equivalent

7

Operari/ària de neteja

Certificat d'escolaritat

39*

Cuidador/a/Gerocultor/a/Auxiliar ocupacional

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

1

Pinxe de cuina

Certificat d'escolaritat

1

Auxiliar de cuina

Certificat d'escolaritat

2

Auxiliars de menjador

Certificat d'escolaritat

1*

Porter/a-ordenança

Certificat d'escolaritat

1*

Auxiliar de direcció

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

Nota: Una de les places assenyalades amb* és a temps parcial.

Dues de les places assenyalades amb ** són a temps parcial

Total places personal laboral: 95

Sisé. Aprovar, igualment, la Relació de Llocs de Treball existents en l'OACSE, relació que inclou els llocs de treball reservats a personal laboral i personal funcionari.

A. PERSONAL FUNCIONARI


SEU DE L'ORGANISME AUTÒNOM

Codi

Denominació

Grup Llei 30/1984

Subgrup Llei 7/2007

Complement destinació

Complement

específic

Dedicació

F1A28SE

Director/a O.A

A

A1

28

14.924,29

Total

F2D18SG

Auxiliar administratiu/va

D

C2

18

5.097,15

Total

F3C20SG

Administratiu/va

C

C1

20

7.517,90

Total

F4C20SG

Administratiu/va

C

C1

20

7.517,90

Total

B. PERSONAL LABORAL


SEU DE L'ORGANISME AUTÒNOM

Codi

Denominació

R. anualsDedicació

Reserva

L1B020100OA

Treballador/a social

21.631,65

Total

Laboral

CENTRE GERIÀTRIC SANT BERTOMEU

Codi

Denominació

R. anuals

Dedicació

Reserva

L1B020100CG

Director/a*

24916,40

Total

Laboral

L1B020200CG

DUE*****

21631,65

Total

Laboral

L2B020200CG

DUE*****

21631,65

Total

Laboral

L3B020200CG

DUE *****"

21631,65

Total

Laboral

L1B020334CG

Fisioterapeuta"

16223,74

¾ Jornada

Laboral

L1DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14792,33

Total

Laboral

L2DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14792,33

Total

Laboral

L3DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14792,33

Total

Laboral

L4DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14792,33

Total

Laboral

L5DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14792,33

Total

Laboral

L6DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14792,33

Total

Laboral

L7DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14792,33

Total

Laboral

L8DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14792,33

Total

Laboral

L9DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14792,33

Total

Laboral

L10DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14792,33

Total

Laboral

L11DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14792,33

Total

Laboral

L12DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14792,33

Total

Laboral

L13DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14792,33

Total

Laboral

L14DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14792,33

Total

Laboral

L15DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14792,33

Total

Laboral

L17DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14792,33

Total

Laboral

L2D040512CG

Cuidador/Gerocultor/a***

14792,33

Total

Laboral

L3D040500CG

Cuidador/Gerocultor/a***

14792,33

Total

Laboral

L1C030134CG

Anim. sociocultural"

13376,15

¾ Jornada

Laboral

L1DO40300CG

Cuiner/a *****

14541,33

Total

Laboral

L2DO4O300CG

Cuiner/a *****

14541,33

Total

Laboral

L1EO50300CG

Pinxe *****

13208,66

Total

Laboral

L1DO40200CG

Governanta *****

14890,27

Total

Laboral

L1EO50100CG

Op. de neteja *****

13208,66

Total

Laboral

L3EO50100CG

Op. de neteja *****

13208,66

Total

Laboral

L4EO50100CG

Op. de neteja *****

13208,66

Total

Laboral

L5EO50100CG

Op. de neteja *****@

13208,66

Total

Laboral

L6EO50100CG

Op. de neteja *****

13208,66

Total

Laboral

L8EO50100CG

Op. de neteja *****

13208,66

Total

Laboral

L2E050300CG

Auxiliar de menjador *****

13208,66

Total

Laboral

L3E050300CG

Auxiliar de menjador *****@

13208,66

Total

Laboral

L1D040500CG

Oficial manteniment ****

15584,40

Total

Laboral

L2E050412CG

Porter/a - Ordenança @

6.604,33

1/2 Jornada

Laboral

*Inclou plus de direcció

*** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat

**** Inclou plus de disponibilitat

***** Plaça que cobra plus de festivitat per dia treballat

@ Places reservades al torn de discapacitat.

" Llocs de treball amb funcions en altres centres adscrits a l'OACSE


CENTRE DE DIA 9 D'OCTUBRE

Codi

Denominació

R. anuals

Dedicació

Reserva

L1A010100CD3

Psicòloga directora

28.425,61 EUR

Total

Laboral

L1D040100CD3

Auxiliar infermeria

14792,33

Total

Laboral

L2D040100CD3

Auxiliar infermeria

14792,33

Total

Laboral

L3D040100CD3

Auxiliar infermeria

14792,33

Total

Laboral


RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL COLLET

Codi

Denominació

R. anuals

Dedicació

Reserva

L1A010100DPP

Psicòleg director*

30.436.33

Total

Laboral

L1B020200DPP

DUE *****

21631,65

Total

Laboral

L2B020200DPP

DUE *****

21631,65

Total

Laboral

L1B020300DPP

Fisioterapeuta

21631,65

Total

Laboral

L1DO40400DPP

Governanta

14890,27

Total

Laboral

L1DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L3DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L4DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L5DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L7DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L8DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L9DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L10DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L11DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L12DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L13DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L14DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L15DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L16DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L18DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L20DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L22DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L23DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L24DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L25DO40100DPP

Aux. ocupacional**

14792,33

Total

Laboral

L26DO40100DPP

Aux. ocupacional

14792,33

Total

Laboral

L27DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L28DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14792,33

Total

Laboral

L1DO40400DPP

Cuidador/a ***

14792,33

Total

Laboral

L2DO40400DPP

Cuidador/a ***

14792,33

Total

Laboral

L3DO40400DPP

Cuidador/a ***

14792,33

Total

Laboral

L11DO40400DPP

Cuidador/a ***

14792,33

Total

Laboral

L13DO40400DPP

Cuidador/a ***

14792,33

Total

Laboral

L1DO40300DPP

Cuiner/a *****

14541,33

Total

Laboral

L2DO40312DPP

Cuiner/a *****

7270,66

½ Jornada

Laboral

L1D040500DPP

Oficial manteniment

14541,33

Total

Laboral

L1E050300DPP

Auxiliar cuina *****

13208,66

Total

Laboral

L1B010112DPP

Director/a*

12089,88

½ Jornada

Laboral

L29DO40100DPP

Aux. ocupacional

14792,33

Total

Laboral

L30DO40100DPP

Aux. ocupacional

14792,33

Total

Laboral

L31DO40100DPP

Aux. ocupacional

14792,33

Total

Laboral

L1D040634DPP

Auxiliar de direcció ****@

10.814,34

¾ Jornada

Laboral


*Inclou plus de direcció (273,73 Grup A / 212,34 Grup B Jornada completa)


** D'acord amb les necessitats del servei podrà ser d'aplicació per aquest lloc de treball el plus de festivitat/nocturnitat.

*** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat

**** Lloc de treball amb funcions en els centres de discapacitats i majors

***** Places que cobren plus de festivitat per dia treballat


RESIDÈNCIA SANT FRANCESC

Codi

Denominació

R. anuals

Dedicació

Reserva

L1B020100DPA

Directora*

24179,77

Total

Laboral

L1B020400DPA

Educador **

21631,65

Total

Laboral

L1D040100DPA

Cuidador/a***

14792,33

Total

Laboral

L2D040100DPA

Cuidador/a***&

7396,16

Total

Laboral

L3D040100DPA

Cuidador/a***

14792,33

Total

Laboral

L4D040100DPA

Cuidador/a***

14792,33

Total

Laboral

L5D040100DPA

Cuidador/a***

14792,33

Total

Laboral

L6D040112DPA

Cuidador/a***

14792,33

Total

Laboral

L1DO40312DPA

Cuiner/a *****

7270,66

½ jornada

Laboral

L1EO50100DPA

Operari/ària neteja

13208,66

Total

Laboral

*Inclou plus de direcció

** Lloc de treball amb funcions sobre els centres de discapacitats.

*** Places que inclouen plus de nocturnitat i cobren festivitat per dia treballat

***** Places que cobren plus de festivitat

& 6 mesos a l'any

Seté. Levantar el reparo y resolver la discrepancia a la que se hace referencia en el informe emitido por el senyor Interventor municipal núm. 58/2017, de fecha 23 de marzo de 2017, en relación con el Presupuesto General para el ejercicio 2017.

Vuité. Aprobar, inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio 2017, integrado por el Presupuesto del Ayuntamiento de Benicarló y el del Organismo Autónomo de Centros Sociales Especializados (OACSE), con el siguiente resumen por capítulos:

I. PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 2017

A.- GASTOS.

Capítulo

Denominación

Importe

I

Gastos de personal

8.746.824,21 EUR

II

Gastos corrientes en bienes y servicios

8.708.799,16 EUR

III

Gastos financieros

196.680,07 EUR

IV

Transferencias corrientes

1.225.748,30 EUR

V

Fondo de contingencia y otros imprevistos

302.682,23 EUR

VI

Inversiones reales

2.360.696,74 EUR

IX

Pasivos financieros

1.227.486,72 EUR


Total

22.768.917,43 EUR


B.- INGRESOS.

Capítulo

Denominación

Importe

I

Impuestos directos

10.015576,70 EUR

II

Impuestos indirectos

123.776,39 EUR

III

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4.171.516,98 EUR

IV

Transferencias corrientes

6.489.745,49 EUR

V

Ingresos patrimoniales

108.749,06 EUR

VII

Transferencias de capital

633.043,73 EUR

IX

Pasivos Financieros

1.226.509,08 EUR


Total

22.768.917,43 EUR


II.- PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE CENTROS SOCIALES ESPECIALIZADOS (OACSE) 2017


A.- GASTOS.


Capítulo

Denominación

Importe

I

Gastos de personal

2.434.934,35 EUR

II

Gastos bienes corrientes

703.756,84 EUR

III

Gastos financieros

500,00 EUR

V

Fondo de contingencia

83.099,38 EUR

VI

Inversiones reales

25.827,43


Total

3.248.118,00 EUR


B.- INGRESOS.


Capítulo

Denominación

Importe

III

Tasas y otros ingresos

187.200,00 EUR

IV

Transferencias corrientes

3.060.918,00 EUR


Total

3.248.118,00 EURNové. Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017.

Desé. Exponer al público el expediente del Presupuesto General para el ejercicio 2017, integrado por el Presupuesto del Ayuntamiento de Benicarló y por el Presupuesto del OACSE, durante un plazo de quince días, mediante edictos en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, al efecto de que las personas interesadas puedan examinarlos y presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren pertinentes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Onzé.- Entender aprobados definitivamente la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Benicarló y del OACSE, la Relación de Puestos de Trabajo del OACSE, así como el Presupuesto General para el ejercicio 2017, en el supuesto que, transcurrido el plazo de exposición pública, no se presente ninguna reclamación o alegación.

Dotzé. El Presupuesto General, definitivamente aprobado, será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, remitiéndose copia a la Administración del Estado y a la correspondiente Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169.3) y 4) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.»En primer lloc, la Presidència dóna l'ús de la paraula al senyor Serrano Forner (representant del grup municipal del Partit Popular) per a indicar que els membres del seu grup municipal no han tingut suficient temps per a realitzar un estudi complet del contingut dels expedients de Pressupost General municipal per a l'exercici 2017 i de la resta d'expedients que conformen la proposta d'acord que se sotmet a consideració de la Comissió convocada per al dia d'avui, ja que la documentació és quantiosa i el temps ha sigut relativament poc per a analitzar-ho tot en forma deguda. Afegeix que es dóna la circumstància que el tema del Pressupost General és el punt més important i diu que s'hagués agraït que els membres del seu grup hagueren pogut disposar de molt més temps per al seu estudi, del que en realitat se'ls ha donat.

Per altra banda, esmenta que l'expedient núm. 5/2017-Recursos Humanos, relatiu a l'aprovació de la plantilla orgànica municipal corresponent a l'exercici 2017 manca del preceptiu informe de fiscalització per part de la Intervenció municipal.

A més, pregunta a la Presidència sobre el contingut de diverses aplicacions pressupostàries, així com de determinades inversions previstes en l'annex d'inversions del Pressupost General municipal per a l'exercici 2017.

La Presidència respon al senyor Serrano, en relació amb el contingut de les aplicacions pressupostàries formulades, així com de les inversions a què ha fet referència en la seua exposició anterior.

Tot seguit, el senyor Serrano s'adreça a la Presidència per a preguntar-li si ha sigut aquesta qui ha elaborat l'informe economicofinancer del Pressupost de l'Ajuntament de Benicarló per a l'exercici 2017 i si és així el felicita.

Al mateix temps, el senyor Serrano indica a la Presidència que ell, quan era regidor d'Hisenda, mai va firmar cap informe economicofinancer i entén que els informes han de ser signats pels tècnics i no pels polítics.

La Presidència indica al senyor Serrano que aquest ha estat el procediment administratiu que s'ha seguit i, efectivament, sí que va participar en l'elaboració del contingut de l'esmentat informe economicofinancer.

Sent així, el senyor Serrano felicita la Presidència per l'esmentat informe economicofinancer.

Finalment, el senyor Serrano manifesta que l'informe emès per part de l'interventor núm. 58/2017, en data 23 de març de 2017, referit al Pressupost General municipal per a l'exercici 2017 esmenta tres objeccions, referides, en primer lloc, al fet que la productivitat pressupostada per a l'exercici 2017 incompleix els límits establerts en l'article 23. Uno. E) de la LPGE 2016. En segon lloc, es refereix al fet que en l'expedient de Pressupost de l'Ajuntament de Benicarló per a l'exercici 2017 no es justifiquen les raons de concessió de les subvencions nominatives que s'inclouen en el Pressupost (Base 23.2 de les Bases d'execució del pressupost), és a dir, segons el senyor Serrano, això és, no es justifica per què es concedeixen sense bases, sense publicitat i sense concurrència, en lloc de seguir el procediment ordinari establert en la Llei (article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions) i això perquè en la concessió de subvencions nominatives resulta indispensable oferir una justificació in situ, exhaustiva i fefaent, de la qual s'exhalen les circumstàncies i raons que fonamenten l'encaix de les ajudes públiques dintre d'aquelles en les quals és legítim concedir-les de forma directa.

I, finalment, en tercer lloc, es refereix al fet que el pressupost de l'Ajuntament de Benicarló per a l'exercici 2017 incompleix allò establert en l'article 165.1.a) del TRLRHL, per no incloure els crèdits necessaris per atendre l'import a pagar de la taxa per autorització i control d'abocaments a aigües marítimes litorals corresponents als exercicis 2013, 2014 i 2015.

Per això, el senyor Serrano indica que aprovar el pressupost general municipal per a l'exercici 2017 amb aquestes tres objeccions pot tenir conseqüències i que, al seu entendre, s'hauria de consignar en el pressupost l'import del pagament de la taxa a què fa referència l'objecció de l'interventor i esmenar la resta d'objeccions relacionades en l'informe núm. 58/2017, de 23 de març, emés per l'interventor municipal, abans de sotmetre'l a aprovació plenària.

La Presidència indica al senyor Serrano que el tema del pagament de la taxa ja existia quan el senyor Serrano era regidor d'Hisenda anys enrere.

No obstant això, el senyor Serrano no entén per què enguany s'han fet constar les objeccions a l'informe d'Intervenció i l'any passat no es va fer.

En relació amb la manca d'informe de fiscalització per part de la Intervenció municipal a què ha fet referència el senyor Serrano en la seua intervenció anterior, la senyora Escudero Albor (representant del grup municipal Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) esmenta que en l'expedient del Pressupost ja consta l'annex de personal i hi ha consignació pressupostària per atendre les necessitats que es puguen derivar de la contractació de personal i de les despeses que puguen originar-se respecte de la plantilla.

No obstant això, el senyor Serrano entén que l'expedient de la plantilla núm. 5/2017 de Recursos Humans hauria d'haver estat informat per la Intervenció municipal.

Finalment, el senyor Cornelles Batiste (representant del grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló) formula diverses qüestions en relació amb el contingut de determinades aplicacions pressupostàries, a les quals la Presidència li respon.

En conseqüència, la Comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià, tres vots en contra dels representants del grup municipal del Partit Popular i un vot d'abstenció del representat del grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló, emet un dictamen favorable sobre elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Deliberació:

Senyor Flos:

El senyor Flos, regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, explica l'expedient i els acords proposats.

Senyor Serrano:

El senyor Serrano pren la paraula i exposa que avui estem a 31 de març, finalitza el primer trimestre del 2017 i Benicarló encara està sense pressupost aprovat. Afegeix que, després, encara caldrà esperar a veure quan entrarà en vigor, si no es presenten al·legacions, per tant, creu que podria ser a principis del mes de maig, si no es presenten al·legacions, perquè si és així, no se sap. Aleshores, recorda a la senyora Miralles que, quan ella estava a l'oposició, sempre li deia que havia incomplit la normativa per no presentar l'esborrany dels pressupostos abans del 15 d'octubre. En canvi, --diu, el senyor Serrano--, ara no és al 15 d'octubre, sinó que s'ha presentat fins a finals de febrer i ja veurem quan entrarà en vigor el pressupost. Per tant, considera que tot açò vol dir que el grup del Partit Popular, molt malament, no ho deuria fer.

Continua el senyor Serrano dient que, tal com van manifestar al senyor Flos a la Comissió, l'estudi i l'anàlisi de tots els documents que s'inclouen a l'expedient per a l'aprovació del pressupost porta el seu temps. El senyor Serrano explica que són molts números els que s'han de mirar, informes que llegir i decisions per a prendre i, si bé és cert que el senyor Flos els va oferir a fer alguna reunió per tal d'informar-los i explicar-los el contingut de l'esborrany, cosa que agraeix --apunta, el senyor Serrano--, a ell li era difícil acudir per motiu laborals. També és cert, --diu, el senyor Serrano--, que a la sessió de la Comissió Informativa es va demanar al senyor Flos que els donés uns dies més per estudiar-ho tot més detingudament i els va contestar que no, perquè el pressupost s'havia d'aprovar abans que acabara el mes de març, perquè es portava molt de retard.

A continuació, el senyor Serrano es refereix al capítol d'ingressos. Concretament, indica que, a l'informe economicofinancer firmat pel senyor Flos, on consten els ingressos de l'IBI de rústica, tenint en compte els padrons del 2016, que pràcticament no hi ha variació, són 53.000 EUR ingressats en 2016 i 57.000 EUR que se suposa s'ingressaran en 2017. Tanmateix, el senyor Serrano ressalta que a l'IBI d'urbana en l'informe posa «Se presupuesta en función del criterio de devengo, del importe liquidado en 2016 por la Diputación Provincial por los padrones 2016». Dit açò, el senyor Serrano puntualitza que una cosa és el padró i l'altra la recaptació i ell considera que s'ha de tenir en compte que el 100% del padró no es cobra mai. És a dir, segons el senyor Serrano, l'equip de govern fa una previsió de 7.949.000 i possiblement un 12 0 un 13% d'aquest import no s'ingressarà i, per tant, aquest capítol està unflat aproximadament en un milió d'euros.

Apunta també el senyor Serrano, quant a l'Impost de vehicles de tracció mecànica, que passa exactament el mateix: el recaptat en 2016 va ser d'1.248.000 EUR i per al 2017 es pressuposta la quantitat d'1.497.000 EUR. D'acord amb el senyor Serrano, això suposa una diferència de 248.000 EUR més, que és impossible recaptar en la seua totalitat. Pel que fa a l'apartat de plusvàlues, el senyor Serrano indica que el 2016 es van liquidar 166.000 EUR i pressupostats el 2017 hi ha 212.000 EUR, que --manifesta, el senyor Serrano--, no es correspon amb el pressupostat al 2016. En allò regeferent a l'impost d'activitats econòmiques, ressalta que, sent que al 2016 es van ingressar 392.000 EUR, ara només se'n pressuposten 299.000 EUR. Vist això, el senyor Serrano afirma que el capítol I, que correspon als impostos directes, està unflat en 1.240.000 EUR.

Continua en la seua intervenció el senyor Serrano dient que en el capítol II, en l'informe economicofinancer consta «se presupuesta el importe liquidado al ejercicio del 2016 incrementando en la misma proporción que el importe liquidado al 2016, supuso respecto al importe liquidado al 2015». Segons el senyor Serrano, la quantitat que consta enguany és la mateixa, per tant, suposa que haurà estat un error de transcripció.

Pel que fa al capítol III, exposa el senyor Serrano que, si se suma tot allò que s'ingressa el 2016 i el liquidat en 2017, hi ha una diferència de 318.000 EUR, i açò unfla el capítol d'ingressos. Per exemple, el senyor Serrano exposa que, per la taxa de recollida de residus urbans, es recapten 812.000 EUR en 2016 i se'n pressuposten ara 895.000 EUR. Així doncs, el senyor Serrano assegura que, entre el capítol I i el III, el pressupost està unflat quasi un milió i mig d'euros.

Tot seguit, el senyor Serrano manifesta que, llegint l'informe de l'interventor de la liquidació de 2016, quan es fan els ajusts pel tema de l'estabilitat pressupostària ja s'ajusten aquests capítols en 1.244.000 EUR, per entendre's que el percentatge del cobrament respecte al pressupost de 2017 dóna un ajust negatiu d'1.244.000 EUR.

D'altra banda, el senyor Serrano assegura que l'ha sorprés que l'any 2016, en la piscina municipal, posaren uns ingressos de 43.100 EUR, i el 2017, no en posa cap, zero ingressos. En resum, el senyor Serrano considera que, analitzant els ingressos, aquestos s'unflen en 1.558.000 EUR, quantitat que --assegura-- després faltarà a Tresoreria.

Quant a les despeses, el senyor Serrano exposa que el senyor Flos diu que hi ha una part molt important al capítol II, en el que són despeses corrents, que és el tema dels contractes, on van consignats tots els contractes de l'Ajuntament i la resta del que queda és el que l'Ajuntament pot destinar a altres despeses i és l'equip de govern el que decideix com es reparteix. En aquest sentit, el senyor Serrano manifesta que el seu grup considera que en el capítol II, en despeses corrents, hi ha un augment de 864.000 EUR. De fet, el senyor Serrano recorda que l'any passat es va augmentar l'IBI, perquè segons l'equip de govern s'havien de tapar els forats que havia deixat el govern anterior, per tant, assegura que no entén com si totes aquestes despeses ja s'havien normalitzat a l'exercici de 2016, per què enguany no s'ha abaixat. Segons el senyor Serrano, en compte d'augmentar l'IBI i augmentar la despesa corrent, l'equip de govern gasta per gastar, per després poder sortir a les fotos, cosa que aquestes coses que l'equip de govern fa tan bé --diu, el senyor Serrano--.

Continua Serrano la seua intervenció manifestant que la senyora Miralles, quan estava a l'oposició, li deia que s'havia d'abaixar l'IBI, tal com havien fet altres ajuntaments, perquè la gent ho estava passant molt malament. En canvi, diu, el senyor Serrano que ara, quan ella té la responsabilitat de govern d'això, ja no se'n recorda. Potser, --es pregunta, el senyor Serrano--, és que la gent ja no ho deu estar passant-ho malament.

D'altra banda, reconeix el senyor Serrano que del fons de contingència de l'any passat s'han reduït 569.000 EUR i es queda en 300.000 EUR, però, per contra, --puntualitza--, s'augmenta la despesa de personal en 585.478 EUR. Per tant, segons el senyor Serrano, els capítols I i II els incrementen en 1.450.000 EUR respecte al pressupost de l'any passat. En aquest sentit, assegura que al seu grup ja li pareix bé que siga l'equip de govern qui decidisca on es destinen els diners sobrants.

En relació a les inversions, el senyor Serrano apunta que havien d'amortitzar 1.700.000 EUR, per tant, els era complicat posar diners a fons propis. De fet, el senyor Serrano explica que els fons propis es posaven sobretot per a sanejament, perquè de la taxa de clavegueram hi havia una part que s'havia de destinar a invertir. Ara bé, segons el senyor Serrano, d'1.700.000 a 1.200.000 EUR hi ha 500.000 EUR.

A continuació, el senyor Serrano manifesta que li crida l'atenció que el senyor Flos ha dit que la Diputació ha posat 150.000 EUR per a inversions i que la Generalitat Valenciana a Benicarló està fent un gran esforç. Tanmateix, el senyor Serrano diu que, mirant l'informe del senyor Flos, en el capítol VI sobre inversions on diu «Se preveen inversiones por un total 2.360.696 '74 EUR de las cuales 1.226.508 se financian con un prestamo i 101.143 con recursos ordinarios i 633.043 '73 con subvenciones del Fondo Dusi i Diputación Provincial», a la Generalitat, no la veu per cap costat i al capítol d'inversions, zero. També comenta el senyor Serrano que, en el tema de les inversions dels pressupostos, l'equip de govern assegura que Benicarló repuntarà, però, en canvi, el senyor Serrano diu que està mirant un dels documents que hi ha a l'expedient i resulta que l'any 2016 només s'ha executat el 20% del pressupost d'inversions. I puntualitza el senyor Serrano que en l'informe indica «inversiones, inejecución, 79'9%», per tant, es pregunta si que si en 2016 amb menys diners s'ha executat un 20%, no sap en 2017, amb més diners quin serà «el grado de inejecución».

Pel que fa a les bases d'execució del pressupost, el senyor Serrano comenta que la senyora Miralles porta al Ple un pressupost per aprovar on s'han canviat algunes de les bases d'execució del pressupost i vol llegir-les perquè algunes tenen molta substància. Així doncs, el senyor Serrano llegeix la base 2 del pressupost en l'apartat 3: «en el supuesto de prorrogar el pressupuesto, la determinación de las aplicaciones presupuestarias a las que no afectarà serà establecida por resolución de l'Alcaldia». Respecte d'aquesta base, el senyor Serrano assegura que aquesta base ara s'ha tret, no sap quin és el motiu. També llegeix la base 14: «Funcionarios, laborales i eventuales. Las retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento y de su organismo autónomo, serán las que se determinen en el anexo de personal que s'incluyen en el expediente del presupuesto, objeto de estas bases de ejecución, con las modificaciones que puedan introducirse por acuerdo del órgano competente. Con la aprobación definitiva del presupuesto se expedirá un documento contable, AD, por el importe de las retribuciones recogidas en el anexo de personal. 3. Por los gastos previstos de seguridad social o mutualidades, en el momento de aprobarse definitivamente el presupuesto, se expedirà documento AD, con las variaciones al alza se expedira documento AD, i por las variaciones a la baja s'expediran documentos AD. 4. Las nóminas mensuales se elevaran a la Alcaldia, previo informe del Departamento de Recursos Humanos e informe de fiscalización, a efectos de su aprobación i de la ordenación del pago. Las cuotas de Seguridad social quedan justificacadas mediante las liquidaciones correspondientes. 5. cualquier variación económica en la nómina mensual, sea esta transitoria o definitiva, deberà de aprobarse mediante Decreto de Alcaldia». Segons el senyor Serrano, aquesta base ha desaparegut, per tant, pregunta què és el que s'està fent, ja que amb tanta transparència que prediquen no entén com es carreguen una base del pressupost on diu que s'han de fiscalitzar les nòmines.

Després, llegeix la base 15: «Altos cargos: Los haberes de los corporativos, con dedicación exclusiva, conllevaran la obligación por parte del Ayuntamiento de abonar los correspondientes seguros sociales y quienes la desempeñen no percibiran indemnizaciones por asistència a los órganos colegiados.» D'acord amb el senyor Serrano, en les bases de 2017 tampoc consta.

Llegeix també la base 16 de l'any passat, 2016: «gratificaciones. 1.Retribuyen servicios extraordinarios y ocasionales, prestados fuera de la jornada normal, en ningun caso pueden ser fijas en su quantia ni periodicas en su devengo. 2. la inclusión en nómina de las gratificaciones por servicios extraordinarios requerira propuesta del concejal delegado de l'Àrea i resolución de l'Alcaldia previa su inclusión, precedida de informe del Departamento de Recursos Humanos y fiscalización por la Intervención municipal. 3. El limite de retribuciones por gratificaciones se establecen en 150.000 EUR para el ejercicio 2016.» Respecte d'aquesta, el senyor Serrano indica que enguany hi diu «Base 14 Gratificaciones. El limite de retribuciones por gratificaciones se establece en 150.000 EUR para el ejercicio 2017.», sense cap altre requeriment --puntualitza, el senyor Serrano--.

Continua referint a la base 17 «Poductividad: 1. La propuesta de asignación individual del complemento de Productividad se suscribirá por el concejal delegado del Área y se aprovará por Resolución de la Alcaldia, previo informe del departamento de Recursos Humanos y fiscalización por la Intervención municipal. 2. El límite de retribuciones por productividad se estable en 150.000 EUR para el ejercico del 2016.», que, segons el senyor Serrano, enguany es deixa d'aquesta només l'últim punt, ja que la resta ha desaparegut.

Per tant, el senyor Serrano considera que la transparència que hi havia abans se la carreguen, ja que lleven la fiscalització, els informes i les propostes dels regidors, cosa que ell no ho entén.

A continuació, es refereix a la base 30 del pressupost de l'any passat, apartat 4: «Pagos a justificar: Podrá ser atendible por este sistema qualquier tipo de gasto siempre que se den las condiciones conceptuables i dentro del importe màximo de 3.000 EUR». En canvi, al 2017, indica el senyor Serrano que no hi consta «dentro del importe màximo de 3.000 EUR». Per tant, el senyor Serrano es pregunta si això que vol dir que un pagament a justificar es podrà fer sense cap tipus de límit.

També es refereix el senyor Serrano al fet que a les bases d'execució de l'any passat, es donava compte de les resolucions adoptades amb objeccions en dos plens, mentre que, a les bases d'execució de 2017, posa que açò es farà una vegada a l'any. En aquest sentit, el senyor Serrano manifesta que al seu grup, com a oposició, els agradaria que es fes en dos.

Dit tot això, el senyor Serrano reitera que tot el que ha llegit són exemples que eliminen la fiscalització, per tant, ell no veu la transparència per cap lloc.

Finalment, el senyor Serrano manifesta que no entén la forma com han portat l'expedient del pressupost, amb tantes presses perquè s'aprovarà el pressupost abans que finalitzés el mes de març. Respecte d'això, el senyor Serrano assegura desconéixer el motiu, ja que una setmana més haguera estat el mateix. De la mateixa manera, indica que li ha sorprés que un informe preceptiu a l'expedient de la aprovació del pressupost, com és l'economicofinancer, no vaja firmat pel tècnic corresponent i que ho faça el regidor. De fet, explica que ell diu, durant els 4 anys que va estar, no va firmar mai aquest tipus d'informe.

Dit això, el senyor Serrano manifesta que el que li pareix més greu d'aquest expedient és que s'aprove un pressupost amb l'informe en contra d'Intervenció, ja que això no ha passat mai, perquè primer se solucionaven les objeccions i després es portava l'expedient al Ple perquè s'aprovara. Segons el senyor Serrano, la senyora Miralles ha batut rècords: la tramitació de l'expedient del pressupost s'ha fet com s'ha fet, els ingressos estan unflats quasi en un milió i mig d'euros, el capítol II de despesa corrent augmenta 900.000 EUR respecte a l'any passat, etc. A més, per al senyor Serrano, l'equip de govern ha demostrat que no té capacitat de gestionar un pressupost municipal fet per ells mateixos, ja que s'ha executat només un 20% de les inversions.

I, per acabar, el senyor Serrano conclou reiterant que l'equip de govern ha eliminat i modificat bases d'execució del pressupost importants per a la fiscalització de la gestió econòmica. Per tant, segons el senyor Serrano, de transparència, zero. Així doncs, el senyor Serrano anuncia que, per tot l'exposat i atès que l'informe d'Intervenció conté objeccions, el seu grup hi votarà en contra.

Senyor Martí:

El senyor Marí intervé i diu que per al seu grup, en aquest expedient d'aprovació del pressupost, hi ha 3 punts importants: el termini amb què s'ha gestionat, les objeccions a l'informe d'Intervenció i l'estratègia del pressupost i, per extensió, l'estratègia de desenvolupament d'un poble.

En primer lloc, el senyor Martí es refereix al fet que l'any passat es van presentar els pressupostos tard, però van considerar que venien de nou i que difícil posar d'acord tantes persones per projectar un futur tan incert com el que tenen avui en dia tots els municipis. Tot i això, el senyor Martí manifesta que enguany confiaven que sí que s'haguera pogut complir el termini.

Continua dient que actualment s'està en una pròrroga del pressupost de l'exercici anterior i al mes de març amb el pressupost per aprovar. No obstant això, també diu el senyor Martí que potser açò haurà servit per haver estudiat el pressupost una mica més, tenir més clars els ingressos i encertar més el tir. Dit açò, apunta el senyor Martí que considera que a tots els agradaria que per a l'any que ve, al setembre i octubre d'enguany, es puga veure el pressupost i no haver d'estar fins a l'abril o maig del proper any per a tenir-los.

Quant a l'apartat tècnic, exposa el senyor Martí que a l'Ajuntament hi ha molts bons tècnics i es podrà o no es podrà estar d'acord amb ells, però des del punt de coneixement i experiència sobre la matèria, ells, com a regidors, no tenen el nivell d'un tècnic o un interventor que està preparat per fer el que està fent. Per tant, considera que per aquest motiu el mínim que s'ha de fer és tenir en compte el comentari i les opinions dels nostres tècnics i, abans de tirar endavant els assumptes, comentar-los, consensuar-los i arreglar-los per arribar a un acord. Diu el senyor Martí que li preocupa la falta d'entesa entre l'equip de govern i els tècnics de l'Ajuntament. De fet, assegura que a ell li agradaria i --considera que seria bo per a tots--, que fórem capaços de posar-nos d'acord i fer les coses bé i a la primera.

Pel que fa a les objeccions d'Intervenció, el senyor Martí creu que té a veure amb la base 17 de productivitat, ja que l'interventor considera que està fora de llei. Afegeix el senyor Martí que també s'hi parla de l'arbitrarietat en la concessió de les subvencions a les entitats, cosa que el senyor Martí considera que s'hauria d'anar mirant seriosament. També apunta el senyor Martí el fet a què l'interventor fa referència respecte la no inclusió de crèdit suficient per pagar unes hipotètiques taxes, que podrien sobrevindre pel tema d'incompliment de l'abocament de la depuradora. Concretament, --explica, el senyor Martí--, hi ha taxes del 2013 al 2015, que encara que pareix que hi haja un acord de no pagar-se, no deixa de ser preocupant, --diu, el senyor Martí--, ja que, si al final l'acord no té efectes, es puguen tenir problemes amb l'estabilitat del pressupost.

Així doncs, el senyor Martí reitera que aquestes objeccions són tres motius de preocupació, que el seu grup municipal pensa que tenen importància o, com a mínim, sorprenen, a banda que consideren que no és normal tindre objeccions per part d'Intervenció en un document tan important.

A continuació, el senyor Martí manifesta que un altre punt també molt important és la mateixa estratègia. Segons el senyor Martí, l'equip de govern té una estratègia clarament progressista en la vessant social, aspecte amb què coincidix el seu grup perquè també és progressista en aquesta vessant i perquè la finalitat de les institucions és servir als seus ciutadans, és a dir, el sentit de l'economia és servir la gent que l'està movent i gestionant.

Ara bé, el senyor Martí continua exposant que hi ha una part en què no sap si es posaran d'acord que és que ells són dels que pensen que al final, els que genere ocupació no són les institucions públiques, sinó que és el sector privat i aquest sector és el que necessita el suport. També consideren, --diu, el senyor Martí--, que les institucions estan fent poc en aquest sentit. Segons el senyor Martí, l'equip de govern ha de reforçar l'estructura pública i, en canvi, s'ha posat al pressupost un milió i mig d'euros més en despeses de personal, --que no diu que no siga necessari en algun cas, puntualitza--, però ell considera que és vital per l'economia Benicarlanda fer més inversions i posar més recursos humans per fomentar el turisme.

Continua el senyor Martí amb la seua exposició dient que també han observat que s'ha invertit més en cultura i esport i que també està bé. Ara bé, el senyor Martí explica que han sentit comentaris referents a les reivindicacions de la Policia Local, que necessita més recursos tècnics per al desenvolupament del seu treball, i el seu grup seria partidari d'invertir per dotar de recursos els tècnics de l'Ajuntament, que són bons, però perquè foren més operatius. De fet, el senyor Martí considera que, quan una institució no està ben organitzada, sempre acaba demanant més recursos humans i aquestos fan que la desorganització siga també més gran. Afegeix, però, que posar un punt i ratlla a vegades és difícil. Tot i això, creu que, quan s'arriba a un lloc i es veu que està desorganitzat, primer s'ha d'organitzar, garbellar i netejar i després incorporar. En aquest sentit, comenta que ara s'està incorporant un milió i mig més d'euros de despesa en recursos humans per a l'Ajuntament i ell considera que potser seria millor finalitzar la pàgina web, pel que fa a la transparència o l'administració electrònica, perquè no té sentit que un ciutadà vinga a l'Ajuntament i per fer un tràmit haja de passar per tres dependències i mitja hora en cadascuna. Segons el senyor Martó, es podria fer el tràmit per Internet, estalviar-se el viatge i no tenir tres persones ocupades. Així doncs, el senyor Martí manifesta que el seu grup considera que si l'Ajuntament aconsegueix organitzar-se per fer les coses i millorar la productivitat, possiblement no seria necessari un increment de la despesa salarial per part de l'Ajuntament.

D'altra banda, el senyor Martí destaca que s'ha presentat un pressupost més elevat i afig que això és el que tots volem. Puntualitza, però, que una part ve per transferències de l'Estat i de la Generalitat o pel tema de la DUSI, cosa que considera que és una bona notícia. Ara bé, apunta que tenim més taxes i més impostos directes, mentre que l'equip de govern diu que no s'han apujat els impostos ni les taxes, però un increment de més d'un milió considera que el senyor Martí que vol dir que teníem abans els números malament o els tenim ara. De fet, segons el senyor Martí, que cresca un pressupost està bé, però en el moment en el qual estem, amb una taxa de desocupació important, vol dir que no estem bé i que hem de seguir invertint en el nostre teixit industrial o agrícola. En aquest sentit, afegeix que un 60% de l'ocupació de la població ve pel sector serveis relacionat en comerç, turisme i serveis financers, un 8% ve pel sector agrícola i pesca i un 10-12% per l'industrial, dades, segons el el senyor Martí, preocupants.

A continuació, manifesta que els plans de promoció econòmica estan bé, perquè s'ocupa 10 o 20 persones, però matisa que aquest tipus d'ocupació no és sostenible i no genera riquesa a llarg termini. Per tant, el senyor Martí considera que seria millor que una part d'aquestos diners foren invertits a facilitar i millorar el comerç, l'agricultura o a fer créixer la indústria, perquè açò és sostenible en el temps. De fet, reitera que el seu grup considera que s'està fent créixer el pressupost a partir d'una muntada d'impostos i de taxes directes i això no és bo per ningú, --assegura--. Segons el senyor Martí, la finalitat ha de ser facilitar que l'estructura privada tire de la demanda, perquè les empreses privades són les que generen l'ocupació sostenible i resulta preocupant que actualment un 60% de l'ocupació a Benicarló vinga del sector serveis. Hem de ser capaços, --diu el senyor Martí--, de fer que qui dispose de talent per crear oportunitats per a la resta de la gent, se li facilite que ho puga fer. En aquest sentit, el senyor Martí destaca que hi ha una inversió en recursos humans destinats a turisme, que a ell li pareix vital i molt important, però en la resta creu que l'equip de govern se segueix equivocant.

Per finalitzar, reitera el senyor Martí que el seu grup considera que s'està invertint poc en la creació de l'ocupació sostenible i, per tant, el seu grup votarà en contra de l'aprovació del pressupost que s'ha presentat.

Senyor Flos:

Pren la paraula el senyor Flos i diu que, en primer lloc, abans d'entrar a contestar als dos ponents, és tractar de justificar els tres motius de l'objecció que posa Intervenció.

En primer lloc, explica el senyor Flos que s'ha augmentat la productivitat un 1%. Concretament, explica que la productivitat pressupostada a l'any 2016 era de 54.607 EUR i la del 2017 és de 89.619 i que aquest increment considerable que s'observa respecte al 2017, correspon a un canvi de criteri a l'hora d'elaborar el pressupost. Fins l'any 2016, --continua exposant, el senyor Flos--, la productivitat del personal laboral, sobretot la del personal del Conservatori i el de la Brigada, s'imputava en un concepte diferent al dels funcionaris. Enguany, segons el senyor Flos, atés que l'estructura retributiva dels funcionaris i dels laborals està equiparada, el concepte de productivitat dels uns i dels altres s'ha unificat en un un únic concepte. Per tant, el senyor Flos assegura que la major part de la diferència de productivitat pressupostada al 2017 no correspon a un augment de retribucions, sinó a la suma de dos conceptes del pressupost de 2016. Diu, però, que l'únic augment real de productivitat real al pressupost del 2017 es produeix dins de la Administració General de Serveis Socials, on hi ha un increment de 500 EUR respecte al 2017. Així doncs, el senyor Flos indica que, com que el límit màxim d'increment permés per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, és d'un 1% respecte a la productivitat de l'any anterior, tota xifra menor de 646 EUR, estaria dins dels límits legals. En aquest cas, --apunta el senyor Flos--, aquest augment de productivitat es troba dins del marge d'aquest 1% i, per tant, no hi ha incompliment a la LPGE i afegeix que així és com ells ho entenen i, per això, demanen que es revise.

En segon lloc, respecte a les subvencions, explica el senyor Flos que ell es va sorprendre i que, possiblement, en unes altres dates hagués dit que es parés el procediment d'aprovació i es fera una comissió nova, però que el pressupost s'havia d'aprovar. Tot i això, considera que amb les justificacions que donarà en aquesta sessió quedarà clar i no té cap problema a explicar-les una per una, encara que ja es fa a l'expedient. Així doncs, respecte d'aquest aquüestió, el senyor Flos manifesta que l'interventor, abans de fer l'objecció, va dir que, com es tracta d'una previsió, aquesta no obliga l'Ajuntament. És a dir, segons el senyor Flos, el fet de pressupostar una subvenció nominativa no obliga l'Ajuntament a donar-la, ja que és, durant la tramitació dels corresponents expedients de concessió, quan es procedirà a fiscalitzar l'existència justificada de concurrència de raons, d'interés públic, social, econòmiques o humanitàries. De fet, --assegura, el senyor Flos-- així és com s'havia fent fins al moment: no es justificava en el pressupost, sinó que es justificava durant la tramitació de l'expedient.

Continua explicant el senyor Flos que la subvenció que es dóna enguany per la promoció de la cultura és per al Petit Festival. Concretament, --diu, el senyor Flos--, l'associació del Petit Festival organitza un projecte destinat a potenciar la cançó d'autor actual i es dóna importància tant a la música com al text. A més, el senyor Flos indica que aquest festival té un interés general i és obert per a tot tipus de públic, ja que fomenta la música i la llengua i cap altra entitat municipal pot organitzar-ho. Per tant, segons el senyor Flos, en virtut d'allò que especifica la Llei General de Subvencions, aquest projecte compleix uns determinats objectius i molt concrets. Així doncs, el senyor Flos assegura que es tracta d'un projecte concret, l'organització del qual és d'especial interés per a la Regidoria de Cultura, tant pel seus contingut com pels seus objectius. Afegeix, finalment, que no entra en cap concurrència competitiva amb cap altra entitat existent i registrada actualment .

D'altra banda, el senyor Flos es refereix a dues subvencions de Serveis Socials, nominatives: a l'entitat Ateneu, Dany Cerebral Adquirit, i a AFA, Associació de Famílies de Malalts d'Alzheimer. Segons el senyor Flos, els serveis que ofereixen aquestes associacions no es poden considerar com activitats que fomenten la participació ciutadana i l'acció comunitària, sinó que són recursos específics, que funcionen com a centres de dia adreçats a persones que, per raons derivades de la seua malaltia i discapacitat lligats a la pèrdua de la seua autonomia personal, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'altres persones per a realitzar les funcions bàsiques de la vida diària. Per tant, el senyor Flos considera que aquest tipus de serveis són accions d'interés públic, social i econòmic i humanitari per a la població del nostre municipi.

Alcaldessa, senyora Miralles:

En aquest moment intervé l'alcaldessa que considera que, per tal d'accelerar la sessió plenària i sent l'hora que és, serà suficient amb adjuntar a l'acta la justificació de les subvencions. Segons l'alcaldessa, tot el que s'ha explicat ja demostra suficientment com es justifiquen totes les subvencions nominatives.

Senyor Flos:

Continua el senyor Flos amb la seua intervenció i admet, quant a les formes que li deia el senyor Serrano, que sí que es cert que les dates no són les que ell haguera volgut, però que han estat diverses les circumstàncies que han provocat el retard. Tot i això, el senyor Flos també diu que el senyor Serrano li ha reconegut que el document realment important del pressupost, encara que els informes també ho són, és l'esborrany d'ingressos i despeses, el qual, tret de dos o tres variacions finals, estava fet temps abans d'haver-se fet la comissió. Així i tot, reconeix el senyor Flos que li hagués agradat poder fer una segona comissió o donar més temps per estudiar l'expedient.

Quant al motiu pel qual ha dit el grup municipal ciutadans que votaran en contra, --és a dir, perquè no els agrada com ho ho ha fet--, el senyor Flos manifesta que li pareix bé, perquè ell considera que s'hauria de debatre i parlar més ací i no tant d'aspectes tècnics i d'informes. Afegeix també el senyor Flos que, des que es convoca la comissió fins que es porta a terme el Ple han passat 8-9 dies. Per tant, el senyor Flos considera que sí que han tingut temps, perquè han fet un repàs ben detallat de les bases d'execució.

Pel que fa als padrons, el senyor Flos indica que, efectivament, el que es cobra a l'any està al voltant del 90%, sobretot d'IBI, però que també ha vist, any rere any, que aquest 10%, després en executiva, es cobra i es va recuperant. També es refereix el senyor Flos a la manifestació del senyor Serrano sobre el fet que tindrien problemes de tresoreria. Tot i això, el senyor Flos indica que, quan fa menció a l'informe d'intervenció sobre el pressupost, no parla del romanent de Tresoreria final, que són quasi 3.300.000 EUR, descomptant les factures que queden, les quals no ha donat temps a pagar-les durant l'exercici anterior, és a dir, uns 2.500.000 EUR. A més, assegura el senyor Flos que en cap moment han tingut problemes de tresoreria, per tant, creu que això vol dir que no hauran pressupostat tan malament. De fet, indica que a l'exercici del 2016 el criteri ja va ser el mateix.

A continuació, quant a la intervenció del senyor Serrano on diu que li preocupa que siga ell qui firma l'informe economicofinancer perquè el senyor Serrano no ho feia, el senyor Flos la rebat dient que hi ha diverses sentències del Tribunal de Comptes i del Tribunal Superior de Justícia, que indiquen que, en base a l'article 168.e de la Llei que regula el pressupost, l'informe econòmic ha d'estar desvinculat de la fiscalització i que és l'òrgan gestor qui l'ha de elaborar i signar. A més, afegeix el senyor Flos que, fent una cerca ràpida, ha trobat ajuntaments on firma l'informe el regidor o regidora delegada o l'alcaldessa i també ha trobat alguna que altra sentència on s'ha arribat a anul·lar el pressupost per ser el mateix interventor qui elaborava i signava l'informe economicofinancer. Per tant, assegura el senyor Flos que, complir la Llei i evitar tot açò, és el motiu pel qual ha sigut ell qui ha elaborat i ha signat l'informe.

A continuació, el senyor Flos es refereix a la pregunta del senyor Serrano on deia que al 2016 es liquidaven 43.000 EUR de la piscina i al 2017 no està previst liquidar res, a la qual respon dient que el cànon eren 14.000 EUR i se'n liquiden 43.000 perquè feia tres anys que no és liquidava a la piscina. Per això, --explica--, al 2016 es va pressupostar aquesta quantitat, perquè es van liquidar aquestos tres anys. Tanmateix, indica el senyor Flos que al 2017 no s'ha pressupostat res, perquè ens trobem en una situació molt delicada respecte la piscina municipal. De fet, explica que l'expedient a Contractació per veure si es pot licitar i aleshores ja es veurà com queda el cànon de 2017 i, si es liquida es generarà crèdit. Tot i això, el senyor Flos assegura que, per prudència, s'ha decidit no pressupostar-ho.

Quant a les despeses, exposa el senyor Flos que evidentment aquest capítol s'ha distribuït com l'equip de govern i les diferents àrees han considerat oportú. Apunta el senyor Flos al respecte que l'anterior equip de govern ho feia d'una manera i ells ho fan d'una altra. També vol recalca el senyor Flos que aquest equip de govern no ha apujat l'IBI, ja que s'ha modificat via cadastre.

En el tema de les inversions, el senyor Flos manifesta que efectivament apareix com que no s'han executat, segons l'informe de l'interventor, només un 20%. En aquest sentit, el senyor Flos explica que és perquè algunes de les inversions encara no estaven comptabilitzades i altres faltava signar el contracte. Tot i això, assegura que van a fer-se immediatament i en breu estaran executades pràcticament totes les inversions de 2016.

Tot seguit, el senyor Flos fa referència a les paraules del senyor Serrano quan diu que apareix en l'informe economicofinancer que la Diputació ha donat diners i la Generalitat no. Respecte d'això, el senyor Flos respon que la Diputació sempre posa les seues condicions i sempre presumeix de com col·labora amb els ajuntaments. En canvi, la Generalitat --indica, el senyor Flos--, té un fons de cooperació de 250.000 EUR i només diu que l'Ajuntament se'ls gaste en el que més li convinga. Per tant, el senyor Flos considera que això és col·laborar i estar amb els ajuntaments. De fet, creu que la Diputació hauria d'estar molt més del que està amb els ajuntaments i condicionar molt menys, sobretot estar amb l'esport de base, al qual la Diputació té oblidat. Respecte d'aquesta qüestió, el senyor Flos considera que, si no fos pels ajuntaments, l'esport base ni existiria i es pregunta per a què tan grans esdeveniments com Castellón escenario deportivo, mentre ningú es preocupa pels xiquets ni pels àrbitres.

Seguint amb les bases d'execució del pressupost, el senyor Flos explica que s'han d'ajustar a la normativa legal i que aquestes estan fiscalitzades. També afirma que totes les modificacions que s'han fet, han estat fetes després d'haver estat funcionant amb les anteriors durant tot el 2016 i, després de reunir-se amb els serveis tècnics, que són qui les han d'aplicar i qui les viuen, s'ha decidit modificar-les per tractar de millorar i agilitzar la gestió de l'Ajuntament. Segons el senyor Flos, les bases són 100% discrecionals de l'equip de govern, sempre dins del marc legal jurídic, i s'han ajustat en base a les necessitats que els serveis tècnics els han recomanat.

A continuació, el senyor Flos fa referència al fet que al senyor Serrano li haja preocupat la qüestió dels pagaments a justificar, on hi havia un tope de fins a 3.000 EUR i s'ha tret. Respecte d'això, el senyor Flos explica que s'ha tret perquè en festes es funciona amb pagaments a justificar i amb el límit de 3.000 EUR és molt difícil fer front a tot el que s'ha de pagar per endavant.

Quant a la intervenció del senyor Martí que deia que l'any passat també van anar justos de temps, el senyor Flos manifesta que el pressupost es va portar l'11 de gener, que és quan se sol portar. Assegura també que enguany farà els màxims esforços per portar-lo, fins i tot, abans. D'altra banda, es refereix també al tema tècnic que ha esmentat el senyor Martí, concretament, al fet que li preocupa l'estratègia. A això, el senyor Flos respon que el senyor Martí sempre pot concertar una citat amb ells i anar a parlar-hi. Tot i això, el senyor Flos opina que per l'Ajuntament se'ls veu poc. De fet, pregunta al senyor Martí si s'han mirat l'expedient del pressupost, perquè ho dubta, --diu--, per tal com ha fet el senyor Martí la seua intervenció. Així doncs, el senyor Flos recorda que la seua porta està oberta per si hi ha dubtes, ja que compren i reconeix que no és fàcil si no s'ha estat mai dins de l'Ajuntament, perquè hi ha coses que es poden escapar.

A continuació, el senyor Flos es refereix a l'afirmació del senyor Martí on deia que s'ha incrementat el capítol I. Respecte d'això, el senyor Flos reconeix que sí que és així, però no només s'ha fet el capítol I que són salaris, sinó que hi ha altres qüestions. També fa referència el senyor Flos a l'opinió del senyor Martí sobre que no s'ha de contractar. A això, el senyor Flos contesta que caldria que el senyor Martí fera una volteta per l'Ajuntament per certes àrees, perquè hi ha caps de departament, que si el sentirien, li farien una escolteta sobre si cal o no contractar.

Quant a l'estratègia i l'afirmació del senyor Martí que assegura que el seu grup són lliberals, el senyor Flos creu que el senyor Martí no l'ha escoltat quan ha dit que tot el que es farà i tot el que s'ha pressupostat no només és per al pla d'ocupació Local, sinó que es destinarà a donar a la promoció econòmica, al comerç, turisme i al polígon industrial. De fet, recorda el senyor Flos que fa uns dies va estar a Benicarló el conseller de Promoció Econòmica i que algunes subvencions, com que no es poden dotar, el dia que arriben s'incrementarà el crèdit.

Finalment, el senyor Flos comenta que li sorprén i alhora lamenta que el grup ciutadans vote en contra. Afegeix que, amb açò no està demanant-los el vot a favor, ja que ell hi entén que l'oposició no sempre ha d'estar d'acord amb l'equip de govern, però considera que possiblement una abstenció no haguera estat demés i possiblement els seus votants ho valorarien.

Senyor Martí:

El senyor Martí pren la paraula i diu que el senyor Flos té les coses molt clares, però que ell no les té tant.

A continuació, el senyor Martí, respecte a l'estratègia, manifesta que és difícil debatre i que el senyor Flos i ell no es posarien d'acord per moltes hores que parlaren. A més, assegura que ha telefonat dues vegades al senyor Flos i no l'ha trobat i que el senyor Flos també ho ha fet i tampoc l'ha localitzat.

Continua el senyor Martí exposant que, quan ell diu que considera vital la promoció econòmica, s'està referint al fet que si es mira la partida destinada de 200.000 euros, resulta que 180.000 EUR estan destinats per a un programa d'ocupació. Segons el senyor Martí, amb açò hi haurà una sèrie de persones ocupades i quan s'acabe ja s'ha acabat, si no s'acaba en una empresa que aprofite la suea experiència i els faça un contracte indefinit.

Afegeix el senyor Martí que l'Ajuntament disposa de personal per a aquesta àrea, --40.000 euros, en redons, diu--, programes d'ocupació --180.000 euros--, formació per l'ocupació --6.500 euros--, promoció de la iniciativa emprenedora, cursos --12.800 euros--, és a dir, segons el senyor Martí, d'una partida de 200.000 euros, al final, el que redundarà en la xarxa empresarial no arribara a 20.000 EUR. Així doncs, el senyor Martí considera que de 200.000, només serà un 10% i a aquest 10% se li podrà traure profit i acabar motivant voluntats o ajudar a aflorar un talent o a contractar persones perquè acaben treballant durant 10, 20 anys o tota la seua vida laboral. Per al senyor Martí, --assegura--, això és l'important i els altres 180.000 euros per a ell no ho són.

Per tot açò, el senyor Martí reitera que el seu vot és en contra i que ho és per l'estratègia, per visió de futur, d'aposta de futur. Tot i això, reconeix que estan d'acord en moltes coses, tot i que el que senyor Flos i el seu equip no pot pretendre, --diu, el senyor Martí--, que estiga totalment d'acord en tot, perquè no ho està. A més, afegeix que aquesta no és una decisió que pren el senyor Martí, sinó que és de tot el seu grup, que va decidir votar en contra per tots els motius exposats, després d'estar estudiant el pressupost en la distància, perquè ha estat fora. Així doncs, recorda que l'any passat van votar en contra i el motiu pràcticament va ser el mateix: perquè l'equip de govern no ha canviat la seua estratègia ni la seua visió de partit i el seu grup tampoc. Segons el senyor Martí, Ciutadans és un partit progressista i en això es posen d'acord amb el senyor Flos, i lliberal, per tant, en la part econòmica, no es posen d'acord.

Finalement, el senyor Martí demana al senyor Flos que entenga el motiu pel qual votaran en contra, ja que no és tan estrany i l'any passat també ho van fer.

Senyor Flos:

El senyor Flos respon que al 100% no es poden posar mai d'acord, cosa que ell, --assegura--, entén perfectament. Tot i això, diu que no li està demanant que voten a favor, sinó que només un vot de confiança, una abstenció i poder parlar.

A continuació, respecte l'afirmació del senyor Martí quan diu que la resta dels 180.000 EUR li donen igual, el senyor Flos considera que cal estar al costat de la gent. De fet, manifesta que, en certes coses, es queda preocupat, perquè considera el senyor Flos que hi ha coses del pressupost que se'ls escapen. Tot i això, també diu que no passa res i el que cal és, a partir d'ara, intentar poder reunir-se i poder explicar-los alguna cosa que els puga ajudar.

Tornant a la qüestió de poder estar d'acord al 100%, el senyor Flos reitera que és impossible, perquè si fóra així o bé el senyor Flos estaria en Ciutadans o bé el senyor Martí al Partit Socialista. Tot i això, conclou dient, que considera que en algunes coses sí que podrien estar més d'acord.

Senyora Miralles, alcaldessa:

L'alcaldessa s'adreça al senyor Serrano per dir-li que a l'últim pressupost del Partit Popular, el del 2015, el senyor Serrano va dir que era un pressupost de subsistència. En aquesta sentit, la senyora Miralles manifesta que aquest no és un pressupost de subsistència, sinó que és un pressupost atrevit, un pressupost on l'equip de govern aposta per unes polítiques concretes, polítiques d'ocupació.

D'altra banda, diu al senyor Martí que l'Ajuntament no té competències per subvencionar empreses ni per fomentar la contractació de personal per part dels empresaris. En canvi, explica que l'Ajuntament pot crear un pla d'ocupació, que servisca per resoldre, en moltes ocasions, la situació de gent que porta molt de temps parada, per tal que se'ls puga fer un contracte de 3, 6 mesos o un any. Això, la senyora Miralles considera que sí que és important, encara que el senyor Martí no ho considere important.

Continua l'alcaldessa dient que li agrada que el senyor Serrano la cite de tant en tant i que ella quan estava al seu lloc també s'estudiava el pressupost. Afegeix que considera que la sessió plenària on s'aprova el pressupost és la més important, perquè defineix les polítiques de l'equip de govern per a tot un any. Apunta també l'alcaldessa que el senyor Serrano s'ha fixat molt en les bases d'execució del pressupost. Segons l'alcaldessa, les bases d'execució són aspectes de gestió econòmica i creu que el senyor Flos ja ho ha explicat molt bé.

D'altra banda, la senyora Miralles considera que el que s'ha de fer al Ple és parlar de política, perquè si el pressupost determina les polítiques que s'han d'implementar, el que s'ha de fer quan s'està a l'oposició és debatre aquestes polítiques.

Reprenent la qüestió de les bases d'execució, la senyora Miralles fa referència al fet que el senyor Serrano, ha esmentat una de les bases del pressupost on es parla dels regidors en dedicació exclusiva. Respecte d'això, la senyora Miralles diu que no sap per què ha posat en aquest tema, ja que només està ella en dedicació exclusiva i que són temes sensibles. A més, la senyora Miralles considera que el seu sou està molt clar i està publicat. Afegeix que la seua Seguretat Social, per ser funcionària de carrera no la paga l'Ajuntament, per tant, ella només li costa a l'Ajuntament el seu sou estrictament. Per tant, reitera que no entén per què ha fet referència el senyor Serrano a aquest punt.

Quant al tema de l'informe economicofinancer, la senyora Miralles considera que el senyor Flos ja l'ha explicat molt bé, perquè l'ha fet ell, mentre que l'informe de l'Alcaldia l'ha fet ella. I afegeix que, abans, ni el feia el senyor Serrano aquest informe, ni l'alcalde feia l'informe d'Alcaldia.

A continuació, l'alcaldessa explica que el pressupost ha estat prorrogat per diverses circumstàncies. Concretament, diu que s'ha aprovat el 31 de març, dins del primer trimestre, i que no han volgut esperar ni un dia més. Continua dient que l'Ajuntament ha estat funcionant i, --apunta l'alcaldessa--, els pressupostos generals de l'Estat encara no estan aprovats i Espanya encara no s'ha paralitzat. Tot i això, l'alcaldessa reconeix que, per diverses circumstàncies, els pressupostos han estat aprovats el 31 de març i és el que hi ha.

D'altra banda, la senyora Miralles afegeix que el senyor Flos ha defensat molt bé un pressupost de l'equip de govern, en què no han tingut cap problema. En aquest sentit, la senyora Miralles manifesta que el senyor Serrano sempre parla d'un tripartit. En canvi, ella considera que en són dos, dos grups polítics, --recalca--, que no han tingut cap problema a l'hora d'elaborar el pressupost i no s'han menjat uns els ossos i els altres les molles, tal com ha dit el senyor Serrano. Suposa --diu, l'alcaldessa--, que el grup del senyor Serrano possiblement voldria que fos així, però no ho és --assegura--. Així doncs, conclou dient que l'equip de govern és un equip sòlid, consolidat i en cap moment ha tingut cap problema a l'hora d'elaborar el pressupost.

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, es produeix un empat amb 10 vots a favor (grups polítics municipals, PSPV - PSOE de Benicarló, Compromís - ERPV) i 10 vots en contra (grups polítics municipals Partit Popular i Ciutadans C's Benicarló)

2a votació:

Atés el resultat d'empat, de conformitat amb l'article 100.2 del Reial Decret núm. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es passa a una segona votació.

Sotmés per segona vegada el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, es produeix novament un empat, per 10 vots a favor (grups polítics municipals, PSPV - PSOE de Benicarló, Compromís - ERPV) i 10 vots en contra (grups polítics municipals Partit Popular i Ciutadans C's Benicarló)

Atés que per segona vegada es produeix l'empat en la votació, aquest es dirimeix amb el vot de qualitat de l'Alcaldia, que és a favor de l'aprovació.

4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 1/2017, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/17-HCAD.

Es dóna compte del dictamen de la Comissió informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 28 de març de 2017, que és del següent tenor literal:

«"Vist l'informe emès per l'interventor núm. 56/2017, de data 23 de març de 2017, relatiu a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2017, en relació amb la relació de factures núm. F/2017/1.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos i 50.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vist l'anterior, i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al Ple de la corporació, l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Resoldre la discrepància que formula l'interventor en el seu informe núm. 56/2017, de data 23 de març de 2017, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2017, que es presenta en l'annex adjunt, per un import total de 521.821,21 EUR, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures núm. F/2017/1."

En conseqüència, la Comissió, per sis vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló, Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i Ciutadans -C'S Benicarló i tres vots en contra dels representants del grup municipal del Partit Popular, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Deliberació:

El senyor Flos, regidor delegat d'Hisenda i Serveis Econòmics, explica l'expedient i els acords proposats.

Senyor Serrano:

Pren la paraula el senyor Serrano i diu que aquesta relació de factures es pot considerar una mica atípica. Concretmanet, --explica, el senyor Serrano--, fa tres mesos que no es porten al Ple relacions de factures en extrajudicial per aprovar. Per tant, el senyor Serrano considera que hi haurà gent que, per constar a l'informe alguna objecció, se li ha retardat alguns mesos el pagament. Per exemple, diu el senyor Serrano que en aquesta relació hi ha factures del conserge del col·legi Eduardo Martínez Ródenas de tres mesos, del l'Auditori --tres mesos també--, del conserge del col·legi Marqués de Benicarló --2 mesos--, és a dir, segons el senyor Serrano, persones que viuen del que se'ls paga per la consergeria, juntament amb particulars i empreses que fa mesos que no cobren.

A més, afegeix el senyor Serrano que en aquesta relació s'incorpora un element més: les factures de neteja viària i selectiva. En aquest sentit, el senyor Serrano assegura que fa mesos va presentar per registre un escrit, on detallava la relació de contractes que estaven en precari i on indicava que l'empresa que estava prestant els serveis tenia els contractes finalitzat. Afegix també el senyor Serrano que estem a finals de març, que es va convocar una comissió el dimecres, i se li va contestar només una de les preguntes que va fer, --recalca, el senyor Serrano--. Continua explicant el senyor Serrano que aquesta relació de temes inclou el contracte de les escombraries, que va finalitzar el 30 de maig de 2016. En aquest sentit, --diu, el senyor Serrano--, ara es porten dos factures relacionades, però el plec ni està ni se l'espera i no saben ni en quina situació està. Assegura, tanmateix, quan quan el seu grup va deixar de governar, un any abans, es va començar a preparar la documentació i, temps abans de finalitzar el contracte, es va demanar la iniciació de l'expedient i la redacció dels plecs. En canvi, --lamenta, el senyor Serrano--, després de tot el temps que ja està governant l'equip actual, encara es porten les factures en extrajudicial, una que apuja quasi 125.000 EUR i 250.000 EUR en factures sense contracte.

Així doncs, el senyor Serrano manifesta que, si cada mes han de venir expedients amb aquestes quantitats, l'equip de govern hauria de mirar com estan tramitant els expedients. De fet, considera que, amb el temps que porta l'equip de govern a l'Ajuntament, ja s'haguera pogut traure aquest contracte. A més, afegeix el senyor Serrano que aquest contracte, amb les modificacions que vol fer el tècnic, se n'anirà a quasi 1.800.000 EUR o 1.900.000 EUR. A més, es pregunta com és que no s'han portat les factures del 30 de juny al 30 de novembre de 2016, període en què ja havia finalitzat el contracte.

En resum, el senyor Serrano avança que el seu grup votarà en contra per l'informe desfavorable de l'interventor. Per últim, assenyala el senyor Serrano el fet que estan pendents de licitar: el contracte d'assistència judicial passiva, el servei de consergeria de l'auditori municipal, el de gestió indirecta del servei de neteja vària, el de neteja d'edificis públics, el de Generacció i el de control de la legionel·losi. Segons el senyor Serrano, tots aquests contractes estaven en vigor quan el seu grup governava, --llevat del servei de vigilància del pavelló cobert municipal que es prestava mitjançant un contracte menor--, tanmateix, després d'un any i mig, aquests serveis encara no disposen de contracte.

Senyor Martí:

Pren la paraula el senyor Martí i diu que ells consideren que els tècnics són els que els han d'assessorar i també que han d'aprofitar els seus consells. En canvi, el senyor Martí considera que s'està continuadament alçant objeccions fetes pels tècnics i creu que aquesta situació ni és bona ni és normal. Segons el senyor Martí, s'hauria de solucionar tot açò seriosament i portar a terme els contractes que hi falten. De fet, el senyor Martí opina que no es pot estar continuadament alçant objeccions, d'unes relacions de factures d'una suma de 500.000 EUR, perquè ja portem així més d'un any.

Conclou el senyor Martí dient que han tingut paciència, ja que pensaven que al final tot s'arreglaria, però no ha estat el cas i s'han trobat amb la sorpresa que es tracta de partides importants. Per tant, el senyor Martí avança que, per tot açò, el seu grup també votarà en contra.

Senyor Flos:

El senyor Flos pren la paraula i diu que podrà contestar al senyor Serrano algunes coses de la seua exposició, però n'hi ha d'altres que possiblement li podrà contestar el regidor delegat de Contractació.

Senyora Miralles, alcaldessa:

Intervé l'alcaldessa i diu al senyor Flos que es limite a contestar i explicar el que es refereix a l'extrajudicial de crèdit.

Senyor Flos:

El senyor Flos diu que s'han portat les factures de desembre, gener i febrer i que març encara no s'ha acabat. Afegeix que, pel que fa a les factures d'octubre i novembre, l'interventor ha estat de baixa i el viceinterventor té un altre criteri, que considera que no s'han de passar com a extrajudicials. Tanmateix, el senyor Flos diu al senyor Serrano que no cal que es preocupe, perquè estan pagades.

El senyor Flos també diu que el mes passat li haguera agradat portar alguna relació extrajudicial, per no demorar més aquestos pagaments, però va ser materialment impossible per part del departament portar-les endavant.

Quant a la pregunta que què ha passat amb les factures del servei neteja pertanyent als mesos de juny a setembre, contesta el senyor Flos que encara no s'han pagat, ja que va existir una discrepància entre tècnic i empresa sobre com havia de facturar-se una vegada finalitzat el contracte. Explica que es van retornar les factures i va haver-hi algunes reunions, però fins a finals d'octubre no es van posar d'acord. Continua dient que, quan van arribar les factures a finals de novembre, no va ser possible materialment portar-les endavant, atès que són factures de 2016 i estem a l'any 2017. Així doncs, explica que s'han quedat pendents i es pagaran amb els romanents de 2016.

Pel que fa a la situació dels contractes que el senyor Serrano ha dit, el senyor Flos manifesta que, si no l'han enganyat, els plecs han sortit avui del Departament de Medi Ambient i, si no hi han arribat al departament de Contractació, arribaran dilluns. Reconeix, però, el senyor Flos que efectivament van retardats i que estaven en vigor quan van entrar, però que després de dos pròrrogues, ja havia finalitzat el contracte.

Explica també que ja haurien pogut haver-ho licitat, però van prorrogar-lo perquè el contracte així ho permetia. Quant als motius de la pròrroga, indica que es tracta d'un contracte molt complex, que té unes casuístiques molt importants i que ha necessitat més temps del que a ells els haguera agradat. De fet, considera el senyor Flos que són els mateixos motius que va tindre l'equip de govern anterior per a fer les pròrrogues.

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, es produeix un empat per 10 vots a favor (grups polítics municipals, PSPV - PSOE de Benicarló, Compromís - ERPV), i 10 vots en contra (grups polítics municipals Partit Popular i Ciutadans C's Benicarló)

2a votació:

Atés el resultat d'empat, de conformitat amb l'article 100.2 del Reial Decret núm. 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es passa a una segona votació.

Sotmés per segona vegada el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, es produeix novament un empat, per 10 vots a favor (grups polítics municipals, PSPV - PSOE de Benicarló, Compromís - ERPV) i 10 vots en contra (grups polítics municipals Partit Popular i Ciutadans C's Benicarló)

Atés que per segona vegada es produeix l'empat en la votació, es dirimeix amb el vot de qualitat de l'Alcaldia, que és a favor de l'aprovació.

5. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 2/2017, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/17-HCAD.

Dono compte del dictamen de la Comissió informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 28 de març de 2017, del següent tenor literal:

«"Vist l'informe que emet l'interventor núm. 57/2017, de data 23 de març de 2017, relatiu a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 2/2017, en relació amb la relació de factures núm. F/2017/2.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos i 50.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vist l'anterior, i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al Ple de la corporació, l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Resoldre la discrepància que formula l'interventor en el seu informe núm. 57/2017, de data 23 de març de 2017, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2017, que es presenta en l'annex adjunt, per un import total de 381,69 EUR, i que correspon a la factura que s'expressa en la relació de factures núm. F/2017/2."

En conseqüència, la Comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià, i quatre vots d'abstenció dels representants dels grups municipals del Partit Popular i de Ciutadans-C'S Benicarló, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Deliberació:

Senyor Flos:

El senyor Flos, regidor delegat d'Hisenda i Serveis Econòmics, explica l'expedient i els acords proposats.

Senyor Serrano:

El senyor Serrano pren la paraula i diu que ells en aquest punt s'abstindran, tot i l'informe de l'interventor. Explica el senyor Serrano que, en el seu dia, quan es volien traure a licitació el manteniment de les marquesines, hi havia un informe jurídic on deia que l'Ajuntament té competències sobre la seguretat en llocs públics i considera que és el cas. De fet, creu que la factura és relativa a un vidre trencat i si no s'arreglara i passara qualsevol cosa, considera el senyor Serrano que seria responsabilitat de l'Ajuntament.

Senyor Martí:

El senyor Martí avança que el seu grup en aquest punt votarà a favor, perquè si no hi ha algú que mantinga aquestes marquesines no es donarà el servei que necessita i mereix el ciutadà, a banda que no s'estaria actuant de forma sensata per no garantir la seguretat de les marquesines.

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 13 vots a favor (grups polítics municipals PSPV-PSOE de Benicarló, Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i Ciutadans-C'S Benicarló) i 7 abstencions (grup polític municipal Partit Popular)

6. DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE RESUMS DELS DECRETS, I RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES, DEL 16 DE FEBRER DE 2017 AL 15 DE MARÇ DE 2017.

Per a complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i de les Tinències de l'Alcaldia delegades dictats des del 16 de febrer fins al 15 de març de 2017, i la corporació es dóna per assabentada.

7. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2016 (EXP. I-001/17-HPLI).

La corporació es dóna per assabentada.

8. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE TOTES LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER LA PRESIDÈNCIA DE L'ENTITAT LOCAL CONTRÀRIES A LES OBJECCIONS EFECTUADES, AIXÍ COM DE LES PRINCIPALS ANOMALIES DETECTADES EN MATÈRIA D'INGRESSOS, TANT DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ COM DE L'OACSE, REFERITS A L'EXERCICI 2016 (EXP. I-015/16-HOTRO).

La corporació es dóna per assabentada.

9. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 14 DE MARÇ DE 2017, D'APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT PER AL PERÍODE 2018-2020 (EXP. I-003/17-HPP).

La corporació es dóna per assabentada.

10. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE FISCALITZACIÓ SOBRE LES OBLIGACIONS PENDENTS D'APLICAR AL PRESSUPOST, INFORMES I ADVERTIMENTS DE LA INTERVENCIÓ I ACORDS DE LES ENTITATS LOCALS CONTRARIS ALS INFORMES DE SECRETARIA.

La corporació es dóna per assabentada.Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 15.55 hores. En dono fe.

I, perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa.
Vist i plau

Benicarló, 31 de març de 2017

L'alcaldessaRosario Miralles Ferrando