Ple extraordinari núm. 10/2009, d'11 de maig.

11/05/2009

CARLOS BRAVO SANCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària 10/2009 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 11 de maig de 2009, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 10/2009 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 11 DE MAIG.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13.30 hores del dia 11 de maig de 2009 es reuneixen, amb caràcter extraordinari, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María del Carmen Iruretagoyena Fernández

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. José Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Excusen la seua absència la Sra. Shara Vallés Burriel, la Sra. Raquel Durà Bou, la Sra. Rosario Miralles Ferrando, la Sra. María Begoña Ayza Mascarell, el Sr. José Joaquín Pérez Ollo, el Sr. Eduardo Arín Piñana i el Sr. Utiliano Martínez Sánchez.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT ÚNIC.- SORTEIG PER A LA COMPOSICIÓ DE LES MESES ELECTORALS EN LES ELECCIONS DE DIPUTATS AL PARLAMENT EUROPEU 2009.- Per complir el que disposa l'article 26 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, es procedix davant el Ple de la corporació al sorteig per a la designació de president i dos vocals per a cadascuna de les vint-i-nou meses que es constituiran en aquest municipi, així com els seus respectius suplents, dos per cadascun dels membres titulars de les respectives meses.

En aquest sentit, amb caràcter previ, s'ha configurat un programari informàtic per possibilitar l'automatització del procediment i sobre la base d'aquest programari s'han elegit a l'atzar per distints membres de la corporació un número de quatre dígits, del 0 al 9, i dos números d'un dígit, de l'1 al 9. Els números seleccionats són el 3630, el 9 i el 5.

Aplicada la fórmula detallada en l'informe elaborat pels Serveis Informàtics, informe que consta en l'expedient, resulta la relació de les persones que formaran les respectives meses. Aquesta relació s'imprimeix i es llig públicament en el mateix acte.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 13.50 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde, a Benicarló l'11 de maig de 2009.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa