Ple extraordinari i urgent núm. 15/2009, de 18 de setembre.

18/09/2009

CARLOS BRAVO SANCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària 15/2009 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari i urgent, el dia 18 de setembre de 2009, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM. 15/2009 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2009.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13.32 hores del dia 18 de setembre de 2009 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i urgent i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María del Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. José Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. María Begoña Ayza Mascarell

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (Viceinterventor)

Excusa la seua assistència la Sra. Raquel Durà Bou, el Sr. Utiliano Martínez Sánchez i el Sr. José Luis Guzmán Grau.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.- RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA.- Per unanimitat dels assistents s'acorda ratificar el caràcter urgent de la convocatòria, justificada per l'Alcaldia en el sentit d'agilitzar el finançament de l'execució del projecte de l'enllumenat de l'avinguda Joan Carles I

PUNT 2n.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 10/09.- Es sotmet a la consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 10.09.09 i l'informe del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació a la modificació pressupostària amb la baixa de diversos projectes per import de 105.680,12 euros, per a finançar determinats projectes, i un crèdit extraordinari per l'import de la baixa

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als Pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 10/2009, amb el següent detall:

—Donar de baixa els següents projectes pels imports que s'indiquen i un total de 105.680,12 euros.

Func.

Econòmica

Proj.

Descripció Projecte

Import

323

622000

0206

Ampliació Centre Social

64.255,69

432

611000

1505

Enllumenat accessos N-340

34.555,32

511

601000

3208

Urbanitz. camí d'Ulldecona

550,67

432

625000

0506

Parc infantil

1.031,26

432

625010

0606

Mobiliari urbà

2.638,41

452

632000

3206

Tancat Pavelló

1.724,48

454

623000

2608

Maquinària, Instal·lacions i utillatge

924,29

Total

105.680,12

—Modificar el pressupost de despeses amb un crèdit extraordinari per l'import de 105.680,12 euros, finançats amb les baixes esmentades, per finançar el següents projectes:

Fun.

Econòmica

Proj.

Descripció Proj.

Import

Finançat amb la baixa de projectes

511

611000

3409

Enllumenat públic

av. de J.Carles I

99.361,68

0206 Ampl. Centre Soc. 64.255,69

1505 Enllumenat accessos N-340. 34.555,32

3208 Urbanitz. camí Ulldec. 550,67

511

611000

3509

Passadís pl. de l'Ajuntament

6.318,44

0506 Parc infantil 1.031,26

0606 Mobiliari Urbà 2.638,41

3206 Tancat Pavelló 1.724,48

2608 Maquinària, Instal. Uti.” 924,29

Total

105.680,12

Segon.- Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer.- Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart.- Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 13.35 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde, a Benicarló el 23 de setembre de 2009.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa