Ple extraordinari núm. 3/2010, de 9 de març.

09/03/2010

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària 3/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 9 de març de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 3/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 9 DE MARÇ.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13:45 hores del dia 9 de març de 2010, es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

Excusa la seua absència la Sra. Mª Ángeles Romero Gadea.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT ÚNIC.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR 7.- En consonància amb l'acord adoptat en el Ple de data 28 de gener de 2010, rectificat per acord de Ple de data 25 de febrer de 2010, se sotmet a consideració de la corporació, el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de data 2 de març de 2010, en relació amb l'expedient de contractació per procediment obert i tramitació ordinària del contracte per a l'execució de les obres d'urbanització del Sector 7.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Resoldre la discrepància establida en l'informe d'intervenció de data 2 de març de 2010.

Segon.- Autoritzar la corresponent despesa amb càrrec als pressupostos municipals, segons la plurianualitat de les obres acordades.

Tercer.- Procedir a obrir el procediment d'adjudicació, amb la publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del contractant, de conformitat amb el que disposa l'art. 126 de la LCSP.

Quart.- Traslladar el presente acord a Urbanisme, a Intervenció, a Tresoreria i al director d'obra.

Cinquè.- Facultar el tinent d'alcalde de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca per complir l'acordat.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 13.46 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 9 de març de 2010