Ple extraordinari núm. 18/2009, de 16 d'octubre.

16/10/2009

JESÚS HERNÁNDEZ LAHERA, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI ACCIDENTAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària 18/2009 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 16 d'octubre de 2009, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 18/2009 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 16 D'OCTUBRE DE 2009.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13.00 hores del dia 16 d'octubre de 2009 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María del Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. José Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. María Begoña Ayza Mascarell

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari acctal: Sr. Jesús Hernández Lahera

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (Viceinterventor)

Excusen la seua assistència la Sra. Raquel Durà Bou i el Sr. Utiliano Martínez Sánchez.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT ÚNIC- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 13/2009.- Es sotmet a la consideració de la corporació proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 06.10.09 i l'informe favorable del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació a la modificació pressupostària proposta, amb un crèdit extraordinari per import de 554.660,34 euros per atendre noves despeses del capítol VI, no previstes al pressupost, a finançar mitjançant una operació de crèdit.

Fa ús, en primer lloc de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a dir el següent: «Nosaltres, igual com vam fer en la Comissió Informativa, esta modificació pressupostària, lamentem (no és qüestió de superstició perquè siga la número 13...) no votar-li-la a favor. I dic “lamentem”, perquè com ja va quedar palés en l'últim Ple, la nostra voluntat era de totes les modificacions pressupostàries, coneixent les dificultats econòmiques que estem travessant, intentar tirar-les endavant. Intentar facilitar-la, poder actuar este Ajuntament en tots els temes econòmics, però este va en contra, clarament del que, ja hem comentat altres vegades, natros no estem d'acord que és eixa tercera fase de Corts Valencianes. Fonamentalment, la part més important d'este crèdit es destine a això. És a dir, anar ara dividit per parts, doncs, les altres inversions que farem les tirarem endavant, però, com les votem en conjunt i la major part va per a Corts Valencianes III, natros no anem a tirar-ho endavant. És sabut que natros no estem d'acord amb això. No vaig a dir d'eixe projecte d'urbanització, perquè no està el projecte d'urbanització. És, simplement, obrir un carrer. Pensem que això són uns diners que, si després vindran o no vindran de la Generalitat, natros no anem a posar-ho en dubte, però sí que ho deixem en interrogant, com totes les coses que ens vénen de la Generalitat. Però el que sí que és cert és que natros, ara, fer un crèdit per a gastar diners, que després el dia que es faça realment eixe projecte d'urbanització, el que farem serà trencar allò que estàvem fent, pensem que no és el moment de gastar diners en estes històries, en una cosa que després no tindrà profit i no tindrà aprofitament. Pensem que era un moment que s'hauria d'atacar des d'un primer moment, realment en un projecte d'urbanització com a tal i fer igual que es va fer Crots Valencianes I i Corts Valencianes II. Exactament igual. No es fa així i, per tant, no podem ni aprovar eixe, diguem, projecte i molt menys, aprovar que tinguem que recórrer a crèdit per a finançar-ho.»

Seguidament, intervé el Sr. García Bautista, representant del grup municipal popular: «Sr. Sánchez, ja tenia clar que, en este cas, com van manifestar vostés a la Comissió Informativa, que anaven a votar en contra, principalment, pel tema de la fase de Corts Valencianes. Natros, en este cas, tenim, l'equip de govern, un altre criteri. Veiem que és un projecte que s'ha de tirar endavant. És més, el vam incloure en els projectes, diguem, del Pla Especial de la Generalitat. Per tant, natros continuem en la mateixa línia. Pensem que és un projecte important per a Benicarló i, per això, tenim, en este cas, esta partida pressupostària per a poder tirar-ho endavant. Res més.»

En un segon torn, intervé el Sr. Sánchez Martí per a dir el següent: «Jo només incidir en el fet que sí, és cert, que possiblement això anirà finançat per la Generalitat, en càrrec al dels plans estos especials que estem parlant, però seguim pensant que això és tirar els diners. Seguim pensant, vinguen, me'ls donen o no me'ls donen, els traga jo o no me'ls donen, que allò que és realment efectiu i que realment comporte alguna que s'ha de fer, com va ser Corts Valencianes I o II. Ací no hi ha un projecte d'urbanització. Simplement, s'obri un carrer que després això no servirà per a res el dia que se faça el projecte. La història està en el fet que el dia que es faça el projecte de veritat, d'urbanització, qui pagarà eixe carrer seran els veïns, igual que van pagar el de Valencianes I o II. I tots els benicarlandos que estem i dic que estem, perquè tots, a mi també me toca pagar els carrers quan els urbanitzen. Eixe també anirà a càrrec dels veïns. Per tant, amb eixa manera d'invertir els diners, natros no estem d'acord.»

En aquest punt, torna a intervindre, per segona vegada, el Sr. García Bautista: «Però, vostés tenen un altre punt de vista. Natros, de fet, creiem que l'obertura d'este vial de Corts Valencianes sí que és un projecte important i, a més, molt necessari per a Benicarló. Natros creiem que els veïns és una cosa que demanen i, des de l'equip de govern, la nostra intenció és portar-ho endavant i com més prompte, millor.»

Finalment, intervé l'alcalde: «Jo vull afegir que el que s'ha fet del projecte de Corts Valencianes III que és pràcticament pel que se vota este crèdit i hi ha diferents criteris. No per la modificació pressupostària, sinó per l'obra que l'equip de govern sí que vol tirar endavant. És que quan es va fer el projecte del que volem fer en Corts Valencianes III, s'ha contemplat que eixa obra valga per al futur, és a dir, que els veïns, el dia que de veritat s'urbanitze tot el carrer, tinguen un cost menor perquè eixa obra que es fa ara, valga per a aquell moment.»

Es dóna compte, igualment, de l'informe desfavorable del viceinterventor relatiu a l'estabilitat pressupostària.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per onze vots a favor, sis en contra (representants del grup municipal socialista) i dos abstencions (representants del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià), acorda:

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 13/2009, amb un crèdit extraordinari amb el següent detall:

Func.

Econòmica

Proj.

Descripció proj.

Import

511

600010

3609

Expropiació terrenys

480.147,36

511

602000

3709

UE- 4 sector 8-A

74.512,98

Total

554.660,34

El finançament d'aquesta modificació, que ascendeix a 554.660,34 euros, es realitzarà mitjançant una operació de crèdit.

Segon.- Modificar l'annex d'inversions del pressupost 2009 incorporant els projectes 3609 i 3709 indicats anteriorment.

Tercer.- Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que els interessats puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Quart.- Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Cinqué.- Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 13.07 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde, a Benicarló el 16 d'octubre de 2009.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa