Ple extraordinari núm. 17/2009, de 8 d'octubre.

08/10/2009

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària 17/2009 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 8 d'octubre de 2009, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 17/2009 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 8 D'OCTUBRE.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 12:00 hores del dia 8 d'octubre de 2009 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau (s'incorpora en el punt 1r)

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari : Sr. Carlos Bravo Sánchez

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

Excusen la seua absència la Sra. Raquel Durà Bou i la Sra. Shara Vallés Burriel.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.- RESPONDRE TOTES LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN TEMPS I FORMA AL CONCERT PREVI, «DE MANERA SUSTANCIADA» COM DIU EL PROPI DOCUMENT.-

En primer lloc, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista: «Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, tal com manifestàvem en la petició d'este ple extraordinari, crèiem que havíem de demanar-lo, perquè en la present legislatura s'han passat dos anys i l'única cosa que s'ha fet respecte del Pla general han sigut les dos exposicions públiques, però portàvem una sèrie de temps, uns anys en què s'havien fet uns treballs i s'havia cregut en una filosofia del que ha de ser el Pla general que es basava en una sèrie de punts i que nosaltres compartíem totalment. És a dir, estava reflectit en el document que va servir de treball i que va servir d'alguna manera per a integrar totes les diverses propostes que teníem damunt de la taula. Creiem que el Pla General s'havia de caracteritzar per ser un pla general integral que reflexionara sobre tots els aspectes econòmics, socials, culturals i no només sobre les qüestions purament i estrictament urbanístiques. Havia de ser un pla general equilibrat que fes propostes a curt, a mig i a llarg termini, que fos sostenible respecte del medi ambient, potenciar els recursos propis i protegir els espais oberts. Havia de ser obert i flexible, en el sentit que calia entendre el pla general com un procés més que com un resultat, encara que allà dins estigueren totes les variables que participen en un procés dialèctic entre les necessitats de la ciutat i les solucions que els diferents agents pogueren aportar. Havia de ser un pla general participatiu, com a resultat d'un ampli procés de participació ciutadana, que impliqués al veí en la transformació de la seua ciutat i, especialment, havia de ser un document comprensible per al conjunt de la població. És necessari, és important que els ciutadans s'integren en totes les fases d'eixe planejament. El pla havia de portar-nos a un consens general entre els diversos organismes. Els ciutadans, les institucions i, finalment, eixe pla havia de ser realista i gestionable. És evident que tots els plans generals signifiquen, en certa manera, una utopia, una projecció de la ciutat que volem a deu, quinze, vint anys, però també és innegable que el temps i els interessos d'una població varien i que això fa que siga necessària o siguen necessàries rectificacions i ajustos. Nosaltres, davant del treball que s'havia fet fins al juliol passat, d'alguna manera érem coparticipants i ens enteníem compromesos en eixe procés, però lògicament, arriba el mes de juliol i per mà del senyor alcalde, comencen les presses i se'ns proposa una aprovació d'eixe concert previ. Se'ns dóna la informació vint-i-quatre hores abans, nou hores abans del Ple, a través d'una Comissió informativa, i s'introduïxen noves variacions en eixe document i no ens queda més que, aleshores, revisar la normativa bàsica sobre estes qüestions i, per una banda, les presses, per una altra banda, les paraules del senyor regidor d'Urbanisme quan diu “no, són unes xicotetes qüestions de res” i, per una altra banda, el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística que diu, al seu article 216 “L'Ajuntament proposarà, aprovarà una exposició del document i la remissió a les conselleries de les al·legacions i respostes que s'hagen donat als ciutadans. Aleshores, davant d'això, els dubtes, com vosté ha d'entendre, ens van assaltar. Per què? Simplement, perquè resulta que el 4 d'abril de l'any passat, perdó, el dia 7 d'abril de l'any passat i després el dia 17 de juliol, va ser exposat un document i, com diu la norma, el que tocava era que les 512 al·legacions que s'havien presentat més les respostes que s'havien donat, s'hagueren hagut de donar als ciutadans i la documentació tècnica, així com els informes dels diferents organismes que participen, s'hagueren remés a Conselleria i ací s'acabava el que la norma diu. Però, evidentment, no era això. Vosté, senyor alcalde, plantejava una aprovació ràpida, sense temps a estudiar-la, —perquè li puc assegurar que són moltíssims i substancials els canvis en eixe document, en els plànols, en tota la part, en tota la literatura que acompanya al document— i nosaltres davant d'eixa situació no podem més que pensar que ací s'estan produint una sèrie de canvis sobre el document molt consensuat que teníem en eixe moment damunt de la taula i, a més, publicat. I eixes modificacions, lògicament, enteníem que no podien amagar res de bo. Davant d'això, nosaltres plantegem en este Ple extraordinari i en el primer dels apartats, que es complisca la norma i, curiosament, la norma, i em cenyeixo al document aprovat. Per tant, que teòricament estan d'acord i per estar d'acord haurien de complir, en l'apartat que parla del pla de “participación pública del estudio del paisaje de Benicarló”, en la pàgina 2, després de parlar moltíssim de la participació i d'una sèrie de punts: “los ciudadanos tienen derecho a participar de manera efectiva y real en la elaboración (...) a acceder con antelación suficiente a la información relevante, referida a los referidos, relativa a los referidos instrumentos de paisaje y a recibir información actualizada, veraz y comprensible; a formular alegacions y observaciones, cuando aún estén abiertas todas las opciones y antes de que se adopte la decisión sobre los mencionados instrumentos.” i, el punt 4 “A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado.” Fixe's “A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado y se informe de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada”. Repeteixo: “motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada, así como a recibir una respuesta escrita y motivada sobre las alegaciones, sugerencias o recomendaciones que hubieran formulado, debiendo notificarse de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La participación de la ciudadanía en los procesos políticos de decisión ha sido siempre un elemento de mejora y legitimación de las actuaciones públicas, sea cual sea el ámbito al que afectan.” Los mecanismos de participación tradicionales s0n importantes però, evidentment, això que vostés van aprovar, no. El que vostés van aprovar —i han complit— està reflectit en una Llei, perquè, evidentment, això ha d'estar consagrat i el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, diu: “Todos los ciudadanos tienen derecho a participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecuciones urbanísticas y de su evaluación ambiental, mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas, y a obtener de la Administración una respuesta motivada y a obtener de la Administración una respuesta motivada”. Per tant, crec que la justificació de la petició que ara formulem està més que sobrada. Jo he de recordar que l'empresa adjudicatària de la redacció del Pla General de Benicarló, en uns dels apartats pels quals se li va concedir, parlava de la participació ciutadana. Parlava, fins i tot, d'instal·lar una oficina per tal d'atendre totes les persones que volgueren informació i, evidentment, respondre totes les qüestions plantejades. I vull recordar una cosa més: vostés, en una Junta de Govern recent, van augmentar-li els honoraris en un 20%. Per tant, no cobraran setanta milions de pessetes, en cobraran catorze més, vuitanta-quatre, per fer eixa faena. Per tant, nosaltres, davant d'esta justificació legal del fet que vostés han aprovat, del fet que vostés, —al menys, de boqueta—, han dit que participen de la filosofia del Pla General, com vostés ho han dit, nosaltres, per això, en este primer punt demanem que es contesten totes les al·legacions presentades en temps i forma, les cinc-centes dotze al concert previ, de manera substanciada, com diu el document a què hem fet referència. Gràcies.»

Intervé a continuació el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc: «Moltes gràcies, senyor alcalde. Com al principi no he estat, no sé. Ahir el senyor regidor d'Urbanisme ens va comentar que faríem una intervenció, de manera general. Bé, punt per punt al final. Natros, amb un punt, en tenim prou. Primer volem felicitar-los per l'encert que han tingut amb l'hora triada per a la celebració d'esta sessió plenària, però com poden observar, natros, a hora, tots al puesto, més prompte o més tard. Dit això, passarem al tema que ens ocupa, que no és, ni més ni menys, que anar a parar a un sac sense cul, suposem, sobre el concert previ que vostés, —únicament vostés—, van aprovar el passat mes de juliol. Natros encara recordem, quan el 5 de febrer de 2008, en una sessió plenària vam aprovar, per unanimitat dels tres grups ací presents, l'exposició al públic del concert previ i vostés, en un acte d'elegància política, ens van felicitar perquè, com era un tema delicat i un tema important, el que es tractava, ens volíem felicitar, perquè havíem tots, havíem decidit votar-ho a favor i desitjàvem que això continuara així. Però bé, els hem de dir que al mes de juliol passat, désset mesos després, després d'aquelles bones intencions per la seua part, vostés han estat capaços de trencar aquella unanimitat que s'anava portant. Al febrer del 2008, natros els vam demanar una reunió informativa amb tots, —i recalco tots—, amb tots els veïns interessats amb els redactors del pla o del concert previ, els de l'empresa Territorio y Ciudad. Davant d'allò, vostés, ni cas. Al juliol del 2009, els vam demanar que retiraren l'aprovació del concert previ de l'ordre del dia per falta de temps per a poder-ho estudiar amb deteniment i vostés, ni cas. Els vam demanar que ens digueren els compromisos que s'havia dit que havien estat adquirits pel senyor alcalde i vostés, ni cas. Els vam demanar una nova exposició pública del document definitiu i vostés, ni cas. Però bé, igual els volem felicitar perquè sabem que, almenys, encara que a natros no ens fan cas, sí que hi ha sectors de persones als que sí que els fan cas, tot un detall per la seua part. I després de tot això, vostés volen que els aprovem el concert previ, que siga una cosa consensuada, per unanimitat. Però, si damunt el regidor d'Urbanisme ens donava la raó en aquella ocasió, quan va dir: “Yo no hubiera tenido inconveniente en estudiarlo con más detenimiento, pero el Sr. Alcalde tiene unos compromisos y hay que aceptarlos”. Ens donaven la raó. En aquell Ple del mes de juliol, la seua elegància ja no la vam vore per cap lloc. Per urgència ens van donar, amb menys de vint-i-quatre hores, un document per a estudiar-lo en el temps que teníem. Un document que era un nou concert previ, modificat a corre-cuita per part de l'empresa Territorio y Ciudad. Empresa a la qual, des de esta Casa, se'ls va donar pressa, tota la pressa del món, per a poder-lo presentar al mes de juliol. Perquè si no, al contrari, natros estem convençuts que l'empresa no ho haguera presentat en el temps que ho va presentar i de la manera que el va presentar. I de tot això, vostés són sabedors i coneixedors. Som conscients. Per este motiu, entenem que no és d'estranyar que el nou document tinga incongruències, tinga canvis, tinga errors, desaparicions d'alguns aspectes o qüestions tècniques i, sobretot, això passa damunt, entre el format en paper i el format en suport digital o en suport informàtic. Natros entenem que és un concert previ que vostés, ja ens van anunciar en Junta de Portaveus, contenia errors i que els tècnics els estaven mirant. A natros, no ens van dir quins eren. És clar, era un concert previ sobre el qual nosaltres, —a primera vista, en la sessió del Ple de juliol, en el poc temps que vam disposar—, ja els vam retraure alguns aspectes, que al nostre entendre —i, això sí, sempre, sense tindre cap tesis doctoral sobre Urbanisme—, s'havien modificat o no apareixien, com realment s'havien plasmat en el concert previ, que es va exposar al públic. Damunt, al concert previ que, en aquella exposició al públic els veïns i veïnes de Benicarló van fer-hi les seues al·legacions, suggeriments, comentaris, matisacions, (no sé, com li vulguen dir, perquè si diem que són al·legacions, diuen que no), doncs bé, el document no era el mateix i els vam dir que havíem observat defectes de forma i alguns de bulto. Fins i tot, modificacions substancials respecte de l'anterior. Per més que el regidor d'Urbanisme diguera en la Comissió que no, que no hi havia modificacions substancials respecte a l'última proposta, que és la que es va exposar al públic i que només hi havia una modificació parcial i que, damunt, havia sigut fruit del treball de la Comissió de Seguiment. De quina Comissió de Seguiment? Si només en va haver una el dia 19 de maig i allí no es va comentar res. Allí, simplement, l'únic que es va fer va ser donar-los la informació i les demandes que este equip de govern de la nostra ciutat els feia a la empresa Territorio y Ciudad, però allí no va haver res més. I tot això per a què els ho vam donar? Per a què fóra un nou concert previ de mínims, dins de un concert previ de màxims. No sé si ho recordarà, va ser així. I natros, pensem, que, si no hi ha canvis substancials, com diuen, l'eliminació de terrenys per a les empreses tòxiques o perilloses que estava destinada al costat de l'Edar, pujant a la carretera de Càlig i que ara, en este concert previ que vostés van decidir aprovar, no figuren, això no és un canvi substancial? No ho sé. O el que ara aparega una zona industrial al costat de l'empresa Ashland, en el sector Povet, que en l'anterior no estava, això no és un canvi substancial? O no és una incongruència que el nombre de vivendes per hectàrea no es correspon en l'edició en paper i en la edició digital, de tècnica? No és un canvi que l'ús de terciari logístic de la carretera de Càlig fins a arribar a la Bassa de Sales cap avall, es canvia i és terciari logístic compatible amb residencial i això no estava en l'anterior? Això tampoc és un canvi de bulto. No és un canvi de bulto que es reduïsca el nombre de metros quadrats urbanitzables, perquè vostés ho han decidit i era el número que han decidit? No ho és alinear cent metros de costa que passen a ser urbanitzables protegits, quan sempre havien dit que no? No és un error de bulto també que s'incloguen zones de reserva incorporada, quan això no ho recull la Llei? No ho és que ara apareguen taques de dotacionals i d'infraestructrures per tot el terme sense saber quines són ni a quina raó obeïx això? No ho sabem. No és que l'equipament de la nova escola no estiga recollit en este concert previ que vostés van aprovar? I així podríem seguir. Per tant, natros sí que entenem que hi ha canvis, modificacions, errors i que són de bulto. Per tant, la pregunta és: Això és o no és un nou concert previ? Per a nosaltres sí i miren si ho és que en la mateixa reunió, —la del 19 de maig, l'única que s'ha tingut en els redactors del concert previ—,quan vostés els fan la demanda del que volien, l'empresa Territorio y Ciudad els va dir: “Natros la faena ja l'hem acabat! Açò és una altra història i, per tant, aquí haurem de parlar de diners”. I recordo que el senyor regidor d'Urbanisme va dir: “No, no, no, vatros feu això que l'assumpte està malament i, si de cas, ja en parlarem més avant, però vatros tireu que, amb el que teníeu de diners, ja n'hi havia prou.” La nostra sorpresa és, en vore que ara fa uns dies, vostés en Junta de Govern van acceptar, —que ja em pareix bé si la gent treballa—, un augment del 20% dels honoraris d'aquella empresa, la quantitat de 70.236 euros i, tal com diu el document de contractació és a fi de reconéixer l'execució i abonament del nou document de concert previ que s'ha d'elaborar. Ho diuen vostés mateix. El nou document de concert previ que s'ha d'elaborar. Per tant, si és un nou document, entenem que s'ha d'exposar de nou al públic i, a més, en les al·legacions. Per tant, entenem que és un nou document que s'ha d'exposar al públic i sobre el qual la gent ha de fer al·legacions. Perquè les al·legacions que vostés ara volen enviar a Conselleria són al·legacions sobre un primer concert previ, no sobre el que els acabo de dir jo que té tots estos canvis. Per tant, no ho entenem. Entenem, això sí, que és un nou document. Un nou document del qual ens haguera agradat que algú de l'equip de govern ens donara explicacions d'estos canvis, d'estes modificacions. Ningú ens les ha donades. I així, fent el que tocava, tal vegada, en cas de convéncer-nos, haguérem pogut arribar a un consens, no diem que no. I potser, ho haguérem pogut aprovar, almenys, per part del nostre grup i suposo que per part del grup socialista tampoc hagueren tingut inconvenient, sempre que les coses hagueren estat ben explicades, ben detallades i que se'ns haguera convençut d'allò que vostés ara havien canviat. Però la cosa no ha estat així. I per què no ha estat així? Doncs, perquè vostés el que volien era aprovar-lo al mes de juliol. Així ho van fer, ho van aprovar i, com vostés ja ens han demostrat en més d'una ocasió, el que natros puguem parlar en este Saló de Plens, com queda ara matisat i palpable, els importa ben poc. Les nostres opinions les escolten a vegades i no en fan ni cas i esta era la seua decisió, aprovar-ho i així ho van fer. Però, malgrat tot, natros de nou els volem tornar a felicitar, perquè ens han demostrat que, quan volen i els interessa, sí que saben treballar diligentment, encara que això per a natros, com es diu aquí a Benicarló, no ens ha fet el pes com han actuat. Per tant, entenem que este tema de l'aprovació del concert previ, tal com vostés el van portar, va ser d'una manera vergonyosa, gens transparent, sense donar explicacions ni comentaris sobre els canvis, —encara no els han fet ara—, sense cap respecte cap a l'oposició. Es allò de si ho vols bé i si no, també. I entenem que d'una manera descortesa, per part d'un govern municipal que se suposa que és demòcrata, però que al nostre entendre, s'emparen en una malentesa majoria absoluta. Per tot això, natros estem absolutament d'acord amb les propostes que avui en porten aquí, a esta sessió de plens. Voldríem que tiraren endavant i que totes es resolgueren d'una manera afirmativa, satisfactòria i útil per als ciutadans i les ciutadanes de la nostra ciutat. Moltes gràcies.»

Intervé, tot seguit, el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular: «Gracias, Sr. Alcalde. Yo tengo que, tanto las exposiciones de los dos señores de la oposición, tengo que tratar y no puedo definirla de otra manera como una exposición inconsistente, facundia y palabrera, humo de paja, cháchara hueca, forfolla retórica, vacua palabrería y toda una ilustración de superficialidad. Esa es la definición que a mí me da la exposición que ustedes acaban de hacer porque todo se desmonta muy fácil. Ustedes han querido, sencillamente, porque el Alcalde, en su momento, se comprometió ante la ciudadanía de llevar el concierto previo y aprobarlo en el mes de julio, que yo, ciertamente, yo le dije que: “Yo no tenía inconveniente en que se quedara un mes más para estudiarlo”. No se ganaba nada. Es más, a fecha de hoy todavía no se ha hecho la traducción necesaria de todos los acuerdos para remitirla y ese acuerdo aún no ha llegado a Urbanismo para remitirla a la Conselleria de Urbanismo y, por lo tanto, no hubiese tenido inconveniente en hacerlo. Lo ratifico delante del Alcalde, pero es que estábamos hablando de un concierto. La palabra lo dice, que llevaba cinco años. Ahora ustedes nos achacan de que hemos cambiado el concierto, de que no es, hemos trabajado de una forma vergonzosa, poco transparente. El Sr. Escuder ha hecho una alusión a cómo se debe realizar el concierto, como si el concierto no se hubiese realizado tal y como está previsto. Yo quiero decir y lo tengo en la agenda que para trabajar el concierto, después de haber aceptado una ampliación de exposición pública, yo convoqué una reunión para el miércoles 8 de abril, para discutir las particularidades que tuviéramos que hacer sobre el concierto previo. Volví a convocar a los señores de la oposición para el miércoles, día 6 de mayo, a las nueve horas para discutir todo lo necesario sobre el concierto previo. Tengo aquí los acuses de ustedes y a las nueve menos cuarto, ¿eh?, a las ocho cuarenta y cinco me avisan de que el Sr. Escuder no puede venir y el Sr. Guzmán deja un escrito disculpándose y que le pasemos por escrito lo que se disponga en esa reunión. En esa reunión para discutir el concierto previo que tanto les preocupa, ustedes no asisten porque era a las nueve de la mañana y era un día de trabajo, una reunión de trabajo y, si ustedes están aquí, ¿eh?, están a disposición del Ayuntamiento. No cuando a ustedes les interese, sino cuando el Ayuntamiento tiene que trabajar, que es a las nueve de la mañana, no a las nueve de la noche. A las nueve de la mañana y eso es así, señores. Yo no he abierto la boca mientras ustedes han estado con el uso de la palabra. Exijo el mismo respeto. A partir de ahí, yo les remito el día 8, el día 8 que tienen ustedes el recibí, les remito a todos los grupos políticos la revisión del plan general, del concierto previo y, en esa carta, en relación con el proceso de reunión del plan general de Urbanismo, habiendo finalizado el plazo de exposición al público del documento de concierto previo, se han presentado un total de 513 sugerencias, no son 512, Sr. Escuder, 513 sugerencias y son sugerencias, no son alegaciones y quince informes administrativos sectoriales. Con objeto de poder proseguir, se ha mantenido una reunión con los servicios técnicos municipales el miércoles día 6 de mayo, en el que se ha hecho un análisis de las sugerencias y han aportado un borrador del informe con dicho análisis y sus conclusiones sobre el modelo propuesto para su debate. Algunas de estas conclusiones hacen referencia a una propuesta de la Generalitat Valenciana para llevar a cabo una actuación especial en la zona norte. De dicha actuación se va a participar a la asociación representantiva de la zona en estudio. Posteriormente, se procederá a convocar a la comisión de seguimento, con objeto de debatir las sugerencias realizadas al plan y poder concretar así el definitivo documento, con objeto de que los miembros de dicha comisión puedan llevar a cabo un mejor análisis de los documentos del concierto previo. Se le adjunta el borrador de informe realizado por los servicios técnicos municipales en el que se establecen las conclusiones para debate. Tienen ustedes las conclusiones de los servicios técnicos y el día 19, el día 19 de mayo tuvimos una reunión todos los grupos políticos, técnicos del Ayuntamiento y redactores del plan y, en eso, ¿eh?, en el apunte que yo tengo aquí se acuerda que se modifique el concierto previo y se disminuya la superficie según las sugerencias aportadas, en las que ustedes también manifiestan su acuerdo. Ese es todo el proceso que se ha llevado a cabo. Analizando ahora todas las afirmaciones que ustedes han dicho que, por cierto, nosotros tenemos por ahí muchas cosas que amagar porque parece que se lleva eso. Yo quisiera que usted dijera públicamente ante la prensa cuáles son las cosas que nosotros tenemos que ocultar, porque si usted lo dice, llevará su razón. Yo quiero que usted las exponga para que la ciudadanía sepa cuáles son las cosas que tenemos que ocultar en cuanto a la redacción del concierto previo. Yo tengo aquí las cuatro revisiones que se han hecho. Una primera que son las que presentaron los redactores del plan junto con los técnicos de la Casa. Una segunda que son las que ustedes aportaron, que las tengo aquí, en la que se aumentaban, evidentemente, el número de metros cuadrados de suelo urbanizable. Tengo una tercera que es la que nosotros incorporamos con un aumento considerable de la zona industrial y, al mismo tiempo, también de suelo urbanizable y tengo la cuarta que es la que últimamente se ha presentado y, evidentemente, se aprecian errores que se han comentado. Pero errores de la transcripción del color en lo que no es una foto fija, tengo que recordar que es un concierto previo, un concierto que hace el Ayuntamiento con la Conselleria y que la Conselleria todavía no ha dicho ni una palabra sobre el particular, pero yo quiero recordar que, en esas carencias que se comentan, en el último pleno cuando se acuerda, nosotros introdujimos una serie de consideraciones en las que se decía claramente que es lo que tenía que aparecer y a lo que el Sr. Escuder, o sea, el Sr. Guzmán dice que, a las preguntas que no hace: ¿No es cierto que no aparece un suelo industrial? Yo quiero recordar que una de las modificaciones que se meten para aprobar el concierto previo es que la especificación de un sector delimitado por el eje de la prolongación de la Avenida Cortes Valencianes, incluido en el boulevar reservado para parque público, el boulevar de la CN-340, en su tramo de acceso previo al Cuartel de la Guardia Civil y el vial prolongación del camí de Genaro y el camí Artola como suelo de alta densidad y la especificación de destino a vivienda protegida del 50% de sus unidades residenciales, tal como se acordó oficialmente con el IVSA. El segundo punto, la clasificación como suelo urbanizable, tal como se acordó por la dirección política con la asociación de vecinos correspondiente del suelo grafiado de la costa norte como suelo no urbano. ¿Eh?, está incluido dentro de la aprobación y que, lógicamente, no aparece en el concierto previo y, luego, una reserva de suelo a incorporar, según la estrategia de evolución urbana, una reserva de suelo a incorporar según la estrategia de evolución urbana para suelo industrial de insdustria pesada al oeste de la AP-7 entre la CV-135 y la Rambla de Cervera, es decir, aquello que le llamó tanto la atención de que no aparecía en el concierto previo, estaba incluido en las resoluciones para la aprobación. Por lo tanto, no es cierto que no exista, sino que no está grafiado, pero que está recogido. Por lo tanto, me ratifico en la exposición del principio. Quieren dar a entender que nosotros hemos disminuido, así “a tontas y a locas” la superficie urbanizable de lo que es el concierto previo. Yo voy a dar unos datos de lo que es los metros cuadrados de superficie que tenía el primer concierto, el segundo, el tercero y el cuarto. En el primer concierto previo los técnicos y los redactores del plan proponían en plena euforia. Usted ha hablado de todo lo que ha considerado pertinente, Sr. Escuder, y yo estoy hablando de lo que es el concierto previo y no quiero perderme en otras manifestaciones porque lo que quiere quedar claro es que aquí ustedes han solicitado un pleno extraordinario, porque des de su punto de vista entienden que el Ayuntamiento, regido por el partido popular, tiene algo que ocultar. Así lo han manifestado públicamente ¿eh?, ante los medios de comunicación. Eso es lo que yo he oído y he visto escrito. Bien, pues, si es mentira ¿eh?, las cosas al final se sabe lo que se dicen y no se dicen, pero yo sí que he oído y se ha dicho en esta Sala que algo tenemos que amagar porque ustedes quieren hacer lo blanco, negro. Ustedes lo blanco lo quieren hacer negro y tienen la particularidad de darle vueltas hasta que eso lo repiten tantas veces y por eso les llamo “guebelianos”, porque al final es lo que queda. Eso se ha dicho en los medios de comunicación y se acaba de decir porque yo aquí lo tengo, dice: “amagar cosas no buenas”. Algo bueno se tiene que amagar. Eso lo acaba de decir el Sr. Escuder, así que señor, haga usted el favor de respetar las cosas que se dicen aquí y no diga, encima, que somos mentirosos porque ustedes, ante la verdad, lo siguen manifestando. Bien, sigamos al tema que nos ocupa. En el documento primero, como decía, el aumento que se establece son cinco millones tres cientos cuarenta y cuatro mil metros cuadrados de aumento de superficie. En el segundo, que es en el que ustedes participan, el aumento sube a ocho millones ciento cuarenta y siete, pero tengo que hacer una salvedad, !fíjese!, suben tres millones de metros cuadrados de suelo, pero es suelo urbanizable residencial, porque de suelo industrial hay un millón dos cientos veintiséis y, en la segunda, ustedes aumentan en trescientos mil metros cuadrados. Un millón quinientos cincuenta y seis. En el tercero que somos nosotros los responsables, somos los que hicimos en el tercero, que lo que nosotros aportamos, Sr. Utiliano, por favor, pida usted la palabra y, entonces, se le dará ¿eh? En el tercero, lo que ustedes pueden decir, yo no se lo discuto. Usted puede decir lo que quiera. En el tercero, nosotros fuimos los que incluimos la ampliación de suelo industrial. Creíamos, de una forma eufórica, que podíamos tener mucho más suelo industrial y fuimos los que ampliamos hasta una zona por encima de la Carretera Nacional, con el fin de que una vez que fuese bulevar, se pudiera ampliar, pero reconocimos ante la situación real en esa reunión con los redactores del plan en el que ustedes estaban de acuerdo el día diecinueve de mayo, que era un exceso, era excesivo el suelo que estábamos utilizando, porque si tenemos en cuenta, ¿fíjese!, si tenemos en cuenta que en el suelo que nosotros tenemos de suelo urbano, en lo que hay actualmente es de 2.787.000 metros, pasábamos a nueve millones incluidos, lógicamente, lo del suelo industrial, en el que se ampliaba el suelo industrial de un millón quinientos a dos millones ochocientos y, lógicamente, pasábamos a 9.132.000 metros cuadrados de suelo. A partir de ahí, lo que hemos hecho, el diecinueve, es no quitar ninguna superficie de ese suelo urbanizable, sino dejarlo como reserva para que, si las previsiones de crecimiento, cosa poco probable, pero nunca se puede decir que no, así lo establecieran, quedaran definidas cuáles son las zonas de crecimiento, que son las zonas que, en su momento, se habían establecido y no se quitan. Ni lo que era la zona donde iba el campo de golf que, en este caso, se elimina porque sabemos que ahí, por la cantidad de viviendas que hay, es poco probable que eso se pueda llevar a cabo y, entonces, se queda como zona urbanizable de reserva, lo mismo que no desaparece la zona industrial a la que ustedes hacían referencia, porque se incluye en la aprobación del día 30 de julio y, en lo que sí que tengo que darles la razón es que hay un error en el último concierto previo y es que en el grafiado de la zona industrial de Ashland Chemical, aparece fuera de la zona donde está Ashland Chemical, pero todo el mundo entiende que si Ashland Chemical está en un punto concreto y la zona grafiada aparece fuera de ese punto concreto, pues, es un error. Es un error que se les dice que se corrija y no tiene más trascendencia. Por lo tanto, Sr. Guzmán, yo entiendo que no hay una modificación del concierto previo y, por lo tanto, evidentemente, en este caso, el primer punto, si es a eso a lo que nos referimos, para contestar escuetamente a ese primer punto de forma tan telegráfica como quería el Sr. Escuder. Pues, el primer punto es: “responde a todas las alegaciones presentadas en tiempo y forma”. El informe del técnico que nosotros tenemos es que las alegaciones son sugerencias que se han hecho a lo largo de todo el proceso de elaboración del concierto previo, que han sido estudiadas por los técnicos, que han sido estudiadas por los redactores del plan y, evidentemente, han aceptado aquello que era considerable de poder aceptarse y no han considerado pertinente añadir. No ha habido consignación, es decir, ni ha habido ningunas directrices por parte de este equipo de gobierno a los equipos redactores. Lo que hemos hecho lo hemos querido hacer siempre con ustedes y les hemos propuesto reuniones de trabajo y no se han presentado a esas reuniones de trabajo. Tenemos que decirlo claro y, ahora, aquí se pide un nuevo pleno para decir que estos señores han hecho cosas vergonzosas porque no se ha tenido en cuenta a los grupos de la oposición. Por favor, señores, seamos serios. Se les convoca para trabajar y ustedes consideran lo mismo que usted a las alegaciones que ha hecho al principio, lo primero que ha hecho, que quede claro, es felicitar al Alcalde por decir que este pleno se celebre a las doce de la mañana por que usted está trabajando. Si usted está trabajando y considera que su trabajo es más importante que ésto, dedíquese a trabajar y no venga aquí. Y si usted viene aquí, contraiga las obligaciones para cuando tenga que trabajar, venir. Eso es lo que se hace, pero no tratar de decir, de ridiculizar, el hacer las cosas continuamente porque ya está bien y “aquí mos coneguem tots”. Por lo tanto, nuestra propuesta a este asunto será clara y concisa, decir no al primer punto propuesto por ustedes. Muchas gracias.

(Traducció)

Gràcies, Sr. Alcalde. Jo, les exposicions dels dos senyors de l'oposició, he de tractar i no puc definir d'una altra manera que d'exposició inconsistent, facundiosa i paraulera, fum de palla, xarrameca, forfolla retòrica, vàcua xarrameca i tota una il·lustració de superficialitat. Eixa és la definició que a mi em dóna l'exposició que vostès acaben de fer perquè tot es desmunta molt fàcil. Vostès han volgut, senzillament, perquè l'alcalde, en el seu moment, es va comprometre davant la ciutadania de dur el concert previ i aprovar-lo en el mes de juliol, que jo, certament, jo li vaig dir que no tenia inconvenient que es quedara un mes més per a estudiar-lo. No es guanyava res. És més, a data d'avui encara no s'ha fet la traducció necessària de tots els acords per a remetre-la i eixe acord encara no ha arribat a Urbanisme per a remetre'l a la Conselleria d'Urbanisme i, per tant, no haguera tingut inconvenient a fer-ho. Ho ratifico davant de l'alcalde, però és que estàvem parlant d'un concert. La paraula ho diu, que duia cinc anys. Ara vostès ens atribueixen que hem canviat el concert, que no és, hem treballat d'una forma vergonyosa, poc transparent. El Sr. Escuder ha fet una al·lusió a com s'ha de realitzar el concert, com si el concert no s'haguera realitzat tal com està previst. Jo vull dir —i ho tinc en l'agenda— que, per a treballar el concert, després d'haver acceptat una ampliació d'exposició pública, jo vaig convocar una reunió per al dimecres 8 d'abril, per a discutir les particularitats que haguérem de fer sobre el concert previ. Vaig tornar a convocar els senyors de l'oposició per al dimecres, dia 6 de maig, a les nou hores per a discutir tot el necessari sobre el concert previ. Tinc ací els acusaments de recepció seus i, a les vuit quaranta-cinc, m'avisen que el Sr. Escuder no pot vindre i el Sr. Guzmán deixa un escrit disculpant-se i que li passem per escrit el que es dispose en eixa reunió. En eixa reunió per a discutir el concert previ que tant els preocupa, vostès no assisteixen perquè era a les nou del matí i era un dia de treball, una reunió de treball i, si vostès estan ací, estan a la disposició de l'Ajuntament. No quan a vostès els interesse, sinó quan l'Ajuntament ha de treballar, que és a les nou del matí, no a les nou de la nit. A les nou del matí i això és així, senyors. Jo no he obert la boca mentre vostès han estat amb l'ús de la paraula. Exigeixo el mateix respecte. A partir d'ací, jo els remeto el dia 8, —que tenen vostès el justificant de recepció—, a tots els grups polítics la revisió del Pla General, del concert previ. I, en eixa carta, en relació amb el procés de reunió del Pla General d'Urbanisme, havent finalitzat el termini d'exposició al públic del document de concert previ, s'han presentat un total de 513 suggeriments, —no són 512, Sr. Escuder— i són suggeriments, no són al·legacions i quinze informes administratius sectorials. A fi de poder prosseguir, s'ha mantingut una reunió amb els serveis tècnics municipals el dimecres dia 6 de maig, en el qual s'ha fet una anàlisi dels suggeriments i han aportat un esborrany de l'informe amb aquesta anàlisi i les seues conclusions sobre el model proposat per al seu debat. Algunes d'aquestes conclusions fan referència a una proposta de la Generalitat Valenciana per a portar a terme una actuació especial en la zona nord. D'aquesta actuació es participarà a l'associació representantiva de la zona en estudi. Posteriorment, es procedirà a convocar a la comissió de seguiment, a fi de debatre els suggeriments realitzats al pla i poder concretar així el definitiu document, a fi que els membres d'aquesta comissió puguen portar a terme una millor anàlisi dels documents del concert previ. Se li adjunta l'esborrany d'informe realitzat pels serveis tècnics municipals en el qual s'estableixen les conclusions per a debat. Tenen vostès les conclusions dels serveis tècnics i el dia 19 de maig vam tenir una reunió tots els grups polítics, tècnics de l'Ajuntament i redactors del Pla i, en l'apunt que jo tinc ací, s'acorda que es modifique el concert previ i es disminuïsca la superfície segons els suggeriments aportats, en les quals vostès també manifesten el seu acord. Eixe és tot el procés que s'ha portat a terme. Analitzant ara totes les afirmacions que vostès han dit sobre que nosaltres tenim moltes coses que amagar perquè sembla que es duu això, lo volguera que vostè diguera públicament davant la premsa quins són les coses que nosaltres hem d'ocultar, perquè si vostè ho diu, tindrà les seues raons. Jo vull que vostè les expose perquè la ciutadania sàpiga quines són les coses que hem d'ocultar quant a la redacció del concert previ. Jo tinc ací les quatre revisions que s'han fet. Una primera, que és les que va presentar els redactors del pla juntament amb els tècnics de la casa. Una segona, que és les que vostès van aportar, que la tinc ací, en la qual s'augmentaven, evidentment, el nombre de metres quadrats de sòl urbanitzable. Tinc una tercera que és la que nosaltres incorporem amb un augment considerable de la zona industrial i, al mateix temps, també de sòl urbanitzable i tinc la quarta que és la que últimament s'ha presentat i, evidentment, s'aprecien errors que s'han comentat. Però errors de la transcripció del color en el que no és una foto fixa. He de recordar que és un concert previ, un concert que fa l'Ajuntament amb la Conselleria i que la Conselleria encara no ha dit ni una paraula sobre el particular, però jo vull recordar que, en eixes manques que es comenten, en l'últim Ple quan s'acorda, nosaltres vam introduir una sèrie de consideracions en les quals es deia clarament que és el que havia d'aparèixer i al que el Sr. Escuder, és a dir, el Sr. Guzmán diu que, a les preguntes que no fa: “No és cert que no apareix un sòl industrial?” Jo vull recordar que una de les modificacions que es posa per a aprovar el concert previ és que l'especificació d'un sector delimitat per l'eix de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes, inclòs en el bulevard reservat per a parc públic, el bulevard de la CN-340, en el seu tram d'accés previ a la caserna de la Guàrdia Civil i el vial prolongació del camí de Genaro i el camí d'Artola com a sòl d'alta densitat i l'especificació de destinació a habitatge protegit del 50% de les seues unitats residencials, tal com es va acordar oficialment amb l'IVSA. El segon punt, la classificació com a sòl urbanitzable, tal com es va acordar per la direcció política amb l'associació de veïns corresponent del sòl esgrafiat de la costa nord com sòl no urbà. Està inclòs dins de l'aprovació i, lògicament, no apareix en el concert previ i, després, una reserva de sòl a incorporar, segons l'estratègia d'evolució urbana, per a sòl industrial d'insdústria pesada a l'oest de la AP-7 entre la CV-135 i la rambla de Cervera, és a dir, allò que li va cridar tant l'atenció que no apareixia en el concert previ, estava inclòs en les resolucions per a l'aprovació. Per tant, no és cert que no existisca, sinó que no està esgrafiat, però està arreplegat. Per tant, em ratifique en l'exposició del principi. Volen donar a entendre que nosaltres hem disminuït, així a la babalà la superfície urbanitzable del que és el concert previ. Jo vaig a donar unes dades del que són els metres quadrats de superfície que tenia el primer concert, el segon, el tercer i el quart.

Vostè ha parlat de tot el que ha considerat pertinent, Sr. Escuder, i jo estic parlant del que és el concert previ i no vull perdre'm en altres manifestacions perquè el que vol quedar clar és que ací vostès han sol·licitat un Ple extraordinari, perquè des del seu punt de vista entenen que l'Ajuntament, regit pel Partit Popular, té alguna cosa que ocultar. Així ho han manifestat públicament davant els mitjans de comunicació. Això és el que jo he escoltat i he vist escrit. Bé, doncs, si és mentida, les coses al final se sap si es diuen o no es diuen, però jo sí que he escoltat i s'ha dit en aquesta Sala que alguna cosa hem de amagar perquè vostès volen fer el blanc, negre. Vostès el blanc, el volen fer negre i tenen la particularitat de donar-li voltes fins que això ho repeteixen tantes vegades i per això els anomene guebelians, perquè al final és el que queda. Això s'ha dit en els mitjans de comunicació i s'acaba de dir perquè jo ací ho tinc, diu: “amagar coses no bones”. Una mica bo s'ha de amagar. Això ho acaba de dir el Sr. Escuder, així que senyor, faça vostè el favor de respectar les coses que es diuen ací i no diga, damunt, que som mentiders perquè vostès, davant la veritat, ho segueixen manifestant. Bé, seguim al tema que ens ocupa. En el document primer, com deia, l'augment que s'estableix són cinc milions tres-cents quaranta-quatre mil metres quadrats d'augment de superfície. En el segon, que és en el qual vostès participen, l'augment puja a vuit milions cent quaranta-set, però he de fer una excepció: pugen tres milions de metres quadrats de sòl, però és sòl urbanitzable residencial, perquè de sòl industrial hi ha un milió dos-cents vint-i-sis i, en la segona, vostès augmenten en tres-cents mil metres quadrats. Un milió cinc-cents cinquanta-sis. En el tercer que som nosaltres els responsables, som els que vam fer en el tercer, (Sr. Utiliano, per favor, demane vostè la paraula i, llavors, se li donarà). En el tercer, vostè pot dir el que vulg, nosaltres vam ser els que incloem l'ampliació de sòl industrial. Crèiem, d'una forma eufòrica, que podíem tenir molt més sòl industrial i vam ser els que vam ampliar fins a una zona per sobre de la carretera Nacional, amb la finalitat que una vegada que fóra bulevard, es poguera ampliar, però vam reconèixer davant la situació real en eixa reunió amb els redactors del pla en el qual vostès estaven d'acord el dia dènou de maig, que era un excés, era excessiu el sòl que estàvem utilitzant, perquè si tenim en compte, que en el sòl que nosaltres tenim de sòl urbà, és de 2.787.000 metres, passàvem a nou milions inclosos, lògicament, el del sòl industrial, en el qual s'ampliava el sòl industrial d'un milió cinc-cents a dos milions vuit-cents i passàvem a 9.132.000 metres quadrats de sòl. A partir d'ací, el que hem fet, el dènou, és no llevar cap superfície d'eixe sòl urbanitzable, sinó deixar-lo com reserva perquè, si les previsions de creixement, cosa poc probable, però mai es pot dir que no, així ho establiren, quedaren definides quines són les zones de creixement, que són les zones que, en el seu moment, s'han establit i no es lleven. Ni el que era la zona on anava el camp de golf que, en aquest cas, s'elimina perquè sabem que ací, per la quantitat d'habitatges que hi ha, és poc probable que això es puga portar a terme i, llavors, es queda com zona urbanitzable de reserva, el mateix que no desapareix la zona industrial a la qual vostès feien referència, perquè s'inclou en l'aprovació del dia 30 de juliol. En el que sí que he de donar-los la raó és que hi ha un error en l'últim concert previ i és que en l'esgrafiat de la zona industrial d'Ashland Chemical, apareix fora de la zona on està Ashland Chemical, però tot el món entén que si Ashland Chemical està en un punt concret i la zona grafiada apareix fora d'eixe punt concret, doncs, és un error. És un error que se'ls diu que es corregisca i no té més transcendència. Per tant, Sr. Guzmán, jo entenc que no hi ha una modificació del concert previ i, per tant, evidentment, en aquest cas, el primer punt, si és a això al que ens referim, —per a contestar escaridament a eixe primer punt de forma tan telegràfica com volia el Sr. Escuder—, doncs, el primer punt és: “respon a totes les al·legacions presentades dins del termini i en la forma escaient”. L'informe del tècnic que nosaltres tenim és que les al·legacions són suggeriments que s'han fet al llarg de tot el procés d'elaboració del concert previ, que han estat estudiades pels tècnics, que han estat estudiades pels redactors del pla i, evidentment, han acceptat allò que era considerable de poder acceptar-se i no han considerat pertinent afegir. No hi ha hagut consignació, és a dir, ni hi ha hagut cap directriu per part d'aquest equip de govern als equips redactors. El que hem fet ho hem volgut fer sempre amb vostès i els hem proposat reunions de treball i no s'han presentat a eixes reunions de treball. Hem de dir-ho clar i, ara, ací es demana un nou Ple per a dir que aquests senyors han fet coses vergonyoses perquè no s'ha tingut en compte als grups de l'oposició. Per favor, senyors, siguem seriosos. Se'ls convoca per a treballar i vostès consideren el mateix que vostè a les al·legacions que ha fet al principi, el primer que ha fet, que quede clar, és felicitar l'alcalde per dir que aquest Ple tinga lloc a les dotze del matí perquè vostè està treballant. Si vostè està treballant i considera que el seu treball és més important que açò, dedique's a treballar i no vinga ací. I si vostè ve ací, contraga les obligacions per a quan s'haja de treballar, vindre. Això és el que es fa, però no tractar de dir, de ridiculitzar, fer les coses contínuament perquè ja està bé i ací ens coneixem tots. Per tant, la nostra proposta a aquest assumpte serà clara i concisa, dir no al primer punt proposat per vostès. Moltes gràcies.

En un segon torn, intervé el Sr. Escuder: Bé, mire, Sr. Cuenca: «Jo crec que vosté només llig el que vol, només llig el que li interessa o, potser, algunes coses no les interpreta bé. Mire, la Llei diu que el ciutadà té dret a obtindre de l'Administració una resposta motivada a tot el que ha presentat. Això ho diu la Llei i, evidentment, no és norma valenciana, sinó que és norma bàsica. Norma bàsica, no la normativa de la Comunitat Valenciana, norma bàsica que té sentències com la Llei del sòl, com la recent del Pla General de Castelló. Mire, Sr. Cuenca reuniones que usted nos convoca (y se lo digo en castellano para que me entienda). Mire, quan vol diu: “reunión del día 6 de mayo, se nos convoca a una charla informativa del concierto previo”. Mire, per a charles informatives a les nou del matí, un regidor no està, però li diré més: convocatòria del 6 de maig. Se'ns convoca a una reunió, perquè els tècnics de la casa d'Urbanisme ens presenten un esborrany-informe, a la qual assistim i diu, —vosté, no jo— “posteriormente, se procederá a convocar la Comisión de Seguimiento”, que sí que té una reglamentació i està estructurada a esta casa. I vosté no n'ha convocat cap. Comissió de Seguiment, formalment, no n'ha convocat cap. Vosté convoca “charlas informativas” ¡A ver que dicen éstos! Precisament, el nostre grup a la Comissió, que vosté presidix va demanar que se li presenten les convocatòries de la Comissió de Seguiment, les actes, etc. i encara estem esperant que ens les donen. Perquè l'únic que ens pot donar vosté és alguna acta que deguera fer vosté de la charla informativa. Mire, nosaltres venim ací, com se li ha dit reiteradament, davant de temes, davant de documents que se'ns presenten per al nostre estudi i per a posicionar-nos a favor, en contra o de la manera que siga, però davant d'una convocatòria com Déu mana. I per a nosaltres, el Pla General, li puc assegurar que és seriós. Vosté, davant de la ciutadania ha de contestar les al·legacions que s'han presentat perquè ho diu la Llei. No passa res, si vosté vol obrir la porta, igual que el Pla General de Castelló, al fet que en un moment determinat, li tomben el procediment, no passa res. Però, després, no diguen que nosaltres som els culpables d'endarrerir processos. Natros no som els culpables d'endarrerir processos. Els culpables d'endarrerir processos són aquells que fan els processos malament, perquè resulta que després de l'exposició pública i de les dos exposicions públiques i de la presentació d'al·legacions, vostés, el document el van deixar dormir al calaix i després, sense més sal ni més oli, es planten en una aprovació. A on està escrit que s'ha d'aprovar el concert previ? El que està escrit és que s'ha d'exposar al públic. Això sí. Ho diu el reglament, però eixa aprovació que vostés van fer, a on està escrita? Qui els ho ha aconsellat? Per què? Per què volien introduir modificacions? Mire, Sr. Cuenca, amagar vol dir no donar explicacions quan es té l'obligació de donar-les. Això vol dir amagar. I vostés no han donat explicacions de tots els canvis que, en el punt següent, li relataré. Vostés no han donat explicacions i no vol dir que en tots eixos canvis, nosaltres no estiguem d'acord. Hi haurà canvis que hi estarem, evidentment, d'acord, però hi ha uns altres que no estarem d'acord, però de la globalitat, vosté té la obligació de justificar-los. Vosté, els tècnics o qui siga. Vosté, responsable últim de justificar tots eixos canvis. I vostés no han justificat als grups de l'oposició els canvis. Vostés no han justificat els canvis als ciutadans. Vostés ens donen per a estudi el document vint-i-quatre hores abans i vostés proposen, després de donar-nos el document, nou hores abans del Ple, ens posen a una Comissió d'Urbanisme tres canvis més d'eixe concert previ perquè nosaltres ens posicionem, però fins la VPO, ens ho proposen nou hores abans del Ple, però de què estem parlant? Això seu és una autèntica burla, una autèntica burla. Ja no és un problema de Llei només. És un problema de burla als ciutadans, en tota regla. Vostés, avui, després de les presses que li han donat a eixe document que van llançar a aprovar en vint-i-quatre hores, vostés no tenen vergonya si diuen que hi ha errors. No tenen vergonya. Vol dir que no es van estudiar el document. Al Ple, Sr. Cuenca, jo, quan vaig sentir la gravació, no vaig sentir que vosté parlara de l'industrial de Povet. No vaig sentir-ho. No vaig sentir-ho que vosté parlara. Volia dir que vosté, potser, ni s'ho havia mirat el document (Sr. Cuenca, no em mire així). Les coses, si vostés les van voler fer de pressa, van voler amagar el que fóra, no donar explicacions. Ja li dic què és amagar: explicacions a les quals jo, com a representant dels ciutadans i els grups de l'oposició tenim dret. Tenim dret que se'ns donen explicacions tècniques, polítiques. Vostés tenen majoria, però no vol dir que no hagen de donar explicacions, les seues, però donen-les, tècniques, polítiques o de la manera que vulguen. Unes les compartiré, altres no. I vosté, després, en la seua responsabilitat, en la seua majoria absoluta, faça el que crega convenient, però a mi, com a grup a la oposició, no té dret a torejar-nos. El que li estem reclamant i el que li reclamaré en el següent punt és que vosté m'explique tots els canvis que s'han produït, perquè jo tinc dret a tindre en coneixement exacte per què vosté modifica un document que estava molt consensuat. Jo tinc dret a saber-ho i els ciutadans també. I això vosté no m'ho pot furtar, perquè és el meu dret i és el que li reclamo. I si vosté no em dóna eixes explicacions que jo espero, totes, aleshores, Sr. Cuenca, no tinc més remei que malpensar. Si vosté no me les dóna, jo malpensaré. Ho sento, és el meu dret i la seua obligació. Gràcies.»

En un nou torn, intervé el Sr. Guzmán: «Moltes gràcies. Jo voldria fer tres apunts a tota la contestació que ens ha donat el regidor d'Urbanisme i el primer tinent d'alcalde. La primera és que, quan vosté ha començat el seu discurs, he sentit llàstima. He sentit llàstima perquè, després de la seua oratòria, desgraciadament, no comprenc com la gent que avui estava reunida per a concedir el Premi Nobel de Literatura, no l'ha tingut en compte. Justet avui. No sé si li l'hauran donat. Suposo que no. Vosté ens diu que “nos convoca a trabajar”, quan? Quin dia ens ha convocat a una reunió de treball? Ni una. Ens va convocar un dia sis de maig a les nou del matí. Efectivament, a les nou del matí este regidor que el parla, afortunadament, té una dedicació que li agrada molt, que és la de mestre i per la qual em paguen i gràcies a la qual puc viure. Si yo tinguera mil vuit-cents euros i pico, com tenen vostés per la dedicació parcial, més la seua paga, com ha tingut fins ara, per docent també en un institut, —la qual cosa fa un muntillo prou bo—, potser m'ho plantejaria, però avui per avui, jo a les nou del matí, tots els dies, he d'estar a l'escola. Per això, natros no vam acudir ni allí, ni algunes taules de contractació quan no hem pogut, perquè si està dins de les nostres possibilitats, natros acudim, mal que els pese, però acudim. Per tant, no em diga que “se les convoca a trabajar”. No se nos convoca a trabajar res del concert previ, perquè en eixa reunió del dènou, jo no sé si era juny o juliol, no sé quan era, a eixa reunió de l'únic que es va parlar va ser d'un document que vostés portaven i els van oferir i els van donar a l'empresa per a què feren tota la modificació i, si no recordo malament, els senyors de l'empresa Territorio y Ciudad van preguntar: “Entonces, ¿Estas son las conclusiones del Ayuntamiento?” I no sé si recordarà que jo li vaig dir: “De eso nada, del Ayuntamiento no, del equipo de gobierno, porque yo me acabo de enterar en estos momentos. Por lo tanto, esta no es la opinión de esta Corporación o de este Ayuntamiento.” Això serà de l'equip de govern i ací ens vam quedar. Es van endur eixe document i després d'eixe document ha vingut el procediment que ha vingut. Per tant, no ens diga ni que estàvem d'acord, perquè no sabíem ni què els estaven donant i jo ho vaig dir, que no teníem ni idea i li vaig dir. Natros ens assabentem en estos moments i així ens va quedar, sense tindre ni idea, perquè els van donar el document i això que, “del concierto este hagan uno de mínimos para que esto esté incluido dentro de uno de máximos”, no res, oratòria d'esta, com la que ha començat. Per tant, no ens diga que se nos convoca a trabajar. Ara resulta que, com se li ha dit fa un moment, vosté és capaç d'avui d'explicar-nos que “las manchitas aquellas”, ara resulta que allò va i és una errada no sé si d'impremta, que no apareguen unes taquetes blaves, quan hi ha una de blava, una de roja i una altra de blava. Quina casualitat que es perd la blava de dalt i la blava de baix i la roja del mig sí que continua. No sé. Ara resulta que la taqueta que apareix a Ashland “todo el mundo debe saber porque es de sentido común” que resulta que allò era la taqueta d'Ashland, però “está un poquito desplazada”. Doncs, si això, com li he dit jo en el meu comentari, ens ho hagueren explicat en el moment que tocava, això i moltes coses més i, potser, si ens hagueren convençut, haguérem pogut arribar a un consens, però ara, ens ve en explicacionetes? Home, va! Doncs així han treballat vostés. Hi han un munt de canvis, dels quals vostés no van donar ni una mísera explicació i no la van donar, precisament, perquè el concert previ aquell ni se'l van mirar, perquè no sé si recordarà que una de les coses que jo li vaig dir és que, a més, no està adaptat, ni els plànols a l'escala de demana la Conselleria. I sap què em va contestar vosté, que tot ho sap? “Eso depende del formato con que se saque la fotocopia” Toma, jeroma! Quan això és un document tancat que no té accés ningú. Tu podràs fer una fotocòpia més gran o més menuda, però l'escala continuarà sent la mateixa (1/15.000). I em va contestar això, però clar, com aquí todos somos pardillos, que no sabemos de nada. Doncs, a vegades, també sabem d'alguna cosa i quan sabem ens sentim en l'obligació, també, de dir-li-ho. Que no és or tot el que lluu i, per últim, l'última conclusió és que, una vegada més, ens demostren el proverbi i la dita popular benicarlanda tan bona que diu: l'amo mai xafa el blat. Moltes gràcies.»

En un nou torn, intervé el Sr. Cuenca: «Gracias. Sr. Alcalde. Bien, empezaré diciendo que no ha sido oratoria lo que yo he empleado. Ha sido sencillamente la definición que yo entiendo debía dar a la exposición que ustedes han hecho. Por lo demás, usted dice que no es oro todo lo que reluce. Evidentemente, ni moro todo lo que luce. Hay un dicho de Antonio Gala también que lo dice. No sé por qué lo dirá. El tema que nos ocupa es que, por una parte, parece que yo soy el que tiene que hacer, Sr. Escuder, las alegaciones. El artículo 216 del ROGTU establece que se hacen sugerencias por parte de todas las personas que quieran participar en la confección de lo que es el concierto previo y no tenemos que confundir el concierto previo con lo que es el plan general. Cuando se pormenorice el concierto previo sí que, en aquellas alegaciones, porque la pormenorización sí que afectará a los bienes y a las personas, sí que se tienen que responder tal y como usted hace referencia a la Ley, pero en el concierto previo, lo que se establecen son sugerencias y, en opinión de los técnicos, no constituye que deba ser contestado individualmente. Sí se recogen, lógicamente, las alegaciones. ¿Eh? Y se analizan en su conjunto para llevarlas al concierto previo. Ustedes, no sé por qué, no sé por qué, se han empecinado en querer trasladar a la ciudadanía de que se han hecho modificaciones sustanciales y las únicas modificaciones sustanciales y el concierto previo está ahí para que se vea, y cuando yo digo, tenemos que hacer esto, se me ataca diciendo que tenemos un regidor que “sap de tot” y que hace de todo. Parece que si no lo hago, malo y si lo hago, peor. Yo no soy el que ni tiene que responder las alegaciones ni el que tiene que revisar las “manchitas” que dice usted, Sr. Guzmán, si no que son los técnicos. Y nosotros estamos aquí para tomar decisiones que creemos que pueden ser buenas para la ciudadanía porque lo que pretendemos y que a mí, no me cabe duda, que ustedes también lo pretenden con mayor o menor acierto y que estoy seguro que, si no hubiese sido, pues, por él, no quiero utilizar ninguna definición, peró aquí el único cambio, el único cambio que se ha propuesto por parte del equipo de gobierno es que la parte industrial que llebaga hasta prácticamente el camino de la Basseta del Bovalar, se elimine y se retraiga a lo que sería la otra página del libro, porque hay superficies más que suficientes para el desarrollo con la que tenemos ahora para el futuro de quince o veinte años de Benicarló. Sí que es cierto que no aparece la zona que queríamos ubicar las empresas pesadas en la parte de aquí arriba, pero que ya digo que aparece en el informe que se puso en el concierto previo para acompañarlo y que se incorporaba como reserva de suelo industrial. Teniendo en cuenta que el convenio que tenemos con IFF tendrá vigencia para durante treinta años, se supone que en ese período, el Ayuntamiento acometerá otra revisión del plan general. Por lo tanto, no estamos aquí haciendo un documento que es para toda la vida, sino que tendrá una vigencia de unos diez, quince años y, por lo tanto, habrá que hacerlo. Y luego, el otro, la otra modificación que se hacen son la zona de San Gregorio, que se había hecho todo suelo urbanizable y que era un montón de metros cuadrados, que se queda como reserva junto con la otra zona que hay, lo que era el campo de golf. Eso son las únicas variaciones que tiene el concierto y, el error que aparece aquí, que es una cosa muy pequeñita en el plano a escala 1/10.000, que usted bien lo dice, y que luegoyo me di cuenta de que aparecía, pues, desplazado de su sitio, pero que me dicen que no tiene más trascendencia, puesto que esto no es una foto fija que puede ser modificado cuando se vaya a realizar el plan general. Por lo tanto, querer intentar, ¿eh?, intentar decir que se ha cambiado nada, no se ha cambiado nada, porque todo lo que es, aquí se ha eliminado una cantidad de metros cuadrados de suelo urbanizable en la Partida Surrach, por encima de la Carretera Nacional, que creíamos que era excesiva y que ustedes manifiestan su conformidad en esa reunión del 19 de mayo, Sr. Guzmán, ¿eh?, sin ningún paliativo. Ustedes mismos lo reconocieron delante de los redactores del plan, que son los que expusieron las consideraciones con los documentos de trabajo que se habían dado. A partir de aquí, se puede discutir todo lo que se quiera, pero esa es la realidad de lo que se ha hecho y no tengo nada más que decir, porque no, sería eternizar el diálogo éste. Gracias.»

(Traducció)

Gràcies. Sr. Alcalde. Començaré dient que no ha estat oratòria el que jo he emprat. Ha estat senzillament la definició que jo entenc havia de donar a l'exposició que vostès han fet. D'altra banda, vostè diu que no és or tot el que lluu. Evidentment, ni moro tot el que llueix. Hi ha una dita d'Antonio Gal·la també que ho diu. No sé per qui ho dirà. El tema que ens ocupa és que, d'una banda, sembla que jo sóc el que ha de fer, Sr. Escuder, les al·legacions. L'article 216 del ROGTU estableix que es fan suggeriments per part de totes les persones que vulguen participar en la confecció del que és el concert previ i no hem de confondre el concert previ amb el que és el Pla General. Quan es detalle el concert previ sí que, en aquelles al·legacions, perquè la permenorització sí que afectarà els béns i les persones, sí que s'han de respondre tal com vostè fa referència a la Llei, però en el concert previ, el que s'estableixen són suggeriments i, en opinió dels tècnics, no constitueix que haja de ser contestat individualment. Sí s'arrepleguen, lògicament, les al·legacions. I s'analitzen en el seu conjunt per a dur-les al concert previ. Vostès, no sé per què s'han entossudit a voler traslladar a la ciutadania que s'han fet modificacions substancials i el concert previ està ací perquè es veja. I quan jo dic, hem de fer açò, se m'ataca dient que tenim un regidor que “sap de tot” i que fa de tot. Sembla que si no ho faig, malament i si ho faig, pitjor. Jo no sóc el que ha de respondre les al·legacions ni el que ha de revisar les “manchitas” —que diu vostè, Sr. Guzmán—, si no que són els tècnics. I nosaltres estem ací per a prendre decisions que creiem que poden ser bones per a la ciutadania, perquè el que pretenem i que a mi, no em cap cap dubte, que vostès també ho pretenen amb major o menor encert i no vull utilitzar cap definició, peró ací l'únic canvi que s'ha proposat per part de l'equip de govern és que la part industrial que arribava fins a pràcticament el camí de la basseta del Bovalar, s'elimine i es retraga al que seria l'altra pàgina del llibre, perquè hi ha superfícies més que suficients per al desenvolupament amb la qual tenim ara per al futur de quinze o vint anys de Benicarló. Sí que és cert que no apareix la zona que volíem situar les empreses pesades en la part d'ací dalt, però que ja dic que apareix en l'informe que es va posar en el concert previ per a acompanyar-lo i que s'incorporava com reserva de sòl industrial. Tenint en compte que el conveni que tenim amb IFF tindrà vigència per a trenta anys, se suposa que, en eixe període, l'Ajuntament escometrà una altra revisió del Pla General. Per tant, no estem ací fent un document que és per a tota la vida, sinó que tindrà una vigència d'uns deu, quinze anys i, per tant, caldrà fer-lo. I després, l'altre, l'altra modificació que es fan és la zona de Sant Gregori, que s'havia fet tot sòl urbanitzable i que era un munt de metres quadrats, que es queda com reserva juntament amb l'altra zona que hi ha, el que era el camp de golf. Això són les úniques variacions que té el concert i, l'error que apareix ací, que és una cosa molt xicoteta en el plànol a escala 1/10.000, que vostè bé diu, i que després jo em vaig adonar que apareixia, doncs, desplaçat del seu lloc, però que em diuen que no té més transcendència, ja que açò no és una foto fixa que pot ser modificada quan es realitze el Pla General. Per tant, voler intentar dir que no s'ha canviat res, perquè ací s'ha eliminat una quantitat de metres quadrats de sòl urbanitzable a la partida de Surrach, per sobre de la carretera Nacional, que crèiem que era excessiva i que vostès manifesten la seua conformitat en eixa reunió del 19 de maig, Sr. Guzmán, sense cap pal·liatiu. Vostès mateixos ho van reconèixer davant dels redactors del Pla, que són els que van exposar les consideracions amb els documents de treball que s'havien donat. A partir d'ací, es pot discutir tot el que es vulga, però eixa és la realitat del que s'ha fet i no tinc res a dir, perquè seria eternitzar el diàleg aquest. Gràcies.

Sotmès a votació aquest primer punt, la corporació, per nou vots a favor i deu en contra —representants del grup municipal popular—, acorda desestimar la pretensió del present punt de l'ordre del dia.

PUNT 2n.- IDENTIFICAR ELS CANVIS INTRODUÏTS AL NOU DOCUMENT I LA SEUA JUSTIFICACIÓ. I FER-HO PÚBLIC, A TRAVÉS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ.-

En primer lloc, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista: «Gràcies. Sr. Alcalde. Està vist que a vostés els ciutadans i les seues al·legacions, els importen ben poc. Evidentment, en este punt nosaltres el que volem és dir-los que els canvis són importants, quantitatius i substancials que diferencien el document que estava bàsicament consensuat i que eixos canvis, en primera instància, no responen a totes les al·legacions, no responen als informes que les diferents administracions han enviat. No està justificat que responguen als informes que s'havien rebut, a eixos quinze informes i, per tant, nosaltres anem a descriure d'una manera ràpida els canvis que hem observat, tant en els plànols, com en el document escrit, perquè el document escrit, ja li puc significar que, reduint-lo a una quarta part, a més de tots els canvis introduïts, això és substancial. Això és tindre unes estisores ben afilades. Veient els plànols, —li ho vull repetir, per si no ha quedat ben clar—, nosaltres, en molts dels canvis o alguns dels canvis, hi estem a favor, perquè està clar que, davant de la situació i la conjuntura econòmica, hi ha una sèrie de canvis als qual nosaltres donaríem suport sense cap tipus de problema, però, lògicament, nosaltres i els ciutadans, ens mereixem una explicació i això és el que volem per part de vosté, per part dels tècnics de la casa o per part de Territorio y Ciudad, l'empresa redactora. Qui siga ha de justificar. Mire, als plànols es reduïx el sòl residencial al Collet, a la Sotada, a la zona golf-lúdica, dalt de la N-340 i es substituïx per un eufemisme, perquè penso que dir-li a una malla verdeta “suelos a incorporar en las estrategias de evolución urbana” per a no dir-li rústic, em pareix un “eufemismo”, rústic i punt. Es reduïx el sòl industrial pur, passa entre RENFE i la nova 340, passa a “terciario logístico” y “terciario logístico compatible”. Es canvia en alguns espais la baixa, per mitjana densitat, com per exemple en el cas de Corts Valencianes. Es canvia l'alta densitat per mitja, al costat de Guàrdia Civil. Es canvien, es reduïxen, desapareixen, com per exemple al Centre Comercial, entre el Centre Comercial i la gasolinera i apareixen nous equipaments sense cap tipus d'explicació. Simplement, unes canvien de lloc, les altres apareixen, les altres reduïxen equipaments, unes taques negres que ningú ens explique el perquè. La zona verda del Barranquet s'amplia, es manté una posició respecte a la conurbació en Peníscola, en la zona baixa de la Ratlla del Terme, quan resulta que Peníscola, a l'altre costat, el mateix equip redactor ho declara com residencial i, a la banda de Benicarló, no per perill de conurbació. No ho entenem. La zona verda d'Aiguaoliva, per damunt de la tres-cents quaranta, es manté una zona verda, quan al costat és rústic. No ho entenem. Es manté un residencial a l'espai de l'Ajuntament, a on està la Brigada Municipal, camp de futbol. Jo no sé si al camp de futbol vostés volen fer vivendes. No sé. Hi ha zones residencials en desenvolupament com, per exemple, baix de l'avinguda Papa Luna, que esborren la situació de desenvolupament com si ja estiguera urbanitzat. Baix de Papa Luna no hi ha res d'urbanitzat. Jo no entenc per què s'esborren. Perquè vostés, davant del que hi ha al plànol, es perpetuen en la rendició davant de les químiques i li vull recordar que, quan vosté signe un conveni, eixe conveni no és revisable si no és per acord de les parts. Vosté l'ha aprovat i l'ha firmat per a tota la vida i tota la vida vol dir que IFF estarà allí tota la vida. Tenim un informe de Conselleria sobre Infraestructures i Transport en el qual es manifesta que la classificació i el disseny previst per a la zona nord, dificulta la implantació del projecte de la xarxa de parcs litorals de la Generalitat. Diu que la Conselleria pretén col·laborar i aportar inversions importants si hi ha un acord. Això es desestima. Apareix, a més, la supressió de les indústries químiques dalt de l'autopista. Desapareix, ho substituïxen per una proposta d'última hora, l'informe de l'arquitecte com a noves zones d'expansió, la qual cosa vol dir que no pensen que estiguen allí les indústries químiques ni ara ni mai. Vostés no s'ho creuen això ni volen creure-s'ho i, damunt, en el conveni que acabem de dir, per a tota la vida. Un conveni que els permeta estar allí per sempre, però a més a més, la taqueta d'industrial al costat de Povet. Mire, quan vosté em diu que “son los técnicos los que han de revisar las manchitas”... , qué mal me huele! Vostés, en presses i corrents, portant un document a tota carrera i resulta que assumixen que “las manchitas las han de revisar los técnicos”. Però, és que resulta que, si eixes coses estan en el plànol, en el text, en el document, jo li ho puc ensenyar perquè el nostre grup ha estudiat un document, ha estudiat l'altre. Només a pes, hem pesat un document de dos centes i escaig pàgines a un de seixanta o setanta que parla estrictament del que és el Pla General. Només a pes, vostés han reduït les tres quartes parts de la literatura, però, és clar, com no es tracta de fer una anàlisi corba, si no de fer una anàlisis més afinada, li explicaré què vol dir l'eliminació d'eixa literatura. Passem de l'anàlisi detallada de la situació de partida del model territorial, de criteris d'elaboració del pla general, dels criteris i objectius del Pla General. Marca deu grans objectius. Passem a una memòria d'informació inicial i a una memòria justificativa que s'ha realitzat en base a tallar i enganxar, del document anterior. Primera, però damunt, és evident i li ho puc donar, li ho puc assenyalar, perquè ho tinc tot subratllat, canviant paràgrafs, d'un lloc a l'altre, canviant la literatura d'un cantó a l'altre, repetint paràgrafs, —pàgina 83 a la 102, pàgina 66 a la 78, pàgina 111—, repetint-los, repetits materialment, introduint o eliminant nous càlculs probablement a base de la redistribució de superfícies i del nombre de viviendes per hectàrea, —com és el cas de la pàgina 106 en la VPO i la pàgina 73, per exemple, del nou document, apareix la baixa densitat, 10, 15 viviendes per hectàrea—, però resulta que es produïxen canvis. La mitja densitat ja no és 40/45 és de 35/45 i l'alta densitat passa de 60/65 a 75 viviendes. Vosté, en eixe document, s'eliminen les solucions proposades a problemes que planteja el poblament actual. Per exemple, el tema de l'aprofitament de la costa nord. El document elimina una proposta en la qual natros hem participat sempre que el sòl de domini públic maritimoterrestre siga urbanitzable, perquè tinga aprofitament perquè si no, no hi haurà manera de tirar endavant aquell projecte. Si no té aprofitament, no hi ha manera de tirar-ho endavant, ja me dirà vosté com s'ha de costejar això. Doncs bé, això està eliminat i vostés ho introduïxen en la Comissió d'Urbanisme, tal com diu l'informe de l'arquitecte municipal. Quin estudi, quina reflexió han fet sobre un document tan important? No l'han feta. Vostés eliminen estudis de certa profunditat com, per exemple, el criteri cinc, el turisme, activitat econòmica emergent per a Benicarló i ho substituïxen per dos mitges paginetes, en les quals l'únic que fan és citar l'índex. Un gran paràgraf. És a dir, els dos grans leitmotiv de la revisió del nostre Pla General, que ho diu el mateix document. Suposo que estarà d'acord amb mi. Diu, 1, regularitzar totes les situacions irregulars que s'han produït en el terme municipal, en base a declarar urbanitzable i que després es puguen produir acords en esta Administració i 2, la promoció turística, un dels grans leitmotiv. Van vostés i pim-pam se'ls carreguen d'un cop. Per exemple, incoherències, li'n diré alguna: a la pàgina 77, es parla del bulevard de la N-340, platja nord, com pot ser la columna vertebral, eix d'activitats. Es parla de la columna vertebral de la 340. Si a la franja nord, la franja urbanitzable del nord s'ha llevat, com pot ser la columna vertebral, si continua sent rústica? Vostés, eixe document, suprimix paràgrafs sencers i només deixen els títols. Què vol dir això? Que la reflexió aportada pel document anterior no és vàlida? Perquè jo entenc que eixa reflexió, quan vostés la introduïxen, quan els tècnics introduïxen una reflexió sobre un apartat, el que estan fent és acotar el significat d'eixes expressions. El que estan fent és facilitar que els llecs en la matèria, puguem entendre què volen dir eixos epígrafs. Vostés s'ho carreguen tot. Se suprimixen plànols, esquemes, vistes, models de programació que expliquen d'una manera gràfica i que se suprimixen anotacions, dibuixos a mà alçada. És que no feien falta? A la pàgina 113-114, es parla de “criterios para la posible incorporación de nuevos suelos al proceso de urbanización”, i se parla de les edificacions irregulars i hi ha una frase que m'ha fet molta gràcia i jo no l'entenc. Per això li la pregunto. Diu: “Este tipo de actuaciones”, —referint-se a “las edificaciones irregulares”, que recorde és un dels grans leitmotiv de l'ampliació de la revisió d'este Pla General— “va a adquirir una dimensión quirúrgica”. Vosté que té coneixements de medicina, expliquem què vol dir això, perquè, parlant d'edificacions irregulars, diu que va a “adquirir una dimensión quirúrgica”. Això és el document que vosté ha aprovat. No ho dic yo. Què vol dir això? Els benicarlandos que tenen alguna edificació irregular, què han de pensar? “Dimensión quirúrgica” va associat a bisturí. Diu: “La apuesta principal por la creación de nuevas ofertas turísticas del tipo de un campo de golf”. A on? Si resulta que la zona ludicaturística-golf enclavada entre la rambla de Cervera, N-340, Fosa Pastor i via fèrria, l'hem deixat en rústic? A on estem parlant del golf? No sé, igual tornem a fer de les seues, com en la proposta de fa cinc o sis anys. Diu, a la pàgina 16: “entendemos factible y necesario implementar la oferta deportiva”. Tanta insistència en el golf, no ho entenc. A la pàgina 88 diu, quan parla de la xarxa primària, primer nivell urbà, es parla de l'eix del camí del cementeri que assegura la racional integració en el model de ciutat de “desarrollo turístico-golf, previsto en el sector de playa norte”. El document que està aprovat, no estic parlant d'un altre documento. I després vostés, en este document aproven fer desaparèixer el sòl que anava destinat un dia als sectors més contaminants, però és molt curiós. Per una banda, lleven el sòl qualificat com a industrial per a les indústries perilloses i, per una altra banda, el text diu, al referir-se al sector 11: “la apuesta, en este caso, pasa por modificar el régimen de usos pormenorizados a desarrollar en el ámbito, basculando hacia categorías terciarias hoteleras, administrativas y de servicios avanzados, pudiendo compatibilizarse el acomodo de una cierta oferta residencial.” Siguem seriosos! Estem parlant del sector 11. La taca que apareix al costat d'Ashland. Resulta que la indústria Ashland es quede en zona verda. Per tant, fóra d'ordenació. Bé, no sé si això és possible o no és possible. Però és que resulta que al costat d'Ashland “aparece la manchita” que vosté no sap per què ha aparegut la “manchita”. Doncs, si no em donen una explicació, jo he de pensar que la màquina és tan tonta que ha posat el color que li han manat. La màquina és tan tonta que eixe coloret de color lila l'ha posat perquè un o un altre l'ha dibuixat. I, per tant, el que eixe plànol està dient és que Ashland pot créixer cap a dins del poble o que qualsevol altra indústria química contaminant pot muntar-se allí. Jo, és la lectura que faig. Suposo que serà una lectura molt simple, però quan apareixen tots eixos nous equipaments, als qual fèiem referència abans, —tant el del camí dels Moliners, Fosa Pastor—, ens explica per a què? És possible que tindran una resposta meravellosa, segur que tindran una resposta importantíssima i molt motivada, però nosaltres no la tenim. Després, una altra de les coses que m'ha sorprés és que se suprimix tota referència al comerç de Benicarló, quan jo estic convençut que el disseny urbanístic que faça Benicarló condicionarà el creixement econòmic, el creixement comercial de Benicarló i resulta que desapareix tota referència al sector o quasi tota referència, llevat dels quatre epígrafs del sector turístic i el sector comercial. No ho entenc. No sé per què tots eixos canvis. Vostés ens estan amagant les explicacions. Ens les han amagades totes i natros hem de pensar que això no és casualitat. Ja li ho deia que la màquina és tonta, la màquina grafia el que les persones volen que surta dibuixat. Per tant, yo entenc, nosaltres entenem una intencionalitat en tots els canvis que hi ha als plànols i tots els canvis que hi ha al document. Primera, perquè vostés ho porten a aprovar de pressa. Segona, perquè no ens donen explicacions i tercera perquè, en este moment, en este Ple, estan dispostos a no acceptar cap, ni un ni mig dels suggeriments que van en este punt. Davant d'això, Sr. Cuenca, davant de tots los canvis que li acabo de enumerar, no se sosté que vosté haja dit abans que només han fet dos o tres canvis, en l'industrial. Vostés han fet molts canvis, canvis substancials i vostés els han aprovat. El que passa és que, estic pensant, que vostés ni se l'havien llegit el concert previ, però ni se l'havien estudiat. De fet, a la Comissió d'Urbanisme, quan s'interpel·la els membres del Partit Popular sobre quines modificacions i quins compromisos feien, “això el Sr. Alcalde, que natros no ho sabem”.

Nosaltres creiem que els ciutadans tenen dret a saber quins canvis s'han introduït, perquè se n'han introduït. Demanem que es facen públics una cosa i l'altra. Demanem que això es porte a una Comissió de Seguiment, formalment convocada, a on hi haja una proposta de l'equip de govern i a on natros ens posicionàrem, com és la nostra obligació, a favor o en contra, però els ciutadans tenen dret a conèixer perquè s'han produït eixos canvis. Si eixa resposta l'ha de donar el Sr. Cuenca, l'arquitecte municipal, Territorio y Ciudad, em dóna igual. Vostés són els màxims responsables que eixes respostes arriben als ciutadans. Per tant, el que creiem que han de fer és donar-les i punt. Gràcies.»

En un primer torn, intervé el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular: Gracias, Sr. Alcalde: Sr. Escuder, yo ya sabía que usted lo que quería era “esplaiar-se”. Es decir, no quería usted que se hicieran todos los puntos de golf porque es repetición de la jugada. No. Usted quería tener sus horas de gloria. ¿Eh? Pues bien, está teniendo sus horas de gloria. Se está esplaiando. Pero, a mí, en todo lo que usted dice, en todo lo que usted dice, hay cosas que, de momento, se me enciende la luz y ¡Hombre! ¿Cómo dice una cosa y la contraria?. Tiene la habilidad de decir lo mismo, una cosa y la contraria. Por una parte nos dice que no hemos hecho un análisis del concierto, no nos lo hemos mirado. Que cuando nos reunimos él pide explicaciones y ve que nadie se había estudiado el concierto previo, pero por otra parte, cuando habla de las manchitas dice que sí, que lo hemos estudiado y que lo hemos puesto con intencionalidad. ¡Hombre! Si las cosas se hacen con intencionalidad, quiere decir que sí que lo hemos estudiado y si no lo hemos estudiado, no lo hacemos con intencionalidad. Usted dice una cosa y la contraria. No, es usted el que lo dice. Vamos a ver si ponemos las cosas cada uno en su sitio. Es usted el que lo dice. Quiere explicación de todo lo que es las modificaciones que, desde su punto de vista, se han hecho y que ustedes, en la reunión del 19 de mayo, se expusieron allí. Allí se expusieron. ¿Eh?, esas manifestaciones de lo que había, que era excesivo el suelo y que iba a quedarse como suelo de reserva y ¡Mire!, Hay una afirmación que tengo escrita por parte de los técnicos de la Casa, que justifican la reducción del suelo y dice “ello es debido a haber tenido en cuenta algunas sugerencias en consonancia con el nuevo criterio municipal de contener el crecimiento, a la vista de la nueva situación económica”. Aún así, creo que todavía hay mucho suelo previsto para corto y medio plazo. Así se comentó en la reunión que tuvimos en el Ayuntamiento con los grupos políticos y los redactores del Plan. Creo que fue el 19 de mayo. Estas son las palabras textuales que yo tengo de los técnicos municipales. O sea, que yo no me invento nada. Usted quiere que le expliquemos la “manchita” de Ashland, ¿Eh?, La manchita de Ashland. Ya le he explicado, Sr. Escuder, ¿Eh? Yo ya le he explicado. Pero, ahora le voy a explicar, ya que usted pide, le voy a explicar la profundidad que tiene esa manchita. En la situación que está situada Ashland Chemical, ahora, está en zona verde. Si dejamos en zona verde Ashland Chemical, usted sabe qué significa, desde el punto de vista urbanístico, que cuando se quiera desarrollar la zona, cuando se quiera desarrollar esa zona, como está en zona verde, tiene que irse de zona verde y todo el sector tiene que indemnizar a esa empresa. Eso es lo que quiere decir, Sr. Escuder, ¿Eh? Lo cual viene a decir que esa manchita está fuera de sitio. Está fuera del sitio porque hay un error y esa manchita azul tiene que ocupar lo que ocupa la empresa, lo que ocupa la empresa porque de esa manera los vecinos no se verán obligados, no se verán obligados a indemnizar a esa empresa. ¿Eh?. No está fuera de ordenación, Sr. Utiliano, eso que acaba de decir no es cierto. ¿Eh? Bueno, pues dígalo usted más despacio porque lo dice lo suficientemente fuerte para que lo oiga todo el mundo. Entonces, yo le digo que no está fuera de ordenación. Esa empresa tiene una licencia de actividad y mientras no lleguemos a un consenso con ella, si queremos quitarla de ese sitio, hay que indemnizar y este equipo de gobierno está haciendo las cosas bien, lo que pasa que yo reconozco y así lo he reconocido, que esa zona azul que se ha dibujado fuera de donde está situada la empresa, pues, hay que desplazarla donde corresponda. ¿Eh? Donde corresponda. Primera explicación. Luego, usted hace y dice: “En zona de golf, que lo hemos dejado rústico y que ya no se hará zona de golf”. Sr. Escuder, si usted tiene tanto amor por el deporte, usted, mañana mismo puede programar un PAI y el Ayuntamiento recalifica todo ese sector para hacer un golf con el compromiso de que usted haga el golf. Eso lo puede usted hacer. Eso lo puede usted hacer. Por lo tanto, está haciendo demagogia. Sí, está haciendo demagogia, porque si ese suelo, ese suelo queda como reserva con la misma calificación que tenía, cualquier persona que quera llevar a cabo esas instalaciones, puede presentar un programa de actuación integrada y se puede desarrollar sin ningún tipo de problema, porque, además, ya tiene la previsión para eso. Por lo tanto, está usted haciendo demagogia. No se quita nada. Se deja. Lo que pasa es que somos conscientes de que, y eso se dijo en la reunión, pasábamos de 5.800.000 metros cuadrados de suelo urbano a nueve millones y pico de metros cuadrados, que si tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta que en el plan del 86, había para desarrollar una cantidad, que la tengo aquí y todavía está pendiente de desarrollar, pues, no le digo nada, porque ¿Eh?, tenemos aquí todavía pendiente, pues, del orden de casi tres millones de suelo sin desarrollar. Por lo tanto, lo que dijimos en su momento, es que había que tener los pies en el suelo y dejar las cosas delimitadas, teniendo en cuenta de que hay revisiones ¿Eh?, continuamente. A partir de aquí, también dice que aparecen unas manchitas más grandes que la anterior y menos grandes y situadas en sitios distintos. Las manchas rojas son suelos dotacionales y eso lo sabe usted perfectamente. Lo que pasa es que lo vende como si dijera: “Han hecho las cosas tan mal que ahora aparecen en otro sitio”. Tienen que dar esa imagen y tengo que recordarle que eso son los redactores del Plan lo que hacen y esto es un concierto previo. Que esto no es una foto fija. Esto no es una foto fija. Esto se puede cambiar porque usted confunde y se lo he dicho antes, confunde el concierto previo con la redacción del plan general. Lo sigue confundiendo y es la redacción del plan general la que pormenorizará y esa mancha roja que aparece hoy aquí, cuando se haga el plan general, puede aparecer en el otro extremo y esas manchas rojas, simplemente significan que, desde el punto de vista urbanístico y según la Ley que nosotros tenemos a cada superficie urbanizable, le corresponde una superficie dotacional y tiene que aparecer la superficie dotacional y no tiene más, pero usted quiere dar la intencionalidad de que esas manchas rojas,hoy las ponemos aquí, mañana las ponemos allí, porque tenemos que amagar algo. Sr. Escuder: Yo le digo a usted que usted tinen mala intención en sus afirmaciones. Mala intención, por no definirlo de forma más contundente. No ha habido ningunas directrices y lo he dicho antes, al equipo redactor y el equipo redactor hace, en este caso, lo que establece el artículo 215 del ROGTU, que dice que la memoria será clara y esquemática y no contendrá más información que la necesaria y todo lo demás es querer buscar como dice el refrán: “tres pies al gato” y no hay más, y no hay más. Y lo demás está perfectamente definido y todo el terreno que hay recalificado como urbanizable alrededor de San Gregorio y que es una bolsa grandísima, pues, se ha considerado de dejarlo como reserva y dice: ¿Eso es dejarlo como suelo rústico?. No. Porquesi en el concierto previo queda como reserva,no se puede recalificar otro suelo en otra zona que usted sabe que el Ayuntamiento lo puede hacer sin ocupar estos suelos. Por lo tanto, si estos suelos son los que, digamos, definen la forma de crecimiento de la población que es la misma que estaba establecida antes y, en la que ustedes habían colaborado y se han recogido todas las aportaciones de todo el mundo, no se ha cambiado nada, pero usted se ha empeñado en decir que se ha cambiado. ¿Para qué dar la imagen de que aquí se hacen trapicheos?. Diga usted las cosas claras. Aquí no hay ningún trapicheo. Aquí se trabaja para hacerlo y no hemos tenido en el cajón nada metido porque desde que, le recuerdo, desde que se prolongó la exposición pública, lo que se han hecho, ha sido recoger las sugerencias de todas las personas que han participado y como parece ser que ustedes quieren que se retrase todavía el proceso de elaboración del concierto previo y que no se apruebe, nosotros sabemos que hay en marcha otras leyes que podrían cambiar la configuración ¿Eh?, de zonas que podrían afectar a muchos vecinos de Benicarló y no vamos a entrar en ese juego. No vamos a entrar en ese juego que ustedes parece que sí que quieren entrar. Por lo tanto, yo creo que está bastante explicado lo que son las zonas que ya he dicho que es lo mismo. Es repetición de la jugada, pero que usted necesita exponerla para dar su intencionalidad política, cosa que, en este caso, pues, está en su derecho. Pero que, evidentemente, no responde a la verdad. No tengo más que decir. Muchas gracias.»

(Traducció)

Gràcies, Sr. Alcalde. Sr. Escuder, jo ja sabia que vostè el que volia era esplaiar-se. És a dir, no volia vostè que es feren tots els punts de golf perquè és repetició de la jugada. No. Vostè volia tenir les seues hores de glòria. Doncs bé, està tenint les seues hores de glòria. S'està esplaiant. Però, a mi, en tot el que vostè diu, hi ha coses que, de moment, se m'encén la llum. Com diu una cosa i la contrària? Té l'habilitat de dir el mateix, una cosa i la contrària. D'una banda ens diu que no hem fet una anàlisi del concert, no ens ho hem mirat. Que quan ens reunim, ell demana explicacions i veu que ningú s'havia estudiat el concert previ, però per altra banda, quan parla de les taquetes diu que sí, que ho hem estudiat i que ho hem posat amb intencionalitat. Si les coses es fan amb intencionalitat, vol dir que sí que ho hem estudiat i si no ho hem estudiat, no ho fem amb intencionalitat. Vostè diu una cosa i la contrària. És vostè el que ho diu. Anem a veure si posem les coses en el seu lloc. Vol explicació de totes les modificacions que, des del seu punt de vista, s'han fet i que vostès, en la reunió del 19 de maig, es van exposar allí. Eixes manifestacions que era excessiu el sòl i que anava a quedar-se com sòl de reserva. Hi ha una afirmació que tinc escrita per part dels tècnics de la casa, que justifiquen la reducció del sòl i diu “això és a causa de haver tingut en compte alguns suggeriments d'acord amb el nou criteri municipal de contenir el creixement, a la vista de la nova situació econòmica”. Encara així, crec que encara hi ha molt de sòl previst per a curt i mig termini. Així es va comentar en la reunió que vam tenir en l'Ajuntament amb els grups polítics i els redactors del Pla. Crec que va ser el 19 de maig. Aquestes són les paraules textuals que jo tinc dels tècnics municipals. És a dir, que jo no m'invento res. Vostè vol que li expliquem la taqueta d'Ashland? La taqueta d'Ashland, ja li l'he explicada, Sr. Escuder. Però, ara li explicaré, ja que vostè hi demana, la profunditat que té eixa taqueta. En la situació que està situada Ashland Chemical ara, està en zona verda. Si deixem en zona verda Ashland Chemical, vostè sap què significa, des del punt de vista urbanístic? Que quan es vulga desenvolupar la zona, com està en zona verda, ha d'anar-se de zona verda i tot el sector ha d'indemnitzar eixa empresa. Això és el que vol dir, Sr. Escuder. La qual cosa ens diu que eixa taqueta està fora de lloc, perquè hi ha un error i eixa taqueta blava ha d'ocupar el que ocupa l'empresa, perquè d'eixa manera els veïns no es veuran obligats a indemnitzar eixa empresa. No està fora d'ordenació, Sr. Utiliano, això que acaba de dir no és cert. (Bé, doncs diga-ho vostè més a poc a poc perquè ho diu prou fort perquè ho escolte tot el món). Llavors, jo li dic que no està fora d'ordenació. Eixa empresa té una llicència d'activitat i mentre no arribem a un consens amb ella, si volem llevar-la d'eixe lloc, cal indemnitzar i aquest equip de govern està fent les coses bé, el que passa que jo reconec i així ho he reconegut, que eixa zona blava que s'ha dibuixat fora d'on està situada l'empresa, cal desplaçar-la on corresponga. Primera explicació.

Després, vostè diu que en zona de golf, ho hem deixat rústic i que ja no es farà zona de golf. Sr. Escuder, si vostè té tant amor per l'esport, vostè, demà mateix, pot programar un PAI i l'Ajuntament requalifica tot eixe sector per a fer un golf amb el compromís que vostè faça el golf. Això ho pot vostè fer. Per tant, està fent demagògia. Sí, perquè si eixe sòl queda com reserva amb la mateixa qualificació que tenia, qualsevol persona que vulga portar a terme eixes instal·lacions, pot presentar un programa d'actuació integrada i es pot desenvolupar sense cap tipus de problema, perquè, a més, ja té la previsió per a això. Per tant, està vostè fent demagògia. No es lleva res, es deixa. El que passa és que som conscients que, i això es va dir en la reunió, passàvem de 5.800.000 metres quadrats de sòl urbà a nou milions i escaig de metres quadrats que, si tenim en compte que en el Pla del 86 hi havia per a desenvolupar una quantitat, que la tinc ací i encara està pendent de desenvolupar, doncs, no li dic res, perquè tenim ací encara pendent quasi tres milions de sòl sense desenvolupar. Per tant, el que vam dir en el seu moment és que calia tenir els peus en terra i deixar les coses delimitades, tenint en compte que hi ha revisions, contínuament. A partir d'ací, també diu que apareixen unes taquetes més grans que l'anterior i menys grans i situades en llocs distints. Les taques roges són només dotacionals i això ho sap vostè perfectament. El que passa és que ho ven com si diguera: “Han fet les coses tan mal que ara apareixen en un altre lloc”. Han de donar eixa imatge i he de recordar-li que això són els redactors del Pla, els que ho fan i açò és un concert previ. Açò no és una foto fixa. Açò es pot canviar perquè vostè confon i li ho he dit abans, confon el concert previ amb la redacció del Pla General. Ho segueix confonent i és la redacció del Pla General la que detallarà i eixa taca roja que apareix avui ací, quan es faça el Pla General, pot aparèixer en l'altre extrem i eixes taques roges, simplement, signifiquen que, des del punt de vista urbanístic i segons la Llei que nosaltres tenim, a cada superfície urbanitzable, li correspon una superfície dotacional i ha d'aparèixer la superfície dotacional i no té més, però vostè vol donar la intencionalitat que eixes taques roges, avui les posem ací, demà les posem allí, perquè hem de amagar alguna cosa. Sr. Escuder, ko li dic a vostè que vostès tenen mala intenció en les seues afirmacions, per no definir-ho de forma més contundent. No hi ha hagut cap directriu i ho he dit abans, a l'equip redactor i l'equip redactor fa, en aquest cas, el que estableix l'article 215 del ROGTU, que diu que la memòria serà clara i esquemàtica i no contindrà més informació que la necessària i tot la resta és voler trobar, com diu el refrany, tres peus al gat i no hi ha més. I la resta està perfectament definit i tot el terreny que hi ha requalificat com urbanitzable al voltant de Sant Gregori i que és una bossa grandíssima, doncs, s'ha considerat deixar-ho com reserva. I diu: Això és deixar-ho com sòl rústic? No, perquè si en el concert previ queda com reserva, no es pot requalificar un altre sòl en una altra zona que vostè sap que l'Ajuntament ho pot fer sense ocupar aquests sòls. Per tant, si aquests sòls són els que defineixen la forma de creixement de la població que és la mateixa que estava establida abans i, en la qual vostès havien col·laborat i s'han arreplegat totes les aportacions de tot el món, no s'ha canviat res, però vostè s'ha obstinat a dir que s'ha canviat. Per què donar la imatge que ací es fan tripijocs? Diga vostè les coses clares. Ací no hi ha cap tripijoc. Ací es treballa per a fer-ho i no hem tingut en el calaix res ficat perquè des que es va perllongar l'exposició pública, el que s'ha fet ha estat arreplegar els suggeriments de totes les persones que han participat i, com sembla ser que vostès volen que es retarde encara el procés d'elaboració del concert previ i que no s'aprove, nosaltres sabem que hi ha en marxa altres lleis que podrien canviar la configuració de zones que podrien afectar molts veïns de Benicarló i no anem a entrar en eixe joc, joc que vostès sembla que sí que volen entrar. Per tant, jo crec que està bastant explicat el que són les zones que ja he dit que és el mateix. És repetició de la jugada, però que vostè necessita exposar-la per a donar la seua intencionalitat política, cosa que, en aquest cas, està en el seu dret, però que, evidentment, no respon a la veritat. No tinc més que dir. Moltes gràcies.

Torna a intervindre el Sr. Escuder: «Gràcies. Sr. Cuenca, li torno a repetir que, quan un no vol donar explicacions, està amagant, les està amagant. I vosté sap perfectament si s'ha mirat eixe plànol, de l'últim que hi havia a l'actual, per parlar de les taques roges, n'han aparegut, se n'han canviat de lloc, s'han reduït. Estem parlant del Pla General de Benicarló. Jo tinc el dret i els ciutadans també de saber quins són els moviments que es fan en eixe plànol i demano una justificació de per què cada un d'eixos canvis. És que és tan complicat? O és que resulta que no responen a una justificació? O és que resulta que algú ha deixat caure les taques allí damunt? Han de tindre una justificació, des del punt de vista tècnic, des del punt de vista legal. Vosté m'ha de de dir per què un equipament va a la vora de l'autopista. Diga'm, és que resulta que allí farem una piscina pública. Perfecte. Done'm una justificació, la que vosté vulga, però una. El que no és una foto fixa, doncs això no ho sé. No sé si és una foto fixa, si es canviarà o no es canviarà, però jo el que demano és que totes eixes justificacions es facen públiques. La gent té dret a saber-ho. No, no són públicas, porque no existen las justificaciones a todo lo que yo he presentado. No existen esas justificaciones. No están. Cada uno de esos aspectos necesita una justificación. Cuando, cuando aquí se expuso, porque estamos hablando, Sr. Cuenca, estamos hablando de un documento que se aprobó, creo recordar que por unanimidad la exposición pública en dos ocasiones. Es decir, que todos los grupos estábamos de acuerdo en un plano y en un documento que estábamos de acuerdo con lo que había allí en aquel momento. Y ustedes “motu proprio” y corriendo nos hacen una serie de cambios. ¿Qué quiere que pensemos si nos esconden las explicaciones? Ya le digo que estoy convencido de que muchos de los temas esos, nosotros, los compartiremos, pero ustedes den esas explicaciones porque si no, yo no puedo creerme que con las prisas y con lo que ustedes han planteado, no me puedo creer que las manchitas se pongan y se quiten a su libre albedrío. No me lo creo. Que se me justifique desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal y de la manera que sea, es decir, yo puedo compartir como usted decía antes, yo puedo compartir que la cantidad de urbanizable, tanto industrial como residencial, fuera exagerado, en la fuera una cantidad exagerada, en la propuesta que aprobamos en 2008. Lo podemos compartir perfectamente. No hay ningún problema, pero nosotros tenemos un modelo de ciudad y ese modelo de ciudad pasa porque determinadas circunstancias no se den junto al residencial de Benicarló. Nosotros lo que le pedimos es que justifiquen todos esos movimientos que se han producido ahí y que demuestren a Benicarló que, como grupo mayoritario, como equipo de gobierno, tienen un modelo de ciudad. Nos están proponiendo un modelo de ciudad cuando se producen las incongruencias de quitar el suelo industrial de alta peligrosidad, quitarlo por una parte y , luego, mantener, en base a convenios y a otras historias, las industrias químicas ahí, lo que tenemos claro es la lectura más sencilla, más simple. Es que ustedes piensan mantenerlas, no van a trabajar en una determinada línea. Tienen claro, tienen claro que Benicarló se va a tragar “per secula, seculorum” las, esas industrias ahí. Lo que tiene que hacer es explicar cuál es su modelo de ciudad y estoy convencido de que muchísimos aspectos los podemos compartir, pero explique.

(Traducció)

(...) No, no són públiques, perquè no existeixen les justificacions a tot el que jo he presentat. No existeixen eixes justificacions. Cadascun d'eixos aspectes necessita una justificació. Quan ací es va exposar, —perquè estem parlant, Sr. Cuenca, d'un document que es va aprovar, crec recordar que per unanimitat—, l'exposició pública en dos ocasions, tots els grups estàvem d'acord en un plànol i en un document que estàvem d'acord que hi havia en aquell moment. I vostès “motu proprio” i corrents ens fan una sèrie de canvis. Què vol que pensem si ens amaguen les explicacions? Ja li dic que estic convençut que molts dels temes eixos, nosaltres els compartirem, però vostès donen eixes explicacions perquè si no, jo no puc creure'm que amb les presses i amb el que vostès han plantejat, les taquetes es posen i es lleven al seu lliure albir. No m'ho crec. Que se'm justifique des del punt de vista tècnic, des del punt de vista legal i de la manera que siga. És a dir, jo puc compartir. com vostè deia abans, que la quantitat d'urbanitzable, tant industrial com residencial, fóra exagerada, en la proposta que vam aprovar en 2008. Ho podem compartir perfectament, però nosaltres tenim un model de ciutat i eixe model de ciutat passa perquè determinades circumstàncies no es donen al costat del residencial de Benicarló. Nosaltres el que li demanem és que justifiquen tots eixos moviments que s'han produït ací i que demostren a Benicarló que, com a grup majoritari, com a equip de govern, tenen un model de ciutat. Ens estan proposant un model de ciutat quan es produeixen les incongruències de llevar el sòl industrial d'alta perillositat, llevar-lo d'una banda i, després, mantenir, sobre la base de convenis i a altres històries, les indústries químiques ací? El que tenim clar és la lectura més senzilla, més simple. És que vostès pensen mantenir-les, no van a treballar en una determinada línia. Tenen clar que Benicarló s'empassarà “per saecula saeculorum” eixes indústries ací. El que ha de fer és explicar quin és el seu model de ciutat i estic convençut que moltíssims aspectes els podem compartir, però explique.

Finalment, conclou la seua intervenció, el Sr. Cuenca: «Gracias Sr. Alcalde. “Vuelta la burra al trigo”, Sr. Escuder, Los puntos que hay aquí marcados en rojo, le digo que son los puntos que el equipo redactor considera que es donde deben de ir los equipamientos, pero que no son fijos, no son fijos, ya lo estoy diciendo. Son puntos que se pueden cambiar. Los puntos se ponen normalmente en los sitios que menos afecta, el que hay en la Fosa del Pastor. Está, si usted se fija, donde había un préstamo de la autopista, porque se supone que el préstamo de la autopista es un espacio que está de relleno y afecta a menos que a nadie, otros que están, pues, al lado del ferrocarril, porque se consideran que son necesarios por si hay instalaciones que hacer, pero eso no quiere decir que se vayan a quedar ahí, en un momento determinado. Cuando se desarrolle el plan general, habrá gente que podrá alegar y decir, oiga y porqué no ponen esto en tal sitio que afecta menos que en este sitio y, entonces, se puede poner. Es decir, no es una cosa fija. Sigue usted diciendo que se ha quitado el terreno industrial de las empresas pesadas. No se ha quitado. Se introdujo el día 30. Se cometieron errores en la transmisión de este concierto previo para recibirlo, que fue la eliminación que no se dijo que se eliminara, lo que pasa es que por lo que sea, no aparece la previsión de ese suelo industrial y nosotros como no venía, se metió, ¿Eh?, Se metió en el acuerdo de Pleno y lo demás son simplemente la superficie. No hay más. Tenemos obligación de dar un modelo de ciudad, pero es que resulta que el concierto previo viene arrastrándose cinco años. Si nosotros hemos sido los que menos hemos aportado a este tema del concierto previo y es así. Lo que habíamos aportado de ampliación, lo hemos reducido. Lo demás es lo que estaba. No hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es, poner, si le digo la verdad, ¿Eh?, si le digo la verdad, para no ser exacto es reducir una alta densidad de edificación en un sitio que tendría que haber una conurbación y creemos que sería una media densidad, lo más lógico, y la aportación de un suelo dotacional en la zona del cementerio para preveer la ampliación del cementerio ¿Eh? , para preveer la ampliación del cementerio y cosa que, además, la dijimos en su momento, en las Comisiones Informativas, porque todo esto está machacado, pero ustedes tienen que hacer demagogia del tema este. ¿Por qué? Yo lo entiendo. Porque como se aprobó con prisas, ustedes no aceptaron esas prisas y, entonces, tenemos que darle “caña al mono” y, en este caso, el “mono” somos nosotros. ¿Eh?. Esa es la realidad de las cosas. ¿Eh?, esa es la realidad de las cosas, pero ustedes quieren hacerlo así. Sigan haciéndolo pero que nuestra posición es firma, es clara, es diáfana y está claro y no hay más. Muchas Gracias.»

(Traducció)

Gràcies Sr. Alcalde. Torna-li la trompa al xic, Sr. Escuder. Els punts que hi ha ací marcats en roig, li dic que són els punts que l'equip redactor considera que és on han d'anar els equipaments, però que no són fixos, ja ho estic dient. Són punts que es poden canviar. Els punts es posen normalment en els llocs que menys afecta. El que hi ha en la fossa del Pastor està, si vostè es fixa, on hi havia un préstec de l'autopista, perquè se suposa que el préstec de l'autopista és un espai que està de farciment i afecta menys que a ningú, altres que estan doncs, al costat del ferrocarril, perquè es consideren que són necessaris per si hi ha instal·lacions que fer, però això no vol dir que es vagen a quedar ací, en un moment determinat. Quan es desenvolupe el Pla General, hi haurà gent que podrà al·legar i dir, “escolte i per què no posen açò en aquest lloc que afecta menys que en aquest lloc” i, llavors, es pot posar. És a dir, no és una cosa fixa.

Segueix vostè dient que s'ha llevat el terreny industrial de les empreses pesades. No s'ha llevat. Es va introduir el dia 30. Es van cometre errors en la transmissió d'aquest concert previ per a rebre'l, que va ser l'eliminació que no es va dir que s'eliminara, el que passa és que, pel que siga, no apareix la previsió d'eixe sòl industrial i nosaltres com no venia, es va posar en l'acord de Ple i la resta són simplement la superfície. No hi ha més.

Tenim obligació de donar un model de ciutat, però és que resulta que el concert previ està arrossegant-se cinc anys. Si nosaltres hem estat els que menys hem aportat a aquest tema del concert previ i és així. El que havíem aportat d'ampliació, ho hem reduït. La resta és el que estava. No hem fet res. L'única cosa que hem fet és posar, per ser exacte, reduir una alta densitat d'edificació en un lloc que hauria d'haver una conurbació i creiem que seria una mitja densitat, el més lògic, i l'aportació d'un sòl dotacional en la zona del cementeri per a preveure la seua ampliació del cementiri, cosa que, a més, la vam dir en el seu moment, en les comissions informatives, perquè tot açò està picat, però vostès han de fer demagògia del tema aquest. Per què? Jo ho entenc. Perquè com es va aprovar amb presses, vostès no van acceptar eixes presses i, llavors, hem de donar-li “canya al mico” i, en aquest cas, el “mico” som nosaltres. Eixa és la realitat de les coses, però vostès volen fer-ho així. Seguisquen fent-ho, però que la nostra posició és ferma, és clara, és diàfana i està clar i no hi ha més. Moltes gràcies.

Finalitzat el debat, la corporació, per nou vots a favor i deu en contra —representants del grup municipal popular—, acorda desestimar la pretensió d'aquest punt de l'ordre del dia.

PUNT 3r.- PUBLICAR AL WEB MUNICIPAL TOTA LA DOCUMENTACIÓ DISPONIBLE.-

En primer lloc, intervé el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista: «En primer lloc, vull aclarir, Sr. Cuenca, que, com ja ha passat una estona, he tingut temps ja d'asserenar-me i no contestar-li els insults, la burla, la desqualificació que vosté, com altres vegades, ens ha fet, a nosaltres. Eixe és un llenguatge que jo no he usat mai en esta casa en deu anys, ni penso usar-lo, el de vosté. De totes formes, he de dir-li també que he de reconèixer que algunes frases, algunes paraules que vosté ha dit, no sé el que són. Jo no tinc eixa cultura i no sé el que són, però, la veritat, Sr. Cuenca, no em sento avergonyit de reconèixer que no tinc eixa cultura, perquè el que tinc clar és que, —vosté en això és un clar exponent—, que tindre més cultura no és tindre més educació. I dit això, el que natros pretenem en eixe tercer punt és que, d'acord amb la Llei del Sòl, totes estes qüestions que afecten modificacions urbanístiques, —siguen qüestions que es publiquen a través de la web municipal—, el que cal fer és garantir el dret, diu: “El derecho a la información de los ciudadanos, de las entidades representativas de los intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación ciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas”. Diu, en l'apartat c): “Acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos por la legislación reguladora”. Així, entraríem en més i més aclariments que fa la Llei. La dicció que fa l'article 70 que diu: “Las Administraciones Públicas con competencias en materia, publicarán por medios telemáticos el contenido autorizado de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, del anuncio de su sometimiento a información pública y cualesquiera actos de tramitación que sean relevantes para su aprobación o alteración”. O l'article 560 que diu: “Que todos los Ayutnamientos están obligados a poner en funcionamiento y gestionar con la debida diligencia, una página web en la que los ciudadanos puedan tener acceso a toda la información que debe figurar en el Registro municipal de Urbanismo”. Com entenem que això és el que marca la Llei, són els drets que no es poden negar als ciutadans, pensem que en este concert previ, —quan me refereixo a este, o sempre parlo de dos concerts previ, un és el que va sortir a exposició pública i dos és l'aprovat, el que s'ha fet l'aprovació inicial—, el que demanem és que en el web municipal es penge tot allò que hi ha tingut que vore, tant des de la primera fase com esta última. És a dir, que tinguen dret a comparar -ho els de Benicarló. Primer, publicar el que eren, per exemple, la identificació de tendències que es va fer el 2005, després de consultes en meses de participació, el document-esborrany del concert previ inicial, els informes i suggeriments que van aparèixer en eixe esborrany, el document complet de l'estudi d'impacte ambiental que hi havia, l'informe d'al·legacions o eixe esborrany, a més de l'esborrany que hi ha d'informe a les al·legacions, les modificacions al document complet i el document definitiu. Crec que això és una informació perquè la gent puga comparar quin era el document previ que teníem i quina ha sigut la transformació de després. D'on va sortir el document previ i d'on ha vingut después, segons unes al·legacions que s'han fet i que havien d'estar publicades allí. Natros el que demanem és que tota la informació es penge en el web municipal, perquè, l'exercici dels ciutadans diu: “els mitjans de comunicació a través de connectar-se en la web puguen tindre dret a tota eixa informació”. Això és el que pretén el punt tercer.»

A continuació, intervé l'alcalde: «Molt bé, en eixe tema, natros no diem res, tota la documentació que hi haja a l'Ajuntament, quant a tot el procediment del concert previ, natros anem a donara suport que es publique en el web. Són documents oficials i com no tenim res, absolutament, que amagar, tota la documentació, quant a tot el procediment, —que crec que ja n'hi ha molta penjada en el web municipal—, no tenim cap inconvenient que es publique en el web, perquè no tenim res, absolutament, que amagar. Aleshores, estem totalment a favor d'este punt. Este punt anem a votar-lo a favor.»

Seguidament, intervé el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular: «Gracias, Sr. Alcalde. Sr. Sánchez: El punto y su posicionamiento ya lo ha contestado el Sr. Alcalde. En este caso, como ha dicho, votaremos a favor de que se incluya porque, efectivamente, no tenemos nada que ocultar. En cuanto a lo que usted ha empezado diciendo de que yo he descalificado a las personas, me he burlado de ellas y que tengo poca educación en su interpretación sobre lo que yo acabo de decir, pero no es el sentido. Yo no descalifico a nadie ni me burlo de nadie. Yo, en este caso lo único que he hecho ha sido ¿eh?, calificar ¿eh?, calificar la poca enjundia que ha tenido la exposición que han hecho sobre el concierto previo. Otra cosa es que usted malinterprete que esas palabras intentan descalificarles. No. Simplemente lo que dicen es la poca textura, ¿eh?, la poca profundidad, la poca elementos de juicio que, desde mi punto de vista, tiene la exposición. Siempre desde mi punto de vista, pero yo no he intentado descalificar a nadie y ya me guardaría yo de descalificar ni de burlarme de nadie. Y soy y me considero una persona que trata de hacer las cosas lo mejor posible. Siempre respetando a los demás, pero, por supuesto no tengo intención ninguna en ofender a nadie. Quede claro el tema este porque yo tengo testigos aquí. No tengo la culpa de que si yo utilizo un lenguaje que a usted no le gusta, pues, lo siento, pero no es mi intención ofender a nadie. Muchas gracias.»

(Traducció)

Gràcies, Sr. Alcalde. Sr. Sánchez, el punt i el seu posicionament ja l'ha contestat el Sr. Alcalde. En aquest cas, com ha dit, votarem a favor que s'incloga perquè, efectivament, no tenim res que ocultar. Quant al que vostè ha començat dient, sobre el fet que jo he desqualificat les persones, m'he burlat d'elles i que tinc poca educació, en la seua interpretació sobre el que jo acabe de dir, no és el sentit. Jo no desqualifique ningú ni em burlo de ningú. Jo, en aquest cas, l'única cosa que he fet ha estat qualificar la poca substància que ha tingut l'exposició que han fet sobre el concert previ. Altra cosa és que vostè malinterprete que eixes paraules intenten desqualificar-los. No, simplement el que diuen és la poca textura, la poca profunditat, els pocs elements de judici que, des del meu punt de vista, té l'exposició. Sempre des del meu punt de vista, però jo no he intentat desqualificar ningú i ja em guardaria jo de desqualificar ni de burlar-me de ningú. I sóc i em considero una persona que tracta de fer les coses tan bé com siga possible. Sempre respectant els altres, però, per descomptat, no tinc intenció d'ofendre ningú. Quede clar el tema aquest perquè jo tinc testimonis ací. No tinc la culpa que si jo utilitzo un llenguatge que a vostè no li agrada, doncs, ho sento, però no és la meua intenció ofendre ningú. Moltes gràcies.

Acte seguit, el Sr. Sánchez Martí indica el següent: «Sí, breument, Sr. Alcalde. Jo he de dir-li una cosa, Sr. Cuenca, que jo no li he dit que siga un mal educat. Jo he dit i em reitero, que vosté ha dit una sèrie de paraules que jo, que tinc menys cultura que vosté, no he acabat d'entendre, però que no m'avergonyeixo de tindre menys cultura que vosté, perquè la cultura no va lligada amb l'educació. Vosté pot tindre enorme quantitat de cultura i una miqueta menys d'educació. Però, jo això no sóc qui per a valorar-ho.»

En conseqüència, la corporació, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar aquest punt de l'ordre del dia.

PUNT 4t.- SOTMETRE A EXPOSICIÓ PÚBLICA EL DOCUMENT APROVAT PEL PLE DE 30 DE JULIOL DE 2009, PERQUÈ CONTÉ MODIFICACIONS SUBSTANCIALS RESPECTE DE L'EXPOSAT ANTERIORMENT, PER TAL QUE EL CONEGUEN ELS CIUTADANS I TRASLLADAR A LA CONSELLERIA LES AL·LEGACIONS I LES RESPOSTES DONADES.-

En primer lloc, intervé el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista: «N0osaltres el que estem demanant en este punt, exactament, és que se sotmeta a exposició pública este document, este últim, el concert previ, aprovat el dia 30 de juliol de 2009 —i no de 2000 com diuen en l'orde del dia—, perquè creiem que ha de fer-se així, ja que el procediment que se seguia, tal com diu ací, en el concert previ, era que el concert previ es sotmetia als ciutadans. Els ciutadans feien una sèrie d'al·legacions a eixe concert previ i el que s'havia de fer després per part de l'Ajuntament era, eixe concert previ aprovat inicialment, tramitar-lo a la Conselleria, adjuntant-li a la Conselleria les al·legacions corresponents. Bé, ara resulta que les al·legacions que va fer el ciutadà es referien al concert previ inicial. Ara, natros ho remetrem a la Conselleria. Vostés enviaran a Conselleria un altre concert previ diferent al primer. La nostra pregunta, evidentment, és quines al·legacions enviaran vostés a Conselleria, aquelles que van fer els ciutadans al primer concert previ? No tenen res a vore amb este concert previ. Natros el que entenem és que si hi ha hagut modificacions substancials, —i les hi han hagut a este segon concert previ—, ha de seguir el mateix procediment: sortir a exposició pública i que les al·legacions que es repleguen i que s'envien a la Conselleria siguen les referents a este segon concert i no al primer. És un absurd que enviem al·legacions a un concert que no estem enviat i que no hem aprovat. Per això natros el que estem demanant és que es traslladen a la Conselleria les al·legacions, a través d'una exposició pública, que es faça d'este segon concert previ i eixes al·legacions són les que es transmeten, junt al concert previ, a la Conselleria. Això és el que demanem.»

En un primer torn, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc: «Gràcies. Efectivament, no pensàvem parlar, però ens obliguen i volem deixar-ne constància. Ens obliguen perquè en este últim punt, —i per més que sé que hi ha fam i que ja bufa algú fa estona—, natros també entenem que este concert previ que es va aprovar el 30 de juliol, conté modificacions substancials respecte a l'exposat en anterioritat, al qual és al que se li van fer les al·legacions per part d'aquells veïns i veïnes que ho van creure convenient. Per tant, com natros entenem que sí que és cert que hi ha unes modificacions, el que sí que voldríem és reafirmar-nos en el que ha dit abans de la seua exposició pública perquè cadascú puga tornar a fer les al·legacions corresponents

Com és l'últim punt parlarem de la reunió famosa del dia 19 de maig i vull dir que no vam prendre cap decisió ningú, no vam votar res, Sr. Cuenca. No vam acceptar cap proposta, Sr. Cuenca, i vull que quede remarcat en lletres majúscules i natros vam manifestar que allò que vostés els estaven dient als tècnics redactors del pla, era la primera vegada que en sentíem parlar i que, per tant, allò no era la nostra postura. No representava la postura de l'Ajuntament, representava la postura del Partit Popular o de l'equip de govern del Partit Popular de Benicarló. Per tant, estic fart ja de sentir avui que “ustedes reafirmaron y ustedes remarcaron y ustedes aprobaron”. No vam aprovar ni acceptar res. I vull que quede ben clar i no ens fem responsables de res del que vostés van passar a l'empresa perquè modificaren el concert previ. Moltes gràcies.»

En aquest punt, intervé el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular: «Gracias, Sr. Alcalde. Sr. Guzmán, porque lo diga más fuerte no tendrá usted mucha más razón, eh?. Sí, ya sé que cada uno se escuda en lo que quiere. Cada uno es libre, pero es evidente que usted hubiese tenido más elementos de juicio si hubiese venido el día 6 a debatir sobre el concierto previo, pero usted no vino y como está cabreado porque no vino y no pudo exponer. Por favor, yo no le he interrumpido. A mí me acusan de tener poca educación, por lo que he visto de todos, pero yo no interrumpo a nadie. Yo no interrumpo a nadie. El tema está en que usted puede estar “fart” de todo lo que quiera, pero la realidad es que allí hubo una reunión de trabajo y que cada uno aportó lo que consideró pertinente y no se les dieron directrices al equipo redactor para que hiciera, ¿eh?, nada más que lo que se había hablado en esa reunión, pero no les dijimos nada más y lo que se dijo es lo que se refleja con algunos errores que se han transmitido en el tema y que, luego, después se hubo que meter. No tenemos, evidentemente, yo tengo, en cuanto a la publicación del concierto previo, el artículo 216 del ROGTU, establece que una vez concluido el plazo de exposición al público del concierto previo, el Ayuntamiento procederá al estudio de las sugerencias presentadas durante el período de exposición al público y acordará su remisión a la Conselleria competente en materia de Territorio. Nosotros, es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. Hicimos una, ¿Por qué no me deja que termine, Sr. Sánchez?. ¿Eh? Nosotros hicimos una exposición pública. Sobre la exposición pública hubo unas alegaciones. Las alegaciones se recogieron por los Servicios Técnicos. Se les remitieron a los grupos de la oposición para su análisis. Se pidieron hacer un seguimiento de trabajo. Hubo una reunión para exponerla al equipo redactor y de ese equipo redactor nació el concierto previo que aprobó con las modificaciones ya comentadas para su aprobación, el cual fue aprobado y que nosotros estamos a la espera de remitir a la Conselleria y tengo que aclarar que todavía este concierto previo no quedará en las condiciones que está. La Conselleria tiene mucho que decir. Y hay un dato que a nadie se le ha ocurrido decir, pero que que viene a cuento, lo tengo que decir. Los recursos hídricos, los recursos hídricos no están contemplados. Nosotros, actualmente, tenemos 1.200.000 m3, ¿eh?, autorizados al Ayuntamiento de Benicarló y estamos consumiento casi 3.000.000 de m3. Para la ampliación del concierto previo, no nos autorizarán los recursos necesarios para su desarrollo. Quiero decir con esto que no esperemos que la Conselleria acepte toda la superficie que nosostros vamos a presentar, pero, evidentemente, como creemos que estamos haciendo las cosas tal y como procede, en este caso, nosotros vamos a transmitir ese concierto previo tal y como fue aprobado a la Conselleria y la Conselleria que dictamine lo que tenga que dictaminar. Nada más. Muchas gracias.»

(Traducció)

Gràcies, Sr. Alcalde. Sr. Guzmán, perquè ho diga més fort no tindrà vostè molta més raó. Sí, ja sé que cadascú s'escuda en el que vol. Cadascú és lliure, però és evident que vostè haguera tingut més elements de judici si haguera vingut el dia 6 a debatre sobre el concert previ, però vostè no va vindre i com està cabrejat perquè no va vindre i no va poder exposar (per favor, jo no l'he interromput), a mi, m'acusen de tenir poca educació, pel que he vist de tots, però jo no interromp ningú. El tema està que vostè pot estar “fart” de tot el que vulga, però la realitat és que allí va haver una reunió de treball i que cadascú va aportar el que va considerar pertinent i no es van donar directrius a l'equip redactor perquè fera, només el que s'havia parlat en eixa reunió, però no els vam dir res més i el que es va dir és el que es reflecteix amb alguns errors que s'han transmès en el tema i que, després va caler ficar. No tenim, evidentment, quant a la publicació del concert previ, l'article 216 del ROGTU, estableix que una vegada conclòs el termini d'exposició al públic del concert previ, l'Ajuntament procedirà a l'estudi dels suggeriments presentats durant el període d'exposició al públic i acordarà la seua remissió a la Conselleria competent en matèria de territori. Nosaltres, és el que anem a fer. (Per què no em deixa que acabe, Sr. Sánchez?) Nosaltres vam fer una exposició pública. Sobre l'exposició pública va haver unes al·legacions. Les al·legacions es van arreplegar pels Serveis Tècnics. Se'ls van remetre als grups de l'oposició per a la seua anàlisi. Es va demanar fer un seguiment de treball. Va haver una reunió per a exposar-la a l'equip redactor i d'eixe equip redactor va nàixer el concert previ que es va aprovar, amb les modificacions ja comentades per a la seua aprovació, i nosaltres estem a l'espera de remetre a la Conselleria. He d'aclarir que encara aquest concert previ no quedarà en les condicions que està. La Conselleria té molt a dir. I hi ha una dada que a ningú se li ha ocorregut dir, però que que ve al cas, ho he de dir: els recursos hídrics no estan recollits. Nosaltres, actualment, tenim 1.200.000 m3 autoritzats a l'Ajuntament de Benicarló i estem consumint-ne quasi 3.000.000 de m3. Per a l'ampliació del concert previ, no ens autoritzaran els recursos necessaris per al seu desenvolupament. Vull dir amb açò que no esperem que la Conselleria accepte tota la superfície que nosaltres anem a presentar, però, evidentment, com creiem que estem fent les coses tal com procedeix, en aquest cas, nosaltres anem a transmetre eixe concert previ tal com va ser aprovat a la Conselleria i la Conselleria que dictamine el que haja de dictaminar. Res més. Moltes gràcies

En un segon torn, intervé el Sr. Sánchez Martí: «Sr. Cuenca, he dit no, i quan jo dic a estar ací, dic que no se'm cride l'atenció. Altres tenen dret a expressar-se mentre parlo jo i ningú els crida l'atenció, però bé, direm que esta és una forma de concebre el que és dirigir un Ple. Vosté ho ha llegit molt bé, diu: “una vez concluido el plazo de exposición al público del concierto previo, el Ayuntamiento procederá al estudio de las sugerencias presentadas durante el período de exposición al público y acordará su remisión a la Conselleria competente en materia de Territorio”. Però és que vosté no ha fet això. Vostés van agarrar el concert previ, el van sotmetre a exposició pública i van rebre els suggeriments o al·legacions presentades pels ciutadans i vostés no ho van remetre a la Conselleria. Vostés van agarrar i ho van modificar. Vostés van agarrar eixe concert previ i l'han canviat. Això és veritat. (No sé quina cara em fa!) Estic parlant de l'exposició pública del primer, l'únic que té al·legacions i és que vosté, ho ha llegit molt bé. Això es el que cal fer. Vostés hagueren hagut d'agafar aquell concert previ i, amb les al·legacions, remetre-ho a la Conselleria, però vostés no van fer això. Vostés, durant dos anys, ningú sap el que vostés han fet. Sí, vosté ha convocat alguna “d'això informativa”, alguna xarrada informativa, perquè ens hi xarra per a dir-no: “He pensado esto, he hecho esto, vamos a hacer esto y si ya está bien”. Vostés, el que obliden és que natros estem ací perquè som igual que vostés, representants dels ciutadans de Benicarló, en els mateixos drets que vostés i representem els ciutadans i, quan vostés ens ignoren, vol dir que vostés no estan governant per a tots los ciutadans de Benicarló, senzillament, això Sr. Cuenca. Mire si és simple. I vosté, durant dos anys, ens ha tingut en la inòpia, sense una sola Comissió a realitzar. Jo li ho vaig demanar, com abans deia el Sr. Escuder, en el dia 30 de juliol, quan es va presentar el concert previ que vosté va firmar, que “han habido aquí comisiones y comisiones de seguimiento”. Com diu vosté això, si no se n'ha fet ni una? Mire, fem una cosa. No anem a discutir-ho: presente'm vosté ací, —li ho demano aquí, que conste en acta—, les convocatòries d'eixes Comissions que vosté diu de seguiment que s'han realitzat, les actes d'eixes Comissions i, potser, resulta que jo estic equivocat i no me'n recordo. No n'hi ha ni una. No se me n'ha donat cap. És que no n'hi ha ni una. És això, una acta és una convocatòria d'un òrgan que, en este Ajuntament, està constituït com una comissió informativa, que té un secretari, una secretària que alça acta i allí tot el món queda convocat degudament en un orde del dia, en unes votacions. Les altres coses són discursos que vosté ens voldria soltar. A les nou del matí, com diu el Sr. Escuder, això no és. Jo li he recordat a vosté, moltes vegades i en Juntes de Portaveus: “Sr. Cuenca o D. Antonio, por favor, esto es lo que tienes que hacer”. Tu no pots convocar-nos així. Ací hi ha mecanismes i sempre s'han convocat, tant de seguiment del conveni, com de planejament, com de comissions determinades, com les que siguen, i allí és a on s'han de discutir estes qüestions i a on hem de parlar. Faça vosté el favor de convocar-les i allí tot el món tindrem dret a parlar, a opinar, a votar i a discrepar, però allí quedarà constància de qui discrepa i de qui no i el que es fa i no es fa. Vosté no n'ha convocat ni una, perquè convocar “aquí, el que venga, que os voy a dar una charlita para informarles”, simplement va ser un comentari al document que havia fet l'arquitecte municipal i vosté a això li diu que “aquí hemos modificado, le hemos dicho al equipo redactor”. Mire, jo a l'equipo redactor no l'he vist en dos anys i estic en la Comissió de Seguiment del Plan General i no l'he vist i estic a la Comissió d'Urbanisme i no l'he vist i en la Comissió de Planejament i no l'he vist. A mi, ningú m'ha explicat res, absolutament res. No em vinga vosté ara dient una altra cosa. Vosté invente's el que vulga. Vostés han fet això, ho han volgut fer així, des de l'ocultisme, perquè quan no dóna un explicacions és perquè oculta.

I ara, cenyint-nos al punt, no s'ha seguit la tramitació que s'havia d'haver seguit. És a dir, el primer concert previ, en les al·legacions, transmetre-ho tal com estava a la Conselleria, ja que ara s'ha modificat, estem parlant d'un nou concert previ i eixe concert previ ha de, per Llei, —estic absolutament convençut—, sortir a exposició pública perquè tots els ciutadans tenen el dret d'expressar i d'expressar-se a l'hora de les conformitats o no a eixe nou projecte i això no ho estic parlant jo per què sí, estic parlant de sentències del Tribunal Suprem. Que si bé, per sota el nas, el Sr. Alcalde apuntava que estes sentències es referixen, com la de Castelló, al Pla General, jo el que els llegeixo és que de la Sentència del Tribunal Suprem, sala tercera, secció segona de tal data, que és la de Zamora, diu: “se insiste en que todos los ciudadanos tienen derecho a participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio”. Repeteixo: “cualesquiera instrumentos de ordenanción del Territorio y ejecuciones urbanísticas de tal”. Això ho diu el Tribunal Suprem i quan el famós cas que ens afecta ara, que és el de Castelló, que li han tirat el Pla General a l'aire, el que parla el Tribunal Suprem és, pegant-li canya a la nostra Llei Valenciana: “no, perdone usted, usted no se garantiza”. La Llei diu que “no garantiza la participación pública en el proceso de planeamiento, cuando la acción urbanística establece una regulación del procedimiento a seguir, que excluye la segunda información pública, aún cuando el documento aprobado inicialemente haya sufrido modificaciones sustanciales y además sólo tiene la comunciación de todas las modificaciones”. Està dient que està vulnerant-se la Llei i, per tant, el que diu el Tribunal Suprem és que s'ha d'exposar a informació pública, quan la relació d'una “nueva informació pública, cuando la tramitación de planeamiento se han introducido modificaciones sustanciales”. I diu, que: “a los recurrentes no se les ofreció ninguna posibilidad de participar en el proceso de elaboración del planeamiento y no les dejó más opción que de impugnarlo y, en segundo lugar, porque el defecto de procedimiento ha dejado sin posibilidad de participar en la elaboración de planeamiento a la generalidad de los ciudadanos, incluidos los directamente afectados por las modificaciones del planeamiento”. Això és lo que diu el Tribunal Suprem i parla de “planeamiento” i parla d'“instrumentos de planeamiento”. Vull dir que si el Sr. Alcalde és més llest i diu que això és només per als plans generals, vosté tire-ho endavant i que arribe qualsevol ciutadà de Benicarló i impugne això i, aleshores, vorem qui és el que ha provocat el retard, com vosté diu, Sr. Cuenca, que ens acusen de voler retardar i retardar. Mire, vosté, fa dos anys que este concert previ està desaparegut en combat. No per natros, per vostés i ara, quan aplegue ací, vostés en urgència ens el posen. I vaig a dir-li una cosa, Sr. Cuenca, vosté diu: “El Sr. Escuder, por una parte, nos dice que no nos le hemos leído y, por otra parte, nos dice que hemos dicho lo que tienen que poner”. Són coses diferents, perquè jo puc dir-los el que han de posar i després no llegir-lo. I este concert previ, li asseguro a vosté, que no se l'han llegit. Tots eixos errors que hi ha no se'ls han llegit. El concert va arribar a Benicarló un dilluns o un dimarts. No va vindre a Benicarló, per cert. Ho van enviar, em penso que va ser per Internet, perquè els tècnics de la casa li pegaren mirada i el dimecres a les tres de la tarde, quan ja estava, van dir: “Ja poden passar a replegar el disquet”. Sr. Alcalde, no em diga en el cap que no, perquè he de dir-li que li trauré l'acta de la Junta de Portaveus d'eixe dilluns en què vosté va dir que jo vaig preguntar-li pel concert previ i vosté —i no vull deixar de mentider ningú—, va afirmar que: “no està ací, han enviat uns “d'aixòs”, els tècnics estan revisant i aplegarà...”. I jo vaig dir: “I natros quan podrem vore'l?”. I vosté va dir: “quan estiga revisat pels tècnics de la casa”. Això va ser el dilluns en la Junta de Portaveus. Vosté m'ho va comunicar, a mi, i al Sr. Guzmán. El dimecres a les dos i quart o dos i mitja ens van dir: “Poden passar vostés per Urbanisme a replegar el disquet a on està tot el concert previ. Vindran vostés a les nou del matí, tenen vostés la Comissió vora l'una, perquè per la nit va al Ple”. Vostés no se'l van ni mirar. Els tècnics de la casa el van revisar per damunt, damunt i vostés no se'l van ni mirar i tots estos errors que hi ha com una casa, —perquè parlem fins i tot de diferents criteris quant al nombre de viviendes per hectàrea— vostés no se'ls han ni mirat. Ara, vostés seguixen afirmant que açò no és així. Bé, doncs natros estem demanant que torne a sortir a informació pública, que siguen els ciutadans de Benicarló els que tornen a al·legar i que siguen ja les al·legacions d'este nou instrument, d'este nou concert previ, el que vaja directament a la Conselleria i no enviar a la Conselleria un concert previ que suposo que van fer vostés amb les al·legacions que es va fer al primer, que no té res que vore, perquè ens juguem que algú puga impugnar-lo i, d'ací a anys, estem parlant del concert previ del Pla General de Benicarló.»

En un nou torn, intervé el Sr. Cuenca: Gracias, Sr. Alcalde: «Sigue usted, Sr. Sánchez, confundiendo lo que acabo de leer del plan general con el concierto rpevio. Nosotros queremos ratificarnos en lo que hemos dicho, estaba buscando esto, es que no sé dónde lo he puesto. Nos dice que no es necesario el informe técnico, ni siquiera una exposición reiterada del propio documento del plano, una vez redactado y expuesto una vez el artículo 82.3, pàrrafo 2º y el 83.5 de la LUV, pero claro, usted está confundiendo la redacción del plan general. Aquí ha habido todo un proceso en el que ha habido participación ciudadana con todas las mesas y se ha recogido y lo único que hay modificado son las ampliaciones de un suelo que está ahí, que queda como reserva, es lo único y, aparte de la superficie que ya hemos explicado de los suelos dotacionales que van en función de esa superficie. Todo lo demás es querer enmascarar y querer complicar las cosas. Y yo es que no tengo más argumentos que decirle. No tenemos ninguna obligación de exponer la exposición pública y retrasarlo . No es cierto que hayamos estado dos años con el concierto previo metido en un cajón. Lo he dicho antes. El concierto previo, gracias a ustedes, que pidieron una prórroga de exposición, me parece recordar que fue en febrero, se amplió y terminó me parece que fue en mayo, el día 6 de mayo. Terminó la exposición pública del concierto previo el día 6 de mayo de 2009, Sr. Sánchez. Le recuerdo y fue, a partir de ahí, cuando quisimos hacer las reuniones de trabajo porque ya tenían los servicios técnicos las alegaciones de ese concierto previo para discutirlas y nosotros lo que hicimos fue mandar ese concierto previo, todas las alegaciones al equipo redactor para que las estudiaran y las analizaran y las introdujeran, que para eso está la exposición pública. Y, entonces, dice usted, es que lo que se aprueba no es lo que aparecía en la exposición pública. ¡Hombre, sí!, que la exposición pública se hace para que la gente haga las alegaciones. Si, no, ¿qué sentido tienen las alegaciones? Si nosotros tenemos que aprobarlo, que aparece en exposición pública, pues, “para ese viaje no necesitamos alforjas”. Se coge, se aprueba y ya está. Es que, claro, es que se hace la exposición pública para que haya las sugerencias, que no son alegaciones. Las sugerencias que se recogen, las sugerencias, se analizan por los servicios técnicos, por los equipos redactores y se hace. Se hacen las reuniones de trabajo, se ve la posibilidad de relucir y eso es lo que se le añade y que ustedes quieren ahora que se haga una exposición. Nosotros hemos dicho ya claramente que no estamos de acuerdo en que se haga una nueva exposición porque la Ley no la prevé. No la prevé. Y, segundo, porque vuelvo a repetirle. Esto no es una foto fija que se va a quedar tal, cual. ¡Que esto va a tener todavía modificaciones!. Y, por lo tanto, nosotros nos ratificamos en que se remita, una vez termine el trámite de Secretaría, ¿eh?, que se remita a la Conselleria para su estudio y nada más. Muchas gracias.»

(Traducció)

Segueix vostè, Sr. Sánchez, confonent el que acabe de llegir del Pla General amb el concert previ. Nosaltres volem ratificar-nos en el que hem dit. Ens diu que no és necessari l'informe tècnic, ni tan sols una exposició reiterada del propi document del plànol, una vegada redactat i exposat l'article 82.3, paràgraf 2n i el 83.5 de la LUV, però, clar, vostè està confonent la redacció del Pla General. Ací hi ha hagut tot un procés en el qual hi ha hagut participació ciutadana amb totes les taules i s'ha arreplegat i l'única cosa que s'ha modificat són les ampliacions d'un sòl que està ací, que queda com a reserva, és l'única cosa i, a part de la superfície que ja hem explicat dels sòls dotacionales que van en funció d'eixa superfície, la resta és voler emmascarar i voler complicar les coses. I jo és que no tinc més arguments que dir-li. No tenim cap obligació d'exposar l'exposició pública i retardar-ho . No és cert que hagem estat dos anys amb el concert previ ficat en un calaix. Ho he dit abans. El concert previ, gràcies a vostès, que van demanar una pròrroga d'exposició, —em sembla recordar que va ser al febrer—, es va ampliar i va acabar em sembla que va ser al maig. Va acabar l'exposició pública del concert previ el dia 6 de maig de 2009, Sr. Sánchez. Li recorde i va ser, a partir d'ací, quan vam voler fer les reunions de treball perquè ja tenien els serveis tècnics les al·legacions d'eixe concert previ per a discutir-les i nosaltres el que vam fer va ser enviar eixe concert previ, totes les al·legacions, a l'equip redactor perquè les estudiaren i les analitzaren i les introduïren, que per a això està l'exposició pública. I, llavors, diu vostè, que el que s'aprova no és el que apareixia en l'exposició pública. Home, sí, que l'exposició pública es fa perquè la gent faça les al·legacions. Si no, quin sentit tenen les al·legacions? Si nosaltres hem d'aprovar el que apareix en exposició pública, doncs per a eixe viatge no necessitem alforges. S'agafa, s'aprova i ja està. És que, clar, és que es fa l'exposició pública perquè hi haja els suggeriments, que no són al·legacions. Els suggeriments que s'arrepleguen s'analitzen pels serveis tècnics, pels equips redactors i es fan les reunions de treball, es veu la possibilitat de relluir i això és el que se li afig. Que vostès volen ara que es faça una exposició, nosaltres hem dit ja clarament que no estem d'acord que es faça una nova exposició perquè la Llei no la preveu. No la preveu. I, segon, perquè torno a repetir-li, açò no és una foto fixa que es va queda així; açò tindrà encara modificacions. I, per tant, nosaltres ens ratifiquem en el fet que es remeta, una vegada acabe el tràmit de Secretaria, a la Conselleria per al seu estudi i res més. Moltes gràcies.

Finalment, conclou el debat el Sr. Alcalde: «Ja per acabar, crec que ja han parlat prou els grups. Simplement, quant a la nova exposició del concert previ, ens basem en un informe fet per el secretari municipal, en què diu clarament que no és necessària, segons l'artícle 216 del ROGTU i, perquè, a part de l'article 83.2, 2n paràgraf, l'únic objectiu d'un concert previ és concertar entre la Conselleria i l'Ajuntament i definir el model, no determinar afeccions detallades. Això és concertar, simplement això, jo crec que l'únic que he tret ací en clar avui és que no distingim entre el que és un concert previ i un Pla General. Em pareix que estem ací discutint les coses, que estem parlant d'un Plan General, que encara no hem arribat i estem discutint un concert previ, i em pareix que ací l'únic que hi ha és una confusió entre el que és un concert previ i un Pla General. I per a això no calia estar tres hores de Ple.

En conseqüència, la corporació per nou vots a favor i deu en contra, representants del grup municipal popular, acorda desestimar la pretensió d'aquest punt de l'ordre del dia.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 14.17 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 8 d'octubre de 2009